Společný návrh usnesení - RC-B9-0375/2020Společný návrh usnesení
RC-B9-0375/2020

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o zhoršující se situaci v oblasti lidských práv v Alžírsku, zejména případu novináře Chálida Dráriního

25.11.2020 - (2020/2880(RSP))

předložený v souladu s čl. 144 odst. 5 a čl. 132 odst. 4 jednacího řádu
a nahrazující tyto návrhy usnesení:
B9-0375/2020 (GUE/NGL)
B9-0377/2020 (Verts/ALE)
B9-0378/2020 (S&D)
B9-0379/2020 (ECR)
B9-0380/2020 (Renew)
B9-0381/2020 (PPE)

Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, Peter van Dalen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Maria Walsh, Adam Jarubas, Benoît Lutgen, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Michaela Šojdrová, Paulo Rangel, Vladimír Bilčík, Ioan-Rareş Bogdan
za skupinu PPE
Kati Piri, Nacho Sánchez Amor
za skupinu S&D
Karin Karlsbro, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Katalin Cseh, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Moritz Körner, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Hilde Vautmans
za skupinu Renew
Salima Yenbou, Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE
Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Charlie Weimers, Assita Kanko, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Emmanouil Fragkos, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Eugen Jurzyca, Joanna Kopcińska, Witold Jan Waszczykowski, Jadwiga Wiśniewska
za skupinu ECR
Marisa Matias
za skupinu GUE/NGL
Fabio Massimo Castaldo

Postup : 2020/2880(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B9-0375/2020
Předložené texty :
RC-B9-0375/2020
Hlasování :
Přijaté texty :

Usnesení Evropského parlamentu o zhoršující se situaci v oblasti lidských práv v Alžírsku, zejména případu novináře Chálida Dráriního

(2020/2880(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na svá předchozí usnesení o Alžírsku, zejména na usnesení ze dne 28. listopadu 2019 o situaci v oblasti svobod v Alžírsku[1] a ze dne 30. dubna 2015 o uvěznění aktivistů bojujících za lidská a pracovní práva v Alžírsku[2],

 s ohledem na výroční zprávu EU o lidských právech a demokracii ve světě za rok 2019 ze dne 15. června 2020,

 s ohledem na informační dokument Mezinárodního výboru právníků s názvem „Flawed and inadequate: Algeria´s Constitutional Amendment Process“ (Chybný a nedostatečný: alžírský proces změny ústavy) zveřejněný v říjnu 2020,

 s ohledem na společný dopis ze dne 29. září 2020 podepsaný 31 místními, regionálními a mezinárodními organizacemi občanské společnosti, který odsuzuje tvrdé zásahy proti alžírské občanské společnosti,

 s ohledem na čtyři sdělení, která alžírské vládě v období od 30. března do 16. září 2020 zaslali zástupci zvláštních postupů Rady OSN pro lidská práva, ohledně svévolného a násilného zatýkání, nespravedlivých soudních řízení a odvetných opatření vůči obráncům lidských práv a pokojným aktivistům,

 s ohledem na dohodu o přidružení mezi Evropskou unií a Alžírskem, zejména na její článek 2, v němž se uvádí, že základním prvkem této dohody musí být dodržování demokratických zásad a základních lidských práv, které se musí stát inspirací pro tuzemskou i mezinárodní politiku stran této dohody,

 s ohledem na 11. zasedání Rady přidružení EU-Alžírsko,

 s ohledem na společné priority partnerství přijaté dne 13. března 2017 Alžírskem a Evropskou unií v rámci revidované evropské politiky sousedství,

 s ohledem na závěry Rady ze dne 19. listopadu 2020 o akčním plánu EU pro lidská práva a demokracii na období 2020–2024, a zejména na jeho mechanismus EU pro obránce lidských práv zřízený na ochranu a podporu novinářů a pracovníků sdělovacích prostředků,

 s ohledem na alžírský trestní zákoník, zejména na články 75, 79, 95a, 98, 100, 144, 144a, 144a2, 146 a 196 tohoto zákoníku,

 s ohledem na obecné zásady EU týkající se obránců lidských práv, trestu smrti, mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání a svobody projevu online a offline a na strategický rámec EU a akční plán EU pro lidská práva a demokracii,

 s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, Úmluvu proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání a Úmluvu o právech dítěte, které ratifikovaly jak členské státy EU, tak Alžírsko,

 s ohledem na stanovisko 7/2020 k zadržení Fadela Breicy, které přijala pracovní skupina OSN pro svévolné zadržování (WGAD),

 s ohledem na třetí všeobecný pravidelný přezkum týkající se Alžírska, který Rada OSN pro lidská práva schválila na svém 36. zasedání konaném ve dnech 21. a 22. září 2017,

 s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv,

 s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů (ACHPR),

 s ohledem na světový žebříček svobody tisku z roku 2020, který sestavila organizace Reportéři bez hranic,

 s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948 a na Deklaraci OSN o odstranění všech forem nesnášenlivosti a diskriminace založených na náboženství či víře,

 s ohledem na čl. 144 odst. 5 a čl. 132 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že počátkem února 2019 zažilo Alžírsko bezprecedentní protestní hnutí (Hirák) v reakci na možnost pátého mandátu tehdejšího prezidenta Abdula-Azíze Butefliky; vzhledem k tomu, že pokojné demonstrace proti vládní korupci, které volaly po občanském státu, nezávislém soudnictví, demokratické reformě, transparentnosti a inkluzivním rámci pro přípravu svobodných voleb, se pravidelně každý pátek a každé úterý konaly po celé zemi a pokračovaly po celý rok, a to i během volebního procesu; vzhledem k tomu, že tyto významné demonstrace, které se opakovaly každý týden, byly z důvodu pandemie COVID-19 v březnu 2020 dobrovolně pozastaveny a protestní hnutí pokračovalo na sociálních médiích;

B. vzhledem k tomu, že po odstoupení prezidenta Butefliky dne 2. dubna 2019 v reakci na hnutí Hirák a dvou následných odkladech voleb, během nichž hrálo významnou úlohu vojenské vedení, Alžírsko uspořádalo dne 12. prosince 2019 prezidentské volby, na jejichž základě se stal prezidentem bývalý předseda vlády Abdal Madžíd Tabbúni; vzhledem k tomu, že hnutí Hirák odsoudilo seznam kandidátů napojených na bývalou vládu a bojkotovalo volby, u nichž byla oficiální účast nižší než 40 %;

C. vzhledem k tomu, že od léta 2019 došlo k nárůstu politického zatýkání a svévolného zadržování pokojných aktivistů hnutí Hirák i odborů, stejně jako novinářů, a to v rozporu se základními právy na spravedlivý a řádný soudní proces; vzhledem k tomu, že cenzura nezávislých sdělovacích prostředků, které jsou často obviněny ze spiknutí se zahraničními mocnostmi proti národní bezpečnosti, soudní řízení s nimi a jejich přísné postihy se navzdory tomu, že Buteflikova vláda oficiálně skončila, nadále zhoršují; vzhledem k tomu, že bezpečnostní omezení zavedená v boji proti pandemii COVID-19 přispěla k přísnějším kontrolám a orgány je využívají k dalšímu zužování občanského prostoru, omezování pokojného disentu a bránění svobodě slova a projevu;

D. vzhledem k tomu, že v souvislosti s těmito represemi, k nimž v současnosti v Alžírsku dochází, se stále více objevují obvinění z mučení na policejních stanicích a na generálním ředitelství pro vnitřní bezpečnost (DGSI) v Alžíru, jako je tomu v případě vězně Walida Nekišeho;

E. vzhledem k tomu, že v období od 30. března do 16. dubna 2020 zaslali zástupci zvláštních postupů OSN alžírské vládě tři sdělení v souvislosti se svévolným a násilným zatýkáním, nespravedlivým soudním řízením a odvetným opatřením vůči obráncům lidských práv a pokojným aktivistům, a čtvrté sdělení ze dne 27. srpna 2020 týkající se Muhammada Chálida Dráriního;

F. vzhledem k tomu, že Muhammad Chálid Dráriní, korespondent TV5 Monde, zástupce Reportérů bez hranice a ředitel zpravodajské internetové stránky Casbah Tribune, byl v srpnu 2020 odsouzen ke třem letům odnětí svobody a k pokutě 50 000 alžírských dinárů za natáčení policejních útoků na demonstranty v Alžíru; vzhledem k tomu, že oficiálně byl obviněn z „podněcování k neozbrojenému shromažďování“ a „ohrožování územní celistvosti státu“; vzhledem k tomu, že dne 15. září 2020 byl jeho trest v odvolacím řízení snížen na dva roky odnětí svobody; vzhledem k tomu, že dne 16. září 2020 zvláštní zpravodajové a pracovní skupina zvláštních postupů OSN co nejdůrazněji odsoudili trest odnětí svobody, který byl vůči němu vynesen, vyzvali alžírské orgány, aby zajistily jeho okamžité propuštění, a označili jeho odsouzení za jasné porušení svobody projevu, práva na pokojné shromažďování a sdružování;

G. vzhledem k tomu, že Muhammad Chálid Dráriní informoval o demonstracích hnutí Hirák, k nimž docházelo dvakrát týdně, od jejich počátku v únoru 2019; vzhledem k tomu, že informoval o tvrdém zákroku alžírské vlády proti výkonu práva na pokojné shromažďování a svobody projevu a o demonstracích hnutí Hirák, což vedlo k tomu, že byl před svým odsouzením třikrát uvězněn, vyslýchán a zastrašován, a to konkrétně dne 14. května 2019, 9. srpna 2019 a 9. ledna 2020, a že se ho státní úředníci dvakrát pokoušeli uplatit; vzhledem k tomu, že mu bylo oznámeno, že jeho poslední uvěznění je posledním varováním a že příště už bude postaven před soud; vzhledem k tomu, že dne 7. března 2020 byl Muhammad Chálid Dráriní zatčen na demonstraci hnutí Hirák; vzhledem k tomu, že byl sice dne 10. března propuštěn, následně však byl dne 27. března opět zatčen;

H. vzhledem k tomu, že v den jeho prvního zatčení bylo vzato do vazby více než 20 dalších pokojných demonstrantů; vzhledem k tomu, že dva ze zatčených byli zadrženi za mávání berberskou vlajkou; vzhledem k tomu, že berberská vlajka se na demonstracích hnutí Hirák běžně objevuje; vzhledem k tomu, že generál Ahmad Gaid Sálah v červnu 2019 zakázal používání této vlajky; vzhledem k tomu, že v posledních měsících vedou bývalí představitelé režimu pomlouvačnou kampaň proti obyvatelstvu převážně berberského regionu Kabylie a tato kampaň by mohla vést k etnickým rozbrojům uvnitř hnutí Hirák; vzhledem k tomu, že berberským aktivistům a aktivistům hnutí Hirák, mj. i Yacine Mebarki, i nadále hrozí svévolné zatčení za vyjadřování nesouhlasných náboženských a politických názorů;

I. vzhledem k tomu, že protesty hnutí Hirák usilovaly o navrácení veřejného prostoru občanům; vzhledem k tomu, že poté, co se hnutí Hirák uchýlilo na internet, aby tak předešlo šíření onemocnění COVID-19, byly restrikce svobody projevu a omezení práce novinářů zpřísněny, zejména prostřednictvím zablokování internetových stránek, cenzury televizních programů a zadržování a pronásledování novinářů, manažerů sdělovacích prostředků a kritiků, kteří vyjadřovali své názory prostřednictvím sociálních médií, přičemž v dubnu a květnu 2020 bylo na alžírských sítích znepřístupněno nejméně šest zpravodajských internetových stránek;

J. vzhledem k tomu, že místní skupiny obránců lidských práv odhadují, že mezi březnem a červnem 2020 bylo za vyjádření vlastního názoru nebo údajnou podporu hnutí Hirák svévolně zatčeno nejméně 200 osob; vzhledem k tomu, že Celostátní výbor pro osvobození zadržovaných osob (CNLD) zdokumentoval případy nejméně 91 vězňů svědomí, kteří byli zadržováni ke dni 17. listopadu, přičemž na konci srpna se jednalo o 44 osob a mnoho z nich bylo vzato do vazby na blíže neurčenou dobu; vzhledem k tomu, že pro tyto osoby, které jsou vězněny za vyjádření svých politických názorů, představuje další hrozbu riziko propuknutí epidemie onemocnění COVID-19 ve věznicích; vzhledem k tomu, že dne 25. března 2020 vyzvala Vysoká komisařka OSN pro lidská práva Michelle Bacheletová k propuštění politických vězňů a dalších osob, které jsou zadržovány za vyjádření kritických názorů;

K. vzhledem k tomu, že od ledna 2020 zaznamenali aktivisté (konkrétně organizace Feminicides-dz) 41 vražd žen (tzv. feminicid); vzhledem k tomu, že v roce 2020 zintenzivnila hnutí za práva žen své protesty proti rostoucímu násilí páchanému na ženách a rostoucímu počtu feminicid a vyzvala k revizi platných zákonů, zejména rodinného zákoníku a určitého počtu článků trestního zákoníku, s cílem zaručit plnou rovnost mezi ženami a muži;

L. vzhledem k tomu, že v dubnu 2020 Alžírsko prostřednictvím zákona č. 20-06 také zavedlo změny trestního zákoníku, které dále omezily a kriminalizovaly výkon základních práv, jako je svoboda tisku, svoboda projevu a svoboda sdružování pod smyšlenou záminkou, že způsobují falešné zprávy („fake news“), které podkopávají alžírský stát; vzhledem k tomu, že alžírské orgány čím dál tím více využívají některé nejasné články trestního zákoníku, včetně článků přidaných v dubnu 2020, ke stíhání osob vykonávajících svou svobodu názoru a projevu a svobodu pokojného shromažďování a sdružování; vzhledem k tomu, že první spáchání trestného činu se trestá odnětím svobody v délce pěti let, pokud k němu došlo „v době omezení pohybu osob z důvodu ohrožení veřejného zdraví nebo v době přírodní, biologické nebo technologické katastrofy nebo katastrofy jiného typu“;

M. vzhledem k tomu, že v souvislosti se zákrokem proti občanskému prostoru alžírské orgány pokročily v procesu revize Ústavy, který je veden přístupem shora dolů, údajně jakožto součást slibu, který v reakci na demonstrace hnutí Hirák učinil při svém uvedení do funkce prezident Tabbúní a podle nějž má být „vybudováno nové Alžírsko“; vzhledem k tomu, že tento proces kritizují nezávislé organizace občanské společnosti, protože podle nich porušuje mezinárodní standardy inkluzivnosti, účasti, transparentnosti a svrchovanosti, které se uplatňují na ústavodárný proces; vzhledem k tomu, že souběžné hromadné zatýkání aktivistů z řad občanské společnosti a novinářů zcela podkopává veřejnou legitimitu procesu revize Ústavy;

N. vzhledem k tomu, že Alžírsko dne 1. listopadu uspořádalo referendum o revizi Ústavy zahrnující omezení výkonu prezidentského úřadu na dvě funkční období; vzhledem k tomu, že tohoto referenda se zúčastnil nejnižší podíl voličů od nezávislosti země v roce 1962, přičemž oficiální účast činila jen 23,7 %; vzhledem k tomu, že pro novou Ústavu oficiálně hlasovalo 66,8 % voličů; vzhledem k tomu, že nová Ústava má být ratifikována po návratu alžírského prezidenta zpět do země;

O. vzhledem k tomu, že alžírská ústava zachovává podmíněnost svobody tisku, jež je oficiálně uznána podle článku 54 revidované ústavy, respektováním „tradic a náboženských, morálních a kulturních hodnot národa“; vzhledem k tomu, že tato omezení svobody tisku porušují Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, který Alžírsko ratifikovalo; vzhledem k tomu, že obecná připomínka č. 34 Výboru OSN pro lidská práva uvádí, že „žádné sdělovací prostředky nemohou být trestány za kritiku politického nebo sociálního systému“; vzhledem k tomu, že tato revize rovněž zavádí nebezpečnou změnu v tom, že v ústavě ukotvuje politickou úlohu a pravomoci armády; vzhledem k tomu, že tato ústavní reforma rovněž zachovává dominantní postavení prezidenta nad všemi institucemi včetně soudnictví;

P. vzhledem k tomu, že Národní unie soudců (SNM) odsoudila všudypřítomné a nezákonné využívání vyšetřovací vazby ze strany alžírských orgánů; vzhledem k tomu, že soudci byli poté, co zprostili pokojné aktivisty obvinění, nebo poté, co požadovali respektování nezávislosti soudnictví na výkonné moci, vystaveni profesionálním sankcím;

Q. vzhledem k tomu, že v roce 2020 se Alžírsko umístilo na 146. místě ze 180 zemí na světovém indexu svobody tisku organizace Reportéři bez hranic, tedy o pět míst níže než v roce 2019 a o 27 míst níže než v roce 2015;

R. vzhledem k tomu, že Alžírsko je klíčovým partnerem Evropské unie v rámci evropské politiky sousedství a EU má v této zemi i v regionu významné politické, hospodářské a mezilidské zájmy; vzhledem k tomu, že priority partnerství EU a Alžírska jsou výrazem společné oddanosti všeobecně platným hodnotám demokracie, právního státu a lidských práv;

1. důrazně odsuzuje eskalaci svévolného a nezákonného zatýkání, zadržování a soudního obtěžování novinářů, obránců lidských práv, odborářů, právníků, občanské společnosti a pokojných aktivistů v Alžírsku, které neposkytlo žádný prostor pro politický dialog o nedemokratické revizi ústavy a pro uplatňování svobody projevu, shromažďování a sdružování; odsuzuje využívání nouzových opatření zaváděných v souvislosti s pandemií COVID-19 jako záminky k omezení základních práv alžírského lidu;

2. vyzývá alžírské orgány, aby okamžitě a bezpodmínečně propustily  Muhammada Chálida Dráriního a všechny osoby, které byly zadrženy a obviněny kvůli uplatňování svého práva na svobodu projevu, a to online i offline, a  svobody shromažďování a sdružování, mezi něž patří Yacine Mebarki, Abdellah Benaoum, Mohamed Tadjadit, Abdelkrim Zeghileche, Walid Kechida, Brahim Laalami, Aissa Chouha, Zoheir Kaddam, Walid Nekkiche, Nourredine Khimoud a Hakim Addad; znovu opakuje výzvu vysoké komisařky OSN pro lidská práva Michelle Bacheletové, aby byli s ohledem na pandemii COVID-19 urychleně propuštěni všichni političtí vězni a osoby zadržované za vyjadřování nesouhlasných názorů; vyzývá alžírské orgány, aby odblokovaly sdělovací prostředky a zastavily zatýkání a zadržování politických aktivistů, novinářů a obhájců lidských práv i osob, které vyjádří nesouhlasný postoj nebo kritizují vládu;

3. znovu opakuje, že svoboda projevu, včetně svobody novinářů a občanských novinářů k tomu, podávat zprávy o protestech nebo jakýchkoli jiných projevech nespokojenosti s vládou, vládními institucemi či jednotlivci, jakož i je analyzovat a komentovat, má zásadní význam pro plně demokratickou politickou transformaci;

4. vyjadřuje solidaritu se všemi alžírskými občany – ženami a muži z různých zeměpisných, socioekonomických a etnických prostředí – kteří od února 2019 pokojně demonstrují, aby požadovali civilní kontrolu státu, lidovou svrchovanost, dodržování zásad právního státu, sociální spravedlnost a rovnost žen a mužů; vyzývá alžírské orgány, aby podnikly vhodné kroky k boji proti korupci;

5. znovu vyzývá alžírské orgány, aby ukončily jakoukoli formu zastrašování, soudního obtěžování, kriminalizace nebo svévolného zatýkání a zadržování kritických novinářů, bloggerů, obránců lidských práv, právníků a aktivistů a aby přijaly vhodná opatření k zajištění a zaručení veškerých práv na svobodu projevu, sdružování a pokojného shromažďování, svobody sdělovacích prostředků a svobody myšlení, svědomí a náboženského vyznání nebo přesvědčení, která zaručuje alžírská ústava a Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, jež Alžírsko podepsalo a ratifikovalo; odsuzuje jakoukoli formu nepřiměřeného použití síly příslušníky donucovacích orgánů při rozhánění pokojných protestů; opakovaně vyzývá alžírské orgány, aby nezávislým způsobem vyšetřily všechny případy nepřiměřeného použití násilí donucovacími orgány a aby pachatele pohnaly k odpovědnosti; vyzývá alžírské orgány, aby dodržovaly své mezinárodní závazky podle Úmluvy OSN proti mučení;

6. konstatuje, že od chvíle, kdy Parlament dne 28. listopadu 2019 přijal své usnesení, byli někteří političtí aktivisté, jako je opoziční představitel Karim Tabbou, Mustafa Bendjema a Khaled Tazaghart, předběžně propuštěni;

7. vyzývá alžírské orgány, aby zajistily vytvoření svobodného občanského prostoru, který umožní skutečný politický dialog a nebude kriminalizovat základní svobody, a to přijetím nových právních předpisů, které budou plně v souladu s mezinárodními normami a které nebudou zavádět výjimky, jež jsou podle mezinárodního práva nezákonné, zejména v případě úmluv, které Alžírsko ratifikovalo, včetně úmluv Mezinárodní organizace práce (MOP); zdůrazňuje, že tento svobodný občanský prostor je nezbytným předpokladem pro demokratické Alžírsko s civilní vládou; vyjadřuje politování nad tím, že zahraniční reportéři při získávání novinářských víz pro práci v této zemi stále čelí administrativním problémům a překážkám;

8. připomíná, že dodržování demokratických zásad a základních práv stanovených Všeobecnou deklarací lidských práv je jedním ze základních prvků dohody o přidružení mezi EU a Alžírskem z roku 2005; zdůrazňuje, že probíhající politická transformace musí zajistit právo alžírských občanů, bez ohledu na jejich gender a zeměpisný, socioekonomický a etnický původ, včetně Berberů, plně se účastnit demokratického procesu a uplatňovat své právo podílet se na veřejném dění, a to i tím, že se zvrátí trend omezování prostoru pro nezávislou občanskou společnost, žurnalistiku a politický aktivismus;

9. vyjadřuje znepokojení nad novými restriktivními zákony, jako je zákon 20-06, který svévolně kriminalizuje šíření „falešných zpráv“, jimiž se podrývá čest veřejných činitelů, a financování sdružení; zdůrazňuje, že tento zákon obsahuje několik ustanovení, která porušují mezinárodní normy týkající se svobody projevu a svobody sdružování, včetně článků 19 a 22 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech;

10. vybízí alžírské orgány, aby přezkoumaly stávající restriktivní zákon č. 12-06 z roku 2012 o sdruženích a zákon 91-19 z roku 1991 o veřejných shromážděních a demonstracích, který zavádí režim předchozího povolení, a aby zajistily, že příslušný správní orgán neprodleně vydá potvrzení o registraci několika občanským, nevládním, náboženským a charitativním organizacím, které požádaly o novou registraci;

11. kritizuje změny alžírského trestního zákoníku, které byly provedeny v dubnu 2020 a které omezují svobodu tisku, svobodu projevu a svobodu sdružování; naléhavě vyzývá alžírské orgány, aby trestní zákoník přezkoumaly, zejména články 75, 79, 95a, 98, 100, 144, 144a, 144a2, 146 a 196a, v souladu s Mezinárodním paktem o občanských a politických právech a výnosy Africké komise pro lidská práva a práva národů, s cílem zastavit kriminalizaci svobody projevu a pokojného shromažďování a sdružování;

12. vítá skutečnost, že články 4 a 223 revidované ústavy posilují status berberštiny jakožto národního a úředního jazyka; zdůrazňuje, že tato prohlášení nesmí sloužit jako prostředek k opomíjení strukturálních problémů, s nimiž se berberské obyvatelstvo potýká, nebo podněcovat rozkol v hnutí Hirak; vyzývá alžírské orgány, aby zajistily rovné zacházení před zákonem, pokud jde o používání arabštiny a berberštiny; naléhavě vyzývá alžírskou vládu, aby zrušila zákaz mávání berberskou vlajkou a aby okamžitě propustila všechny osoby uvězněné za veřejné používání berberských symbolů;

13. podporuje alžírské právníky a vykonavatele dalších právnických povolání, kteří i nadále usilují o dodržování nejvyšších standardů spravedlnosti navzdory okolnostem a souvisejícím rizikům; vyzývá alžírské orgány, aby plně zaručily nezávislost soudnictví a nestrannost soudního systému a aby ukončily a zakázaly jakákoli omezení, nepatřičné vlivy, tlaky, hrozby nebo vměšování do soudního rozhodování a dalších soudních záležitostí;

14. vyzývá alžírské orgány, aby zajistily plnou odpovědnost ozbrojených sil a civilní a demokratický dohled nad nimi a jejich faktické podřízení zákonně ustavenému civilnímu orgánu a aby zaručily, že úloha armády bude náležitě vymezena v ústavě a výslovně omezena na záležitosti národní obrany;

15. vyzývá alžírské orgány, aby umožnily mezinárodním organizacím pro lidská práva a zmocněncům OSN ke zvláštním postupům vstup do země;

16. vyjadřuje znepokojení nad administrativními překážkami, s nimiž se v Alžírsku potýkají náboženské menšiny, což se týká zejména výnosu 06-03; vybízí alžírskou vládu, aby přepracovala výnos 06-03 a lépe jej sladila s ústavou a se svými mezinárodními závazky v oblasti lidských práv, zejména s článkem 18 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech; vyzývá k dodržování svobody vyznání všech náboženských menšin;

17. očekává, že EU se na situaci v oblasti lidských práv zaměří v rámci své spolupráce s alžírskými orgány, zejména během nadcházejícího zasedání Rady přidružení EU-Alžírsko; vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ), aby vypracovala a poskytla seznam jednotlivých případů vzbuzujících mimořádné obavy, včetně případů uvedených v tomto usnesení, a aby pravidelně informovala Parlament o pokroku při jejich řešení;

18. vyzývá ESVČ, Komisi a členské státy, aby společně se zvláštním zástupcem EU pro lidská práva podporovaly skupiny občanské společnosti, obránce lidských práv, novináře a demonstranty, mimo jiné přijetím důraznějšího veřejného postoje k dodržování lidských práv a zásad právního státu v Alžírsku, jasným a veřejným odsouzením porušování lidských práv, naléhavým apelem na orgány, aby propustily svévolně zadržované osoby a ukončily praxi nadměrného uvalování vyšetřovací vazby, požadováním přístupu k zadržovaným osobám a monitorováním soudních procesů s aktivisty, novináři a obránci lidských práv a bedlivým sledováním stavu lidských práv v Alžírsku za využití všech dostupných nástrojů;

19. zdůrazňuje význam vztahů EU s Alžírskem, jakožto významným sousedem a partnerem; připomíná význam pevných a hlubokých vztahů mezi EU a Alžírskem a znovu potvrzuje svůj závazek podporovat tyto vztahy na základě důsledného dodržování společných hodnot, jako je dodržování lidských práv, demokracie, právního státu a svobody sdělovacích prostředků;

20. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, delegaci EU v Alžíru, vládě Alžírska, generálnímu tajemníkovi OSN, Radě OSN pro lidská práva a Radě Evropy.

 

 

Poslední aktualizace: 26. ledna 2021
Právní upozornění - Ochrana soukromí