Menettely : 2021/2578(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : RC-B9-0190/2021

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B9-0190/2021

Keskustelut :

PV 11/03/2021 - 9.2
CRE 11/03/2021 - 9.2

Äänestykset :

PV 11/03/2021 - 11
PV 11/03/2021 - 18

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2021)0086

<Date>{10/03/2021}10.3.2021</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9-0190/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0191/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0192/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0193/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0194/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0195/2021</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 170kWORD 55k

<TitreType>YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS</TitreType>

<TitreRecueil>työjärjestyksen 144 artiklan 5 kohdan ja 132 artiklan 4 kohdan mukaisesti</TitreRecueil>


<Replacing>joka korvaa seuraavat päätöslauselmaesitykset:</Replacing>

<TablingGroups>B9-0190/2021 (The Left)

B9-0191/2021 (Verts/ALE)

B9-0192/2021 (S&D)

B9-0193/2021 (Renew)

B9-0194/2021 (PPE)

B9-0195/2021 (ECR)</TablingGroups>


<Titre>ihmisoikeustilanteesta Bahrainin kuningaskunnassa ja erityisesti kuolemaan tuomittujen vankien ja ihmisoikeuksien puolustajien tapauksista</Titre>

<DocRef>(2021/2578(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Michael Gahler, Tomáš Zdechovský, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Miriam Lexmann, Paulo Rangel, Vladimír Bilčík, Michaela Šojdrová, Loránt Vincze, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Maria Walsh, Adam Jarubas, Krzysztof Hetman, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Romana Tomc, Tomas Tobé, Christian Sagartz, Vangelis Meimarakis, Luděk Niedermayer, Inese Vaidere, Ioan-Rareş Bogdan, Stelios Kympouropoulos, Seán Kelly, Magdalena Adamowicz, Janina Ochojska, Frances Fitzgerald</Depute>

<Commission>{PPE}PPE-ryhmän puolesta</Commission>

<Depute>Marek Belka, Isabel Santos, Marc Tarabella</Depute>

<Commission>{S&D}S&D-ryhmän puolesta</Commission>

<Depute>José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Olivier Chastel, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Moritz Körner, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans</Depute>

<Commission>{Renew}Renew-ryhmän puolesta</Commission>

<Depute>Hannah Neumann, Ernest Urtasun</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}Verts/ALE-ryhmän puolesta</Commission>

<Depute>Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Angel Dzhambazki, Assita Kanko, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Adam Bielan, Eugen Jurzyca, Veronika Vrecionová, Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska, Valdemar Tomaševski</Depute>

<Commission>{ECR}ECR-ryhmän puolesta</Commission>

<Depute>Miguel Urbán Crespo</Depute>

<Commission>{The Left}The Left -ryhmän puolesta</Commission>

<Depute>Fabio Massimo Castaldo</Depute>

</RepeatBlock-By>

TARKISTUKSET

Euroopan parlamentin päätöslauselma ihmisoikeustilanteesta Bahrainin kuningaskunnassa ja erityisesti kuolemaan tuomittujen vankien ja ihmisoikeuksien puolustajien tapauksista

(2021/2578(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon aiemmat Bahrainista antamansa päätöslauselmat, etenkin 14. kesäkuuta 2018 Bahrainin ihmisoikeustilanteesta ja erityisesti Nabeel Rajabin tapauksesta[1] ja 16. helmikuuta 2017 teloituksista Kuwaitissa ja Bahrainissa[2] antamansa päätöslauselmat,

 ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan tiedottajan 13. heinäkuuta 2020 kuolemantuomioiden pitämisestä voimassa Bahrainissa, 10. kesäkuuta 2020 ihmisoikeuksien puolustajan Nabeel Rajabin vapauttamisesta, 9. tammikuuta 2020 kahden Bahrainin kansalaisen kuolemantuomioiden pitämisestä voimassa sekä 27. heinäkuuta 2019 Ali al-Arabin ja Ahmed al-Malalin teloituksista antamat julkilausumat,

 ottaa huomioon laittomia, summittaisia tai mielivaltaisia teloituksia käsittelevän YK:n erityisraportoijan Agnes Callamardin, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien edistämistä ja suojelua terrorismia torjuttaessa käsittelevän YK:n erityisraportoijan Fionnuala Ni Aolainin ja kidutusta ja muuta julmaa, epäinhimillistä tai halventavaa kohtelua tai rangaistusta käsittelevän YK:n erityisraportoijan Nils Melzerin 12. helmikuuta 2020 antaman julkilausuman, jossa he kehottavat Bahrainia kumoamaan Mohammed Ramadanin ja Hussein Moosan kuolemantuomiot,

 ottaa huomioon varapuheenjohtajan / korkean edustajan Federica Mogherinin EU:n puolesta ja Euroopan neuvoston pääsihteerin Marija Pejčinović Burićin 10. lokakuuta 2019 antaman yhteisen julkilausuman eurooppalaisesta ja kansainvälisestä kuolemanrangaistuksen vastaisesta päivästä,

 ottaa huomioon ihmisoikeuksien puolustajia, kuolemanrangaistusta, kidutusta, ihmisoikeusvuoropuheluja kolmansien maiden kanssa ja sananvapautta koskevat Euroopan unionin suuntaviivat,

 ottaa huomioon ihmisoikeuksia koskevan EU:n strategiakehyksen ja toimintasuunnitelman, joiden tarkoituksena on ottaa ihmisoikeuksien edistäminen, kunnioittaminen ja toteutuminen unionin kaiken toiminnan keskiöön,

 ottaa huomioon 18. heinäkuuta 2016 pidetyn EU:n ja Persianlahden yhteistyöneuvoston yhteisneuvoston 25. istunnon ja ministerikokouksen päätelmät,

 ottaa huomioon EU:n ja Bahrainin yhteistyöjärjestelyn,

 ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen sekä kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen, joiden sopimuspuoli Bahrain on,

 ottaa huomioon Bahrainin riippumattoman tutkintakomission marraskuussa 2011 julkistaman raportin,

 ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja erityisesti sen 3 artiklan,

 ottaa huomioon arabimaiden ihmisoikeusperuskirjan,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 144 artiklan 5 kohdan ja 132 artiklan 4 kohdan,

A. ottaa huomioon, että vuoden 2011 kansannousun jälkeen Bahrainin viranomaiset loukkaavat ja rajoittavat edelleen väestön oikeuksia ja vapauksia, erityisesti yksilöiden oikeutta rauhanomaiseen mielenilmaisuun, sananvapautta ja digitaalista vapautta sekä verkossa että sen ulkopuolella; ottaa huomioon, että ihmisoikeusasianajajien, toimittajien ja poliittisten aktivistien maalittaminen, häirintä, pidättäminen, kiduttaminen, pelottelu sekä matkustuskieltojen määrääminen heille ja kansalaisuuden peruuttaminen on jatkuvaa ja järjestelmällistä; ottaa huomioon, että vuodesta 2011 lähtien viranomaiset ovat torjuneet kaikki demokraattisen opposition ja ihmisoikeuksien puolustajien vaatimukset sanan- ja kokoontumisvapauden kunnioittamisesta; ottaa huomioon, että Bahrainissa ei suvaita minkäänlaista poliittista oppositiota; ottaa huomioon, että viranomaiset pidättivät joukon lapsia näiden osallistuttua mielenosoituksiin helmikuussa 2021 ja että heitä on tiettävästi uhattu raiskauksella ja tappavilla sähköiskuilla; ottaa huomioon, että 4. maaliskuuta 2021 heistä oli yhä pidätettyinä ainakin kolme, mukaan lukien 16-vuotias nuori, jolla on vakava sairaus;

B. ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien puolustaja Abdulhadi al-Khawaja, joka on Bahrainin ja Tanskan kansalainen ja yksi Bahrainin ihmisoikeuskeskuksen ja Persianlahden maiden ihmisoikeuskeskuksen perustajista, kärsii parhaillaan vankilassa kymmenettä vuotta elinkautistuomiostaan, jonka syynä oli ”terrorismin rahoittaminen ja siihen osallistuminen hallituksen syrjäyttämiseksi ja vakoilu vieraan valtion hyväksi”; ottaa huomioon, että kun Abdulhadi al-Khawaja oli pidätetty, häntä pahoinpideltiin ja kidutettiin ja hänet tuomittiin epäoikeudenmukaisessa oikeudenkäynnissä, joka ei ollut Bahrainin rikoslain eikä kansainvälisten oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevien normien mukainen; ottaa huomioon, että mielivaltaista vangitsemista käsittelevä YK:n työryhmä totesi heinäkuussa 2012, että al-Khawajan pidätys oli mielivaltainen, sillä sen syynä oli se, että hän oli käyttänyt sananvapautta, rauhanomaista kokoontumisvapautta ja yhdistymisvapautta koskevia perusoikeuksiaan, ja kehotti vapauttamaan hänet;

C. ottaa huomioon, että Bahrainin merkittävimpiin ihmisoikeuksien puolustajiin lukeutuva Nabeel Rajab vapautettiin vankilasta 9. kesäkuuta 2020 ja hänen on kärsittävä viiden vuoden tuomiostaan jäljellä oleva aika vaihtoehtoisia seuraamuksia koskevan lain mukaisesti;

D. ottaa huomioon, että vuosina 2011–2020 Bahrainissa tuomittiin kuolemaan noin 50 ihmistä, kun vuosina 2001–2010 kuolemantuomioita annettiin seitsemän; ottaa huomioon, että tällä hetkellä Bahrainissa 27 henkilöä on saanut kuolemantuomion ja heistä 26 on välittömässä teloituksen vaarassa; ottaa huomioon, että 15. tammikuuta 2017 Bahrain lopetti seitsemän vuotta kestäneen tosiasiallisen kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon keskeyttämisen teloittamalla kolme siviiliä; ottaa huomioon, että sen jälkeen on teloitettu kuusi ihmistä; ottaa huomioon, että laittomia, summittaisia tai mielivaltaisia teloituksia käsittelevä YK:n erityisraportoija totesi nämä teloitukset laittomiksi; pitää kuolemanrangaistusta äärimmäisen julmana, epäinhimillisenä ja halventavana rangaistuksena, jolla loukataan oikeutta elämään sellaisena kuin se on vahvistettu ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa; ottaa huomioon, että kuolemantuomion täytäntöönpanon odottaminen aiheuttaa äärimmäistä henkistä kärsimystä;

E. ottaa huomioon, että riippumattomien tarkkailijoiden mukaan useimpien viimeaikaisten teloitusten yhteydessä Bahrainin viranomaiset ovat hankkineet tunnustuksia kiduttamalla eikä syytetyille ole taattu oikeudenmukaisia oikeudenkäyntejä; ottaa huomioon, että vuoden 2011 protestien jälkeen ja hallituksen väärinkäytöksiä koskevan Bahrainin riippumattoman tutkintakomission raportin päätelmien johdosta on perustettu joukko sisäisiä elimiä, kuten oikeusasiamiehen toimisto sisäministeriöön, erikoistutkintayksikkö valtakunnansyyttäjän virastoon sekä vankien ja pidätettyjen oikeuksista vastaava komitea, mutta ne eivät ole riittävän vaikuttavia ja riippumattomia; ottaa huomioon, että kyseisten elinten riippumattomuuden puutteen kerrotaan johtaneen siihen, että Bahrainin hallitus ja turvallisuusjoukot eivät ole vastuuvelvollisia; toteaa tämän edistäneen rankaisemattomuuden kulttuuria, joka heikentää demokraattisia uudistuspyrkimyksiä ja horjuttaa maan vakautta entisestään;

F. ottaa huomioon, että Ali al-Arab ja Ahmed al-Malili, molemmat Bahrainin kansalaisia, tuomittiin terrorismirikoksista joukko-oikeudenkäynnissä, jota varjostivat väitteet kidutuksesta ja vakavista oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevista rikkomuksista, ja teloitettiin ampumalla 27. heinäkuuta 2019; ottaa huomioon, että Bahrainin viranomaiset pidättivät Mohammed Ramadanin 18. helmikuuta 2014, koska hänen väitettiin olleen yhdessä Hussein Ali Moosan kanssa osallisena Al Dairissa 14. helmikuuta 2014 tehtyyn pommi-iskuun; ottaa huomioon, että ylin tuomioistuin vahvisti 13. heinäkuuta 2020 muutoksenhaun perusteella lopullisen tuomionsa ja piti voimassa Mohammed Ramadanin ja Hussein Ali Moosan kuolemantuomiot huolimatta epäoikeudenmukaisesta oikeudenkäynnistä, syytetyiltä väitetysti kidutuksen avulla pakottamalla hankittuihin tunnustuksiin perustuvasta tuomiosta ja erikoistutkintayksikön Moosan ja Ramadanin kidutusta koskevista väitteistä suorittaman tutkinnan tuloksista; ottaa huomioon, että laittomia, summittaisia tai mielivaltaisia teloituksia käsittelevä YK:n erityisraportoija Agnes Callamard varoitti, että Moosan ja Ramadanin tuomitseminen ja heidän kuolemantuomionsa olisivat mielivaltaisia, loukkaisivat selvästi heidän oikeuttaan elämään ja merkitsisivät mielivaltaista surmaamista; ottaa huomioon, että YK:n ihmisoikeusasiantuntijat ovat kehottaneet Bahrainia estämään molempien miesten teloittamisen; ottaa huomioon, että Mohammed Ramadania ja Hussein Ali Moosaa uhkaa välitön teloitus ja he ovat käyttäneet kaikki oikeudelliset muutoksenhakukeinot;

G. ottaa huomioon, että Bahrainin viranomaiset hajottivat maan suurimman rauhanomaisen poliittisen oppositiopuolueen al-Wefaqin, takavarikoivat sen varat ja pidättivät sen johtajat; ottaa huomioon, että puolueen johtaja šeikki Ali Salman kärsii parhaillaan elinkautista vankeusrangaistusta vakoilusyytteiden perusteella;

H. ottaa huomioon, että useita julkisuuden henkilöitä, kuten tunnetut asianajajat Abdullah Al Shamlawi ja Abdullah Hashim, on asetettu syytteeseen pelkästään heidän toimittuaan sosiaalisessa mediassa; ottaa huomioon, että Bahrainissa ei ole toiminut yhtään riippumatonta tiedotusvälinettä sen jälkeen, kun tiedotusasioiden ministeriö keskeytti maan ainoan riippumattoman sanomalehden, Al Wasatin, toiminnan vuonna 2017;

I. ottaa huomioon, että terveys- ja hygieniaolot Bahrainin täyteen ahdetuissa vankiloissa ovat edelleen äärimmäisen vakavat; ottaa huomioon, että maaliskuussa 2020 Bahrain vapautti 1 486 vankia covid-19-pandemian aiheuttaman terveysriskin vuoksi; ottaa huomioon, että oppositiojohtajat, aktivistit, toimittajat ja ihmisoikeuksien puolustajat jäivät pääsääntöisesti vapautusten ulkopuolelle; ottaa huomioon, että Bahrainin viranomaiset epäävät vangeilta kiireellisen sairaanhoidon, mikä vaarantaa heidän terveytensä ja hyvinvointinsa ja on vankien kohtelua koskevien YK:n vähimmäissääntöjen vastaista; ottaa huomioon, että monet poliittiset vangit ovat ryhtyneet lakkoon protestoidakseen huonoa vankeusajan kohtelua vastaan;

J. ottaa huomioon, että Bahrainin tuomioistuimet tekevät ja pitävät voimassa edelleen päätöksiä, joilla riistetään kansalaisilta heidän kansalaisuutensa; ottaa huomioon, että Bahrainin tuomioistuimet peruuttivat kansalaisuuden vuonna 2018 yli 300 ihmiseltä ja vuonna 2019 yli sadalta ihmiseltä, joiden joukossa on muun muassa ihmisoikeuksien puolustajia, poliitikkoja, toimittajia ja korkea-arvoisia uskonnollisia viranomaisia, ja useimmissa tapauksissa he jäivät valtiottomiksi; ottaa huomioon, että kansalaisuuden peruuttamista käytetään ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 15 artiklan vastaisesti;

K. ottaa huomioon, että Bahrain muutti joulukuussa 2018 työlainsäädäntöään siten, että siinä kielletään työnantajia syrjimästä työntekijöitä sukupuolen, alkuperän, kielen tai uskonnon perusteella; ottaa huomioon, että se hyväksyi seuraamuksia seksuaalisesta häirinnästä työpaikalla; ottaa huomioon, että siirtotyöläisiä, erityisesti kotitaloustyöntekijöiksi palkattuja naisia, käytetään Bahrainissa edelleen hyväksi riiston mahdollistavan kafala-järjestelmän vuoksi;

L. ottaa huomioon, että Bahrainin lainsäädännön mukaisesti naisia syrjitään edelleen perheoikeudessa, kun on kyse esimerkiksi oikeudesta avioeroon ja Bahrainin kansalaisuuden siirtämisestä lapsille yhdenvertaisesti miesten kanssa; ottaa huomioon, että Bahrain liittyi vuonna 2002 kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevaan yleissopimukseen (CEDAW-sopimus) mutta on tehnyt varauman useisiin artikloihin, jotka sisältävät yleissopimuksen tarkoituksen kannalta keskeisiä määräyksiä; ottaa huomioon, että rikoslain 353 pykälässä vapautetaan raiskaajat syytteestä ja rangaistuksesta, jos he menevät naimisiin uhrinsa kanssa; ottaa huomioon, että Bahrainin parlamentti ehdotti vuonna 2016 kyseisen artiklan täydellistä kumoamista, mutta hallitus hylkäsi ehdotuksen; ottaa huomioon, että rikoslain 334 pykälässä lievennetään niin sanottuihin kunniarikoksiin ja aviorikoksiin syyllistyneille määrättäviä rangaistuksia ja että avioliiton ulkopuoliset sukupuolisuhteet ovat edelleen kriminalisoituja;

M. ottaa huomioon, että Bahrain on EU:n tärkeä kumppani Persianlahden alueella myös poliittisten ja taloudellisten suhteiden, energian ja turvallisuuden osalta; ottaa huomioon, että Bahrainin kuningaskunta on historiansa aikana ollut pitkään avoin muille kulttuureille eri puolilta maailmaa ja että se on aktiivinen toimija pyrittäessä rakentamaan luottamusta ja edistämään vuoropuhelua ja vakautta Persianlahden alueella ja laajemmin Lähi-idän alueella;

N. ottaa huomioon, että marraskuussa 2020 tapahtunut vallanvaihto ja prinssi Salman bin Hamad Al Khalifan nimittäminen uudeksi pääministeriksi tarjoaa Bahrainille tilaisuuden edistää poliittisia uudistuksia ja osallistavaa kansallista sovintoa sekä sunnien ja šiiojen välistä sovintoa; ottaa huomioon, että EU:n ja Bahrainin ihmisoikeusvuoropuhelu käytiin helmikuussa 2021; ottaa huomioon, että Bahrain on toinen Persianlahden alueen maa, jonka kanssa EU on käynnistänyt ihmisoikeusvuoropuhelun;

1. on syvästi huolestunut siitä, että kymmenen vuotta Bahrainin arabikevään kansannousun jälkeen maan ihmisoikeustilanne pahenee koko ajan, ja mainitsee tästä esimerkkeinä kuolemanrangaistuksen käytön, mielivaltaiset pidätykset, ihmisoikeuksien puolustajiin kohdistuvat syytetoimet ja häirinnän sekä kansalais- ja poliittisten oikeuksien samoin kuin yhdistymis-, kokoontumis- ja sananvapauden epäämisen niin verkossa kuin sen ulkopuolella;

2. tuomitsee jyrkästi sen, että Mohammed Ramadanille ja Hussein Ali Moosalle on langetettu kuolemantuomiot; kehottaa Bahrainin viranomaisia ja erityisesti hänen majesteettiaan šeikki Hamad ibn Isa Al Khalifaa estämään välittömästi heidän teloituksensa ja muuntamaan heidän tuomionsa, määräämään uuden oikeudenkäynnin, jossa noudatetaan kaikilta osin kansainvälisiä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimuksia ja suljetaan pois kiduttamalla saatu näyttö, ja sallimaan kidutusväitteitä koskevan riippumattoman tutkinnan; kehottaa Bahrainia tutkimaan hallinnon väärinkäytöksiä tarkkailevien sisäisten elinten, kuten oikeusasiamiehen, erikoistutkintayksikön sekä vankien ja pidätettyjen oikeuksista vastaavan komitean, riippumattomuuden ja vaikuttavuuden, sillä ne tekevät riittämättömiä tutkimuksia ja kaunistelevat Bahrainin hovin turvautumista pakon edessä saatuihin tunnustuksiin tuomioiden antamiseksi, ja kehottaa myös tutkimaan Ramadanin ja Moosan esittämät väitteet;

3. pitää erittäin valitettavana kuolemantuomioiden täytäntöönpanoa koskevan tosiasiallisen keskeytyksen päättymistä; kehottaa Bahrainin viranomaisia keskeyttämään välittömästi kuolemantuomioiden täytäntöönpanon askeleena kohti kuolemanrangaistuksen lakkauttamista; kehottaa tutkimaan perusteellisesti kaikki kuolemantuomiot sen varmistamiseksi, että oikeudenkäynneissä noudatettiin kansainvälisiä vaatimuksia ja että laittomasti kuolemaan tuomitut ihmisoikeusloukkausten uhrit saavat oikeutta; palauttaa mieliin, että EU vastustaa kuolemanrangaistusta ja pitää sitä julmana ja epäinhimillisenä rangaistuksena, joka ei toimi rikollisen toiminnan pelotteena ja joka on virheen sattuessa peruuttamaton;

4. korostaa, että marraskuussa 2020 toteutettu johtajavaihdos tarjoaa EU:lle tilaisuuden kohdentaa uudelleen Bahrainiin kohdistuvaa ulkopolitiikkaansa, myös ihmisoikeuksia koskevan uuden kansallisen toimintasuunnitelman valossa; kehottaa uutta pääministeriä, prinssi Salman bin Hamad Al Khalifaa käyttämään vaikutusvaltaansa Bahrainin ohjaamiseksi poliittisen uudistuksen ja ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen tielle;

5. kehottaa vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta kaikki ihmisoikeuksien puolustajat ja mielipidevangit, mukaan lukien Abdulhadi al-Khawaja, tri Abduljalil al-Singace, Naji Fateel, Abdulwahab Hussain, Ali Hajee, šeikki Ali Salman ja Hassan Mshaima, jotka on pidätetty ja tuomittu vain siksi, että he ovat käyttäneet oikeuttaan sananvapauteen, ja kehottaa luopumaan kaikista heitä vastaan nostetuista syytteistä; kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa sekä jäsenvaltioita ajamaan näkyvän kampanjan avulla vangittujen ihmisoikeuksien puolustajien vapauttamista välittömästi keskeisenä osana EU:n ja Bahrainin tiiviimpää yhteistyötä; kehottaa Bahrainin viranomaisia takaamaan kansalaisyhteiskunnan järjestöille ja riippumattomille tiedotusvälineille turvallisen toimintaympäristön; kehottaa Bahrainin hallitusta sallimaan ulkomaisten toimittajien ja ihmisoikeusjärjestöjen pääsyn Bahrainiin; kiittää lämpimästi kaikkia ihmisoikeuksien puolustajia, toimittajia ja juristeja ensiarvoisen tärkeästä työstä ihmisoikeuksien puolustamiseksi; kehottaa Bahrainin hallitusta sallimaan uudelleen maan ainoan riippumattoman tiedotusvälineen Al-Wasatin toiminnan ja antamaan riippumattomille poliittisille yhteisöille, myös jo hajotetuille, mahdollisuuden toimia Bahrainissa;

6. on tyytyväinen siihen, että Nabeel Rajab on vapautettu vaihtoehtoisia seuraamuksia koskevan lain nojalla, mutta kehottaa Bahrainin viranomaisia kumoamaan hänen matkustuskieltonsa;

7. kehottaa Bahrainin hallitusta lopettamaan ihmisoikeuksien puolustajien häirinnän ja kumoamaan välittömästi heille asetetut matkustuskiellot ja vaatii viranomaisia takaamaan kaikissa tilanteissa sen, että ihmisoikeuksien puolustajat Bahrainissa voivat harjoittaa oikeutettua ihmisoikeustoimintaansa niin maan sisällä kuin sen ulkopuolellakin;

8. on erityisen huolestunut terrorisminvastaisten lakien väärinkäytöstä Bahrainissa ja korostaa Bahrainille erityisesti sen oikeusjärjestelmän suhteen annettavan tuen merkitystä, jotta voidaan varmistaa kansainvälisten ihmisoikeusvaatimusten noudattaminen; pyytää Bahrainin viranomaisia pikaisesti muuttamaan yhteiskunnan suojelemisesta terroriteoilta annettua lakia nro 58 (2006) ja kaikkia muita lakeja, joilla rajoitetaan sananvapautta ja poliittisia vapauksia ja jotka eivät ole kaikilta osin kansainvälisten velvoitteiden ja vaatimusten mukaisia;

9. tuomitsee kidutuksen, kuten lääkärinhoidon epäämisen, sekä muun julman ja halventavan kohtelun tai rangaistuksen jatkuvan käytön pidätettyjä, myös rauhanomaisia mielenosoittajia ja siviilejä, vastaan; kehottaa tekemään perusteellisen ja uskottavan tutkinnan kaikista kidutusväitteistä, jotta näistä teoista vastuussa olevat saadaan vastaamaan niistä; pahoittelee maan surkeita vankilaoloja; kehottaa Bahrainin viranomaisia suojelemaan kaikkia pidätettyjä covid-19-tartunnan vaaralta;

10. kehottaa Bahrainin hallitusta noudattamaan sillä olevia velvoitteita ja sitoumuksia, jotka perustuvat kidutuksen vastaiseen YK:n yleissopimukseen, kuten sen 15 artiklaan, jossa kielletään kidutuksella saadun lausunnon käyttö todisteena oikeudellisessa menettelyssä; kehottaa ratifioimaan kidutuksen vastaisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan sekä kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän toisen valinnaisen pöytäkirjan kuolemanrangaistuksen poistamisesta;

11. kehottaa Bahrainin hallitusta tekemään täysimääräistä yhteistyötä YK:n elinten kanssa. esittämään YK:n ihmisoikeusneuvoston kaikki erityismenettelyt kattavan pysyvän kutsun vierailla Bahrainissa ja tekemään yhteistyötä ennakoivasti; kehottaa Bahrainin hallitusta sallimaan EU:n virkamiesten, riippumattomien tarkkailijoiden ja ihmisoikeusryhmien vierailut Bahrainin vankiloihin ja kehottaa Bahrainin viranomaisia varmistamaan erityisesti, että kidutusta ja muuta julmaa, epäinhimillistä tai halventavaa kohtelua tai rangaistusta, ihmisoikeuksien puolustajia, sananvapautta ja kokoontumisvapautta käsittelevät YK:n erityisraportoijat päästetään maahan;

12. tuomitsee jatkuvan käytännön, jossa maan kansalaisilta riistetään mielivaltaisesti kansalaisuus, mikä on monessa tapauksessa johtanut siihen, että ihmiset ovat valtiottomuuden poistamista koskevan yleissopimuksen vastaisesti jääneet valtiottomiksi; kehottaa Bahrainin viranomaisia muuttamaan maan kansalaisuuslakia ja palauttamaan Bahrainin kansalaisuuden niille, joilta se on epäoikeudenmukaisesti riistetty;

13. panee merkille Bahrainin hallituksen käynnissä olevat toimet maan rikoslain ja oikeusmenettelyjen uudistamiseksi ja rohkaisee sitä jatkamaan tätä prosessia; kehottaa panemaan kaikilta osin täytäntöön Bahrainin riippumattoman tutkintakomission ja yleisen määräaikaisarvioinnin (UPR) suositukset; tukee edelleen Bahrainin hallituksen uudistusohjelmaa ja kannustaa Bahrainin kuningaskuntaa tavoittelemaan vakautta uusilla uudistuksilla ja osallistavalla sovinnolla ilmapiirissä, jossa voi vapaasti ilmaista rauhanomaisesti poliittisia näkemyseroja, sen kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti;

14. kehottaa EU:n edustustoa panemaan kaikilta osin täytäntöön ihmisoikeuksien puolustajia koskevat EU:n suuntaviivat, antamaan kaiken asianmukaisen tuen pidätetyille ihmisoikeuksien puolustajille, myös järjestämällä vankilavierailuja, tarkkailemalla oikeudenkäyntejä ja antamalla julkisia lausuntoja, ja tarjoamaan tukea kansalaisyhteiskunnalle ja pääsyn suojelun piiriin niille, jotka ovat vaarassa joutua vainotuksi;

15. kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa, Euroopan ulkosuhdehallintoa (EUH), neuvostoa ja jäsenvaltioita järjestelmällisesti ottamaan esille ihmisoikeusloukkauksiin Bahrainissa liittyviä huolenaiheita sekä sen, että maasta puuttuu poliittinen toimintatila oikeutettujen mielipide-erojen rauhanomaiselle ilmaisulle, ja harkitsemaan kohdennettuja toimenpiteitä vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneitä vastaan;

16. panee merkille EU:n ja Bahrainin välisen ihmisoikeusvuoropuhelun; kehottaa vahvistamaan vuoropuhelua ihmisoikeusvuoropuheluja koskevien EU:n suuntaviivojen mukaisesti; huomauttaa, että EU:n ja Bahrainin ihmisoikeusvuoropuhelulla ei voida korvata varsinaista vuoropuhelua hallituksen, opposition ja kansalaisyhteiskunnan välillä itse Bahrainissa; kehottaa EUH:ta varmistamaan, että Bahrainin kanssa käytävällä epävirallisella ihmisoikeusvuoropuhelulla tähdätään konkreettisiin tuloksiin ja sitoumuksiin ja että kansalaisyhteiskuntaa kuullaan ennen vuoropuhelua ja sen jälkeen; painottaa, että Bahrainin viranomaisten olisi osallistuttava tähän prosessiin mielekkäällä ja aidolla tavalla; kannattaa vuoropuhelun jatkamista, vuorovaikutusta ja parhaiden käytäntöjen jakamista ihmisoikeuksien ja oikeusmenettelyjen alalla EU:n, sen jäsenvaltioiden ja Bahrainin kuningaskunnan välillä;

17. kehottaa EU:ta varmistamaan, että ihmisoikeudet valtavirtaistetaan kaikkiin Bahrainin kanssa tehtävän yhteistyön aloihin ja että ne sisällytetään myös äskettäin tehtyyn EU:n ja Bahrainin yhteistyösopimukseen, jossa ei viitattu ihmisoikeuksiin;

18. pitää hälyttävinä tietoja, joiden mukaan bahrainilaisia ihmisoikeuksien puolustajia vastaan on käytetty valvontateknologiaa; toistaa, että eurooppalaisten yritysten Bahrainiin viemillä valvontateknologioilla saatetaan edesauttaa ihmisoikeuksien puolustajiin kohdistuvia sortotoimia; painottaa, että EU:n vientivalvontaviranomaisten on otettava huomioon ihmisoikeuskriteerit, ennen kuin ne myöntävät vientilupia kolmanteen maahan; kehottaa kaikkia jäsenvaltioita noudattamaan tinkimättä EU:n käytännesääntöjä aseiden viennistä ja erityisesti estämään kaikkien sellaisten aseiden ja valvonta- ja tiedustelulaitteiden ja -materiaalien siirrot, joita Bahrain voi käyttää meneillään olevissa ihmisoikeuksien rajoittamistoimissaan;

19. korostaa, että EU:n edustuston Chaillot-palkintoa, joka myönnetään ihmisoikeuksien edistämisestä Persianlahden yhteistyöneuvoston alueella, ei pitäisi myöntää niille, jotka puolustelevat ihmisoikeusloukkauksia;

20. ilmaisee tyrmistyksensä siitä, että kafala-järjestelmä mahdollistaa työntekijöiden oikeuksien loukkaukset sekä sosiaalisten ja ammattiyhdistysliikkeiden rajoitukset maassa; kehottaa Bahrainin hallitusta muuttamaan työlainsäädäntöä sen varmistamiseksi, että kotitaloustyöntekijät saavat samat oikeudet kuin muutkin työntekijät, mukaan lukien työaikaa koskevat rajoitukset, viikoittaiset lepopäivät ja minimipalkka;

21. kehottaa Bahrainin hallitusta muuttamaan lainsäädäntöä tarvittavalla tavalla, jotta voidaan poistaa naisiin kohdistuva syrjintä avioliiton solmimisen yhteydessä, avioliitossa, avioliiton purkautumisen aikana sekä lapsiin ja perintöön liittyvissä asioissa ja antaa naisille mahdollisuus siirtää kansalaisuus lapsilleen samoin perustein kuin miehille; kehottaa Bahrainin hallitusta poistamaan kaikki varaumat, jotka on esitetty kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevaan yleissopimukseen, kumoamaan rikoslain 353 ja 334 pykälän, joilla sallitaan naisiin kohdistuva väkivalta, ja kumoamaan säännökset, joissa tehdään rangaistaviksi aikuisten keskinäiseen suostumukseen perustuvat sukupuolisuhteet;

22. kehottaa EUH:ta, komissiota ja jäsenvaltioita seuraamaan jatkossakin valppaasti kehitystä maassa ja ylipäätään Persianlahden alueella ja käyttämään kaikkia niiden käytettävissä olevia vaikutuskeinoja; pitää valitettavana ulkomaista sekaantumista Bahrainin sisäpolitiikkaan maan tilanteen epävakauttamiseksi;

23. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Bahrainin kuningaskunnan hallitukselle ja parlamentille sekä Persianlahden yhteistyöneuvoston jäsenille.

 

 

 

[1] EUVL C 28, 27.1.2020, s. 76.

[2] EUVL C 252, 18.7.2018, s. 192.

Päivitetty viimeksi: 10. maaliskuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö