Fælles beslutningsforslag - RC-B9-0056/2021Fælles beslutningsforslag
RC-B9-0056/2021

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om den seneste udvikling i Venezuelas nationalforsamling

19.1.2021 - (2021/2508(RSP))

jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2 og 4
til erstatning af følgende beslutningsforslag:
B9‑0056/2021 (PPE)
B9‑0064/2021 (ECR)
B9‑0065/2021 (Renew)

Leopoldo López Gil, Dolors Montserrat, Esteban González Pons, Paulo Rangel, Michael Gahler, Antonio Tajani, David McAllister, Gabriel Mato, Antonio López‑Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Isabel Wiseler‑Lima, Miriam Lexmann, Álvaro Amaro
for PPE-Gruppen
Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara, Frédérique Ries
for Renew-Gruppen
Hermann Tertsch, Eugen Jurzyca, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Jadwiga Wiśniewska, Anna Fotyga
for ECR-Gruppen


Procedure : 2021/2508(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B9-0056/2021
Indgivne tekster :
RC-B9-0056/2021
Vedtagne tekster :

Europa-Parlamentets beslutning om den seneste udvikling i Venezuelas nationalforsamling

(2021/2508(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sine tidligere beslutninger om Venezuela, navnlig beslutningerne af 31. januar 2019 om situationen i Venezuela[1], af 16. januar 2020 om situationen i Venezuela efter det ulovlige valg af den nye nationalforsamlings formand og præsidium (det parlamentariske kup)[2] og af 10. juli 2020 om den humanitære situation i Venezuela og migrations- og flygtningekrisen[3],

 der henviser til erklæringerne fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) af 6. januar 2021 og af 7. december 2020 om Venezuela og om valget til nationalforsamlingen den 6. december 2020 og til de tidligere udtalelser fra talsmanden af 4. og 16. juni 2020 om den seneste udvikling i Venezuela,

 der henviser til erklæringerne fra Den Internationale Kontaktgruppe af 8. december 2020 om valget til Venezuelas nationalforsamling den 6. december 2020 og af 16. juni 2020, hvori højesterets instruks om udnævnelse af det nye nationale valgråd (CNE) blev forkastet som illegitim, og af 24. juni 2020 om den forværrede politiske krise i Venezuela,

 der henviser til de seneste erklæringer fra Limagruppen, navnlig erklæringen af 5. januar 2021,

 der henviser til erklæringen fra Udenrigsudvalget af 11. juni 2020 om angrebene på Venezuelas nationalforsamling,

 der henviser til erklæringen fra medformændene for Parlamentets Gruppe for Demokratistøtte og Valgkoordinering af 2. december 2020 om Europa-Parlamentets manglende anerkendelse af parlamentsvalget i Venezuela den 6. december 2020,

 der henviser til de seneste erklæringer fra generalsekretæren for Organisationen af Amerikanske Stater om situationen i Venezuela,

 der henviser til Rådets afgørelse (FUSP) 2020/898 af 29. juni 2020 om ændring af afgørelse (FUSP) 2017/2074 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Venezuela[4], som tilføjede 11 højtstående venezuelanske embedsmænd til listen over dem, der er underlagt restriktive foranstaltninger,

 der henviser til den første rapport fra FN's uafhængige internationale undersøgelsesmission om Den Bolivariske Republik Venezuela, der blev offentliggjort den 16. september 2020,

 der henviser til den internationale donorkonference i solidaritet med venezuelanske flygtninge og migranter i Latinamerika og Caribien af 26. maj 2020,

 der henviser til Venezuelas forfatning,

 der henviser til Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol (ICC),

 der henviser til ICC's rapport af 14. december 2020 med titlen "Forundersøgelsesaktiviteter (2020) – Venezuela I",

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2 og 4,

A. der henviser til, at det ulovlige og illegitime parlamentsvalg, der blev afholdt i Venezuela den 6. december 2020, blev gennemført uden overholdelse af de internationale minimumsstandarder for en troværdig valgproces og ikke overholdt principperne om politisk pluralisme, demokrati, gennemsigtighed eller retsstatsprincippet; der henviser til, at valgdeltagelsen var meget ringe, og at det venezuelanske folks forkastelse af valget derfor er åbenlys; der henviser til, at demokratiske kræfter i Venezuela enstemmigt besluttede ikke at deltage i dette skinvalg; der henviser til, at 27 politiske partier underskrev aftalen, herunder de fire største oppositionspartier Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática og Un Nuevo Tiempo; der henviser til, at valget ikke opfyldte betingelserne i den venezuelanske lovgivning;

B. der henviser til, at det internationale samfund, herunder Den Europæiske Union, Den Internationale Kontaktgruppe, Limagruppen og USA, var imod afholdelsen af parlamentsvalg i 2020, da betingelserne for at sikre, at valget ville være frit og retfærdigt, overhovedet ikke var opfyldt, og ikke har anerkendt resultatet af denne valgproces som legitim eller repræsentativ for det venezuelanske folks vilje; der henviser til, at dette ulovlige valg yderligere har reduceret det demokratiske spillerum i landet til et minimum og har skabt store hindringer for løsning af den politiske krise i Venezuela;

C. der henviser til, at den legitime nationalforsamling fra 2015 under forsæde af Juan Guaidó den 26. december 2020 vedtog lovgivning med henblik på at forlænge sit forfatningsmæssige og administrative mandat med et år, indtil der kan afholdes et frie, retfærdige, kontrollerbare og demokratiske valg i Venezuela;

D. der henviser til, at den illegitime højesteret den 13. juni 2020 udnævnte nye medlemmer af det nationale valgråd uden retlige beføjelser til at gøre dette; der henviser til, at beføjelsen til at foretage disse udnævnelser i henhold til artikel 187 og 296 i den venezuelanske forfatning ene og alene tilkommer nationalforsamlingen, et organ som er demokratisk valgt af det venezuelanske folk; der henviser til, at det internationale samfund ikke har anerkendt nogen afgørelser, som er truffet ensidigt af de nævnte illegitime organer; der henviser til, at de embedsmænd, der er ansvarlige for disse afgørelser, også er blevet optaget på Rådets sanktionsliste;

E. der henviser til, at FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder under ledelse af Michelle Bachelet i juli 2020 fastslog, at "højesterets afgørelser mindsker muligheden for at skabe betingelser for demokratiske og troværdige valgprocesser", og at der ved disse retsafgørelser "udnævnes nye medlemmer af det nationale valgråd uden konsensus blandt alle de politiske kræfter";

F. der henviser til, at Nicolás Maduro den 10. januar 2019 uretmæssigt og i strid med forfatningen tiltvang sig magten som præsident over for højesteret;

G. der henviser til, at den lovligt og demokratisk valgte formand for den venezuelanske nationalforsamling, Juan Guaidó, den 23. januar 2019 blev taget i ed som Venezuelas midlertidige præsident i henhold til artikel 233 i den venezuelanske forfatning;

H. der henviser til, at EU og Parlamentet gentagne gange har opfordret til "genindførelse af demokratiet og retsstatsprincippet i Venezuela gennem en troværdig politisk proces"; der henviser til, at Nicolás Maduro offentligt har afvist muligheden for hurtigt at afholde frie og retfærdige, gennemsigtige, inklusive og troværdige præsident-, parlaments- og lokalvalg som svar på anmodninger fra NF/HR, Den Internationale Kontaktgruppe og Parlamentet;

I. der henviser til, at Parlamentet ved sin beslutning af 31. januar 2019 anerkendte Juan Guaidó som Den Bolivariske Republik Venezuelas legitime midlertidige præsident i overensstemmelse med Venezuelas forfatning;

J. der henviser til, at 25 ud af de 27 medlemsstater har anerkendt Juan Guaidó som landets eneste legitime midlertidige præsident, indtil der bliver udskrevet et nyt frit, gennemsigtigt og troværdigt præsidentvalg for at genoprette demokratiet; der henviser til, at mange andre demokratiske stater har gjort det samme;

K. der henviser til, at Rådet den 12. november 2020 forlængede de restriktive foranstaltninger over for Venezuela indtil den 14. november 2021; der henviser til, at disse foranstaltninger omfatter en embargo mod våben og udstyr til intern undertrykkelse samt et rejseforbud og indefrysning af aktiver rettet mod 36 venezuelanske ledere og topembedsmænd;

L. der henviser til, at Parlamentet i 2017 tildelte sin Sakharovpris for tankefrihed til den demokratiske opposition og politiske fanger i Venezuela;

M. der henviser til, at covid‑19 har forværret den allerede kritiske situation i Venezuela yderligere; der henviser til, at sammenbruddet i sundhedssystemet, hyperinflationen, den alvorlige mangel på fødevarer og lægemidler og en alvorlig humanitær krise har tvunget mindst en sjettedel af befolkningen til at forlade landet, og at over 5,5 mio. venezuelanere havde forladt landet ved udgangen af 2020;

N. der henviser til, at ICC's anklagemyndighed den 14. december 2020 forud for sin foreløbige rapport efter en detaljeret evaluering og analyse af de foreliggende oplysninger meddelte, at der er rimelig grund til at antage, at civile myndigheder, medlemmer af de væbnede styrker og enkeltpersoner, der støtter regeringen i Venezuela, er ansvarlige for "fængsling, tortur, voldtægt og/eller andre former for seksuel vold og forfølgelse af en gruppe eller et samfund af politiske grunde og kan have begået meget alvorlige forbrydelser mod menneskeheden"; der henviser til, at der vil blive truffet en endelig afgørelse i sagen i første halvdel af 2021; der henviser til, at FN's uafhængige internationale undersøgelsesmission om Venezuela den 16. september 2020 rapporterede, at regeringen og regimets sikkerhedsstyrker med præsident Maduros og flere af hans ministres vidende havde begået forbrydelser mod menneskeheden, herunder henrettelser og tortur, og fastslog, at den venezuelanske stat skal drage de ansvarlige for udenretslige henrettelser, tvungne forsvindinger, vilkårlige tilbageholdelser og tortur til regnskab og forhindre, at der finder yderligere sådanne handlinger sted;

O. der henviser til, at den seneste rapport offentliggjort af CASLA Institute den 14. januar 2021 dokumenterer den strategiske planlægning af en systematisk undertrykkelse og de fortsatte forbrydelser mod menneskeheden begået af regimet og afslører nye torturmønstre, en stigning i antallet af ulovlige hemmelige tilbageholdelses- og torturcentre og andre staters indblanding i anstiftelsen til og udførelsen af sådanne forbrydelser; der henviser til, at denne rapport også fremhæver de umenneskelige forhold, hvorunder politiske fanger holdes under jorden og udsættes for vedvarende fysisk og psykisk tortur, hvilket ikke opfylder mindstestandarderne i reglerne for behandling af fanger vedtaget på FN's første kongres om forebyggelse af kriminalitet og behandling af lovovertrædere i Genève i 1955 og godkendt af Det Økonomiske og Sociale Råd ved resolution 663 C (XXIV) af 31. juli 1957 og 2076 (LXII) af 13. maj 1977;

P. der henviser til, at den politiske fange og det oprindelige folks leder fra den etniske gruppe pemón, Salvador Franco, døde som følge af sygdom i et venezuelansk fængsel den 3. januar 2021 uden at have modtaget nogen lægehjælp, til trods for at han siden november 2020 havde været i besiddelse af en retskendelse om overførsel til et hospital, som blev ignoreret;

Q. der henviser til, at regimet siden den 5. januar har intensiveret angrebet på og forfølgelsen af de få frie og uafhængige medier, der stadig er tilbage i landet, konfiskeret deres aktiver og redskaber og dermed tvunget dem til at indstille deres aktiviteter med øjeblikkelig virkning;

R. der henviser til, at ifølge nyhedsrapporter og menneskerettighedsaktivister døde der for nylig mindst 23 mennesker i forbindelse med et sammenstød mellem politiet og bander i den venezuelanske hovedstad Caracas, og at regeringen står over for international kontrol og efterforskning for mord begået af sikkerhedsstyrkerne;

1. gentager, at indtil der afholdes reelt frie, troværdige, inklusive, gennemsigtige og fuldt ud demokratiske valg i Venezuela, vil det fortsat betragte nationalforsamlingen, der blev valgt i december 2015, og dens formand, Juan Guaidó, samt dens delegerede udvalg, der ligeledes ledes af Juan Guaidó, og som var udtryk for venezuelanernes sidste frie meningstilkendegivelse i en valgproces, som det eneste legitime demokratiske repræsentative politiske organ i Venezuela; opfordrer Rådet og medlemsstaterne til entydigt at anerkende den forfatningsmæssige fortsættelse af Venezuelas legitime nationalforsamling, der blev valgt i 2015, og Venezuelas legitime midlertidige præsident, Juan Guaidó;

2. beklager og forkaster det ulovlige og illegitime parlamentsvalg, som var et resultat af den falske valgproces, der var tilrettelagt den 6. december 2020, og gentager, at valgprocessen hverken overholdt internationalt accepterede betingelser og standarder eller den venezuelanske lovgivning eller var frit og retfærdigt, og at den heller ikke repræsenterede det venezuelanske folks vilje; anerkender hverken legitimiteten eller lovligheden af den svigagtige nationalforsamling, der blev dannet den 5. januar 2021 på grundlag af dette ikke-demokratiske valg;

3. gentager, at den eneste holdbare løsning på den flerdimensionelle krise i Venezuela, som har indvirkning på hele regionen, er en politisk, fredelig og demokratisk vej frem, der omfatter troværdige, inklusive, frie, retfærdige og gennemsigtige præsident-, parlaments-, regional- og lokalvalg, der overholder internationale standarder, med garanti for lige vilkår og uhindret deltagelse af alle politiske partier og afholdt under objektiv international observation;

4. udtrykker sin solidaritet med og fulde støtte til det venezuelanske folk, der lider under følgerne af en alvorlig humanitær og politisk krise, som i øjeblikket forværres af covid‑19‑pandemien; henleder opmærksomheden på den alarmerende migrationskrise og dens afsmittende virkninger i hele regionen og roser nabolandene for den indsats og den solidaritet, de har udvist;

5. kræver betingelsesløs og øjeblikkelig løsladelse af de over 350 politiske fanger, der tilbageholdes i Venezuela, ifølge tal, der er attesteret af Foro Penal Venezolano og Organisationen af Amerikanske Stater;

6. gentager forpligtelsen til fuldt ud at garantere respekten for og beskyttelsen af menneskerettighederne i Venezuela og vil være særlig agtpågivende over for enhver undertrykkelse, navnlig af medlemmer af de demokratiske kræfter; fordømmer de trusler, som næstformanden for den ulovligt konstituerede nationalforsamling, Iris Varela, har fremsat om, at hun vil beordre anholdelse og retsforfølgelse af medlemmer af oppositionen og præsident Juan Guaidó samt konfiskation af deres aktiver og fratagelse af deres statsborgerskab;

7. fordømmer den seneste tids undertrykkelse af ytringsfriheden fra regimets side og lukningen af aviser og medier, der ikke politisk er på linje med Maduro-regimet;

8. glæder sig over Rådets nylige beslutning fra juni 2020 om at udvide de målrettede sanktioner til yderligere 11 personer, hvilket ikke skader den venezuelanske befolkning, og opfordrer til, at disse sanktioner styrkes og udvides øjeblikkeligt; mener, at EU's myndigheder derfor skal begrænse bevægelsesfriheden for personerne på listen og for deres nærmeste pårørende og indefryse deres aktiver og visa; opfordrer endvidere til et øjeblikkeligt forbud mod handel med og omsætning af blodguld fra Venezuela i EU;

9. gentager betydningen af et fortsat tæt samarbejde med internationale allierede, nemlig den nye amerikanske regering og Limagruppen, med henblik på at puste nyt liv i en omfattende international diplomatisk indsats for at bringe demokratiet, retsstatsprincippet og velstanden tilbage til det venezuelanske folk; opfordrer NF/HR og Rådet til at føre en politik på højt plan, koordineret med USA og Limagruppen, med henblik på at bidrage til en mere omfattende strategisk tilgang til den internationale diplomatiske indsats og grundigt vurdere den genopblussede konflikt i Venezuela;

10. opfordrer den legitime nationalforsamling og dens formand Juan Guaidó til at sikre fuld gennemsigtighed i deres forvaltning af midler for at sikre fuld ansvarlighed;

11. minder om, at krisen i Venezuela er den mest underfinansierede i verden, og opfordrer det internationale samfund til at opfylde sine finansielle forpligtelser og udbetale de beløb, der er indgået forpligtelser for, til den humanitære krise i Venezuela som aftalt på donorkonferencen;

12. støtter fuldt ud ICC's efterforskning af de omfattende forbrydelser og undertrykkelseshandlinger, som det venezuelanske regime har begået; opfordrer Den Europæiske Union til at støtte initiativet fra ICC's deltagerstater til at indlede en efterforskning af de påståede forbrydelser mod menneskeheden, der er begået af Maduro-regimet, for at stille de ansvarlige til regnskab;

13. tilslutter sig til fulde FN's generalsekretærs opfordring til, at der gennemføres en fuldstændig og uafhængig undersøgelse af de påståede drab, i forlængelse af sine tidligere vedtagne beslutninger;

14. opfordrer til, at der nedsættes en kontaktgruppe mellem medlemmer af Europa-Parlamentet og de demokratisk valgte repræsentanter for det delegerede udvalg i nationalforsamlingen for at lette regelmæssige kontakter og dialog med de legitime demokratiske kræfter i Venezuela;

15. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Den Bolivariske Republik Venezuelas legitime midlertidige præsident og formand for nationalforsamlingen, Juan Guaidó, regeringerne og parlamenterne i landene i Limagruppen, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling, generalsekretæren for Organisationen af Amerikanske Stater og De Forenede Nationers generalsekretær.

 

Seneste opdatering: 20. januar 2021
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik