Návrh spoločného uznesenia - RC-B9-0440/2020Návrh spoločného uznesenia
RC-B9-0440/2020

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o Iráne, najmä o prípade laureátky Sacharovovej ceny za rok 2012 Nasrín Sutúdeovej

16.12.2020 - (2020/2914(RSP))

predložený v súlade s článkom 144 ods. 5 a článkom 132 ods. 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza tieto návrhy uznesenia:
B9-0440/2020 (Verts/ALE)
B9-0441/2020 (S&D)
B9-0443/2020 (Renew)
B9-0444/2020 (ECR)
B9-0445/2020 (PPE)

Michael Gahler, David Lega, Željana Zovko, Isabel Wiseler-Lima, Sandra Kalniete, David McAllister, Miriam Lexmann, Radosław Sikorski, Paulo Rangel, Andrzej Halicki, Tomáš Zdechovský, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Christian Sagartz, Vangelis Meimarakis, Krzysztof Hetman, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Benoît Lutgen, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Michaela Šojdrová, Peter Pollák, Loránt Vincze, Ioan-Rareş Bogdan, Janina Ochojska
v mene skupiny PPE
Kati Piri, Jytte Guteland
v mene skupiny S&D
Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Ramona Strugariu, Marie-Pierre Vedrenne
v mene skupiny Renew
Hannah Neumann, Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE
Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Assita Kanko, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Hermann Tertsch, Valdemar Tomaševski, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska
v mene skupiny ECR
Fabio Massimo Castaldo


Postup : 2020/2914(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B9-0440/2020
Predkladané texty :
RC-B9-0440/2020
Prijaté texty :

Uznesenie Európskeho parlamentu o Iráne, najmä o prípade laureátky Sacharovovej ceny za rok 2012 Nasrín Sutúdeovej

(2020/2914(RSP))

 

Európsky parlament,

 so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Iráne, najmä uznesenie z 13. decembra 2018 o Iráne, najmä o prípade Nasrín Sutúdeovej[1], a uznesenie zo 17. septembra 2019 o situácii obhajcov práv žien a väznených osôb s dvojitým občianstvom EÚ[2],

 so zreteľom na vyhlásenie Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) z 9. decembra 2020 o Iráne, v ktorom žiada o prepustenie Nasrín Sutúdeovej,

 so zreteľom na vyhlásenie hovorkyne Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) z 12. decembra 2020 o poprave Ruholu Zama,

 so zreteľom na vyhlásenie OHCHR z 25. novembra 2020, v ktorom sa Irán vyzýva, aby zastavil popravu Ahmadrezu Džalálího,

 so zreteľom na vyhlásenie osobitného spravodajcu OSN pre situáciu v oblasti ľudských práv v Iránskej islamskej republike z 26. októbra 2020, v ktorom naliehavo vyzýva na vyvodenie zodpovednosti za násilné protestné zásahy, a na jeho správu z 21. júla 2020 o situácii v oblasti ľudských práv v Iránskej islamskej republike,

 so zreteľom na 5. dialóg na vysokej úrovni medzi Európskou úniou a Iránom z 9. decembra 2020,

 so zreteľom na usmernenia EÚ o ochrancoch ľudských práv,

 so zreteľom na usmernenia EÚ týkajúce sa trestu smrti, mučenia a slobody prejavu,

 so zreteľom na udelenie Sacharovovej ceny za slobodu myslenia Nasrín Sutúdeovej v roku 2012,

 so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

 so zreteľom na článok 144 ods. 5 a článok 132 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže Nasrín Sutúdeová, laureátka Sacharovovej ceny za slobodu myslenia za rok 2012, je iránska právnička, aktivistka v oblasti ľudských práv a politická väzenkyňa, ktorá za posledných 15 rokov bojovala za práva žien, detí, náboženských menšín, novinárov a umelcov, ako aj za osoby, ktorým hrozí trest smrti, a v dôsledku toho bola neustále terčom útokov a obťažovaná iránskymi orgánmi a niekoľkokrát bola zatknutá a uväznená; keďže jej trestné stíhanie a obvinenia vznesené proti nej svedčia o tom, v akom závažnom rozsahu iránska justícia kriminalizuje pôsobenie aktivistov v oblasti ľudských práv;

B. keďže Nasrín Sutúdeová je od 13. júna 2018 svojvoľne zadržiavaná za zastupovanie žien, ktoré protestovali proti zákonu o povinnom nosení hidžábu v Iráne, a v marci 2019 bola v neprítomnosti odsúdená na 33 rokov väzenia a 148 rán; keďže experti OSN pri mnohých príležitostiach vyjadrili vážne obavy, že jej súčasné zadržiavanie je svojvoľné, a vyzvali na jej prepustenie;

C. keďže Nasrín Sutúdeová bola 7. novembra 2020 po pozitívnom teste na COVID-19 dočasne prepustená; keďže 2. decembra 2020 jej bolo nariadené vrátiť sa do väznice Qarchak, zariadenia určeného na zaistenie žien v Teheráne, známeho krutými a neľudskými väzenskými podmienkami; keďže toto rozhodnutie iránskych orgánov by mohlo mať pre ňu život ohrozujúce dôsledky a ďalej predlžuje jej svojvoľné väznenie v rozpore so záväzkami Iránu podľa medzinárodného práva v oblasti ľudských práv;

D. keďže iránske orgány sa zamerali na rodinu, príbuzných a priateľov Nasrín Sutúdeovej, najmä jej manžela Rezu Chándana, s cieľom umlčať ich a zastaviť akúkoľvek kampaň za prepustenie Nasrín Sutúdeovej;

E. keďže zatknutie Nasrín Sutúdeovej je súčasťou intenzívnejšieho zásahu proti obhajcom práv žien v Iráne; keďže obhajcovia práv žien, ktorí aktívne bojujú za posilnenie postavenia žien a ich práva, boli vystavení obťažovaniu, svojvoľnému zatýkaniu a zadržiavaniu a boli porušené ich práva na spravodlivý a riadny proces;

F. keďže Ahmadrezá Džalálí, iránsko-švédsky lekár a akademik a profesor na belgickej univerzite VUB, a Universita degli Studi del Piemonte Orientale v Taliansku, ktorý bol v októbri 2017 odsúdený na trest smrti na základe falošných obvinení zo špionáže, bol údajne prevedený do samoväzby v rámci prípravy na jeho popravu, a to napriek mnohým zisteniam, ktoré potvrdzujú, že jeho súdny proces bol nanajvýš nespravodlivý a jeho odsúdenie bolo založené na priznaní vynútenom mučením; keďže iránski predstavitelia sa vyhrážali zabiť ho a jeho rodinu vo Švédsku a v Iráne; keďže v liste z väznice pre politických väzňov Evin napísal, že dôvodom jeho zadržania bolo, že namietal proti špionáži v európskych inštitúciách v prospech Iránu; keďže Dr. Džalálí bol 24. novembra 2020 informovaný o bezprostredne sa blížiacom vykonaní jeho popravy;

G. keďže 12. decembra 2020 bol novinár Ruholá Zam popravený obesením v dôsledku unáhleného rozhodnutia najvyššieho súdu z 8. decembra 2020 potvrdiť jeho trest smrti na základe nejasných obvinení z „korupcie na zemi“, ktoré boli podporené násilne získanými priznaniami; keďže Ruholá Zam, ktorému bol v roku 2009 vo Francúzsku udelený azyl a ktorý viedol obľúbený kanál Telegram kritizujúci iránske orgány, bol vlákaný do Iraku a unesený a prevezený iránskymi orgánmi do Iránu; keďže poprava za výkon jeho práva na slobodu prejavu je zjavným porušením medzinárodného práva v oblasti ľudských práv;

H. keďže občianka EÚ a popredná francúzsko-iránska akademická pracovníčka Fariba Adelkhahová, výskumná riaditeľka na univerzite Sciences Po v Paríži, je od júna 2019 svojvoľne zadržiavaná vo väznici Evin;

I. keďže osoby s dvojakým občianstvom EÚ a Iránu sú naďalej zatýkané, pričom po zatknutí nasleduje dlhotrvajúca samoväzba a výsluchy, neexistuje pritom riadny proces ani prístup k spravodlivému súdnemu konaniu a dlhé tresty odňatia slobody sú založené na nejasných alebo nešpecifikovaných obvineniach z „ohrozenia národnej bezpečnosti“ a „špionáže“; keďže Irán neuznáva dvojaké občianstvo, čím obmedzuje prístup zahraničných veľvyslanectiev k osobám s dvojakým občianstvom, ktoré tam sú zadržiavané;

J. keďže iránske súdy zlyhávajú pri zabezpečovaní riadneho procesu a spravodlivého súdneho konania tým, že zamedzujú prístup k právnemu poradenstvu, najmä počas obdobia vyšetrovania, a odopierajú návštevy konzulov, OSN alebo humanitárnych organizácií; keďže rozsudky iránskeho súdnictva sú často založené na nejasných alebo nešpecifikovaných obvineniach z ohrozenia národnej bezpečnosti a špionáže; keďže neexistujú nezávislé mechanizmy na zabezpečenie zodpovednosti v rámci súdnictva a pretrvávajú vážne obavy v súvislosti s politizáciou sudcov;

K. keďže iránske orgány reagovali tvrdými represiami proti protestom občianskej spoločnosti v Iráne zameraným proti chudobe, inflácii, korupcii a politickému autoritárstvu; keďže iránska spravodajská služba zintenzívnila svoje zásahy proti pracovníkom občianskej spoločnosti a obhajcom ľudských práv, právnikom, environmentálnym aktivistom, obhajcom práv žien, študentom, novinárom, učiteľom, vodičom nákladných vozidiel a pokojným aktivistom;

L. keďže odborníci OSN na ľudské práva vyzvali Irán, aby zaručil práva obhajcov ľudských práv a právnikov, ktorí boli uväznení za verejnú podporu protestov proti povinnému noseniu hidžábu v Iráne, a zopakovali vážne obavy v súvislosti s pokračujúcimi popravami mladistvých páchateľov v Iráne;

M. keďže sa vyskytli mnohé správy o neľudských a ponižujúcich podmienkach vo väzniciach a o odmietaní primeraného prístupu k zdravotnej starostlivosti počas zadržiavania s cieľom zastrašiť, potrestať alebo donútiť zadržiavané osoby, čo je v rozpore so štandardnými minimálnymi pravidlami OSN pre zaobchádzanie s väzňami;

N. keďže desiatky obhajcov ľudských práv, novinárov, právnikov a aktivistov naďalej zostávajú za mrežami pre pokojný aktivizmus a boli vylúčené z milosti a dočasného prepustenia uplatňovaného počas pandémie COVID-19 s cieľom znížiť preplnenosť väzníc;

O. keďže osobitný spravodajca OSN pre situáciu v oblasti ľudských práv v Iránskej islamskej republike vo svojej výročnej správe predloženej Valnému zhromaždeniu OSN 21. júla 2020 vyjadril pobúrenie nad pokračujúcim používaním trestu smrti a vysokým počtom popráv zo strany Iránu a potvrdil, že doručené správy preukazujú pretrvávajúci trend obmedzovania slobody prejavu a pokračujúcej diskriminácie menšín a žien;

P. keďže v tej istej správe osobitný spravodajca OSN potvrdzuje, že napriek jasným dôkazom o tom, že iránske bezpečnostné sily použili nadmerné a smrteľné násilie, ktoré pri protestoch v novembri 2019 spôsobilo smrť viac ako 300 ľudí vrátane žien a detí, iránske orgány ani takmer o rok neskôr nevykonali vyšetrovanie v súlade s medzinárodnými normami;

Q. keďže uplatňovanie rozsudkov smrti proti demonštrantom je čoraz častejšie, pričom dochádza k tzv. priznaniam vynúteným mučením, po ktorých sú demonštranti popravení bez toho, aby boli informovaní ich právnici alebo rodinní príslušníci, ako to bolo v prípade hviezdneho zápasníka Navida Afkariho, ktorý bol popravený 12. septembra 2020 na základe obvinení, ktoré v plnej miere popieral; keďže jeho bratia sú aj naďalej vo väzení a boli odsúdení na veľmi dlhé tresty za účasť na protivládnych protestoch;

R. keďže Parlament prijal uznesenie, v ktorom vyzýva na zriadenie oddelenia ESVČ StratCom pre Blízky východ, najmä pre Irán;

S. keďže technológie hromadného sledovania sa používajú na potláčanie online a pouličných protestov, a to aj prostredníctvom cenzúry online; keďže štátne médiá viedli proti demonštrantom a obhajcom ľudských práv dezinformačné kampane so zapojením popredných národných predstaviteľov s cieľom narušiť protesty v novembri 2019;

1. dôrazne odsudzuje svojvoľné zadržiavanie, odsúdenie a nedávny návrat do väzenia obhajkyne ľudských práv a právničky Nasrín Sutúdeovej a vyzýva orgány Iránskej islamskej republiky, aby ju okamžite a bezpodmienečne prepustili a čo najskôr jej umožnili prístup k zdravotnej starostlivosti, ktorú potrebuje;

2. dôrazne odsudzuje popravu novinára Ruhollaha Zama pôsobiaceho vo Francúzsku a šéfredaktora kanálu Amad News na platforme Telegram 12. decembra 2020 a zápasníka Navida Afkariho 12. septembra 2020; vyjadruje úprimnú sústrasť ich rodinám, priateľom a kolegom; vyzýva EÚ a inštitúcie jej členských štátov, aby poskytovali účinnejšiu ochranu iránskym štátnym príslušníkom s pobytom v EÚ, ktorí sú vystavení obťažovaniu a hrozbám zo strany iránskych spravodajských služieb;

3. vyzýva Irán, aby okamžite zastavil blížiacu sa popravu švédsko-iránskeho akademika Ahmadrezu Džalálího, prepustil ho a odškodnil, a aby prestal ohrozovať jeho rodinu v Iráne a vo Švédsku; ďalej dôrazne odsudzuje týranie, svojvoľné zadržiavanie a trest smrti voči Dr. Džalálímu; konštatuje, že Dr. Džalálímu bolo 24. novembra 2020 oznámené, že orgány prokuratúry vydali príkaz na výkon trestu, a že bol premiestnený do samoväzby v bloku 209 väznice v Evine; opakuje svoju žiadosť o okamžitý zásah vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku/podpredsedu Komisie (VP/PK) a členských štátov EÚ s cieľom zastaviť akékoľvek plány na popravu Ahmadrezu Džalálího, zrušiť jeho trest smrti a zabezpečiť jeho okamžité prepustenie;

4. vyzýva všetky členské štáty EÚ, aby spoločne vydali verejné vyhlásenia a podnikli diplomatické iniciatívy na monitorovanie nespravodlivých procesov a navštívili väznice, v ktorých sú zadržiavaní obhajcovia ľudských práv a iní väzni svedomia vrátane štátnych príslušníkov EÚ v Iráne v súlade s usmerneniami EÚ o ochrancoch ľudských práv;

5. vyzýva vládu Iránu, aby okamžite a bezpodmienečne prepustila stovky ľudí, ktorí sú svojvoľne zadržiavaní za pokojné uplatňovanie svojich práv na slobodu presvedčenia a prejavu, vrátane demonštrantov, novinárov, mediálnych pracovníkov, politických disidentov, umelcov, spisovateľov a obhajcov ľudských práv vrátane právnikov, obhajcov práv žien, aktivistov za pracovné práva, aktivistov za práva menšín, ochranárov, účastníkov kampaní proti trestu smrti a iných, vrátane tých, ktorí žiadajú pravdu, spravodlivosť a nápravu za masové mimosúdne popravy v 80. rokoch; zdôrazňuje, že iránske orgány musia zaručiť fyzické a duševné zdravie väzňov až do ich prepustenia;

6. naliehavo vyzýva Irán, aby okamžite stiahol všetky obvinenia a zrušil všetky cestovné obmedzenia v prípade všetkých štátnych príslušníkov s dvojitou štátnou príslušnosťou EÚ a Iránu, ktorí sú vystavení svojvoľnému zadržiavaniu a ďalším reštriktívnym opatreniam, ako je to v prípade Fariby Adelkhahovej, Náhid Taghaviovej, Kamála Ahmadího a Názanín Zágharí-Ratcliffovej; opakuje svoju žiadosť o okamžité a bezpodmienečné prepustenie Kamrána Ghaderího, Masúda Mosáheba a Muráda Táhbáza, ktorí sú v súčasnosti zadržiavaní v iránskych väzniciach, a opakovane odsudzuje pretrvávajúcu prax väznenia štátnych príslušníkov s dvojitou štátnou príslušnosťou EÚ a Iránu iránskym súdnictvom v nadväznosti na nespravodlivé procesy a nedostatočný prístup týchto osôb ku konzulárnej podpore;

7. vyjadruje znepokojenie nad fyzickým útokom na obhajkyňu ľudských práv Golroh Íráíovú a nad jej násilným presunom do väzenia v Evine 13. decembra 2020; žiada okamžité objasnenie jej situácie a opakuje svoju žiadosť o jej prepustenie;

8. čo najdôraznejšie odsudzuje zásahy proti právam na slobodu prejavu, združovania a pokojného zhromažďovania; naliehavo vyzýva iránske orgány, aby zabezpečili plné vykonávanie Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, ktorého je Irán zmluvnou stranou, a aby zabezpečili, že všetky zadržiavané osoby budú mať právo na riadny a spravodlivý proces vrátane práva na zastúpenie právnikom podľa vlastného výberu;

9. odsudzuje obmedzenia priestoru občianskej spoločnosti, používanie trestu smrti ako zbrane politických represií, amputácie, bičovanie a ďalšie kruté a neľudské tresty zahrnuté v iránskom trestnom zákonníku, kruté a neľudské podmienky zadržiavania, priznania získané prostredníctvom týrania alebo zlého zaobchádzania a súdne konania proti civilnému obyvateľstvu na revolučných súdoch; odsudzuje používanie trestu smrti ako odstrašujúceho prostriedku proti pokojnému odporu aktivistov v oblasti ľudských práv a proti uplatňovaniu práva na slobodu prejavu; vyzýva iránsku vládu, aby okamžite vyhlásila moratórium na všetky nevykonané popravy s cieľom úplne zrušiť trest smrti;

10. berie na vedomie pokrok, ktorý iránske ženy dosiahli v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu, o ktorom svedčí aj to, že väčšina študentov na iránskych univerzitách sú ženy; naliehavo vyzýva Iránsku islamskú republiku, aby v právnych poriadkoch a v praxi odstránila všetky formy diskriminácie a iné porušenia ľudských práv páchané na ženách a dievčatách; dôrazne podporuje iránske ženy a obhajcov ľudských práv, ktorí naďalej obhajujú ľudské práva napriek ťažkostiam a osobným následkom, ktorým čelia;

11. vyzýva iránske orgány, aby riešili všetky formy diskriminácie voči osobám patriacim k etnickým a náboženským menšinám vrátane kresťanov a členov bahájskej komunity a LGBTI osôb a aby okamžite a bezpodmienečne prepustili všetkých tých, ktorí sú väznení za uplatňovanie svojich práv na slobodu náboženského vyznania a viery alebo svoju sexuálnu orientáciu;

12. žiada, aby sa zaviedlo vyšetrovanie pod vedením OSN, pokiaľ ide o zločiny podľa medzinárodného práva a iné vážne porušenia ľudských práv, ku ktorým došlo počas protestov v novembri 2019 a v januári 2020; naliehavo vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby prijali cielené reštriktívne opatrenia proti úradníkom zodpovedným za tieto porušenia;

13. dôrazne podporuje ambície iránskeho ľudu, ktorý chce žiť v slobodnej, stabilnej, inkluzívnej a demokratickej krajine, ktorá rešpektuje svoje vnútroštátne a medzinárodné záväzky v oblasti ľudských práv a základných slobôd; vyzýva iránske orgány, aby zabezpečili nezávislé a nestranné vyšetrovania všetkých úmrtí, ku ktorým došlo počas týchto protestov, všetkých osôb upodozrievaných z trestnej zodpovednosti za zabitie demonštrantov a všetkých prípadov obetí vystavených pretrvávajúcim nedobrovoľným zmiznutiam a mimosúdnym popravám; ďalej vyzýva iránske orgány, aby exhumovali pozostatky obetí a vrátili ich rodinám, identifikovali a stíhali páchateľov a poskytovali účinné prostriedky nápravy obetiam;

14. víta, že Rada prijala mechanizmus sankcií v oblasti ľudských práv, tzv. Magnitského zákon, ako dôležitý nástroj EÚ na sankcionovanie tých, ktorí porušujú ľudské práva; žiada cielené opatrenia proti iránskym úradníkom, ktorí sa dopustili vážnych porušení ľudských práv vrátane nedávnych popráv Ruhollaha Zama a Navida Afkariho a svojvoľného zadržiavania štátnych príslušníkov s dvojitou štátnou príslušnosťou a zahraničných štátnych príslušníkov v Iráne, ako aj proti tým, ktorí sú zapojení do hrubého porušovania ľudských práv, vrátane sudcov, ktorí odsúdili na trest smrti novinárov, obhajcov ľudských práv, politických disidentov a aktivistov;

15. domnieva sa, že ďalšie cielené sankcie budú potrebné v prípade, že iránske orgány neprepustia Dr. Džalálího, ako to žiadajú členské štáty;

16. vyzýva Radu, aby porušovanie ľudských práv určila ako ústredný prvok svojej dvojstrannej dohody s Iránom, a to v súlade so spoločným vyhlásením, na ktorom sa VP/PK a iránsky minister zahraničných vecí dohodli v apríli 2016; vyzýva ESVČ, aby naďalej začleňovala ľudské práva, a najmä situáciu obhajcov ľudských práv, do rámca dialógu na vysokej úrovni medzi EÚ a Iránom, a dôrazne vyzýva iránske orgány, aby zastavili všetky činy zastrašovania a represálie proti obhajcom ľudských práv za komunikáciu s úradníkmi EÚ a OSN;

17. vyzýva ESVČ a členské štáty EÚ, aby plne podporovali laureátov Sacharovovej ceny prostredníctvom svojich diplomatických misií a konzulárnych zastúpení a zriadením medzinárodnej medziinštitucionálnej pracovnej skupiny na podporu laureátov Sacharovovej ceny, ktorí sú ohrození; zastáva názor, že podpora laureátov, ktorí sú ohrození, by sa mala posilniť na strane delegácií EÚ;

18. žiada, aby ESVČ posilnila svoje spôsobilosti s cieľom bojovať proti iránskym zásahom a dezinformáciám na európskej pôde; naliehavo vyzýva iránske orgány, aby zrušili cenzúru online služieb a obsahu a aby upustili od odpájania internetu, keďže je to v rozpore s medzinárodnými ľudskými právami;

19. vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby riešili osobitnú zraniteľnosť obhajkýň ľudských práv prostredníctvom primeraných ochranných opatrení, ktoré by ich chránili pred osobitnými rizikami súvisiacimi s rodom, ktorým sú vystavené;

20. vyzýva iránske orgány, aby rozšírili stále pozvanie na návštevu v rámci všetkých osobitných postupov Rady OSN pre ľudské práva a aby proaktívne spolupracovali; naliehavo ich vyzýva, aby najmä zabezpečili, že osobitnému spravodajcovi OSN pre situáciu v oblasti ľudských práv v Iránskej islamskej republike bude umožnený vstup do krajiny;

21. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku/podpredsedovi Komisie, vládam a parlamentom členských štátov, najvyššiemu vodcovi Iránskej islamskej republiky, prezidentovi Iránskej islamskej republiky a poslancom iránskeho Madžlísu.

 

 

 

 

Posledná úprava: 16. decembra 2020
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia