Διαδικασία : 2021/2540(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B9-0116/2021

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B9-0116/2021

Συζήτηση :

PV 09/02/2021 - 12
CRE 09/02/2021 - 12

Ψηφοφορία :

PV 11/02/2021 - 8
PV 11/02/2021 - 17

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0054

<Date>{09/02/2021}9.2.2021</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9‑0116/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0117/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0120/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0122/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0125/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0128/2021</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 258kWORD 67k

<TitreType>ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ</TitreType>

<TitreRecueil>σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού</TitreRecueil>


<Replacing>που αντικαθιστά τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:</Replacing>

<TablingGroups>B9‑0116/2021 (The Left)

B9‑0117/2021 (Verts/ALE)

B9‑0120/2021 (S&D)

B9‑0122/2021 (Renew)

B9‑0125/2021 (ECR)

B9‑0128/2021 (PPE)</TablingGroups>


<Titre>σχετικά με την κατάσταση στη Μιανμάρ</Titre>

<DocRef>(2021/2540(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Michael Gahler, Seán Kelly, Isabel Wiseler‑Lima, Daniel Caspary, Miriam Lexmann, Tom Vandenkendelaere</Depute>

<Commission>{PPE}εξ ονόματος της Ομάδας PPE</Commission>

<Depute>Kati Piri, Marianne Vind</Depute>

<Commission>{S&D}εξ ονόματος της Ομάδας S&D</Commission>

<Depute>Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Svenja Hahn, Moritz Körner, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Nicolae Ştefănuță</Depute>

<Commission>{Renew}εξ ονόματος της Ομάδας Renew</Commission>

<Depute>Heidi Hautala, Hannah Neumann</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE</Commission>

<Depute>Anna Fotyga</Depute>

<Commission>{ECR}εξ ονόματος της Ομάδας ECR</Commission>

<Depute>Marisa Matias</Depute>

<Commission>{The Left}εξ ονόματος της Ομάδας The Left</Commission>

</RepeatBlock-By>

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Μιανμάρ

(2021/2540(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Μιανμάρ και την κατάσταση των Ροχίνγκια, και ιδίως εκείνα της 22ας Νοεμβρίου 2012[1], της 20ής Απριλίου 2012[2], της 20ής Μαΐου 2010[3], της 25ης Νοεμβρίου 2010[4], της 7ης Ιουλίου 2016[5], της 15ης Δεκεμβρίου 2016[6], της 14ης Σεπτεμβρίου 2017[7], της 14ης Ιουνίου 2018[8], της 13ης Σεπτεμβρίου 2018 [9] και της 19ης Σεπτεμβρίου 2019[10],

  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2018 και της 10ης Δεκεμβρίου 2018, σχετικά με τη Μιανμάρ/Βιρμανία,

  έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2020, για την ανανέωση των υφιστάμενων περιοριστικών μέτρων κατά της Μιανμάρ για δώδεκα επιπλέον μήνες,

  έχοντας υπόψη τον έκτο διάλογο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μιανμάρ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2020 με βιντεοδιάσκεψη,

  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΑΠ/ΑΕ), της 1ης Φεβρουαρίου 2021, σχετικά με τη Μιανμάρ,

  έχοντας υπόψη τη δήλωση του ΑΠ/ΥΕ εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 2ας Φεβρουαρίου 2021, σχετικά με τη Μιανμάρ,

  έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με τη σεξουαλική βία στο πλαίσιο συγκρούσεων, που δημοσιεύθηκε στις 23 Μαρτίου 2018 (S/2018/250),

  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΣΑΔ) του ΟΗΕ σχετικά με τη Μιανμάρ και την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μουσουλμάνων Ροχίνγκια και άλλων μειονοτήτων,

  έχοντας υπόψη την έκθεση της UNIFFM, της 22ας Αυγούστου 2019, σχετικά με τη σεξουαλική και έμφυλη βία στη Μιανμάρ και τον έμφυλο αντίκτυπο των εθνοτικών συγκρούσεων της χώρας (A/HRC/42/CRP.4),

  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις της Ειδικής Εισηγήτριας για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μιανμάρ, του Γραφείου της Ύπατης Αρμόστριας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και τις εκθέσεις του εποπτικού μηχανισμού της ΔΟΕ,

  έχοντας υπόψη τη διάταξη του Διεθνούς Δικαστηρίου, της 23ης Ιανουαρίου 2020, σχετικά με την αίτηση για την υπόδειξη προσωρινών μέτρων που υπέβαλε η Δημοκρατία της Γκάμπιας στην υπόθεση σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης για την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος της γενοκτονίας (Γκάμπια κατά  Μιανμάρ),

  έχοντας υπόψη τις Συμβάσεις της Γενεύης, του 1949, και τα πρόσθετα πρωτόκολλά τους,

  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948,

  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ, του 1951, για το καθεστώς των προσφύγων, και το συνημμένο σε αυτήν πρωτόκολλο, του 1967,

  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ, του 1948, για την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος της γενοκτονίας,

  έχοντας υπόψη το άρθρο 25 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα (ICCPR), του 1966,

  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση των διπλωματικών αποστολών στη Μιανμάρ, της 29ης Ιανουαρίου 2021, σχετικά με την υποστήριξη της δημοκρατικής μετάβασης της Μιανμάρ και τις προσπάθειες προώθησης της ειρήνης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανάπτυξης στη χώρα,

  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), της 1ης Φεβρουαρίου 2021, σχετικά με τη Μιανμάρ,

  έχοντας υπόψη τη δήλωση, της 3ης Φεβρουαρίου 2021, με την οποία οι Υπουργοί Εξωτερικών της G7 καταδικάζουν το πραξικόπημα στη Μιανμάρ,

  έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν Τύπου του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, της 5ης Φεβρουαρίου 2021, σχετικά με τη Μιανμάρ,

  έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν Τύπου, της 4ης Φεβρουαρίου 2021, του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, António Guterres,

  έχοντας υπόψη τη δήλωση του προέδρου του Συνδέσμου κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), της 1ης Φεβρουαρίου 2021, σχετικά με τις εξελίξεις στη Δημοκρατία της Ένωσης της Μιανμάρ,

  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα,

  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για τη Μιανμάρ, Tom Andrews,

  έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

 

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, την 1η Φεβρουαρίου 2021, οι ένοπλες δυνάμεις της Μιανμάρ («Tatmadaw»), κατά σαφή παραβίαση του Συντάγματος της Μιανμάρ, συνέλαβαν τον Πρόεδρο Win Myint και την Κρατική Σύμβουλο Aung San Suu Kyi, καθώς και ηγετικά μέλη της κυβέρνησης, κατέλαβαν την εξουσία στο νομοθετικό, δικαστικό και εκτελεστικό σκέλος της κυβέρνησης με στρατιωτικό πραξικόπημα και κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης διάρκειας ενός έτους·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως απάντηση στο πραξικόπημα, ξέσπασαν διαδηλώσεις σε διάφορες πόλεις της Μιανμάρ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 7 Φεβρουαρίου 2021, περίπου 100 000 άτομα στη Yangon συμμετείχαν σε ειρηνική διαδήλωση κατά του πραξικοπήματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την 1η Φεβρουαρίου 2021, έχουν συλληφθεί παράνομα ή τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό περίπου 164 πολιτικοί, κυβερνητικοί αξιωματούχοι, εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, μοναχοί και συγγραφείς· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως απάντηση στις συνεχιζόμενες διαμαρτυρίες, στις 8 Φεβρουαρίου ο στρατός κήρυξε στρατιωτικό νόμο στις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, επιβάλλοντας νυκτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας και απαγορεύοντας όλες τις συγκεντρώσεις άνω των πέντε ανθρώπων·

C.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Εθνικός Σύνδεσμος για τη Δημοκρατία (NLD)  κέρδισε τις κοινοβουλευτικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στη Μιανμάρ στις 8 Νοεμβρίου 2020, καταλαμβάνοντας 396 από τις 476 έδρες (περίπου το 83% του συνόλου των διαθέσιμων εδρών)· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές ήταν οι δεύτερες αμφισβητούμενες εκλογές μετά από σχεδόν 50 χρόνια στρατιωτικής δικτατορίας και ότι το υποστηριζόμενο από τις Tatmadaw Κόμμα Αλληλεγγύης και Ανάπτυξης της Ένωσης (USDP) κέρδισε μόνο 33 έδρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το NLD αύξησε περαιτέρω το ποσοστό των ψήφων που έλαβε σε σχέση με τις εκλογές του 2015, οι οποίες ήταν οι πρώτες δημοκρατικές εκλογές στη Μιανμάρ από το 1990 και στις οποίες το NLD είχε καταλάβει 360 έδρες και το USDP 41· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στρατός είχε ήδη αρνηθεί να αναγνωρίσει τις εκλογές του 1990, στις οποίες το NLD είχε καταλάβει 392 από τις 492 έδρες·

D.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό συμμετοχής σε όλες τις δημοκρατικές εκλογές ήταν σταθερά γύρω στο 70%, γεγονός που καταδεικνύει την υποστήριξη του λαού της Μιανμάρ προς τη δημοκρατία·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο κοινοβούλιο επρόκειτο να συγκληθεί για πρώτη φορά την ημέρα του πραξικοπήματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι το στρατιωτικό πραξικόπημα καταστρατηγεί τη δημοκρατικά εκπεφρασμένη βούληση του λαού της Μιανμάρ και αντικατοπτρίζει την πρόθεση των Tatmadaw να καταλάβουν για ακόμη μία φορά την απόλυτη εξουσία στη Μιανμάρ, όπως συνέβη κατά την περίοδο του στρατιωτικού καθεστώτος – η οποία επισήμως έληξε το 2012, αλλά στην πραγματικότητα δεν τελείωσε ποτέ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Tatmadaw δήλωσαν ότι θα διεξαχθούν νέες εκλογές μετά τη λήξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που έχει κηρυχθεί για περίοδο ενός έτους, γεγονός που συνεπάγεται απουσία κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου·

F.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά το πραξικόπημα, στις 4 Φεβρουαρίου 2021, 70 εκλεγέντες βουλευτές συμμετείχαν σε ορκωμοσία, στο πλαίσιο της οποίας ανέλαβαν τη δέσμευση να διασφαλίσουν τη λειτουργία του κοινοβουλίου και να συνεχίσουν να ασκούν την εντολή τους ως εκπρόσωποι του λαού·

G.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Tatmadaw, γνωρίζοντας σαφώς ότι δεν απολαμβάνουν ευρείας στήριξης μεταξύ του πληθυσμού, αρνήθηκαν να αποδεχθούν τα εκλογικά αποτελέσματα και αναφέρθηκαν σε εκτεταμένη εκλογική νοθεία, χωρίς να παρουσιάσουν κανένα αποδεικτικό στοιχείο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκλογική επιτροπή και οι εκλογικοί παρατηρητές στη Μιανμάρ δεν επιβεβαίωσαν τους ισχυρισμούς των Tatmadaw· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Tatmadaw και ο πολιτικός βραχίονάς τους, το Κόμμα Αλληλεγγύης και Ανάπτυξης της Ένωσης (USDP), έχουν αυξήσει τις καταγγελίες για εκλογικές παρατυπίες τις τελευταίες εβδομάδες, καλώντας την Εκλογική Επιτροπή της Μιανμάρ να παρέμβει· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στρατός οργανώνει διαδηλώσεις προς υποστήριξη του στρατού· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, δεν επιτράπηκε σε 1,5 εκατομμύρια ψηφοφόρους από εθνοτικές μειονότητες σε περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις, οι περισσότεροι από τους οποίους Ροχίνγκια, να συμμετάσχουν στις εκλογές· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νόμος περί ιθαγένειας της Μιανμάρ ανακηρύσσει τους Ροχίνγκια «μη ημεδαπούς» ή «αλλοδαπούς μόνιμους κατοίκους», στερώντας τους την ιθαγένεια·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό το πραξικόπημα συνιστά σαφή παραβίαση του Συντάγματος της Μιανμάρ, του 2008· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σύνταγμα της Μιανμάρ προβλέπει ότι μόνον ο Πρόεδρος μπορεί ουσιαστικά να θέσει τέρμα στην πολιτική διακυβέρνηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το στρατιωτικό πραξικόπημα της 1ης Φεβρουαρίου 2021 ήταν συνεπώς αντισυνταγματικό, δεδομένου ότι ο Πρόεδρος Win Myint συνελήφθη παράνομα·

I.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Tatmadaw τοποθέτησαν τον στρατηγό Myint Swe ως προσωρινό πρόεδρο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διοικητής του στρατού, στρατηγός Min Aung Hlaing, ο οποίος περιλαμβάνεται σε διεθνείς καταλόγους κυρώσεων λόγω της συμμετοχής του στη δίωξη της μουσουλμανικής μειονότητας, είναι πιθανό να παραμείνει ο βασικός υπεύθυνος για τη λήψη αποφάσεων·

J.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά το πραξικόπημα, οι Tatmadaw περιόρισαν σημαντικά τον χώρο για την κοινωνία των πολιτών και επέβαλαν αυστηρούς περιορισμούς στα μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων διακοπές στη λειτουργία του Διαδικτύου και των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Tatmadaw κατηγορούνται από διεθνείς παρατηρητές ότι χρησιμοποιούν ψευδείς ειδήσεις με σκοπό τη χειραγώγηση της κοινής γνώμης σχετικά με το πραξικόπημα· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν εφαρμοστεί περιορισμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε εθνικό επίπεδο και ότι η τηλεόραση μεταδίδει αποκλειστικά το τηλεοπτικό κανάλι Myawaddy, το οποίο ανήκει στον στρατό·

K.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στρατός συνηθίζει να θέτει στο περιθώριο τους πολιτικούς αντιπάλους και τους επικριτές του κατηγορώντας τους για ασαφή αδικήματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Aung San Suu Kyi συνελήφθη και αργότερα κατηγορήθηκε για παράνομη εισαγωγή τουλάχιστον 10 φορητών ραδιοτηλεφώνων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εκδιωχθείς Πρόεδρος Win Myint τέθηκε υπό κράτηση την 1η Φεβρουαρίου 2021 για παραβίαση των κανονισμών έκτακτης ανάγκης σε σχέση με τον κορονοϊό, και κατηγορείται για το ότι χαιρέτισε υποστηρικτές του που βρίσκονταν σε όχημα στο πλαίσιο εκδήλωσης κατά την προεκλογική εκστρατεία του περασμένου έτους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν κριθούν ένοχοι, τόσο η Aung San Suu Kyi όσο και ο Win Myint αντιμετωπίζουν ποινή έως και τριετούς φυλάκισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η τυχόν καταδίκη θα μπορούσε να τους στερήσει το δικαίωμα να καταλάβουν εκ νέου δημόσιο αξίωμα·

L.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 100 ομάδες έχουν προσχωρήσει στο κίνημα πολιτικής ανυπακοής, το οποίο έχει εξαγγείλει απεργίες στον ιατρικό τομέα, μεταξύ άλλων·

M.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μιανμάρ έχει μακρά ιστορία δημοκρατικών αγώνων και στρατιωτικής καταστολής· λαμβάνοντας υπόψη ότι από την κήρυξη της ανεξαρτησίας από τη Βρετανία το 1948, και ιδίως κατά τη μακρά περίοδο 1962-2015, ο στρατός έλεγχε σταθερά την εξουσία, περιορίζοντας οποιαδήποτε δημοκρατική πρόοδο, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, περιστέλλοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα και φυλακίζοντας ακτιβιστές της αντιπολίτευσης, μεταξύ των οποίων η βραβευθείσα με το Νόμπελ Ειρήνης του 1991 Aung San Suu Kyi, η οποία βρισκόταν υπό κατ’ οίκον περιορισμό για μεγάλο τμήμα της περιόδου μεταξύ 1989 και 2010·

N.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ισχύον Σύνταγμα τέθηκε σε ισχύ το 2008 και ότι, πριν από τις εκλογές, οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων διατύπωσαν ανησυχίες δεδομένου ότι αποδίδει το 25 % των κοινοβουλευτικών εδρών στις Tatmadaw και, κατά συνέπεια, παραχωρεί ουσιαστικά στον στρατό την εξουσία να ασκεί βέτο σε οποιεσδήποτε περαιτέρω συνταγματικές αλλαγές, για τις οποίες απαιτείται το 75 % των ψήφων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σύνταγμα διασφαλίζει περαιτέρω ότι οι Tatmadaw διατηρούν τον πλήρη έλεγχο των δυνάμεων ασφαλείας, της αστυνομίας και των υπουργείων εσωτερικών, άμυνας και συνοριακών υποθέσεων·

O.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά από σειρά διαδηλώσεων και εσωτερικών αγώνων, η χώρα άρχισε σταδιακά να εκδημοκρατίζεται στις αρχές της δεκαετίας του 2010, γεγονός που οδήγησε σε αύξηση των πολιτικών ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένης της σταδιακής δημοκρατικής προόδου, δείγμα της οποίας ήταν τα αποτελέσματα των γενικών εκλογών του 2015, καθώς και μιας σειράς επαναληπτικών εκλογών, τις οποίες κέρδισε άνετα το αντιπολιτευόμενο κόμμα NLD·

P.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω των ευαίσθητων συνολικών συνθηκών, η κατάσταση στη Μιανμάρ εξακολουθεί να είναι εύθραυστη και τεταμένη παρά το γεγονός ότι η χώρα βρίσκεται υπό ημιδημοκρατική και πολιτική διακυβέρνηση από το 2015, δεδομένου ότι οι φιλοδημοκρατικές δυνάμεις και οι Tatmadaw, παρά τις κοινές, σε μεγάλο βαθμό, απόψεις σχετικά με ορισμένα έργα οικονομικής ανάπτυξης και οικονομικές μεταρρυθμίσεις, έχουν θεμελιωδώς διαφορετικές απόψεις για τη μελλοντική πορεία της χώρας·

Q.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εκδημοκρατισμός της Μιανμάρ, ο οποίος ξεκίνησε τη δεκαετία του 2010, οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στην ανάγκη οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, καθότι αυτή αντιμετώπιζε σοβαρές διεθνείς κυρώσεις λόγω του στρατιωτικού της καθεστώτος και των καταστροφικών επιδόσεών της στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιορισμένες δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις οδήγησαν σε σταδιακή άρση ορισμένων διεθνών κυρώσεων, γεγονός που επέτρεψε την οικονομική ανάπτυξη και ωφέλησε μεγάλα τμήματα του πληθυσμού της Μιανμάρ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το πραξικόπημα επαναφέρει την κατάσταση που επικρατούσε πριν από τις διαδικασίες εκδημοκρατισμού και υπονομεύει τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση προτιμήσεων του καθεστώτος ΟΕΟ και την άρση των κυρώσεων·

R.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως εις βάρος της μουσουλμανικής μειονότητας στη Μιανμάρ, και ειδικότερα των Ροχίνγκια, την οποία η κυβέρνηση της Μιανμάρ δεν έχει αναγνωρίσει ως εθνοτική ομάδα της χώρας, συνεχίστηκαν και μετά τον εκδημοκρατισμό, με τραγικό αποκορύφωμα τις θηριωδίες που διαπράχθηκαν το 2017, και οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ως εθνοκάθαρση από τον ΟΗΕ και οδήγησαν σε μαζική έξοδο προσφύγων προς το γειτονικό Μπανγκλαντές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μειονότητα των Ροχίνγκια, παρά τις πολυάριθμες εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας, εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να διώκεται στη Μιανμάρ·

S.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Μιανμάρ αγνόησε σε μεγάλο βαθμό τις διεθνείς εκκλήσεις για τερματισμό της εθνοκάθαρσης των Ροχίνγκια και για βελτίωση της κατάστασής τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά συνέπεια, τον Σεπτέμβριο του 2019, το Κοινοβούλιο απέβαλε τελικά την Aung San Suu Kyi, η οποία ήταν τότε Κρατική Σύμβουλος και Υπουργός Εξωτερικών της Μιανμάρ, από την κοινότητα του Βραβείου Ζαχάρωφ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, διότι δεν ανέλαβε δράση κατά των εν λόγω τεκμηριωμένων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι έκτοτε έχουν επιβληθεί διεθνείς κυρώσεις για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά του στρατού και, μεταξύ άλλων, του κυβερνώντος αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων, στρατηγού Min Aung Hlaing·

T.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Μιανμάρ υπάρχουν πολυάριθμες εθνοτικές ομάδες, μεταξύ των οποίων οι Ροχίνγκια, οι Κάρεν, οι Ρακίν, οι Σαν και οι Τσιν· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εσωτερικές συγκρούσεις έχουν οδηγήσει στην τραγική απώλεια χιλιάδων ζωών τις τελευταίες δεκαετίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες συγκρούσεις στην πολιτεία Kayin είχαν ως αποτέλεσμα τον εκτοπισμό 4 000 ατόμων, μόνο από τον Δεκέμβριο του 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια ο στρατός φέρεται να έχει διαπράξει σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και φρικαλεότητες, συμπεριλαμβανομένων βιασμών και εγκλημάτων πολέμου, με αποτέλεσμα το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) να κινήσει ειδική έρευνα για την κατάσταση της μειονότητας των Ροχίνγκια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η IIFFMM έχει ζητήσει να πραγματοποιηθεί έρευνα και δίωξη κατά του στρατηγού Min Aung Hlaing για γενοκτονία στο βόρειο τμήμα της πολιτείας Rakhine, καθώς και για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου στις πολιτείες Rakhine, Kachin και Shan·

U.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάταξη του Διεθνούς Δικαστηρίου (ΔΔ), της 23ης Ιανουαρίου 2020, υπέδειξε προσωρινά μέτρα στην υπόθεση σχετικά με τη Σύμβαση για τη γενοκτονία και τους Ροχίνγκια που κίνησε η Γκάμπια κατά της Μιανμάρ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Μιανμάρ, με την Aung San Suu Kyi να ηγείται της υπεράσπισής της στο ΔΔ, έχει χαρακτηρίσει τις καταγγελίες περί γενοκτονίας ως μια παραπλανητική και ελλιπή εικόνα της κατάστασης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Μιανμάρ έχει λάβει περιορισμένο αριθμό μέτρων για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω διαφόρων προεδρικών οδηγιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση δεν έχει ακόμη τροποποιήσει ή καταργήσει βασικούς νόμους που διευκολύνουν τις διακρίσεις εις βάρος των Ροχίνγκια, συμπεριλαμβανομένου του νόμου περί ιθαγένειας του 1982·

V.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει επανειλημμένα ζητήσει να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι για τα εγκλήματα αυτά, και ότι υποστήριξε τα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν στο ΣΑΔ του ΟΗΕ, στις 27 Σεπτεμβρίου 2018, και στην Τρίτη Επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στις 16 Νοεμβρίου 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πιο υψηλόβαθμα στελέχη του στρατού που επέβλεπαν τις επιθέσεις κατά των Ροχίνγκια παραμένουν στις θέσεις τους και συμμετείχαν στο πραξικόπημα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα καταδικάσει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις συστηματικές και εκτεταμένες επιθέσεις κατά του πληθυσμού των Ροχίνγκια·

W.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2013, η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει πολιτικά και οικονομικά τη διαδικασία δημοκρατικής μετάβασης της Μιανμάρ και καταβάλλει τεράστιες προσπάθειες για την προώθηση της ειρήνης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανάπτυξης στη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Οκτώβριο του 2015, η ΕΕ υπέγραψε την εθνική συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ως διεθνής μάρτυρας, γεγονός που αντικατοπτρίζει τον καίριο ρόλο της στην υποστήριξη της ειρηνευτικής διαδικασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διέθεσε 688 εκατομμύρια EUR για αναπτυξιακή στήριξη στη Μιανμάρ κατά την περίοδο 2014-2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μιανμάρ επωφελείται από εμπορικές προτιμήσεις στο πλαίσιο του καθεστώτος «Όλα εκτός από όπλα» (ΟΕΟ), το οποίο παρέχει αδασμολόγητη πρόσβαση χωρίς ποσοστώσεις στην ενιαία αγορά της ΕΕ·  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία ενισχυμένης δέσμευσης ξεκίνησε ήδη το 2018, εστιάζοντας στη συμμόρφωση με τις συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και στα εργασιακά δικαιώματα·

X.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 23 Απριλίου 2020, το Συμβούλιο παρέτεινε κατά ένα έτος, έως τις 30 Απριλίου 2021, τα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν για τη Μιανμάρ και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και ταξιδιωτικές απαγορεύσεις σε 14 ανώτερους αξιωματούχους του στρατού, της συνοριοφυλακής και της αστυνομίας της Μιανμάρ, οι οποίοι ευθύνονται για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράχθηκαν σε βάρος του πληθυσμού των Ροχίνγκια, χωρικών που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες και πολιτών στις πολιτείες Rakhine, Kachin και Shan· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν επιβλήθηκαν περιοριστικά μέτρα κατά του στρατηγού Min Aung Hlaing ή του υπαρχηγού των ενόπλων δυνάμεων, στρατηγού Soe Win·

Y.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου 600 000 Ροχίνγκια παραμένουν στην πολιτεία Rakhine και εξακολουθούν να υποβάλλονται σε διαρκείς πολιτικές και πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις, καθώς και σε συστηματικές παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους, αυθαίρετες συλλήψεις, εγκλεισμό σε υπερπλήρεις καταυλισμούς, στέρηση της ελευθερίας κυκλοφορίας και σοβαρά περιορισμένη πρόσβαση στην εκπαίδευση και την υγειονομική περίθαλψη·

Z.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, την εβδομάδα πριν από το πραξικόπημα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) είχε μεταβιβάσει 350 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ως χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης προς τη Μιανμάρ σε σχέση με τον κορονοϊό·

AA.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Tatmadaw και οι στρατηγοί τους αντιμετωπίζουν εκτεταμένες καταγγελίες για διαφθορά και έχουν σημαντική εμπλοκή στην οικονομία της Μιανμάρ, δεδομένου ότι κατέχουν ισχυρούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων, ελέγχουν το εμπόριο πολύτιμου νεφρίτη και ξυλείας στη χώρα, διαχειρίζονται υποδομές όπως λιμένες και φράγματα, και διοικούν τράπεζες, ασφαλιστικές επιχειρήσεις, νοσοκομεία, γυμναστήρια και τα μέσα ενημέρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το στρατιωτικό πραξικόπημα θέτει σε κίνδυνο τη συνέχιση των διεθνών επενδύσεων, του τουρισμού και της χρηματοδότησης·

BB.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πραξικόπημα καταδικάστηκε, επικρίθηκε και αντιμετωπίστηκε με ανησυχία από ευρύ φάσμα διεθνών παραγόντων, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιαπωνία, η Ινδία, η Αυστραλία και ο Καναδάς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προεδρία του ASEAN εξέδωσε δήλωση με την οποία ενθαρρύνει «τον διάλογο, τη συμφιλίωση και την επιστροφή στην ομαλότητα»· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 5 Φεβρουαρίου 2021, ο Πρόεδρος της Ινδονησίας Joko Widodo και ο  Πρωθυπουργός της Μαλαισίας Muhyiddin Yassin ζήτησαν να συγκληθεί ειδική συνεδρίαση του ASEAN για το θέμα αυτό·

CC.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Guterres χαρακτήρισε το πραξικόπημα «απολύτως απαράδεκτο»· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ εξέδωσε ανακοινωθέν Τύπου με το οποίο εκφράζει τη «βαθιά ανησυχία» του για την κατάληψη της εξουσίας από τον στρατό στη Μιανμάρ και ζητεί την άμεση απελευθέρωση της εκλεγμένης ηγέτιδας της χώρας, Aung San Suu Kyi, και του Προέδρου Win Myint· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα και η Ρωσία απέτρεψαν την έγκριση κειμένου με ισχυρότερη διατύπωση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 7 Φεβρουαρίου 2021, ο Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ για τη Μιανμάρ, Tom Andrews, δημοσίευσε δήλωση με την οποία προτρέπει το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, μεταξύ άλλων ενδιαφερόμενων φορέων, να συγκαλέσει αμέσως ειδική σύνοδο·

DD.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 3ο Τμήμα Προδικασίας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου αποφάσισε, στις 14 Νοεμβρίου 2019, να επιτρέψει τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με το έγκλημα της απέλασης Ροχίνγκια από τη Μιανμάρ στο Μπανγκλαντές· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της UNIFFM της 16ης Σεπτεμβρίου 2019, οι ενέργειες της κυβέρνησης της Μιανμάρ εξακολουθούν να αποτελούν μέρος μιας ευρείας και συστηματικής επίθεσης σε βάρος των εναπομεινάντων Ροχίνγκια στην πολιτεία Rakhine που ισοδυναμεί με διωγμό και άλλα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας·

 

 1. εκφράζει τη συμπαράσταση και την υποστήριξή του προς τον ειρηνικό και νόμιμο αγώνα του λαού της Μιανμάρ για τη δημοκρατία, την ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα·
 2. καταδικάζει απερίφραστα την ανάληψη της εξουσίας από τον στρατό, την 1η Φεβρουαρίου 2021, την οποία διοργάνωσαν οι Tatmadaw, υπό την ηγεσία του στρατηγού Min Aung Hlaing, ως πραξικόπημα και καλεί τις Tatmadaw να σεβαστούν πλήρως το αποτέλεσμα των δημοκρατικών εκλογών του Νοεμβρίου του 2020 και, προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο όλη η δημοκρατική πρόοδος που επιτεύχθηκε τα προηγούμενα έτη, να επαναφέρουν αμέσως την πολιτική κυβέρνηση, να τερματίσουν την κατάσταση έκτακτης ανάγκης και να επιτρέψουν σε όλους τους εκλεγμένους βουλευτές να αναλάβουν καθήκοντα, ώστε να αποκατασταθούν η συνταγματική τάξη και οι δημοκρατικοί κανόνες· ζητεί από την ΕΕ, τα κράτη μέλη της και τη διεθνή κοινότητα να μην αναγνωρίσουν τη στρατιωτική ηγεσία της Μιανμάρ, συμπεριλαμβανομένων του στρατηγού Min Aung Hlaing, του στρατηγού Soe Win, και του ασκούντος χρέη Προέδρου Myint Swe, και να ενεργήσουν αναλόγως·
 3. ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση του Προέδρου Win Myint, της Κρατικής Συμβούλου Aung San Suu Kyi, και όλων των άλλων ατόμων που έχουν συλληφθεί παράνομα με προσχηματικές κατηγορίες περί εκλογικής νοθείας ή άλλες παράλογες και ανυπόστατες κατηγορίες· υπενθυμίζει στις Tatmadaw ότι αυτού του είδους οι καταγγελίες υποβαθμίζουν περαιτέρω την αξιοπιστία τους στο εσωτερικό της χώρας και σε διεθνές επίπεδο· υπογραμμίζει ότι ο στρατός της Μιανμάρ πρέπει να διευκρινίσει τη νομική βάση για την κράτηση των συλληφθέντων, καθώς και να διασφαλίσει τον πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων τους, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας τους από κακομεταχείριση, και ότι έχουν πρόσβαση σε δικηγόρους της επιλογής τους και στις οικογένειές τους·
 4. καταγγέλλει την καταστολή των ανεξάρτητων ακτιβιστών, των μέσων ενημέρωσης και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών από τις Tatmadaw μετά το πραξικόπημα· ζητεί την άμεση απελευθέρωση όλων των ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών, των μοναχών και των δημοσιογράφων που συνελήφθησαν αποκλειστικά επειδή εξέφρασαν τη διαφωνία τους, και επιμένει ότι το δικαίωμά τους για ειρηνική διαμαρτυρία κατά αυτού του παράνομου πραξικοπήματος δεν μπορεί να παρεμποδιστεί και ότι οι πολίτες δεν πρέπει να υφίστανται κανενός είδους αντίποινα·
 5. επιδοκιμάζει τη διοργάνωση των δεύτερων δημοκρατικών γενικών εκλογών στη Μιανμάρ, στις 8 Νοεμβρίου 2020, και καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να σεβαστούν αυστηρά τη βούληση του λαού της Μιανμάρ· ζητεί από όλα τα μέρη να επανέλθουν στην τροχιά της δημοκρατικής μετάβασης της Μιανμάρ· επιμένει ότι πρέπει να συγκληθούν αμέσως αμφότερα τα σώματα της Συνέλευσης της Ένωσης ώστε να καταστεί δυνατή η κήρυξη της έναρξης των εργασιών τους και ο διορισμός της ανώτατης ηγεσίας της χώρας, συμπεριλαμβανομένων του Προέδρου, των Αντιπροέδρων και της νέας πολιτικής κυβέρνησης, με πλήρως διαφανή και δημοκρατικό τρόπο· επαναλαμβάνει την πρόταση του ΑΠ/ΥΕ, στο πλαίσιο της οποίας δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να υποστηρίξει τον διάλογο με όλα τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη που επιθυμούν την καλόπιστη διευθέτηση της κατάστασης και την επάνοδο της Μιανμάρ στη συνταγματική τάξη·
 6. καλεί τις Tatmadaw να σεβαστούν το αποτέλεσμα των γενικών εκλογών της 8ης Νοεμβρίου 2020, να τερματίσουν αμέσως την κατάσταση έκτακτης ανάγκης και να μεταβιβάσουν την εξουσία στις εκλεγμένες πολιτικές αρχές· υπενθυμίζει ότι οποιεσδήποτε καταγγελίες για εκλογικές παρατυπίες πρέπει να υποστηρίζονται με αποδεικτικά στοιχεία και να διερευνώνται μέσω των κατάλληλων δημοκρατικών διαύλων, με πλήρη σεβασμό της απόφασης των νόμιμων αρχών· είναι της άποψης ότι η σημερινή Εκλογική Επιτροπή, όπως ορίστηκε από τις Tatmadaw στις 3 Φεβρουαρίου 2021, είναι παράνομη και ανίκανη να πιστοποιήσει οποιοδήποτε προηγούμενο ή μελλοντικό αποτέλεσμα· επιμένει ότι είναι αναγκαία η άμεση επαναφορά της προηγούμενης Εκλογικής Επιτροπής·
 7. ζητεί από τον στρατό και την νομίμως εκλεγμένη κυβέρνηση της Μιανμάρ υπό τον Πρόεδρο Win Myint να δρομολογήσουν μια ελεύθερη και δίκαιη διαδικασία σύνταξης και εφαρμογής νέου Συντάγματος από κοινού με τον λαό της Μιανμάρ, προκειμένου να επιτευχθεί πραγματική δημοκρατία και να συγκροτηθεί ένα κράτος που να εργάζεται για την ευεξία και την ευημερία όλων των ανθρώπων στη Μιανμάρ, διασφαλίζοντας συγκεκριμένα την αναγνώριση και την εκπροσώπηση όλων των εθνοτικών ομάδων στη Μιανμάρ, συμπεριλαμβανομένων των Ροχίνγκια, και που να διασφαλίζει την ασφάλεια, την ελευθερία, την αρμονία και την ειρήνη για όλους·
 8. επικρίνει έντονα τον περιορισμό των ατομικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και τους περιορισμούς στην ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι, και, στο πλαίσιο αυτό, καταδικάζει επίσης απερίφραστα τον περιορισμό της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης μέσω της διακοπής της λειτουργίας του Διαδικτύου και του περιορισμού και του αποκλεισμού πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook και το Twitter·
 9. υπογραμμίζει ότι οι διακοπές της λειτουργίας των τηλεπικοινωνιών συνιστούν πρόσθετη απειλή για τον πληθυσμό, πέραν της συνεχιζόμενης πανδημίας COVID-19, όπως και η συνεχιζόμενη εσωτερική σύγκρουση στην οποία εμπλέκονται ένοπλες ομάδες, η οποία θέτει σε κίνδυνο τους αμάχους σε πολλά μέρη της χώρας· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι πρέπει αμέσως να αποκατασταθούν πλήρως οι τηλεφωνικές και διαδικτυακές υπηρεσίες·
 10. τονίζει τη δήλωση του ΑΠ/ΥΕ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει ότι η ασφάλεια των πολιτών τόσο της Μιανμάρ όσο και των κρατών μελών της θα διασφαλίζεται ανά πάσα στιγμή, και ότι η ΕΕ θα εξετάσει όλες τις επιλογές που έχει στη διάθεσή της για να διασφαλίσει την επικράτηση της δημοκρατίας·
 11. χαιρετίζει τον λαό της Μιανμάρ, ο οποίος έχει βιώσει δεκαετίες στρατιωτικού καθεστώτος και, παρότι διαθέτει περιορισμένες μόνο δημοκρατικές ελευθερίες, συνεχίζει να επιδιώκει μια δημοκρατική Μιανμάρ, και τον επικροτεί για την εντυπωσιακή συμμετοχή της τάξης του 70 % στις εκλογές του 2020, η οποία αποτελεί σαφή ένδειξη της επιθυμίας των πολιτών να συμμετάσχουν στη δημοκρατική διακυβέρνηση της χώρας τους·
 12. επαναλαμβάνει τη σθεναρή στήριξή του προς τους υποστηρικτές της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατίας στη Μιανμάρ, και καλεί την ΕΕ και τα θεσμικά της όργανα να συνεχίσουν τις προσπάθειες για την προώθηση της κοινωνίας των πολιτών, παρά την ύπαρξη και ενδεχόμενη συνέχιση των περιορισμών που επέβαλε η σημερινή στρατιωτική κυβέρνηση·
 13. επαναλαμβάνει τη βασική πεποίθησή του ότι η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι θεμελιώδους σημασίας για την επίτευξη βιώσιμης και πραγματικά συμμετοχικής οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας·
 14. επαναλαμβάνει ότι, παρά το γεγονός ότι δεν καταδίκασε επαρκώς τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εις βάρος μειονοτήτων στη Μιανμάρ, η Aung San Suu Kyi εξακολουθεί να αποτελεί σύμβολο του λαού της Μιανμάρ όσον αφορά τις δημοκρατικές προσδοκίες και φιλοδοξίες για ένα δικαιότερο και δημοκρατικότερο μέλλον·
 15. εκφράζει την ανησυχία του για το αυξημένο επίπεδο πλαστών και παραποιημένων πληροφοριών που κυκλοφορούν στη Μιανμάρ από τις Tatmadaw, και θεωρεί ότι η αύξηση αυτών των ψευδών ειδήσεων στη Μιανμάρ αποτελεί ανησυχητική τάση·
 16. υπενθυμίζει ότι η Μιανμάρ πρέπει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις της όσον αφορά τις δημοκρατικές αρχές και τα ανθρώπινα δικαιώματα, που αποτελούν βασικό στοιχείο του καθεστώτος ΟΕΟ· ζητεί από την Επιτροπή να δρομολογήσει έρευνα σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού ΣΓΠ με σκοπό την αναστολή των εμπορικών προτιμήσεων από τις οποίες η Μιανμάρ, και ιδίως εταιρείες που ανήκουν σε στρατιωτικούς, επωφελούνται σε συγκεκριμένους τομείς, και να τηρεί το Κοινοβούλιο δεόντως ενήμερο· ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αυξήσουν την πίεση στις Tatmadaw και να λάβουν κάθε μέτρο που έχουν στη διάθεσή τους για να εξασφαλίσουν την επιστροφή των εκλεγμένων αρχών στην εξουσία· καλεί την Επιτροπή, χωρίς να αποκλείει οποιαδήποτε πιθανά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας κυρώσεων κατά των υπευθύνων για το πραξικόπημα, να προετοιμάσει βαθμιαία τιμωρητικά μέτρα ώστε να αντιδράσει επαρκώς στις υφιστάμενες παραβιάσεις και τυχόν περαιτέρω παραβιάσεις, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις θετικές επιπτώσεις των εμπορικών προτιμήσεων που χορηγήθηκαν στο παρελθόν για την κοινωνία των πολιτών και την οικονομία της χώρας·
 17. ζητεί από την Επιτροπή να εκδώσει επειγόντως συμβουλές για τις επιχειρήσεις που εδρεύουν στην ΕΕ, προειδοποιώντας τις για τους κινδύνους που ενέχει η συνεργασία με τον στρατό της Μιανμάρ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη φήμη και τα νομικά ζητήματα· ζητεί σθεναρά από τις επιχειρήσεις που εδρεύουν στην ΕΕ να επιδεικνύουν ενδελεχή δέουσα επιμέλεια για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να διασφαλίζουν ότι δεν έχουν δεσμούς με τις δυνάμεις ασφαλείας της Μιανμάρ, με μεμονωμένα μέλη τους, ή με οντότητες που ανήκουν σε αυτές ή ελέγχονται από αυτές, και ότι δεν συμβάλλουν, άμεσα ή έμμεσα, στην καταστολή της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τον στρατό· καλεί τις επιχειρήσεις με έδρα την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των μητρικών εκμεταλλεύσεων και των θυγατρικών εταιρειών, να επαναξιολογήσουν επειγόντως τους επιχειρηματικούς δεσμούς τους στη Μιανμάρ και να αναστείλουν οποιεσδήποτε σχέσεις με εταιρείες που συνδέονται με τον στρατό· επισημαίνει τις τρέχουσες προπαρασκευαστικές ενέργειες για νομοθεσία σχετικά με τη δέουσα επιμέλεια των επιχειρήσεων, η οποία θα επιβάλλει υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις εταιρείες της ΕΕ και στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ενιαία αγορά, διασφαλίζοντας ότι οι εταιρείες που συμβάλλουν σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου στη Μιανμάρ ή που συνδέονται με τέτοιες παραβιάσεις, θα καλούνται να λογοδοτήσουν σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο·
 18. καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και άλλους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς να ελέγξουν εκ του σύνεγγυς τις οικονομικές δραστηριότητες των Tatmadaw και των μελών τους, και να εξετάσουν ποια θα ήταν τα κατάλληλα μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν σε περίπτωση που η κατάσταση στη Μιανμάρ δεν βελτιωθεί ή ακόμη και επιδεινωθεί περαιτέρω·
 19. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τον διεθνή συντονισμό προκειμένου να αποτρέπεται η παράνομη εξαγωγή μη επιτρεπόμενων αγαθών από τη Μιανμάρ, και ιδίως όσων ωφελούν οικονομικά τον στρατό, και να τερματιστεί η παραγωγή παράνομων αγαθών, ιδίως η εκμετάλλευση φυσικών πόρων, όπως η παράνομα υλοτομημένη ξυλεία·
 20. καλεί το Συμβούλιο να επανεξετάσει και ενδεχομένως να τροποποιήσει το εμπάργκο όπλων της ΕΕ στη Μιανμάρ, ώστε να διασφαλιστεί ότι το εμπάργκο θα καλύπτει τον εξοπλισμό επιτήρησης και τα προϊόντα διπλής χρήσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον στρατό για την καταστολή των δικαιωμάτων και των διαφωνιών·
 21. καλεί την ΕΕ να συνεχίσει τα προγράμματα που βοηθούν τους πολίτες της χώρας και να εντείνει τη στήριξη όπου είναι αναγκαίο υπό το φως της τρέχουσας κρίσης, συμπεριλαμβανομένης της ανθρωπιστικής βοήθειας και των πρωτοβουλιών στήριξης της δημοκρατίας· επαινεί την απόφαση της 1ης Ιουλίου 2020 της Αυστρίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, των Κάτω Χωρών και της Πολωνίας να αναστείλουν την εξόφληση του χρέους της Μιανμάρ ύψους 98 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ για να βοηθήσουν τη χώρα να διαχειριστεί τις σοβαρές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19· ζητεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η αναπτυξιακή βοήθεια δεν θα διοχετεύεται μέσω των κυβερνητικών διαύλων της Μιανμάρ, οι οποίοι βρίσκονται πλέον στα χέρια των Tatmadaw·
 22. είναι της γνώμης ότι ο ASEAN μπορεί να χρησιμεύσει ως δίαυλος παροχής βοήθειας από τη διεθνή κοινότητα στη Μιανμάρ, εάν χρειαστεί, όπως έπραξε και όταν ο κυκλώνας Ναργκίς προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στη Μιανμάρ το 2008· ενθαρρύνει περαιτέρω τον ASEAN να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη διαμεσολάβηση για την τρέχουσα κρίση στη Μιανμάρ· πιστεύει ότι οι αποστολές παρακολούθησης εκλογών μπορούν να αποτελέσουν αποτελεσματικό εργαλείο προκειμένου ο ASEAN να στηρίξει την εδραίωση της δημοκρατίας στα κράτη μέλη του, δεδομένου ότι οι αποστολές αυτές παρέχουν πρόσθετο βαθμό νομιμότητας στην εκλογική διαδικασία·
 23. καλεί τον ΑΠ/ΥΕ να βρίσκεται σε στενή επικοινωνία με εταίρους που συμμερίζονται τις ίδιες απόψεις, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιαπωνία, η Ινδία, η Αυστραλία, ο Καναδάς και, ιδίως, τα μέλη του ASEAN, και να συνεργαστεί στενά μαζί τους για τον συντονισμό των θέσεων και των πρωτοβουλιών, προκειμένου να καταβληθούν προσπάθειες για την αποκατάσταση μιας πολιτικής κυβέρνησης στη Μιανμάρ το συντομότερο δυνατόν·
 24. ζητεί να χορηγηθεί στους διεθνείς παρατηρητές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του Ειδικού Εντεταλμένου της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, της Ειδικής Εισηγήτριας του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μιανμάρ και των Ειδικών Διαδικασιών του ΣΑΔ, άμεση και απρόσκοπτη πρόσβαση σε ολόκληρη την επικράτεια της Μιανμάρ· χαιρετίζει τη στενή συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και του ΟΗΕ και άλλων διεθνών οργανισμών για τη Μιανμάρ·
 25. εκφράζει επιδοκιμασία για τη δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με την οποία ζητείται η άμεση απελευθέρωση όλων των κρατουμένων· καλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να εγκρίνει, με την πρώτη ευκαιρία, ψήφισμα που θα καταγγέλλει το πραξικόπημα των Tatmadaw και θα επιβάλλει σαφείς, δεσμευτικές και εκτελεστές συνέπειες εάν οι Tatmadaw συνεχίσουν να παραβαίνουν τις δημοκρατικές διαδικασίες·
 26. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να προωθήσουν την έγκριση ψηφίσματος για τη Μιανμάρ κατά την προσεχή σύνοδο του ΣΑΔ του ΟΗΕ·
 27. καλεί περαιτέρω την Κίνα και τη Ρωσία να αναλάβουν ενεργό ρόλο στη διεθνή διπλωματία και να ανταποκριθούν στις ευθύνες τους ως μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, και αναμένει από αυτές να διαδραματίσουν εποικοδομητικό ρόλο όσον αφορά τον έλεγχο της κατάστασης στη Μιανμάρ·
 28. επαινεί τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών António Guterres για το ισχυρό μήνυμά του σχετικά με τις ενέργειες του στρατού της Μιανμάρ και χαιρετίζει τη δήλωση της προεδρίας του ASEAN σχετικά με τις εξελίξεις στη Δημοκρατία της Ένωσης της Μιανμάρ, στην οποία υπογραμμίζεται η σημασία της «τήρησης των αρχών της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της χρηστής διακυβέρνησης, καθώς και του σεβασμού και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών»·
 29. υπενθυμίζει τον πολυεθνοτικό χαρακτήρα της Μιανμάρ και παροτρύνει τις Tatmadaw να σέβονται πλήρως τα αναφαίρετα δικαιώματα κάθε εθνότητας, και υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις ενέργειες της στρατιωτικής ηγεσίας όσον αφορά τις μειονότητες της χώρας, και ιδίως τους Ροχίνγκια, οι οποίοι έχουν ήδη υποστεί τεράστιες θηριωδίες στο παρελθόν· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την ευγνωμοσύνη και τον σεβασμό του προς την κυβέρνηση και τον λαό του Μπανγκλαντές, που υποδέχθηκαν και συνεχίζουν να φιλοξενούν περίπου ένα εκατομμύριο πρόσφυγες Ροχίνγκια από τη Μιανμάρ· υπογραμμίζει με έμφαση ότι η Μιανμάρ φέρει τελικά την ευθύνη για τους πρόσφυγες αυτούς και πρέπει να διασφαλίσει ότι θα επαναπατριστούν και θα επανενταχθούν στη Μιανμάρ με ασφαλή, ανθρώπινο και ομαλό τρόπο· ζητεί την πλήρη και απρόσκοπτη πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Μιανμάρ·
 30. επαναλαμβάνει την απερίφραστη καταδίκη του για όλες τις παρελθούσες και συνεχιζόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις συστηματικές και εκτεταμένες επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των δολοφονιών, των παρενοχλήσεων, των βιασμών και των καταστροφών περιουσιακών στοιχείων που, σύμφωνα με τα αρχεία της UNIFFM και του Γραφείου της Ύπατης Αρμόστριας του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα (UNHCHR), ισοδυναμούν με γενοκτονία, εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράχτηκαν από τις ένοπλες δυνάμεις σε βάρος του πληθυσμού των Ροχίνγκια· τονίζει ότι οι Tatmadaw παραβιάζουν συνεχώς το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο·
 31. επικροτεί την επαναφορά και την παράταση των κυρώσεων, το 2018, από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ κατά στρατιωτικών και αξιωματούχων των Tatmadaw, της συνοριοφυλακής και της αστυνομίας που ευθύνονται για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε βάρος του πληθυσμού των Ροχίνγκια, και αναμένει ότι τα άτομα αυτά θα βρίσκονται υπό διαρκή έλεγχο στο πλαίσιο του καθεστώτος κυρώσεων·
 32. επαναλαμβάνει ότι υποστηρίζει την  απόφαση της Γενικής Εισαγγελέα του ΔΠΔ να κινήσει προκαταρκτική έρευνα για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν εις βάρος του πληθυσμού των Ροχίνγκια καθώς και κάθε κατάλληλη πρωτοβουλία που συμβάλλει στο να κληθούν να λογοδοτήσουν τα πρόσωπα που ευθύνονται για τις φρικαλεότητες, συμπεριλαμβανομένων του στρατηγού Min Aung Hlaing και του στρατηγού Soe Win·
 33. ζητεί από το Συμβούλιο να τροποποιήσει την εντολή του ισχύοντος καθεστώτος περιοριστικών μέτρων ώστε να συμπεριληφθούν οι παραβιάσεις της δημοκρατίας, και να επεκταθούν οι στοχευμένες κυρώσεις στο σύνολο της ηγεσίας του στρατού της Μιανμάρ, συμπεριλαμβανομένων όλων των εμπλεκομένων στο πραξικόπημα και άλλων νομικών οντοτήτων που ανήκουν άμεσα σε όσους εμπλέκονται στο πραξικόπημα·
 34. επικροτεί ένθερμα την ηγετική στάση που τήρησε η ΕΕ σε σχέση με τη συγκρότηση του ανεξάρτητου μηχανισμού έρευνας του ΟΗΕ για τη Μιανμάρ (IIMM), προκειμένου να συλλεχθούν, να συγκεντρωθούν, να διατηρηθούν και να αναλυθούν αποδεικτικά στοιχεία για τα πλέον σοβαρά διεθνή εγκλήματα και παραβιάσεις που διαπράχτηκαν στη Μιανμάρ από το 2011· ζητεί από τη Μιανμάρ να συμβάλει στις διεθνείς προσπάθειες για τη διασφάλιση της λογοδοσίας, μεταξύ άλλων παρέχοντας επιτέλους στον IIMM πλήρη πρόσβαση στη χώρα· καλεί την ΕΕ, τα κράτη μέλη της και τη διεθνή κοινότητα να εξασφαλίσουν ότι ο IIMM διαθέτει την απαιτούμενη υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης χρηματοδοτικής στήριξης, για να εκτελέσει την εντολή του·
 35. καλεί τον ΑΠ/ΥΕ και τα κράτη μέλη να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς την κατάσταση στη Μιανμάρ, και καλεί τον ΑΠ/ΥΕ να ενημερώνει τακτικά την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου, προκειμένου να διασφαλίζεται επαρκής κοινοβουλευτικός διάλογος σχετικά με αυτήν τη σημαντική και ανησυχητική κατάσταση·
 36. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον νόμιμο Πρόεδρο και στη νόμιμη κυβέρνηση της Mιανμάρ, στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην Επιτροπή, στον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών της ΕΕ, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιαπωνίας, της Ινδίας, της Αυστραλίας, του Καναδά και των κρατών μελών του ASEAN, στον Γενικό Γραμματέα του ASEAN, στη Διακυβερνητική Επιτροπή του ASEAN για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στην Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Mιανμάρ, στον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, στην Pyidaungsu Hluttaw (Βιρμανική Συνέλευση της Ένωσης της Μιανμάρ), και στον Πρόεδρο, την Κρατική Σύμβουλο και τον στρατό της Μιανμάρ.

 

 

[1] ΕΕ C 419 της 16.12.2015, σ. 189.

[2] ΕΕ C 258E της 7.9.2013, σ. 79.

[3] ΕΕ C 161E της 31.5.2011, σ. 154.

[4] ΕΕ C 99E της 3.4.2012, σ. 120.

[5] ΕΕ C 101 της 16.3.2018, σ. 134.

[6] ΕΕ C 238 της 6.7.2018, σ. 112.

[7] ΕΕ C 337 της 20.9.2018, σ. 109.

[8] ΕΕ C 28 της 27.1.2020, σ. 80,

[9] ΕΕ C 433 της 23.12.2019, σ. 124.

[10] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0018.

Τελευταία ενημέρωση: 10 Φεβρουαρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου