Procedūra : 2021/2577(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : RC-B9-0173/2021

Pateikti tekstai :

RC-B9-0173/2021

Debatai :

PV 11/03/2021 - 9.1
CRE 11/03/2021 - 9.1

Balsavimas :

PV 11/03/2021 - 11
PV 11/03/2021 - 18

Priimti tekstai :

P9_TA(2021)0085

<Date>{10/03/2021}10.3.2021</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9-0173/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0174/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0196/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0198/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0199/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0200/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0201/2021</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 177kWORD 53k

<TitreType>BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS</TitreType>

<TitreRecueil>pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnio 5 dalį ir 132 straipsnio 4 dalį</TitreRecueil>


<Replacing>keičiantis šiuos pasiūlymus dėl rezoliucijų:</Replacing>

<TablingGroups>B9-0173/2021 (The Left)

B9-0174/2021 (ID)

B9-0196/2021 (Verts/ALE)

B9-0198/2021 (RENEW)

B9-0199/2021 (PPE)

B9-0200/2021 (S&D)

B9-0201/2021 (ECR)</TablingGroups>


<Titre>Padėtis Kongo Demokratinės Respublikos rytinėje dalyje ir Italijos ambasadoriaus Lucos Attanasio ir jo aplinkai priklausančių asmenų nužudymas</Titre>

<DocRef>(2021/2577(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Michael Gahler, Antonio Tajani, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Miriam Lexmann, Paulo Rangel, Vladimír Bilčík, Michaela Šojdrová, Loránt Vincze, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Benoît Lutgen, Maria Walsh, Tom Vandenkendelaere, Adam Jarubas, Krzysztof Hetman, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Lefteris Christoforou, Romana Tomc, Tomas Tobé, Christian Sagartz, Vangelis Meimarakis, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, Luděk Niedermayer, Inese Vaidere, Antonio López-Istúriz White, Ioan-Rareş Bogdan, Stelios Kympouropoulos, Seán Kelly, Peter Pollák, Magdalena Adamowicz, Janina Ochojska</Depute>

<Commission>{PPE}PPE frakcijos vardu</Commission>

<Depute>Marek Belka, Isabel Santos, Maria Arena</Depute>

<Commission>{S&D}S&D frakcijos vardu</Commission>

<Depute>Charles Goerens, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Olivier Chastel, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Moritz Körner, Javier Nart, Jan-Christoph Oetjen, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Frédérique Ries</Depute>

<Commission>{Renew}RENEW frakcijos vardu</Commission>

<Depute>Marco Campomenosi</Depute>

<Commission>{ID}ID frakcijos vardu

</Commission><Depute>Salima Yenbou, Hannah Neumann</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}Verts/ALE frakcijos vardu</Commission>

<Depute>Raffaele Fitto, Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Raffaele Stancanelli, Vincenzo Sofo, Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Joanna Kopcińska, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Eugen Jurzyca, Veronika Vrecionová, Emmanouil Fragkos, Bogdan Rzońca, Alexandr Vondra, Valdemar Tomaševski</Depute>

<Commission>{ECR}ECR frakcijos vardu</Commission>

<Depute>Marisa Matias</Depute>

<Commission>{The Left}The Left frakcijos vardu</Commission>

<Depute>Tiziana Beghin, Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli, Fabio Massimo Castaldo, Mario Furore, Chiara Gemma, Sabrina Pignedoli, Isabella Adinolfi</Depute>

</RepeatBlock-By>

PAKEITIMAI

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Kongo Demokratinės Respublikos rytinėje dalyje ir Italijos ambasadoriaus Lucos Attanasio ir jo aplinkai priklausančių asmenų nužudymo

(2021/2577(RSP))

 

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Kongo Demokratinės Respublikos (KDR), ypač į 2018 m. sausio 18 d. [1]rezoliuciją tuo pačiu pavadinimu ir į 2020 m. rugsėjo 17 d. rezoliuciją dėl Dr. Deniso Mukwege atvejo Kongo Demokratinėje Respublikoje[2],

 atsižvelgdamas į 2021 m. vasario 22 d. JT generalinio sekretoriaus atstovo spaudai pareiškimą dėl KDR,

 atsižvelgdamas į 2020 m. gegužės 20 d. Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimą dėl saugumo padėties Itūrio provincijoje,

 atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos rezoliucijas, ypač į 2019 m. kovo 29 d. rezoliuciją Nr. 2463 dėl JT Organizacijos stabilizavimo misijos Kongo Demokratinėje Respublikoje (MONUSCO) įgaliojimų pratęsimo iki 2019 m. gruodžio 20 d.,

 atsižvelgdamas į 2020 m. gruodžio 10 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2020/2033, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2010/788/BUSP dėl ribojamųjų priemonių KDR[3],

 atsižvelgdamas į priemones, nustatytas 2020 m. birželio 25 d. JT Saugumo Tarybos rezoliucijoje Nr. 2528 dėl Saugumo Tarybos rezoliucijoje Nr. 2293 (2016) nustatytų priemonių dėl ginklų embargo KDR atnaujinimo iki 2021 m. liepos 1 d. ir pagal Rezoliuciją Nr. 1533 (2004) įsteigtos ekspertų grupės įgaliojimų pratęsimo iki 2021 m. rugpjūčio 1 d., kuria iki 2021 m. liepos 1 d. buvo atnaujintos įvairios sankcijos, pavyzdžiui, ginklų embargas ginkluotoms grupuotėms KDR, draudimas keliauti asmenims ir Sankcijų komiteto nurodytų asmenų ir subjektų turto įšaldymas,

 atsižvelgdamas į 2010 m. rugpjūčio mėn. JT parengtą padėties analizės ataskaitą, kurioje dokumentuojami sunkiausi žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimai, padaryti Kongo Demokratinės Respublikos teritorijoje nuo 1993 m. kovo mėn. iki 2003 m. birželio mėn.,

 atsižvelgdamas į JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro ir MONUSCO 2020 m. liepos 6 d. ataskaitą „Žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimai, kuriuos 2019 m. sausio 1 d.–2020 m. sausio 31 d. Šiaurės Kivu provincijos Beni teritorijoje ir Itūri provincijos Irumu bei Mambasa teritorijose vykdo ginkluoti sąjungininkų grupuotės ir gynybos bei saugumo pajėgų nariai“,

 atsižvelgdamas į 2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/821, kuriuo nustatomos alavo, tantalo, volframo, jų rūdų ir aukso iš konfliktinių ir didelės rizikos zonų Sąjungos importuotojų prievolės dėl išsamaus tiekimo grandinės patikrinimo (Konfliktinių mineralų reglamentas)[4],

 atsižvelgdamas į 2000 m. birželio 23 d. Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybių (AKR) grupės ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimą (Kotonu susitarimas)[5],

 atsižvelgdamas į 1981 m. birželio 27 d. priimtą Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartiją, įsigaliojusią 1986 m. spalio 21 d.,

 atsižvelgdamas į Kongo Demokratinės Respublikos Konstituciją, kuri buvo priimta 2006 m. vasario 18 d.,

 atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

 atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Chartiją,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnio 5 dalį ir 132 straipsnio 4 dalį,

A. kadangi 2021 m. vasario 22 d. Italijos ambasadorius Kongo Demokratinėje Respublikoje Luca Attanasio, jo vairuotojas Mustapha Milambo ir Italijos karo policijos pareigūnas Vittorio Iacovacci buvo nušauti išpuolio prieš jų konvojų metu; kadangi ambasadorius ir jo darbuotojai vyko JT automobiliu iš Gomos su tikslu aplankyti JT Pasaulio maisto programos (PMP) mokyklos Ručuru projektą; kadangi maršrutas ėjo keliu, kuris anksčiau buvo saugus keliauti be apsaugos komandos;

B. kadangi Virungos nacionalinio parko prižiūrėtojai mėgino išgelbėti ambasadoriaus ir jo palydos gyvybes; kadangi patys prižiūrėtojai savo darbe nuolat susiduria su grasinimais iš sukilėlių grupuočių pusės bei vykdomais grobimais ir žudymais; kadangi per 2021 m. sausio mėn. išpuolį Nyamitwitwi žuvo šeši prižiūrėtojai, o septintasis buvo sužeistas; kadangi 2020 m. balandžio mėn. per pasalą buvo nužudyti 12 prižiūrėtojų ir penki civiliai gyventojai;

C. kadangi sunki saugumo padėtis rytinėje KDR dalyje toliau blogėja, visų pirma prie Itūrio, Pietų Kivu ir Šiaurės Kivu sienos; kadangi regione veikia apie 120 ginkluotų grupuočių, įskaitant Ruandos demokratines išlaisvinimo pajėgas, Sąjungininkų demokratines pajėgas ir Congo-Rénové Ndumos gynybines pajėgas, kurios kovoja už prieigą prie gamtos išteklių, įskaitant naudingąsias iškasenas ir jų kontrolę, bei yra atsakingos už žmonių grobimus, žudymus, kankinimus ir seksualinį smurtą;

D. kadangi dėl smurto rytinėje KDR dalyje 2020 m. žuvo daugiau kaip 2 000 asmenų; kadangi nuo 2016 m. pradžios smurto atvejų dar labiau padidėjo; kadangi civiliai gyventojai, kurių dauguma yra moterys ir vaikai, tampa pakartotinio smurto taikiniais, o nuo jo 2020 m. gruodžio 11 d. - 2021 m. sausio 10 d. žuvo daugiau kaip 150 asmenų; kadangi per pirmuosius du 2021 m. mėnesius pagrobta daugiau kaip 100 asmenų ir daug buvo sužeista; kadangi buvo sunaikinta medicinos infrastruktūra ir gamtiniai ištekliai, bei pranešama apie padegtus gyvenamuosius pastatus; kadangi humanitarinės šio smurto pasekmės kelia susirūpinimą; kadangi iki šiol JT užregistravo daugiau kaip 67 000 perkeltųjų asmenų;

E. kadangi, remiantis Kivu saugumo kontrolieriaus duomenimis, nuo 2021 m. sausio 1 d. Šiaurės ir Pietų Kivu provincijose pranešta apie 152 civilių asmenų nužudymus, 61 asmens pagrobimą dėl išpirkos ir 34 pagrobimo atvejus;

F. kadangi 2017 m. kovo 12 d. ginkluoti vyrai nužudė du JT tyrėjus – švedę Zaidą Catalán, amerikietį Michaelį Sharpą ir jų vertėją Beitu Tshintela, kai jie fiksavo žmogaus teisių pažeidimus Kongo Demokratinės Respublikos centrinėje Kasajaus regiono dalyje;

G. kadangi Kongo Demokratinė Respublika pasižymi vienu iš didžiausių šalies viduje perkeltų asmenų skaičiumi pasaulyje; kadangi daugiau kaip penki milijonai žmonių buvo iškeldinti dėl nesaugumo šalies viduje; kadangi daug moterų ir vaikų gyvena nesaugiomis sąlygomis, miega lauke arba perpildytose viešosiose erdvėse ir susiduria su priekabiavimo, užpuolimo ar seksualinio išnaudojimo rizika; kadangi perkeltieji gyventojai dažnai negauna pagrindinių gyvybei svarbių paslaugų ir jiems kyla netinkamos mitybos bei ligų rizika; kadangi nuo 2021 m. vasario 4 d. Šiaurės Kivu provincijoje paskelbtas Ebolos viruso protrūkis;

H. kadangi Jungtinių Tautų Humanitarinių reikalų koordinavimo biuras pranešė, kad daugėja pagalbos darbuotojų pagrobimų ir išpuolių prieš pagalbos konvojus ir kad tai privertė humanitarines organizacijas atidėti pagalbos teikimą ir sustabdyti savo veiklą; kadangi pilietinės visuomenės nariai, įskaitant aktyvistus, žurnalistus bei žmogaus teisių gynėjus ir toliau patiria bauginimus bei išpuolius; kadangi daugelis iš jų rizikuoja savo gyvybe gindami asociacijų ir saviraiškos laisves;

I. Kadangi MONUSCO įgaliojimai baigiasi 2021 m. gruodžio 20 d. ir kadangi pagal JT rezoliuciją Nr. 1533 nustatytas KDR sankcijų režimas nustoja galioti 2021 m. liepos 1 d.; kadangi MONUSCO skirtų karinių pajėgų skaičius ir biudžetas toliau mažinami;

J. kadangi 2020 m. gruodžio mėn. ES atnaujino tikslines sankcijas vienuolikai KDR pareigūnų, atsakingų už žmogaus teisių pažeidimus;

K. kadangi 2010 m. paskelbtoje JT padėties tyrimo ataskaitoje buvo užfiksuoti 617 patvirtintų sunkių žmogaus teisių pažeidimų rytinėje KDR dalyje per 1993-2003 m. laikotarpį; kadangi ataskaitoje išsamiai išdėstytos rekomendacijos, kurios iš esmės nebuvo įgyvendintos; kadangi nebaudžiamumas tebėra didelė problema;

1. griežtai smerkia Lucos Attanasio, Moustaphos Milambo ir Vittorio Iacovacci nužudymą ir išreiškė giliausią užuojautą aukų šeimoms, Italijos vyriausybei ir Pasaulio maisto programos vietos darbuotojams; apgailestauja dėl nekaltų civilių gyventojų žūčių ir žudymų;

2. ragina atlikti išsamų, nepriklausomą ir skaidrų žmogžudysčių aplinkybių tyrimą; palankiai vertina prezidento P. Tshisekedi įsipareigojimą pradėti tyrimą ir ragina KDR vyriausybę ir provincijų vadovus visapusiškai bendradarbiauti su Italijos valdžios institucijomis ir Jungtinėmis Tautomis;

3. .pabrėžia, kad pagrindinė KDR vyriausybės pareiga yra užtikrinti saugumą savo teritorijoje ir apsaugoti gyventojus, kartu laikantis teisinės valstybės principų, žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės, įskaitant apsaugą nuo nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimų;

4. atsižvelgdamas į tai, primygtinai ragina KDR valdžios institucijas dėti daugiau pastangų, kad būtų nutraukti ginkluoti išpuoliai prieš civilius gyventojus ir kad jos turi nuodugniai, nepriklausomai, veiksmingai ir nešališkai ištirti visas žudynes, o atsakingus asmenis teisingo bylos nagrinėjimo metu patraukti atsakomybėn;

5. griežtai smerkia rimtus žmogaus teisių ir humanitarinės teisės pažeidimus, kuriuos rytinėje KDR dalyje įvykdė vietos nereguliariosios karinės pajėgos; ragina KDR vyriausybę sukurti teisingumo ir atskaitomybės mechanizmą asmenims, atsakingiems už žmogaus teisių pažeidimus, užfiksuotus JT padėties tyrimo ataskaitoje, o taip pat už kitus KDR padarytus nusikaltimus, kurie pagal tarptautinę teisę ir tarptautinę humanitarinę teisę laikomi sunkiais;

6. primygtinai ragina rezidentą Félix Tshisekedi laikytis įsipareigojimo užtikrinti, kad už JT tyrėjų Zaida Catalan ir Michael Sharp, bei jų vertėjo žodžiu Betu Tshintela nužudymus atsakingi asmenys būtų patraukti atsakomybėn ir ragina užtikrinti visišką šio tyrimo skaidrumą;

7. yra susirūpinęs dėl nuolatinių sunkių žmogaus teisių pažeidimų ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimų prieš civilius gyventojus rytinėje KDR dalyje, įskaitant nereguliarias egzekucijas, seksualinį smurtą ir smurtą dėl lyties, ginkluotų grupuočių vykdomą didelio masto vaikų verbavimą ir naudojimą, taip pat dėl to, kad KDR saugumo pajėgų nariai žudo civilius; pabrėžia, kad šie veiksmai pagal tarptautinę teisę galėtų būti laikomi karo nusikaltimais; apgailestauja dėl nuolatinės smurto grėsmės, kurią patiria vietos gyventojai, humanitarinės pagalbos ir vystymosi srities darbuotojai, tarptautinės organizacijos, diplomatinė bendruomenė ir rytinėje KDR dalyje veikiantys žmogaus teisių gynėjai;

8. yra labai susirūpinęs dėl tebesitęsiančio nebaudžiamumo lygio šalyje; pažymi, kad nesugebėjimas kovoti su žmogaus teisių pažeidimus padariusių asmenų nebaudžiamumu tik įtvirtina tolesnius pažeidimus; primygtinai ragina KDR valdžios institucijas nedelsiant patraukti baudžiamojon atsakomybėn 2021 m. vasario 22 d. išpuolį įvykdžiusius asmenis ir imtis rimtų veiksmų siekiant teisingumo pereinamuoju laikotarpiu;

9. pakartoja savo raginimą įgyvendinti JT padėties tyrimo ataskaitos rekomendacijas, visų pirma rekomendaciją dėl specializuotų mišrių kolegijų kūrimo KDR teismuose, kad KDR teisminės institucijos ir tarptautinė bendruomenė galėtų bendradarbiauti baudžiamojo persekiojimo už žmogaus teisių pažeidimus srityje; ragina stiprinti visą nacionalinį teisingumo sektorių siekiant patraukti baudžiamojon atsakomybėn už sunkius žmogaus teisių pažeidimus sukėlusius nusikaltimus;

10. smerkia saugumo ir gynybos pajėgų įvykdytus žmogaus teisių pažeidimus ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus; ragina KDR valdžios institucijas iš savo pareigų pašalinti saugumo pajėgų pareigūnus ir kitus vykdomosios valdžios pareigūnus, apie kuriuos JT ir KDR bei tarptautinės žmogaus teisių organizacijos pranešė esant susijusius su sunkiais žmogaus teisių pažeidimais; ragina sukurti oficialų patikimumo tikrinimo mechanizmą, kuris būtų platesnio masto saugumo sektoriaus reformos dalis, siekiant užtikrinti, kad būtų samdomi tinkamiausi kandidatai, o saugumo pajėgos veiktų laikydamosi tarptautinių žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės standartų; ragina valdžios institucijas nutraukti bet kokią saugumo pajėgų pareigūnų ir politinių lyderių paramą ginkluotoms grupuotėms ir užtikrinti, kad už tokią paramą atsakingi asmenys būtų patraukti atsakomybėn teisingo bylos nagrinėjimo proceso metu;

11. ragina KDR vyriausybę laikytis visiško nepakantumo politinių lyderių, ginkluotųjų pajėgų, policijos ir ginkluotų grupuočių bendradarbiavimo atžvilgiu;

12. ragina KDR valdžios institucijas skubiai parengti veiksmingą demobilizavimo, nusiginklavimo ir reintegracijos programą bei kovos su ginkluotomis grupuotėmis strategiją, teikiant ilgalaikę paramą siekiant užkirsti kelią buvusių kovotojų sugrįžimui; primygtinai ragina KDR valdžios institucijas teikti itin svarbią humanitarinę pagalbą šimtams demobilizuotų kovotojų, kurie šiuo metu dislokuoti nusiginklavimo, demobilizacijos ir reintegracijos (NDR) stovyklose ir neturi galimybės gauti tinkamos medicininės priežiūros;

13. pabrėžia MONUSCO pasiryžimą toliau dėti visas pastangas siekiant užtikrinti civilių gyventojų apsaugą laikantis savo įgaliojimų ir remti nacionalines pastangas įtvirtinti taiką ir stabilumą šalyje; pažymi, kad jos vaidmuo turėtų būti dar kartą patvirtintas aiškiais įgaliojimais, kuriais remiantis, prieš galimą pasitraukimą iš regiono turi būti įvykdyti saugumo padėties kriterijai;

14. atkreipia dėmesį į tai, kad smurtas rytinėje KDR dalyje yra glaudžiai susijęs su prekyba žaliavomis; pabrėžia, kad bet kuri įmonė, asmuo, valstybė ar su valstybe susijęs subjektas, prisidedantis prie tokių nusikaltimų darymo, turi būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn; palankiai vertina tai, kad 2021 m. sausio mėn. įsigaliojo Konfliktinių zonų naudingųjų iškasenų reglamentas; pabrėžia, kad šiuo reglamentu KDR išlieka šalių, kurios laikomos konfliktinėmis ir didelės rizikos šalimis, sąraše; pažymi, kad didžiausia problema tebėra mažos apimties aukso gavyba, kurio valdymas yra nestabilumo regione šaltinis; pabrėžia, kad reikia nedelsiant imtis tolesnių veiksmų dėl įmonių, veikiančių konfliktų zonose, privalomo išsamaus patikrinimo ir atsakomybės;

15. pabrėžia, kad reikia toliau dėti pastangas siekiant nutraukti ginkluotų grupuočių, užsiimančių destabilizuojančia veikla vykdant neteisėtą prekybą gamtos ištekliais, įskaitant auksą ar laukinės gamtos produktus, finansavimą;

16. išreiškia savo didelį susirūpinimą dėl saugumo ir humanitarinės padėties, ypač dėl pastaruoju metu išaugusio šalies viduje perkeltų asmenų skaičiaus KDR, kuris ir toliau daro didelį poveikį civiliams gyventojams; primena, kad yra labai susirūpinęs dėl užsienio ir vidaus ginkluotų grupuočių vykdomos karinės veiklos bei KDR gamtos išteklių kontrabandos; ragina visus tarptautinius investuotojus, įskaitant Kiniją, visapusiškai laikytis tarptautinės teisės, standartų ir geriausios praktikos atsakingos kasybos srityje;

17. smerkia Virungos parko ekologinių apsaugos pareigūnų nužudymus per 2020 m. įvykdytus išpuolius; ragina KDR vyriausybę nuginkluoti sukilėlius ir atkurti saugumą parkų regione;

18. palankiai vertina 2021 m. sausio 14 d. JT Saugumo Tarybos leidinį „Jungtinių Tautų taikos stiprinimo, konfliktų prevencijos ir konfliktų sprendimo Didžiųjų ežerų regione strategija“; ragina susijusias šalis tęsti tarpvalstybinį bendradarbiavimą, be kita ko, pasitelkiant JT specialiojo pasiuntinio Didžiųjų ežerų regione biurą, siekiant kovoti su smurtu, žmogaus teisių pažeidimais ir nebaudžiamumu rytinėje KDR dalyje;

19. ragina KDR vyriausybę užtikrinti geresnį valdymą visais valstybės ir visuomenės lygmenimis, įskaitant viešuosius finansus ir kovą su korupcija; ragina kovai su korupcija naudoti ES sankcijų mechanizmą; pabrėžia, kad svarbu 2023 m. surengti patikimą rinkimų procesą ir užtikrinti tvarų saugumą rytinėje KDR dalyje;

20. ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį, ES delegaciją prie KDR ir ES misijas į KDR didinti savo paramos žmogaus teisių gynėjams KDR, kuriems gresia pavojus, matomumą naudojant visas turimas priemones (t. y. politines, diplomatines ir finansines kaip apsaugos priemonę, kad būtų pripažintas jų darbas žmogaus teisių srityje ir pripažintas svarbus jų, kaip žmogaus teisių gynėjų, kovojančių už stabilumą ir taiką regione, vaidmuo ir, kai tinkama, sudaryti palankesnes sąlygas išduoti nepaprastosios padėties vizas ir suteikti laikiną prieglobstį valstybėse narėse;

21. ragina Europos Sąjungą padidinti finansavimą KDR, kad būtų sprendžiamas didelio nepakankamo JT agentūrų, bendradarbiaujančių su vietos valdžios institucijomis ir bendruomenėmis, siekiant apsaugoti civilius gyventojus, finansavimo klausimas;

22. griežtai pabrėžia poreikį Afrikos Didžiųjų ežerų regione bendradarbiauti tarpvalstybiniu mastu ir kaimyninėms šalims parengti regioninę strategiją, skirtą smurto ir žmogaus teisių pažeidimų KDR problemai spręsti; ragina bendros saugumo ir gynybos politikos misiją Afrikos Didžiųjų ežerų regione prisidėti prie saugumo sąlygų stabilizavimo ir humanitarinės padėties gerinimo;

23. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui, ES specialiajam įgaliotiniui žmogaus teisių klausimais, AKR ir ES ministrų tarybai ir jungtinei parlamentinei asamblėjai, Kongo Demokratinės Respublikos prezidentui, ministrui pirmininkui ir parlamentui ir Afrikos Sąjungai bei jos institucijoms.

 

[1] OL C 458, 2018 12 19, p. 52.

[2]Priimti tekstai, P9_TA(2020)0234.

[3] OL L 419, 2020 12 11, p. 30.

[4] OL L 130, 2017 5 19, p. 1.

[5] OL L 317, 2000 12 15, p. 3.

Atnaujinta: 2021 m. kovo 10 d.Teisinė informacija - Privatumo politika