Διαδικασία : 2020/2913(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B9-0432/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B9-0432/2020

Συζήτηση :

PV 17/12/2020 - 8.2
CRE 17/12/2020 - 8.2

Ψηφοφορία :

PV 17/12/2020 - 9
PV 17/12/2020 - 15

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0375

<Date>{16/12/2020}16.12.2020</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9‑0432/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0433/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0434/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0435/2020</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0436/2020</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 211kWORD 62k

<TitreType>ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ</TitreType>

<TitreRecueil>σύμφωνα με το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του Κανονισμού</TitreRecueil>


<Replacing>που αντικαθιστά τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:</Replacing>

<TablingGroups>B9‑0432/2020 (Verts/ALE)

B9‑0433/2020 (S&D)

B9‑0434/2020 (ECR)

B9‑0435/2020 (Renew)

B9‑0436/2020 (PPE)</TablingGroups>


<Titre>σχετικά με την αναγκαστική εργασία και την κατάσταση των Ουιγούρων στην Αυτόνομη Περιφέρεια των Ουιγούρων του Xinjiang</Titre>

<DocRef>(2020/2913(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Michael Gahler, Miriam Lexmann, Isabel Wiseler‑Lima, David McAllister, Radosław Sikorski, Paulo Rangel, Andrzej Halicki, Peter van Dalen, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, David Lega, Christian Sagartz, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Benoît Lutgen, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Loránt Vincze</Depute>

<Commission>{PPE}εξ ονόματος της Ομάδας PPE</Commission>

<Depute>Kati Piri</Depute>

<Commission>{S&D}εξ ονόματος της Ομάδας S&D</Commission>

<Depute>Engin Eroglu, Malik Azmani, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie‑Pierre Vedrenne</Depute>

<Commission>{Renew}εξ ονόματος της Ομάδας Renew</Commission>

<Depute>Reinhard Bütikofer, Hannah Neumann</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE</Commission>

<Depute>Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Adam Bielan, Assita Kanko, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Bert‑Jan Ruissen, Bogdan Rzońca, Hermann Tertsch, Valdemar Tomaševski, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska</Depute>

<Commission>{ECR}εξ ονόματος της Ομάδας ECR</Commission>

<Depute>Fabio Massimo Castaldo</Depute>

</RepeatBlock-By>

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αναγκαστική εργασία και την κατάσταση των Ουιγούρων στην Αυτόνομη Περιφέρεια των Ουιγούρων του Xinjiang

(2020/2913(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματα και τις προηγούμενες εκθέσεις του σχετικά με την κατάσταση στην Κίνα, ιδίως το ψήφισμα της 19ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με την κατάσταση των Ουιγούρων στην Κίνα («China Cables»)[1], το ψήφισμα της 18ης Απριλίου 2019 σχετικά με την Κίνα, και ιδίως την κατάσταση των θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων[2], το ψήφισμα της 4ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με τις μαζικές αυθαίρετες κρατήσεις Ουιγούρων και Καζάχων στην Αυτόνομη Περιφέρεια των Ουιγούρων του Σινγιάνγκ[3], το ψήφισμα της 12ης Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με την κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-Κίνας[4], το ψήφισμα της 15ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με τις περιπτώσεις της Θιβετιανής Βουδιστικής Ακαδημίας Λαρούνγκ Γκαρ και του Ιλχάμ Τόχτι[5], το ψήφισμα της 10ης Μαρτίου 2011 σχετικά με την κατάσταση και την πολιτιστική κληρονομιά στο Κασγκάρ (Σινγιάνγκ, Αυτόνομη Περιφέρεια των Ουιγούρων, Κίνα)[6], και το ψήφισμα της 26ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με την Κίνα: δικαιώματα των μειονοτήτων και εφαρμογή της θανατικής ποινής[7],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Νοεμβρίου 2020 σχετικά με την επανεξέταση της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ[8],

 έχοντας υπόψη την απονομή του Βραβείου Ζαχάρωφ 2019 στον Ilham Tohti, Ουιγούρο οικονομολόγο που μάχεται ειρηνικά για τα δικαιώματα της μειονότητας των Ουιγούρων της Κίνας,

 έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/1998 του Συμβουλίου[9] και την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2020/1999 του Συμβουλίου της 7ης Δεκεμβρίου 2020, σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά σοβαρών παραβιάσεων και καταπατήσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων[10],

 έχοντας υπόψη τις παρατηρήσεις του Αντιπρόεδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ) Josep Borrell μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στις 7 Δεκεμβρίου 2020,

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αξιοπρεπή εργασία στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού,

 έχοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που διατύπωσε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Charles Michel μετά τη σύνοδο των ηγετών ΕΕ-Κίνας στις 14 Σεπτεμβρίου 2020,

 έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση στην οποία προέβησαν ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Charles Michel και η Πρόεδρος της Επιτροπής Ursula Von der Leyen σχετικά με την προάσπιση των συμφερόντων και των αξιών της ΕΕ σε μια σύνθετη και ζωτικής σημασίας εταιρική σχέση, μετά την 22η σύνοδο κορυφής ΕΕ-Κίνας που πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιουνίου 2020,

 έχοντας υπόψη την έκκληση των εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ της 26ης Ιουνίου 2020, για λήψη αποφασιστικών μέτρων για την προστασία των θεμελιωδών ελευθεριών στην Κίνα·

 έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση στην 21η διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Κίνας της 9ης Απριλίου 2019,

 έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας της 12ης Μαρτίου 2019, με τίτλο «ΕΕ-Κίνα – Μια στρατηγική προοπτική» (JOIN(2019)0005),

 έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία της ελευθερίας θρησκευτικής συνείδησης ή πεποιθήσεων, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις 24 Ιουνίου 2013,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση της εκπροσώπου Τύπου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης της 26ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με την κατάσταση στο Xinjiang,

 έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, της 12ης Μαρτίου 2019, με τίτλο «ΕΕ-Κίνα – Μια στρατηγική προοπτική» (JOIN(2019)0005),

 έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον οποίο ορίζεται ότι «κανείς δεν μπορεί να κρατηθεί σε δουλεία ούτε σε ειλωτεία» και ότι «κανείς δεν μπορεί να υποβληθεί σε αναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία»,

 έχοντας υπόψη το στρατηγικό πλαίσιο και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία της 25ης Ιουνίου 2012, που θέτει την προστασία και την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο επίκεντρο όλων των πολιτικών της ΕΕ,

 έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τη θανατική ποινή, τα βασανιστήρια και άλλες μορφές σκληρής μεταχείρισης, την ελευθερία της έκφρασης εντός και εκτός διαδικτύου και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 36 του Συντάγματος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, το οποίο κατοχυρώνει το δικαίωμα όλων των πολιτών στην ελευθερία των θρησκευτικών πεποιθήσεων, καθώς και το άρθρο 4 αυτού, το οποίο προστατεύει τα δικαιώματα των μειονοτικών εθνοτήτων,

 έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα της 16ης Δεκεμβρίου 1966 που υπογράφηκε από την Κίνα το 1998 αλλά δεν κυρώθηκε ποτέ,

 έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο του 2014 στη Σύμβαση για την αναγκαστική εργασία του 1930 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), το οποίο δεν έχει υπογραφεί από την Κίνα,

 έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ του 2011 για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα,

 έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του Αυστραλιανού Ινστιτούτου Στρατηγικής Πολιτικής (ASPI) με τίτλο «Uyghurs for sale - “re-education”, forced labour and surveillance beyond Xinjiang» (Ουιγούροι προς πώληση - «επανεκπαίδευση», αναγκαστική εργασία και παρακολούθηση πέρα από το Xinjiang) και «Cultural erasure - Tracing the destruction of Uyghur and Islamic spaces in Xinjiang» (Πολιτιστική καταστροφή - καταγραφή της καταστροφής των χώρων των Ουιγούρων και των ισλαμικών χώρων στο Xinjiang) που δημοσιεύθηκαν το 2020, καθώς και το «Xinjiang Data Project» (Έργο για τα δεδομένα στο Xinjiang) που εκπόνησε το προαναφερθέν Ινστιτούτο,

 έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου θα πρέπει να παραμείνει στο επίκεντρο της μακροχρόνιας σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας, σύμφωνα με τη δέσμευση της ΕΕ να υπερασπίζεται τις αξίες αυτές στην εξωτερική της δράση και το εκπεφρασμένο ενδιαφέρον της Κίνας για την τήρηση αυτών των αξιών στο πλαίσιο της δικής της αναπτυξιακής και διεθνούς συνεργασίας·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στο Xinjiang, όπου ζουν πάνω από 10 εκατομμύρια μουσουλμάνοι Ουιγούροι και Καζάχοι, έχει επιδεινωθεί ραγδαία, ιδίως μετά την έναρξη της εκστρατείας της κινεζικής κυβέρνησης με σύνθημα «Strike Hard against Violent Terrorism» (Αμείλικτη στάση κατά του βίαιου εξτρεμισμού) το 2014, και ότι οι Ουιγούροι και άλλες, κυρίως μουσουλμανικές, εθνοτικές μειονότητες στην Αυτόνομη Περιοχή των Ουιγούρων του Xinjiang, έχουν υποστεί αυθαίρετες κρατήσεις, βασανιστήρια, εκτεταμένους περιορισμούς στην άσκηση θρησκευτικών και πολιτιστικών πρακτικών, καθώς και ένα τόσο εκτεταμένο σύστημα ψηφιακής παρακολούθησης που παρακολουθεί κάθε πτυχή της καθημερινής ζωής – μέσω καμερών αναγνώρισης προσώπου, σαρώσεων κινητών τηλεφώνων, παράνομης συλλογής, συγκέντρωσης και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων σε μεγάλη κλίμακα, καθώς και μιας εκτεταμένης και παρεμβατικής αστυνομικής παρουσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το κινεζικό καθεστώς έχει γενικά ενισχυθεί και έχει καταστεί αυστηρότερη η μεταχείριση των μειονοτήτων, ιδίως των Ουιγούρων, των Θιβετιανών και των Μογγόλων, με στόχο την αφομοίωσή τους, με την επιβολή του τρόπου ζωής της πλειοψηφίας των Κινέζων και της κομμουνιστικής ιδεολογίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πλατφόρμες προληπτικής αστυνόμευσης, όπως η ολοκληρωμένη πλατφόρμα κοινών επιχειρήσεων, έχουν χρησιμοποιηθεί ευρύτατα από την αστυνομία με σκοπό τον εντοπισμό ύποπτων ατόμων βάσει καθημερινής, νόμιμης και μη βίαιης συμπεριφοράς·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με αξιόπιστες αναφορές, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι κρατούνται ή έχουν τελέσει υπό κράτηση στα λεγόμενα κέντρα «πολιτικής επανεκπαίδευσης», στο πλαίσιο της μεγαλύτερης μαζικής φυλάκισης πληθυσμού εθνοτικής μειονότητας στον κόσμο στη σύγχρονη εποχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύστημα στρατοπέδων συγκέντρωσης στην Αυτόνομη Περιφέρεια των Ουιγούρων του Xinjiang επεκτείνεται, καθώς από το 2017 κι έπειτα, έχουν κατασκευαστεί ή επεκταθεί περισσότεροι από 380 υποπτευόμενοι χώροι κράτησης και, από τον Ιούλιο του 2019 έως τον Ιούλιο του 2020, έχουν κατασκευαστεί ή επεκταθεί τουλάχιστον 61 χώροι κράτησης·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δεινά των Ουιγούρων επηρεάζουν και τη νεότερη γενιά: λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με αναφορές, μικρά παιδιά έχουν σταλεί σε δημόσια ορφανοτροφεία ακόμη και στην εάν ένας μόνο γονέας είναι υπό κράτηση σε στρατόπεδο συγκέντρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με ευρήματα ερευνών, έως το τέλος του 2019, πάνω από 880 000 παιδιά Ουιγούρων είχαν τοποθετηθεί σε οικοτροφεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με αξιόπιστες έρευνες, οι κινεζικές αρχές έχουν εφαρμόσει επίσημο πρόγραμμα στοχευμένων μέτρων πρόληψης των γεννήσεων κατά των Ουιγούρων γυναικών επιχειρώντας να μειώσουν το ποσοστό γεννήσεων των Ουιγούρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, οι κινεζικές αρχές υποβάλλουν συστηματικά τις Ουιγούρες γυναίκες που βρίκονται σε αναπαραγωγική ηλικία σε αναγκαστικές αμβλώσεις, ενδομήτριες ενέσεις και στείρωση, ενώ το 2018, στην Κίνα, το 80 % του συνόλου των νέων εισαγωγών ενδομήτριων εξαρτημάτων (IUD) πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια των Ουιγούρων, παρά το γεγονός ότι οι Ουιγούροι αποτελούν μόλις το 1,8 % του κινεζικού πληθυσμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα αυτά για την πρόληψη των γεννήσεων στον πληθυσμό των Ουιγούρων θα μπορούσαν να πληρούν τα κριτήρια ως ένα από τα χειρότερα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Αύγουστο του 2018, η Επιτροπή του ΟΗΕ για την εξάλειψη των φυλετικών διακρίσεων επέκρινε την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για τις παραβιάσεις στο Xinjiang, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας στρατοπέδων μαζικών αυθαίρετων κρατήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Σεπτέμβριο του 2018, στην πρώτη ομιλία της με αυτή την ιδιότητα, η Ύπατη Αρμόστρια του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα Michelle Bachelet σημείωσε τους «άκρως ανησυχητικούς ισχυρισμούς για εκτεταμένες αυθαίρετες κρατήσεις Ουιγούρων και άλλων μουσουλμανικών κοινοτήτων στα λεγόμενα στρατόπεδα επανεκπαίδευσης σε ολόκληρο το Xinjiang»·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες ρυθμίσεις για τα θρησκευτικά θέματα στην Κίνα, οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 2018, είναι πιο περιοριστικές έναντι των θρησκευτικών ομάδων και δραστηριοτήτων και τις αναγκάζουν να ευθυγραμμίζονται περισσότερο με τις κομματικές πολιτικές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η θρησκευτική ελευθερία και η ελευθερία συνείδησης έχουν φθάσει σε νέο χαμηλό σημείο από την έναρξη των οικονομικών μεταρρυθμίσεων και το άνοιγμα της Κίνας στα τέλη της δεκαετίας του 1970· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα στεγάζει έναν από τους μεγαλύτερους πληθυσμούς θρησκευτικών κρατούμενων· λαμβάνοντας υπόψη ότι αξιόπιστες αναφορές έχουν αποκαλύψει εσκεμμένες συστηματικές καταστροφές τζαμιών, εκκλησιών και άλλων τόπων λατρείας, κυρίως από το 2017 κι έπειτα, με αποτέλεσμα ο αριθμός τους να έχει μειωθεί στο ελάχιστο από την εποχή της πολιτιστικής επανάστασης·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα δεν έχει ακόμη κυρώσει τέσσερις από τις οκτώ θεμελιώδεις συμβάσεις της ΔΟΕ, και συγκεκριμένα τη σύμβαση αριθ. 87 περί της συνδικαλιστικής ελευθερίας και προστασίας του συνδικαλιστικού δικαιώματος, τη σύμβαση αριθ. 98 περί του δικαιώματος οργανώσεως και συλλογικής διαπραγματεύσεως, τη σύμβαση αριθ. 29 περί αναγκαστικής εργασίας και τη σύμβαση αριθ. 105 για την κατάργηση της αναγκαστικής εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα έχει κυρώσει τη σύμβαση αριθ. 111 για τις διακρίσεις (στην εργασία και στην απασχόληση) και τη σύμβαση αριθ. 100 περί ίσης αμοιβής· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συμφωνίες του ΠΟΕ παρέχουν τη δυνατότητα έγκρισης εμπορικών μέτρων όσον αφορά τα προϊόντα που κατασκευάζονται σε φυλακή·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παράλληλα με την εκστρατεία «Strike Hard against Violent Terrorism» (Αμείλικτη στάση κατά του βίαιου εξτρεμισμού), τα προγράμματα μεταφοράς εργατικού δυναμικού έχουν αυξηθεί από το 2014, γεγονός που υποδηλώνει ότι έχουν καταστεί πολιτική προτεραιότητα για την κινεζική κυβέρνηση ως εργαλείο για την καταπολέμηση της φτώχειας στην Αυτόνομη Περιφέρεια των Ουιγούρων του Xinjiang· λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετές αξιόπιστες αναφορές καταγγέλουν αναγκαστική εργασία των Ουιγούρων σε αλυσίδες παραγωγής στον τομέα της ένδυσης, της τεχνολογίας και στην αυτοκινητοβιομηχανία, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η έκθεση που συνέταξε το Αυστραλιανό Ινστιτούτο Στρατηγικής Πολιτικής (ASPI) τον Μάρτιο του 2020, η οποία εντοπίζει 27 εργοστάσια σε εννέα κινεζικές επαρχίες που χρησιμοποιούν την εργασία τουλάχιστον 80 000 Ουιγούρων οι οποίοι έχουν μεταφερθεί από το Xinjiang την περίοδο 2017-2019· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εν λόγω εργοστάσια προμηθεύουν τουλάχιστον 82 παγκόσμια εμπορικά σήματα, συμπεριλαμβανομένων πολλών που ανήκουν σε ευρωπαϊκές πολυεθνικές εταιρείες·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς βαμβακιού στον κόσμο, καθώς η Αυτόνομη Περιφέρεια των Ουιγούρων του Xinjiang να αντιπροσωπεύει πάνω από το 20 % της παγκόσμιας παραγωγής βαμβακιού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός και εξαγωγέας νημάτων και ο μεγαλύτερος παραγωγός και εξαγωγέας κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινεζική κυβέρνηση σχεδιάζει να διπλασιάσει την παραγωγική ικανότητα στην περιφέρεια των Ουιγούρων έως το 2025, και ότι τα είδη ένδυσης και τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα αποτελούν βασικό στοιχείο του εν λόγω σχεδίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε τρεις μόνο περιοχές των Ουιγούρων κινητοποίηθηκαν τουλάχιστον 570 000 άτομα σε εργασίες συγκομιδής βαμβακιού μέσω του κυβερνητικού προγράμματος αναγκαστικής εργασίας, κατάρτισης και μεταφοράς εργατικού δυναμικού, και τούτο μόνο το 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική μεταφορά εργατικού δυναμικού εθνοτικών μειονοτήτων του Xinjiang στη συγκομιδή του βαμβακιού είναι πιθανό να υπερβαίνει αυτόν τον αριθμό κατά αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες, καθιστώντας την αναγκαστική εργασία εγγενές και γενικευμένο χαρακτηριστικό της συγκομιδής βαμβακιού στην Αυτόνομη Περιφέρεια των Ουιγούρων του Xinjiang· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 84 % του κινεζικού βαμβακιού προέρχεται από την Αυτόνομη Περιφέρεια των Ουιγούρων του Xinjiang, γεγονός που σημαίνει ότι τα νήματα, τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη ένδυσηςπου κατασκευάζονται με κινεζικό βαμβάκι διατρέχουν εξαιρετικά υψηλό κίνδυνο να είναι προϊόντα αναγκαστικής εργασίας και εργασίας κρατουμένων, είτε κατασκευάζονται στην Κίνα είτε οπουδήποτε αλλού στον κόσμο·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με αναφορές, περισσότερες από 80 εταιρείες με διεθνούς εμπορικής επωνυμίας φέρεται να αποκομίζουν άμεσο ή έμμεσο κέρδος από την αναγκαστική εργασία των Ουιγούρων στις αλυσίδες εφοδιασμού τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι το υφιστάμενο πλαίσιο καταπίεσης εμποδίζει τη διενέργεια ανεξάρτητων ερευνών και ελέγχων στην περιφέρεια των Ουιγούρων·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εταιρείες δεν διαθέτουν αξιόπιστα μέσα προκειμένου να επαληθεύσουν ότι σε οποιοδήποτε χώρο εργασίας στην Αυτόνομη Περιφέρεια των Ουιγούρων του Xinjiang δεν συντελείται αναγκαστική εργασία ή να αποτρέψουν τη χρήση αναγκαστικής εργασίας σε αυτούς τους χώρους εργασίας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα πρότυπα δέουσας επιμέλειας για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ (είτε σε ενωσιακό είτε σε εθνικό επίπεδο), οι εταιρείες δεν έχουν νομική ευθύνη να αναλάβουν δράση για να αποτρέψουν τη συμβολή τους σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις αλυσίδες εφοδιασμού τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία της ΕΕ για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών επιβάλλει στις εταιρείες την υποχρέωση υποβολής εκθέσεων, αλλά δεν τις υποχρεώνει να λαμβάνουν μέτρα για την πρόληψη βλαβών στις αλυσίδες εφοδιασμού τους ούτε προβλέπει την υποχρέωσή τους να λογοδοτούν·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, εν όψει της ακρόασής του στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος Dombrovskis δήλωσε ότι η καταπολέμηση της αναγκαστικής εργασίας αποτελεί προτεραιότητα για την ΕΕ και ότι, επίσης στο πλαίσιο της συνολικής συμφωνίας ΕΕ-Κίνας για τις επενδύσεις, οι επενδύσεις της ΕΕ θα πρέπει να τηρούν τις σχετικές συμβάσεις της ΔΟΕ για την αναγκαστική εργασία·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων εργάζεται επί του παρόντος για μια πρωτοβουλία σχετικά με την «εταιρική δέουσα επιμέλεια και εταιρική λογοδοσία»· λαμβάνοντας υπόψη ότι, την 1η Δεκεμβρίου 2020, το Συμβούλιο δημοσίευσε τα συμπεράσματά του σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αξιοπρεπή εργασία στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού, στα οποία καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για ένα νομικό πλαίσιο της ΕΕ σχετικά με τη βιώσιμη εταιρική διακυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένων των διατομεακών υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας των επιχειρήσεων κατά μήκος των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα υποβάλει νομοθετική πρόταση σχετικά με τη «βιώσιμη εταιρική διακυβέρνηση» κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2021, η οποία θα αποκρίνεται στην ανάγκη για δέουσα επιμέλεια όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλες τις αλυσίδες αξίας·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο έχει εκδώσει απόφαση και κανονισμό για τη θέσπιση του παγκόσμιου καθεστώτος κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που επιτρέπει στην ΕΕ να επιβάλλει περιοριστικά μέτρα σε στοχευμένα άτομα, οντότητες και φορείς, μεταξύ των οποίων κράτη και μη κρατικοί φορείς, που ευθύνονται για, ενέχονται σε ή συνδέονται με σοβαρές παραβιάσεις και καταπατήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης της δουλείας·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2019, το Κογκρέσο των ΗΠΑ ψήφισε τον νόμο για την πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ουιγούρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 22 Σεπτεμβρίου 2020, η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ενέκρινε τον νόμο για την πρόληψη της καταναγκαστικής εργασίας των Ουιγούρων, ο οποίος επιβάλλει διάφορους περιορισμούς σε σχέση με την Αυτόνομη Περιφέρεια των Ουιγούρων του Xinjiang, μεταξύ άλλων απαγορεύοντας ορισμένες εισαγωγές από το Xinjiang και επιβάλλοντας κυρώσεις σε άτομα και οντότητες που ευθύνονται για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκεί·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα έχει σημειώσει πρόοδο στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα, αλλά αποτυγχάνει καταφανώς να εγγυηθεί την τήρηση βασικών διεθνών προτύπων όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, η ΕΕ δεσμεύτηκε να προάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου σε όλους τους τομείς της εξωτερικής δράσης της και ότι θα θέτει τα ανθρώπινα δικαιώματα στον πυρήνα των σχέσεών της με όλες τις τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών εταίρων της·

1. καταδικάζει απερίφραστα το κυβερνητικό σύστημα αναγκαστικής εργασίας, ιδίως την εκμετάλλευση Ουιγούρων, εθνοτήτων Καζάχων και Κιργιζίων και άλλων μουσουλμανικών μειονοτικών ομάδων, σε εργοστάσια τόσο εντός όσο και εκτός των στρατοπέδων κράτησης στο Xinjiang, καθώς και τη μεταφορά ατόμων για αναγκαστική εργασία σε άλλους κινεζικούς διοικητικούς κλάδους, καθώς και το γεγονός ότι γνωστά ευρωπαϊκά εμπορικά σήματα και εταιρείες επωφελούνται από τη χρήση αναγκαστικής εργασίας· καλεί τους σχετικούς παράγοντες του ιδιωτικού τομέα να αξιολογήσουν τις δεσμεύσεις τους στο Xinjiang, να ασκήσουν την εταιρική τους ευθύνη, να διενεργήσουν ανεξάρτητους ελέγχους της συμμόρφωσης με τα ανθρώπινα δικαιώματα στο σύνολο των αλυσίδων εφοδιασμού τους και να τερματίσουν τις επιχειρηματικές σχέσεις όταν διαπιστώνεται ότι παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα ή, όταν είναι αδύνατον να εξακριβωθεί εάν έχουν διαπραχθεί παραβιάσεις, είτε άμεσα είτε έμμεσα, μέσω της δραστηριότητας ενός από τους προμηθευτές τους ή των επιχειρηματικών τους σχέσεων στην αλυσίδα αξίας τους στην Κίνα·

2. εκφράζει βαθιά ανησυχία για το ολοένα και πιο καταπιεστικό καθεστώς με το οποίο είναι αντιμέτωπες διάφορες θρησκευτικές και εθνοτικές μειονότητες, και ιδίως οι Ουιγούροι και οι Καζάχοι και το οποίο παραβιάζει την ανθρώπινη αξιοπρέπειά τους, καθώς και τα δικαιώματά τους στην ελευθερία της πολιτιστικής έκφρασης και των θρησκευτικών πεποιθήσεων, του λόγου και της έκφρασης, και του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και του συνεταιρίζεσθαι· αποδοκιμάζει την επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ηπειρωτική Κίνα και στο Χονγκ Κονγκ, και ζητεί από τις κινεζικές αρχές να σέβονται τις θεμελιώδεις ελευθερίες·

3. εκφράζει τη βαθιά του δυσαρέσκεια για τις συνεχιζόμενες διώξεις και τις σοβαρές και συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ισοδυναμούν με εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας· καλεί την κινεζική κυβέρνηση να θέσει αμέσως τέρμα στην πρακτική της αυθαίρετης κράτησης χωρίς απαγγελία κατηγορίας, δίκη ή καταδίκη για ποινικό αδίκημα μελών της μειονότητας των Ουιγούρων και άλλων μουσουλμανικών μειονοτήτων, να κλείσει όλα τα στρατόπεδα και τα κέντρα κράτησης και να απελευθερώσει αμέσως και άνευ όρων όσους βρίσκονται υπό κράτηση· καλεί τις κινεζικές αρχές να σταματήσουν τα χρηματοδοτούμενα από την κυβέρνηση προγράμματα αναγκαστικής εργασίας και μαζικής στείρωσης· καλεί τις κινεζικές αρχές στην Αυτόνομη Περιφέρεια των Ουιγούρων του Xinjiang να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία και τις ιατρικές συνθήκες όσων βρίσκονται υπό κράτηση και να τους απελευθερώσουν αμέσως εάν δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη πραγματικής εγκληματικής δραστηριότητας·

4. καταδικάζει απερίφραστα την εκτεταμένη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών παρακολούθησης για την παρακολούθηση και τον έλεγχο του πληθυσμού στο Xinjiang, και τις πλέον πρόσφατες δοκιμές λογισμικού αναγνώρισης προσώπων που θα μπορούσαν να στέλνουν «συναγερμό για την παρουσία Ουιγούρων» στις κυβερνητικές αρχές όταν τα συστήματα κάμερας εντοπίζουν μέλη της μειονότητας των Ουιγούρων· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η Κίνα δεν συμμορφώνεται με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε με τη δήλωση προσήλωσής της στις αρχές του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης σχετικά με την ανθρωποκεντρική τεχνητή νοημοσύνη και με την προσυπογραφή της διακήρυξης της G20 του Ιουνίου 2019, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να καλούν την Κίνα να τηρήσει τις δεσμεύσεις της εν προκειμένω·

5. καλεί τις κινεζικές αρχές να επιτρέψουν ελεύθερη, ουσιαστική και απρόσκοπτη πρόσβαση στην επαρχία του Xinjiang και απεριόριστη πρόσβαση στα στρατόπεδα κράτησης δημοσιογράφων και διεθνών παρατηρητών, συμπεριλαμβανομένων των αξιωματούχων της ΕΕ, μετά από την πρόσκληση που απηύθυνε ο Πρόεδρος Xi Jinping κατά τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Κίνας της 14 Σεπτεμβρίου 2020, στον Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και στους εντολοδόχους των Ειδικών Διαδικασιών του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να επιμένουν όσον αφορά τη συγκρότηση διερευνητικής αποστολής του ΟΗΕ στο Xinjiang και στον διορισμό Ειδικού Απεσταλμένου·

6. ζητεί από την Κίνα να επιτρέψει αποστολή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Xinjiang, υπό την προϋπόθεση ότι της παρέχεται ελεύθερη και απεριόριστη πρόσβαση, και ότι διασφαλίζονται παράλληλα η εμπιστευτικότητα και η ασφάλεια του τοπικού πληθυσμού·

7. καταδικάζει απερίφραστα την καταγγελθείσα μαζική εκστρατεία του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος για τη μείωση του ποσοστού γεννήσεων των Ουιγούρων στο Xinjiang, και καλεί τις κινεζικές αρχές να θέσουν αμέσως τέρμα σε κάθε μέτρο που αποσκοπεί στην πρόληψη των γεννήσεων στον πληθυσμό των Ουιγούρων, συμπεριλαμβανομένων των καταναγκαστικών στειρώσεων, των αμβλώσεων ή των κυρώσεων κατά των παραβιάσεων του ελέγχου των γεννήσεων·

8. παροτρύνει την κινεζική κυβέρνηση να κυρώσει και να εφαρμόσει τη σύμβαση αριθ. 29 της ΔΟΕ για την αναγκαστική εργασία, τη σύμβαση αριθ. 105 της ΔΟΕ για την κατάργηση της αναγκαστικής εργασίας, τη σύμβαση αριθ. 87 της ΔΟΕ περί της συνδικαλιστικής ελευθερίας και προστασίας του συνδικαλιστικού δικαιώματος και τη σύμβαση αριθ. 98 της ΔΟΕ σχετικά με το δικαίωμα οργάνωσης και συλλογικής διαπραγμάτευσης· ζητεί επιμόνως από την Κίνα να κυρώσει το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα·

9. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία σχετικά με τις αναφορές για παρενόχληση των Ουιγούρων που διαμένουν στο εξωτερικό από τις κινεζικές αρχές με σκοπό να τους εξαναγκάσουν να ενεργήσουν ως πληροφοριοδότες κατά άλλων Ουιγούρων, να επιστρέψουν στο Σινγιάνγκ ή να σιωπήσουν σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί εκεί, ορισμένες φορές μέσω της κράτησης μελών της οικογένειάς τους· καλεί την Επιτροπή και όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να διερευνήσουν επειγόντως αυτές τις αναφορές, να διασφαλίσουν την προστασία των μελών της διασποράς του Σινγιάνγκ και να επιταχύνουν τις αιτήσεις ασύλου από Ουιγούρους και άλλους μουσουλμάνους τουρκικής καταγωγής· χαιρετίζει την απόφαση που έλαβαν η Γερμανία και η Σουηδία για την αναστολή της επιστροφής όλων των Ουιγούρων, των Καζάχων ή άλλων μουσουλμάνων τουρκικής καταγωγής στην Κίνα, δεδομένου του κινδύνου αυθαίρετης κράτησης, βασανιστηρίων και άλλων μορφών κακομεταχείρισης·

10. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ξεκινήσουν διάλογο με τα κράτη στα οποία οι Ουιγούροι διατρέχουν κίνδυνο απέλασης στην Κίνα, προκειμένου να αποτραπεί η πραγματοποίηση τέτοιων απελάσεων· καλεί τα μέλη του Συμβουλίου να αναστείλουν τις συνθήκες έκδοσής τους με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, να αποτρέψουν την έκδοση Ουιγούρων, πολιτών του Χονγκ Κονγκ, Θιβετιανών ή Κινέζων αντιφρονούντων στην Ευρώπη για να υποβληθούν σε πολιτική δίκη στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας·

11. καλεί την ΕΕ να εργαστεί προορατικά για μια ανεξάρτητη έρευνα του ΟΗΕ σχετικά με την Κίνα με σκοπό τη διασφάλιση της λογοδοσίας για τα διαπραχθέντα εγκλήματα

12. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τα μέτρα του κινεζικού κράτους που αποσκοπούν στη διασφάλιση της «συνολικής εποπτείας» του Xinjiang μέσω της εγκατάστασης ηλεκτρονικής επιτήρησης Skynet σε μείζονες αστικές περιοχές και συστημάτων εντοπισμού GPS σε όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα, της χρήσης σαρωτών αναγνώρισης προσώπου σε σημεία ελέγχου, σιδηροδρομικούς σταθμούς και πρατήρια καυσίμων, με τη χρήση λογισμικού βασισμένου σε συστήματα λήψης εικόνων τεχνητής νοημοσύνης με στόχο τον εντοπισμό Ουιγούρων και άλλων μελών εθνοτικών μειονοτικών ομάδων, και της εκστρατείας συλλογής αίματος από την αστυνομία του Xinjiang με σκοπό την περαιτέρω επέκταση της βάσης δεδομένων DNA της Κίνας· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις τελευταίες αποκαλύψεις σχετικά με κατάλογο που περιέχει λεπτομέρειες για περισσότερους από 2 000 Ουιγούρους κρατούμενους που κρατήθηκαν στο νομό Aksu μεταξύ 2016 και 2018· εκφράζει περαιτέρω ανησυχίες για το γεγονός ότι η Κίνα εξάγει ήδη τέτοιες τεχνολογίες σε απολυταρχικά καθεστώτα σε όλο τον κόσμο· ζητεί η ΕΕ και τα κράτη μέλη να παρακολουθήσουν την απόκτηση και ανάπτυξη τέτοιων τεχνολογιών, και την δραστηριότητα των προμηθευτών τους, και να μην τους παράσχουν πρόσβαση σε ενωσιακή ή εθνική δημόσια χρηματοδότηση και δημόσιες συμβάσεις·

13. επικρίνει την προμήθεια θερμικών καμερών από το Hikivision από τη διοίκηση του Κοινοβουλίου και από την Επιτροπή· επιμένει στη θέσπιση μιας συνετής πολιτικής για τις δημόσιες συμβάσεις που θα λαμβάνει δεόντως υπόψη τις ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα· παροτρύνει τη διοίκηση του Κοινοβουλίου και τον Πρόεδρό του να διακόπτουν αμέσως κάθε άμεση ή έμμεση επιχειρηματική σχέση με το Hikivision και να βελτιώσουν τη διαφάνεια των δραστηριοτήτων τους στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων·

14. καλεί τις κινεζικές αρχές να απελευθερώσουν αμέσως και άνευ όρων τον Ουιγούρο επιστήμονα και τον βραβευθέντα με το Βραβείο Ζαχάρωφ 2019 Ilham Tohti, και να διασφαλίσουν, εν τω μεταξύ, ότι έχει τακτική και απεριόριστη πρόσβαση στην οικογένειά του και στους δικηγόρους της επιλογής του, και ότι δεν υφίσταται βασανιστήρια ή άλλη κακομεταχείριση· ζητεί την άμεση, αποτελεσματική και αμερόληπτη διερεύνηση των βασανιστηρίων στα οποία εικάζεται ότι υποβάλλεται ο Ilham Tohti, καθώς και την προσαγωγή των υπευθύνων ενώπιον της δικαιοσύνης·

15. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2021 περιλαμβάνεται νομοθετική πρωτοβουλία σχετικά με την υποχρεωτική νομοθεσία για τη δέουσα επιμέλεια στην αλυσίδα εφοδιασμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει σχετικές νομοθετικές προτάσεις κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2021 το αργότερο και όπως έχει προγραμματιστεί, οι οποίες θα περιλαμβάνουν τρεις ξεχωριστές, αλλά αλληλοενισχυόμενες προτάσεις σχετικά με τα καθήκοντα των διευθυντών και τη βιώσιμη εταιρική διακυβέρνηση, σχετικά με τα εταιρικά ανθρώπινα δικαιώματα και τη δέουσα περιβαλλοντική επιμέλεια, καθώς και σχετικά με τη μεταρρύθμιση της οδηγίας για τη μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση· είναι της άποψης ότι, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το ζήτημα της αναγκαστικής εργασίας και άλλων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις αλυσίδες εφοδιασμού των εταιρειών, η εν λόγω νομοθεσία θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει απαγόρευση της διάθεσης των σχετικών αγαθών στην αγορά της ΕΕ· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη θέση του στο πρόσφατο ψήφισμά του σχετικά με την επανεξέταση της εμπορικής πολιτικής, ζητώντας συμπληρωματικά μέτρα, όπως η απαγόρευση της εισαγωγής προϊόντων που συνδέονται με σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως η αναγκαστική εργασία ή η παιδική εργασία

16. καλεί τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές και τις συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χώρα, να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την αποτελεσματική εφαρμογή των κατευθυντήριων αρχών των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ άλλων μέσω νέων ή επικαιροποιημένων εθνικών σχεδίων δράσης που περιέχουν συνδυασμό εθελοντικών και υποχρεωτικών μέτρων.

17. είναι της γνώμης ότι η συνολική συμφωνία για τις επενδύσεις με την Κίνα πρέπει να περιλαμβάνει επαρκείς δεσμεύσεις για την τήρηση των διεθνών συμβάσεων κατά της αναγκαστικής εργασίας· θεωρεί, ειδικότερα, ότι η Κίνα θα πρέπει, ως εκ τούτου, να κυρώσει τις συμβάσεις αριθ. 29 και 105 της ΔΟΕ·

18. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόσφατη συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι συννομοθέτες σχετικά με τη μεταρρύθμιση του κανονισμού της ΕΕ για τα είδη διπλής χρήσης για λόγους εθνικής ασφάλειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

19. καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να πείσουν την κινεζική κυβέρνηση να κλείσει τα στρατόπεδα και να θέσει τέλος σε όλες τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Xinjiang και σε άλλα μέρη, όπως το Θιβέτ· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να επαναλαμβάνουν αυτό το μήνυμα στην κινεζική κυβέρνηση με κάθε ευκαιρία και στα υψηλότερα επίπεδα· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η προσέγγιση που ακολούθησε και τα μέσα που χρησιμοποίησε μέχρι στιγμής η ΕΕ δεν οδήγησαν σε απτή πρόοδο όσον αφορά την επίδοση της Κίνας στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία έχει απλώς επιδεινωθεί υπό την προεδρία του Xi Jinping· προτρέπει την Επιτροπή να εκπονήσει και να εφαρμόσει μια ολιστική στρατηγική της ΕΕ με στόχο την επίτευξη πραγματικής προόδου όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κίνα· προτρέπει τις κινεζικές αρχές να συνεχίσουν να εφαρμόζουν τις εθνικές μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για την κύρωση του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, του 1966, το οποίο υπεγράφη από την Κίνα το 1998, και να εφαρμόσουν τις συστάσεις των φορέων του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

20. εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση του παγκόσμιου καθεστώτος κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις 7 Δεκεμβρίου 2020· καλεί τα κράτη μέλη και τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας να αξιολογήσουν ταχέως την έγκριση κυρώσεων κατά Κινέζων αξιωματούχων και κρατικών οντοτήτων, όπως η Xinjiang Production and Construction Corporation, που είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής της μαζικής κράτησης Ουιγούρων και άλλων Τουρκμενικών Μουσουλμάνων στο Xinjiang, για τη χρήση αναγκαστικής εργασίας και για το συντονισμό της σοβαρής καταστολής της θρησκευτικής ελευθερίας, της ελευθερίας κυκλοφορίας και άλλων βασικών δικαιωμάτων στην περιοχή και σε άλλα μέρη, όπως το Θιβέτ·

21. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εφαρμόσουν τη δέσμη μέτρων που συμφωνήθηκε τον Ιούλιο, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ενός «συστήματος διάσωσης» των ανθρώπων που υφίστανται καταπίεση στην Κίνα, μετά την περαιτέρω επιδείνωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών·

22. επαναλαμβάνει την υποστήριξή του στον επικείμενο διάλογο ΕΕ-ΗΠΑ για την Κίνα και ζητεί τα ανθρώπινα δικαιώματα να κατέχουν εξέχουσα θέση στην ημερήσια διάταξή της· ζητεί μεγαλύτερο συντονισμό μεταξύ των δημοκρατιών όσον αφορά την εφαρμογή κυρώσεων και άλλων μέτρων για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ηπειρωτική Κίνα και στο Χονγκ Κονγκ, καθώς και των γεωπολιτικών προκλήσεων που θέτει η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας·

23. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

[1] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0110.

[2] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0422.

[3] ΕΕ C 11 της 13.1.2020, σ. 25.

[4] ΕΕ C 433 της 23.12.2019, σ. 103.

[5] ΕΕ C 238 της 6.7.2018, σ. 108.

[6] ΕΕ C 199 E της 7.7.2012, σ. 185.

[7] ΕΕ C 285 E της 21.10.2010, σ. 80.

[8] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0337.

[9] ΕΕ L 410I της 7.12.2020, σ. 1.

[10] ΕΕ L 410I της 7.12.2020, σ. 13.

Τελευταία ενημέρωση: 16 Δεκεμβρίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου