Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B9-0440/2020Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B9-0440/2020

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με το Ιράν, ιδίως την περίπτωση της βραβευθείσας με το Βραβείο Ζαχάρωφ 2012 Nasrin Sotoudeh

16.12.2020 - (2020/2914(RSP))

σύμφωνα με το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:
B9‑0440/2020 (Verts/ALE)
B9‑0441/2020 (S&D)
B9‑0443/2020 (Renew)
B9‑0444/2020 (ECR)
B9‑0445/2020 (PPE)

Michael Gahler, David Lega, Željana Zovko, Isabel Wiseler‑Lima, Sandra Kalniete, David McAllister, Miriam Lexmann, Radosław Sikorski, Paulo Rangel, Andrzej Halicki, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Christian Sagartz, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Benoît Lutgen, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Loránt Vincze, Ioan‑Rareş Bogdan, Janina Ochojska
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Kati Piri, Jytte Guteland
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu, Marie‑Pierre Vedrenne
εξ ονόματος της Ομάδας Renew
Hannah Neumann, Ernest Urtasun
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Assita Kanko, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Hermann Tertsch, Valdemar Tomaševski, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Fabio Massimo Castaldo


Διαδικασία : 2020/2914(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B9-0440/2020
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B9-0440/2020
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Ιράν, ιδίως την περίπτωση της βραβευθείσας με το Βραβείο Ζαχάρωφ 2012 Nasrin Sotoudeh

(2020/2914(RSP))

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Ιράν, και ιδίως το ψήφισμα της 13ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με το Ιράν, ιδίως την υπόθεση της Nasrin Sotoudeh[1] και το ψήφισμα της 17ης Σεπτεμβρίου 2019, σχετικά με την κατάσταση των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών και των φυλακισμένων ατόμων που έχουν διπλή ιθαγένεια (ΕΕ-Ιράν)[2],

 έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα (OHCHR) σχετικά με το Ιράν, της 9ης Δεκεμβρίου 2020, με την οποία ζητείται η απελευθέρωση της Nasrin Sotoudeh,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση της εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), της 12ης Δεκεμβρίου 2020, σχετικά με την εκτέλεση του Ruhollah Zam,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, της 25ης Νοεμβρίου 2020, με την οποία ζητείται από το Ιράν να σταματήσει την εκτέλεση του Ahmadreza Djalali,

 έχοντας υπόψη την έκθεση του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, της 26ης Οκτωβρίου 2020, όπου ζητείται λογοδοσία για τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων και την έκθεσή του, της 21ης Ιουλίου 2020, για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν,

 έχοντας υπόψη τον 5ο διάλογο υψηλού επιπέδου Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ιράν, της 9ης Δεκεμβρίου 2020,

 έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

 έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τη θανατική ποινή, τα βασανιστήρια και την ελευθερία της έκφρασης,

 έχοντας υπόψη ότι, το 2012, το Βραβείο Ζαχάρωφ για την ελευθερία της σκέψης απονεμήθηκε στη Nasrin Sotoudeh,

 έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Nasrin Sotoudeh, νικήτρια του Βραβείου Ζαχάρωφ το 2012 για την Ελευθερία της Σκέψης, είναι Ιρανή δικηγόρος, ακτιβίστρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολιτική κρατούμενη, η οποία κατά τα τελευταία 15 χρόνια αγωνίζεται για τα δικαιώματα των γυναικών, των παιδιών, των θρησκευτικών μειονοτήτων, των δημοσιογράφων και των καλλιτεχνών, καθώς και όσων αντιμετωπίζουν τη θανατική ποινή και, ως εκ τούτου, αποτελεί διαρκή στόχο και παρενοχλείται από τις ιρανικές αρχές, και έχει συλληφθεί και φυλακιστεί αρκετές φορές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δίωξη και οι ποινές εις βάρος της καταδεικνύουν σε πόσο μεγάλο βαθμό η ιρανική δικαιοσύνη ποινικοποιεί τον ακτιβισμό υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Nasrin Sotoudeh έχει συλληφθεί αυθαίρετα, από τις 13 Ιουνίου 2018, επειδή εκπροσωπεί γυναίκες οι οποίες διαμαρτυρήθηκαν για τον αναγκαστικό ιρανικό νόμο περί μαντίλας (hijab) και καταδικάστηκαν ερήμην τον Μάρτιο του 2019 σε φυλάκιση 33 ετών και 148 μαστιγώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι εμπειρογνώμονες των Ηνωμένων Εθνών έχουν επανειλημμένα εκφράσει σοβαρές ανησυχίες ότι η τρέχουσα κράτησή της είναι αυθαίρετη ζητώντας την απελευθέρωσή της·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Nasrin Sotoudeh απελευθερώθηκε προσωρινά στις 7 Νοεμβρίου 2020 μετά από θετικό τεστ για τη νόσο COVID-19· λαμβάνοντας υπόψη ότι διατάχθηκε να επιστρέψει στη φυλακή Qarchak, ένα κέντρο κράτησης γυναικών στην Τεχεράνη, γνωστό για τις σκληρές και απάνθρωπες συνθήκες κράτησής του, στις 2 Δεκεμβρίου 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση αυτή εκ μέρους των ιρανικών αρχών μπορεί να έχει απειλητικές για τη ζωή συνέπειες, για την ίδια, και παρατείνει περαιτέρω την αυθαίρετη φυλάκισή της, κατά παράβαση των υποχρεώσεων του Ιράν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικογένεια, οι συγγενείς και οι φίλοι της Nasrin Sotudeh, ιδίως ο σύζυγός της Reza Khandan, έχουν αποτελέσει στόχο των ιρανικών αρχών, προκειμένου να φιμωθεί και να σταματήσει κάθε εκστρατεία για την απελευθέρωση της Nasrin Sotoudeh·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύλληψη της Nasrin Sotoudeh έλαβε χώρα στο πλαίσιο ενισχυμένης καταστολής σε βάρος των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών στο Ιράν· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπερασπιστές των δικαιωμάτων των γυναικών που έχουν πραγματοποιήσει ενεργές εκστρατείες υπέρ της χειραφέτησης των γυναικών και τη βελτίωση των δικαιωμάτων τους έχουν υποστεί παρενόχληση, αυθαίρετες συλλήψεις και κράτηση, ενώ έχουν παραβιαστεί και τα δικαιώματά τους για ορθή διαδικασία και δίκαιη δίκη·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ahmadreza Djalali, Ιρανο-σουηδός γιατρός, πανεπιστημιακός και καθηγητής στο πανεπιστήμιο VUB των Βρυξελλών και στο ιταλικό πανεπιστήμιο Universita degli Studi del Piemonte Orientale, ο οποίος καταδικάστηκε σε θάνατο με προσχηματικές κατηγορίες για κατασκοπεία, τον Οκτώβριο του 2017, φέρεται να μεταφέρθηκε σε απομόνωση, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την εκτέλεσή του, παρά την ύπαρξη ευρέως γνωστών ευρημάτων που επιβεβαιώνουν ότι η δίκη του ήταν κατάφωρα άδικη και ότι η καταδίκη του βασιζόταν σε ομολογία που αποσπάστηκε κατόπιν βασανισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει δεχτεί απειλές για τη ζωή του ιδίου και των μελών της οικογένειάς του από Ιρανούς αξιωματούχους στη Σουηδία και το Ιράν· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε επιστολή που απέστειλε από τη φυλακή πολιτικών κρατουμένων Evin, ανέφερε ότι ο λόγος της κράτησής του ήταν η αντίρρησή του στο να κατασκοπεύσει ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για λογαριασμό του Ιράν· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Δρ. Djalali ενημερώθηκε στις 24 Νοεμβρίου 2020 ότι επίκειται η εκτέλεσή του·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 12 Δεκεμβρίου 2020, ο δημοσιογράφος Ruhollah Zam εκτελέστηκε με απαγχονισμό, μετά από την εσπευσμένη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της 8ης Δεκεμβρίου 2020 να διατηρήσει την ποινή του για ασαφείς κατηγορίες περί «διαφθοράς στη γη», οι οποίες υποστηρίχθηκαν από ομολογίες που αποσπάστηκαν με άσκηση βίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον κ. Zam, ο οποίος είχε λάβει άσυλο στη Γαλλία το 2009 και διηύθυνε ένα δημοφιλές κανάλι στο Telegram, που ασκούσε κριτική στις ιρανικές αρχές, τον παρέσυραν με δόλιο τρόπο στο Ιράκ, τον απήγαγαν και οι ιρανικές αρχές τον μετέφεραν στο Ιράν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκτέλεσή του για την άσκηση του δικαιώματός του στην ελευθερία της έκφρασης συνιστά κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Fariba Adelkhah, πολίτης της ΕΕ και εξέχων ακαδημαϊκός, γαλλικής και ιρανικής καταγωγής, διευθυντής ερευνών στο Πανεπιστήμιο Sciences Po του Παρισιού, κρατείται αυθαίρετα από τον Ιούνιο του 2019 στη φυλακή Evin·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες με διπλή ιθαγένεια ΕΕ-Ιράν εξακολουθούν να συλλαμβάνονται, με τη σύλληψή τους να ακολουθείται από παρατεταμένη απομόνωση και ανακρίσεις, σε συνθήκες έλλειψης ορθής διαδικασίας, χωρίς πρόσβαση σε δίκαιη δίκη και με μακρές ποινές φυλάκισης που βασίζονται σε ασαφείς ή αδιευκρίνιστες κατηγορίες περί «εθνικής ασφάλειας» και «κατασκοπείας»· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ιράν δεν αναγνωρίζει τη διπλή ιθαγένεια, περιορίζοντας κατά συνέπεια την πρόσβαση που έχουν οι ξένες πρεσβείες στους πολίτες τους με διπλή ιθαγένεια οι οποίοι κρατούνται εκεί·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ιρανικά δικαστήρια δεν εξασφαλίζουν ορθή διαδικασία και δίκαιη δίκη, και αρνούνται την πρόσβαση σε νομικό σύμβουλο, ιδίως κατά την περίοδο της έρευνας, και τις επισκέψεις από προξενικές αρχές, οργανισμούς του ΟΗΕ ή ανθρωπιστικές οργανώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταδικαστικές αποφάσεις των Ιρανών δικαστών βασίζονται συχνά σε αόριστες ή μη προσδιοριζόμενες κατηγορίες περί εθνικής ασφάλειας και κατασκοπείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν ανεξάρτητοι μηχανισμοί για τη διασφάλιση της λογοδοσίας στο δικαστικό σώμα και ότι εξακολουθούν να παραμένουν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την πολιτικοποίηση των δικαστών·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ιρανικές αρχές έχουν αντιμετωπίσει τις διαμαρτυρίες της κοινωνίας των πολιτών στο Ιράν για τη φτώχεια, τον πληθωρισμό, τη διαφθορά και τον πολιτικό αυταρχισμό με αυστηρά μέτρα καταστολής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιρανική υπηρεσία πληροφοριών έχει εντείνει την κατασταλτική της δράση κατά των εργαζομένων της κοινωνίας των πολιτών και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δικηγόρων, των ακτιβιστών υπέρ του περιβάλλοντος, των ακτιβιστών υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών, των φοιτητών, των δημοσιογράφων, των δασκάλων, των οδηγών φορτηγών και των ειρηνικών ακτιβιστών·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν καλέσει το Ιράν να εγγυηθεί τα δικαιώματα των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικηγόρων που έχουν φυλακιστεί για δημόσια στήριξη διαμαρτυριών κατά της υποχρεωτικής χρήσης της μαντίλας στο Ιράν, και έχουν επαναλάβει σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά τις συνεχιζόμενες εκτελέσεις ανήλικων παραβατών στο Ιράν·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι πολυάριθμες οι εκθέσεις σχετικά με τις απάνθρωπες και ταπεινωτικές συνθήκες που επικρατούν στις φυλακές και την άρνηση στην παροχή επαρκούς πρόσβασης σε ιατρική περίθαλψη κατά τη διάρκεια της κράτησης, με σκοπό τον εκφοβισμό, την τιμωρία ή τον εξαναγκασμό των κρατουμένων, κατά παράβαση των προτύπων ελάχιστων κανόνων των Ηνωμένων Εθνών για τη μεταχείριση των κρατουμένων·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεκάδες υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφοι, δικηγόροι και ακτιβιστές εξακολουθούν να βρίσκονται στη φυλακή για ειρηνικό ακτιβισμό, και έχουν αποκλειστεί από την επίδειξη επιείκειας και τις προσωρινές απελευθερώσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την πανδημία COVID-19 για να μειωθεί ο υπερπληθυσμός στις φυλακές·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ειδικός εισηγητής των Ηνωμένων Εθνών για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, στην ετήσια έκθεσή του προς τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, στις 21 Ιουλίου 2020, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τη συνεχιζόμενη χρήση της θανατικής ποινής και τον μεγάλο αριθμό των εκτελέσεων στο Ιράν, και επιβεβαίωσε ότι οι εκθέσεις που έλαβε καταδεικνύουν τη συνεχιζόμενη τάση περιορισμού της ελευθερίας της έκφρασης και τις συνεχιζόμενες διακρίσεις εναντίον μειονοτήτων και εναντίον γυναικών·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην ίδια έκθεση, ο Ειδικός εισηγητής των Ηνωμένων Εθνών επιβεβαιώνει ότι, παρά τα σαφή στοιχεία ότι οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας χρησιμοποίησαν υπερβολική και θανάσιμη βία που προκάλεσε τον θάνατο σε περισσότερα από 300 άτομα, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών, κατά τις διαδηλώσεις του Νοεμβρίου 2019, σχεδόν ένα έτος μετά, οι ιρανικές αρχές δεν έχουν διεξάγει έρευνα σύμφωνη με τα διεθνή πρότυπα·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση θανατικών ποινών κατά διαδηλωτών έχει αυξηθεί, διατηρώντας ένα μοτίβο κατ’ όνομα ομολογιών, οι οποίες αποσπώνται κατόπιν βασανισμού και τις οποίες ακολουθεί η εκτέλεση των διαδηλωτών χωρίς να έχουν ενημερωθεί οι δικηγόροι και οι οικογένειές τους, όπως συνέβη στην περίπτωση της καταδίκης του γνωστού αθλητή της πάλης Navid Afkari, που δολοφονήθηκε με εκτέλεση στις 12 Σεπτεμβρίου 2020 για κατηγορίες τις οποίες είχε αρνηθεί πλήρως· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αδέρφια του παραμένουν στη φυλακή και έχουν καταδικαστεί σε μακρόχρονες ποινές επειδή συμμετείχαν σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο ζητείται η σύσταση της μονάδας StratCom της ΕΥΕΔ, η οποία θα ασχολείται με τη Μέση Ανατολή, ιδίως το Ιράν·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τεχνολογίες μαζικής παρακολούθησης χρησιμοποιούνται για την καταστολή των διαδηλώσεων τόσο στο διαδίκτυο όσο και στον δρόμο, μεταξύ άλλων μέσω της λογοκρισίας στο διαδίκτυο· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κρατικά μέσα ενημέρωσης έχουν πραγματοποιήσει εκστρατείες παραπληροφόρησης κατά διαδηλωτών και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με συμμετοχή κορυφαίων προσωπικοτήτων του έθνους, με στόχο τη στρέβλωση των γεγονότων για τις διαδηλώσεις του Νοεμβρίου 2019·

1. καταδικάζει απερίφραστα την αυθαίρετη κράτηση, την καταδίκη και, πρόσφατα, την επιστροφή στη φυλακή της υπερασπίστριας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών και δικηγόρου, Nasrin Sotoudeh, και καλεί τις αρχές της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν να την απελευθερώσουν αμέσως και άνευ όρων, με συνοπτικές διαδικασίες, και να της επιτρέψουν να λάβει την υγειονομική περίθαλψη που χρειάζεται·

2. καταδικάζει απερίφραστα τις εκτελέσεις, στις 12 Δεκεμβρίου 2020, του δημοσιογράφου Ruhollah Zam, ο οποίος είχε βάση του τη Γαλλία και ήταν αρχισυντάκτης του καναλιού Telegram Amad News, και στις 12 Σεπτεμβρίου 2020 του παλαιστή Navid Afkari· εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήριά του στις οικογένειες, τους φίλους και τους συναδέλφους τους· καλεί την ΕΕ και τα θεσμικά όργανα των κρατών μελών της να παράσχουν αποτελεσματικότερη προστασία σε Ιρανούς υπηκόους που διαμένουν στην ΕΕ και υφίστανται παρενοχλήσεις και απειλές από ιρανικές υπηρεσίες πληροφοριών·

3. καλεί το Ιράν να σταματήσει αμέσως την επικείμενη εκτέλεση του Σουηδο-ιρανού πανεπιστημιακού Ahmadreza Djalali, να τον απελευθερώσει και να τον αποζημιώσει, και να σταματήσει να απειλεί την οικογένειά του στο Ιράν και τη Σουηδία· καταδικάζει απερίφραστα, επίσης, τον βασανισμό, την αυθαίρετη κράτησή του και την θανατική του ποινή· σημειώνει ότι ο Δρ. Djalali ενημερώθηκε στις 24 Νοεμβρίου 2020 ότι οι εισαγγελικές αρχές εξέδωσαν εντολή για την εκτέλεση της ποινής του και ότι βρίσκεται σε απομόνωση στο τμήμα 209 της φυλακής Evin· επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις του για επείγουσα παρέμβαση από τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) και τα κράτη μέλη της ΕΕ, με στόχο την ανάσχεση κάθε σχεδίου εκτέλεσης του Ahmadreza Djalali, την ακύρωση της θανατικής ποινής του και την εξασφάλιση της άμεσης απελευθέρωσής του·

4. ζητεί από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να προβούν από κοινού σε δημόσιες δηλώσεις και να αναλάβουν διπλωματικές πρωτοβουλίες για την παρακολούθηση των άδικων δικών, και να επισκεφθούν φυλακές όπου κρατούνται υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλοι κρατούμενοι λόγω πεποιθήσεων, συμπεριλαμβανομένων πολιτών της ΕΕ στο Ιράν, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

5. ζητεί από την κυβέρνηση του Ιράν να απελευθερώσει αμέσως και άνευ όρων τους εκατοντάδες ανθρώπους που κρατούνται αυθαίρετα επειδή άσκησαν ειρηνικά τα δικαιώματά τους στην ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης, συμπεριλαμβανομένων διαδηλωτών, δημοσιογράφων, εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης, πολιτικών αντιφρονούντων, καλλιτεχνών, συγγραφέων και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων δικηγόρων, υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών, ακτιβιστών για τα εργασιακά δικαιώματα, ακτιβιστών για τα δικαιώματα των μειονοτήτων, υπέρμαχων της διατήρησης, ακτιβιστών κατά της θανατικής ποινής και άλλων που απαιτούν αλήθεια, δικαιοσύνη και αποζημίωση για τις μαζικές εκτελέσεις χωρίς δίκη της δεκαετίας του 1980· τονίζει ότι, εν αναμονή της απελευθέρωσής τους, οι ιρανικές αρχές πρέπει να εγγυηθούν τη σωματική και ψυχική τους ακεραιότητα·

6. καλεί το Ιράν να άρει αμέσως όλες τις κατηγορίες και να άρει όλους τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς σε όλα τα άτομα με διπλή – ευρωπαϊκή και ιρανική – ιθαγένεια που υπόκεινται σε αυθαίρετες κρατήσεις και άλλα περιοριστικά μέτρα, όπως οι περιπτώσεις των Fariba Adelkhah, Nahid Taghavi, Kameel Ahmady και Nazanin Zaghari-Ratcliffe· επαναλαμβάνει το αίτημά του για άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση των Kamran Ghaderi, Massoud Mossaheb και Morad Tahbaz, οι οποίοι κρατούνται αυτή τη στιγμή σε ιρανικές φυλακές, και καταγγέλλει, για άλλη μια φορά, τη συνεχιζόμενη πρακτική της φυλάκισης ατόμων με διπλή ιθαγένεια, ΕΕ-Ιράν, από την ιρανική δικαιοσύνη μετά από άδικες δίκες και έλλειψη πρόσβασης σε προξενική υποστήριξη·

7. εκφράζει ανησυχία για τη σωματική επίθεση και τη δια της βίας μεταφορά, στις 13 Δεκεμβρίου 2020, της υπερασπίστριας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Golrokh Iraee στη φυλακή Evin· ζητεί άμεση αποσαφήνιση για την κατάστασή της και επαναλαμβάνει το αίτημά του για την απελευθέρωσή της·

8. καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την καταστολή των δικαιωμάτων της ελευθερίας της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι ειρηνικώς· ζητεί από τις ιρανικές αρχές να διασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, στο οποίο είναι συμβαλλόμενο μέρος, και να διασφαλίσουν το δικαίωμα όλων των κρατουμένων σε ορθή διαδικασία και δίκαιη δίκη, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος εκπροσώπησης από δικηγόρο της επιλογής τους·

9. καταδικάζει τους περιορισμούς στον χώρο της κοινωνίας των πολιτών, τη χρήση της θανατικής ποινής ως όπλου πολιτικής καταστολής, τους ακρωτηριασμούς, τα μαστιγώματα και τις άλλες σκληρές και απάνθρωπες ποινές που περιλαμβάνονται στον ιρανικό ποινικό κώδικα, τις σκληρές και απάνθρωπες συνθήκες κράτησης, τις ομολογίες που αποσπώνται με βασανισμό ή κακοποίηση και τη δίκη πολιτών από επαναστατικά δικαστήρια· καταγγέλλει τη χρήση της θανατικής ποινής ως αποτρεπτικού παράγοντα εναντίον ειρηνικών αντιφρονούντων, εναντίον του ακτιβισμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εναντίον του δικαιώματος άσκησης της ελευθερίας της έκφρασης· καλεί την ιρανική κυβέρνηση να κηρύξει αμέσως μορατόριουμ σε όλες τις επικείμενες εκτελέσεις εν αναμονή της πλήρους κατάργησης της θανατικής ποινής·

10. σημειώνει την πρόοδο που έχουν πραγματοποιήσει οι Ιρανές στους τομείς της εκπαίδευσης, της επιστήμης και της έρευνας, όπως καταδεικνύεται από το γεγονός ότι οι περισσότεροι φοιτητές στα ιρανικά πανεπιστήμια είναι γυναίκες· καλεί την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν να εξαλείψει τόσο στη νομοθεσία όσο και στην πράξη, κάθε μορφή διάκρισης και άλλων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εις βάρος γυναικών και κοριτσιών· υποστηρίζει σθεναρά τις Ιρανές υπερασπίστριες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που εξακολουθούν να υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, παρά τις δυσκολίες και τις προσωπικές επιπτώσεις που αντιμετωπίζουν·

11. καλεί τις ιρανικές αρχές να αντιμετωπίσουν όλες τις μορφές διακρίσεων εις βάρος ατόμων που ανήκουν σε εθνοτικές και θρησκευτικές μειονότητες, συμπεριλαμβανομένων των Χριστιανών, των Μπαχάι, και των ατόμων ΛΟΑΔΜ, και να απελευθερώσουν αμέσως και άνευ όρων όλους όσους έχουν φυλακιστεί επειδή άσκησαν το δικαίωμά τους στην ελευθερία της θρησκείας ή των πεποιθήσεων ή του γενετήσιου προσανατολισμού·

12. ζητεί τη διεξαγωγή έρευνας, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, για τα εγκλήματα διεθνούς δικαίου και για άλλες σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων του Νοεμβρίου 2019 και του Ιανουαρίου 2020· ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εγκρίνουν στοχευμένα περιοριστικά μέτρα κατά των αξιωματούχων που ευθύνονται για τις παραβιάσεις αυτές·

13. στηρίζει αμέριστα τις προσδοκίες της πλειονότητας των Ιρανών που επιθυμούν να ζήσουν σε μια ελεύθερη, σταθερή, συμμετοχική και δημοκρατική χώρα που τηρεί τις εθνικές και διεθνείς δεσμεύσεις της σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών· καλεί τις ιρανικές αρχές να εξασφαλίσουν ανεξάρτητες και αμερόληπτες έρευνες για όλους τους θανάτους που σημειώθηκαν σε αυτές τις διαδηλώσεις, για όλους εκείνους που είναι ύποπτοι ποινικής ευθύνης για τη δολοφονία διαδηλωτών, καθώς και για όλες τις περιπτώσεις θυμάτων βίαιων εξαφανίσεων και εκτελέσεων χωρίς δίκη· καλεί, επιπλέον, τις ιρανικές αρχές να προχωρήσουν στην εκταφή και την επιστροφή των σωρών των θυμάτων στις οικογένειές τους, να εντοπίσουν και να προβούν σε δίωξη των δραστών και να παράσχουν αποτελεσματικά μέσα έννομης προστασίας στα θύματα·

14. εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση από το Συμβούλιο του μηχανισμού κυρώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, του λεγόμενου νόμου Magnitsky, ως σημαντικού μέσου της ΕΕ για την επιβολή κυρώσεων σε παραβάτες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ζητεί τη λήψη στοχευμένων μέτρων κατά Ιρανών αξιωματούχων που έχουν διαπράξει σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων εκτελέσεων των Ruhollah Zam και Navid Afkari και της αυθαίρετης κράτησης πολιτών διπλής ιθαγένειας και αλλοδαπών στο Ιράν, καθώς και όσων εμπλέκονται σε κατάφωρες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαστών που επέδωσαν θανατική ποινή σε δημοσιογράφους, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολιτικούς αντιφρονούντες και ακτιβιστές·

15. θεωρεί ότι θα χρειαστούν περαιτέρω στοχευμένες κυρώσεις εάν οι ιρανικές αρχές δεν απελευθερώσουν τον Δρ. Djalali, όπως ζητούν η ΕΕ και τα κράτη μέλη της·

16. καλεί το Συμβούλιο να θέσει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως βασική συνιστώσα της διμερούς συνεργασίας του με το Ιράν, σύμφωνα με την κοινή δήλωση που συμφωνήθηκε από την ΑΕ/ΥΕ και τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών τον Απρίλιο 2016· καλεί την ΕΥΕΔ να συνεχίσει να συμπεριλαμβάνει τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως την κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο πλαίσιο του διαλόγου υψηλού επιπέδου ΕΕ-Ιράν και καλεί μετ’ επιτάσεως τις ιρανικές αρχές να θέσουν τέρμα σε κάθε πράξη εκφοβισμού και σε αντίποινα, εναντίον υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για την επικοινωνία τους με αξιωματούχους της ΕΕ και του ΟΗΕ·

17. καλεί την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη της ΕΕ να στηρίξουν πλήρως τους βραβευθέντες με το Βραβείο Ζαχάρωφ, μέσω των διπλωματικών και προξενικών αντιπροσωπειών τους, και συγκροτώντας μια εσωτερική διοργανική ειδική ομάδα για τη στήριξη των βραβευθέντων με το Βραβείο Ζαχάρωφ οι οποίοι διατρέχουν κίνδυνο· είναι της άποψης ότι η στήριξη των βραβευόμενων οι οποίοι διατρέχουν κίνδυνο θα πρέπει να ενισχυθεί από την πλευρά των αντιπροσωπειών της ΕΕ·

18. ζητεί από την ΕΥΕΔ να ενισχύσει τις ικανότητές της προκειμένου να αντιμετωπίσει την ιρανική παρέμβαση και παραπληροφόρηση σε ευρωπαϊκό έδαφος· καλεί τις ιρανικές αρχές να άρουν τη λογοκρισία τους όσον αφορά υπηρεσίες και περιεχόμενο στο διαδίκτυο και να σταματήσουν τις διακοπές λειτουργίας του διαδικτύου που αντιβαίνουν στο διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

19. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αντιμετωπίσουν την ιδιαίτερα ευάλωτη θέση των υπερασπιστριών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μέσω κατάλληλων μέτρων προστασίας, που τις προστατεύουν από τους ειδικούς και έμφυλους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται·

20. καλεί τις ιρανικές αρχές να επεκτείνουν μια πάγια πρόσκληση σε όλες τις ειδικές διαδικασίες του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και να συνεργαστούν προορατικά· τις παροτρύνει να εξασφαλίσουν, ιδιαιτέρως, ότι επιτρέπεται η είσοδος στη χώρα του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν·

21. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Ανώτατο Ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, στον Πρόεδρο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και στα μέλη του Ιρανικού Κοινοβουλίου.

 

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 16 Δεκεμβρίου 2020
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου