Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta - RC-B9-0375/2020Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta
RC-B9-0375/2020

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA dwar id-deterjorament tas-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-Alġerija, b'mod partikolari l-każ tal-ġurnalist Khaled Drareni

25.11.2020 - (2020/2880(RSP))

imressqa skont l-Artikoli 144(5) u 132(4) tar-Regoli ta' Proċedura
li tissostitwixxi l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li ġejjin:
B9-0375/2020 (GUE/NGL)
B9-0377/2020 (Verts/ALE)
B9-0378/2020 (S&D)
B9-0379/2020 (ECR)
B9-0380/2020 (Renew)
B9-0381/2020 (PPE)

Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Tomáš Zdechovský, Peter van Dalen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Maria Walsh, Adam Jarubas, Benoît Lutgen, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Michaela Šojdrová, Paulo Rangel, Vladimír Bilčík, Ioan-Rareş Bogdan
f'isem il-Grupp PPE
Kati Piri, Nacho Sánchez Amor
f'isem il-Grupp S&D
Karin Karlsbro, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Katalin Cseh, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Moritz Körner, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Hilde Vautmans
f'isem il-Grupp Renew
Salima Yenbou, Hannah Neumann
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Charlie Weimers, Assita Kanko, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Emmanouil Fragkos, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Eugen Jurzyca, Joanna Kopcińska, Witold Jan Waszczykowski, Jadwiga Wiśniewska
f'isem il-Grupp ECR
Marisa Matias
f'isem il-Grupp GUE/NGL
Fabio Massimo Castaldo

Proċedura : 2020/2880(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
RC-B9-0375/2020
Testi mressqa :
RC-B9-0375/2020
Votazzjonijiet :
Testi adottati :

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar id-deterjorament tas-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-Alġerija, b'mod partikolari l-każ tal-ġurnalist Khaled Drareni

(2020/2880(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

 wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar l-Alġerija, b'mod partikolari dik tat-28 ta' Novembru 2019 dwar is-sitwazzjoni tal-libertajiet fl-Alġerija[1] u dik tat-30 ta' April 2015 dwar l-inkarċerazzjoni ta' attivisti tad-drittijiet tal-bniedem u tal-ħaddiema fl-Alġerija[2],

 wara li kkunsidra l-aġġornament tal-pajjiż dwar l-Alġerija fir-Rapport Annwali tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja 2019, ippubblikat fis-7 ta' Ottubru 2020,

 wara li kkunsidra l-briefing paper tal-Kummissjoni Internazzjonali ta' Ġuristi: "Flawed and inadequate: Algeria's Constitutional Amendment Process" (Difettuż u mhux adegwat: il-Proċess ta' Emenda Kostituzzjonali tal-Alġerija), ippubblikat f'Ottubru 2020,

 wara li kkunsidra l-ittra konġunta tad-29 ta' Settembru 2020 iffirmata minn 31 organizzazzjoni lokali, reġjonali u internazzjonali tas-soċjetà ċivili li tikkundanna r-repressjoni tas-soċjetà ċivili Alġerina,

 wara li kkunsidra l-erba' komunikazzjonijiet mibgħuta lill-Gvern Alġerin bejn it-30 ta' Marzu u s-16 ta' Settembru 2020 mill-Proċeduri Speċjali tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU dwar arresti arbitrarji u vjolenti, proċessi inġusti u rappreżalji kontra difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u attivisti paċifiċi,

 wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Assoċjazzjoni UE-Alġerija u b'mod partikolari l-Artikolu 2 tiegħu, li jistipula li r-rispett għall-prinċipji demokratiċi u d-drittijiet fundamentali tal-bniedem iridu jikkostitwixxu element essenzjali tal-ftehim u jispiraw il-politiki interni u internazzjonali tal-partijiet fih,

 wara li kkunsidra l-11-il Kunsill ta' Assoċjazzjoni UE-Alġerija,

 wara li kkunsidra l-prijoritajiet ta' sħubija komuni adottati fil-qafas tal-politika Ewropea tal-viċinat riveduta mill-Alġerija u l-Unjoni Ewropea fit-13 ta' Marzu 2017,

 wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tad-19 ta' Novembru 2020 dwar il-Pjan ta' Azzjoni tal-UE 2020-2024, u b'mod partikolari l-mekkaniżmu tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem tal-UE stabbilit biex jipproteġi u jappoġġa lill-ġurnalisti u lill-ħaddiema tal-midja,

 wara li kkunsidra l-Kodiċi Penali Alġerin, u b'mod partikolari l-Artikoli 75, 79, 95a, 98, 100, 144, 144a, 144a 2, 146 u 196a tiegħu,

 wara li kkunsidra l-Linji Gwida tal-UE dwar id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, dwar il-piena tal-mewt, dwar it-tortura u trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra, u dwar il-libertà tal-espressjoni online u offline, u l-Qafas Strateġiku u l-Pjan ta' Azzjoni tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija,

 wara li kkunsidra l-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi (ICCPR), il-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ekonomiċi, Soċjali u Kulturali (ICESCR), il-Konvenzjoni Kontra t-Tortura u Trattament jew Pieni Krudili, Inumani jew Degradanti oħra (UNCAT), u l-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal, it-tlieta li huma rratifikati mill-Istati Membri tal-UE u l-Alġerija fit-12 ta' Settembru 1989,

 wara li kkunsidra l-Opinjoni 7/2020 dwar id-detenzjoni ta' Fadel Breika adottata mill-Grupp ta' Ħidma tan-NU dwar id-Detenzjoni Arbitrarja (WGAD),

 wara li kkunsidra t-tielet Rieżami Perjodiku Universali (UPR) dwar l-Alġerija, adottat mill-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU fis-36 sessjoni tiegħu fil-21 u t-22 ta' Settembru 2017,

 wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem,

 wara li kkunsidra l-Karta Afrikana għad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Popli (ACHPR),

 wara li kkunsidra l-Indiċi Dinji tal-Libertà tal-Istampa tal-2020 prodott minn Reporters mingħajr Fruntieri,

 wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-1948 u d-Dikjarazzjoni dwar l-Eliminazzjoni tal-Forom Kollha ta' Intolleranza u Diskriminazzjoni fuq il-bażi ta' Reliġjon jew Twemmin,

 wara li kkunsidra l-Artikoli 144(5) u 132(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi minn Frar 2019 l-Alġerija esperjenzat moviment ta' protesta mingħajr preċedent (Hirak) b'reazzjoni għall-prospett tal-ħames mandat għall-President ta' dak iż-żmien Abdelaziz Bouteflika; billi d-dimostrazzjonijiet paċifiċi kontra l-korruzzjoni tal-gvern u l-appell għal stat ċiviku, ġudikatura indipendenti, riforma demokratika, trasparenza u qafas inklużiv għat-tħejjija għal elezzjonijiet ħielsa seħħew regolarment madwar il-pajjiż nhar ta' Ġimgħa u nhar ta' Tlieta, u komplew għal sena sħiħa, inkluż matul il-proċess elettorali; billi dawn id-dimostrazzjonijiet sinifikanti ta' kull ġimgħa twaqqfu volontarjament f'Marzu 2020 minħabba l-pandemija tal-COVID-19, għalkemm il-moviment ta' protesta kompla fuq il-midja soċjali;

B. billi, wara r-riżenja tal-President Bouteflika fit-2 ta' April 2019 b'reazzjoni għall-moviment Hirak u żewġ posponimenti elettorali sussegwenti li matulhom it-tmexxija militari kellha rwol prominenti, l-Alġerija organizzat elezzjonijiet presidenzjali fit-12 ta' Diċembru 2019 li permezz tagħhom l-eks Prim Ministru Abdelmajid Tebboune sar President; billi l-moviment Hirak iddenunzja l-lista ta' kandidati minħabba r-rabtiet tagħhom mal-amministrazzjoni preċedenti u bbojkottja l-elezzjonijiet, li għalihom ir-rata ta' parteċipazzjoni uffiċjali kienet inqas minn 40 %;

C. billi l-arresti politiċi u d-detenzjoni arbitrarja ta' Hirak u attivisti tat-trade unions paċifiċi, kif ukoll ġurnalisti, żdiedu mis-sajf tal-2019, bi ksur tad-drittijiet fundamentali għal proċess ġust u proċess ġust tal-liġi; billi ċ-ċensura, il-proċessi u l-pieni severi tal-midja indipendenti, li spiss jiġu akkużati b'komplott ma' setgħat barranin kontra s-sigurtà nazzjonali, qed ikomplu jmorru għall-agħar minkejja t-tmiem uffiċjali tal-gvern ta' Bouteflika; billi r-restrizzjonijiet tas-sigurtà introdotti għall-ġlieda kontra l-pandemija tal-COVID-19 ikkontribwew għal kontrolli aktar stretti, u qed jintużaw mill-awtoritajiet biex ikomplu jirrestrinġu l-ispazju ċiviku, jillimitaw id-dissens paċifiku u jxekklu l-libertà tal-kelma u tal-espressjoni;

D. billi f'dan il-kuntest ta' repressjoni li qed isseħħ bħalissa fl-Alġerija, hemm dejjem aktar allegazzjonijiet ta' tortura li qed issir fl-għases tal-pulizija u fid-Direttorat Ġenerali għas-Sigurtà Interna (DGSI) f'Alġier, bħal fil-każ tal-priġunier Walid Nekkiche;

E. billi bejn it-30 ta' Marzu u s-16 ta' April 2020 intbagħtu tliet komunikazzjonijiet lill-Gvern Alġerin permezz ta' Proċeduri Speċjali tan-NU fir-rigward ta' arresti arbitrarji u vjolenti, proċessi inġusti u rappreżalji kontra difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u attivisti paċifiċi, bir-raba' komunikazzjoni fis-27 ta' Awwissu 2020 tkun dwar Mohamed Khaled Drareni;

F. billi Mohamed Khaled Drareni, korrispondent għal TV5 Monde, rappreżentant ta' Reporters Mingħajr Fruntieri (RSF) u direttur tas-sit web tal-aħbarijiet ta' Casbah Tribune, ġie kkundannat f'Awwissu 2020 għal tliet snin ħabs u multa ta' 50 000 dinar Alġerin talli ffilmja lill-pulizija jattakkaw lid-dimostranti f'Alġier; billi l-akkużi uffiċjali kontrih kienu "l-inċitament ta' ġemgħa mhux armata" u "l-imminar tal-integrità tat-territorju nazzjonali"; billi fil-15 ta' Settembru 2020 is-sentenza tiegħu tnaqqset għal sentejn fuq appell; billi fis-16 ta' Settembru 2020 ir-Rapporteurs Speċjali u l-Grupp ta' Ħidma tal-Proċeduri Speċjali tan-NU kkundannaw is-sentenza ta' ħabs tiegħu bl-aktar mod qawwi possibbli, talbu lill-awtoritajiet Alġerini jiżguraw il-ħelsien immedjat tiegħu, u ddeskrivew il-konvinzjoni tiegħu bħala ksur ċar tal-libertà ta' espressjoni, ta' għaqda paċifika u ta' assoċjazzjoni;

G. billi Mohamed Khaled Drareni kopra l-protesti ta' darbtejn fil-ġimgħa ta' Hirak mill-bidu tagħhom fi Frar 2019; billi l-esponiment tiegħu għar-repressjoni ħarxa min-naħa tal-Gvern Alġerin fuq l-għaqda paċifika u l-libertà tal-espressjoni wassal biex huwa jkun soġġett għal detenzjoni, interrogazzjoni u intimidazzjoni talli kien qed ikopri l-protesti ta' Hirak tliet darbiet qabel il-kundanna tiegħu, speċifikament fl-14 ta' Mejju 2019, fid-9 ta' Awwissu 2019 u fitd-9 ta' Jannar 2020, kif ukoll għal tentattivi ta' tixħim minn uffiċjali tal-gvern f'żewġ okkażjonijiet; billi ġie infurmat li l-aħħar detenzjoni tiegħu serviet ta' twissija finali qabel ma ġie riferut lis-sistema ġudizzjarja; billi fis-7 ta' Marzu 2020 Mohamed Khaled Drareni ġie arrestat waqt protesta ta' Hirak; billi Drareni nħeles fl-10 ta' Marzu iżda ġie arrestat mill-ġdid fis-27 ta' Marzu;

H. billi fil-jum tal-ewwel arrest tiegħu ġew arrestati aktar minn 20 dimostratur paċifiku ieħor; billi tnejn minn dawk arrestati nżammu minħabba li refgħu l-bandiera tal-Amazigh; billi l-bandiera tal-Amazigh tintuża spiss matul il-protesti ta' Hirak; billi f'Ġunju 2019, il-Ġeneral Ahmed Gaid Salah għamel l-użu tal-bandiera wieħed illegali; billi f'dawn l-aħħar xhur l-eks uffiċjali tar-reġim bdew kampanja ta' malafama kontra l-popolazzjoni tal-maġġoranza tar-reġjun tal-Amazigh Kabylie li tista' twassal għal firdiet etniċi fil-moviment Hirak; billi l-attivisti ta' Amazigh u Hirak, inkluż Yacine Mebarki, għadhom qed jiffaċċjaw arrest arbitrarju talli esprimew fehmiet reliġjużi u politiċi kuntrarji;

I. billi l-protesti ta' Hirak kienu qed jirkupraw l-ispazju pubbliku għaċ-ċittadini; billi, b'mod partikolari wara li l-moviment Hirak iċċaqlaq online biex jipprevjeni t-tixrid tal-COVID-19, ir-restrizzjonijiet fuq il-libertà ta' espressjoni u l-limitazzjonijiet imposti fuq il-ġurnalisti saru aktar stretti, b'mod partikolari permezz tal-imblukkar ta' siti tal-internet, iċ-ċensura ta' programmi televiżivi u d-detenzjoni u l-fastidju ta' ġurnalisti, maniġers tal-midja, u dimostranti li esprimew il-fehmiet tagħhom fuq il-midja soċjali, b'mill-inqas sitt siti web tal-aħbarijiet online li saru disponibbli fuq in-netwerks Alġerini f'April u Mejju 2020;

J. billi bejn Marzu u Ġunju 2020 gruppi tad-drittijiet lokali jikkalkulaw li mill-inqas 200 persuna kienu soġġetti għal arrest arbitrarju talli esprimew l-opinjoni tagħhom jew għal allegat appoġġ għall-moviment Hirak; billi l-Kumitat Nazzjonali għall-Ħelsien tad-Detenuti (CNLD) iddokumenta mill-inqas 91 priġunier minħabba twemmin mis-17 ta' Novembru, mill-44 priġunier iddokumentati f'Awwissu, b'għadd minnhom f'arrest preventiv għal tul ta' żmien indefinit; billi r-riskju ta' tifqigħa tal-COVID-19 fil-ħabsijiet huwa theddida addizzjonali għal dawk detenuti talli esprimew il-fehmiet politiċi tagħhom; billi fil-25 ta' Marzu 2020, fil-kuntest tal-pandemija tal-COVID-19, il-Kummissarju Għoli tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem, Michelle Bachelet, appellat għall-ħelsien ta' priġunieri politiċi u ta' dawk detenuti talli esprimew fehmiet kritiċi;

K. billi minn Jannar 2020, ġew irreġistrati 41 femminiċidju minn attivisti, b'mod partikolari mill-Feminicides-dz; billi fl-2020 il-movimenti tad-drittijiet tan-nisa intensifikaw id-denunzja tagħhom tal-vjolenza li qed tiżdied kontra n-nisa u l-għadd ta' femminiċidji, kif ukoll talbu li jsir rieżami tal-liġijiet attwali, speċjalment il-Kodiċi tal-Familja u għadd ta' artikoli fil-Kodiċi Penali, sabiex tiġi garantita ugwaljanza sħiħa bejn in-nisa u l-irġiel;

L. billi f'April 2020 l-Alġerija adottat ukoll emendi għall-Kodiċi Penali permezz tal-Liġi 20-06 li jkomplu jirrestrinġu u jikkriminalizzaw l-eżerċizzju tad-drittijiet fundamentali bħal-libertà tal-istampa, il-libertà tal-espressjoni u l-libertà ta' assoċjazzjoni fuq il-bażi artifiċjali li huma "aħbarijiet foloz" li jimminaw l-istat Alġerin; billi l-awtoritajiet Alġerini qed jużaw dejjem aktar artikoli vagi tal-Kodiċi Penali, inklużi dawk miżjuda f'April 2020, biex iħarrku persuni li jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom għal-libertà ta' opinjoni u espressjoni, kif ukoll għal għaqda u assoċjazzjoni paċifika; billi reat imwettaq għall-ewwel darba jġorr sentenza massima ta' ħames snin priġunerija jekk imwettaq matul "żmien ta' lockdown tas-saħħa pubblika jew diżastru naturali, bijoloġiku jew teknoloġiku jew kwalunkwe forma oħra ta' diżastru";

M. billi, fil-kuntest tar-repressjoni tal-ispazju ċiviku, l-awtoritajiet Alġerini avvanzaw proċess ta' reviżjoni kostituzzjonali minn fuq għal isfel, allegatament bħala parti mill-impenn inawgurali tal-President Tebboune li "jibni Alġerija ġdida" b'reazzjoni għall-protesti ta' Hirak, iżda li m'għandux l-appoġġ wiesa' fis-soċjetà Alġerina kollha, u li ġie kkritikat minn organizzazzjonijiet indipendenti tas-soċjetà ċivili talli kiser l-istandards internazzjonali ta' inklużività, parteċipazzjoni, trasparenza u sovranità fit-tfassil tal-kostituzzjoni; billi l-arrest tal-massa simultanju tal-attivisti tas-soċjetà ċivili u tal-ġurnalisti mmina għalkollox il-leġittimità pubblika tal-proċess ta' reviżjoni kostituzzjonali;

N. billi fl-1 ta' Novembru, l-Alġerija organizzat referendum dwar ir-reviżjoni tal-Kostituzzjoni, li tinkludi limitazzjoni ta' żewġ mandati fuq il-presidenza; billi r-referendum kellu l-inqas parteċipazzjoni ta' votanti fl-Alġerija sa mill-indipendenza tagħha fl-1962, b'perċentwal uffiċjali ta' 23,7 % biss ta' votanti; billi l-Kostituzzjoni l-ġdida ġiet approvata uffiċjalment minn 66,8 % tal-votanti; billi r-ratifika tal-Kostituzzjoni l-ġdida għadha pendenti sakemm il-President jirritorna fl-Alġerija;

O. billi fil-Kostituzzjoni tal-Alġerija il-kundizzjonalità tal-libertà tal-istampa, mogħtija uffiċjalment skont l-Artikolu 54 tal-Kostituzzjoni riveduta, għadha tiddependi fuq ir-rispett għat-"tradizzjonijiet u l-valuri reliġjużi, morali u kulturali tan-Nazzjon"; billi tali limitazzjonijiet fuq il-libertà tal-istampa jiksru l-ICCPR, li l-Alġerija rratifikat; billi l-Kumment Ġenerali Nru 34 tal-Kumitat tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU jiddikjara li "l-ebda strument tal-midja ma jista' jiġi ppenalizzat talli jikkritika sistema politika jew soċjali"; billi r-reviżjoni tintroduċi wkoll bidla perikoluża billi tikkostituzzjonalizza r-rwol politiku u s-setgħat tal-armata; billi r-riforma kostituzzjonali żżomm ukoll id-dominanza tal-Presidenza fuq l-istituzzjonijiet kollha, inkluż tal-ġudikatura;

P. billi l-Unjoni Nazzjonali tal-Maġistrati (SNM) iddenunzjat ir-rikors ġeneralizzat u abbużiv tal-awtoritajiet Alġerini għad-detenzjoni preventiva qabel il-proċess; billi l-membri tal-ġudikatura ġew soġġetti għal sanzjonijiet professjonali wara li ħelsu minn akkuża lill-attivisti paċifiċi jew wara li talbu lill-awtoritajiet eżekuttivi jirrispettaw l-indipendenza tal-ġudikatura;

Q. billi fl-2020 l-Alġerija ġiet ikklassifikata fil-146 post minn 180 fl-Indiċi Dinji tal-Libertà tal-Istampa minn Reporters mingħajr Fruntieri, jiġifieri ħames postijiet inqas mill-2019 u 27 post inqas mill-2015;

R. billi l-Alġerija hija sieħba ewlenija tal-Unjoni Ewropea fi ħdan il-qafas tal-Politika Ewropea tal-Viċinat, b'interessi politiċi, ekonomiċi u interpersonali importanti fil-pajjiż u fir-reġjun; billi l-Prijoritajiet tas-Sħubija UE-Alġerija huma l-espressjoni ta' impenn komuni favur il-valuri universali tad-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet tal-bniedem;

1. Jikkundanna bil-qawwa l-eskalazzjoni ta' arresti arbitrarji u illegali, ta' detenzjonijiet u l-fastidju ġudizzjarju ta' ġurnalisti, difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, trade unionisti, avukati, soċjetà ċivili u attivisti paċifiċi fl-Alġerija, li ma ħalliet l-ebda spazju għal djalogu politiku dwar ir-reviżjoni kostituzzjonali mhux demokratika u l-eżerċizzju tal-libertajiet ta' espressjoni, ta' għaqda u ta' assoċjazzjoni; jikkundanna l-użu tal-introduzzjoni ta' miżuri ta' emerġenza fil-kuntest tal-pandemija tal-COVID-19 bħala skuża biex jiġu limitati d-drittijiet fundamentali tal-poplu Alġerin;

2. Jappella lill-awtoritajiet Alġerini sabiex minnufih u mingħajr kundizzjonijiet, jeħilsu lil Mohamed Khaled Drareni u lil dawk kollha arrestati u akkużati talli eżerċitaw id-dritt tagħhom għal-libertà ta' espressjoni, kemm online kif ukoll offline, u għal-libertà ta' għaqda u ta' assoċjazzjoni, fosthom Yacine Mebarki, Abdellah Benaoum, Mohamed Tadjadit, Abeldhamid Amid, Abdelkrim Zeghileche, Walid Kechida, Brahim Laalami, Aissa Chouha, Zoheir Kaddam, Walid Nekkiche, Nourredine Khimoud u Hakim Addad; itenni l-appell tal-Kummissarju Għoli tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem, Michelle Bachelet, fid-dawl tal-pandemija tal-COVID-19, għall-ħelsien urġenti tal-priġunieri politiċi kollha u ta' dawk detenuti talli esprimew fehmiet kuntrarji; jappella lill-awtoritajiet Alġerini jiżblokkaw l-istrumenti tal-midja u jwaqqfu l-arrest u d-detenzjoni ta' attivisti politiċi, ġurnalisti, u difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, jew ta' kull min jesprimi opinjoni kuntrarja għall-gvern jew kritika tiegħu;

3. Itenni li l-libertà tal-espressjoni, inkluża l-libertà tal-ġurnalisti u tal-ġurnalisti ċittadini li jirrapportaw, janalizzaw u jikkummentaw dwar il-protesti jew għal kwalunkwe espressjoni oħra ta' skuntentizza fil-konfront tal-gvern jew ta' istituzzjonijiet jew individwi b'rabta mal-gvern, hija fundamentali għal tranżizzjoni politika demokratika sħiħa;

4. Jesprimi s-solidarjetà tiegħu maċ-ċittadini Alġerini kollha – nisa u rġiel, minn sfondi ġeografiċi, soċjoekonomiċi u etniċi differenti – li ilhom jipprotestaw b'mod paċifiku minn Frar 2019 biex jitolbu stat ikkontrollat miċ-ċittadini, sovranità popolari, rispett għall-istat tad-dritt, ġustizzja soċjali u l-ugwaljanza bejn il-ġeneri; jappella lill-awtoritajiet Alġerini jieħdu l-passi xierqa biex jiġġieldu l-korruzzjoni;

5. Itenni l-appell tiegħu lill-awtoritajiet Alġerini biex itemmu kwalunkwe forma ta' intimidazzjoni, fastidju ġudizzjarju, kriminalizzazzjoni jew arrest arbitrarju u detenzjoni ta' ġurnalisti kritiċi, bloggers, difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, avukati u attivisti, u biex jieħdu l-passi xierqa ħalli jiżguraw u jiggarantixxu għall-kulħadd id-dritt għal-libertà tal-espressjoni, ta' assoċjazzjoni u ta' għaqda paċifika, il-libertà tal-midja, u l-libertà tal-ħsieb, ta' kuxjenza u reliġjon jew twemmin, li huma ggarantiti mill-Kostituzzjoni Alġerina u mill-ICCPR, li l-Alġerija ffirmat u rratifikat; jikkundanna kull forma ta' użu eċċessiv tal-forza minn uffiċjali tal-infurzar tal-liġi fit-tixrid tal-protesti paċifiċi; itenni l-appell tiegħu lill-awtoritajiet Alġerini jwettqu investigazzjoni indipendenti dwar kull każ ta' użu eċċessiv tal-forza minn uffiċjali tal-infurzar tal-liġi, u biex iżommu lil min wettaq dawn l-atti responsabbli għal għemilu; jappella lill-awtoritajiet Alġerini jimplimentaw l-impenji internazzjonali tagħhom skont l-UNCAT;

6. Jinnota li, minn meta l-Parlament adotta r-riżoluzzjoni tiegħu tat-28 ta' Novembru 2019, xi attivisti politiċi nħelsu b'mod proviżorju, bħall-esponenti tal-oppożizzjoni Karim Tabbou, Mustafa Bendjema, u Khaled Tazaghart;

7. Iħeġġeġ lill-awtoritajiet Alġerini jiżguraw il-ħolqien ta' spazju ċiviku ħieles li jippermetti djalogu politiku ġenwin u li ma jikkriminalizzax il-libertajiet fundamentali, billi jadottaw leġiżlazzjoni ġdida li tikkonforma bis-sħiħ mal-istandards internazzjonali u li ma tipprevedix eċċezzjonijiet illegali skont id-dritt internazzjonali, b'mod partikolari l-konvenzjonijiet li l-Alġerija rratifikat, inklużi dawk tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO); jenfasizza li dan l-ispazju ċiviku ħieles huwa prerekwiżit għal Alġerija demokratika u mmexxija miċ-ċittadini; jiddeplora l-fatt li l-ġurnalisti barranin għadhom qegħdin iħabbtu wiċċhom ma' ostakli amministrattivi u ma' xkiel biex jiksbu viżi tal-istampa biex jaħdmu fil-pajjiż;

8. Ifakkar li r-rispett għall-prinċipji demokratiċi u d-drittijiet fundamentali stabbiliti mid-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem huwa wieħed mill-elementi essenzjali tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni UE-Alġerija tal-2005; jissottolinja li t-tranżizzjoni politika li għaddejja bħalissa trid tiżgura d-dritt tal-Alġerini ta' kull ġeneru u ta' kull sfond ġeografiku, soċjoekonomiku u etniku, inklużi l-Imazighen, li jipparteċipaw bis-sħiħ fil-proċess demokratiku u jeżerċitaw id-dritt tagħhom li jipparteċipaw fit-twettiq tal-affarijiet pubbliċi, inkluż billi jreġġgħu lura t-tħassir tal-ispazju għal soċjetà ċivili ġurnaliżmu u attiviżmu politiku indipendenti;

9. Jesprimi tħassib dwar liġijiet restrittivi ġodda, bħal-Liġi 20-06, li b'mod arbitrarju tikkriminalizza t-tixrid ta' "aħbarijiet foloz" li jdgħajfu l-unur tal-uffiċjali pubbliċi u l-finanzjament tal-assoċjazzjonijiet; jisħaq fuq il-fatt li din il-liġi tinkludi diversi dispożizzjonijiet li jiksru l-istandards internazzjonali dwar il-libertà ta' espressjoni u l-libertà ta' assoċjazzjoni, inklużi l-Artikoli 19 u 22 tal-ICCPR;

10. Iħeġġeġ lill-awtoritajiet Alġerini jirrieżaminaw il-Liġi restrittiva attwali 12-06 tal-2012 dwar l-Assoċjazzjonijiet, u l-Liġi 91-19 tal-1991 dwar il-Laqgħat Pubbliċi u d-Dimostrazzjonijiet, li jistabbilixxu reġim ta' awtorizzazzjoni minn qabel, u biex jiżguraw li l-awtorità amministrattiva rilevanti toħroġ minnufih riċevuta ta' reġistrazzjoni lil diversi organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, mhux governattivi, reliġjużi u tal-karità li applikaw għal reġistrazzjoni mill-ġdid;

11. Jiddeplora l-emendi tal-Kodiċi Penali tal-Alġerija ta' April 2020 li jirrestrinġu l-libertà tal-istampa, il-libertà tal-espressjoni u l-libertà ta' assoċjazzjoni; iħeġġeġ lill-awtoritajiet Alġerini jirrevedu l-Kodiċi Penali u b'mod partikolari l-Artikoli 75, 79, 95a, 98, 100, 144, 144a, 144a2, 146 u 196a, f'konformità mal-ICCPR u l-ACHPR sabiex itemmu l-kriminalizzazzjoni tal-libertà ta' espressjoni u ta' għaqda u ta' assoċjazzjoni paċifika;

12. Jilqa' l-fatt li l-Artikoli 4 u 223 tal-Kostituzzjoni riveduta jsaħħu l-istatus tat-Tamazight bħala l-lingwa nazzjonali u uffiċjali; jenfasizza li dikjarazzjonijiet bħal dawn m'għandhomx iservu bħala mezz biex jinjoraw il-problemi strutturali ffaċjati mit-Tamazight jew biex tinżera l-firda fi ħdan il-moviment Hirak; jappella lill-awtoritajiet Alġerini jissalvagwardjaw it-trattament ugwali quddiem il-liġi fl-użu tal-Għarbi u t-Tamazight; iħeġġeġ lill-Gvern Alġerin ibiddel il-projbizzjoni tal-irfigħ tal-bandiera tal-Amazigh u jeħles minnufih lil kull min jinsab il-ħabs talli wera simboli tal-Amazigh;

13. Jappoġġa l-avukati Alġerini u lill-prattikanti legali oħra li għadhom qed ifittxu li jżommu l-ogħla standards ta' ġustizzja minkejja l-kuntest u r-riskji involuti; jappella lill-awtoritajiet Alġerini jiggarantixxu bis-sħiħ l-indipendenza tal-ġudikatura u l-imparzjalità tas-sistema ġudizzjarja, u jwaqqfu u jipprojbixxu kull restrizzjoni, influwenza mhux xierqa, pressjoni, theddid jew indħil fit-teħid ta' deċiżjonijiet ġudizzjarji u kwistjonijiet ġudizzjarji oħra;

14. Jappella lill-awtoritajiet Alġerini jiżguraw kemm ir-responsabbiltà sħiħa kif ukoll is-sorveljanza ċivili u demokratika tal-forzi armati, u s-subordinazzjoni effettiva tagħhom għal awtorità ċivili kostitwita legalment, u biex jiggarantixxu li r-rwol tal-militar jiġi definit b'mod xieraq fil-Kostituzzjoni u espressament limitat għal kwistjonijiet ta' difiża nazzjonali;

15. Iħeġġeġ lill-awtoritajiet Alġerini jagħtu aċċess għall-pajjiż lill-organizzazzjonijiet internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem u lill-Proċeduri Speċjali tan-NU;

16. Jesprimi tħassib dwar l-ostakoli amministrattivi li qed jiffaċċjaw il-minoranzi reliġjużi fl-Alġerija, u b'mod partikolari fir-rigward tal-Ordinanza 06-03; iħeġġeġ lill-Gvern Alġerin jirrevedi l-Ordinanza 06-03 biex din tikkonforma aktar mal-Kostituzzjoni u mal-obbligi internazzjonali tiegħu fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem, jiġifieri mal-Artikolu 18 tal-ICCPR; jappella għar-rispett tal-libertà ta' qima tal-minoranzi reliġjużi kollha;

17. Jistenna li l-UE tpoġġi s-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-qalba tal-parteċipazzjoni tagħha mal-awtoritajiet Alġerini, b'mod partikolari matul il-Kunsill ta' Assoċjazzjoni UE-Alġerija li jmiss; jistieden lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) ifassal u jipprovdi lista ta' każijiet individwali ta' tħassib partikolari, inklużi dawk imsemmija f'din ir-riżoluzzjoni, u jirrapporta regolarment lill-Parlament dwar il-progress imwettaq lejn is-soluzzjoni ta' dawn il-każijiet;

18. Jistieden lis-SEAE, lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri, flimkien mar-Rappreżentant Speċjali tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem, jappoġġaw lill-gruppi tas-soċjetà ċivili, lid-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, lill-ġurnalisti, u lid-dimostranti, inkluż billi jadottaw pożizzjoni pubblika aktar assertiva dwar ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem u l-istat tad-dritt fl-Alġerija, billi jikkundannaw b'mod ċar u pubbliku l-ksur tad-drittijiet tal-bniedem, billi jħeġġu lill-awtoritajiet jeħilsu detenuti arbitrarji u jwaqqfu l-użu eċċessiv tad-detenzjoni preventiva qabel il-proċess, billi jitolbu aċċess għad-detenuti u jimmonitorjaw il-proċessi tal-attivisti, tal-ġurnalisti u ta' difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, billi jimmonitorjaw mill-qrib is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-Alġerija, billi jagħmlu użu mill-istrumenti kollha disponibbli;

19. Jissottolinja l-importanza tar-relazzjonijiet UE-Alġerija mal-Alġerija bħala ġara u sieħba importanti; ifakkar fl-importanza ta' relazzjoni UE-Alġerija b'saħħitha u profonda u jtenni l-impenn tiegħu li jrawwem dawn ir-relazzjonijiet, abbażi tar-rispett sħiħ għall-valuri komuni bħar-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija, l-istat tad-dritt, u l-libertà tal-midja;

20. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri, lid-Delegazzjoni tal-UE fl-Alġier, lill-Gvern tal-Alġerija, lis-Segretarju Ġenerali tan-NU, lill-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU u lill-Kunsill tal-Ewropa.

Aġġornata l-aħħar: 25 ta' Novembru 2020
Avviż legali - Politika tal-privatezza