Fælles beslutningsforslag - RC-B9-0077/2021Fælles beslutningsforslag
RC-B9-0077/2021

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om menneskerettighedssituationen i Vietnam, navnlig sagen vedrørende menneskerettighedsjournalisterne Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy og Le Huu Minh Tuan

20.1.2021 - (2021/2507(RSP))

jf. forretningsordenens artikel 144, stk. 5, og artikel 132, stk. 4
til erstatning af følgende beslutningsforslag:
B9‑0077/2021 (Verts/ALE)
B9‑0078/2021 (ECR)
B9‑0079/2021 (S&D)
B9‑0081/2021 (Renew)
B9‑0082/2021 (PPE)

Michael Gahler, Seán Kelly, Željana Zovko, Sandra Kalniete, David McAllister, Paulo Rangel, Antonio López‑Istúriz White, Manolis Kefalogiannis, Tomáš Zdechovský, Miriam Lexmann, Vangelis Meimarakis, Vladimír Bilčík, Lefteris Christoforou, Inese Vaidere, Christian Sagartz, Stelios Kympouropoulos, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Ioan‑Rareş Bogdan, Benoît Lutgen, Maria Walsh, Michaela Šojdrová, Isabel Wiseler‑Lima, Peter Pollák
for PPE-Gruppen
Kati Piri, Marianne Vind
for S&D-Gruppen
Urmas Paet, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Engin Eroglu, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Javier Nart, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans
for Renew-Gruppen
Saskia Bricmont, Hannah Neumann
for Verts/ALE-Gruppen
Anna Fotyga, Karol Karski, Witold Jan Waszczykowski, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Elżbieta Kruk, Eugen Jurzyca, Valdemar Tomaševski, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Jadwiga Wiśniewska
for ECR-Gruppen
Silvia Modig, Nikolaj Villumsen, Fabio Massimo Castaldo


Procedure : 2021/2507(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B9-0077/2021
Indgivne tekster :
RC-B9-0077/2021
Vedtagne tekster :

Europa-Parlamentets beslutning om menneskerettighedssituationen i Vietnam, navnlig sagen vedrørende menneskerettighedsjournalisterne Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy og Le Huu Minh Tuan

(2021/2507(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sine tidligere beslutninger om Vietnam, navnlig beslutningen af 15. november 2018 om Vietnam, navnlig om situationen for politiske fanger[1], af 14. december 2017 om ytringsfrihed i Vietnam, navnlig sagen om Nguyen Van Hoa[2], og af 9. juni 2016 om Vietnam[3],

 der henviser til sine beslutninger af 12. februar 2020  om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam[4] og om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af investeringsbeskyttelsesaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Socialistiske Republik Vietnam på den anden side[5],

 der henviser til rammeaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Socialistiske Republik Vietnam på den anden side om et alsidigt partnerskab og samarbejde, som blev undertegnet den 27. juni 2012 og trådte i kraft i oktober 2016 (PSA),

 der henviser til frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam,

 der henviser til den 10. menneskerettighedsdialog mellem EU og Vietnam af 19. februar 2020,

 der henviser til erklæringen af 6. januar 2021 fra talsmanden for Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) om domfældelsen af de tre journalister Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy og Le Huu Minh Tuan,

 der henviser til budskabet fra Den Europæiske Unions delegation til Vietnam for så vidt angår afgørelsen fra appeldomstolen i Ho Chi Minh City fra januar om at fastholde den strenge dom afsagt over medlemmerne af Hiên Pháp-gruppen,

 der henviser til den fælles erklæring fra FN's særlige rapportører af 14. januar 2021 med titlen "Viet nam: Arrests send chilling message before key Party meeting",

 der henviser til pressebriefingsnotaterne fra talsmanden for FN's højkommissær for menneskerettigheder af 8. januar 2021 om Vietnam og til erklæringen fra FN's højkommissær for menneskerettigheder af 3. juni med titlen "Asia: Bachelet alarmed by clampdown on freedom of expression during COVID-19",

 der henviser til de fælles påstandsskrivelser fra FN's særlige procedurer af 17. september 2020 om de tre journalister og af 22. januar 2020 om to personer, herunder Pham Chi Dung, og til den vietnamesiske regerings respektive svar af 28. december 2020 og 18. marts 2020,

 der henviser til den tredje periodiske rapport fra Vietnam (CCPR/C/VNM/3) af 11. og 12. marts 2019 og til FN's menneskerettighedskomités konkluderende observationer herom af 29. august 2019,

 der henviser til FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder fra 2011,

 der henviser til EU's retningslinjer vedrørende menneskerettighedsforkæmpere,

 der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948,

 der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, som Vietnam tiltrådte i 1982,

 der henviser til forretningsordenens artikel 144, stk. 5, og artikel 132, stk. 4,

A. der henviser til, at menneskerettighedsforkæmperne Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy og Le Huu Minh Tuan, medlemmer af Vietnams uafhængige journalistsammenslutning (IJAVN), den 5. januar 2021 blev dømt til hårde fængselsstraffe på henholdsvis 15 og 11 år af folkedomstolen i Ho Chi Minh City for blandt andre anklager at "udarbejde, opbevare og sprede information, materialer og genstande med henblik på at bekæmpe staten"; der henviser til, at deres respektive rapportering omhandler dårlig regeringsførelse og korruption, de vietnamesiske myndigheders behandling af menneskerettighedsforkæmpere og den prodemokratiske bevægelse i Vietnam;

B. der henviser til, at de vietnamesiske myndigheder fortsætter med at fængsle, tilbageholde, chikanere og intimidere menneskerettighedsforkæmpere, journalister, bloggere, menneskerettighedsadvokater, civilsamfundsaktivister og fagforeningsfolk i landet; der henviser til, at menneskerettighedsforkæmpere idømmes lange fængselsstraffe for deres menneskerettighedsarbejde og for at udøve deres ret til ytringsfrihed såvel online som offline; der henviser til, at Vietnam i øjeblikket tilbageholder det største antal politiske fanger i Sydøstasien, herunder 170 samvittighedsfanger, hvoraf 69 udelukkende tilbageholdes for deres aktiviteter på de sociale medier; der henviser til, at politiske fanger tilbageholdes i henhold til vagt formulerede nationale sikkerhedsbestemmelser, der er i modstrid med den vietnamesiske forfatning og internationale menneskerettighedstraktater såsom den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, som Vietnam er part i;

C. der henviser til, at politiske aktivister og menneskerettighedsaktivister er udsat for hårde betingelser under tilbageholdelsen og nægtes adgang til lægebehandling, juridisk rådgiver og kontakt med deres familier og ofte udsættes for vold, tortur eller andre former for mishandling; der henviser til, at deres ofte hurtige retssager ikke lever op til grundlæggende standarder for domstolenes upartiskhed, retfærdighed og uafhængighed; der henviser til, at tilståelser ofte opnås under tvang og vises på TV;

D. der henviser til, at Pham Chi Dung, en uafhængig journalist, der er forkæmper for miljø, demokrati og frihed, politisk pluralisme, retsstaten og udvikling af civilsamfundet, har været vilkårligt tilbageholdt siden november 2019 på grundlag af anklager om "samarbejde med udenlandske medier om at udsendelse af fordrejede oplysninger"; der henviser til, at disse anklager blev fremsat, efter at han sendte en videobesked til MEP'er og indtrængende opfordrede dem til at udsætte ratificeringen af frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam, indtil der var sket fremskridt med hensyn til menneskerettighederne i landet; der henviser til, at Pham Chi Dung tidligere havde været tilbageholdt i seks måneder i 2012 på grundlag af de samme anklager;

E. der henviser til, at IJAVN's websted blev lukket af myndighederne kort tid efter Pham Chi Dungs anholdelse  der henviser til, at Ngyuen Tuong Thuy blev anholdt i sin lejlighed i Hanoi den 23. maj 2020, og at Le Huu Minh Tuan blev anholdt den 12. juni 2020; der henviser til, at alle tre menneskerettighedsaktivister havde været udsat for chikane og intimidering fra de vietnamesiske myndigheders side forud for deres vilkårlige anholdelse og dom;

F. der henviser til, at næsten 80 % af samvittighedsfangerne i Vietnam ifølge civilsamfundsrapporter er i fængsel for deres aktiviteter på de sociale medier; der henviser til, at mindst to globale sociale medieplatforme i væsentlig grad har øget deres overholdelse af Vietnams restriktioner for ytringsfrihed og censurlove, herunder gennem censur af fredelig kritik af staten, udbredelse af geoblokering og fjernelse af propaganda mod partiet og staten, i strid med universelle standarder såsom FN's vejledende principper og deres egen adfærdskodeks;

G. der henviser til, at Vietnam er placeret på plads 175 ud af 180 i Journalister uden Grænsers pressefrihedsindeks for 2020; der henviser til, at næsten alle medieforetagender i Vietnam er statsejede og -kontrollerede, og at der foregår censur, herunder af udenlandske radio- og tv-selskabers og reklamer; der henviser til, at den vietnamesiske regering fortsat forbyder drift af uafhængige eller privatejede medier og fører streng kontrol med radio- og tv-stationer samt trykte publikationer; der henviser til, at nationalforsamlingen i april 2016 vedtog en medielov, der kraftigt begrænser pressefriheden i Vietnam;

H. der henviser til, at Vietnams Nationalforsamling den 12. juni 2018 vedtog en lov om cybersikkerhed med henblik på at stramme op på online-kontrollerne, hvilket kræver, at udbyderne sletter indlæg, der anses for at være en "trussel" mod den nationale sikkerhed; der henviser til, at denne lov indfører strenge restriktioner for ytringsfriheden på internettet og har til formål kraftigt at begrænse retten til privatlivets fred;

I. der henviser til, at retten til ytringsfrihed er garanteret af den vietnamesiske forfatning, verdenserklæringen om menneskerettigheder og andre internationale konventioner, som Vietnam har undertegnet, herunder den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder; der henviser til, at Vietnam i forbindelse med FN's universelle regelmæssige gennemgang accepterede henstillinger om at garantere menings- og ytringsfriheden og ophæve restriktionerne herfor;

J. der henviser til, at Vietnams første lov om tro og religion trådte i kraft den 1. januar 2018 og tvang alle religiøse grupper i landet til at lade sig registrere hos myndighederne og informere dem om deres aktiviteter; der henviser til, at myndighederne kan afvise eller hindre ansøgninger om registrering og forbyde religiøse aktiviteter, som de vilkårligt anser for at være i strid med "nationale interesser", "den offentlig orden" eller "national enhed";

K. der henviser til, at den vietnamesiske straffelov indeholder repressive bestemmelser, der misbruges til at bringe menneskerettighedsforkæmpere, systemkritikere, advokater, fagforeninger, religiøse grupper og ikke-statslige organisationer, navnlig dem, der udtrykker kritiske synspunkter om Vietnams regering, til tavshed eller til anholdelse, tilbageholdelse eller straf eller til at indskrænke deres aktiviteter;

L. der henviser til, at der fortsat anvendes dødsstraf i landet, men at antallet af henrettelser er ukendt, eftersom de vietnamesiske myndigheder klassificerer dødsstrafsstatistikker som en statshemmelighed;

M. der henviser til, at forbindelserne mellem EU og Vietnam bygger på partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Vietnam, hvoraf menneskerettighederne er et væsentligt element, og som indeholder bestemmelser om suspension af bilaterale samarbejdsinstrumenter, herunder bilaterale handelspræferencer, i tilfælde af alvorlige og systematiske krænkelser af menneskerettighederne;

N. der henviser til, at Vietnam i henhold til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Vietnam, særlig artikel 1, 2 og 35, har forpligtet sig til at samarbejde med Den Europæiske Union om fremme og beskyttelse af menneskerettighederne; der henviser til, at et sådant samarbejde omfatter gennemførelsen af internationale menneskerettighedsinstrumenter såsom den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, som Vietnam er part i; der henviser til, at der er en klar forbindelse mellem partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Vietnam og frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam, i hvilke begge parter har forpligtet sig til at opfylde deres menneskerettighedsforpligtelser; der henviser til, at menneskerettighedsklausulen i partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Vietnam giver mulighed for passende foranstaltninger i tilfælde af alvorlige og systematiske krænkelser af menneskerettighederne;

O. der henviser til, at det andet møde i det blandede udvalg under partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Vietnam, som blev afholdt online den 15. december 2020, gennemgik forslag til samarbejde på menneskerettighedsområdet, herunder gennemførelsen af den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, og accepterede henstillingerne fra den universelle regelmæssige gennemgang;

1. opfordrer de vietnamesiske myndigheder til øjeblikkeligt og betingelsesløst at løslade Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy og Le Huu Minh Tuan og alle andre journalister, menneskerettighedsforkæmpere og miljøforkæmpere, fagforeningsfolk og samvittighedsfanger, der er tilbageholdt og dømt for blot at udøve deres ret til ytringsfrihed, og til at frafalde alle anklager mod dem;

2. er forfærdet over og fordømmer de eskalerende overgreb på systemkritikere og de stigende krænkelser af menneskerettighederne i Vietnam, herunder domfældelse, politisk intimidering, overvågning, chikane, uretfærdige retssager og tvungen eksil og overgreb på politiske aktivister, journalister, bloggere, systemkritikere og menneskerettighedsforkæmpere for at udøve deres ytringsfrihed, hvilket er klare brud på Vietnams internationale menneskerettighedsforpligtelser;

3. opfordrer de vietnamesiske myndigheder til øjeblikkeligt at indstille andre former for chikane, herunder juridisk chikane og intimidering af journalister, menneskerettighedsforkæmpere og miljøforkæmpere, aktivister og alle enkeltpersoner, der er involveret i fredelig udøvelse af deres ret til ytringsfrihed og andre menneskerettigheder, både online og offline;

4. udtrykker dyb bekymring over overfyldte og uhygiejniske forhold i vietnamesiske fængsler, som øger risikoen for infektion med covid-19 og andre sygdomme; gentager opfordringen fra FN's højkommissær for menneskerettigheder om at løslade alle dem, der tilbageholdes uden tilstrækkeligt retsgrundlag, herunder politiske fanger og dem, der tilbageholdes for afvigende synspunkter; insisterer på, at de vietnamesiske myndigheder, indtil de løslades, under alle omstændigheder skal sikre alle fangers fysiske sikkerhed og psykiske velbefindende, herunder Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy og Le Huu Minh Tuan, og sikre, at behandlingen af alle andre politiske fanger og tilbageholdte er i overensstemmelse med internationale standarder; understreger, at retten til adgang til advokater, sundhedspersonale og familiemedlemmer er en vigtig garanti mod tortur og mishandling;

5. opfordrer de vietnamesiske myndigheder til at sætte en stopper for censuren af uafhængige nyheder og medier, der produceres af både nationale og internationale nyhedsmedier, herunder IJAVN, til at ophøre med at begrænse onlineinformationskilder og internetanvendelse og til at skabe et sikkert rum og et gunstigt miljø for journalister, borgerjournalister, bloggere og andre, der udtrykker sig online;

6. udtrykker bekymring over den indberettede deltagelse af globale sociale medier i de vietnamesiske myndigheders forsøg på at begrænse ytringsfriheden og opfordrer indtrængende globale sociale medieplatforme til ikke at være medskyldige i den igangværende censur i Vietnam;

7. opfordrer Vietnams regering til at fjerne alle begrænsninger af religionsfriheden og sætte en stopper for chikanen af religiøse samfund;

8. opfordrer indtrængende den vietnamesiske regering til at revidere bestemmelserne i Vietnams straffelov, navnlig artikel 117, 118 og 331, som uretmæssigt begrænser retten til ytringsfrihed, forsamlingsfrihed og foreningsfrihed, og til at ændre loven om cybersikkerhed og dekret 15/2020/ND-CP om sanktioner for administrative overtrædelser af bestemmelserne om posttjenester, telekommunikation, radiofrekvenser, informationsteknologi og elektroniske transaktioner og 72/2013/ND-CP om forvaltning, levering og brug af internettjenester og onlineindhold med henblik på at bringe dem i overensstemmelse med internationale menneskerettighedsstandarder; understreger navnlig, at en reform af straffeloven også er nødvendig for at sikre en effektiv gennemførelse af Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO's) konvention 98 og 87, som Vietnam har forpligtet sig til at ratificere;

9. opfordrer Vietnam til at fremskynde ratificeringen af ILO-konvention nr. 87 om foreningsfrihed og beskyttelse af retten til at organisere sig og sikre, at den træder i kraft hurtigt, og til at udarbejde en troværdig køreplan for gennemførelsen af ILO-konvention nr. 105 om afskaffelse af tvangsarbejde og konvention nr. 98 om retten til at organisere sig og føre kollektive forhandlinger; opfordrer Vietnams myndigheder til at anerkende uafhængige fagforeninger og til at beskytte alle arbejdstagere, navnlig kvinder og børn, mod forskelsbehandling, sexchikane, overtrædelser af den lovbestemte overtidsgrænse og brud på sikkerheds- og sundhedsforpligtelserne;

10. opfordrer de vietnamesiske myndigheder til at støtte gennemførelsen af FN's vejledende principper og opfordrer virksomheder, der er baseret i eller opererer i EU, til at overholde FN's vejledende principper og både folkeretten og menneskerettighedslovgivningen;

11. opfordrer de vietnamesiske myndigheder til at indføre et øjeblikkeligt moratorium for anvendelsen af dødsstraf som et skridt i retning af afskaffelse; opfordrer til en revision af alle dødsdomme for at sikre, at retssagerne overholdt internationale standarder, og til, at Vietnam tiltræder den anden valgfrie protokol til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, som sigter mod afskaffelse af dødsstraf;

12. understreger, at respekten for menneskerettighederne udgør et centralt element i de bilaterale forbindelser mellem Vietnam og Unionen og er et væsentligt element i partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Vietnam og frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam;

13. glæder sig over den styrkede partnerskabs- og menneskerettighedsdialog mellem EU og Vietnam, navnlig oprettelsen af EP's fælles parlamentariske overvågningsgruppe med Vietnams nationalforsamling, som skal overvåge gennemførelsen af frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam og investeringsbeskyttelsesaftalen, hvilket kan lette dialogen ud over handel; minder om betydningen af menneskerettighedsdialogen som et vigtigt instrument, der skal anvendes effektivt til at ledsage og tilskynde Vietnam til at gennemføre de nødvendige reformer; opfordrer EU-Udenrigstjenesten, Kommissionen og EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder til at styrke menneskerettighedsdialogen med Vietnam på højeste niveau;

14. anerkender den institutionelle og retlige forbindelse mellem af frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam og partnerskabs- og samarbejdsaftalen, som sikrer, at menneskerettighederne placeres centralt i forbindelserne mellem EU og Vietnam; opfordrer parterne til at gøre brug af aftalerne med henblik på at forbedre menneskerettighedssituationen i Vietnam og understreger betydningen af en konstruktiv og effektiv menneskerettighedsdialog mellem EU og Vietnam; minder i lyset af omfanget af de igangværende krænkelser af menneskerettighederne Vietnams regering om, at partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Vietnam, som er knyttet til frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam, gør det muligt at træffe passende foranstaltninger i tilfælde af alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, dvs. en strengere holdning over for den vietnamesiske regering; glæder sig over muligheden for at rejse menneskerettighedsspørgsmål på møderne i parlamentariske overvågningsgruppe om frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam med det vietnamesiske parlament og glæder sig også over, at det første møde af denne art fandt sted i december 2020;

15. opfordrer Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til hurtigt at gennemføre en omfattende menneskerettighedskonsekvensanalyse af, hvad frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam kan betyde for menneskerettighederne, hvilket Parlamentet anmodede om i sin beslutning om ratificering af aftalen; opfordrer til, at der vedtages en handlingsplan for effektivt at imødegå Vietnams intensiverede undertrykkelse og manglende overholdelse af sine menneskerettighedsforpligtelser, og opfordrer Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til regelmæssigt at aflægge rapport til Parlamentet om gennemførelsen af denne handlingsplan;

16. gentager sin opfordring til EU og Vietnam om at oprette en uafhængig overvågningsmekanisme for menneskerettigheder og en uafhængig klagemekanisme, der giver de berørte borgere og lokale interessenter effektiv adgang til retsmidler;

17. beklager, at de interne rådgivende grupper om frihandelsaftalen mellem EU og Vietnam endnu ikke er operationelle, og gentager sin opfordring til en bred og afbalanceret repræsentation af uafhængige, frie og forskelligartede civilsamfundsorganisationer i disse grupper, herunder uafhængige vietnamesiske organisationer fra arbejdsmarkeds- og miljøsektoren og menneskerettighedsforkæmpere; opfordrer de vietnamesiske myndigheder til at afstå fra enhver utilbørlig indblanding i sammensætningen af og funktionen af organet samt trusler eller repressalier mod dets udvalgte medlemmer;

18. opfordrer indtrængende Vietnam til at udstede en stående invitation til FN's særlige procedurer til at besøge Vietnam, navnlig den særlige rapportør om menings- og ytringsfrihed og den særlige rapportør om menneskerettighedsforkæmpere, og give dem fri og uhindret adgang til alle parter, som de ønsker at høre;

19. opfordrer næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen til at støtte journalister, civilsamfundsgrupper og enkeltpersoner, der forsvarer menneskerettighederne i Vietnam, på en aktiv måde, herunder ved at opfordre til løsladelse af journalister, menneskerettighedsforkæmpere og samvittighedsfanger i alle kontakter, de har med de vietnamesiske myndigheder; opfordrer indtrængende EU's delegation i Hanoi til at yde passende støtte til fængslede menneskerettighedsforkæmpere, herunder ved at arrangere fængselsbesøg, overvåge retssager og yde juridisk bistand;

20. opfordrer EU's delegation til at rejse de sager, der er nævnt i denne beslutning, som er rejst af FN's organer og eksperter, bl.a. Tran Huynh Duy Thuc, Ho Duc Hoa, Tran Anh Kim, Le Thanh Tung, Phan Kim Khanh, Tran Hoang Phuc, Hoang Duc Binh, Bui Van Trung, Truong Minh Duc, Nguyen Trung Ton, Pham Van Troi, Nguyen Bac Truyen, Le Dinh Luong, Nguyen Van Tuc, Nguyen Trung Truc, Pham Van Diep, Nguyen Nang Tinh, Tran Duc Thach, Pham Doan Trang, Can Thi Theu, Trinh Ba Phuong, Trinh Ba Tu, Dinh Thi Thu Thuy, Nguyen Thi Ngoc Hanh, Ngo Van Dung, Le Quy Loc og Ho Dinh Cuong;

21. opfordrer indtrængende Rådet for Udenrigsanliggender til at drøfte menneskerettighedssituationen i Vietnam; opfordrer medlemsstaterne, til  - helst forud for Vietnams kommunistpartis 13. kongres - at give kraftigt udtryk for deres bekymringer vedrørende forværringen af menneskerettighedssituationen i Vietnam; opfordrer EU og dets medlemsstater til at intensivere deres internationale bestræbelser på i FN's Menneskerettighedsråd at fremme et fælles initiativ med ligesindede partnere, navnlig med den nye amerikanske regering, med henblik på at arbejde hen imod konkrete forbedringer af menneskerettighederne i Vietnam;

22. opfordrer EU til at fortsætte sit arbejde hen imod et effektivt kontrolsystem for eksport, salg, opdatering og vedligeholdelse af enhver form for sikkerhedsudstyr, våben og varer med dobbelt anvendelsesformål, herunder internetovervågningsteknologi, med henblik på at forhindre, at stater med en foruroligende menneskerettighedssituation, herunder Vietnam, anvender dem til intern undertrykkelse;

23. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, generalsekretæren for Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer, Vietnams regering og nationalforsamling og FN's generalsekretær.

 

Seneste opdatering: 20. januar 2021
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik