Предложение за обща резолюция - RC-B9-0432/2020Предложение за обща резолюция
RC-B9-0432/2020

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно принудителния труд и положението на уйгурите в Синдзян-уйгурския автономен регион

16.12.2020 - (2020/2913(RSP))

внесено съгласно член 144, параграф 5 и член 132, параграф 4 от Правилника за дейността
вместо следните предложения за резолюция:
B9-0432/2020 (Verts/ALE)
B9-0433/2020 (S&D)
B9-0434/2020 (ECR)
B9-0435/2020 (Renew)
B9-0436/2020 (PPE)

Михаел Галер, Мириам Лексман, Изабел Визелер-Лима, Дейвид Макалистър, Радослав Шикорски, Паулу Ранжел, Анджей Халицки, Петер ван Дален, Томаш Здеховски, Елжбета Катажина Лукачийевска, Владимир Билчик, Инесе Вайдере, Давид Лега, Кристиан Загарц, Кшищоф Хетман, Романа Томц, Магдалена Адамович, Иван Щефанец, Беноа Лютджен, Янина Охойска, Ева Майдел, Лудек Нидермайер, Иржи Поспишил, Станислав Полчак, Стелиос Кимбуропулос, Михаела Шойдрова, Петер Полак, Лорант Винце
от името на групата PPE
Кати Пири
от името на групата S&D
Енгин Ероглу, Малик Азмани, Петрас Аущревичюс, Исаскун Билбао Барандика, Оливие Шастел, Клемен Грошел, Бернар Гета, Свеня Хан, Карин Карлсбро, Мориц Кьорнер, Илхан Кючюк, Хавиер Нарт, Фредерик Рийс, Мария Сорая Родригес Рамос, Рамона Стругариу, Хилде Вотманс, Мари-Пиер Ведрен
от името на групата Renew
Райнхард Бютикофер, Хана Нойман
от името на групата Verts/ALE
Ришард Антони Легутко, Анна Елжбета Фотига, Адам Белан, Асита Канко, Елжбета Крук, Елжбета Рафалска, Берт-Ян Ройсен, Богдан Жонца, Херман Терч, Валдемар Томашевски, Витолд Ян Вашчиковски, Чарли Веймерс, Ядвига Вишневска
от името на групата ECR
Фабио Масимо Касталдо


Процедура : 2020/2913(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
RC-B9-0432/2020
Внесени текстове :
RC-B9-0432/2020
Приети текстове :

Резолюция на Европейския парламент относно принудителния труд и положението на уйгурите в Синдзян-уйгурския автономен регион

(2020/2913(RSP))

Европейският парламент,

 като взе предвид предишните си резолюции и доклади относно положението в Китай, по-специално тези от 19 декември 2019 г. относно положението на уйгурите в Китай („Чайна кейбълс“)[1], от 18 април 2019 г. относно Китай, и по-специално положението на религиозните и етническите малцинства[2], от 4 октомври 2018 г. относно масовите произволни задържания на уйгури и казахи в Синдзян-уйгурския автономен регион[3], от 12 септември 2018 г. относно състоянието на отношенията между ЕС и Китай[4], от 15 декември 2016 г. относно случаите на тибетската будистка академия Ларунг Гар и Илхам Тохти[5], от 10 март 2011 г. относно положението и културното наследство в Кашгар (Синдзян-Уйгурски автономен регион, Китай)[6] и от 26 ноември 2009 г. относно Китай: правата на малцинствата и прилагането на смъртното наказание[7],

 като взе предвид своята резолюция от 26 ноември 2020 г. относно прегледа на търговската политика на ЕС[8],

 като взе предвид присъждането на наградата „Сахаров“ за 2019 г. на Илхам Тохти, уйгурски икономист, който провежда мирна борба за правата на уйгурското малцинство в Китай,

 като взе предвид Регламент (ЕС) 2020/1998 на Съвета[9] и Решение (ОВППС) 2020/1999 на Съвета от 7 декември 2020 г. относно ограничителни мерки срещу сериозни нарушения и злоупотреби с правата на човека[10],

 като взе предвид изказването на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП) Жозеп Борел след Съвета на ЕС по външни работи от 7 декември 2020 г.,

 като взе предвид заключенията на Съвета от 1 декември 2020 г. относно правата на човека и достойните условия на труд в световните вериги на доставки,

 като взе предвид забележките на председателя на Европейския съвет Шарл Мишел след срещата на върха между ЕС и Китай от 14 септември 2020 г.,

 като взе предвид съвместното изявление на председателя Мишел и председателя фон дер Лайен относно защитата на интересите и ценностите на ЕС в рамките на сложно и жизненоважно партньорство след 22-рата среща на високо равнище между ЕС и Китай, проведена на 22 юни 2020 г.,

 като взе предвид призива на експертите на ООН от 26 юни 2020 г. за решителни мерки за защита на основните свободи в Китай,

 като взе предвид съвместното изявление от 21-вата среща на високо равнище между ЕС и Китай от 9 април 2019 г.,

 като взе предвид съвместното съобщение от 12 март 2019 г. на Комисията и на заместник-председателя на Комисията / върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, озаглавено „ЕС – Китай – стратегически перспективи“ (JOIN(2019)0005),

 като взе предвид насоките на ЕС за утвърждаване и защита на свободата на вероизповеданието и убежденията, приети от Съвета по външни работи на 24 юни 2013 г.,

 като взе предвид изявлението от 26 октомври 2018 г. на говорителя на Европейската служба за външна дейност относно положението в Синдзян,

 като взе предвид съвместното съобщение на Комисията и на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 12 март 2019 г., озаглавено „ЕС – Китай – стратегически перспективи“ (JOIN(2019)0005),

 като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, в която се посочва, че „никой не може да бъде държан в робство или в принудително подчинение“ и че „никой не може да бъде заставян да извършва принудителен или задължителен труд“,

 като взе предвид стратегическата рамка и плана за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията от 25 юни 2012 г., която поставя защитата и насърчаването на правата на човека в центъра на всички политики на ЕС,

 като взе предвид насоките на ЕС относно смъртното наказание, относно изтезанията и други форми на жестоко отнасяне, относно свободата на изразяване на мнение онлайн и офлайн и относно защитниците на правата на човека,

 като взе предвид член 36 от Конституцията на Китайската народна република, който гарантира на всички граждани правото на свобода на религиозните убеждения, и член 4 от нея, който предвижда защита на правата на етническите малцинства,

 като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 16 декември 1966 г., който беше подписан от Китай през 1998 г., но така и не беше ратифициран,

 като взе предвид Протокола от 2014 г. към Конвенцията за принудителния труд на Международната организация на труда (МОТ) от 1930 г., който не е подписан от Китай,

 като взе предвид ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека от 2011 г.,

 като взе предвид докладите на Австралийския институт за стратегическа политика (ASPI), озаглавени „Уйгури за продан — „Превъзпитание“ — принудителен труд и наблюдение отвъд Синдзян“ и „Културно заличаване — проследяване на разрушаването на уйгурските и ислямските пространства в Синдзян“, публикувани през 2020 г., както и неговия „Проект за данни Синдзян“,

 като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

 като взе предвид член 144, параграф 5 и член 132, параграф 4 от своя правилник,

A. като има предвид, че насърчаването и зачитането на правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава следва да продължат да бъдат централна част от дългогодишните отношения между ЕС и Китай в съответствие с ангажимента на ЕС да защитава тези ценности в своите външни действия и изразения от Китай интерес да се придържа към тези ценности в рамките на международното сътрудничество и сътрудничеството за развитие;

Б. като има предвид, че положението в Синдзян, където живеят над 10 милиона мюсюлмански уйгури и казахи, бързо се е влошило, особено след началото на кампанията на китайското правителство „Силен удар срещу насилствения тероризъм“ през 2014 г., и като има предвид, че уйгурите и други предимно мюсюлмански етнически малцинства в Синдзян-уйгурския автономен регион са подложени на произволно задържане, изтезания и драконовски ограничения спрямо културата и изповядването на религия, както и че те са обект на цифрова система за наблюдение, която се използва толкова широко, че всеки аспект от ежедневието се контролира – чрез камери за лицево разпознаване, сканиране на мобилни телефони, широкомащабно събиране, агрегиране и обработване на лични данни и масово и натрапчиво полицейско присъствие; като има предвид, че е налице цялостно затягане на китайския режим и на отношението към малцинствата, по-специално спрямо уйгурите, тибетците и монголците, с цел те да бъдат асимилирани чрез налагането на начина на живот на китайското мнозинство и комунистическата идеология; като има предвид, че полицията масово си служи с прогнозни платформи за полицейска дейност, като например интегрираната платформа за съвместни операции, за проследяване на лица, заподозрени въз основа на поведение, което е обичайно, не нарушава закона и не включва насилие;

В. като има предвид, че според достоверни сведения над един милион души са задържани или са били задържани в т.нар. центрове за „политическо превъзпитание“, което представлява най-голямото масово лишаване от свобода на етническо малцинствено население в света днес; като има предвид, че системата от лагери за интерниране в Синдзян-уйгурския автономен регион се разширява, като от 2017 г. насам са новопостроени или разширени над 380 места за задържане, а между юли 2019 г. и юли 2020 г. са изградени или разширени най-малко 61 места за задържане;

Г. като има предвид, че страданието на уйгурите обхваща и младото поколение; като има предвид, че са налице сведения, че малки деца са изпращани в държавни домове за сираци дори ако само един от родителите им е задържан в лагер за интерниране; като има предвид, че проучвания показват, че към края на 2019 г. над 880 000 уйгурски деца са били настанени в интернати; като има предвид, че надеждни проучвания показват, че китайските органи са наложили официална схема на целенасочени мерки за превенция на раждаемостта спрямо уйгурските жени, за да се ограничи раждането на уйгурски деца; като има предвид, че като част от тази схема китайските органи системно подлагат уйгурските жени в детеродна възраст на принудителни аборти, вътрематочни инжекции и стерилизация, като 80 % от всички нови вътрематочни изделия (IUD) в Китай през 2018 г. са били поставени на жени в уйгурския регион, въпреки факта, че уйгурите съставляват едва 1,8 % от населението на Китай; като има предвид, че подобни мерки за предотвратяване на ражданията сред уйгурското население биха могли да бъдат зачислени към най-тежките видове престъпления срещу човечеството;

Д. като има предвид, че през август 2018 г. Комитетът на ООН за премахване на расовата дискриминация обвини правителството на Китайската народна република във връзка с правонарушенията в Синдзян, включително за създаване на лагери за масови произволни задържания; като има предвид, че през септември 2018 г. по време на първата си реч на тази длъжност върховният комисар на ООН по правата на човека Мишел Башле отбеляза „дълбоко обезпокояващите твърдения за масови произволни задържания на уйгури и други мюсюлмански общности в така наречените превъзпитателни лагери из цял Синдзян“;

Е. като има предвид, че новите разпоредби относно религиозните въпроси в Китай, които влязоха в сила на 1 февруари 2018 г., са по-ограничителни спрямо религиозните групи и дейности и ги принуждават да се придържат по-стриктно към политиката на партията; като има предвид, че свободата на вероизповедание и свободата на съвестта достигнаха ново най-ниско равнище след началото на икономическите реформи и отварянето на Китай в края на 70-те години на миналия век; като има предвид, че Китай е сред държавите с най-голям брой затворници поради религиозни вярвания; като има предвид, че достоверни доклади разкриха умишленото и системно унищожаване на джамии, църкви и други храмове, най-вече от 2017 г. насам, като техният брой беше сведен до най-ниското равнище след културната революция;

Ж. като има предвид, че Китай все още не е ратифицирал четири от осемте основни конвенции на МОТ, а именно Конвенция № 87 относно синдикалната свобода и закрилата на правото на синдикално организиране, Конвенция № 98 относно правото на организиране и колективно договаряне, Конвенция № 29 относно принудителния труд и Конвенция № 105 относно премахването на принудителния труд; като има предвид, че Китай е ратифицирал Конвенция № 111 относно дискриминацията в областта на труда и професиите и Конвенция № 100 относно равенството в заплащането; като има предвид, че споразуменията на СТО позволяват приемането на търговски мерки по отношение на продуктите на затворнически труд;

З. като има предвид, че успоредно с кампанията „Силен удар срещу насилствения тероризъм“ програмите за трансфер на работна ръка са се увеличили от 2014 г. насам, което предполага, че те са се превърнали в политически приоритет на китайското правителство като инструмент за намаляване на бедността в Синдзян-уйгурския автономен регион; като има предвид, че са налични няколко достоверни доклада за принудителен труд на уйгури в производствените вериги в секторите на облеклото, технологиите и автомобилостроенето, например доклада от март 2020 г. на ASPI, в който са посочени 27 фабрики в девет китайски провинции, които използват труда на поне 80 000 уйгури, прехвърлени от Синдзян между 2017 г. и 2019 г.; като има предвид, че тези фабрики снабдяват най-малко 82 световни марки, включително такива, които са собственост на много европейски многонационални дружества;

И. като има предвид, че Китай е един от най-големите производители на памук в света, като на Синдзян-уйгурския автономен регион се падат над 20 % от световното производство на памук; като има предвид, че Китай е най-големият производител и износител на прежди и най-големият производител и износител на текстил и облекло; като има предвид, че китайското правителство планира до 2025 г. да удвои производствения капацитет в уйгурския регион, като облеклото и текстилните изделия са ключов елемент от този план; като има предвид, че само през 2018 г. и само от три уйгурски региона поне 570 000 души са били мобилизирани за бране на памук чрез схемата на правителството за принудително обучение и трансфер на работна ръка; като има предвид, че общият трансфер на работна ръка от етническите малцинства за бране на памук вероятно надвишава тази цифра с няколкостотин хиляди, което прави принудителния труд присъща и всеобща характеристика на брането на памук в Синдзян-уйгурския автономен регион; като има предвид, че 84 % от китайския памук произхожда от Синдзян-уйгурския автономен регион, което означава, че има огромна вероятност преждите, текстилните изделия и облеклата, произведени от китайски памук, да са плод на принудителен и затворнически труд, независимо дали са произведени в Китай или другаде по света;

Й. като има предвид, че се твърди, че над 80 международни търговски дружества трупат чрез своите вериги на доставки пряка или непряка печалба от принудителния труд на уйгурското население; като има предвид, че настоящият контекст на потисничество възпрепятства провеждането на независими разследвания и одити в уйгурския регион;

К. като има предвид, че дружествата не разполагат с надеждни средства за проверка дали в дадено работно място в Синдзян-уйгурския автономен регион е бил използван принудителен труд, нито могат да предотвратят използването на принудителен труд в тези работни места в съответствие с ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека и стандартите за надлежна проверка в областта на правата на човека;

Л. като има предвид, че съгласно действащото законодателство на ЕС (на равнището на ЕС или на национално равнище) дружествата нямат правна отговорност да предприемат действия за предотвратяване на нарушения на правата на човека в своите вериги на доставки; като има предвид, че Директивата на ЕС относно оповестяването на нефинансова информация налага на дружествата задължение за докладване, но не изисква от тях да предприемат стъпки за предотвратяване на вреди в техните вериги на доставки и не позволява те да бъдат подведени под отговорност;

М. като има предвид, че по време на изслушването си в комисията по международна търговия изпълнителният заместник-председател Домбровскис посочи, че борбата с принудителния труд е приоритет за ЕС и че също така в рамките на Всеобхватното споразумение за инвестиции между ЕС и Китай инвестициите на ЕС ще трябва да спазват съответните конвенции на МОТ относно принудителния труд;

Н. като има предвид, че комисията по правни въпроси понастоящем работи по инициатива за „корпоративна надлежна проверка и корпоративна отчетност“; като има предвид, че на 1 декември 2020 г. Съветът публикува своите заключения относно правата на човека и достойните условия на труд в световните вериги на доставки, в които призова Комисията да внесе предложение за правна рамка на ЕС за устойчиво корпоративно управление, включително междусекторни задължения за корпоративна надлежна проверка по световните вериги на доставки; като има предвид, че Комисията обяви, че ще представи законодателно предложение относно „устойчиво корпоративно управление“ през второто тримесечие на 2021 г., в което ще бъде разгледана необходимостта от надлежна проверка на правата на човека по всички вериги за създаване на стойност;

О. като има предвид, че Съветът прие решение и регламент за създаване на Глобален режим на ЕС за санкции за нарушения на правата на човека, който дава възможност на ЕС да налага ограничителни мерки на определени лица, образувания и органи, включително държави и недържавни субекти, отговорни, замесени или свързани с тежки нарушения на правата на човека по целия свят, включително робство;

П. като има предвид, че Конгресът на САЩ прие законодателния акт за политиката в областта на правата на човека на уйгурите през 2019 г.; като има предвид, че на 22 септември 2020 г. Камарата на представителите на САЩ прие законодателния акт за предотвратяване на насилствения труд на уйгурите, с който се налагат различни ограничения, свързани със Синцзян-уйгурския автономен регион, включително чрез забрана на вноса на определени стоки от Синцзян и налагане на санкции на лицата и образуванията, отговорни за нарушения на правата на човека там;

Р. като има предвид, че Китай е постигнал напредък в икономическата и социалната област, но по отчайващ начин не успява да гарантира основните международни стандарти в областта на правата на човека и основните свободи;

С. като има предвид, че в своята стратегическа рамка относно правата на човека и демокрацията ЕС се ангажира да увеличи усилията си за насърчаване на правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава във всички аспекти на външната си дейност, както и да постави правата на човека в центъра на отношенията си с всички трети държави, включително със стратегическите си партньори;

1. решително осъжда ръководената от правителството система на принудителен труд, по-специално експлоатацията на уйгурски, етнически казахски, киргизки и други мюсюлмански малцинствени групи във фабрики във и извън лагерите за интерниране в Синцзян, както и прехвърлянето на принудителни работници към други китайски административни разделения, а също и факта, че добре познатите европейски марки и дружества се възползват от прибягването до принудителен труд; призовава съответните участници от частния сектор да направят оценка на своите ангажименти в Синцзян, да упражняват корпоративната си отговорност, да провеждат независими одити на спазването на правата на човека в своите цялостни вериги на доставки и да прекратят стопанските отношения, когато се установи, че те нарушават правата на човека или когато е невъзможно да се установи дали са извършени нарушения, пряко или непряко, чрез дейността на един от техните доставчици или бизнес партньори по тяхната верига за създаване на стойност в Китай;

2. изразява дълбока загриженост във връзка с все по-репресивния режим, пред който са изправени много религиозни и етнически малцинства, по-специално уйгури и казахи, и който нарушава тяхното човешко достойнство, както и правата им на свобода на културно изразяване и на религиозни убеждения, свобода на словото и на изразяване на мнение, както и на мирни събрания и на сдружаване; изразява съжаление във връзка с влошаващото се положение с правата на човека в континентален Китай и в Хонконг и изисква китайските органи да зачитат основните свободи;

3. изразява дълбоко съжаление във връзка с продължаващото преследване и сериозните и системни нарушения на правата на човека, които съставляват престъпления срещу човечеството; настоятелно призовава китайското правителство незабавно да прекрати практиката на произволно задържане без обвинение, съдебен процес или присъда за престъпления спрямо членове на уйгурското и други мюсюлмански малцинства, да закрие всички лагери и центрове за задържане и незабавно и безусловно да освободи задържаните лица; призовава китайските органи да прекратят финансираните от правителството програми за принудителен труд и масова стерилизация; призовава китайските органи в Синцзян-уйгурския автономен регион да предоставят информация относно местоположението и здравословното състояние на задържаните и незабавно да ги освободят, ако няма доказателства за реална престъпна дейност;

4. решително осъжда широкото използване на технологии за цифрово наблюдение за следене и контрол на населението в Синцзян и последните разкрити изпитвания на софтуер за лицево разпознаване, който би могъл да изпрати „сигнал за уйгури“ на правителствените органи, когато системите за наблюдение с камери идентифицират членове на уйгурското малцинство; изразява съжаление относно факта, че Китай не спазва собствените си ангажименти, поети с присъединяването към принципите на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие относно изкуствения интелект, ориентиран към човека, и с присъединяването си към декларацията на Г-20 от юни 2019 г., като призовава Комисията и държавите членки да продължат да призовават Китай да се придържа към собствените си ангажименти в това отношение;

5. призовава китайските органи да предоставят свободен, пълноценен и безпрепятствен достъп до провинция Синцзян, както и неограничен достъп до лагерите за интерниране, за журналисти и международни наблюдатели, включително за служители на ЕС, вследствие на поканата на президента Си Дзинпин по време на срещата на високо равнище между ЕС и Китай на 14 септември 2020 г. до върховния комисар на ООН по правата на човека, специалния представител на ЕС за правата на човека и мандатоносителите на специалните процедури на Съвета на ООН по правата на човека; призовава ЕС и държавите членки да продължат да настояват за създаването на мисия на ООН за установяване на фактите в Синцзян и за назначаването на специален пратеник;

6. отправя искане към Китай да разреши командироването на представители на Европейския парламент в Синцзян, при условие че им бъде предоставен свободен и неограничен достъп, като същевременно се гарантира поверителност и безопасност за местното население;

7. решително осъжда докладваната мащабна кампания на Китайската комунистическа партия за потискане на раждаемостта на уйгурите в Синцзян и призовава китайските органи незабавно да сложат край на всички мерки, насочени към предотвратяване на ражданията сред уйгурското население, включително насилствена стерилизация, аборти или санкции срещу нарушения на контрола на раждаемостта;

8. настоятелно призовава китайското правителство да ратифицира и приложи Конвенция № 29 на МОТ относно принудителния труд, Конвенция № 105 на МОТ относно премахването на принудителния труд, Конвенция № 87 на МОТ относно синдикалната свобода и закрилата на правото на синдикално организиране и Конвенция № 98 на МОТ относно правото на организиране и на колективно договаряне; настоятелно призовава Китай да ратифицира Международния пакт за граждански и политически права;

9. изразява дълбока загриженост поради сведенията за упражняването на тормоз върху уйгури, живеещи в чужбина, от страна на китайските органи, понякога чрез задържането на членове на техните семейства, за да бъдат принудени да действат като информатори срещу други уйгури, да се върнат в Синцзян или да запазят мълчание за положението там; призовава Комисията и всички държави — членки на ЕС, спешно да разследват тези доклади, да гарантират защитата на членовете на диаспората от Синцзян и да ускорят обработването на исканията за предоставяне на убежище от уйгури и други мюсюлмани от тюркски произход; приветства решението, взето от Германия и Швеция, да се спре връщането на всички етнически уйгури, казахи или други мюсюлмани от тюркски произход в Китай с оглед на риска от произволно задържане, изтезания или други форми на малтретиране;

10. призовава Комисията и държавите членки да започнат диалог с държавите, в които уйгурите са изложени на риск от депортиране в Китай, за да се предотврати такова депортиране; призовава членовете на Съвета да преустановят своите договори за екстрадиция с Китайската народна република, за да предотвратят екстрадицията на уйгури, граждани на Хонконг, тибетци или китайски дисиденти в Европа, които ще бъдат подложени на политически процес в Китайската народна република;

11. призовава ЕС да работи проактивно за независимо разследване на ООН относно Китай с цел да се гарантира търсенето на отговорност за извършените престъпления;

12. изразява дълбоката си загриженост във връзка с мерките на китайската държава за осигуряване на „цялостен надзор“ на Синцзян чрез инсталирането на електронно наблюдение Skynet в големите градски зони и GPS проследяващи устройства във всички моторни превозни средства, използването на скенери за лицево разпознаване на пунктовете за проверка и във влаковете и бензиностанциите, като се използва софтуер, основан на системи от камери с изкуствен интелект, насочени към идентифициране на уйгури и други членове на етнически малцинствени групи, както и кампанията за събиране на кръв от полицията в Синцзян с цел по-нататъшно разширяване на ДНК базата данни на Китай; изразява дълбока загриженост във връзка с последните разкрития относно списък с повече от 2 000 уйгурски лица, задържани в префектура Аксу между 2016 г. и 2018 г.; изразява освен това загриженост, че Китай изнася такива технологии за авторитарни режими по света; призовава ЕС и държавите членки да упражняват контрол върху придобиването и разработването на тези технологии, както и върху дейността на техните доставчици, като се въздържат от предоставянето за тях на достъп до публично финансиране и обществени поръчки на национално равнище и на равнище ЕС;

13. отправя критики във връзка със закупуването на термални камери от Hikivision от администрацията на Парламента и от Комисията; настоява за въвеждането на предпазлива политика в областта на обществените поръчки, която надлежно взема под внимание въпросите, свързани с правата на човека; настоятелно призовава администрацията на Парламента и неговия председател незабавно да прекъснат всички преки или непреки стопански отношения с Hikivision и да подобрят прозрачността на своите дейности по възлагане на обществени поръчки;

14. призовава китайските органи незабавно и безусловно да освободят уйгурския научен сътрудник и носител на наградата „Сахаров“ за 2019 г. Илхам Тохти и междувременно да гарантират, че той има редовен и неограничен достъп до семейството си и до адвокати по собствен избор, както и че не е подложен на изтезания или други форми на малтретиране; призовава незабавно, ефективно и безпристрастно да се разследват твърденията, че Илхам Тохти е изтезаван, а отговорните бъдат изправени пред правосъдието;

15. приветства включването в работната програма на Комисията за 2021 г. на законодателна инициатива относно задължителното законодателство за надлежна проверка на веригата на доставки в областта на правата на човека; призовава Комисията да приеме съответните законодателни предложения по план най-късно през второто тримесечие на 2021 г., които включват три отделни, но взаимно подсилващи се предложения относно задълженията на директорите и устойчивото корпоративно управление, относно корпоративната отговорност за спазването на права на човека и надлежната екологична проверка, както и относно реформата на Директивата относно оповестяването на нефинансова информация; счита, че с цел ефективно справяне с проблема с принудителния труд и други нарушения на правата на човека във веригите на доставки на предприятията, подобно законодателство следва да включва и забрана за пускане на съответните стоки на пазара на ЕС; във връзка с това припомня своята позиция в неотдавнашната си резолюция относно прегледа на търговската политика, в която призовава за допълнителни мерки, като например забрана на вноса на продукти, свързани с тежки нарушения на правата на човека, като например принудителен труд или детски труд;

16. призовава държавите членки, в съответствие с техните компетенции и национални обстоятелства, да увеличат усилията си за ефективно прилагане на ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека, включително чрез нови или актуализирани национални планове за действие, съдържащи комбинация от доброволни и задължителни мерки;

17. счита, че Всеобхватното споразумение за инвестиции с Китай трябва да включва подобаващи ангажименти за спазване на международните конвенции срещу принудителния труд; счита по-специално, че Китай следва да ратифицира конвенции 29 и 105 на МОТ;

18. приветства неотдавнашното споразумение, постигнато от съзаконодателите във връзка с реформата на Регламента на ЕС относно изделията и технологиите с двойна употреба въз основа на съображения, свързани с националната сигурност и правата на човека;

19. настоятелно призовава Комисията, Съвета и държавите членки да предприемат всички необходими мерки, за да убедят китайското правителство да затвори лагерите и да прекрати всички нарушения на правата на човека в Синцзян и други места, като например Тибет; призовава ЕС и неговите държави членки да повтарят това послание към китайското правителство при всички случаи и на най-високо равнище; изразява съжаление, че възприетият подход и използваните от ЕС инструменти до момента не са довели до осезаем напредък в състоянието на правата на човека в Китай, което само се влошава през последното десетилетие; настоятелно призовава Комисията да разработи и приложи цялостна стратегия на ЕС с оглед на постигането на истински напредък в областта на правата на човека в Китай; настоятелно призовава китайските органи да продължат да прилагат националните реформи, необходими за ратифицирането на Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г., който беше подписан от Китай през 1998 г., и да изпълняват препоръките на органите на ООН за правата на човека;

20. приветства приемането на 7 декември 2020 г. на глобалния режим на ЕС за санкции в областта на правата на човека; призовава държавите членки и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност бързо да направят оценка на приемането на санкции срещу китайски длъжностни лица и ръководени от държавата образувания, като например производствената и строителна корпорация в Синцзян (Xinjiang Production and Construction Corporation), която отговаря за разработването и прилагането на политиката на масово задържане на уйгури и други тюркски мюсюлмани в Синцзян, за използването на принудителен труд и за организиране на тежките репресии срещу религиозната свобода, свободата на движение и други основни права в региона и на други места като Тибет;

21. призовава Съвета и Комисията да приложат пакета от мерки, договорен през юли, включително създаването на „спасителна схема“ за потиснатите хора в Китай вследствие на по-нататъшното влошаване на правата на човека и основните свободи;

22. отново заявява подкрепата си за предстоящия диалог между ЕС и САЩ относно Китай и настоятелно призовава правата на човека да заемат видно място в дневния ред; призовава за по-добра координация между демокрациите при прилагането на санкции и други мерки за справяне с нарушенията на правата на човека в континентален Китай и Хонконг, както и с геополитическите предизвикателства, породени от Китайската народна република;

23. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, както и на правителството и парламента на Китайската народна република.

 

Последно осъвременяване: 16 декември 2020 г.
Правна информация - Политика за поверителност