Procedura : 2021/2579(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : RC-B9-0183/2021

Teksty złożone :

RC-B9-0183/2021

Debaty :

PV 11/03/2021 - 9.3
CRE 11/03/2021 - 9.3

Głosowanie :

PV 11/03/2021 - 11
PV 11/03/2021 - 18

Teksty przyjęte :

P9_TA(2021)0087

<Date>{10/03/2021}10.3.2021</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9‑0183/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0184/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0185/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0186/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0187/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0188/2021</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 173kWORD 53k

<TitreType>WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI</TitreType>

<TitreRecueil>złożony zgodnie z art. 144 ust. 5 i art. 132 ust. 4 Regulaminu</TitreRecueil>


<Replacing>zastępujący tym samym następujące projekty rezolucji:</Replacing>

<TablingGroups>B9‑0183/2021 (Verts/ALE)

B9‑0184/2021 (The Left)

B9‑0185/2021 (S&D)

B9‑0186/2021 (Renew)

B9‑0187/2021 (PPE)

B9‑0188/2021 (ECR)</TablingGroups>


<Titre>w sprawie masowych procesów członków opozycji i społeczeństwa obywatelskiego w Kambodży</Titre>

<DocRef>(2021/2579(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Michael Gahler, Seán Kelly, Isabel Wiseler‑Lima, David McAllister, Sandra Kalniete, Miriam Lexmann, Paulo Rangel, Vladimír Bilčík, Michaela Šojdrová, Loránt Vincze, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Maria Walsh, Tom Vandenkendelaere, Adam Jarubas, Krzysztof Hetman, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Romana Tomc, Tomas Tobé, Christian Sagartz, Vangelis Meimarakis, Tomáš Zdechovský, Željana Zovko, Luděk Niedermayer, Inese Vaidere, Ioan‑Rareş Bogdan, Stelios Kympouropoulos, Peter Pollák, Magdalena Adamowicz, Lefteris Christoforou, Janina Ochojska</Depute>

<Commission>{PPE}w imieniu grupy PPE</Commission>

<Depute>Marek Belka, Isabel Santos, Evin Incir</Depute>

<Commission>{S&D}w imieniu grupy S&D</Commission>

<Depute>Svenja Hahn, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Moritz Körner, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans</Depute>

<Commission>{Renew}w imieniu grupy Renew</Commission>

<Depute>Heidi Hautala, Hannah Neumann</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}w imieniu grupy Verts/ALE</Commission>

<Depute>Ryszard Antoni Legutko, Anna Fotyga, Karol Karski, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Elżbieta Rafalska, Eugen Jurzyca, Joanna Kopcińska, Jadwiga Wiśniewska, Veronika Vrecionová, Emmanouil Fragkos, Bogdan Rzońca, Alexandr Vondra, Valdemar Tomaševski, Elżbieta Kruk</Depute>

<Commission>{ECR}w imieniu grupy ECR</Commission>

<Depute>Emmanuel Maurel</Depute>

<Commission>{The Left}w imieniu grupy The Left</Commission>

<Depute>Fabio Massimo Castaldo</Depute>

</RepeatBlock-By>


Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie masowych procesów członków opozycji i społeczeństwa obywatelskiego w Kambodży

(2021/2579(RSP))

Parlament Europejski,

 uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Kambodży, zwłaszcza z dnia 14 września 2017 r. w sprawie Kambodży, w szczególności sprawy Kema Sokhy[1], z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie Kambodży, w szczególności sprawy rozwiązania Partii Narodowego Ocalenia Kambodży (CNRP)[2] z dnia i 13 września 2018 r. w sprawie Kambodży, w szczególności sprawy Kema Sokhy[3],

 uwzględniając konkluzje Rady w sprawie Kambodży z 26 lutego 2018 r.,

 uwzględniając paryskie porozumienia pokojowe z 1991 r., w których w art. 15 zapisano zobowiązanie do poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności w Kambodży, w tym przez międzynarodowych sygnatariuszy,

 uwzględniając decyzję Komisji z 12 lutego 2020 r.[4] o wycofaniu – z dniem 12 sierpnia 2020 r. – części preferencji taryfowych przyznanych Kambodży w unijnym systemie handlu „wszystko oprócz broni”,

 uwzględniając oświadczenie rzecznika Wysokiej Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka z 11 września 2020 r. w sprawie aresztowania znanego działacza związkowego Rong Chhuna i 24 innych osób: ekologów i obrońców praw człowieka[5],

 uwzględniając oświadczenie rzecznika Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) z 2 marca 2021 r. w sprawie masowych procesów przeciwko działaczom opozycji,

 uwzględniając Konwencję Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącą wolności związkowej i ochrony praw związkowych,

 uwzględniając oświadczenie specjalnego sprawozdawcy ds. prawa do pokojowego zgromadzania się i zrzeszania się, członków grupy roboczej ds. dyskryminacji kobiet i dziewcząt oraz specjalnego sprawozdawcy ds. wolności opinii i wypowiedzi, wydane 16 listopada 2020 r. w sprawie represji wobec społeczeństwa obywatelskiego i ataków na obrońców praw człowieka w Kambodży,

 uwzględniając umowę o współpracy między Wspólnotą Europejską a Królestwem Kambodży z 29 kwietnia 1997 r.[6],

 uwzględniając kambodżański kodeks karny,

 uwzględniając wytyczne UE w sprawie obrońców praw człowieka z 2008 r., 

 uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka z dnia 10 grudnia 1948 r.,

 uwzględniając Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych z 1966 r.,

 uwzględniając oświadczenie specjalnej sprawozdawczyni ds. praw człowieka w Kambodży Rhony Smith z 25 listopada 2020 r.,

 uwzględniając art. 144 ust 5 i art 132 ust. 4 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że w listopadzie 2020 r. co najmniej 137 osób oskarżono o powiązania ze zlikwidowaną opozycyjną Partią Narodowego Ocalenia Kambodży (CNRP) i wytoczono im proces na podstawie politycznie umotywowanych zarzutów podżegania, spiskowania i napaści na państwo na mocy art. 451, 453, 494 i 495 kodeksu karnego;

B. mając na uwadze, że 1 marca 2021 r. sąd miejski w Phnom Penh skazał dziewięciu najwyższych rangą przywódców CNRP za „próbę zorganizowania zamachu stanu w celu obalenia rządu” w związku z próbą powrotu do Kambodży podjętą przez nich 9 listopada 2019 r.;

C. mając na uwadze, że były przewodniczący CNRP Sam Rainsy próbował wrócić do Kambodży w 2019 r.; mając na uwadze, że został on skazany na najwyższą karę, 25 lat pozbawienia wolności; mając na uwadze, że wraz z nim skazani zostali: Mu Sochua, Eng Chhay Eang, Ou Chanrith, Ho Vann, Long Ry, Men Sothavrin, Tiolung Saumura i Nuth Romduol; mając na uwadze, że wszystkich skazano na kary pozbawienia wolności od 20 do 25 lat; mając na uwadze, że odebrano im czynne i bierne prawo wyborcze;

D. mając na uwadze, że polityków opozycji osądzono zaocznie, gdyż nie zezwolono im na powrót do Kambodży, by mogli bronić się przed sądem;

E. mając na uwadze, że sprawy te odbyły się w trybie przyspieszonym, a tymczasem sprawa byłego prezesa CNRP Kem Sokhy, zwolnionego za kaucją na restrykcyjnych warunkach, jest nadal w zawieszeniu, a jego wnioski o wznowienie postępowania odrzucono;

F. mając na uwadze, że w lipcu 2019 r. sąd skazał zaocznie Kong Atitha, nowo wybranego prezesa Koalicji Kambodżańskich Demokratycznych Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Odzieżowego (CCAWDU), za umyślnie popełnione akty przemocy, w związku z protestem kierowców przeciwko przedsiębiorstwu Capitol Bus z 2016 r.; mając na uwadze, że z powodu trzyletniego wyroku w zawieszeniu Kong Atith nie ma już prawa pełnić funkcji przywódcy związku zawodowego;

G. mając na uwadze, że 31 lipca 2020 r. władze bez nakazu aresztowały Rong Chhuna, prezesa niezależnej Kambodżańskiej Konfederacji Związków Zawodowych, gdy przebywał we własnym domu w Phnom Penh, a 1 sierpnia 2020 r. oskarżono go o „nawoływanie do popełnienia wykroczenia” na podstawie art. 494 i 495 kambodżańskiego kodeksu karnego; mając na uwadze, że następnie został on osadzony w areszcie tymczasowym w ośrodku penitencjarnym Phnom Penh 1;

H. mając na uwadze, że w trakcie masowych procesów prowadzonych od listopada 2020 r. do lutego 2021 r. nie przedstawiono wiarygodnych dowodów; mając na uwadze, że oskarżonym nie zezwolono na udział w rozprawie; mając na uwadze, że przedstawicieli społeczeństwa powszechnie wykluczano z postępowań; mając na uwadze, że oskarżeni zgłaszali sprzeciwy wobec rzekomych zeznań wykorzystanych w procesie, twierdząc, że zeznania te były podpisywane lub opatrywane odciskiem kciuka pod przymusem, bez obecności przedstawiciela prawnego;

I. mając na uwadze, że procesy przed sądem miejskim w Phnom Penh nie spełniają formalnych i materialnych wymogów rzetelnego procesu zapisanych w kambodżańskim kodeksie karnym oraz w art. 14 ust. 3 lit. d) Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych;

J. mając na uwadze, że od 2017 r. rząd Kambodży podjął szereg represyjnych działań ograniczających udział w życiu politycznym i prawa wyborcze w tym kraju, przez co zszedł z drogi do demokracji i stworzył państwo autorytarne;

K. mając na uwadze, że 16 listopada 2017 r. Sąd Najwyższy ogłosił rozwiązanie CNRP;

L. mając na uwadze, że wybory w Kambodży w 2018 r. nie spełniły minimalnych międzynarodowych standardów dotyczących demokratycznych wyborów i umożliwiły partii rządzącej, czyli Kambodżańskiej Partii Ludowej (CPP), przejęcie wszystkich mandatów w Senacie i w Zgromadzeniu Narodowym, co de facto oznacza powstanie jednopartyjnego państwa bez opozycji parlamentarnej;

M. mając na uwadze, że władze Kambodży zapowiedziały wybory samorządowe na 5 czerwca 2022 r., gdy tymczasem główna partia opozycyjna CNRP rozwiązano, jej przywódców skazano i odebrano im prawo do udziału w polityce, a jej zwolennicy są nękani, aresztowani i padają ofiarą przemocy;

N. mając na uwadze, że eksperci ONZ ds. praw człowieka wyrazili zaniepokojenie zaostrzeniem ograniczeń nakładanych na społeczeństwo obywatelskie w Kambodży;

O. mając na uwadze, że 12 lutego 2020 r. Komisja postanowiła wycofać część preferencji taryfowych przyznanych Kambodży w unijnym systemie handlu „wszystko oprócz broni” (EBA) ze względu na poważne i systematyczne łamanie praw człowieka zapisanych w Międzynarodowym pakcie praw obywatelskich i politycznych;

1. wzywa rząd Kambodży, by położył kres wszelkim formom nękania i zastraszania członków opozycji, działaczy związkowych, obrońców praw człowieka, pracowników mediów i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego oraz stawianiu im politycznie umotywowanych zarzutów karnych; wzywa siły bezpieczeństwa, by powstrzymywały się od stosowania niepotrzebnej i nadmiernej siły wobec uczestników pokojowych protestów;

2. wzywa władze Kambodży do natychmiastowego i bezwarunkowego unieważnienia wyroków skazujących przeciwko następującym osobom: Sam Rainsy, Mu Sochua, Eng Chhay Eang, Ou Chanrith, Ho Vann, Long Ry, Men Sothavrin, Tiolung Saumura i Nuth Romduol;

3. wzywa władze Kambodży do zainicjowania procesu pojednania narodowego w drodze rzeczywistego i pluralistycznego dialogu z partiami opozycyjnymi i społeczeństwem obywatelskim;

4. wzywa rząd Kambodży do natychmiastowego uwolnienia wszystkich osób zatrzymanych za korzystanie z przynależnych im praw człowieka, a także do wycofania wszelkich zarzutów wobec nich; podkreśla, że zarzuty postawione ponad 130 osobom są umotywowane politycznie i służą uciszeniu wszelkich oponentów;

5. jest wstrząśnięty narastającym łamaniem praw człowieka w Kambodży, w tym przemocą wobec pokojowych demonstrantów, przyjęciem nowych represyjnych przepisów oraz aresztowaniem obrońców praw człowieka, dziennikarzy, działaczy partii opozycyjnych, ekologów, studentów i zwykłych obywateli za pokojowe wyrażanie poglądów, oraz potępia te działania;

6. zwraca się do rządu Kambodży o uchylenie wszystkich represyjnych przepisów, w tym ostatnich dekretów i projektów ustaw regulujących środowisko cyfrowe i umożliwiających rządowi zwiększenie nadzoru w internecie, cenzury i kontroli nad internetem, a także o uchylenie wszystkich niedawnych zmian w konstytucji, kodeksie karnym, ustawie o partiach politycznych, ustawie o związkach zawodowych, ustawie o organizacjach pozarządowych i pozostałych aktach prawnych ograniczających wolność słowa i swobody polityczne i niezgodnych w pełni z zobowiązaniami Kambodży i standardami międzynarodowymi;

7. wzywa władze Kambodży do poszanowania prawa wszystkich obywateli do sprawiedliwego procesu, wolności słowa oraz wolności zrzeszania się i pokojowego zgromadzania się;

8. wzywa władze Kambodży, by niezwłocznie zaprzestały innych form nękania, w tym nękania sądowego i zastraszania członków opozycji w tym kraju;

9. potępia represje prowadzone pod pretekstem ochrony zdrowia i przypomina, że środków nadzwyczajnych mających przeciwdziałać pandemii COVID-19 nie należy wykorzystywać do uciszania oponentów;

10. wyraża zaniepokojenie nasilającymi się represjami wobec ekologów; z obawą zauważa, że znaleźli się oni wśród oskarżonych w niedawnych masowych procesach;

11. ponownie podkreśla, wybory nie były ani wolne, ani uczciwe, a CPP nie należy uznawać za partię prawowicie rządzącą w Kambodży; zaznacza, że wybory mogą być naprawdę wolne i uczciwe tylko wtedy, gdy mogą w nich brać udział partie opozycyjne;

12. wzywa rząd Kambodży, by przywrócił demokrację i zapewnił stosowanie prawa zgodne z prawami człowieka i podstawowymi wolnościami, co obejmuje pełne przestrzeganie przepisów konstytucji dotyczących pluralizmu oraz wolności zrzeszania się i wolności słowa;

13. wyraża poważne obawy z powodu utrzymania środków wprowadzonych przez rząd oraz z powodu aktów nękania niezależnych mediów i dziennikarzy, gdyż działania te naruszają ich prawo do wolności wypowiedzi, w tym prawo do własnej opinii oraz do otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji ze strony władz publicznych, oraz wyraża zaniepokojenie z powodu uwięzienia pod zmyślonymi zarzutami szeregu dziennikarzy niezależnie relacjonujących wydarzenia w kraju;

14. ubolewa, że rząd Kambodży nie wywiązał się ze spoczywających na nim obowiązków i nie zaprzestał poważnego i systematycznego łamania prawa do udziału w życiu politycznym, wolności słowa i wolności zrzeszania się, co skłoniło Komisję do decyzji o wycofaniu części preferencji taryfowych przyznanych Kambodży w unijnym systemie handlu EBA z dniem 12 sierpnia 2020 r.; wzywa Komisję, by we wszystkich kontaktach z rządem Kambodży wskazywała jednoznacznie zdefiniowane normy praw człowieka oraz by wymienione w niniejszej rezolucji sprawy budzące niepokój uwzględniała w swoim stałym zwiększonym zaangażowaniu we współpracę z władzami, w tym w odniesieniu do systemu „wszystko oprócz broni”; wzywa Komisję do ścisłego monitorowania sytuacji oraz do oceny wpływu częściowego wycofania systemu „wszystko oprócz broni” na najsłabsze grupy społeczeństwa obywatelskiego;

15. zauważa, że tegoroczny szczyt Azja–Europa ma się odbyć w Phnom Penh; uważa, że UE nie powinna godzić się zorganizowanie szczytu w tym miejscu, dopóki nie zostanie przywrócona demokracja;

16. wzywa państwa członkowskie, by zawiesiły wszelkie dwustronne wsparcie finansowe dla rządu Kambodży, a zamiast tego skupiły się na organizacjach społeczeństwa obywatelskiego i partiach opozycyjnych;

17. wzywa ESDZ i państwa członkowskie do monitorowania stanu przestrzegania praw człowieka w Kambodży i do działania w pełnej zgodności z planem działania UE dotyczącym praw człowieka i demokracji oraz z wytycznymi UE w sprawie obrońców praw człowieka; zwraca się do delegatury UE w Phnom Penh i ambasad państw członkowskich o monitorowanie procesów sądowych i odwiedzanie więźniów;

18. podkreśla, że rząd Kambodży współpracuje z Biurem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka i specjalnymi procedurami ONZ, by umożliwić wykonywanie ich mandatów bez ingerencji;

19. wzywa rząd Kambodży, by przyjął wszelkie środki niezbędne do szybkiego anulowania decyzji o rozwiązaniu CNRP i przywrócenia na stanowiska jej 5 007 radnych;

20. przyłącza się do apelu Rhony Smith, specjalnej sprawozdawczyni ONZ ds. sytuacji w zakresie praw człowieka w Kambodży, do władz Kambodży, by umożliwiły działalność obywatelską, chroniły i wspierały podstawowe wolności, w tym prawo do zgromadzeń i wolność wypowiedzi, oraz zapewniły wszystkim prawo do rzetelnego procesu sądowego, gwarantowanego przez międzynarodowe normy i standardy praw człowieka oraz prawo Kambodży;

21. apeluje do Komisji i Rady o opracowanie całościowej inicjatywy strategicznej na rzecz demokracji w krajach regionu ASEAN oraz o przedstawienie jej Parlamentowi Europejskiemu w ciągu sześciu miesięcy;

22. uważa, że należało już nałożyć ukierunkowane sankcje na przywódców Kambodży i ich interesy gospodarcze, w tym zakaz podróżowania i zamrożenie aktywów; wzywa Radę, by na mocy globalnego systemu sankcji UE w dziedzinie praw człowieka wprowadziła środki ograniczające wobec przywódców politycznych i dowódców sił bezpieczeństwa odpowiedzialnych za poważne naruszenia praw człowieka, rozwiązanie partii opozycyjnej Kambodży, a następnie represjonowanie jej członków, a także do przyjęcia środków skierowanych przeciwko interesom gospodarczym tych przywódców i dowódców;

23. wzywa ESDZ i państwa członkowskie, by na zbliżającej się 48. sesji Rady Praw Człowieka ONZ podjęły pilne działania, które posłużą przyjęciu zdecydowanej w tonie rezolucji w sprawie poszanowania praw człowieka w Kambodży, przedłużenia mandatu specjalnej sprawozdawczyni ONZ ds. sytuacji w zakresie praw człowieka w Kambodży oraz polecenia Wysokiej Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka śledzenia stanu poszanowania praw człowieka w Kambodży i składania sprawozdań na ten temat oraz wskazania działań, jakie rząd powinien podjąć, by wypełnić międzynarodowe zobowiązania w zakresie praw człowieka;

24. wzywa Radę Europejską do przyjęcia oficjalnego stanowiska w sprawie poszanowania praw człowieka i w sprawie pogorszenia się stanu demokracji w Kambodży;

25. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, sekretarzowi generalnemu Stowarzyszenia Państw Azji Południowo-Wschodniej, rządom i parlamentom państw członkowskich oraz rządowi i Zgromadzeniu Narodowemu Kambodży.

 

 

[1] Dz.U. C 337 z 20.9.2018, s. 99.

[2] Dz.U. C 369 z 11.10.2018, s. 76.

[3] Dz.U. C 433 z 23.12.2019, s. 128.

[4] Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/550 z dnia 12 lutego 2020 r. zmieniające załączniki II i IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 w odniesieniu do czasowego wycofania rozwiązań, o których mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 978/2012, w przypadku niektórych produktów pochodzących z Królestwa Kambodży, Dz.U. L 127 z 22.4.2020, s. 1.

[6] Dz.U. L 269 z 19.10.1999, s. 18.

Ostatnia aktualizacja: 10 marca 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności