Návrh spoločného uznesenia - RC-B9-0090/2021Návrh spoločného uznesenia
RC-B9-0090/2021

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o zatknutí Alexeja Navaľného

20.1.2021 - (2021/2513(RSP))

predložený v súlade s článkom 132 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku
ktorý nahrádza tieto návrhy uznesenia:
B9‑0090/2021 (S&D)
B9‑0092/2021 (ECR)
B9‑0093/2021 (Verts/ALE)
B9‑0094/2021 (Renew)
B9‑0095/2021 (PPE)

Michael Gahler, Andrius Kubilius, Željana Zovko, Sandra Kalniete, David McAllister, Radosław Sikorski, Traian Băsescu, Eugen Tomac, Andrzej Halicki, Arba Kokalari, Miriam Lexmann, Tomasz Frankowski
v mene skupiny PPE
Kati Piri, Tonino Picula, Isabel Santos
v mene skupiny S&D
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, María Soraya Rodríguez Ramos, Dragoş Tudorache
v mene skupiny Renew
Sergey Lagodinsky, Hannah Neumann, Sara Matthieu
v mene skupiny Verts/ALE
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Bert‑Jan Ruissen, Assita Kanko, Hermann Tertsch, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra, Jan Zahradil, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Eugen Jurzyca, Jadwiga Wiśniewska, Jacek Saryusz‑Wolski
v mene skupiny ECR
Nikolaj Villumsen, Silvia Modig, Fabio Massimo Castaldo

Postup : 2021/2513(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B9-0090/2021
Predkladané texty :
RC-B9-0090/2021
Prijaté texty :

Uznesenie Európskeho parlamentu o zatknutí Alexeja Navaľného

(2021/2513(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Rusku, najmä uznesenie zo 17. septembra 2020 o situácii v Rusku: otrávenie Alexeja Navaľného[1],

 so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, Európsky dohovor o ľudských právach (EDĽP) a na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach,

  so zreteľom na Deklaráciu Organizácie Spojených národov o ochrancoch ľudských práv, ktorú Valné zhromaždenie OSN prijalo 9. decembra 1998,

 so zreteľom na Dohovor o zákaze vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických zbraní a o ich zničení (Dohovor o chemických zbraniach),

 so zreteľom na ústavu Ruskej federácie, a najmä na jej článok 2 a osobitne článok 29, ktorým sa chráni sloboda prejavu, a na medzinárodné záväzky v oblasti ľudských práv, ktoré sa Rusko zaviazalo plniť ako člen Rady Európy, Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) a OSN,

 so zreteľom na vyhlásenia predsedu Európskej rady a podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) zo 17. januára 2021 a predsedníčky Európskej komisie z 18. januára 2021 po zatknutí Alexeja Navaľného,

 so zreteľom na vyhlásenia vedúcich predstaviteľov členských štátov EÚ k zadržaniu Alexeja Navaľného po jeho príchode do Moskvy,

  so zreteľom na závery Európskej rady z 1. októbra 2020,

  so zreteľom na výsledok zasadnutia Rady pre zahraničné veci z 12. októbra 2020 a politickú dohodu o uložení reštriktívnych opatrení voči osobám spojeným s pokusom o vraždu Alexeja Navaľného,

  so zreteľom na rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) vo veciach Navaľnyj/Rusko zo 17. októbra 2017, Navaľnyj/Rusko z 15. novembra 2018 a Navaľnyj/Rusko (č. 2) z 9. apríla 2019,

  so zreteľom na globálny sankčný režim EÚ v oblasti ľudských práv, známy aj ako európsky Magnitského zákon, ktorý Rada prijala 7. decembra 2020,

 so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

 1. keďže Alexej Navaľnyj, vedúci ruský politik, právnik a protikorupčný aktivista, odhalil mnohé korupčné kauzy, ktoré sa týkali podnikov a ruských politikov, viedol niekoľko verejných protestov naprieč Ruskom a stal sa jedným z najefektívnejších lídrov ruskej opozície;
 2. keďže Alexej Navaľnyj je jedným z najväčších vyzývateľov ruských orgánov a prezidenta Putina a svojim odhodlaním a odvahou predstavuje nádej pre všetkých v Rusku, ktorí sa domnievajú, že sloboda, demokracia, politický pluralizmus a zodpovednosť sú v ich krajine možné;
 3. keďže 17. januára 2021 bol Alexej Navaľnyj zatknutý na medzinárodnom letisku Šeremeťevo v Moskve po jeho návrate z Nemecka, kde sa liečil po tom, ako bol otrávený v Rusku, pričom mu bol odopretý prístup k jeho právnikom;
 4. keďže Alexej Navaľnyj bol 18. januára 2021 odsúdený na 30 dní odňatia slobody až do súdneho pojednávania, a to počas bezprecedentného a náhle organizovaného výsluchu, ktorý sa uskutočnil na policajnej stanici bez prítomnosti právneho jeho zástupcu;
 5. keďže počas čakania na návrat Alexeja Navaľného bolo zadržaných približne 70 osôb vrátane novinárov a jeho podporovateľov;
 6. keďže Alexej Navaľnyj bol po tom, ako bol 20. augusta 2020 otrávený, prevezený do Nemecka so súhlasom ruských orgánov, aby mu bola poskytnutá liečba; keďže spoločnému projektu siete investigatívnych novinárov za účasti vyšetrovacieho tímu Bellingcat sa podarilo identifikovať niekoľkých páchateľov tohto otrávenia, pričom všetci sú agenti bezpečnostných služieb Ruskej federácie;
 7. keďže lekári nemocnice Charité v Berlíne dospeli k záveru, že Alexej Navaľnyj bol otrávený nervovo paralytickou látkou zo skupiny nervových vojenských látok typu Novičok vyvinutých Sovietskym zväzom a Ruskou federáciou, ktoré sú dostupné len vojenským štruktúram a tajným službám v Rusku; keďže povahu otravy potvrdili viaceré laboratóriá v Nemecku, vo Francúzsku a Švédsku, ako aj Organizácia pre zákaz chemických zbraní (OPCW);
 8. keďže podľa Dohovoru o chemických zbraniach sa akékoľvek otrávenie jednotlivca použitím nervovo paralytickej látky považuje za použitie chemických zbraní a keďže použitie chemických zbraní kýmkoľvek za akýchkoľvek okolností predstavuje závažné porušenie medzinárodného práva a medzinárodných noriem v oblasti ľudských práv;
 9. keďže EÚ spolu s medzinárodnými partnermi vyzvala ruské orgány, aby dôkladne vyšetrili pokus o vraždu Alexeja Navaľného s použitím zakázanej chemickej nervovoparalytickej látky, plne spolupracovali s OPCW s cieľom zabezpečiť nestranné medzinárodné vyšetrovanie a postavili zodpovedné osoby pred súd; keďže doteraz nedošlo k žiadnemu takémuto dôkladnému a nestrannému vyšetrovaniu zo strany ruských orgánov a Rusko výslovne zamietlo všetky výzvy na takéto vyšetrovanie;
 10. keďže EÚ vzhľadom na to, že Rusko danú záležitosť nevyšetruje ani nespolupracuje s OPCW, 15. októbra 2020 uložila sankcie voči šiestim ruským štátnym príslušníkom a jednému subjektu zapojeným do tohto trestného činu;
 11. keďže skutočnosť, že k pokusu o vraždu Alexeja Navaľného došlo počas príprav na ruské komunálne a regionálne voľby v septembri 2020 vrhá mimoriadne znepokojujúce svetlo na stav demokracie, základných slobôd a ľudských práv v krajine;
 12. keďže Ruská federálna väzenská služba oznámila, že Alexej Navaľnyj je zadržiavaný až do súdneho pojednávania za porušenie podmienok skoršieho podmienečného trestu v súvislosti s takzvaným prípadom Yves Rocher, hoci sa zotavoval z pokusu o vraždu zorganizovaného ruskými orgánmi;
 13. keďže v rozsudku zo 17. októbra 2017 Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) rozhodol, že Alexej Navaľnyj a jeho brat Oleg boli nespravodlivo odsúdení za finančné trestné činy v takzvanom prípade Yves Rocher v roku 2014 a že ruské súdy v tejto veci vyniesli „svojvoľné a zjavne neprimerané“ rozhodnutia, a uložil Ruskej federácii povinnosť zaplatiť obom bratom viac ako 80 000 EUR ako náhradu škody a nákladov;
 14. keďže Alexej Navaľnyj bol už v minulosti napadnutý, zadržiavaný, zatknutý a odsúdený v snahe zastaviť jeho politickú a verejnú činnosť; keďže ruské orgány využili predchádzajúce politicky motivované odsúdenia Alexeja Navaľného na to, aby mu zabránili kandidovať v ruských prezidentských voľbách v roku 2018;
 15. keďže 18. januára 2021 ruské orgány začali nové trestné konanie voči Alexejovi Navaľnému, v ktorom ho obvinili z podvodu v súvislosti s prevodom peňazí rôznym charitatívnym organizáciám;
 16. keďže práva na slobodu myslenia a prejavu, združovania a pokojného zhromažďovania sú zakotvené v ústave Ruskej federácie; keďže Ruská federácia je signatárom Všeobecnej deklarácie ľudských práv a Európskeho dohovoru o ľudských právach a je členom Rady Európy, a preto sa zaviazala dodržiavať medzinárodné normy a zásady týkajúce sa právneho štátu, ľudských práv a základných slobôd;
 17. keďže podľa známej ruskej organizácie pre ľudské práva Memorial je v Ruskej federácii viac ako 300 politických a náboženských väzňov; keďže EÚ prejavuje solidaritu so všetkými disidentmi a ruskými občanmi, ktorí napriek ohrozeniu svojej slobody a životov a tlaku zo strany Kremľa a ruských orgánov naďalej bojujú za slobodu, ľudské práva a demokraciu;
 18. keďže situácia týkajúca sa ľudských práv a právneho štátu sa v Rusku naďalej zhoršuje, pričom orgány sa systematicky snažia brániť slobode prejavu, obmedzovať slobodu združovania, mariť činnosť opozície, represívne reagovať na akékoľvek konanie zamerané na odhaľovanie korupcie a potláčať činnosť ruskej občianskej spoločnosti;
 19. keďže porušovanie medzinárodného práva na Ukrajine a v Gruzínsku a štátom sponzorované vraždy a fyzické odstraňovanie opozičných vodcov, novinárov a ďalších osôb, ako to bolo v prípade Borisa Nemcova, Anny Politkovskej, Sergeja Magnitského a ďalších, zostali nepotrestané; keďže mnohé tieto pokusy o vraždu otravou a inými prostriedkami, ako aj odmietnutie spolupráce v súdnom konaní týkajúcom sa zostrelenia letu MH17 priviedli vzťahy s Ruskou federáciou na historicky najnižšiu úroveň;
 20. keďže od decembra 2020 má Európska únia vo svojom súbore nástrojov globálny sankčný režim pre ľudské práva, ktorý je zacielený na zodpovedné osoby a subjekty, ktoré sa podieľajú na závažných porušeniach a zneužívaní ľudských práv na celom svete alebo sú s nimi spojené;
 1. vyzýva na okamžité a bezpodmienečné prepustenie Alexeja Navaľného a všetkých osôb zadržaných v súvislosti s jeho návratom do Ruska, či už ide o novinárov, spolupracovníkov alebo občanov, ktorí ho prišli podporiť;
 2. dôrazne odsudzuje zatknutie Alexeja Navaľného a jeho podporovateľov a politicky motivované represie zo strany ruských orgánov voči nemu, a to aj prostredníctvom využívania justičného systému; okrem toho odsudzuje pokus o jeho zavraždenie a vyjadruje hlboké znepokojenie nad zmenšujúcim sa priestorom pre politickú opozíciu, hlasy disidentov a občiansku spoločnosť v Ruskej federácii;
 3. veľmi dôrazne odsudzuje správanie Ruskej federácie, ktoré považuje za nevhodné pre člena Rady Európy a OBSE, ktorý sa zaviazal dodržiavať základné slobody, ľudské práva a zásady právneho štátu zakotvené v EDĽP a Medzinárodnom pakte o občianskych a politických právach; nabáda Radu Európy a OBSE, aby prijali primerané opatrenia na posúdenie porušovania záväzkov prijatých Ruskou federáciou;
 4. opätovne pripomína, že zadržiavanie politických oponentov je v rozpore s medzinárodnými záväzkami Ruska, a trvá na tom, aby sa súdnictvo odpolitizovalo a aby sa dodržiavali práva na spravodlivý proces a prístup k právnemu poradenstvu; vyzýva Výbor ministrov a členské štáty Rady Európy, aby využili právomoci zakotvené v článku 46 ods. 4 EDĽP a predložili ESĽP prípad porušenia povinnosti proti Ruskej federácii;
 5. vyzýva ruské orgány, aby ukončili obťažovanie, zastrašovanie, násilie a represie voči nezávislým hlasom a disidentom tým, že skoncujú s prevládajúcou beztrestnosťou, ktorá už zapríčinila smrť mnohých novinárov, aktivistov, obhajcov ľudských práv a opozičných politikov, a aby zabezpečili, že títo ľudia budú môcť vykonávať činnosť bez strachu o svoje životy alebo životy svojich rodinných príslušníkov alebo priateľov;
 6. domnieva sa, že pokus o vraždu Alexeja Navaľného a jeho okamžité zatknutie pri návrate do Ruska sú zamerané na odrádzanie od ďalšieho odhaľovania závažnej korupcie režimu a sú súčasťou systematického úsilia o umlčanie a odstránenie jeho osoby, ako aj politickej opozície a ďalších disidentov v krajine vo všeobecnosti, najmä so zreteľom nadchádzajúce parlamentné voľby, ktoré sa uskutočnia na jeseň 2021; domnieva sa, že režim tým odhaľuje svoje pohŕdanie vlastnými občanmi, bezohľadne sa snaží zostať pri moci a oberá ľudí o akúkoľvek šancu na demokraciu a slobodu; vyjadruje solidaritu s demokratickými silami v Rusku, ktoré sú verné myšlienke otvorenej a slobodnej spoločnosti;
 7. zdôrazňuje svoje odhodlanie pozorne sledovať vývoj situácie Alexeja Navaľného a jeho fyzický i duševný stav, za ktorý sú výlučne zodpovedné ruské orgány;
 8. odsudzuje opakované použitie chemických nervových paralytických látok Ruskou federáciou voči ruským občanom a pripomína, že použitie chemických zbraní za akýchkoľvek okolností predstavuje podľa medzinárodného práva, najmä Dohovoru o chemických zbraniach, odsúdeniahodný trestný čin; naďalej naliehavo vyzýva ruské orgány, aby poskytli OPCW úplné informácie o svojom programe Novičok a aby bezodkladne vyšetrili a postavili pred súd osoby zodpovedné za trestný čin spáchaný proti Alexejovi Navaľnému, a vyvodili voči nim zodpovednosť; opakuje svoju výzvu na medzinárodné vyšetrovanie prípadov porušovania medzinárodných záväzkov Ruska v oblasti chemických zbraní;
 9. vyzýva Radu, aby na svojich nadchádzajúcich zasadnutiach zaujala aktívny postoj k tejto otázke a aby výrazne posilnila reštriktívne opatrenia EÚ voči Rusku, a to aj uložením sankcií jednotlivcom a právnickým osobám zapojeným do rozhodnutia o zatknutí a uväznení Alexeja Navaľného; domnieva sa okrem toho, že EÚ by v rámci globálneho sankčného režimu v oblasti ľudských práv mala uvaliť dodatočné cielené reštriktívne opatrenia voči všetkým osobám, ktoré sa priamo podieľali na útokoch voči nemu alebo nesú za ne zodpovednosť;
 10. nalieha na Radu, aby zaviedla sankcie proti ruským oligarchom s prepojením na režim a členom vnútorného kruhu prezidenta Putina, ako aj mediálnym propagandistom, ktorí vlastnia aktíva v Európskej únii a môžu voľne cestovať do členských štátov; domnieva sa, že tieto sankcie by sa mali rozšíriť aj na ich najbližších rodinných príslušníkov; trvá na tom, že Európska únia by už nemala byť vítaným miestom pre ruské bohatstvo nejasného pôvodu;
 11. vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby vypracovali novú stratégiu pre vzťahy EÚ a Ruska zameranú na podporu občianskej spoločnosti, ktorá podporuje demokratické hodnoty, právny štát, základné slobody a ľudské práva; vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby kriticky preskúmali spoluprácu s Ruskom v rámci rôznych platforiem zahraničnej politiky a projektov, ako je Nord Stream 2, ktorého dokončenie musí EÚ okamžite zastaviť;
 12. vyzýva ruskú vládu a Štátnu dumu, aby prepracovali právny rámec volieb a právne predpisy týkajúce sa zahraničných agentov a nežiadúcich organizácií tak, aby sa dosiahla pluralita a umožnili slobodné a spravodlivé voľby v súlade s medzinárodnými normami a vytvorili rovnaké podmienky pre opozičných kandidátov; požaduje, aby ruská vláda zaručila všetkým demokratickým stranám rovnaký prístup a rovnaké šance počas nadchádzajúcich volieb do Dumy, keďže nezaregistrovanie strán je zneužitím registračného postupu, ktorý ničí politickú súťaž a pluralitnú demokraciu; upozorňuje, že medzi ruským režimom a diktatúrou v Bielorusku dochádza k čoraz väčšiemu zbližovaniu postojov a taktiky; domnieva sa, že oba režimy sa obávajú rastúceho dopytu po zmene medzi obyvateľmi, a preto je pre ne manipulácia volieb vhodným politickým riešením;
 13. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Alexej Navaľnyj nemôže vystúpiť pred Výborom pre právne veci a ľudské práva Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (PACE) 19. januára 2021, ako sa plánovalo, zatiaľ čo ruskej parlamentnej delegácií bolo nedávno umožnené vrátiť sa do PACE;
 14. opätovne potvrdzuje svoju výzvu adresovanú Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a členským štátom, aby naďalej pozorne monitorovali situáciu v oblasti ľudských práv v Ruskej federácii, a vyzýva delegáciu EÚ v Rusku a veľvyslanectvá členských štátov, aby pokračovali v monitorovaní súdnych konaní týkajúcich sa organizácií občianskej spoločnosti, opozičných politikov a aktivistov vrátane prípadu Alexeja Navaľného; vyzýva EÚ, aby zvýšila svoju podporu ruským disidentom, mimovládnym organizáciám a organizáciám občianskej spoločnosti, ako aj nezávislým médiám a spravodajcom;
 15. vyzýva členské štáty EÚ, aby koordinovali svoje pozície voči Rusku a na bilaterálnych a multilaterálnych fórach s ruskými orgánmi vystupovali jednotne; okrem toho zdôrazňuje, že EÚ by mala využiť zmenu administratívy vo Washingtone na posilnenie transatlantickej jednoty pri ochrane demokracie a základných hodnôt pred autoritárskymi režimami; pripomína, že Parlament stojí za ruským ľudom v jeho boji za základné slobody, ľudské práva a demokraciu;
 16. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, Rade Európy, Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a prezidentovi, vláde a Štátnej dume Ruskej federácie.

 

Posledná úprava: 20. januára 2021
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia