Procedura : 2020/2882(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : RC-B9-0389/2020

Teksty złożone :

RC-B9-0389/2020

Debaty :

PV 26/11/2020 - 8.3
CRE 26/11/2020 - 8.3

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0331

<Date>{25/11/2020}25.11.2020</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9-0389/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0390/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0391/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0392/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0393/2020</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 177kWORD 51k

<TitreType>WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI</TitreType>

<TitreRecueil>złożony zgodnie z art. 144 ust. 5 i art. 132 ust. 4 Regulaminu</TitreRecueil>


<Replacing>zastępujący tym samym następujące projekty rezolucji:</Replacing>

<TablingGroups>B9-0389/2020 (Verts/ALE)

B9-0390/2020 (S&D)

B9-0391/2020 (ECR)

B9-0392/2020 (Renew)

B9-0393/2020 (PPE)</TablingGroups>


<Titre>w sprawie trwającego łamania praw człowieka na Białorusi, w szczególności morderstwa Ramana Bandarenki</Titre>

<DocRef>(2020/2882(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Michael Gahler, Miriam Lexmann, Željana Zovko, David McAllister, Isabel Wiseler-Lima, Sandra Kalniete, Andrzej Halicki, Andrius Kubilius, Jerzy Buzek, Loránt Vincze, Antonio López-Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Maria Walsh, Adam Jarubas, Benoît Lutgen, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, David Lega, Michaela Šojdrová, Paulo Rangel, Vladimír Bilčík, Arba Kokalari, Ioan-Rareş Bogdan</Depute>

<Commission>{PPE}w imieniu grupy PPE</Commission>

<Depute>Kati Piri, Robert Biedroń</Depute>

<Commission>{S&D}w imieniu grupy S&D</Commission>

<Depute>Petras Auštrevičius, Andrus Ansip, Izaskun Bilbao Barandica, Katalin Cseh, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Javier Nart, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans</Depute>

<Commission>{Renew}w imieniu grupy Renew</Commission>

<Depute>Viola Von Cramon-Taubadel, Hannah Neumann</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}w imieniu grupy Verts/ALE</Commission>

<Depute>Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Charlie Weimers, Angel Dzhambazki, Jacek Saryusz-Wolski, Assita Kanko, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Eugen Jurzyca, Joanna Kopcińska, Evžen Tošenovský, Witold Jan Waszczykowski, Jadwiga Wiśniewska</Depute>

<Commission>{ECR}w imieniu grupy ECR</Commission>

<Depute>Nikolaj Villumsen, Helmut Scholz, Martina Michels, Fabio Massimo Castaldo, Cornelia Ernst, Silvia Modig</Depute>

</RepeatBlock-By>


Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie trwającego łamania praw człowieka na Białorusi, w szczególności morderstwa Ramana Bandarenki

(2020/2882(RSP))

 

Parlament Europejski,

 uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Białorusi, zwłaszcza rezolucję z dnia 17 września 2020 r. w sprawie sytuacji na Białorusi[1], rezolucję z dnia 4 października 2018 r. w sprawie pogorszenia się sytuacji w zakresie wolności mediów na Białorusi, w szczególności w sprawie Karty 97[2], rezolucję z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie Białorusi[3], rezolucję z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie sytuacji na Białorusi[4] oraz rezolucję z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie sytuacji na Białorusi[5],

 uwzględniając swoje zalecenie z dnia 21 października 2020 r. dla Rady, Komisji oraz Wiceprzewodniczącego Komisji / Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w sprawie stosunków z Białorusią[6],

 uwzględniając przyznanie w dniu 22 października 2020 r. Nagrody Parlamentu Europejskiego im. Sacharowa za wolność myśli za rok 2020 demokratycznej opozycji na Białorusi,

 uwzględniając oświadczenie przewodniczącego Parlamentu Europejskiego z 13 sierpnia 2020 r. oraz oświadczenie liderów pięciu grup politycznych z 17 sierpnia 2020 r. w sprawie sytuacji na Białorusi po tzw. wyborach prezydenckich z 9 sierpnia 2020 r.,

 uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z 1 października 2020 r. i 16 października 2020 r. oraz konkluzje Rady w sprawie Białorusi z 12 października 2020 r.,

 uwzględniając decyzję Rady z dnia 6 listopada 2020 r. o dodaniu 15 członków władz białoruskich, w tym Aleksandra Łukaszenki, do wykazu osób objętych sankcjami, w wyniku czego łączna liczba Białorusinów objętych zakazem podróżowania i zamrożeniem aktywów zwiększyła się do 59 osób; uwzględniając decyzję Rady z 17 lutego 2020 r. o przedłużeniu wprowadzonego w 2004 r. przez UE embarga na wywóz do Białorusi broni i sprzętu, które mogłyby zostać wykorzystane do represji wewnętrznych w tym kraju[7],

 uwzględniając najważniejsze wyniki nadzwyczajnego posiedzenia Rady do Spraw Zagranicznych z 14 sierpnia 2020 r. oraz konkluzje przewodniczącego Rady Europejskiej z 19 sierpnia 2020 r. w sprawie sytuacji na Białorusi po wyborach prezydenckich z 9 sierpnia 2020 r.,

 uwzględniając liczne niedawne deklaracje i oświadczenia wiceprzewodniczącego /wysokiego przedstawiciela w sprawie Białorusi, w szczególności te z 11 sierpnia 2020 r. i 17 sierpnia 2020 r., a także wcześniejsze oświadczenia rzecznika Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ), w szczególności to z 13 listopada 2020 r. w sprawie śmierci Ramana Bandarenki, a także oświadczenia w sprawie stosowania kary śmierci na Białorusi;

 uwzględniając oświadczenie wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela z 7 września 2020 r. w sprawie arbitralnych i niewyjaśnionych aresztowań i przetrzymywania z powodów politycznych oraz oświadczenie wysokiego przedstawiciela w imieniu Unii Europejskiej z 11 września 2020 r. w sprawie eskalacji przemocy i zastraszania członków Rady Koordynacyjnej; uwzględniając wspólne oświadczenie delegatury UE na Białorusi w imieniu państw członkowskich UE reprezentowanych w Mińsku, ambasady brytyjskiej, ambasady Szwajcarii i ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki z 17 listopada 2020 r. w sprawie pogarszającej się sytuacji w zakresie praw człowieka na Białorusi,

 uwzględniając oświadczenia ONZ w sprawie sytuacji na Białorusi, w szczególności oświadczenia specjalnych sprawozdawców ONZ ds. praw człowieka z 13 sierpnia 2020 r. i 19 listopada 2020 r. oraz rzecznika Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka z 21 sierpnia 2020 r., 11 września 2020 r. i 13 listopada 2020 r., a także oświadczenia złożone podczas debaty w trybie pilnym na temat sytuacji w zakresie praw człowieka na 45. sesji Rady Praw Człowieka w dniu 18 września 2020 r.,

 uwzględniając sprawozdanie specjalnej sprawozdawczyni ONZ ds. sytuacji w zakresie praw człowieka na Białorusi z 17 lipca 2020 r. oraz rezolucję Rady Praw Człowieka ONZ z 17 września 2020 r. w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka na Białorusi w okresie poprzedzającym wybory prezydenckie w 2020 r. i w następstwie tych wyborów,

 uwzględniając sprawozdanie z 5 listopada 2020 r. sprawozdawcy OBWE w ramach mechanizmu moskiewskiego dotyczące zarzutów łamania praw człowieka w związku z wyborami prezydenckimi na Białorusi, które odbyły się 9 sierpnia 2020 r.,

 uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka i wszystkie konwencje o prawach człowieka, których stroną jest Białoruś,

 uwzględniając art. 144 ust. 5 i art. 132 ust. 4 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że bezprecedensowe pokojowe protesty i strajki trwają na Białorusi od ponad 100 dni, pokazując poziom niezadowolenia i mobilizacji społeczeństwa białoruskiego przeciwko masowemu fałszowaniu wyników wyborów i naruszaniu praw człowieka przez autokratyczny reżim tego kraju; mając na uwadze, że nieustające protesty są największe w weekendy podczas Marszów Jedności, a skala protestów, w których uczestniczą setki tysięcy osób, jest bezprecedensowa w historii Białorusi;

B. mając na uwadze, że władze Białorusi reagują na legalne i pokojowe protesty, stosując przemoc, represje, systematyczne zastraszanie, nękanie, ograniczenia podstawowych wolności i nieludzkie traktowanie, łącznie z torturami i przemocą seksualną wobec osób zatrzymanych podczas protestów, w tym obrońców praw człowieka; mając na uwadze, że obrońcy praw człowieka udokumentowali ponad 500 przypadków tortur i złego traktowania, natomiast kilka osób zaginęło, a inne znaleziono martwe, m.in. Alaksandra Tarajkouskiego, Kanstancina Szaszmakoua, Arcioma Parukoua, Alaksandra Wichora i Hienadzia Szutaua; mając na uwadze, że Białoruś to jedyne państwo w Europie, w którym wciąż wykonuje się karę śmierci;

C. mając na uwadze, że szacunkowo ponad 25 000 Białorusinów zostało w pewnym momencie zatrzymanych za udział w protestach przeciwko reżimowi, zarówno przed wyborami z 9 sierpnia 2020 r., jak i po nich, w tym osoby starsze, kobiety i dzieci; mając na uwadze, że ostatnio, 8 i 15 listopada 2020 r., zatrzymano ponad 1000 osób podczas trwających pokojowych protestów; mając na uwadze, że na Białorusi jest ponad 125 więźniów politycznych;

D. mając na uwadze, że wieczorem 11 listopada 2020 r. Raman Bandarenka, 31-letni nauczyciel sztuki, został brutalnie pobity przez grupę zamaskowanych mężczyzn w cywilnych ubraniach, mających podobno bliskie powiązania z reżimem Łukaszenki; mając na uwadze, że Raman Bandarenka był nadal bity w areszcie, a po dwóch godzinach zabrano go do szpitala, gdzie w wyniku obrażeń głowy następnego dnia zmarł; mając na uwadze, że władze starają się uchylić od odpowiedzialności, twierdząc, że Raman Bandarenka został pobity przez „określonych obywateli”, i ścigają dwóch sygnalistów: lekarza i dziennikarza;

E. mając na uwadze, że władze białoruskie nie podjęły natychmiastowych kroków wymaganych prawem w celu przeprowadzenia dochodzenia w sprawie tego przestępstwa, a w kolejnych dniach na Białorusi zatrzymano ponad 1100 osób upamiętniających śmierć Ramana Bandarenki; mając na uwadze, że przedstawiciele Kościoła prawosławnego i Kościoła katolickiego otrzymali od białoruskiej komisji dochodzeniowej powiadomienia o naruszeniu prawa, ponieważ potępili zniszczenie przez siły bezpieczeństwa pomnika upamiętniającego Ramana Bandarenkę;

F. mając na uwadze, że 12 października 2020 r. białoruskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wydało oświadczenie, w którym zapowiedziało gotowość użycia ostrej amunicji przeciwko demonstrantom; mając na uwadze, że podczas wielu protestów władze używały granatów ogłuszających i gazu pieprzowego, wystrzeliwały gumowe pociski bezpośrednio w stronę poszczególnych osób i oddawały strzały w powietrze; mając na uwadze, że stale występują utrudnienia w transporcie i komunikacji, w szczególności ograniczenia dostępu do internetu, co jest metodą zapobiegania protestom i ich rozpraszania;

G. mając na uwadze, że władze białoruskie kontynuują brutalne ataki na niezależnych białoruskich reporterów i dziennikarzy obywatelskich oraz podejmują umyślne próby utrudniania obiektywnego relacjonowania wydarzeń; mając na uwadze, że tylko 15 listopada 2020 r. w różnych miastach białoruskich aresztowano 23 dziennikarzy relacjonujących protesty zorganizowane dla uczczenia pamięci Ramana Bandarenki; mając na uwadze, że zagranicznym mediom i dziennikarzom nie zezwala się na wjazd na Białoruś;

H. mając na uwadze, że celem represji są białoruskie dzieci, ponieważ ich rodzicom grozi się za udział w protestach pozbawieniem prawa opieki;

I. mając na uwadze, że UE nałożyła sankcje na 40 osób odpowiedzialnych za przemoc, represje i fałszowanie wyników wyborów na Białorusi; mając na uwadze, że 6 listopada 2020 r. Rada Europejska postanowiła dodać do wykazu osób objętych sankcjami 15 członków władz białoruskich, w tym Aleksandra Łukaszenkę i jego syna; mając na uwadze, że przygotowywane są dalsze sankcje wobec osób fizycznych i przedsiębiorstw; mając na uwadze, że 3 listopada 2020 r. elektrownia jądrowa w Ostrowcu rozpoczęła produkcję energii elektrycznej, co budzi nowe obawy co do jej bezpieczeństwa;

J. mając na uwadze, że władze białoruskie nie przeprowadziły jak dotąd dochodzenia w sprawie doniesień o brutalności policji, a bezkarność za łamanie praw człowieka jest nadal powszechna; mając na uwadze, że brak praworządności ogranicza prawo ofiar do rzetelnego procesu sądowego;

1. w jak najostrzejszych słowach potępia zabójstwo Ramana Bandarenki i przekazuje wyrazy współczucia jego rodzinie oraz wszystkim rodzinom, które straciły bliskich w wyniku represji reżimu Łukaszenki;

2. domaga się szybkiego podjęcia dokładnego, bezstronnego i niezależnego dochodzenia w sprawie śmierci Ramana Bandarenki oraz związanych z protestami zgonów Alaksandra Tarajkouskiego, Alaksandra Wichora, Arcioma Parukoua, Hienadzia Szutaua i Kanstancina Szaszmakoua,

3. ponownie wyraża poparcie dla protestujących Białorusinów w ich żądaniach wolności, demokracji, godności i prawa do wyboru własnego losu; potępia trwające łamanie praw człowieka, zastraszanie i nieproporcjonalne użycie siły przeciwko pokojowym manifestantom;

4. wzywa władze białoruskie, aby zaprzestały wszelkich form przemocy, brutalnego traktowania, przemocy ze względu na płeć i tortur wobec obywateli Białorusi i osób zatrzymanych, zapewniły im dostęp do porad lekarskich i prawnych oraz natychmiastowo i bezwarunkowo uwolniły wszystkie osoby arbitralnie zatrzymane, w tym za udział w protestach przeciwko wynikom wyborów lub przeciwko przemocy ze strony władz, lub za wyrażenie poparcia dla tych protestów;

5. zdecydowanie potępia wszelkie przypadki zastraszania, nękania, arbitralnych aresztowań i zatrzymań oraz złego traktowania obywateli, a także potępia łamanie praw człowieka ze strony białoruskich władz państwowych lub dokonywane w ich imieniu; apeluje o natychmiastowe zaprzestanie wszelkich form nękania obywateli, takich jak zwalnianie pracowników lub relegowanie studentów za udział w strajkach lub protestach, odbieranie akredytacji dziennikarskiej, kary w postaci przerw w świadczeniu usług komunalnych, takich jak dostawy wody lub ogrzewania, pozbawianie praw do opieki nad dziećmi, blokowanie prywatnych kont bankowych i przerwy w dostępie do internetu;

6. wzywa wszystkich białoruskich pracowników organów ścigania oraz wszystkie osoby działające w imieniu władz białoruskich, aby natychmiast zaprzestały stosowania przemocy wobec ludności cywilnej oraz powstrzymały się od wykonywania noszących znamiona przestępstwa rozkazów i poleceń dotyczących stosowania nieproporcjonalnej siły, przemocy, tortur i brutalnego traktowania obywateli; wzywa do wprowadzenia do białoruskiego kodeksu karnego szczegółowej definicji tortur zgodnej z międzynarodowymi standardami praw człowieka oraz do znowelizowania prawa w celu uznania wymuszonych zaginięć za przestępstwo;

7. wskazuje na całkowitą niechęć władz do prowadzenia dochodzeń w sprawach dotyczących brutalnego traktowania i tortur ze strony funkcjonariuszy organów ścigania przy jednoczesnym wszczynaniu dochodzeń w sprawach karnych wobec pokojowo nastawionych obywateli; podkreśla, że dowodzi to celowej i systematycznej polityki represji i bezkarności, o czym dodatkowo świadczy fakt, iż policja i specjalne siły bezpieczeństwa wciąż otrzymują najwyższe odznaczenia za udział w przestępstwach przeciwko ludności;

8. odrzuca wyniki tzw. wyborów prezydenckich z 9 sierpnia 2020 r. i wyraża swoje jednoznaczne poparcie dla uzasadnionych żądań obywateli Białorusi dotyczących pilnego zakończenia autorytarnych represji, poszanowania podstawowych wolności i praw człowieka, demokratycznej reprezentacji i udziału w życiu politycznym, a także nowych, wolnych i uczciwych wyborów zgodnych z międzynarodowymi standardami i z udziałem obserwatorów wyborów Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (ODIHR);

9. wzywa wszystkie przedsiębiorstwa działające na Białorusi do zachowania szczególnej staranności i dopełniania obowiązku przestrzegania praw człowieka, zgodnie z Wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka;

10. podkreśla, że należy zapewnić obywatelom prawo do wolności zgromadzeń, zrzeszania się, wypowiedzi i opinii, jak również wolności mediów, a zatem znieść wszelkie ograniczenia prawne i praktyczne utrudniające korzystanie z tych wolności;

11. ponownie podkreśla znaczenie wprowadzenia rządów prawa dla poszanowania podstawowych wolności i praw człowieka, a także działającego niezależnego sądownictwa w celu zapewnienia prawa do adwokata, sprawiedliwego procesu i środków prawnych;

12. zdecydowanie potępia ciągłe stosowanie kary śmierci oraz wzywa do jej natychmiastowego i trwałego zniesienia, a dopóki to nie nastąpi – do wprowadzenia moratorium na jej wykonywanie oraz zapewnienia skutecznego prawa do odwołania się od wyroku śmierci;

13. wzywa UE, by udzieliła wsparcia dla międzynarodowego dochodzenia w sprawie przestępstw popełnionych przez reżim Łukaszenki wobec ludności Białorusi; uważa, że dochodzenie należy poprzeć ustanowieniem centrum gromadzenia dowodów oraz grupy zadaniowej UE złożonej z ekspertów prawa międzynarodowego, którzy będą pomagać w przyszłych dochodzeniach międzynarodowych; wzywa Komisję, państwa członkowskie i ESDZ do pełnego wsparcia starań Rady Praw Człowieka ONZ i mechanizmu moskiewskiego OBWE, a także obrońców praw człowieka i społeczeństwa obywatelskiego, by zapewnić dokumentowanie i zgłaszanie naruszeń praw człowieka, a następnie rozliczanie winnych i zadośćuczynienie ofiarom;

14. potępia działania Zgromadzenia Narodowego Białorusi polegające na pozbawianiu obywateli Białorusi obywatelstwa z powodów politycznych;

15. potępia represje wobec obrończyń praw człowieka, w szczególności aresztowania Marfy Rabkowej i Mariny Kostylianczenko z Centrum Obrony Praw Człowieka „Wiosna”, oraz wzywa do natychmiastowego zaprzestania prześladowania działaczek ze względu na płeć;

16. uważa, że przyznanie Nagrody im. Sacharowa za wolność myśli za 2020 r. dla demokratycznej opozycji na Białorusi może obecnie odbyć się w formie ceremonii zdalnej, mając na uwadze pandemię; podkreśla jednak, że gdy tylko sytuacja na to pozwoli, należy zorganizować fizyczną ceremonię;

17. podkreśla, że działania podejmowane dotychczas przez UE i państwa członkowskie przeciwko reżimowi Łukaszenki są niewystarczające, i z zadowoleniem przyjmuje decyzję Rady o podjęciu prac nad trzecim pakietem sankcji wobec firm i oligarchów mających powiązania z reżimem Łukaszenki; wzywa do wiarygodnego rozszerzenia listy sankcji UE;

18. popiera rozpoczęcie natychmiastowej misji informacyjnej Parlamentu Europejskiego w Wilnie i w Warszawie, a także nawiązanie kontaktu z opozycją na Białorusi w celu zbadania możliwych działań mediacyjnych i wspierających demokrację; podkreśla potrzebę dalszych działań mediacyjnych i wspierających demokrację, takich jak misja wysokiego szczebla w następstwie misji informacyjnej;

19. wzywa do całkowitego zamrożenia wszystkich transferów funduszy UE, w tym pożyczek z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju i innych, na rzecz obecnego rządu białoruskiego i projektów kontrolowanych przez państwo; wzywa ESDZ do zawieszenia negocjacji w sprawie priorytetów partnerstwa między UE a Białorusią do czasu przeprowadzenia wolnych i uczciwych wyborów prezydenckich;

20. wzywa UE i państwa członkowskie do zwiększenia pomocy dla białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego oraz do zwiększenia zaangażowania i wsparcia UE dla niezależnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego, obrońców praw człowieka i niezależnych dziennikarzy, w szczególności tych zatrzymanych, poprzez monitorowanie ich procesów; wzywa Komisję, aby niezwłocznie stworzyła program stypendialny dla studentów i naukowców wydalonych z białoruskich uniwersytetów za postawę prodemokratyczną; zwraca się do Komisji o uruchomienie ukierunkowanego unijnego programu wsparcia, aby pomóc ofiarom represji politycznych i przemocy ze strony milicji;

21. potępia wydalenie europejskich dyplomatów z Białorusi i wzywa UE i państwa członkowskie, by rozważyły osłabienie swojego zaangażowania dyplomatycznego w tym kraju;

22. wzywa państwa członkowskie i Komisję, by wdrożyły zalecenia sprawozdawcy mechanizmu moskiewskiego OBWE w odniesieniu do udzielania azylu w przypadkach prześladowań objętych Konwencją genewską dotyczącą statusu uchodźców; w tym kontekście zachęca państwa członkowskie, aby w dalszym stopniu ułatwiły procedurę otrzymania wizy dla osób uciekających z Białorusi z powodów politycznych oraz udzieliły im i ich rodzinom wszelkiego niezbędnego wsparcia i pomocy;

23. potępia blokowanie mediów i dostępu do internetu, szerzenie dezinformacji, a także pobicia, aresztowania i zastraszanie dziennikarzy i blogerów; podkreśla, że Białorusini mają prawo do swobodnego dostępu do informacji; apeluje do UE, by wykorzystała swoje instrumenty do wspierania mediów i dziennikarzy represjonowanych przez reżim;

24. nalega, by białoruscy pracownicy mogli korzystać z prawa do pokojowego strajku bez ryzyka zwolnienia, aresztowania lub innych represji;

25. ponownie apeluje do Rady i Komisji o wprowadzenie bez dalszej zwłoki całościowych, skutecznych i działających na czas ogólnounijnych środków ograniczających (tzw. europejskiej ustawy Magnickiego), umożliwiających zastosowanie takich środków wobec dowolnej osoby, podmiotów państwowych i niepaństwowych oraz innych podmiotów odpowiedzialnych za poważne naruszenia praw człowieka, nadużycia i korupcję lub powiązanych z takimi czynami;

26. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącemu Komisji / wysokiemu przedstawicielowi Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw członkowskich, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz władzom Republiki Białorusi.

 

 

[1] Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0231.

[2] Dz.U. C 11 z 13.1.2020, s. 18.

[3] Dz.U. C 390 z 18.11.2019, s. 100.

[4] Dz.U. C 298 z 23.8.2018, s. 60.

[5] Dz.U. C 224 z 27.6.2018, s. 135.

[6] Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0280.

[7] Dz.U. L 45 z 18.2.2020, s. 3.

Ostatnia aktualizacja: 25 listopada 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności