Kopīgas rezolūcijas priekšlikums - RC-B9-0130/2021Kopīgas rezolūcijas priekšlikums
RC-B9-0130/2021

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par Ruandu, Paul Rusesabagina lieta

10.2.2021 - (2021/2543(RSP))

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 144. panta 5. punktu un 132. panta 4. punktu
nolūkā aizstāt šādus rezolūcijas priekšlikumus:
B9-0130/2021 (The Left)
B9-0131/2021 (Verts/ALE)
B9-0132/2021 (S&D)
B9-0133/2021 (Renew)
B9-0134/2021 (ECR)
B9-0135/2021 (PPE)

Michael Gahler, David Lega, Sandra Kalniete, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Isabel Wiseler-Lima, Tomáš Zdechovský, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Michaela Šojdrová, Tomas Tobé, Christian Sagartz, Loránt Vincze, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Lefteris Christoforou, Jiří Pospíšil, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stanislav Polčák, Krzysztof Hetman, Stelios Kympouropoulos, Benoît Lutgen, Maria Walsh, Seán Kelly, Peter Pollák, Romana Tomc, Loucas Fourlas, Tom Vandenkendelaere, Ioan-Rareş Bogdan
PPE grupas vārdā
Kati Piri, Kathleen Van Brempt
S&D grupas vārdā
Hilde Vautmans, Barry Andrews, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Irena Joveva, Javier Nart, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache
grupas “Renew” vārdā
Hannah Neumann, Saskia Bricmont, Katrin Langensiepen
Verts/ALE grupas vārdā
Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Alexandr Vondra, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Carlo Fidanza, Emmanouil Fragkos, Elżbieta Kruk, Veronika Vrecionová, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Assita Kanko, Bogdan Rzońca, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Eugen Jurzyca, Witold Jan Waszczykowski
ECR grupas vārdā
Marisa Matias
grupas “The Left” vārdā
Fabio Massimo Castaldo


Procedūra : 2021/2543(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
RC-B9-0130/2021
Iesniegtie teksti :
RC-B9-0130/2021
Pieņemtie teksti :

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Ruandu, Paul Rusesabagina lieta

(2021/2543(RSP))

 

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Ruandu,

 ņemot vērā Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

 ņemot vērā Āfrikas Cilvēktiesību un tautu tiesību hartu,

 ņemot vērā Principus un pamatnostādnes par tiesībām uz taisnīgu tiesu un juridisko palīdzību Āfrikā,

 ņemot vērā ANO Konvenciju pret spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu,

 ņemot vērā Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, ko Ruanda ratificēja 1975. gadā,

 ņemot vērā 2015. gadā pārskatītos ANO Ieslodzīto režīma standarta minimālos noteikumus (Nelsona Mandelas noteikumi),

 ņemot vērā Kampalas deklarāciju par ieslodzījuma apstākļiem Āfrikā,

 ņemot vērā ANO Augstā cilvēktiesību komisāra biroja (OHCHR) 2020. gada 30. septembra vēstules Ruandas un Apvienoto Arābu Emirātu (AAE) valdībām par pilnvarām, kas piešķirtas īpašajam referentam jautājumos par spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu, darba grupai patvaļīgas aizturēšanas jautājumos, darba grupai vardarbīgas vai piespiedu pazušanas jautājumos un īpašajam referentam jautājumos par cilvēktiesību un pamatbrīvību veicināšanu un aizsardzību terorisma apkarošanā,

 ņemot vērā Kotonū nolīgumu,

 ņemot vērā 2015. gada vispārējā regulārā pārskata attiecībā uz Ruandu iznākumu ANO Cilvēktiesību padomē Ženēvā,

 ņemot vērā ES Rīcības plānu cilvēktiesību un demokrātijas jomā 2020.–2024. gadam

 ņemot vērā 1963. gada Vīnes Konvenciju par konsulārajiem sakariem,

 ņemot vērā organizācijas “Human Rights Watch” 2020. gada 10. septembra paziņojumu “Ruanda: Rusesabagina piespiedu kārtā pazudis”,

 ņemot vērā organizācijas “Human Rights Watch” 2021. gada 1. februāra paziņojumu “ANO: valstis ziņo par stāvokli cilvēktiesību jomā Ruandā”,

 ņemot vērā Reglamenta 144. panta 5. punktu un 132. panta 4. punktu,

A. tā kā prezidenta Paul Kagame pilnvaru laikā Ruandas stingrie plašsaziņas līdzekļu tiesību akti, kas tika pieņemti pēc 1994. gada genocīda, joprojām negatīvi ietekmē vārda brīvību; tā kā valdība ir aizturējusi, ieslodzījusi un vajājusi kritiķus un valdības oponentus, rīkojot politiski motivētus tiesas procesus Ruandā, un atkārtoti draudējusi citiem ārpus valsts, dažiem no viņiem fiziski uzbrūkot un pat nogalinot;

B. tā kā Ruanda pasaules valstu brīvības novērtējumā ir saņēmusi 22 punktus no 100[1] un šis rezultāts ir klasificēts kā “not free” (nebrīva valsts); tā kā Ruandas transnacionālās represijas ir ārkārtīgi plašas taktikas, mērķu un ģeogrāfiskā tvēruma ziņā un ietver digitālus draudus, spiegprogrammas uzbrukumus, ģimenes locekļu iebiedēšanu un aizskaršanu, mobilitātes kontroli, pārsūtīšanu un slepkavošanu; tā kā valdība kopš 2014. gada ir fiziski vērsusies pret Ruandas iedzīvotājiem vismaz septiņās valstīs;

C. tā kā Ruandas genocīds un 1994. gada pilsoņu karš joprojām negatīvi ietekmē reģiona stabilitāti;

D. tā kā 2020. gada 31. augustā Kigali tika arestēts cilvēktiesību aizstāvis, Beļģijas pilsonis un ASV iedzīvotājs Paul Rusesabagina, spēcīgs prezidenta Paul Kagame un valdošās Ruandas Patriotiskās frontes (RPF) valdības kritiķis, pamatojoties uz 13 apsūdzībām, tostarp terorisma finansēšanu, bruņotu laupīšanu, nolaupīšanu, dedzināšanas mēģinājumu, slepkavības mēģinājumu, piekaušanu un uzbrukumu; tā kā četras no šīm apsūdzībām ir atceltas un atlikušās apsūdzības ir saistītas ar notikumiem Nyaruguru apgabalā 2018. gada jūnijā un Nyamagabe apgabalā 2018. gada decembrī;

E. tā kā 1994. gada genocīda laikā P. Rusesabagina bija Kigali viesnīcas “Hôtel des Mille Collines” rīkotājdirektors, kur viņš piedāvāja patvērumu un aizsardzību 1268 tutsi un mērenajiem hutu, kas bēga no nogalināšanas; tā kā R. Rusesabagina ir starptautiski atzīts cilvēktiesību aktīvists, kura stāsts tika atspoguļots filmā “Hotel Ruanda”; tā kā par šiem cildināmajiem centieniem viņam 2005. gadā tika piešķirta prezidenta Brīvības medaļa;

F. tā kā P. Rusesabagina 2006. gadā izveidoja politisko partiju “PDR-Ihumure” un pašlaik vada Demokrātisko pārmaiņu kustību (MRDC) — koalīciju, kurā ietilpst “PDR-Ihumure”; tā kā Nacionālā atbrīvošanās fronte (FLN), kas ir “PDR-Ihumure” bruņotais spārns, uzņēmās atbildību par vairākiem bruņotiem uzbrukumiem 2018. gadā;

G. tā kā 2020. gada 27. augustā P. Rusesabagina neskaidros apstākļos piespiedu kārtā tika pārsūtīts no Dubaijas uz Kigali un pēc tam bija redzēts tikai 2020. gada 31. augustā Ruandas Izmeklēšanas biroja (RIB) galvenajā mītnē; tā kā Ruandas tiesa ziņoja, ka P. Rusesabagina tika arestēts Kigali Starptautiskajā lidostā, kas bija pretrunā iepriekšējam policijas ziņojumam, kurā bija norādīts, ka viņš ir arestēts, izmantojot “starptautisko sadarbību”; tā kā Apvienoto Arābu Emirātu (AAE) iestādes noliedz jebkādu iesaistīšanos viņa pārsūtīšanā un vēlākā arestā; tā kā aizdomās turētā likumīga aizturēšana un pārsūtīšana no vienas valsts uz citu krimināllietas ierosināšanas nolūkā būtu jāveic, izmantojot izdošanas procedūru, ko pārrauga neatkarīga tiesa;

H. tā kā P. Rusesabagina nebija iespējas pēc saviem ieskatiem izvēlēties advokātu; tā kā starptautiskajiem advokātiem, kurus viņš piesaistīja savai aizstāvībai, joprojām tiek liegtas nepieciešamās atļaujas, lai viņu pārstāvētu;

I. tā kā Mageragere cietuma direktors 2020. gada 23. decembrī konfiscēja P. Rusesabagina apsūdzības rakstu, lietas materiālus un citus dokumentus, kas nepieciešami viņa aizstāvības sagatavošanai; tā kā cietuma direktors tika arestēts 2021. gada 8. februārī; tā kā P. Rusesabagina un 19 citu personu, kas apsūdzētas par saiknēm ar teroristu organizācijām, prāva ir atlikta uz 2021. gada 17. februāri; tā kā oficiālais iemesls šādai atlikšanai ir Ruandas valdības nespēja tikties ar savu juridisko konsultantu Covid-19 ierobežojumu dēļ;

J. tā kā P. Rusesabagina ģimene ir ārkārtīgi nobažījusies par viņa medicīnisko stāvokli, jo viņš ir pārcietis vēzi un cieš no sirds un asinsvadu slimībām, kuru ārstēšanai viņš lieto zāles; tā kā tiek ziņots, ka zāles, ko viņa ģimene, izmantojot Beļģijas vēstniecības Ruandā diplomātisko pastu, nekad nav R. Rusesabagina dotas; tā kā viņš saņem zāles, ko izrakstījis Ruandas ārsts, un viņš nezina, kādas vielas ir šo zāļu sastāvā,

1. nosoda Paul Rusesabagina piespiedu pazušanu, nelikumīgo pārsūtīšanu un aizturēšanu bez saziņas līdzekļiem;

2. uzsver, ka ar P. Rusesabagina piespiedu pazušanu no 2020. gada 27. līdz 31. augustam ir pārkāptas saistības, ko Ruanda uzņēmusies saskaņā ar Starptautisko paktu par politiskajām un pilsoniskajām tiesībām (6. un 9. pants), Konvenciju pret spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu (2. un 16. pants) un Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju (9. pants);

3. atgādina, ka aizdomās turēto personu izdošana citai valstij vienmēr būtu jāveic, izmantojot neatkarīgi pārraudzītas izdošanas procedūras, lai garantētu izdošanas pieprasījuma likumību un pārliecinātos, ka pieprasījuma izdevējā valstī ir pilnībā garantētas aizdomās turētā tiesības uz taisnīgu tiesu;

4. nosoda Ruandas iestāžu noteiktos pamattiesību un pamatbrīvību ierobežojumus un patvaļīgu pirmstiesas apcietinājuma izmantošanu, lai apspiestu opozīciju, nesniedzot minimālās garantijas P. Rusesabagina taisnīgai tiesai un neļaujot viņam regulāri sazināties ar savu ģimeni;

5. aicina Ruandas iestādes sniegt pilnīgu un apstiprinātu pārskatu par to, kā P. Rusesabagina tika aizturēts un pārsūtīts uz Kigali; prasa veikt starptautisku, neatkarīgu, pārredzamu un ticamu izmeklēšanu par P. Rusesabagina nodošanu un apcietināšanu;

6. pauž dziļas bažas par P. Rusesabagina tiesību pārkāpumiem; mudina Ruandas iestādes ļaut P. Rusesabagina lietu taisnīgi un publiski izskatīt kompetentā, neatkarīgā un objektīvā tiesā, piemērojot starptautiskos cilvēktiesību standartus; atgādina Ruandas valdībai par tās pienākumiem aizsargāt pamattiesības, tostarp nodrošināt piekļuvi tiesai un tiesības uz taisnīgu tiesu, kā paredzēts Āfrikas hartā un citos starptautiskos un reģionālos cilvēktiesību instrumentos, tostarp Kotonū nolīgumā un jo īpaši tā 8. un 96. pantā; aicina Ruandas tiesu iestādes steidzami nodrošināt P. Rusesabagina taisnīgu pārsūdzības procedūru, kas atbilstu Ruandas un starptautisko tiesību standartiem;

7. prasa P. Rusesabagina nodrošināt konfidenciālas konsultācijas ar viņa izvēlēto advokātu, kā arī regulārus un drošus kontaktus ar viņa ģimeni; atgādina Ruandas iestādēm, ka P. Rusesabagina ir tiesības pilnībā piekļūt viņa apsūdzībai, lietas materiāliem un citiem dokumentiem, lai apstrīdētu viņa aresta likumību; atgādina par nevainīguma prezumpcijas juridisko principu;

8. pauž dziļas bažas par P. Rusesabagina veselības stāvokli, jo īpaši tāpēc, ka Covid-19 var nopietni apdraudēt viņa dzīvību; aicina Ruandas valdību jebkādos apstākļos garantēt P. Rusesabagina fizisko integritāti un psiholoģisko labjutību un ļaut viņam lietot viņa parastās zāles; aicina Ruandas valdību ļaut ārstam Beļģijā uzraudzīt viņa veselības stāvokli, kā to 2021. gada 4. februārī pieprasīja Beļģijas ārlietu ministrs; aicina Ruandas valdību turpināt nodrošināt, lai visi ieslodzītie saņemtu pienācīgu veselības aprūpi;

9. nosoda politiski motivētas tiesu prāvas, politisko oponentu sodīšanu un prāvas rezultātu iepriekšēju paredzēšanu; mudina Ruandas iestādes nodrošināt administratīvās, likumdošanas un tiesu varas nodalīšanu, jo īpaši tiesu iestāžu neatkarību; aicina Ruandu padarīt pieejamu savu politisko vidi un uzlabot cilvēktiesību situāciju; sagaida, ka Ruanda īstenos ieteikumus, kas sniegti Cilvēktiesību padomes Ženēvā 2021. gada 25. janvārī sagatavotajā vispārējā regulārajā pārskatā;

10. aicina Ruandas valdību ievērot un pilnībā atbalstīt tiesības protestēt, tiesības uz vārda brīvību un pulcēšanās brīvību un nemēģināt ierobežot minētās tiesības;

11. aicina Ruandas valdību ratificēt Starptautisko konvenciju par visu personu aizsardzību pret piespiedu pazušanu un Romas statūtus, lai kļūtu par Starptautiskās Krimināltiesas locekli; mudina Ruandu ļaut Apvienoto Nāciju Organizācijas Apakškomitejai spīdzināšanas un citas nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai sodīšanas nepieļaušanas jautājumos atsākt apmeklējumus; aicina Ruandas iestādes steidzami pārskatīt savu deklarāciju, lai fiziskas personas un NVO varētu iesniegt sūdzības Āfrikas Cilvēktiesību un tautu tiesību tiesā, un atjaunot un no jauna ieviest deklarāciju, lai tā atkal būtu spēkā;

12. prasa Eiropas Savienībai nekavējoties rīkoties, lai nodrošinātu, ka tiek izmeklēta P. Rusesabagina aresta un tiesas procesa likumība un ka visos šā procesa posmos tiek ievērotas viņa kā ES pilsoņa tiesības; aicina ES delegāciju Ruandā, kā arī dalībvalstu diplomātiskās pārstāvniecības, jo īpaši Beļģijas vēstniecību Ruandā, uzraudzīt P. Rusesabagina tiesas procesu, apmeklēt P. Rusesabagina cietumā un apspriest šo lietu saziņā ar Ruandas iestādēm;

13. aicina Eiropas Ārējās darbības dienestu, Komisiju un ES īpašo pārstāvi cilvēktiesību jautājumos visaugstākajā līmenī stiprināt cilvēktiesību dialogu ar Ruandu, lai nodrošinātu, ka valsts pilda divpusējās un starptautiskās saistības; uzsver, ka saistībā ar Ruandas darbu starptautiskās attīstības jomā daudz svarīgāka prioritāte būtu jāpiešķir cilvēktiesībām, tiesiskumam un pārredzamai un atsaucīgai pārvaldībai;

14. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētājas vietniekam / Savienības augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos, ES dalībvalstīm, ES īpašajam pārstāvim cilvēktiesību jautājumos, ANO augstajam komisāram cilvēktiesību jautājumos, ANO ģenerālsekretāram, Āfrikas Savienības iestādēm, Austrumāfrikas valstu kopienai, ĀKK un ES Apvienotajai parlamentārajai asamblejai, Panāfrikas parlamentam, Paul Rusesabagina aizstāvjiem un Ruandas prezidentam un parlamentam.

 

 

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 10. februāris
Juridisks paziņojums - Privātuma politika