Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B9-0312/2020Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B9-0312/2020

  YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Eritreasta ja erityisesti Dawit Isaakin tapauksesta

  7.10.2020 - (2020/2813(RSP))

  työjärjestyksen 144 artiklan 5 kohdan ja 132 artiklan 4 kohdan mukaisesti
  joka korvaa seuraavat päätöslauselmaesitykset:
  B9‑0312/2020 (GUE/NGL)
  B9‑0314/2020 (Verts/ALE)
  B9‑0315/2020 (S&D)
  B9‑0322/2020 (ECR)
  B9‑0331/2020 (PPE)
  B9‑0332/2020 (Renew)

  Michael Gahler, David Lega, Isabel Wiseler‑Lima, Željana Zovko, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Leopoldo López Gil, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Peter Pollák, Maria Walsh, György Hölvényi, Vladimír Bilčík, Paulo Rangel, Benoît Lutgen, Sandra Kalniete, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Eva Maydell, Janina Ochojska, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Antonio López‑Istúriz White, Ioan‑Rareş Bogdan
  PPE-ryhmän puolesta
  Kati Piri, Evin Incir
  S&D-ryhmän puolesta
  Karin Karlsbro, Abir Al‑Sahlani, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jan‑Christoph Oetjen, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans
  Renew-ryhmän puolesta
  Michèle Rivasi, Hannah Neumann
  Verts/ALE-ryhmän puolesta
  Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Rafalska, Adam Bielan, Jadwiga Wiśniewska
  ECR-ryhmän puolesta
  Malin Björk
  GUE/NGL-ryhmän puolesta
  Fabio Massimo Castaldo


  Menettely : 2020/2813(RSP)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  RC-B9-0312/2020
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  RC-B9-0312/2020
  Hyväksytyt tekstit :

  Euroopan parlamentin päätöslauselma Eritreasta ja erityisesti Dawit Isaakin tapauksesta

  (2020/2813(RSP))

   

   

  Euroopan parlamentti, joka

   ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa Eritreasta ja erityisesti 6. heinäkuuta 2017 antamansa päätöslauselman[1],

   ottaa huomioon Eritrean ihmisoikeustilannetta käsittelevän YK:n erityisraportoijan 11. toukokuuta 2020 antaman raportin,

   ottaa huomioon Eritrean ihmisoikeustilannetta käsittelevän YK:n erityisraportoijan ihmisoikeusneuvoston 44. istunnossa 30. kesäkuuta 2020 esittämän julkilausuman,

   ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston antamat päätöslauselmat Eritrean ihmisoikeustilanteesta,

   ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston 14. marraskuuta 2018 antaman päätöslauselman nro 2444, jolla lopetettiin välittömästi kaikki YK:n Eritreaan kohdistamat pakotteet (aseidenvientikielto, varojen jäädyttäminen ja matkustuskiellot),

   ottaa huomioon Eritreaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2010/127/YUTP kumoamisesta 10. joulukuuta 2018 annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2018/1944[2],

   ottaa huomioon Afrikan ihmisoikeuksien ja kansojen oikeuksien toimikunnalle Dawit Isaakin ja muiden poliittisten vankien puolesta esitetyn asian 428/12 (2012),

   ottaa huomioon Afrikan ihmisoikeuksien ja kansojen oikeuksien toimikunnan 66. istunnon 22. toukokuuta 2017 antaman loppujulkilausuman,

   ottaa huomioon kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen YK:n yleissopimuksen,

   ottaa huomioon vuonna 1997 hyväksytyn Eritrean perustuslain, jossa taataan kansalaisvapaudet, uskonnonvapaus mukaan luettuna,

   ottaa huomioon Afrikan peruskirjan ihmisoikeuksista ja kansojen oikeuksista,

   ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

   ottaa huomioon AKT–EU-kumppanuussopimuksen (Cotonoun sopimus)[3], sellaisena kuin se on tarkistettuna vuosina 2005 ja 2010, jonka allekirjoittajavaltio Eritrea on,

   ottaa huomioon työjärjestyksen 144 artiklan 5 kohdan ja 132 artiklan 4 kohdan,

  A. ottaa huomioon, että Eritrean viranomaiset pidättivät 23. syyskuuta 2001 yhdessä 21 muun henkilön kanssa Dawit Isaakin, joka on Eritrean ja Ruotsin kaksoiskansalainen ja siten Euroopan unionin kansalainen, toimittaja ja Eritrean ensimmäisen riippumattoman ja laajalevikkisen Setit-sanomalehden omistaja; ottaa huomioon, että Eritrean hallitus syyttää Dawit Isaakia maanpetturuudesta, vaikka häntä ei ole koskaan syytetty eikä tuotu oikeuden eteen; ottaa huomioon, että Dawit Isaak oli palannut Ruotsista Eritrean itsenäistyttyä vuonna 1992 auttaakseen maan kehittyvän demokratian vakiinnuttamisessa;

  B. ottaa huomioon, että vangitsemiset tapahtuivat sen jälkeen, kun julkisuuteen oli tullut avoin kirje, jossa tuomittiin hallinto ja kehotettiin presidentti Isaias Afwerkia toteuttamaan demokraattisia uudistuksia; ottaa huomioon, että pidätyspäivänä hallitus ilmoitti kaikkien riippumattomien tiedotusvälineiden kieltämisestä; ottaa huomioon, että vankeja ei ole syytetty rikoksesta;

  C. ottaa huomioon, että Dawit Isaak vapautettiin tutkintavankeudesta 19. marraskuuta 2005, kun muun muassa Ruotsin hallitus puuttui painokkaasti asiaan hänen puolestaan; ottaa huomioon, että Isaak pidätettiin uudelleen kaksi päivää myöhemmin matkalla sairaalaan ja että Eritrean viranomaisten väitteiden mukaan hänet oli vapautettu vain väliaikaisesti lääketieteellistä hoitoa varten; ottaa huomioon, että tämän jälkeen Eritrean viranomaiset ovat pitäneet Dawit Isaakia eristyksissä ja kieltäytyneet paljastamasta hänen tarkkaa sijaintiaan tai hänen terveyttään ja hyvinvointiaan koskevia tietoja;

  D. ottaa huomioon, että joulukuussa 2008 ilmeni vahvistamattomia tietoja Dawit Isaakin siirtämisestä Embatkalassa sijaitsevaan korkeimman turvatason vankilaan ja että pian sen jälkeen, 11. tammikuuta 2009, hänet vietiin Asmarassa sijaitsevaan ilmavoimien sairaalaan otaksuttavasti vakavasti sairaana; ottaa huomioon, että hänen sairautensa luonne ja vakavuus ei ole tiedossa ja että Eritrean hallitus kieltäytyy vahvistamasta tietoja hänen sairaalahoidostaan;

  E. toteaa, että Dawit Isaakin perhe, hänen kolme lastaan mukaan lukien, on joutunut kokemaan suurta ahdistusta ja epävarmuutta Isaakin katoamisen jälkeen eikä perheellä ole juuri tietoa läheisensä hyvinvoinnista, olinpaikasta tai tulevaisuudennäkymistä; ottaa huomioon, että Dawit Isaakin tytär Betlehem Isaak käy edelleen kampanjaa isänsä vapauttamiseksi; toteaa, että Betlehem Isaak vahvisti vuonna 2020, että hänen isänsä on elossa;

  F. ottaa huomioon, että Afrikan ihmisoikeuksien ja kansojen oikeuksien toimikunta päätti, että Eritreassa syyskuussa 2001 pidätettyjä toimittajia, myös Dawit Isaakia, säilytetään mielivaltaisesti ja laittomasti pidätettynä, ja kehotti Eritrean viranomaisia vapauttamaan heidät tai ainakin järjestämään oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin;

  G. ottaa huomioon, että Eritrean vankiloiden tilanahtaus ja epähygieenisyys tarkoittaa julmaa ja epäinhimillistä kohtelua; ottaa huomioon, että nämä olosuhteet altistavat pidätetyt suuremmalle covid-19-tartuntariskille; ottaa huomioon, että terveydenhuollon, ruoan ja hygienian saatavuus on erittäin rajallista tai sitä ei ole lainkaan, minkä vuoksi pidätetyt ovat riippuvaisia vierailijoista perustarvikkeiden hankkimiseksi; ottaa huomioon, että pandemian torjuntaan tähtäävät vankiloiden sulkutoimet ovat lisänneet aliravitsemusta ja siihen liittyviä psyykkisiä ja fyysisiä sairauksia; ottaa huomioon, että yhä useampia vankeja pidetään kuljetuskonteissa, joissa lämpötilaolot ovat äärimmäisen ankarat;

  H. ottaa huomioon, että itsenäistymisen jälkeen Isaias Afwerkin hallitsema Eritrea on järjestelmällisesti vanginnut tuhansia ihmisiä heidän poliittisten näkemystensä tai toimittajantyönsä tai uskontonsa harjoittamisen takia; toteaa, että tahdonvastaisia katoamisia tapahtuu järjestelmällisesti; ottaa huomioon, että pidätettyihin kohdistetaan tyypillisesti mielivaltaisia ja laittomia pidätyksiä ja vangitsemisia ilman syytteitä ja heiltä evätään asianajajien palvelut ja perhevierailut;

  I. toteaa, että YK:n kehitysohjelman vuoden 2019 inhimillisen kehityksen raportin mukaan Eritrea oli 189 maan joukossa sijalla 182 vuoden 2019 inhimillisen kehityksen indeksissä; ottaa huomioon, että Toimittajat ilman rajoja -järjestön lehdistönvapausindeksin mukaan Eritrea oli 180 maan joukossa sijalla 178 vuonna 2020; ottaa huomioon, että toimittajien suojelukomitean mukaan Eritrea oli maailman sensuroiduin maa vuonna 2019;

  J. ottaa huomioon, että 9. toukokuuta 2016 julkaistussa Eritrean ihmisoikeuksia käsittelevän YK:n tutkintakomission raportissa todettiin, että rikoksia ihmisyyttä vastaan on tehty laajasti ja järjestelmällisesti pidätyskeskuksissa, sotilaskoulutusleireillä ja muissa paikoissa eri puolilla maata 25 viimeksi kuluneen vuoden aikana;

  K. ottaa huomioon, että Eritrean ihmisoikeustilannetta käsittelevän YK:n erityisraportoijan 16. toukokuuta 2019 antaman raportin mukaan alueen rauhan ja turvallisuuden myönteinen kehitys on herättänyt Eritreassa ja kansainvälisessä yhteisössä odotuksia siitä, että Eritrean hallitus toteuttaa poliittisia ja institutionaalisia uudistuksia, mutta Eritrean viranomaiset eivät ole vielä sitoutuneet maan sisäisiin uudistuksiin ja ihmisoikeustilanne pysyy muuttumattomana; ottaa huomioon, että YK:n erityisraportoijalta on vuodesta 2009 lähtien evätty pääsy vierailuille Eritreaan;

  L. ottaa huomioon, että toukokuussa 2019 Eritrean viranomaiset tekivät ratsioita tunnustamattomiin kristillisiin seurakuntiin;

  M. ottaa huomioon, että Eritrean presidentti kieltäytyy edelleen järjestämästä vaaleja ja panemasta maan perustuslakia täytäntöön, vaikka se ratifioitiin vuonna 1997 ja Eritrean vaalilaki ratifioitiin vuonna 2002; ottaa huomioon, että väliaikainen lainsäädäntöelin ei ole kokoontunut vuoden 2002 jälkeen ja että oikeuslaitos on hallituksen valvonnassa;

  N. ottaa huomioon, että viimeaikainen kehitys alueen rauhan ja turvallisuuden osalta vaikutti johtavan asevelvollisuusjärjestelmän uudistuksiin ja asevelvollisten kotiuttamiseen Eritreassa; toteaa, että tähän mennessä ei ole virallisesti ilmoitettu asevelvollisuusajan lyhentämisestä eikä kotiuttamissuunnitelmista; ottaa huomioon, että asevelvollisuus on edelleen luonteeltaan pakollinen ja kestoltaan rajoittamaton; ottaa huomioon, että asevelvollisuuden vuoksi monet kansalaiset, myös naiset ja tytöt, elävät orjuudessa, jossa heidän koko elämänsä on muiden hallinnassa ja jossa he kärsivät muun muassa fyysisestä ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja sanallisesta häirinnästä ja voivat joutua työskentelemään palvelijoina kotitalouksissa;

  O. ottaa huomioon, että Eritrea ja Etiopia allekirjoittivat heinäkuussa 2018 historiallisen rauhansopimuksen, joka päätti kaksikymmentä vuotta kestäneen konfliktin; ottaa huomioon, että heinäkuussa 2018 tehty rauhansopimus avasi uusia näkymiä maan sosioekonomiselle kehitykselle, mikä liittyi alueellisen taloudellisen yhdentymisen etenemiseen Afrikan sarvessa;

  P. ottaa huomioon, että Eritrean ja Etiopian välisen rauhansopimuksen seurauksena EU muutti Eritreaa koskevaa lähestymistapaansa, joka perustui ”sitoutumisen periaatteisiin”, jotka eivät aiemmin mahdollistaneet poliittista vuoropuhelua eivätkä EU:n kehitysyhteistyötä Eritrean kanssa, niin kutsuttuun kaksitahoiseen lähestymistapaan;

  Q. ottaa huomioon, että EU:n ja Eritrean välinen kumppanuus perustuu Cotonoun sopimukseen ja että sen kaikki osapuolet ovat sitoutuneita noudattamaan ja panemaan täytäntöön sopimuksen ehtoja etenkin ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion kunnioittamisen suhteen;

  R. ottaa huomioon, että vaikka Eritrea on törkeästi ja järjestelmällisesti loukannut Cotonoun sopimuksen keskeisiä ja perustavia ihmisoikeusmääräyksiä, EU ei ole käynnistänyt 96 artiklan mukaisia konsultaatioita, vaikka Euroopan parlamentti on sitä toistuvasti pyytänyt;

  S. ottaa huomioon, että EU antaa Eritrealle merkittävää kehitysapua; ottaa huomioon, että Eritrean ja Etiopian välillä vuonna 2018 tehdyn rauhansopimuksen jälkeen EU ja Eritrea sopivat uudesta kehitysyhteistyöstrategiasta vuosiksi 2019–2020, jonka puitteissa EU myönsi tukea 180 miljoonaa euroa;

  T. ottaa huomioon, että itsevaltainen hallitus pyrkii saamaan ulkomailla asuvia eritrealaisia valvontaansa kahden prosentin tuloverolla, vakoilemalla ulkomailla asuvia yhteisöjä ja maalittamalla Eritreaan jääneitä sukulaisia;

  1. vaatii vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta kaikki Eritrean mielipidevangit ja erityisesti EU:n kansalaisen Dawit Isaakin ja muut syyskuusta 2001 lähtien pidätettyinä olevat toimittajat; vaatii välitöntä tietoa Dawit Isaakin olinpaikasta ja hyvinvoinnista; kehottaa Eritrean viranomaisia tarjoamaan hänelle mahdollisuuden tavata EU:n, jäsenvaltioiden ja Ruotsin edustajia, jotta voidaan selvittää hänen terveydenhoitotarpeensa ja muu tarvittava tuki;

  2. tuomitsee mitä jyrkimmin Eritrean järjestelmälliset, laajat ja räikeät ihmisoikeusloukkaukset; kehottaa Eritrean hallitusta lopettamaan opposition, toimittajien, uskonnollisten johtajien ja viattomien siviilien pidätykset;

  3. vetoaa Afrikan unioniin, koska se on EU:n kumppani ja koska se on selkeästi sitoutunut noudattamaan demokratian ja ihmisoikeuksien yleismaailmallisia arvoja, jotta Afrikan unioni tehostaisi omia toimiaan Eritrean valitettavan tilanteen suhteen ja toimisi yhteystyössä EU:n kanssa Dawit Isaakin ja muiden poliittisten vankien vapauttamisen puolesta;

  4. vaatii, että nykyisen covid-19-terveyskriisin, Eritrean vankiloissa vallitsevien kehnojen hygieniaolojen ja vankien suuren tartuntariskin vuoksi heille on viipymättä tarjottava asianmukaista ruokaa, vettä ja sairaanhoitoa; on huolissaan siitä, että covid‑19‑pandemia pahentaa nälänhädän ja aliravitsemuksen tilannetta osissa maata ja pahentaa elintarvikepulaa;

  5. vaatii Eritrean hallitusta antamaan yksityiskohtaiset tiedot kaikkien fyysisen vapautensa menettäneiden henkilöiden kohtalosta ja olinpaikasta; vaatii oikeudenmukaisia oikeudenkäyntejä syytetyille, kaikkien sellaisten vankien välitöntä ja ehdotonta vapauttamista, joita ei ole syytetty rikoksista, sekä kidutuksen ja muun halventavan kohtelun, kuten ruokaa, vettä ja sairaanhoitoa koskevien rajoitusten, poistamista; muistuttaa Eritrean hallitusta sen velvoitteesta puuttua kaikkiin ihmisoikeusloukkauksiin, myös tutkimalla laittomia teloituksia ja tahdonvastaisia katoamisia sekä kuolemanrangaistusta, jotka olisi poistettava YK:n ihmisoikeusneuvoston vuoden 2020 vuosikertomuksessa esitettyjen suositusten mukaisesti;

  6. pitää valitettavana, että Eritrea ei tarjoa tilaa riippumattomille ihmisoikeuksien puolustajille, poliittisen opposition jäsenille tai riippumattomille toimittajille; kehottaa siksi Eritrean hallitusta avaamaan kansalaistoimintamahdollisuuksia riippumattomille kansalaisyhteiskunnan organisaatioille ja sallimaan muiden poliittisten puolueiden perustamisen maahan; muistuttaa Eritreaa sille ILO:n yleissopimusten nojalla kuuluvista velvoitteista ja etenkin kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden ja ammattiliittojen mahdollisuudesta järjestäytyä, järjestää rauhanomaisia mielenosoituksia, osallistua julkisiin asioihin sekä kampanjoida työntekijöiden oikeuksien parantamiseksi;

  7. vaatii Eritrean hallitusta lopettamaan kansalaistensa käyttämisen pakkotyöhön kestoltaan määrittelemättömän asevelvollisuuden muodossa ja lopettamaan kaikille lapsille pakollisen käytännön viimeisen kouluvuoden suorittamisesta sotilaskoulutusleirillä;

  8. kehottaa komissiota tarkistamaan, noudatetaanko EU:n tuen ehdollisuutta, ja varmistamaan, että Eritrean hallitus ei hyödy Eritrean hankkeiden rahoituksesta, etenkään sellaisten hankkeiden rahoituksesta, joissa käytetään asevelvollisten työvoimaa; pitää tässä yhteydessä valitettavana, että komissio rahoittaa edelleen ”tiehanketta”, ja kehottaa sitä vastaamaan tiukasti Eritrean kansan tarpeisiin, jotka liittyvät kehitykseen, demokratiaan, ihmisoikeuksiin, hyvään hallintotapaan, turvallisuuteen ja sananvapauteen, lehdistöön ja kokoontumisvapauteen, ja arvioimaan ihmisoikeuksia koskevia konkreettisia tuloksia, jotka ovat seurausta EU:n Eritrean strategiasta ja niin kutsutusta kaksitahoisesta lähestymistavasta;

  9. kehottaa panemaan välittömästi täytäntöön Eritrean vuoden 1997 perustuslain, joka laadittiin kaikkia sidosryhmiä ja kansalaisyhteiskuntaa kuullen ja hyväksyttiin asianmukaisesti;

  10. tuomitsee sen, että Eritrean hallitus on käyttänyt ulkomailla asuvilta perittyä ”diasporaveroa”; kehottaa hallitusta kunnioittamaan vapaata liikkuvuutta ja lopettamaan yhteissyyllisyyttä koskevat toimintatavat, jotka kohdistuvat niiden henkilöiden perheenjäseniin, jotka välttelevät asepalvelusta, yrittävät paeta Eritreasta tai eivät maksa kahden prosentin tuloveroa, jonka Eritrean hallitus on määrännyt Eritreasta pois muuttaneille, myös EU:n kansalaisille;

  11. kehottaa Eritreaa poistamaan riippumattomien tiedotusvälineiden kiellon ja sallimaan poliittisten puolueiden perustamisen keskeisenä välineenä demokratian edistämiseksi maassa; kehottaa sallimaan ihmisoikeusjärjestöjen vapaan toiminnan maassa;

  12. kehottaa Eritrean hallitusta lopettamaan opposition, toimittajien, uskonnollisten johtajien, kansalaisyhteiskunnan edustajien ja viattomien siviilien pidätykset; kehottaa Eritreaa kunnioittamaan ja suojelemaan täysimääräisesti uskonnonvapautta ja lopettamaan uskontoon perustuvan vainon;

  13. toistaa kiireellisen pyyntönsä maailmanlaajuisesta EU:n ihmisoikeusmekanismista, niin sanotusta eurooppalaisesta Magnitski-laista; kehottaa neuvostoa hyväksymään tämän mekanismin Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 22 artiklan 1 kohdan mukaisena unionin strategisia etuja ja tavoitteita koskevana päätöksenä;

  14. vaatii Eritreaa noudattamaan täysin kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaista YK:n yleissopimusta ja panemaan sen välittömästi täytäntöön sekä noudattamaan täysin velvoitteitaan, jotka johtuvat kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevasta kansainvälisestä yleissopimuksesta ja Afrikan ihmisoikeuksien ja kansojen oikeuksien peruskirjasta, joissa kummassakin kielletään kidutus;

  15. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Afrikan unionille, Eritrean presidentille, YK:n ihmisoikeusneuvostolle sekä AKT:n ja EU:n yhteiselle parlamentaariselle edustajakokoukselle.

   

  Päivitetty viimeksi: 7. lokakuuta 2020
  Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö