Predlog skupne resolucije - RC-B9-0077/2021Predlog skupne resolucije
RC-B9-0077/2021

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE o stanju človekovih pravic v Vietnamu, zlasti primeru novinarjev s področja človekovih pravic Pham Chi Dunga, Nguyen Tuong Thuya in Le Huu Minh Tuana

20.1.2021 - (2021/2507(RSP))

v skladu s členoma 144(5) in 132(4) Poslovnika,
ki nadomesti naslednje predloge resolucij:
B9-0077/2021 (Verts/ALE)
B9-0078/2021 (ECR)
B9-0079/2021 (S&D)
B9-0081/2021 (Renew)
B9-0082/2021 (PPE)

Michael Gahler, Seán Kelly, Željana Zovko, Sandra Kalniete, David McAllister, Paulo Rangel, Antonio López-Istúriz White, Manolis Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis), Tomáš Zdechovský, Miriam Lexmann, Vangelis Meimarakis, Vladimír Bilčík, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Inese Vaidere, Christian Sagartz, Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos), Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Ioan-Rareş Bogdan, Benoît Lutgen, Maria Walsh, Michaela Šojdrová, Isabel Wiseler-Lima, Peter Pollák
v imenu skupine PPE
Kati Piri, Marianne Vind
v imenu skupine S&D
Urmas Paet, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Engin Eroglu, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Javier Nart, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans
v imenu skupine Renew
Saskia Bricmont, Hannah Neumann
v imenu skupine Verts/ALE
Anna Fotyga, Karol Karski, Witold Jan Waszczykowski, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Geert Bourgeois, Emanuil Frangos (Emmanouil Fragkos), Elżbieta Kruk, Eugen Jurzyca, Valdemar Tomaševski, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Jadwiga Wiśniewska
v imenu skupine ECR
Silvia Modig, Nikolaj Villumsen, Fabio Massimo Castaldo


Postopek : 2021/2507(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
RC-B9-0077/2021
Predložena besedila :
RC-B9-0077/2021
Sprejeta besedila :

Resolucija Evropskega parlamenta o stanju človekovih pravic v Vietnamu, zlasti primeru novinarjev s področja človekovih pravic Pham Chi Dunga, Nguyen Tuong Thuya in Le Huu Minh Tuana

(2021/2507(RSP))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Vietnamu, zlasti z dne 15. novembra 2018 o Vietnamu, zlasti položaju političnih zapornikov[1], z dne 14. decembra 2017 o svobodi izražanja v Vietnamu, zlasti primeru Nguyen Van Hoaja[2], in z dne 9. junija 2016 o Vietnamu[3],

 ob upoštevanju svojih resolucij z dne 12. februarja 2020 o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam[4] in o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o zaščiti naložb med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Socialistično republiko Vietnam na drugi strani[5],

 ob upoštevanju Okvirnega sporazuma o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Socialistično republiko Vietnam na drugi strani, ki je bil podpisan 27. junija 2012 in je začel veljati oktobra 2016,

 ob upoštevanju sporazuma o prosti trgovini med EU in Vietnamom,

 ob upoštevanju desetega dialoga med EU in Vietnamom o človekovih pravicah z dne 19. februarja 2020,

 ob upoštevanju izjave tiskovnega predstavnika Evropske službe za zunanje delovanje z dne 6. januarja 2021 o obsodbi novinarjev Pham Chi Dunga, Nguyen Tuong Thuyja in Le Huu Minh Tuana,

 ob upoštevanju sporočila delegacije Evropske unije v Vietnamu glede odločitve pritožbenega sodišča mesta Hošiminh iz januarja 2021, da potrdi strogo kazen, ki je bila naložena članom skupine Hiên Pháp,

 ob upoštevanju skupne izjave posebnih poročevalcev OZN z dne 14. januarja 2021 z naslovom Viet Nam: Arrests send chilling message before key Party meeting (Vietnam: aretacije kot srhljivo opozorilo pred pomembno sejo partije),

 ob upoštevanju sporočila za tisk uradnega govorca visoke komisarke OZN za človekove pravice z dne 8. januarja 2021 o Vietnamu in izjave visoke komisarke OZN za človekove pravice z dne 3. junija 2020 z naslovom Asia: Bachelet alarmed by clampdown on freedom of expression during COVID-19 (Azija: Michelle Bachelet zaskrbljena zaradi močne omejitve svobode izražanja med pandemijo covida-19),

 ob upoštevanju skupnih pisem nosilcev mandatov posebnih postopkov OZN z navedbami o treh novinarjih z dne 17. septembra in 22. januarja 2020 o dveh posameznikih, tudi novinarju Pham Chi Dungu, ter odzivov vietnamske vlade na ti pismi dne 28. decembra in 18. marca 2020,

 ob upoštevanju tretjega rednega poročila o Vietnamu (CCPR/C/VNM/3) z dne 11. in 12. marca 2019 ter sklepnih ugotovitev Odbora OZN za človekove pravice o njem z dne 29. avgusta 2019,

 ob upoštevanju vodilnih načel OZN o podjetništvu in človekovih pravicah iz leta 2011,

 ob upoštevanju smernic EU o zagovornikih človekovih pravic,

 ob upoštevanju Splošne deklaracije človekovih pravic iz leta 1948,

 ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah, h kateremu je Vietnam pristopil leta 1982,

 ob upoštevanju členov 144(5) in 132(4) Poslovnika,

A. ker je 5. januarja 2021 ljudsko sodišče mesta Hošiminh zagovornike človekovih pravic in novinarje Pham Chi Dunga, Nguyen Tuong Thuyja in Le Huu Minh Tuana, člane vietnamskega združenja neodvisnih novinarjev, obsodilo na hude zaporne kazni – 15, 11 in 11 let – med drugim zaradi „ustvarjanja, shranjevanja in širjenja informacij, gradiva in predmetov z namenom nasprotovanja državi“; ker so ti novinarji med drugim poročali o slabem vladnem upravljanju in korupciji, slabem ravnanju vietnamskih oblasti z zagovorniki človekovih pravic in prodemokratičnem gibanju v Vietnamu;

B. ker vietnamske oblasti še naprej zapirajo, pridržujejo, nadlegujejo in ustrahujejo zagovornike človekovih pravic, novinarje, blogerje, odvetnike za človekove pravice, aktiviste civilne družbe in sindikaliste v državi; ker zagovorniki človekovih pravic zaradi dela na področju človekovih pravic in uveljavljanja temeljne pravice do svobode izražanja na spletu ali drugje prestajajo dolgoletne zaporne kazni; ker je v Vietnamu največ političnih zapornikov v jugovzhodni Aziji, med drugim 170 zapornikov vesti, od katerih je 69 zaprtih izključno zaradi dejavnosti v družbenih medijih; ker je večina političnih zapornikov pridržana na podlagi nejasno opredeljenih določb o državni varnosti, ki niso v skladu z vietnamsko ustavo in mednarodnimi pogodbami o človekovih pravicah, kot je Mednarodni pakt OZN o državljanskih in političnih pravicah, katerega podpisnik je tudi Vietnam;

C. ker so politični aktivisti in aktivisti na področju človekovih pravic v priporu zaprti v težkih razmerah in nimajo dostopa do zdravstvene oskrbe, pravnega svetovanja in stika z družino, pogosto pa so izpostavljeni nasilju, mučenju ali drugim oblikam grdega ravnanja; ker se ta sojenja pogosto izvajajo po hitrem postopku in ne izpolnjujejo standardov nepristranskosti, pravičnosti in neodvisnosti sodišč; ker so priznanja redno pridobljena pod prisilo in javno predvajana po televiziji;

D. ker je Pham Chi Dung, neodvisni novinar, ki se zavzema za okolje, demokracijo, svobodo medijev, politični pluralizem, pravno državo in razvoj civilne družbe, na podlagi obtožb o sodelovanju s tujimi mediji samovoljno pridržan že od novembra 2019, češ da naj bi jim posredoval izkrivljene informacije; ker je bil tega obtožen potem, ko je poslal videosporočilo poslancem Evropskega parlamenta, v katerem jih je pozval, naj preložijo ratifikacijo sporazuma o prosti trgovini med EU in Vietnamom, dokler v Vietnamu ne bo dosežen napredek na področju človekovih pravic; ker je bil Pham Chi Dung že leta 2012 pridržan za pol leta na podlagi enakih obtožb;

E. ker so vietnamske oblasti kmalu po aretaciji Pham Chi Dunga ukinile spletišče vietnamskega združenja neodvisnih novinarjev; ker je bil Ngyuen Tuong Thuy v svojem stanovanju v Hanoju aretiran 23. maja 2020, Le Huu Minh Tuan pa 12. junija 2020; ker so vietnamske oblasti vse tri zagovornike človekovih pravic nadlegovale in ustrahovale, preden jih samovoljno zaprle in obsodile;

F. ker je po poročanju civilne družbe skoraj 80 % zapornikov v vesti v Vietnamu zaprtih zaradi delovanja v družbenih medijih; ker sta se vsaj dve svetovni družbenomedijski platformi znatno prilagodili vietnamskim omejitvam glede svobode govora in zakonom o cenzuri, tudi s cenzuro miroljubne kritike države, povečanim geografskim blokiranjem in odstranjevanjem „propagande zoper partijo in državo“, kar je kršitev standardov, kot so vodilna načela OZN, in celo lastnega kodeksa ravnanja;

G. ker se Vietnam v indeksu svobode medijev za leto 2020 organizacije Novinarji brez meja med 180 državami uvršča na 175. mesto; ker so skoraj vse medijske hiše v Vietnamu v lasti države ali pod njenim nadzorom, in ker se izvaja cenzura, tudi nad tujimi radiotelevizijami in publikacijami; ker vietnamska vlada še naprej prepoveduje delovanje neodvisnih in zasebnih medijev ter strogo nadzoruje radijske in televizijske postaje ter tiskane publikacije; ker je narodna skupščina aprila 2016 sprejela zakon o medijih, ki v državi močno omejuje svobodo tiska;

H. ker je vietnamska narodna skupščina 12. junija 2018 sprejela zakon o kibernetski varnosti, da bi poostrila spletni nadzor, v skladu s katerim morajo ponudniki izbrisati objave, ki naj bi ogrožale državno varnost; ker ta zakon močno omejuje svobodo izražanja na spletu, njegov cilj pa je drastično omejiti pravico do zasebnosti;

I. ker je pravica do svobode govora zagotovljena z vietnamsko ustavo, Splošno deklaracijo človekovih pravic in drugimi mednarodnimi konvencijami, katerih podpisnik je Vietnam, med drugim tudi Mednarodnim paktom o državljanskih in političnih pravicah; ker je Vietnam v okviru splošnega rednega pregleda OZN sprejel priporočila za zagotavljanje svobode mnenja in izražanja ter za odpravo omejitev v zvezi s tem;

J. ker je 1. januarja 2018 v Vietnamu začel veljati prvi zakon o prepričanju in veri, ki vse verske skupine v državi obvezuje, da se registrirajo pri pristojnih organih in jih obveščajo o svojih dejavnostih; ker lahko pristojni organi zavrnejo ali ovirajo registracijo in prepovedo verske dejavnosti, ki so po njihovem mnenju v nasprotju z javnim interesom, javnim redom ali narodno enotnostjo;

K. ker vietnamski kazenski zakonik vsebuje represivne določbe, ki se zlorabljajo za utišanje, aretacijo, pridržanje, kaznovanje ali omejevanje dejavnosti zagovornikov človekovih pravic, nasprotno mislečih, odvetnikov, sindikatov, verskih skupin in nevladnih organizacij, zlasti tistih, ki izražajo kritična stališča do vietnamske vlade;

L. ker se v Vietnamu še vedno izvaja smrtna kazen, število usmrtitev pa ni znano, saj oblasti statistične podatke o smrtni kazni obravnavajo kot državno skrivnost;

M. ker odnosi med Evropsko unijo in Vietnamom temeljijo na sporazumu o partnerstvu in sodelovanju, katerega bistven gradnik so človekove pravice in ki v primeru resnih in sistemskih kršitev človekovih pravic predvideva začasno zaustavitev instrumentov za dvostransko sodelovanje, tudi dvostranskih trgovinskih preferencialov;

N. ker se je Vietnam v okviru sporazuma o partnerstvu, zlasti členov 1, 2 in 35, zavezal sodelovanju z Evropsko unijo pri spodbujanju in varstvu človekovih pravic; ker to sodelovanje vključuje izvajanje mednarodnih instrumentov na področju človekovih pravic, kot so Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah, katerega podpisnik je Vietnam; ker obstaja jasna povezava med sporazumom o partnerstvu in sodelovanju ter sporazumom o prosti trgovini med EU in Vietnamom v okviru katerih sta se obe strani zavezali izpolnjevanju svojih obveznosti na področju človekovih pravic; ker klavzula o človekovih pravicah v sporazumu partnerstvu in sodelovanju med EU in Vietnamom dovoljuje uvedbo ustreznih ukrepov v primeru resnih in sistemskih kršitev človekovih pravic;

O. ker je drugi skupni odbor v okviru sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med EU in Vietnamom, ki se je sestal na spletu 15. decembra 2020, pregledal predloge za sodelovanje na področju človekovih pravic, tudi pri izvajanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah, ter sprejel priporočila iz splošnega rednega pregleda;

1. poziva vietnamske oblasti, naj nemudoma in brezpogojno izpustijo Pham Chi Dunga, Nguyen Tuong Thuyja in Le Huu Minh Tuana ter vse druge novinarje, zagovornike človekovih pravic, okoljevarstvenike, sindikaliste in zapornike vesti, ki so bili pridržani ali obsojeni zgolj zaradi uveljavljanja pravice do svobode izražanja, ter naj umaknejo vse obtožbe proti njim;

2. je zgrožen zaradi vse ostrejšega zatiranja oporečnikov in nenehnih kršitev človekovih pravic v Vietnamu ter jih obsoja, vključno z obsodbami, političnim ustrahovanjem, nadzorom, nadlegovanjem, nepravičnimi sodnimi postopki in prisilnimi izgoni, katerih tarča so politični aktivisti, novinarji, blogerji, disidenti in zagovorniki človekovih pravic zgolj zato, ker uveljavljajo svojo pravico do svobode izražanja, s čimer država eklatantno krši svoje mednarodne zaveze glede človekovih pravic;

3. poziva vietnamske oblasti, naj nemudoma prenehajo z tudi drugimi oblikami nadlegovanja, na primer z nadlegovanjem in ustrahovanjem novinarjev, zagovornikov človekovih pravic in okoljevarstvenikov, aktivistov in drugih posameznikov, ki mirno uveljavljajo svojo pravico do svobode izražanja na spletu in drugje ter druge človekove pravice;

4. izraža globoko zaskrbljenost zaradi prenatrpanosti in nehigieničnih razmer v vietnamskih zaporih, kar povečuje tveganje okužb s covidom-19 in drugimi boleznimi; ponavlja poziv visoke komisarke OZN za človekove pravice, naj se nemudoma izpustijo tisti, ki so pridržani brez zadostne pravne podlage, vključno s političnimi zaporniki in pridržanimi zaradi odklonilnih mnenj; vztraja, da morajo vietnamske oblasti vsem zapornikom do izpustitve v vseh okoliščinah zagotoviti fizično varnost in psihološko dobrobit, vključno tudi s Pham Chi Dungom, Nguyen Tuong Thuyem in Le Huu Minh Tuanom, ter obravnavati vse druge politične zapornike in pridržane v skladu z mednarodnimi standardi; poudarja, da je pravica do stika z odvetniki, zdravstvenima osebjem in družinskimi člani pomembna varovalka zoper mučenje in grdo ravnanje;

5. poziva vietnamske oblasti, naj odpravijo cenzuro neodvisnih novic in medijev, ki jih pripravljajo tako domače kot mednarodne medijske hiše, vključno z vietnamskim združenjem neodvisnih novinarjev, naj odpravijo omejitve za spletne vire informacij in uporabo interneta ter zagotovijo varen prostor in ugodno okolje za novinarje, državljane novinarje, blogerje in druge, ki se izražajo na spletu;

6. izraža zaskrbljenost zaradi poročil o sodelovanju svetovnih omrežij družbenih medijev v poskusih vietnamskih oblasti, da bi omejile svobodo izražanja, in poziva svetovne platforme, naj ne bodo vpletene v cenzuro, ki poteka v Vietnamu;

7. poziva vietnamsko vlado, naj odpravi vse omejitve svobode veroizpovedi in odpravi nadlegovanje verskih skupnosti;

8. poziva vietnamsko vlado, naj revidira določbe vietnamskega kazenskega zakonika, zlasti 117., 118. in 331. člen, ki neupravičeno omejujejo pravico do svobode izražanja, mirnega zbiranja in združevanja, ter naj spremeni zakon o kibernetski varnosti ter odloka 15/2020/ND-CP o kaznih za upravne kršitve pravil o poštnih storitvah, telekomunikacijah, radijskih frekvencah, informacijski tehnologiji in elektronskih transakcijah ter 72/2013/ND-CP o upravljanju, zagotavljanju in uporabi internetnih storitev in informacijskih vsebin na spletu ter naj jih uskladi z mednarodnimi standardi na področju človekovih pravic; izrecno poudarja, da je potrebna tudi reforma kazenskega zakonika, da bi zagotovili dejansko izvajanje konvencij Mednarodne organizacije dela (MOD) št. 98 in 87, za kateri se je Vietnam zavezal, da ju bo ratificiral;

9. poziva Vietnam, naj pospeši ratifikacijo konvencije MOD št. 87 o sindikalni svobodi in varstvu sindikalnih pravic, zagotovi njen hiter začetek veljave ter predloži verodostojen načrt za izvajanje konvencije MOD št. 105 o odpravi prisilnega dela in konvencije MOD št. 98 o pravicah organiziranja in kolektivnega dogovarjanja; poziva vietnamske oblasti, naj priznajo neodvisne sindikate in zaščitijo vse delavce, zlasti ženske in otroke, pred diskriminacijo, spolnim nadlegovanjem, kršitvami zakonske zgornje meje nadur ter kršitvami obveznosti glede varnosti in zdravja;

10. poziva vietnamske oblasti, naj podpirajo izvajanje vodilnih načel OZN o podjetništvu in človekovih pravicah, ter poziva podjetja, ki imajo sedež v EU ali delujejo na njenem območju, naj spoštujejo ta načela ter mednarodno pravo in pravo na področju človekovih pravic;

11. poziva vietnamske oblasti, naj uvedejo takojšnji moratorij za uporabo smrtne kazni, kar bi bil prvi korak k njeni odpravi; poziva k pregledu vseh smrtnih obsodb, da bi zagotovili, da so se na sojenjih spoštovali mednarodni standardi, ter k pristopu Vietnama k drugemu izbirnemu protokolu k Mednarodnemu paktu o državljanskih in političnih pravicah, katerega cilj je odprava smrtne kazni;

12. poudarja, da je spoštovanje človekovih pravic ena ključnih osnov dvostranskih odnosov med Vietnamom in EU ter eden bistvenih elementov sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med njima in tudi sporazuma o prosti trgovini;

13. pozdravlja okrepljeno partnerstvo in dialog o človekovih pravicah med EU in Vietnamom, zlasti ustanovitev skupne parlamentarne skupine za spremljanje, ki jo je Evropski parlament ustanovil z narodno skupščino Vietnama, da bi spremljala izvajanje sporazuma o prosti trgovini med EU in Vietnamom in sporazuma o zaščiti naložb, in bi lahko olajšala dialog tudi na drugih področjih, ne samo glede trgovine; želi spomniti na pomembnost dialoga o človekovih pravicah kot ključnega instrumenta, ki naj bi se učinkovito uporabljal za spremljanje in spodbujanje Vietnama pri izvajanju potrebnih reform; poziva Evropsko službo za zunanje delovanje (ESZD), Komisijo in posebnega predstavnika EU za človekove pravice, naj okrepijo dialog o človekovih pravicah z Vietnamom na najvišji ravni;

14. se zaveda, da sta sporazum o prosti trgovini med EU in Vietnamom in sporazum o partnerstvu in sodelovanju z institucionalnega in pravnega vidika povezana, s čimer se zagotavlja, da so človekove pravice prav v središču odnosov med EU in Vietnamom; poziva pogodbenice sporazumov, naj jih izkoristijo za izboljšanje razmer na področju človekovih pravic v Vietnamu, in poudarja pomen konstruktivnega in učinkovitega dialoga o človekovih pravicah med EU in Vietnamom; glede na obseg stalnih kršitev človekovih pravic opominja vietnamsko vlado, da sporazum o partnerstvu in sodelovanju med EU in Vietnamom, ki je povezan s sporazumom o prosti trgovini med EU in Vietnamom, omogoča sprejetje ustreznih ukrepov v primeru hudih kršitev človekovih pravic, kar pomeni strožje stališče do vietnamske vlade; pozdravlja priložnost za obravnavanje vprašanj glede človekovih pravic z vietnamskim parlamentom na srečanjih skupne parlamentarne skupine za spremljanje v zvezi s sporazumom o prosti trgovini med EU in Vietnamom, pozdravlja pa tudi, da je prvo tovrstno srečanje potekalo decembra 2020;

15. poziva Komisijo in ESZD, naj hitro opravita celovito oceno učinka na človekove pravice v zvezi s tem, kaj bi lahko pomenil sporazum o prosti trgovini med EU in Vietnamom, k čemur je Parlament pozval v svoji resoluciji o ratifikaciji tega sporazuma; poziva k sprejetju akcijskega načrta za učinkovito obravnavanje vedno hujšega zatiranja v Vietnamu in dejstva, da ta država ne spoštuje svojih obveznosti na področju človekovih pravic, ter poziva Komisijo in ESZD, naj redno poročata Parlamentu o izvajanju tega akcijskega načrta;

16. ponovno poziva EU in Vietnam, naj vzpostavita neodvisen mehanizem spremljanja za človekove pravice in neodvisen pritožbeni mehanizem, s katerima bi prizadetim državljanom in lokalnim deležnikom zagotovili dejanski dostop do pravnih mehanizmov;

17. obžaluje, da notranje svetovalne skupine v zvezi s sporazumom o prosti trgovini med EU in Vietnamom še niso operativne, in znova poziva k široki in uravnoteženi zastopanosti neodvisnih, svobodnih in raznolikih organizacij civilne družbe v teh skupinah, tudi neodvisnih vietnamskih organizacij iz delavskega in okoljevarstvenega sektorja ter zagovornikov človekovih pravic; poziva vietnamske oblasti, naj se vzdržijo neustreznega poseganja v sestavo in delovanje tega organa ter groženj ali povračilnih ukrepov proti njegovim izbranim članom;

18. poziva Vietnam, naj izda stalno povabilo nosilcem mandatov posebnih postopkov OZN za obisk Vietnama, zlasti posebni poročevalki za svobodo mnenja in izražanja ter posebni poročevalki o položaju zagovornikov človekovih pravic, ter naj se jim omogoči prost in neoviran dostop do vseh, s katerimi se želijo posvetovati;

19. poziva podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, ESZD in Komisijo, naj dejavno podprejo novinarje, skupine civilne družbe in posameznike, ki zagovarjajo človekove pravice v Vietnamu, tudi tako, da pozovejo k izpustitvi novinarjev, zagovornikov človekovih pravic in zapornikov vesti vsakič, ko so v stiku z vietnamskimi oblastmi; poziva delegacijo EU v Hanoju, naj zagotovi vso ustrezno podporo zaprtim zagovornikom človekovih pravic, vključno z organiziranjem obiskov v zaporih, spremljanjem sojenj in zagotavljanjem pravne pomoči;

20. poziva delegacije EU, naj opozarjajo na primere iz te resolucije, na katere opozarjajo organi in strokovnjaki OZN, med katerimi so tudi Tran Huynh Duy Thuc, Ho Duc Hoa, Tran Anh Kim, Le Thanh Tung, Phan Kim Khanh, Tran Hoang Phuc, Hoang Duc Binh, Bui Van Trung, Truong Minh Duc, Nguyen Trung Ton, Pham Van Troi, Nguyen Bac Truyen, Le Dinh Luong, Nguyen Van Tuc, Nguyen Trung Truc, Pham Van Diep, Nguyen Nang Tinh, Tran Duc Thach, Pham Doan Trang, Can Thi Theu, Trinh Ba Phuong, Trinh Ba Tu, Dinh Thi Thu Thuy, Nguyen Thi Ngoc Hanh, Ngo Van Dung, Le Quy Loc in Ho Dinh Cuong;

21. poziva Svet EU za zunanje zadeve, naj razpravlja o stanju na področju človekovih pravic v Vietnamu; poziva države članice, naj, najbolje pred 13. nacionalnim kongresom Vietnamske komunistične partije, odločno izrazijo svoje pomisleke glede slabšanja stanja na področju človekovih pravic v Vietnamu; spodbuja EU in njene države članice, naj okrepijo svoja mednarodna prizadevanja, da bi v okviru Sveta OZN za človekove pravice spodbujala skupno pobudo s podobno mislečimi partnerji, zlasti z novo administracijo ZDA, da bi si prizadevali za konkretne izboljšave na področju človekovih pravic v Vietnamu;

22. poziva EU, naj si še naprej prizadeva za učinkovit sistem nadzora za izvoz, prodajo, posodabljanje in vzdrževanje vseh oblik varnostne opreme, orožja in blaga z dvojno rabo, vključno s tehnologijo za nadzor interneta, da bi preprečili njihovo uporabo za notranjo represijo v državah z zaskrbljujočim stanjem na področju človekovih pravic, med katerimi je tudi Vietnam;

23. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, generalnemu sekretarju Združenja držav jugovzhodne Azije, vladi in narodni skupščini Vietnama ter generalnemu sekretarju Organizacije združenih narodov.

 

 

Zadnja posodobitev: 20. januar 2021
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov