Fælles beslutningsforslag - RC-B9-0227/2021Fælles beslutningsforslag
RC-B9-0227/2021

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om 5-året for fredsaftalen i Colombia

28.4.2021 - (2021/2643(RSP))

jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2 og 4
til erstatning af følgende beslutningsforslag:
B9‑0227/2021 (PPE)
B9‑0229/2021 (Verts/ALE)
B9‑0230/2021 (Renew)
B9‑0231/2021 (S&D)

Leopoldo López Gil, Sandra Kalniete, Esteban González Pons, Michael Gahler, Željana Zovko, Isabel Wiseler‑Lima, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez
for PPE-Gruppen
Javi López, Marek Belka, Maria‑Manuel Leitão‑Marques, Ibán García Del Blanco
for S&D-Gruppen
Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoș Pîslaru, María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans
for Renew-Gruppen
Jordi Solé
for Verts/ALE-Gruppen
Fabio Massimo Castaldo


Procedure : 2021/2643(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B9-0227/2021
Indgivne tekster :
RC-B9-0227/2021
Vedtagne tekster :

Europa-Parlamentets beslutning om 5-året for fredsaftalen i Colombia

(2021/2643(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sine tidligere beslutninger, navnlig beslutning af 20. januar 2016 om støtte til fredsprocessen i Colombia[1],

 der henviser til handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Colombia og Peru på den anden side[2], som blev undertegnet i Bruxelles den 26. juli 2012, samt aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Colombia om visumfritagelse for kortvarige ophold[3], der blev undertegnet den 2. december 2015;

 der henviser til erklæringen af 1. oktober 2015 fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Federica Mogherini, om udnævnelsen af Eamon Gilmore til EU's særlige udsending for fredsprocessen i Colombia,

 der henviser til den endelige aftale om afslutning af den væbnede konflikt og opbygning af en stabil og varig fred mellem Colombias nationale regering og Colombias Revolutionære Væbnede Styrker - Folkets Hær (FARC-EP), der blev undertegnet den 24. november 2016,

 der henviser til FN's generalsekretærs rapporter om FN's undersøgelsesmission i Colombia og navnlig rapporten af 26. marts 2021,

 der henviser til årsberetningen af 10. februar 2021 fra FN's højkommissær for menneskerettigheder om menneskerettighedssituationen i Colombia,

 der henviser til den fælles erklæring af 9. februar 2021 fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR), Josep Borrell, og kommissær Janez Lenarčič om Colombias beslutning om at give venezuelanske migranter midlertidig beskyttelsesstatus og erklæringen fra talsmanden for NF/HR af 26. februar 2021 om vold mod menneskerettighedsforkæmpere i Colombia,

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2 og 4,

A. der henviser til, at Colombia i november 2021 markerer 5-året for undertegnelsen af den endelige aftale om afslutning af den væbnede konflikt og opbygning af en stabil og varig fred mellem Colombias regering under ledelse af præsident Juan Manuel Santos og Colombias Revolutionære Væbnede Styrker - Folkets Hær (FARC-EP), som satte en stopper for en konflikt, der havde varet mere end 50 år, og som udgør et vigtigt skridt i opbygningen af en stabil og varig fred i landet; der henviser til, at Colombia har bevaret sin demokratiske integritet trods lange perioder med ekstrem vold;

B. der henviser til, at Colombias forfatningsdomstol har anslået, at det vil tage mindst 15 år at opfylde vilkårene i den endelige aftale, den 10-årige planlægning af den fælles køreplan og den nuværende fireårige flerårige investeringsplan for fred med ressourcer på næsten 11,5 mia. USD;

C. der henviser til, at Colombias præsident, Iván Duque, og formanden for partiet Comunes (tidligere partiet FARC), Rodrigo Londoño, mødtes den 10. marts 2021 for at drøfte status for gennemførelsen af den endelige aftale; der henviser til, at begge parter under den dialog, der blev formidlet af FN's generalsekretærs særlige repræsentant for Colombia og chef for FN's undersøgelsesmission i Colombia, gentog deres tilslutning til den endelige aftale og indvilligede i at arbejde sammen om at udarbejde en køreplan for den resterende del af den planlagte tidsramme for dens omfattende gennemførelse samt for at forstærke deres bestræbelser på at styrke reintegration af og sikkerhedsgarantier for tidligere kombattanter;

D. der henviser til, at tidligere guerillakrigere også gør fremskridt i processen for at blive reintegreret i det civile liv, og at rets- og forfatningssystemet i Colombia er i gang med at vedtage præcise reformer for at sikre, at forpligtelserne i aftalen bliver gennemført, og at landets fremtid kan baseres på dem;

E. der henviser til, at parterne i den endelige aftale blev enige om at indføre en særlig domstolsmyndighed for fred, herunder bl.a. gennemførelse af et omfattende system for sandhed, retfærdighed, erstatning og ikkegentagelse samt aftaler om erstatning til ofre, som anerkendt i beretningen af 10. februar 2021 fra FN's højkommissær for menneskerettigheder, Michelle Bachelet; der henviser til, at Colombia står over for komplekse udfordringer i forbindelse med den omfattende gennemførelse af den endelige aftale, som forværres af covid-19-situationen og ankomsten og modtagelsen af venezuelanske migranter;

F. der henviser til, at Colombias særlige domstolsmyndighed for fred den 26. januar 2021 bekendtgjorde sin første store afgørelse og beskyldte otte topledere af det tidligere FARC-EP for krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden, hvilket har været det tydeligste resultat hidtil for retsopgøret i landet; der henviser til, at den også har bekræftet, at der er sket fremskridt i efterforskningen af de såkaldte "falske positive"; der henviser til, at den særlige domstolsmyndighed for fred har truffet foranstaltninger for at gøre fremskridt hen imod etablering af en permanent og gnidningsfri dialog med de oprindelige folks myndigheder;

G. der henviser til, at der fortsat er vigtige fremskridt, der viser et eksempel på forandringspotentialet i fredsaftalen, som for første gang nogensinde omfatter et specifikt kønsaspekt; der henviser til, at der bør gøres flere fremskridt i det omfattende program for beskyttelsesforanstaltninger for kvindelige ledere, menneskerettighedsforkæmpere og programmer til støtte for kvinder og piger, der er ofre for vold, herunder voldtægt og kidnapning; der henviser til, at det i betragtning af den indbyrdes sammenhæng mellem de forskellige kapitler i aftalen er yderst vigtigt aktivt at integrere kønsaspektet på alle områder;

H. der henviser til, at fredsforhandlingerne har ført til et betydeligt fald i antallet af dødsfald og i volden i Colombia, men at sammenbruddet i sikkerheden i forskellige regioner i Colombia generelt anses for at være en hindring for fredsprocessen med en foruroligende stigning i volden, tvungne forsvindinger, kidnapninger og drab på sociale ledere og ledere fra oprindelige samfund, tidligere FARC-kombattanter og menneskerettighedsforkæmpere, som rapporteret af FN; der henviser til, at sikkerhedsstyrker også udsættes for angreb og vold;

I. der henviser til, at FN's undersøgelsesmission bekræftede drabet på 73 tidligere kombattanter i 2020, hvilket bragte antallet af tidligere kombattanter, der er blevet dræbt siden undertegnelsen af fredsaftalen i 2016, op på 248; der henviser til, at FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder (OHCHR) har modtaget oplysninger om drabene på 120 menneskerettighedsforkæmpere i det seneste år, hvoraf 53 tilfælde var blevet verificeret; der henviser til, at det desuden registrerede 69 hændelser med et stort antal civile ofre i 2020, der tegnede sig for 269 civile dødsfald, herunder 24 børn og 19 kvinder; der henviser til, at FN har rapporteret, at der er behov for en større indsats for at gennemføre fredsaftalen;

J. der henviser til, at bekæmpelsen af den vedvarende vold mod tidligere kombattanter, konfliktramte samfund, sociale ledere og menneskerettighedsforkæmpere, behovet for at forbedre reintegrationsprocessens bæredygtighed, konsolideringen af en integreret statslig tilstedeværelse i konfliktramte områder, styrkelsen af den konstruktive dialog mellem parterne som et middel til at fremme gennemførelsen af fredsaftalen og behovet for at styrke betingelserne for forsoning mellem parterne er blevet fastsat som prioriteter af FN's generalsekretær;

K. der henviser til, at den colombianske regering i 2017 indledte formelle fredsforhandlinger med Den Nationale Befrielseshær (ELN); der henviser til, at præsident Iván Duques regering i januar 2019 afsluttede fredsforhandlingerne kort tid efter, at ELN havde sprængt en bilbombe på et politiakademi i Bogotá, der dræbte 22 mennesker; der henviser til, at konfliktdynamikken, der omfatter ELN, herunder sammenstød med andre ulovlige væbnede aktører og med de offentlige sikkerhedsstyrker, fortsætter i visse departementer; der henviser til, at regeringen insisterer på, at muligheden for at genoptage forhandlingerne er betinget af, at ELN ophører med sine voldelige handlinger, herunder kidnapning, rekruttering af børn og udlægning af miner, mens ELN fastholder sin holdning om, at enhver sådan anmodning fra regeringen skal behandles ved forhandlingsbordet;

L. der henviser til den vigtige beslutning, som Colombias præsident, Iván Duque Márquez, har truffet om at udvise solidaritet ved give midlertidig beskyttelsesstatus til og lovliggøre omkring 1 800 000 venezuelanske migranter, der er bosiddende i landet, gennem midlertidige migrationstilladelser, vil sætte dem i stand til at registrere sig og styrke deres adgang til statslige tjenester, såsom sundhed og uddannelse, og deres socioøkonomiske integration, hvorved deres sårbarhed mindskes; der henviser til, at grænsen mellem Colombia og Venezuela er mere end 2 000 km lang og let at krydse; der henviser til, at grænsen mellem Colombia og Venezuela hovedsagelig består af tæt skov og vanskeligt terræn, hvilket gør den udsat for ulovlige aktiviteter og organiseret kriminalitet;

M. der henviser til, at EU's trustfond for Colombia har mobiliseret 128 mio. EUR fra EU-budgettet, 21 medlemsstater, Chile og Det Forenede Kongerige; der henviser til, at dens femte strategiske udvalg fastlagde sine fremtidige strategiske retningslinjer den 22. januar 2021;

N. der henviser, at civilsamfundet spiller en central rolle i fredsprocessen, idet det samler menneskerettighedsorganisationer, kvindeorganisationer, lokalsamfund i landdistrikterne, afrocolombianske samfund og oprindelige folk, som har udviklet mange initiativer og forslag på lokalt, regionalt og nationalt plan;

O. der henviser til, at EU og Colombia har et tæt politisk, økonomisk og handelsmæssigt samarbejde, som blev etableret med aftalememorandummet fra november 2009 og med handelsaftalen mellem Colombia og Peru på den ene side og EU og dets medlemsstater på den anden side, hvis endelige mål ikke alene er at styrke de økonomiske forbindelser mellem parterne, men også at styrke fred, demokrati, respekt for menneskerettighederne, en bæredygtig udvikling og borgernes velfærd; der henviser til, at Colombia er en strategisk partner og er afgørende for regional stabilitet; der henviser til, at EU og Republikken Colombia har fastlagt en ramme for Republikken Colombias deltagelse i Den Europæiske Unions krisestyringsoperationer, som trådte i kraft den 1. marts 2020;

P. der henviser til, at disse tætte forbindelser også omfatter internationalt samarbejde om multilaterale anliggender af fælles interesse såsom kampen for fred og bekæmpelsen af terrorisme og narkotikahandel;

1. gentager sin støtte til fredsaftalen i Colombia og glæder sig over den nylige dialog, der fandt sted mellem parterne, samtidig med at deres politiske indsats, realisme og vedholdenhed anerkendes; gentager, at det er rede til fortsat at yde al mulig politisk og finansiel bistand til støtte for en omfattende gennemførelse af fredsaftalen, til at ledsage fasen efter konflikten, hvor lokalsamfundenes og civilsamfundsorganisationernes deltagelse fortsat er afgørende, og til at tage behørigt hensyn til de prioriteter, som ofrene har givet udtryk for med hensyn til sandhed, retfærdighed, erstatning og garantier for ikkegentagelse; gentager sin solidaritet med alle ofrene;

2. fremhæver, at den colombianske fredsaftale ofte nævnes som en model rundt om i verden, fordi man er fast besluttet på at adressere de problemer, der forårsagede konflikten, og på grund af aftalens centrale fokus på ofrenes rettigheder og værdighed; minder om, at alle dele af en så kompleks, innovativ aftale skal gennemføres, da de er uløseligt forbundet med hinanden i håndteringen af de grundlæggende årsager til konflikten; opfordrer den colombianske regering til fortsat at gøre fremskridt med gennemførelsen af alle aspekter af fredsaftalen;

3. glæder sig over de fremskridt, som Colombia har gjort på områder som integreret reform af landdistrikterne, programmerne for udvikling af landdistrikterne (PDET), beskyttelse af ofrenes rettigheder, løsning af problemet med ulovlig narkotika, erstatning af ulovlige afgrøder, tilbagegivelse af jord og reintegration af tidligere kombattanter, og opfordrer til, at der gøres en yderligere indsats for at gennemføre alle aspekter af fredsaftalen, navnlig på de socioøkonomiske områder, hvor der er gjort færre fremskridt; understreger, hvor vigtigt det er, at fredsprocessen ledsages af en beslutsom indsats for at bekæmpe ulighed og fattigdom, herunder ved at finde retfærdige løsninger for mennesker og samfund, der tvinges væk fra deres jord; mener, at der bør gives en særlig støtte til grupper, der har lidt uforholdsmæssig meget under konflikten, såsom de afrocolombianske og oprindelige samfund; anerkender det arbejde, der udføres af de territoriale råd for fred, forsoning og sameksistens;

4. understreger den grundlæggende og historiske rolle, som spilles af udviklingsplanerne med en territorial tilgang (PDET), som er formuleret af lokalsamfundene i de 170 kommuner, der er mest berørt af affolkning, fattigdom og vold;

5. glæder sig over alle de foranstaltninger, som den særlige domstolsmyndighed for fred allerede har truffet for at skabe en fremtid med fredsopbygning og mangel på straffrihed i centrum, og opfordrer den særlige domstolsmyndighed for fred til at fortsætte sine betydelige bestræbelser på trods af de mange udfordringer, herunder forsinkelser i gennemførelsen af lovgivningen; opfordrer de colombianske myndigheder til at bevare autonomien og uafhængigheden i det integrerede system for sandhed, retfærdighed, erstatning og ikkegentagelse og til at beskytte det som et væsentligt bidrag til en bæredygtig og varig fred;

6. fordømmer drabene på og volden mod menneskerettighedsforkæmpere, tidligere FARC-kombattanter og sociale ledere og ledere fra oprindelige samfund; understreger, at bekæmpelse af den vedvarende vold mod dem er en af de største udfordringer i Colombia; bemærker, at konflikten er eskaleret i landets landdistrikter, og beklager den vold, der primært forvoldes i disse områder af ulovlige væbnede grupper og organiseret kriminalitet i forbindelse med narkotikahandel og ulovlig minedrift; bemærker, at der er rapporteret om adskillige tilfælde af tvangsfordrivelse, tvangsrekruttering, seksuel vold mod børn og kvinder, massakrer, tortur og andre grusomheder og angreb på etniske samfund og myndigheder samt påvirkning af de offentlige myndigheder; opfordrer til hurtige og grundige undersøgelser og til, at de ansvarlige drages til ansvar; opfordrer indtrængende den colombianske stat til at øge og garantere beskyttelsen og sikkerheden for sociale og politiske ledere, sociale aktivister og forkæmpere for miljøet og landdistrikterne; ser med særlig bekymring på den problematiske situation i Cauca-departementet som nævnt i FN's erklæring;

7. anerkender bestræbelserne på at bekæmpe kriminalitet begået af organiserede væbnede grupper og andre organisationer; understreger behovet for, at der træffes hasteforanstaltninger for at øge beskyttelsen af dem, og opfordrer derfor til en stærkere integreret statslig tilstedeværelse på territorierne og til, at den nationale kommission for sikkerhedsgarantier vedtager en offentlig politik med henblik på at optrevle kriminelle organisationer; glæder sig i denne forbindelse over den strategiske sikkerheds- og beskyttelsesplan for personer, der reintegrerer sig;

8. glæder sig over forlængelsen af loven om ofre indtil 2031 og forhøjelsen af dens budget til fordel for over ni millioner mennesker, der er registreret i det fælles register over ofre, og FARC's effektive politiske deltagelse, nu Comunes-partiet, og de fremskridt, der er gjort med hensyn til at genintegrere næsten 14 000 tidligere kombattanter; glæder sig over regeringens køb af jord fra syv af de 24 tidligere territoriale områder for uddannelse og reintegration (TATR) og fremhæver sikkerhedsindsatsen heri ud, over de sociale beskyttelsesforanstaltninger, der omfatter mere end 13 000 tidligere kombattanter;

9. anerkender de colombianske institutioners bestræbelser og tilskynder dem til at gøre flere fremskridt med hensyn til at sikre, at menneskerettighederne opretholdes fuldt ud og permanent i overensstemmelse med deres forpligtelse til at garantere borgernes sikkerhed; fremhæver faldet i antallet af drab, der faldt fra 25 til 23,7 pr. 100 000 indbyggere mellem 2019 og 2020, hvilket anerkendes i rapporten fra FN's højkommissær for menneskerettigheder; anerkender regeringens engagement i beskyttelsen af samfundsledere, menneskerettighedsforkæmpere og tidligere kombattanter og fjerntliggende samfund;

10. udtrykker bekymring over, at de tidligere guerillaer til trods for deres forpligtelse til at give oplysninger om de narkotikasmuglerruter og finansieringskilder, der støtter de kriminelle grupper, som angriber forkæmpere, ledere og tidligere kombattanter, hidtil ikke har leveret dem; bemærker ligeledes sin bekymring over, at fristen for levering af aktiver fra det tidligere FARC-EP med henblik på at yde erstatning til ofrene udløb den 31. december 2020, og at kun 4 % af det aftalte beløb er blevet leveret;

11. opfordrer regeringen til at træffe alle nødvendige foranstaltninger i den nuværende økonomiske situation for at fremme strukturelle ændringer, som anbefalet af FN, der kan bidrage til at forbedre den generelle situation og maksimere fredsaftalens potentiale for en positiv ændring af menneskerettighedssituationen i Colombia; opfordrer civilsamfundsorganisationerne til at samarbejde med henblik på at opnå forsoning og fredelig sameksistens i Colombia;

12. gentager, at vold ikke er en legitim metode til politisk kamp, og opfordrer de personer, der har været i den tro, til at gå ind for demokratiet med alle dets konsekvenser og krav, idet det først og fremmest handler om at nedlægge våbnene én gang for alle og at kæmpe for deres ideer og forhåbninger ved hjælp af demokratiets regler og retsstaten; opfordrer i denne forbindelse ELN, der er opført på EU's liste over terrororganisationer, og dissidentgrupper i FARC-EP til at bringe volden og terrorangrebene mod befolkningen i Colombia til ophør og til uden yderligere forsinkelse at forpligte sig fast og beslutsomt til fred i Colombia;

13. fremhæver de fremskridt, der er gjort med hensyn til at rydde 129 kommuner for personelminer og forlænge fristen for deres afskaffelse indtil 2025.

14. roser Colombias bemærkelsesværdige og hidtil usete skridt til at give midlertidig beskyttelsesstatus til ca. 1 800 000 venezuelanske migranter, der er bosiddende i landet, hvilket vil bidrage til at sikre udøvelse og beskyttelse af deres menneskerettigheder og mindske de menneskelige lidelser for de venezuelanske migranter i Colombia, og samtidig skabe muligheder for bedre bistand, herunder vaccination mod covid-19, beskyttelse og social integration; håber, at EU's initiativ til at bistå de regionale bestræbelser på at håndtere migrationskrisen vil bane vejen for øget støtte i overensstemmelse med Colombias enestående solidaritet, og opfordrer andre medlemmer af det internationale samfund til at mødes for at støtte Colombia i denne proces; opfordrer til at styrke indsatsen for at finde en politisk og demokratisk løsning på krisen i Venezuela;

15. anmoder Kommissionen og Det Europæiske Råd om at øge den politiske og finansielle støtte til Colombia inden for rammerne af de nye samarbejdsinstrumenter i den nye budgetperiode;

16. fremhæver bidraget fra EU, navnlig gennem Den Europæiske Fond for Fred i Colombia, som fokuserer sine ressourcer på integreret reform og reintegration af landdistrikterne med vægt på PDET-programmer og formalisering af ejendomsretten til jord;

17. fremhæver den private sektors deltagelse i støtten til ofrene, reintegrationen, erstatningen af ulovlige afgrøder og de 170 PDET-kommuner; anmoder Kommissionen om at uddybe synergien mellem handelsaftalen og de nye samarbejdsinstrumenter, der har til formål at sikre adgang til det europæiske marked, udveksling og investeringer med henblik på at sikre bæredygtige produktionsprojekter, indtægter for modtagerbefolkningen og mindske deres sårbarhed over for kriminalitet og ulovlige økonomier;

18. mener, at en vellykket gennemførelse af fredsaftalen fra 2016 som et bidrag til global fred og stabilitet fortsat vil være en nøgleprioritet for styrkede bilaterale forbindelser gennem det aftalememorandum, som Rådet godkendte i januar; opfordrer i samme retning til yderligere samarbejde mellem EU og Colombia med henblik på at forbedre eksistensgrundlaget for både colombianske borgere og EU-borgere ved at øge synergierne mellem handelspartnerskabet mellem EU og Colombia og fredsaftalen; støtter forlængelsen af mandatet for den særlige udsending for fred i Colombia;

19. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, EU's roterende formandskab, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling samt til regeringen og kongressen i Colombia.

 

 

Seneste opdatering: 28. april 2021
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik