Procedure : 2020/2814(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : RC-B9-0317/2020

Indgivne tekster :

RC-B9-0317/2020

Forhandlinger :

PV 08/10/2020 - 8.2
CRE 08/10/2020 - 8.2

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0259

<Date>{07/10/2020}7.10.2020</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9‑0317/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0318/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0319/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0320/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0321/2020</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 159kWORD 51k

<TitreType>FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG</TitreType>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 144, stk. 5, og artikel 132, stk. 4</TitreRecueil>


<Replacing>til erstatning af følgende beslutningsforslag:</Replacing>

<TablingGroups>B9‑0317/2020 (Verts/ALE)

B9‑0318/2020 (S&D)

B9‑0319/2020 (Renew)

B9‑0320/2020 (PPE)

B9‑0321/2020 (ECR)</TablingGroups>


<Titre>om loven om "udenlandske agenter" i Nicaragua</Titre>

<DocRef>(2020/2814(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Michael Gahler, Leopoldo López Gil, Isabel Wiseler‑Lima, Željana Zovko, Lefteris Christoforou, Loucas Fourlas, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, David McAllister, David Lega, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Peter Pollák, Maria Walsh, Vladimír Bilčík, Isabel Benjumea Benjumea, Sandra Kalniete, Gabriel Mato, Eva Maydell, Janina Ochojska, Jens Gieseke, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos</Depute>

<Commission>{PPE}for PPE-Gruppen</Commission>

<Depute>Kati Piri, Alicia Homs Ginel</Depute>

<Commission>{S&D}for S&D-Gruppen</Commission>

<Depute>José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans</Depute>

<Commission>{Renew}for Renew-Gruppen</Commission>

<Depute>Tilly Metz</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}for Verts/ALE-Gruppen</Commission>

<Depute>Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Raffaele Fitto, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Rafalska, Adam Bielan, Jadwiga Wiśniewska, Hermann Tertsch</Depute>

<Commission>{ECR}for ECR-Gruppen</Commission>

<Depute>Fabio Massimo Castaldo</Depute>

</RepeatBlock-By>

ÆNDRINGSFORSLAG

Europa-Parlamentets beslutning om loven om "udenlandske agenter" i Nicaragua

(2020/2814(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sine tidligere beslutninger om Nicaragua, navnlig af 31. maj 2018[1], 14. marts 2019[2] og 19. december 2019[3],

 der henviser til aftalen af 29. juni 2012 om oprettelse af en associering mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Mellemamerika på den anden side[4],

 der henviser til EU's landestrategidokument og det flerårige vejledende program 2014-2020 for Nicaragua,

 der henviser til Rådets konklusioner om Nicaragua,

 der henviser til Rådets forordning (EU) 2019/1716 af 14. oktober 2019 om en ramme for målrettede sanktioner i Nicaragua[5] og Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2020/606 af 4. maj 2020 om opførelsen af seks nicaraguanske embedsmænd på listen over målrettede sanktioner, herunder indefrysning af aktiver og rejseforbud[6],

 der henviser til erklæringerne fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) på vegne af Den Europæiske Union om situationen i Nicaragua, navnlig af 20. november 2019 og 4. maj 2020,

 der henviser til erklæringen fra FN's højkommissær for menneskerettigheder, Michelle Bachelet, på den 45. samling i Menneskerettighedsrådet den 14. september 2020 og FN's Menneskerettighedsråds rapport om Nicaragua af 19. juni 2020,

 der henviser til nyhedsbrevene fra den særlige overvågningsmekanisme for Nicaragua (MESENI), som blev oprettet af Den Interamerikanske Kommission for Menneskerettigheder,

 der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder (ICCPR) fra 1966,

 der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948,

 der henviser til EU-retningslinjerne vedrørende menneskerettighedsforkæmpere og EU-retningslinjerne vedrørende ytringsfrihed online og offline,

 der henviser til Nicaraguas forfatning,

 der henviser til forretningsordenens artikel 144, stk. 5, og artikel 132, stk. 4,

A. der henviser til, at medlemmer af Nicaraguas nationalforsamling fra regeringspartiet Alianza Frente Sandinista de Liberación Nacional (Sandinisternes Nationale Befrielsesfront) den 22. september 2020 fremsatte et forslag til lov om regulering af udenlandske agenter, der er udformet med Ruslands lov om udenlandske agenter fra 2012 som forbillede, hvorefter – hvis loven vedtages – enhver person, organisation eller institution, herunder medieforetagender og ikke-statslige organisationer, der modtager midler fra udlandet, forpligtes til at lade sig registrere hos indenrigsministeriet (Migob) og underkastes finansiel overvågning under den finansielle analyseenhed (UAF);

B. der henviser til, at enhver person eller enhed, der er registreret hos indenrigsministeriet som "udenlandsk agent", vil blive overvåget nøje og skal "afstå fra at blande sig i nationale politiske anliggender" som anført i artikel 12, og deres borgerlige og politiske rettigheder begrænses dermed, og det bliver muligt at forfølge, chikanere og retsforfølge dem; der henviser til, at denne lov – hvis den vedtages – vil have en negativ indvirkning på retten til lige politisk og offentlig deltagelse, herunder oppositionens deltagelse, og dermed yderligere skævvride det politiske system i Nicaragua; der henviser til, at dette kan føre til alvorlige situationer med ulovlig kriminalisering af civilsamfundsorganisationer, aktivister og menneskerettighedsforkæmpere;

C. der henviser til, at loven om regulering af udenlandske agenter – hvis den vedtages – vil blive anvendt som et middel til undertrykkelse af mennesker og menneskerettighedsorganisationer, der modtager midler gennem internationalt samarbejde i Nicaragua; der henviser til, at vedtagelsen af denne lov kan få direkte indvirkning på EU's samarbejde med landet og enkeltpersoner med europæiske interesser;

D. der henviser til, at flere medlemmer af regeringspartiet i Nationalforsamlingen også har fremsat et forslag til en særlov om cyberkriminalitet, der har til formål at censurere digitale medier, samt en ny lov om hadforbrydelser, der vil reformere straffeloven, så der kan indføres livsvarigt fængsel for politisk protest, uden nogen klar definition af, hvilken adfærd der kan medføre en så hård straf, og som kan anvendes til at straffe dem, der taler imod regeringens undertrykkende politik;

E. der henviser til, at disse lovforslag klart har til formål at begrænse de grundlæggende frihedsrettigheder såsom ytringsfrihed både online og offline, foreningsfrihed og religionsfrihed, og yderligere at begrænse nicaraguanske borgeres civile råderum og udøve totalitær kontrol over Nicaraguas borgere, medieforetagender, civilsamfundsorganisationer og menneskerettighedsorganisationer uden kontrolmekanismer og med store skønsbeføjelser i forbindelse med gennemførelsen, idet alle deres aktiviteter – især i det politiske og økonomiske liv og i arbejdslivet – vil blive overvåget; der henviser til, at disse love, hvis de vedtages, vil krænke en række rettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, der er fastsat i Nicaraguas forfatning, og som alle er anerkendt i de internationale aftaler, konventioner og traktater, som Nicaragua er part i;

F. der henviser til, at disse initiativer er de seneste eksempler på sådanne krænkelser og bekræfter et udbredt mønster af undertrykkelse og krænkelser af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder; der henviser til, at civilsamfundsaktivister, miljøaktivister, journalister, oppositionsledere, medlemmer af religiøse samfund, navnlig den katolske kirke, studerende, tidligere politiske fanger og deres familier fortsat oplever angreb fra sikkerhedsstyrkernes og regeringsvenlige væbnede gruppers side gennem arrestationer, kriminalisering, overdreven magtanvendelse, ransagninger af deres hjem, politichikane, seksuelle overgreb og stigende vold mod og intimidering af kvindelige aktivister, dødstrusler, vandalisme, offentlig bagvaskelse og smædekampagner på internettet;

G. der henviser til, at der som anført af FN's højkommissær for menneskerettigheder, Michelle Bachelet, "ikke er sket fremskridt i menneskerettighedssituationen og ikke er noget tegn på, at regeringen konstruktivt tager fat på de spændinger og strukturelle problemer, der udløste den samfundsmæssige og politiske krise i april 2018"; der henviser til, at civilsamfundsorganisationer har rapporteret, at 94 personer, der opfattes som modstandere af regeringen, stadig er vilkårligt tilbageholdt, hovedsagelig på grundlag af opdigtede anklager om overtrædelser, som ikke er forbundet hermed;

1. fordømmer forsøgene på at vedtage den forfatningsstridige lov om regulering af udenlandske agenter, særloven om cyberkriminalitet og loven mod hadforbrydelser og opfordrer nationalforsamlingen til at forkaste disse love samt enhver anden lov, der vil begrænse det nicaraguanske folks grundlæggende frihedsrettigheder; understreger, at disse love, hvis de vedtages, vil give Daniel Ortegas regering endnu et repressivt redskab til at bringe ikke bare dens kritikere, men enhver enkeltperson eller organisation, der modtager udenlandsk finansiering, til tavshed, hvilket vil medføre en stigning i antallet af ofre for denne form for undertrykkelse og forværre det generelt intimiderende og truende klima yderligere og føre til uacceptable menneskerettighedskrænkelser i Nicaragua;

2. udtrykker sin solidaritet med det nicaraguanske folk og fordømmer alle de repressive handlinger fra den nicaraguanske regerings side, navnlig de forårsagede dødsfald; fordømmer undertrykkelsen af civilsamfundsaktivister, oppositionsledere, studerende, journalister, indfødte befolkningsgrupper, medlemmer af religiøse samfund, navnlig den katolske kirke, og menneskerettighedsforkæmpere; opfordrer til omgående løsladelse af alle politiske fanger, der er blevet vilkårligt tilbageholdt, og til, at alle anklager mod dem frafaldes, og til, at deres grundlæggende retsgarantier respekteres;

3. opfordrer indtrængende Nicaraguas regering til at bringe kriminaliseringen af uafhængige stemmer til ophør og standse ethvert forsøg på at kontrollere og begrænse det arbejde, der udføres af civilsamfundsorganisationer og menneskerettighedsorganisationer, oppositionsledere, medieforetagender og journalister; opfordrer indtrængende Nicaraguas regering til at returnere konfiskeret ejendom til nyhedskanaler og genetablere deres driftstilladelser og til at anerkende NGO'er som juridiske personer; opfordrer til at sikre fuldt samarbejde med internationale organisationer og give dem mulighed for at vende tilbage til landet, herunder Den Interamerikanske Kommission for Menneskerettigheder, FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder, MESENI og Organisationen af Amerikanske Staters (OAS') internationale gruppe af uafhængige eksperter; glæder sig over FN's Menneskerettighedsråds resolution fra juni 2020, der bemyndige FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder til øget overvågning af situationen i Nicaragua og EU's støtte til vedtagelsen heraf;

4. understreger, at enhver begrænsning af retten til menings- og ytringsfrihed, både online og offline, retten til frit at deltage i fredelige forsamlinger og til foreningsfrihed og retten til at forsvare menneskerettighederne, er uforenelig med Nicaraguas forfatning og landets internationale forpligtelser i henhold til menneskerettighedsaftaler;

5. afviser Nicaraguas autoritære regerings misbrug af institutioner og love med det formål at kriminalisere civilsamfundsorganisationer og politiske modstandere for at opnå politiske og ulovlige mål; opfordrer i denne forbindelse Nicaraguas regering til fuldt ud at overholde de tilsagn, der blev givet i marts 2019 i aftalerne med oppositionsgrupper og den borgerlige alliance, som nu er omfattet af den nationale koalition, med henblik på at nå frem til en demokratisk fredelig forhandlet løsning på den politiske krise i Nicaragua;

6. minder den nicaraguanske regering om, at et frit, troværdigt, inklusivt og gennemsigtigt valg kun kan finde sted, hvis der ikke sker undertrykkelse, og at retsstatsprincippet og respekten for det nicaraguanske folks forfatningsmæssige rettigheder bliver en realitet, herunder retten til ytringsfrihed, forsamlingsfrihed, trosfrihed og til fredelig protest; opfordrer Nicaraguas regering til at nå til enighed med oppositionsgrupperne, herunder den nationale koalition, ved hjælp af demokratiske og fredelige forhandlinger om de valgmæssige og institutionelle reformer, der er nødvendige for at sikre et troværdigt, inklusivt og gennemsigtigt valg, som i øjeblikket er berammet til november 2021, i overensstemmelse med internationale standarder, og ved også at gennemføre henstillingerne fra EU's valgobservationsmission i 2011 og fra OAS; mener i denne forbindelse, at valget skal overvåges af behørigt akkrediterede nationale og internationale observatører;

7. udtrykker alvorlig bekymring over de seneste rapporter fra nicaraguanske organisationer om, at myndighederne har pålagt det nationale politi at begå menneskerettighedskrænkelser, og at de bistås i deres undertrykkelse af regeringsvenlige civile grupper og det regerende partis territoriale organisationer, hvoraf nogle er bevæbnede og organiseret som paramilitære grupper; opfordrer til, at regeringen afvæbner disse paramilitære grupper, og opfordrer til, at de ansvarlige for menneskerettighedskrænkelser og for undergravning af demokratiet og retsstatsprincippet drages til ansvar, og opfordrer desuden til, at den kontroversielle amnestilov, der kan forhindre retsforfølgning af de ansvarlige for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, tages op til revision;

8. anmoder i betragtning af de fortsatte alvorlige overgreb og menneskerettighedskrænkelser om, at Rådet, såfremt den foreslåede lov om regulering af udenlandske agenter, særloven om cyberkriminalitet og loven om hadforbrydelser vedtages, og såfremt Nicaraguas regering fortsat viser manglende vilje til at indlede en national dialog om en egentlig valgreform, og undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Nicaragua fortsætter, udvider listen over enkeltpersoner og enheder, der er genstand for sanktioner, herunder med præsidenten og vicepræsidenten, idet man samtidig er særlig opmærksom på at undgå enhver negativ virkning for det nicaraguanske folk; gentager sin indtrængende anmodning om en global EU-menneskerettighedsmekanisme; opfordrer Rådet til at vedtage denne mekanisme gennem en afgørelse vedrørende Unionens strategiske interesser og mål i henhold til artikel 22, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union;

9. opfordrer til, at der hurtigst muligt sendes en delegation fra Parlamentet til Nicaragua for at genoptage overvågningen af situationen i landet, og opfordrer indtrængende de nicaraguanske myndigheder til at give tilladelse til uhindret indrejse i landet og adgang til alle samtalepartnere og faciliteter;

10. opfordrer EU-Udenrigstjenesten til sammen med EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder at fortsætte med at intensivere sin materielle og tekniske støtte til menneskerettighedsforkæmpere og uafhængige medieforetagender i Nicaragua; opfordrer Den Europæiske Unions delegation til Nicaragua og medlemsstater med diplomatiske missioner på stedet til fuldt ud at gennemføre EU's retningslinjer vedrørende menneskerettighedsforkæmpere;

11. minder om, at Nicaragua i lyset af associeringsaftalen mellem EU og Mellemamerika skal respektere og konsolidere retsstatsprincippet, demokratiet og menneskerettighederne, og henviser til dens krav om, at associeringsaftalens demokratiske bestemmelse under de nuværende omstændigheder skal udløses;

12. understreger, at EU's bistand til civilsamfundsorganisationer bør opretholdes og styrkes for at afbøde virkningerne af covid-19;

13. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, generalsekretæren for Organisationen af Amerikanske Stater, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling, Det Centralamerikanske Parlament, Limagruppen samt til Republikken Nicaraguas regering og parlament.

 

[1] EUT C 76 af 9.3 2020, s. 164.

[2] Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0219.

[3] Vedtagne tekster, P9_TA(2019)0111.

[4] EUT L 346 af 15.12.2012, s. 3.

[5] EUT L 139I af 4.5.2020, s. 1.

[6] EUT L 139I af 4.5.2020, s. 1.

Seneste opdatering: 8. oktober 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik