Zajednički prijedlog rezolucije - RC-B9-0432/2020Zajednički prijedlog rezolucije
RC-B9-0432/2020

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE o prisilnom radu i položaju Ujgura u Ujgurskoj autonomnoj regiji Xinjiangu

16.12.2020 - (2020/2913(RSP))

podnesen u skladu s člankom 144. stavkom 5. i člankom 132. stavkom 4. Poslovnika,
koji zamjenjuje sljedeće prijedloge rezolucija:
B9‑0432/2020 (Verts/ALE)
B9‑0433/2020 (S&D)
B9‑0434/2020 (ECR)
B9‑0435/2020 (Renew)
B9‑0436/2020 (PPE)

Michael Gahler, Miriam Lexmann, Isabel Wiseler‑Lima, David McAllister, Radosław Sikorski, Paulo Rangel, Andrzej Halicki, Peter van Dalen, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, David Lega, Christian Sagartz, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Benoît Lutgen, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Loránt Vincze
u ime Kluba zastupnika PPE-a
Kati Piri
u ime Kluba zastupnika S&D-a
Engin Eroglu, Malik Azmani, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie‑Pierre Vedrenne
u ime Kluba zastupnika Renew
Reinhard Bütikofer, Hannah Neumann
u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Adam Bielan, Assita Kanko, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Bert‑Jan Ruissen, Bogdan Rzońca, Hermann Tertsch, Valdemar Tomaševski, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska
u ime Kluba zastupnika ECR-a
Fabio Massimo Castaldo


Postupak : 2020/2913(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
RC-B9-0432/2020
Podneseni tekstovi :
RC-B9-0432/2020
Doneseni tekstovi :

Rezolucija Europskog parlamenta o prisilnom radu i položaju Ujgura u Ujgurskoj autonomnoj regiji Xinjiangu

(2020/2913(RSP))

Europski parlament,

 uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije i izvješća o stanju u Kini, prije svega onu od 19. prosinca 2019. o stanju Ujgura u Kini („China-Cables”)[1], od 18. travnja 2019. o Kini, posebno o položaju vjerskih i etničkih manjina[2], od 4. listopada 2018. o masovnom proizvoljnom pritvaranju Ujgura i Kazaha u Ujgurskoj autonomnoj regiji Xinjiangu[3], od 12. rujna 2018. o stanju odnosa između EU-a i Kine[4], od 15. prosinca 2016. o slučajevima tibetanske budističke akademije Larung Gar i Ilhama Tohtija[5], od 10. ožujka 2011. o stanju i kulturnoj baštini u Kašgaru (Ujgurskoj autonomnoj regiji Xinjiangu, Kina)[6] i od 26. studenoga 2009. o Kini: prava manjina i primjena smrtne kazne[7],

 uzimajući u obzir svoju rezoluciju od 26. studenog 2020. o reviziji trgovinske politike EU-a[8],

 uzimajući u obzir Nagradu Saharov za 2019. koja je dodijeljena Ilhamu Tohtiju, ujgurskom ekonomistu koji se mirnim putem bori za prava ujgurske manjine u Kini,

 uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) 2020/1998[9] i Odluku Vijeća (ZVSP) 2020/1999 od 7. prosinca 2020. o mjerama ograničavanja zbog teških kršenja i povreda ljudskih prava[10],

 uzimajući u obzir napomene potpredsjednika Komisije / Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Josepa Borrella nakon zasjedanja Vijeća EU-a za vanjske poslove 7. prosinca 2020.,

 uzimajući u obzir zaključke Vijeća od 1. prosinca 2020. o ljudskim pravima i dostojanstvenom radu u globalnim lancima opskrbe,

 uzimajući u obzir napomene predsjednika Vijeća Charlesa Michela nakon sastanka čelnika EU-a i Kine održanog 14. rujna 2020.,

 uzimajući u obzir zajedničku izjavu predsjednika Michela i predsjednice Ursule von der Leyen o obrani interesa i vrijednosti EU-a u složenom i iznimno važnom partnerstvu, nakon 22. sastanka na vrhu EU-a i Kine održanog 22. lipnja 2020.,

 uzimajući u obzir poziv stručnjaka UN-a od 26. lipnja 2020. na poduzimanje odlučnih mjera za zaštitu temeljnih sloboda u Kini,

 uzimajući u obzir zajedničku izjavu s 21. sastanka na vrhu EU-a i Kine od 9. travnja 2019.,

 uzimajući u obzir zajedničku komunikaciju Komisije i potpredsjednika Komisije / Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku od 12. ožujka 2019. naslovljenu „EU i Kina – strateški pregled” (JOIN(2019)0005),

 uzimajući u obzir smjernice EU-a o promicanju i zaštiti slobode vjeroispovijedi ili uvjerenja, koje je Vijeće za vanjske poslove usvojilo 24. lipnja 2013.,

 uzimajući u obzir izjavu glasnogovornika Europske službe za vanjsko djelovanje od 26. listopada 2018. o stanju u Xinjiangu,

 uzimajući u obzir zajedničku komunikaciju Komisije i Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku od 12. ožujka 2019. naslovljenu „EU i Kina – strateški pregled” (JOIN(2019)0005),

 uzimajući u obzir Povelju Europske unije o temeljnim pravima, u kojoj se navodi da se „nikoga se ne smije držati u ropstvu ili ropstvu sličnom odnosu” i da „nikoga se ne smije siliti na prisilan ili obvezatan rad”,

 uzimajući u obzir Strateški okvir i Akcijski plan EU-a za ljudska prava i demokraciju od 25. lipnja 2012., koji zaštitu i promicanje ljudskih prava stavljaju u središte svih politika EU-a,

 uzimajući u obzir smjernice EU-a o smrtnoj kazni, mučenju i drugom okrutnom postupanju, slobodi izražavanja na internetu i izvan njega te o borcima za ljudska prava,

 uzimajući u obzir članak 36. Ustava Narodne Republike Kine, kojim se svim građanima jamči pravo na slobodu vjeroispovijedi te njegov članak 4. kojim se potvrđuju prava manjinskih etničkih skupina,

 uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima od 16. prosinca 1966., koji je Kina potpisala 1998., ali nikad nije ratificirala,

 uzimajući u obzir Protokol iz 2014. uz Konvenciju Međunarodne organizacije rada (ILO) o prisilnom radu iz 1930., koji Kina nije potpisala,

 uzimajući u obzir Vodeća načela UN-a iz 2011. o poslovanju i ljudskim pravima,

 uzimajući u obzir izvješća Australskog instituta za stratešku politiku (ASPI) pod nazivom „Ujguri na prodaju – „Preodgoj”, prisilni rad i nadzor u Xinjiangu i drugdje” (Uyghurs for sale – “Re-education”, forced labour and surveillance beyond Xinjiang) i „Kulturno brisanje – praćenje uništavanja ujgurskih i islamskih prostora u Xinjiangu” (Cultural erasure – Tracing the destruction of Uyghur and Islamic spaces in Xinjiang) objavljena 2020., kao i njegov projekt „Xinjiang Data Project”,

  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948.,

 uzimajući u obzir članak 144. stavak 5. i članak 132. stavak 4. Poslovnika,

A. budući da bi promicanje i zaštita ljudskih prava, demokracije i vladavine prava trebali i dalje biti u središtu dugotrajnog odnosa EU-a i Kine, u skladu s predanošću EU-a da zaštiti te vrijednosti u svojem vanjskom djelovanju te u skladu s izraženim interesom Kine da se tih istih vrijednosti pridržava u vlastitom razvoju i međunarodnoj suradnji;

B. budući da se situacija u Xinjiangu, gdje živi više od 10 milijuna muslimanskih Ujgura i Kazaha, drastično pogoršala, posebno od pokretanja kampanje koju je kineska vlada pokrenula 2014. pod nazivom „ odlučno djelovanje protiv nasilnog terorizma” i budući da su Ujguri i druge uglavnom muslimanske etničke manjine u Ujgurskoj autonomnoj regiji Xinjiangu žrtve proizvoljnog pritvaranja, mučenja, nečuvenih ograničenja vjerskih praksi i kulture te da su podvrgnuti sustavu digitalnog nadzora koji je toliko sveprisutan da nadzire svaki aspekt svakodnevnog života s pomoću kamera koje prepoznaju lica, skeniranjem mobilnih telefona, opsežnog nezakonitog prikupljanja, združivanja i obrade osobnih podataka te raširenom i intruzivnom policijskom prisutnošću; budući da je došlo do općeg jačanja kineskog režima i strožeg postupanja prema manjinama, posebno Ujgurima, Tibetancima i Mongolima u cilju njihove asimilacije kroz nametanje načina života i komunističke ideologije kineske većine; budući da se policija uvelike koristi policijskim platformama za predviđanje poput integrirane zajedničke operativne platforme kako bi pratila sumnjive pojedince na temelju svakodnevnog, zakonitog i nenasilnog ponašanja;

C. budući da je, prema vjerodostojnim izvješćima, više od milijun ljudi pritvoreno ili je bilo pritvoreno u takozvanim „centrima za politički preodgoj”, što predstavlja trenutačno najveće masovno zatvaranje pripadnika neke etničke manjine na svijetu; budući da se sustav zatvoreničkih kampova u Ujgurskoj autonomnoj regiji Xinjiang širi i da je od 2017. novoizgrađeno ili prošireno više od 380 objekata za pritvor i da je, u razdoblju od srpnja 2019. do srpnja 2020, novoizgrađen ili proširen najmanje 61 pritvorni centar;

D. budući da se patnja Ujgura proširuje i na mlađe generacije; budući da se, prema izvješćima, djeca šalju u državna sirotišta čak i ako se samo jedan njihov roditelj nalazi u zatvoreničkom kampu; budući da je prema rezultatima istraživanja do kraja 2019. više od 880 000 ujgurske djece smješteno u prihvatne centre; budući da vjerodostojna istraživanja pokazuju da su kineske vlasti uvele službeni program za ciljano sprečavanje trudnoće ujgurskih žena u nastojanju da smanje ujgursku stopu nataliteta; budući da kineske vlasti u okviru tog programa sustavno podvrgavaju ujgurske žene reproduktivne dobi prisilnim pobačajima, intrauterinim injekcijama i sterilizaciji, pri čemu je 2013. godine 80 % svih novih postupaka intrauterinih (IUD) uložaka u Kini provedeno u ujgurskoj regiji, unatoč činjenici da Ujguri čine samo 1,8 % kineskog stanovništva; budući da bi takve mjere za sprečavanje trudnoće među Ujgurskom populacijom mogle spadati u najgore zločine protiv čovječnosti;

E. budući da je u kolovozu 2018. odbor UN-a za uklanjanje rasne diskriminacije prozvao vladu Narodne Republike Kine zbog zlostavljanja u Xinjiangu, kao i zbog uspostave masovnih proizvoljnih zatvoreničkih logora; budući da je u rujnu 2018., tijekom svog prvog govora u toj ulozi, visoka povjerenica UN-a za ljudska prava Michelle Bachelet istaknula „duboko uznemirujuće optužbe o masovnim proizvoljnim pritvaranjima Ujgura i drugih muslimanskih zajednica u takozvanim kampovima za preodgoj u Xinjiangu”;

F. budući da se novim kineskim propisima o vjerskim pitanjima koji su stupili na snagu 1. veljače 2018. još više ograničavaju vjerske skupine i aktivnosti te ih se prisiljava da se više prilagode partijskoj politici; budući da je vjerska sloboda i sloboda svijesti dosegnula najnižu razinu od početka gospodarskih reformi i otvaranja Kine krajem 70-ih godina 20. stoljeća; budući da je Kina jedna od zemalja s najvećim brojem vjerskih zatvorenika; budući da vjerodostojna izvješća razotkrivaju namjerno i sustavno uništavanje džamija, crkava i drugih vjerskih objekata, uglavnom od 2017., čime se njihov broj smanjio na najnižu razinu od kulturne revolucije;

G. budući da Kina još nije ratificirala četiri od osam temeljnih konvencija Međunarodne organizacije rada, odnosno Konvenciju br. 87 o slobodi okupljanja i udruživanja, Konvenciju br. 98 o pravu na organiziranje i kolektivno pregovaranje, Konvenciju br. 29 o prisilnom radu i Konvenciju br. 105 o ukidanju prisilnog rada; budući da je Kina ratificirala Konvenciju br. 111 o diskriminaciji u pogledu zapošljavanja i zanimanja i Konvenciju br. 100 o jednakosti plaća; budući da sporazumi WTO-a omogućuju donošenje trgovinskih mjera koje se odnose na proizvode rada zatvorenika;

H. budući da su se usporedno s kampanjom „odlučnog djelovanja protiv nasilnog terorizma” od 2014. povećali programi premještaja radne snage, što upućuje na to da su oni postali politički prioritet kineske vlade kao sredstvo za ublažavanje siromaštva u Ujgurskoj autonomnoj regiji Xinjiangu; budući da postoji nekoliko vjerodostojnih izvješća o prisilnom radu Ujgura u proizvodnim lancima u odjevnom, tehnološkom i automobilskom sektoru, uključujući izvješće ASPI-ja iz ožujka 2020. u kojemu je utvrđeno 27 tvornica u devet kineskih pokrajina koje koriste radnu snagu najmanje 80 000 Ujgura preseljenih iz pokrajine Xinjiang u razdoblju od 2017. do 2019.; budući da te tvornice opskrbljuju najmanje 82 svjetske marke, uključujući one u vlasništvu mnogih europskih multinacionalnih kompanija;

I. budući da je Kina jedan od najvećih svjetskih proizvođača pamuka i da se u Ujgurskoj autonomnoj regiji Xinjiang proizvede više od 20 % svjetske proizvodnje pamuka; budući da je Kina najveći proizvođač i izvoznik prediva te najveći proizvođač i izvoznik tekstila i odjeće; budući da kineska vlada do 2025. planira udvostručiti proizvodne kapacitete u Ujgurskoj regiji, a ključni element tog plana su odjeća i tekstil; budući da je u okviru vladinog programa prisilnog osposobljavanja i premještaja radne snage samo 2018. godine u tri Ujgurske regije mobilizirano najmanje 570 000 osoba za branje pamuka; budući da broj pripadnika etničkih manjina koji su bili preusmjereni u berbu pamuka vjerojatno veći od te brojke za nekoliko stotina tisuća, što znači da je prisilni rad sastavna i opće raširena pojava kada je riječ o berbi pamuka u Ujgurskoj autonomnoj regiji Xinjiangu; budući da 84 % kineskog pamuka potječe iz Ujgurske autonomne regije Xinjiang, što znači da postoji iznimno visok rizik da su predivo, tekstil i odjeća od kineskog pamuka povezani s prisilnim i zatvorskim radom, bez obzira na to jesu li proizvedeni u Kini ili bilo gdje drugdje u svijetu;

J. budući da, prema izvješćima, više od 80 korporacija međunarodnih robnih marki navodno ostvaruje izravnu ili neizravnu dobit od prisilnog rada Ujgura u svojim lancima opskrbe; budući da je u trenutačnom represivnom kontekstu nemoguće provoditi neovisne istrage i revizije u Ujgurskoj regiji;

K. budući da poduzeća ne mogu na pouzdani način provjeriti provodi li se na nekom radnom mjestu u Ujgurskoj autonomnoj regiji Xinjiangu prisilni rad ili spriječiti korištenje prisilnog rada na tim radnim mjestima u skladu s Vodećim načelima UN-a o poslovanju i ljudskim pravima i standardima dužne pažnje za ljudska prava;

L. budući da poduzeća na temelju postojećeg zakonodavstva EU-a (na razini EU-a ili na nacionalnoj razini) nemaju pravnu odgovornost za poduzimanje mjera kako bi spriječila svoj doprinos kršenju ljudskih prava u svojim lancima opskrbe; budući da se Direktivom EU-a o nefinancijskom izvješćivanju poduzećima nameće obveza izvješćivanja, ali se od njih ne zahtijeva da poduzmu korake kako bi se spriječila šteta u njihovim lancima opskrbe ili da za to preuzmu odgovornost;

M. budući da je tijekom saslušanja u Odboru za međunarodnu trgovinu izvršni potpredsjednik Dombrovskis naveo da je borba protiv prisilnog rada prioritet EU-a te da će ulaganja EU-a morati poštovati sve relevantne konvencije Međunarodne organizacije rada o prisilnom radu, također i u okviru Sveobuhvatnog sporazuma o ulaganjima između EU-a i Kine;

N. budući da Odbor za pravna pitanja trenutačno radi na inicijativi o „korporativnoj dužnoj pažnji i korporativnoj odgovornosti”; budući da je Vijeće 1. prosinca 2020. objavilo svoje zaključke o ljudskim pravima i dostojanstvenom radu u globalnim lancima opskrbe u kojima poziva Komisiju da podnese prijedlog pravnog okvira EU-a o održivom korporativnom upravljanju, uključujući međusektorske obveze korporativne dužne pažnje duž globalnih lanaca opskrbe; budući da je Komisija najavila da će u drugom tromjesečju 2021. iznijeti zakonodavni prijedlog o održivom korporativnom upravljanju kojim će se riješiti pitanje potrebe za dužnom pažnjom u pogledu ljudskih prava u svim vrijednosnim lancima;

O. budući da je Vijeće donijelo odluku i uredbu o uspostavi globalnog režima sankcija EU-a u području ljudskih prava kojima se EU-u omogućuje da uvede mjere ograničavanja protiv ciljanih pojedinaca, subjekata i tijela, uključujući države i nedržavne aktere, koji su odgovorni za teška kršenja i povrede ljudskih prava diljem svijeta, koji su u njih uključeni ili su povezani s njima, uključujući ropstvo;

P. budući da je Kongres SAD-a 2019. donio Zakon o ljudskim pravima Ujgura; budući da je 22. rujna 2020. Zastupnički dom SAD-a donio Zakon o sprečavanju prisilnog rada Ujgura kojim se nameću različita ograničenja povezana s Ujgurskom autonomnom regijom Xinjiang, među ostalim zabranom određenog uvoza iz Xinjianga i nametanjem sankcija pojedincima i subjektima odgovornima za kršenja ljudskih prava u toj regiji;

Q. budući da je Kina ostvarila napredak u gospodarskom i socijalnom području, ali nažalost još uvijek ne jamči osnovne međunarodne standarde ljudskih prava i temeljnih sloboda;

R. budući da se u svom strateškom okviru za ljudska prava i demokraciju EU obvezao da će još više promicati demokraciju, vladavinu prava i ljudska prava u svim područjima svojega vanjskog djelovanja i da će ljudska prava postaviti u središte svojih odnosa sa svim trećim zemljama, uključujući strateške partnere;

1. snažno osuđuje sustav prisilnog rada pod vodstvom vlade, posebno iskorištavanje Ujgura, etničkih Kazaha i Kirgiza te drugih muslimanskih manjinskih skupina, u tvornicama unutar i izvan zatvoreničkih kampova u Xinjiangu, kao i premještanje prisilnih radnika u druga kineska administrativna područja te činjenicu da dobro poznate europske robne marke i poduzeća imaju korist od prisilnog rada; poziva relevantne aktere iz privatnog sektora da procijene svoj angažman u Xinjiangu, da izvrše svoju korporativnu odgovornost, da provedu neovisne revizije poštovanja ljudskih prava u svojim čitavim lancima opskrbe te da prekinu poslovne odnose ako se utvrdi da se njima mogu pripisati kršenja ljudskih prava ili ako je nemoguće utvrditi je li došlo do kršenja, bilo izravno bilo neizravno, djelovanjem jednog od njihovih dobavljača ili poslovnih partnera u njihovu vrijednosnom lancu u Kini;

2. duboko je zabrinut zbog sve represivnijih mjera s kojima se suočavaju mnoge vjerske i etničke manjine, posebno Ujguri i Kazasi, kojima se narušava njihovo ljudsko dostojanstvo, kao i njihova prava na slobodu kulturnog izražavanja i vjeroispovijedi, na slobodu govora i izražavanja te na mirno okupljanje i udruživanje; žali zbog pogoršanja stanja ljudskih prava diljem kontinentalne Kine i Hong Konga te zahtijeva da kineske vlasti poštuju temeljne slobode;

3. duboko žali zbog aktualnog progona te ozbiljnih i sustavnih kršenja ljudskih prava koja se smatraju zločinima protiv čovječnosti; apelira na kinesku vladu da odmah prekine s proizvoljnim pritvaranjem pripadnika ujgurske manjine i drugih muslimanskih manjina bez ikakve optužnice, suđenja ili osude za kaznena djela, da zatvori sve kampove i kaznene centre te da odmah i bezuvjetno pusti na slobodu pritvorene osobe; poziva kineske vlasti da prekinu programe prisilnog rada i masovne sterilizacije koje sponzorira vlada; poziva kineske vlasti u Ujgurskoj autonomnoj regiji Xinjiang da dostave informacije o lokacijama i zdravstvenim uvjetima osoba koje su pritvorene i odmah ih oslobode ako ne postoje dokazi o stvarnoj kriminalnoj aktivnosti;

4. snažno osuđuje raširenu upotrebu digitalnih tehnologija nadzora za praćenje i kontrolu stanovništva u Xinjiangu i najnovije otkrivene testove softvera za prepoznavanje lica koji bi vladinim tijelima mogli poslati „ujgurske uzbune” kada njegovi sustavi kamera identificiraju pripadnike ujgurske manjine; žali zbog činjenice da Kina ne ispunjava svoje obveze preuzete u sklopu načela Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj o umjetnoj inteligenciji usmjerenoj na čovjeka i potpisivanjem izjave skupine G20 iz lipnja 2019. te poziva Komisiju i države članice da nastave pozivati Kinu da se pridržava svojih obveza u tom pogledu;

5. poziva kineske vlasti da omoguće slobodan, smislen i neometan pristup provinciji Xinjiang i neograničen pristup zatvoreničkim kampovima za novinare i međunarodne promatrače, uključujući dužnosnike EU-a, nakon poziva predsjednika Xi Jinpinga tijekom sastanka na vrhu EU-a i Kine 14. rujna 2020. visokom povjereniku UN-a za ljudska prava, posebnom predstavniku EU-a za ljudska prava i nositeljima mandata posebnih postupaka Vijeća UN-a za ljudska prava; poziva EU i države članice da nastave inzistirati na uspostavi misije UN-a za utvrđivanje činjenica u Xinjiangu i imenovanju posebnog izaslanika;

6. zahtijeva od Kine da dopusti službeno putovanje Europskog parlamenta u Xinjiang pod uvjetom da mu se omogući slobodan i neograničen pristup te da se zajamči povjerljivost i sigurnost lokalnog stanovništva;

7. snažno osuđuje navodnu masovnu kampanju Komunističke partije Kine za suzbijanje stope nataliteta Ujgura u Xinjiangu te poziva kineske vlasti da odmah ukinu sve mjere usmjerene na sprečavanje začeća među ujgurskim stanovništvom, uključujući prisilne sterilizacije, pobačaje ili sankcije protiv prekršaja u pogledu kontracepcije;

8. apelira na kinesku vladu da ratificira i provede Konvenciju Međunarodne organizacije rada (ILO) br. 29. o prisilnom radu, Konvenciju ILO-a br. 105. o ukidanju prisilnog rada, Konvenciju ILO-a br. 87. o slobodi udruživanja i zaštiti prava na organiziranje te Konvenciju ILO-a br. 98. o pravu na organiziranje i kolektivno pregovaranje; apelira na Kinu da ratificira Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima;

9. izražava duboku zabrinutost u pogledu izvješća o uznemirivanju Ujgura u inozemstvu od strane kineskih vlasti kako bi ih se primoralo da djeluju kao doušnici protiv drugih Ujgura, da se vrate u Xinjiang ili ne govore o situaciji ondje, ponekad tako što zadržavaju članove njihovih obitelji; poziva Komisiju i sve države članice EU-a da hitno istraže ta izvješća, da osiguraju zaštitu dijaspore iz pokrajine Xinjiang i ubrzaju zahtjeve za azil Ujgura i drugih turkijskih muslimana; pozdravlja odluku Njemačke i Švedske da se obustavi povratak svih etničkih Ujgura, Kazaha i drugih turkijskih muslimana u Kinu s obzirom na rizik od proizvoljnog pritvaranja, mučenja ili drugih oblika zlostavljanja;

10. poziva Komisiju i države članice da započnu dijalog s državama u kojima postoji rizik od deportacije Ujgura u Kinu kako bi se spriječila takva deportacija; poziva članove Vijeća da obustave svoje ugovore o izručenju s Narodnom republikom Kinom kako bi se spriječilo izručenje Ujgura, državljana Hong Konga, Tibetanaca ili kineskih disidenata u Europi radi političkog suđenja u Narodnoj Republici Kini;

11. poziva EU da proaktivno radi na neovisnoj istrazi UN-a o Kini kako bi se osigurala odgovornost za počinjena kaznena djela;

12. izražava duboku zabrinutost zbog mjera koje kineska država provodi kako bi zajamčila „sveobuhvatan nadzor” regije Xinjiang postavljanjem elektroničkog nadzora „Skynet” u velikim urbanim područjima, postavljanjem uređaja za GPS praćenje u sva motorna vozila, korištenjem skenera za prepoznavanje lica na kontrolnim točkama te željezničkim i benzinskim postajama, koristeći softver koji se temelji na sustavima kamera opremljenima umjetnom inteligencijom s ciljem identifikacije Ujgura i drugih pripadnika etničkih manjinskih skupina, te akcijom prikupljanja krvi koju je provodila policija u Xinjiangu radi daljnjeg širenja kineske baze podataka o DNK-u; izražava duboku zabrinutost zbog najnovijih otkrića u vezi s popisom više od 2 000 Ujgura koji su između 2016. i 2018. pritvoreni u prefekturi Aksu; izražava duboku zabrinutost zbog činjenice da Kina takve tehnologije izvozi u autoritarne države diljem svijeta; poziva EU i države članice da nadziru nabavu i razvoj tih tehnologija i aktivnosti njihovih pružatelja usluga te da im ne omoguće pristup javnom financiranju i javnoj nabavi na razini EU-a i na nacionalnoj razini;

13. kritizira nabavu termalnih kamera od poduzeća Hikivision od strane uprave Parlamenta i Komisije; ustraje na uvođenju oprezne politike javne nabave kojom se na odgovarajući način uzimaju u obzir pitanja ljudskih prava; apelira na upravu Parlamenta i njegova predsjednika da odmah prekinu sve izravne ili neizravne poslovne odnose s Hikivisionom te da poboljšaju transparentnost svojih aktivnosti javne nabave;

14. poziva kineske vlasti da odmah i bezuvjetno oslobode ujgurskog znanstvenika i dobitnika nagrade Saharov za 2019. Ilhama Tohtija te da se u međuvremenu pobrinu da on ima redovne i neograničene kontakte s obitelji i odvjetnicima po vlastitom izboru te da ne bude podvrgnut mučenju ili drugim oblicima zlostavljanja; poziva na brzu, djelotvornu i nepristranu istragu o mučenju Ilhama Tohtija i na privođenje počinitelja pred lice pravde;

15. pozdravlja uvrštavanje zakonodavne inicijative o obveznom zakonodavstvu o dužnoj pažnji u lancu opskrbe u pogledu ljudskih prava u program rada Komisije za 2021.; poziva Komisiju da najkasnije u drugom tromjesečju 2021. donese relevantne zakonodavne prijedloge koji bi, kako je planirano, sadržavali tri zasebna zakonodavna prijedloga, koji bi se međusobno podupirali, o dužnostima direktora i održivom korporativnom upravljanju, o korporativnoj dužnoj pažnji u pogledu ljudskih prava i okoliša te o reformi Direktive o nefinancijskom izvješćivanju; smatra da bi takvo zakonodavstvo trebalo obuhvaćati i zabranu stavljanja relevantne robe na tržište EU-a kako bi se učinkovito riješilo pitanje prisilnog rada i drugih kršenja ljudskih prava u lancima opskrbe poduzeća; u tom pogledu podsjeća na svoje stajalište u nedavnoj Rezoluciji o reviziji trgovinske politike u kojoj poziva na dodatne mjere, kao što je zabrana uvoza proizvoda povezanih s teškim kršenjima ljudskih prava kao što su prisilni rad ili dječji rad;

16. poziva države članice da u skladu sa svojim nadležnostima i nacionalnim okolnostima pojačaju napore za učinkovitu provedbu Vodećih načela UN-a o poslovanju i ljudskim pravima, među ostalim u okviru novih ili ažuriranih nacionalnih akcijskih planova koji bi sadržavali kombinaciju dobrovoljnih i obveznih mjera;

17. smatra da sveobuhvatni sporazum o ulaganjima s Kinom mora sadržavati odgovarajuće obveze poštovanja međunarodnih konvencija protiv prisilnog rada; posebno smatra da bi Kina stoga trebala ratificirati Konvencije ILO-a br. 29. i 105.;

18. pozdravlja nedavni dogovor suzakonodavaca o reformi Uredbe o dvojnoj namjeni zbog razloga povezanih s nacionalnom sigurnosti i ljudskim pravima;

19. apelira na Komisiju, Vijeće i države članice da poduzmu sve potrebne mjere kako bi uvjerili kinesku vladu da zatvori kampove i okonča sva kršenja ljudskih prava u Xinjiangu i drugim mjestima, kao što je Tibet; poziva EU i države članice da tu poruku ponove kineskoj vladi u svakoj prilici i na najvišoj razini; žali zbog činjenice da dosadašnji pristup i alati koje je EU primijenio nisu doveli do konkretnog napretka u pogledu stanja ljudskih prava u Kini, gdje se u posljednjem desetljeću zabilježilo samo nazadovanje; poziva Komisiju da izradi i provede holističku strategiju EU-a u cilju postizanja istinskog napretka u pogledu ljudskih prava u Kini; apelira na kineske vlasti da nastave provoditi nacionalne reforme potrebne za ratifikaciju Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima iz 1966., koji je Kina potpisala 1998., i na provedbu preporuka tijela UN-a za ljudska prava;

20. pozdravlja donošenje globalnog režima sankcija EU-a za kršenje ljudskih prava 7. prosinca 2020.; poziva države članice i Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku da brzo ocijene donošenje sankcija protiv kineskih dužnosnika i subjekata pod vodstvom države, kao što je „Xinjiang Production and Construction Corporation”, odgovornih za osmišljavanje i provedbu politike masovnog pritvaranja Ujgura i drugih turkijskih muslimana u Xinjiangu, za iskorištavanje prisilnog rada te za provedbu ozbiljne represije vjerskih sloboda, slobode kretanja i drugih temeljnih prava u regiji i na drugim mjestima, kao što je Tibet;

21. poziva Vijeće i Komisiju da provedu paket mjera dogovoren u srpnju, uključujući stvaranje „sustava brodica za spašavanje” za ugnjetavane ljude u Kini, nakon daljnjeg pogoršanja ljudskih prava i temeljnih sloboda;

22. ponavlja svoju potporu predstojećem dijalogu između EU-a i SAD-a o Kini te apelira na to da ljudska prava budu istaknuta na njegovu dnevnom redu; poziva na bolju koordinaciju među demokracijama u provedbi sankcija i drugih mjera za suzbijanje kršenja ljudskih prava u kontinentalnoj Kini i Hong Kongu, kao i geopolitičkih izazova koje predstavlja Narodna Republika Kina;

23. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjedniku Komisije / Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku te vladi i parlamentu Narodne Republike Kine.

 

 

 

Posljednje ažuriranje: 16. prosinca 2020.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti