Förfarande : 2021/2577(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : RC-B9-0173/2021

Ingivna texter :

RC-B9-0173/2021

Debatter :

PV 11/03/2021 - 9.1
CRE 11/03/2021 - 9.1

Omröstningar :

PV 11/03/2021 - 11
PV 11/03/2021 - 18

Antagna texter :

P9_TA(2021)0085

<Date>{10/03/2021}10.3.2021</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9‑0173/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0174/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0196/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0198/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0199/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0200/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0201/2021</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 164kWORD 53k

<TitreType>GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION</TitreType>

<TitreRecueil>i enlighet med artiklarna 144.5 och 132.4 i arbetsordningen</TitreRecueil>


<Replacing>som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:</Replacing>

<TablingGroups>B9‑0173/2021 (The Left)

B9‑0174/2021 (ID)

B9‑0196/2021 (Verts/ALE)

B9‑0198/2021 (Renew)

B9‑0199/2021 (PPE)

B9‑0200/2021 (S&D)

B9‑0201/2021 (ECR)</TablingGroups>


<Titre>om situationen i östra delen av Demokratiska republiken Kongo och mordet på Italiens ambassadör Luca Attanasio och hans följe</Titre>

<DocRef>(2021/2577(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Michael Gahler, Antonio Tajani, David McAllister, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler‑Lima, Miriam Lexmann, Paulo Rangel, Vladimír Bilčík, Michaela Šojdrová, Loránt Vincze, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Benoît Lutgen, Maria Walsh, Tom Vandenkendelaere, Adam Jarubas, Krzysztof Hetman, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Lefteris Christoforou, Romana Tomc, Tomas Tobé, Christian Sagartz, Vangelis Meimarakis, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, Luděk Niedermayer, Inese Vaidere, Antonio López‑Istúriz White, Ioan‑Rareş Bogdan, Stelios Kympouropoulos, Seán Kelly, Peter Pollák, Magdalena Adamowicz, Janina Ochojska</Depute>

<Commission>{PPE}för PPE-gruppen</Commission>

<Depute>Marek Belka, Isabel Santos, Maria Arena</Depute>

<Commission>{S&D}för S&D-gruppen</Commission>

<Depute>Charles Goerens, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Olivier Chastel, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Moritz Körner, Javier Nart, Jan‑Christoph Oetjen, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Frédérique Ries</Depute>

<Commission>{Renew}för Renew-gruppen</Commission>

<Depute>Marco Campomenosi</Depute>

<Commission>{ID}för ID-gruppen

</Commission><Depute>Salima Yenbou, Hannah Neumann</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}för Verts/ALE-gruppen</Commission>

<Depute>Raffaele Fitto, Carlo Fidanza, Nicola Procaccini, Pietro Fiocchi, Sergio Berlato, Raffaele Stancanelli, Vincenzo Sofo, Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Joanna Kopcińska, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Eugen Jurzyca, Veronika Vrecionová, Emmanouil Fragkos, Bogdan Rzońca, Alexandr Vondra, Valdemar Tomaševski</Depute>

<Commission>{ECR}för ECR-gruppen</Commission>

<Depute>Marisa Matias</Depute>

<Commission>{The Left}för The Left-gruppen</Commission>

<Depute>Tiziana Beghin, Dino Giarrusso, Daniela Rondinelli, Fabio Massimo Castaldo, Mario Furore, Chiara Gemma, Sabrina Pignedoli, Isabella Adinolfi</Depute>

</RepeatBlock-By>

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Europaparlamentets resolution om situationen i östra delen av Demokratiska republiken Kongo och mordet på Italiens ambassadör Luca Attanasio och hans följe

(2021/2577(RSP))

 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av sina tidigare resolutioner om Demokratiska republiken Kongo, särskilt resolutionerna av den 18 januari 2018[1] med samma titel och av den 17 september 2020 om fallet Denis Mukwege i Demokratiska republiken Kongo[2],

 med beaktande av uttalandet av den 22 februari 2021 om Demokratiska republiken Kongo från talespersonen för FN:s generalsekreterare,

 med beaktande av uttalandet av den 20 maj 2020 från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om säkerhetssituationen i Ituri,

 med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner, särskilt resolution 2463 av den 29 mars 2019 om förlängning av mandatet för FN:s stabiliseringsuppdrag i Demokratiska republiken Kongo (Monusco) till och med den 20 december 2019,

 med beaktande av rådets beslut (Gusp) 2020/2033 av den 10 december 2020 om ändring av beslut 2010/788/Gusp om restriktiva åtgärder mot Demokratiska republiken Kongo[3],

 med beaktande av de åtgärder som fastställs i FN:s säkerhetsråds resolution 2528 av den 25 juni 2020 om förlängning av det vapenembargo mot Demokratiska republiken Kongo som infördes genom säkerhetsrådets resolution 2293 (2016) till och med den 1 juli 2021 och förlängningen av mandatet för den expertgrupp som inrättats i enlighet med resolution 1533 (2004) till och med den 1 augusti 2021, genom vilken en rad sanktioner förlängdes till och med den 1 juli 2021, såsom ett vapenembargo mot väpnade grupper i Demokratiska republiken Kongo, ett reseförbud för personer och en frysning av tillgångar för personer och enheter som angetts av sanktionskommittén,

 med beaktande av FN:s rapport från augusti 2010 om den kartläggning som dokumenterar de allvarligaste brotten mot de mänskliga rättigheterna och internationell humanitär rätt som begåtts på Demokratiska republiken Kongos territorium mellan mars 1993 och juni 2003,

 med beaktande av rapporten från kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter och Monusco av den 6 juli 2020 om kränkningar av de mänskliga rättigheterna och internationell humanitär rätt som begåtts av de allierade demokratiska styrkornas väpnade grupp och av medlemmar av försvars- och säkerhetsstyrkorna i territoriet Beni i provinsen Nordkivu och territorierna Irumu och Mambasa i provinsen Ituri, mellan den 1 januari 2019 och den 31 januari 2020,

 med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2017/821 av den 17 maj 2017 om fastställande av krav på tillbörlig aktsamhet i leveranskedjan för unionens importörer av tenn, tantal och volfram, malmer av dessa metaller, samt guld med ursprung i konfliktdrabbade områden och högriskområden (förordningen om konfliktmineraler)[4],

 med beaktande av partnerskapsavtalet av den 23 juni 2000 mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan (Cotonouavtalet)[5],

 med beaktande av den afrikanska stadgan om mänskliga rättigheter och folkens rättigheter som antogs den 27 juni 1981 och trädde i kraft den 21 oktober 1986,

 med beaktande av Demokratiska republiken Kongos konstitution, som antogs den 18 februari 2006,

 med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna,

 med beaktande av FN-stadgan,

 med beaktande av artiklarna 144.5 och 132.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Den 22 februari 2021 dödades Luca Attanasio, Italiens ambassadör i Demokratiska republiken Kongo, hans chaufför Mustapha Milambo, och den italienska militärpolisen Vittorio Iacovacci av skyttar under en attack mot deras konvoj. Ambassadören och hans medarbetare färdades i ett FN-fordon från Goma för att besöka ett skolprojekt inom ramen för FN:s Världslivsmedelsprogram i Rutshuru. Färden gick på en väg som tidigare betecknats som säker för resa utan säkerhetspersonal.

B. Parkvakter från Virunga nationalpark försökte rädda livet på ambassadören och hans medarbetare. Dessa vakter arbetar själva under det ständiga hotet om att bli kidnappade och dödade av rebellgrupper. Sex parkvakter dödades och en sjunde skadades i en attack i Nyamitwitwi i januari 2021. Tolv parkvakter och fem civila dödades i ett bakhåll i april 2020.

C. Den allvarliga säkerhetssituationen i östra Demokratiska republiken Kongo fortsätter att försämras, särskilt vid gränsen mellan Ituri, Sydkivu och Nordkivu. Cirka 120 väpnade grupper, däribland de demokratiska styrkorna för Rwandas befrielse, de allierade demokratiska styrkorna och Nduma-Defence of Congo-Rénové, är verksamma i regionen och kämpar om tillgång till och kontroll över naturresurser, däribland mineraler, och har gjort sig skyldiga till kidnappningar, mord, tortyr och sexuellt våld.

D. Våldet i östra Demokratiska republiken Kongo krävde mer än 2 000 offer under 2020. Våldet har ökat ännu mer sedan början av 2021. Civila, varav de flesta är kvinnor och barn, är måltavlor för det upprepade våld som har lett till 150 människors död mellan den 11 december 2020 och den 10 januari 2021. Under de första månaderna 2021 kidnappades över 100 människor och många andra skadades. Medicinsk infrastruktur och naturresurser förstördes och hus sattes många gånger i brand. De humanitära konsekvenserna av detta våld ger anledning till oro. FN har hittills registrerat över 67 000 fördrivna personer.

E. Enligt Kivu Security Tracker har 152 mord på civila, 61 kidnappningar för lösensummor och 34 fall av bortförande rapporterats i Nord- och Sydkivu sedan den 1 januari 2021.

F. Den 12 mars 2017 avrättade beväpnade män två FN-utredare, svenskan Zaida Catalán och amerikanen Michael Sharp, och deras tolk Beitu Shintela, när de dokumenterade brott mot de mänskliga rättigheterna i centrala Kasairegionen i Demokratiska republiken Kongo.

G. Demokratiska republiken Kongo har en av de högsta nivåerna av internflyktingar i världen. Över fem miljoner människor har tvingats lämna sina hem på grund av osäkerhet inom landets gränser. Många kvinnor och barn lever under otrygga förhållanden, sover utomhus eller på överfulla offentliga platser och löper risk att utsättas för trakasserier, övergrepp eller sexuellt utnyttjande. Tvångsförflyttade befolkningsgrupper får ofta inga grundläggande livräddande tjänster och löper risk att drabbas av undernäring och sjukdomar. Den 4 februari 2021 anmäldes ett ebolautbrott i Nordkivuprovinsen.

H. FN:s kontor för samordning av humanitära frågor (Ocha) har rapporterat om ett ökande antal kidnappningar och attacker mot biståndsarbetare och humanitära konvojer, vilket har tvingat de humanitära organisationerna att skjuta upp hjälpleveranser och avbryta sin verksamhet. Personer från det civila samhället, däribland aktivister, journalister och människorättsförsvarare, utsätts alltjämt för trakasserier, hot och attacker. Många av dem riskerar sina liv för att försvara förenings- och yttrandefriheten.

I. Monuscos mandat löper ut den 20 december 2021 och det sanktionssystem för Demokratiska republiken Kongo som inrättades genom FN:s resolution 1533 löper ut den 1 juli 2021. Antalet personer i Monuscos styrka och dess budget fortsätter att minska.

J. I december 2020 förnyade EU de riktade sanktionerna mot elva tjänstemän i Demokratiska republiken Kongos statsapparat som gjort sig skyldiga till kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

K. I FN:s kartläggningsrapport, som offentliggjordes 2010, dokumenterades 617 allvarliga människorättskränkningar i östra Demokratiska republiken Kongo mellan 1993 och 2003. Rapporten innehöll en rad rekommendationer som till stor del inte har genomförts. Straffrihet förblir ett allvarligt problem.

1. Europaparlamentet fördömer i skarpast möjliga ordalag mordet på Luca Attanasio, Moustapha Milambo och Vittorio Iacovacci, och uttrycker sin djupaste medkänsla med offrens familjer, Italiens regering och den nationella personalen vid Världslivsmedelsprogrammet. Parlamentet beklagar djupt att människoliv gått förlorade och oskyldiga civila har mördats.

2. Europaparlamentet efterlyser en grundlig, oberoende och transparent utredning av omständigheterna kring morden. Parlamentet välkomnar president Tshisekedis åtagande att inleda en utredning och uppmanar Demokratiska republiken Kongos regering och provinsledarna att samarbeta fullt ut med de italienska myndigheterna och FN.

3. Europaparlamentet betonar att det är Demokratiska republiken Kongos regering som har huvudansvaret för att garantera säkerheten inom landets territorium och skydda dess befolkning, samtidigt som respekten för rättsstatsprincipen, de mänskliga rättigheterna och internationell humanitär rätt upprätthålls, inbegripet skydd mot brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

4. Europaparlamentet insisterar bestämt på att myndigheterna i Demokratiska republiken Kongo måste öka sina ansträngningar för att få ett slut på de väpnade attackerna mot civila och att de måste utreda alla mord på ett grundligt, oberoende, effektivt och opartiskt sätt och ställa de ansvariga inför rätta i rättvisa rättegångar.

5. Europaparlamentet fördömer skarpt de allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och humanitär rätt som begåtts av lokala miliser i östra Demokratiska republiken Kongo. Parlamentet uppmanar med kraft Demokratiska republiken Kongos regering att inrätta en mekanism för rättvisa och ansvarsskyldighet för dem som är ansvariga för de kränkningar av de mänskliga rättigheterna som dokumenteras i FN:s kartläggningsrapport, liksom för andra brott som begåtts i Demokratiska republiken Kongo och som betraktas som allvarliga enligt folkrätten och internationell humanitär rätt.

6. Europaparlamentet uppmanar president Félix Tshisekedi att stå fast vid sitt åtagande att se till att de ansvariga för morden på FN:s utredare Zaida Catalán och Michael Sharp och deras tolk Betu Tshintela ställs till svars, och efterlyser full transparens i denna utredning.

7. Europaparlamentet är oroat över de fortsatta allvarliga människorättskränkningarna och brotten mot internationell humanitär rätt mot civila i östra Demokratiska republiken Kongo, inbegripet summariska avrättningar, sexuellt och könsrelaterat våld, väpnade gruppers storskaliga rekrytering och utnyttjande av barn samt mord på civila som begås av medlemmar i Demokratiska republiken Kongos säkerhetsstyrkor. Parlamentet betonar att dessa handlingar skulle kunna utgöra krigsförbrytelser enligt folkrätten. Parlamentet beklagar det fortsatta hot om våld som lokalbefolkningen, humanitär personal och utvecklingsarbetare, internationella organisationer, diplomater och människorättsförsvarare som är verksamma i östra Demokratiska republiken Kongo utsätts för.

8. Europaparlamentet är extremt oroat över den fortsatta straffriheten i landet. Parlamentet konstaterar att underlåtenheten att ta itu med straffriheten för dem som begår människorättskränkningar bara leder till ytterligare övergrepp. Parlamentet uppmanar med kraft myndigheterna i Demokratiska republiken Kongo att snabbt ställa förövarna av attacken den 22 februari 2021 inför rätta och att vidta seriösa åtgärder för att uppnå övergångsrättvisa.

9. Europaparlamentet upprepar sin begäran om att rekommendationerna i FN:s kartläggningsrapport ska fullföljas, särskilt rekommendationen om inrättande av specialiserade blandade kammare i domstolar i Demokratiska republiken Kongo för att möjliggöra samarbete mellan landets rättsväsende och det internationella samfundet i fråga om lagföring av kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Parlamentet efterlyser en förstärkning av det nationella rättsväsendet som helhet för att lagföra brott som inneburit allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

10. Europaparlamentet fördömer säkerhets- och försvarsstyrkornas kränkningar av de mänskliga rättigheterna och av internationell humanitär rätt. Parlamentet uppmanar myndigheterna i Demokratiska republiken Kongo att avsätta tjänstemän från säkerhetsstyrkorna och andra tjänstemän inom den verkställande makten som enligt uppgift från FN och Demokratiska republiken Kongo och internationella människorättsorganisationer har varit inblandade i allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Parlamentet efterlyser inrättandet av en formell prövningsmekanism som en del av de bredare insatserna för reform av säkerhetssektorn, i syfte att säkerställa att de lämpligaste kandidaterna anställs och att säkerhetsstyrkorna agerar på ett sätt som är förenligt med internationella normer för mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt. Parlamentet uppmanar myndigheterna att upphöra med allt stöd från säkerhetsstyrkorna och de politiska ledarna till väpnade grupper och se till att de som är ansvariga för sådant stöd ställs till svars i rättvisa rättegångar.

11. Europaparlamentet uppmanar Demokratiska republiken Kongos regering att anta en nolltoleransstrategi för samarbetet mellan politiska ledare, de väpnade styrkorna och polisen samt väpnade grupper.

12. Europaparlamentet uppmanar myndigheterna i Demokratiska republiken Kongo att snarast inrätta ett effektivt program för demobilisering, avväpning och återanpassning och en strategi för att hantera väpnade grupper, med långsiktigt stöd för att hindra tidigare stridande från att återvända. Parlamentet uppmanar med kraft myndigheterna i Demokratiska republiken Kongo att tillhandahålla livsviktigt humanitärt bistånd till hundratals demobiliserade stridande som för närvarande är stationerade i läger för demobilisering, avväpning och återanpassning, med knappt någon livsmedelsförsörjning och utan tillgång till lämplig medicinsk vård.

13. Europaparlamentet betonar Monuscos beslutsamhet att fortsätta att göra sitt yttersta för att säkerställa skyddet av civilbefolkningen i enlighet med sitt mandat och att stödja nationella insatser för att befästa fred och stabilitet i landet. Parlamentet konstaterar att dess roll bör bekräftas genom ett tydligt mandat där riktmärken för säkerhetssituationen måste uppnås innan den eventuellt dras tillbaka från regionen.

14. Europaparlamentet påminner om att våldet i östra Demokratiska republiken Kongo är starkt kopplat till råvaruhandeln. Parlamentet betonar att alla företag, enskilda eller statliga aktörer eller statsrelaterade aktörer som bidrar till att sådana brott begås måste ställas inför rätta. Parlamentet välkomnar ikraftträdandet av förordningen om konfliktmineraler i januari 2021. Parlamentet betonar att denna förordning har kvar Demokratiska republiken Kongo på förteckningen över länder som anses vara konfliktdrabbade och högriskländer. Parlamentet konstaterar att den största utmaningen fortfarande är guld från småskaliga gruvor, vars handhavande är en källa till instabilitet i regionen. Parlamentet betonar det akuta behovet av ytterligare åtgärder när det gäller obligatorisk tillbörlig aktsamhet och ansvarsfullt företagande för företag som är verksamma i konfliktområden.

15. Europaparlamentet betonar behovet av att göra ytterligare ansträngningar för att skära av finansieringen av väpnade grupper som deltar i destabiliserande verksamhet genom olaglig handel med naturresurser, inbegripet guld och produkter av vilda djur och växter.

16. Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över den säkerhetsmässiga och humanitära situationen, särskilt den senaste tidens kraftiga ökning av antalet internflyktingar i Demokratiska republiken Kongo, som fortsätter att allvarligt påverka civilbefolkningen. Parlamentet påminner om sin djupa oro över den pågående militära verksamhet som bedrivs av utländska och inhemska väpnade grupper och smugglingen av Demokratiska republiken Kongos naturresurser. Parlamentet uppmanar alla internationella investerare, inbegripet Kina, att fullt ut respektera folkrätten och följa internationella standarder och bästa praxis när det gäller ansvarsfull gruvdrift.

17. Europaparlamentet fördömer morden på ekovakter i Virunga Park under de attacker som genomfördes 2020. Parlamentet uppmanar med kraft Demokratiska republiken Kongos regering att avväpna rebellerna och återställa säkerheten i parkregionen,

18. Europaparlamentet välkomnar FN:s säkerhetsråds publikation den 14 januari 2021 av dokumentet som innehåller FN-strategi för konsolidering av fred, konfliktförebyggande och konfliktlösning i området kring de stora sjöarna. Parlamentet uppmanar med kraft de berörda parterna att fortsätta det gränsöverskridande samarbetet, bland annat genom kontoret för FN:s särskilda sändebud för området kring de stora sjöarna, för att ta itu med våldet, människorättskränkningarna och straffriheten i östra Demokratiska republiken Kongo.

19. Europaparlamentet uppmanar Demokratiska republiken Kongos regering att säkerställa bättre styrelseformer på alla nivåer av staten och samhället, inbegripet offentliga finanser och kampen mot korruption. Parlamentet begär att EU:s sanktionsmekanism ska användas för att bekämpa korruption. Parlamentet betonar vikten av att organisera en trovärdig valprocess under 2023 och att garantera en hållbar säkerhet i östra Demokratiska republiken Kongo.

20. Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten, EU:s delegation till och EU:s uppdrag i Demokratiska republiken Kongo att öka synligheten för sitt stöd till utsatta människorättsförsvarare i Demokratiska republiken Kongo med hjälp av alla tillgängliga verktyg (dvs. politiska, diplomatiska och finansiella), som en skyddsåtgärd för att ge uppskattning åt deras människorättsarbete och erkänna deras viktiga roll som människorättsförsvarare som kämpar för stabilitet och fred i regionen, och vid behov underlätta utfärdandet av viseringar för nödsituationer och tillhandahålla tillfälligt skydd i medlemsstaterna.

21. Europaparlamentet uppmanar Europeiska unionen att öka finansieringen till Demokratiska republiken Kongo för att åtgärda den allvarliga underfinansieringen av FN-organ som arbetar med lokala myndigheter och samhällen för att skydda civilbefolkningen.

22. Europaparlamentet uppmanar med kraft till gränsöverskridande samarbete i området kring de afrikanska stora sjöarna och till att grannländerna inrättar en regional strategi för att ta itu med våldet och brotten mot de mänskliga rättigheterna i Demokratiska republiken Kongo. Parlamentet begär att uppdraget inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken i området kring de afrikanska stora sjöarna ska bidra till att stabilisera säkerhetsförhållandena och förbättra den humanitära situationen.

23. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter, AVS–EU-ministerrådet och Gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen, Demokratiska republiken Kongos president, premiärminister och parlament samt Afrikanska unionen och dess institutioner.

 

[1] EUT C 458, 19.12.2018, s. 52.

[2] Antagna texter, P9_TA(2020)0234.

[3] EUT L 419, 11.12.2020, s. 30.

[4] EUT L 130 19.5.2017, s. 1.

[5] EUT L 317, 15.12.2000, s. 3.

Senaste uppdatering: 10 mars 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy