Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B9-0227/2021Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B9-0227/2021

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την πέμπτη επέτειο της ειρηνευτικής συμφωνίας στην Κολομβία

28.4.2021 - (2021/2643(RSP))

σύμφωνα με το άρθρο 132 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:
B9‑0227/2021 (PPE)
B9‑0229/2021 (Verts/ALE)
B9‑0230/2021 (Renew)
B9‑0231/2021 (S&D)

Leopoldo López Gil, Sandra Kalniete, Esteban González Pons, Michael Gahler, Željana Zovko, Isabel Wiseler‑Lima, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Juan Ignacio Zoido Álvarez
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Javi López, Marek Belka, Maria‑Manuel Leitão‑Marques, Ibán García Del Blanco
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoș Pîslaru, María Soraya Rodríguez Ramos, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans
εξ ονόματος της Ομάδας Renew
Jordi Solé
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo


Διαδικασία : 2021/2643(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B9-0227/2021
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B9-0227/2021
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πέμπτη επέτειο της ειρηνευτικής συμφωνίας στην Κολομβία

(2021/2643(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του και ιδίως το ψήφισμά του, της 20ής Ιανουαρίου 2016, υπέρ της ειρηνευτικής διαδικασίας στην Κολομβία[1],

 έχοντας υπόψη την εμπορική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου[2], η οποία υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 26 Ιουλίου 2012, καθώς και τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Κολομβίας σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή[3], η οποία υπογράφηκε στις 2 Δεκεμβρίου 2015,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Federica Mogherini, της 1ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με τον διορισμό του Eamon Gilmore ως ειδικού απεσταλμένου της ΕΕ για την ειρηνευτική διαδικασία στην Κολομβία,

 έχοντας υπόψη την τελική συμφωνία για τον τερματισμό της ένοπλης σύγκρουσης και την οικοδόμηση σταθερής και διαρκούς ειρήνης μεταξύ της εθνικής κυβέρνησης της Κολομβίας και των Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων της Κολομβίας - Λαϊκού στρατού (FARC-EP), η οποία υπεγράφη στις 24 Νοεμβρίου 2016,

 έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ σχετικά με την αποστολή εξακρίβωσης των Ηνωμένων Εθνών στην Κολομβία και, ειδικότερα, την έκθεση της 26ης Μαρτίου 2021,

 έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Ύπατης Αρμόστριας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, της 10ης Φεβρουαρίου 2021, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κολομβία,

 έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση, της 9ης Φεβρουαρίου 2021, του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), Josep Borrell, και του Επιτρόπου Janez Lenarčič σχετικά με την απόφαση της Κολομβίας να χορηγήσει προσωρινό καθεστώς προστασίας στους Βενεζουελάνους μετανάστες, καθώς και τη δήλωση του εκπροσώπου του ΑΠ/ΥΕ, της 26ης Φεβρουαρίου 2021, σχετικά με τη βία κατά των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κολομβία,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Νοέμβριο του 2021, η Κολομβία θα εορτάσει την πέμπτη επέτειο της υπογραφής της τελικής συμφωνίας για τον τερματισμό της ένοπλης σύγκρουσης και την οικοδόμηση σταθερής και διαρκούς ειρήνης μεταξύ της κυβέρνησης της Κολομβίας, υπό την ηγεσία του Προέδρου Juan Manuel Santos, και των Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων της Κολομβίας – Λαϊκού Στρατού (FARC-EP), η οποία έθεσε τέλος σε μια σύγκρουση διάρκειας άνω των 50 ετών και αποτελεί σημαντικό βήμα για την οικοδόμηση σταθερής και διαρκούς ειρήνης στη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κολομβία έχει διατηρήσει τη δημοκρατική της ακεραιότητα παρά τις μακρές περιόδους υπέρμετρης βίας·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συνταγματικό Δικαστήριο της Κολομβίας έχει εκτιμήσει ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον 15 χρόνια έως ότου επιτευχθεί συμμόρφωση με την τελική συμφωνία, τον 10ετή προγραμματισμό του ενιαίου χάρτη πορείας και το τρέχον τετραετές πολυετές σχέδιο επενδύσεων για την ειρήνη με πόρους ύψους σχεδόν 11,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος της Κολομβίας, Iván Duque, και ο πρόεδρος του κόμματος Comunes (πρώην κόμμα FARC), Rodrigo Londoño, συναντήθηκαν στις 10 Μαρτίου 2021 για να συζητήσουν την πορεία της εφαρμογής της τελικής συμφωνίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο του διαλόγου που διευκόλυνε ο Ειδικός Απεσταλμένος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Κολομβία και επικεφαλής της Αποστολής Εξακρίβωσης των Ηνωμένων Εθνών στην Κολομβία, αμφότερα τα μέρη επανέλαβαν τη δέσμευσή τους στην τελική συμφωνία και συμφώνησαν να εργαστούν από κοινού για τον σχεδιασμό ενός χάρτη πορείας για το υπόλοιπο του χρονικού πλαισίου που προβλέπεται για τη συνολική εφαρμογή της, καθώς και να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την ενίσχυση της επανένταξης των πρώην μαχητών και των εγγυήσεων ασφαλείας για αυτούς·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρώην μαχητές αντάρτες προχωρούν επίσης στη διαδικασία επανένταξής τους στη ζωή ως πολιτών, και λαμβάνοντας υπόψη ότι το νομικό και συνταγματικό σύστημα στην Κολομβία εγκρίνει συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις για να διασφαλίσει ότι οι δεσμεύσεις της συμφωνίας εφαρμόζονται και ότι το μέλλον της χώρας μπορεί να εδραιωθεί σε αυτές·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην τελική συμφωνία τα μέρη συμφώνησαν να ορίσουν μια Ειδική Δικαιοδοσία για την Ειρήνη (ΕΔΕ), συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος για την Αλήθεια, τη Δικαιοσύνη, την Αποκατάσταση και τη Μη Επανάληψη, καθώς και συμφωνιών για την αποζημίωση των θυμάτων, μεταξύ άλλων, όπως αναγνωρίζεται από την έκθεση της Ύπατης Αρμόστριας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Michelle Bachelet, της 10ης Φεβρουαρίου 2021· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κολομβία αντιμετωπίζει πολύπλοκες προκλήσεις όσον αφορά την ολοκληρωμένη εφαρμογή της τελικής συμφωνίας, οι οποίες επιδεινώνονται από την κατάσταση της νόσου COVID-19 και την άφιξη και υποδοχή μεταναστών από τη Βενεζουέλα·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 26 Ιανουαρίου 2021, η ΕΔΕ της Κολομβίας ανακοίνωσε την πρώτη σημαντική απόφασή της, κατηγορώντας οκτώ κορυφαίους ηγέτες των πρώην FARC-EP για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, γεγονός που αποτελεί το σαφέστερο μέχρι σήμερα αποτέλεσμα για τη μεταβατική δικαιοσύνη στη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει επίσης επιβεβαιώσει την πρόοδο στη διερεύνηση των λεγόμενων «ψευδοθετικών αποτελεσμάτων»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΔΕ έχει δρομολογήσει ενέργειες με σκοπό να σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά την καθιέρωση μόνιμου και απρόσκοπτου διαλόγου με τις αρχές των αυτόχθονων πληθυσμών·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθεί να σημειώνεται σημαντική πρόοδος που αποτελεί παράδειγμα όσον αφορά τις μετασχηματιστικές δυνατότητες της ειρηνευτικής συμφωνίας, η οποία περιλαμβάνει, για πρώτη φορά, ειδική προσέγγιση ως προς το φύλο· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να σημειωθεί μεγαλύτερη πρόοδος στο συνολικό πρόγραμμα για διασφαλίσεις για τις ηγέτιδες, τις υπερασπίστριες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα προγράμματα για τη στήριξη των γυναικών και των κοριτσιών που είναι θύματα βίας, συμπεριλαμβανομένου του βιασμού και της απαγωγής· λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένου του αλληλένδετου χαρακτήρα των διαφόρων κεφαλαίων της συμφωνίας, είναι υψίστης σημασίας να ενσωματωθεί ενεργά η προσέγγιση της ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το γεγονός ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες οδήγησαν σε σημαντική μείωση των θανάτων και της βίας στην Κολομβία, η κατάρρευση της ασφάλειας σε διάφορες περιοχές της Κολομβίας θεωρείται ευρέως ως εμπόδιο στην ειρηνευτική διαδικασία, με ανησυχητική αύξηση της βίας, των βίαιων εξαφανίσεων, των απαγωγών και των δολοφονιών κοινωνικών και αυτόχθονων ηγετών, πρώην μαχητών των FARC και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως αναφέρει ο ΟΗΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δυνάμεις ασφαλείας επίσης υφίστανται επιθέσεις και βία·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αποστολή Εξακρίβωσης του ΟΗΕ επαλήθευσε τη δολοφονία 73 πρώην μαχητών το 2020, ανεβάζοντας σε 248 τον αριθμό των πρώην μαχητών που σκοτώθηκαν μετά την υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας το 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR) έλαβε πληροφορίες σχετικά με τη δολοφονία 120 υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά το παρελθόν έτος, εκ των οποίων είχαν επαληθευτεί 53 υποθέσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι, επιπλέον, κατέγραψε 69 περιστατικά με μεγάλο αριθμό αμάχων θυμάτων κατά το 2020, τα οποία προκάλεσαν τον θάνατο 269 αμάχων, συμπεριλαμβανομένων 24 παιδιών και 19 γυναικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΗΕ έχει αναφέρει ότι απαιτούνται μεγαλύτερες προσπάθειες για την εφαρμογή της ειρηνευτικής συμφωνίας·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ έχει θέσει ως προτεραιότητες την αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης βίας εναντίον πρώην μαχητών, κοινοτήτων που πλήττονται από συγκρούσεις, κοινωνικών ηγετών και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ανάγκη ενίσχυσης της βιωσιμότητας της διαδικασίας επανένταξης, την εδραίωση μιας ολοκληρωμένης κρατικής παρουσίας σε περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις, την ενίσχυση του εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ των μερών ως μέσο προώθησης της εφαρμογής της ειρηνευτικής συμφωνίας και την ανάγκη ενίσχυσης των συνθηκών για τη συμφιλίωση μεταξύ των μερών·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2017 η κυβέρνηση της Κολομβίας ξεκίνησε επίσημες ειρηνευτικές συνομιλίες με τον Εθνικό Απελευθερωτικό Στρατό (ELN)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Ιανουάριο του 2019, ωστόσο, λίγο μετά την την πυροδότηση βόμβας από τον ELN σε αυτοκίνητο κοντά σε αστυνομική ακαδημία στην Μπογκοτά, που σκότωσε 22 άτομα, η κυβέρνηση του Προέδρου Iván Duque διέκοψε τις ειρηνευτικές συνομιλίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δυναμική των συγκρούσεων στις οποίες εμπλέκεται ο ELN, συμπεριλαμβανομένων συγκρούσεων με άλλους παράνομους ενόπλους παράγοντες και με τις δημόσιες δυνάμεις ασφαλείας, συνεχίζεται σε ορισμένα διαμερίσματα της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση επιμένει ότι η δυνατότητα επανάληψης των συνομιλιών εξαρτάται από την παύση των βίαιων ενεργειών του ELN, συμπεριλαμβανομένων των απαγωγών, της στρατολόγησης παιδιών και της ναρκοθέτησης, ενώ ο ELN εμμένει στη θέση του ότι οποιοδήποτε τέτοιο αίτημα της κυβέρνησης πρέπει να αντιμετωπιστεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημαντική απόφαση που έλαβε ο Πρόεδρος της Κολομβίας, Iván Duque Márquez, να επιδείξει αλληλεγγύη προσφέροντας καθεστώς προσωρινής προστασίας και νομιμοποιώντας περίπου 1 800 000 Βενεζουελάνους μετανάστες που διαμένουν στη χώρα, μέσω προσωρινών αδειών μετανάστευσης, θα τους επιτρέψει να εγγραφούν και να ενισχύσουν την πρόσβασή τους σε κρατικές υπηρεσίες, όπως η υγεία και η εκπαίδευση, και την κοινωνικοοικονομική ένταξή τους, μειώνοντας έτσι την ευαλωτότητά τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κολομβία και η Βενεζουέλα μοιράζονται περισσότερα από 2 000 χιλιόμετρα διαπερατών συνόρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σύνορα μεταξύ Κολομβίας και Βενεζουέλας αποτελούνται κυρίως από πυκνά δάση και δύσκολα εδάφη, γεγονός που τα καθιστά επιρρεπή σε παράνομες δραστηριότητες και στο οργανωμένο έγκλημα·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Καταπιστευματικό Ταμείο της ΕΕ για την Κολομβία έχει κινητοποιήσει 128 εκατομμύρια EUR από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, 21 κράτη μέλη, τη Χιλή και το Ηνωμένο Βασίλειο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πέμπτη στρατηγική επιτροπή του καθόρισε τις μελλοντικές στρατηγικές γραμμές του στις 22 Ιανουαρίου 2021·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνία των πολιτών διαδραματίζει καίριο ρόλο στην ειρηνευτική διαδικασία, φέρνοντας σε επαφή οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οργανώσεις γυναικών, αγροτικές κοινότητες, αφροκολομβιανές κοινότητες και ομάδες αυτοχθόνων, που έχουν αναπτύξει πλήθος πρωτοβουλιών και προτάσεων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η Κολομβία διατηρούν πλαίσιο στενής πολιτικής, οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας, που θεμελιώθηκε στη βάση του μνημονίου συνεργασίας του Νοεμβρίου 2009 και της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της Κολομβίας και του Περού, αφενός, και της ΕΕ και των κρατών μελών της, αφετέρου, και της οποίας η τελική φιλοδοξία είναι όχι μόνο η ενίσχυση των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων μεταξύ των μερών, αλλά και η ενίσχυση της ειρήνης, της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της βιώσιμης ανάπτυξης και της ευημερίας των πολιτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κολομβία αποτελεί στρατηγικό εταίρο και έχει καίρια σημασία για την περιφερειακή σταθερότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η Δημοκρατία της Κολομβίας θέσπισαν πλαίσιο για τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Κολομβίας στις επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαρτίου 2020·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η στενή σχέση εκτείνεται σε πεδία διεθνούς συνεργασίας που αφορούν πολυμερή ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, όπως είναι ο αγώνας για την ειρήνη και η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του λαθρεμπορίου ναρκωτικών·

1. επαναλαμβάνει την υποστήριξή του στην ειρηνευτική συμφωνία στην Κολομβία και χαιρετίζει τον πρόσφατο διάλογο που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των μερών, αναγνωρίζοντας παράλληλα την πολιτική τους προσπάθεια, τον ρεαλισμό και την επιμονή τους· επαναλαμβάνει ότι είναι πρόθυμο να συνεχίσει να παρέχει κάθε δυνατή πολιτική και οικονομική βοήθεια για τη στήριξη της συνολικής εφαρμογής της ειρηνευτικής συμφωνίας, να συνοδεύσει τη μετασυγκρουσιακή φάση, στην οποία εξακολουθεί να είναι απαραίτητη η συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, και να λάβει δεόντως υπόψη τις προτεραιότητες που εκφράζουν τα θύματα όσον αφορά την αλήθεια, τη δικαιοσύνη, τις επανορθώσεις και τις εγγυήσεις μη επανάληψης· επαναλαμβάνει την αλληλεγγύη του προς όλα τα θύματα·

2. τονίζει ότι η ειρηνευτική συμφωνία της Κολομβίας αναφέρεται συχνά ως πρότυπο σε ολόκληρο τον κόσμο, λόγω της προσήλωσής της στην αντιμετώπιση των ζητημάτων που προκάλεσαν τη σύγκρουση και της επικέντρωσής της στα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των θυμάτων· υπενθυμίζει ότι όλα τα μέρη μιας τόσο περίπλοκης και καινοτόμου συμφωνίας πρέπει να εφαρμοστούν, δεδομένου ότι συνδέονται στενά με την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της σύγκρουσης· καλεί την κυβέρνηση της Κολομβίας να συνεχίσει να σημειώνει πρόοδο στην εφαρμογή όλων των πτυχών της ειρηνευτικής συμφωνίας·

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο που έχει σημειώσει η Κολομβία σε τομείς όπως η ολοκληρωμένη αγροτική μεταρρύθμιση, τα προγράμματα ανάπτυξης της υπαίθρου (PDET), η προάσπιση των δικαιωμάτων των θυμάτων, η επίλυση του προβλήματος των παράνομων ναρκωτικών, η υποκατάσταση των παράνομων καλλιεργειών, η επιστροφή της γης και η επανένταξη των πρώην μαχητών, και ενθαρρύνει την καταβολή πρόσθετων προσπαθειών για την εφαρμογή όλων των πτυχών της ειρηνευτικής συμφωνίας, ιδίως στους κοινωνικοοικονομικούς τομείς στους οποίους έχει επιτευχθεί μικρότερη πρόοδος· τονίζει πόσο σημαντικό είναι η ειρηνευτική διαδικασία να συνοδεύεται από αποφασιστική προσπάθεια για την καταπολέμηση της ανισότητας και της φτώχειας, μεταξύ άλλων με την εξεύρεση δίκαιων λύσεων για τους ανθρώπους και τις κοινότητες που εξαναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα εδάφη τους· θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί ειδική στήριξη στις ομάδες που έχουν πληγεί δυσανάλογα από τη σύγκρουση, όπως οι κοινότητες των Αφροκολομβιανών και των αυτοχθόνων· αναγνωρίζει το έργο των εδαφικών συμβουλίων για την ειρήνη, τη συμφιλίωση και τη συνύπαρξη·

4. υπογραμμίζει τον θεμελιώδη και ιστορικό ρόλο των αναπτυξιακών σχεδίων με εδαφική προσέγγιση (PDET), που διατυπώθηκαν από τις κοινότητες στους 170 δήμους που επλήγησαν περισσότερο από την εγκατάλειψη, τη φτώχεια και τη βία·

5. εκφράζει την ικανοποίησή του για όλες τις δράσεις που έχουν ήδη αναληφθεί από την ΕΔΕ προκειμένου να δημιουργηθεί ένα μέλλον με επίκεντρο την οικοδόμηση της ειρήνης και την έλλειψη ατιμωρησίας, και καλεί την ΕΔΕ να συνεχίσει τις σημαντικές προσπάθειές της, παρά τις πολυάριθμες προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των καθυστερήσεων στην εφαρμογή της νομοθεσίας· καλεί τις κολομβιανές αρχές να διατηρήσουν την αυτονομία και την ανεξαρτησία και να προστατεύσουν το Ολοκληρωμένο Σύστημα για την Αλήθεια, τη Δικαιοσύνη, την Αποκατάσταση και τη Μη Επανάληψη, ως ουσιαστική συμβολή για μια βιώσιμη και διαρκή ειρήνη·

6. καταδικάζει τις δολοφονίες και τη βία κατά υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πρώην μαχητών των FARC και κοινωνικών και αυτοχθόνων ηγετών· τονίζει ότι η αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης βίας εναντίον τους αποτελεί μία από τις μείζονες προκλήσεις στην Κολομβία· σημειώνει ότι η σύγκρουση έχει κλιμακωθεί στις αγροτικές περιοχές της χώρας και εκφράζει τη λύπη του για τη βία που προκαλούν κυρίως στις περιοχές αυτές οι παράνομες ένοπλες ομάδες και το οργανωμένο έγκλημα που συνδέονται με το λαθρεμπόριο ναρκωτικών και την παράνομη εξόρυξη· σημειώνει ότι έχουν αναφερθεί αρκετές περιπτώσεις αναγκαστικού εκτοπισμού, αναγκαστικής στρατολόγησης, σεξουαλικής βίας κατά παιδιών και γυναικών, σφαγών, βασανιστηρίων και άλλων φρικαλεοτήτων, επιθέσεων κατά εθνοτικών κοινοτήτων και αρχών, καθώς και επηρεασμού των δημόσιων αρχών· ζητεί να πραγματοποιηθούν ταχείες και ενδελεχείς έρευνες και να κληθούν οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν· ζητεί από το κράτος της Κολομβίας να αυξήσει και να εγγυηθεί την προστασία και την ασφάλεια των κοινωνικών και πολιτικών ηγετών, των κοινωνικών ακτιβιστών και των υπερασπιστών της περιβαλλοντικής και αγροτικής κοινότητας· εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για την προβληματική κατάσταση στο διοικητικό διαμέρισμα Cauca, όπως αναφέρεται στη διακήρυξη του ΟΗΕ·

7. αναγνωρίζει τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας των οργανωμένων ένοπλων ομάδων και άλλων οργανώσεων· τονίζει την ανάγκη λήψης επειγόντων μέτρων για την αύξηση της προστασίας τους και, ως εκ τούτου, ζητεί ισχυρότερη ολοκληρωμένη κρατική παρουσία στα εδάφη, καθώς και την έγκριση από την Εθνική Επιτροπή Εγγυήσεων Ασφάλειας μιας δημόσιας πολιτικής για την εξάρθρωση των εγκληματικών οργανώσεων· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, το στρατηγικό σχέδιο ασφάλειας και προστασίας για την επανένταξη των ατόμων·

8. εκφράζει την ικανοποίησή του για την παράταση του νόμου για τα θύματα έως το 2031 και για την αύξηση του προϋπολογισμού του, προς όφελος άνω των εννέα εκατομμυρίων ατόμων που είναι εγγεγραμμένα στο Ενιαίο Μητρώο Θυμάτων και την αποτελεσματική πολιτική συμμετοχή των FARC, νυν κόμματος Comunes, και την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην επανένταξη σχεδόν 14 000 πρώην μαχητών· χαιρετίζει την αγορά γης από την κυβέρνηση σε επτά από τις 24 πρώην Εδαφικές Περιοχές Κατάρτισης και Επανένταξης (TATR) και τονίζει την ανάπτυξη της ασφάλειας σε αυτές, πέραν των μέτρων κοινωνικής προστασίας που καλύπτουν περισσότερους από 13 000 πρώην μαχητές·

9. αναγνωρίζει τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι θεσμοί της Κολομβίας και τις ενθαρρύνει να σημειώσουν περαιτέρω πρόοδο στη διασφάλιση του πλήρους και μόνιμου σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σύμφωνα με το καθήκον της εγγύησης της ασφάλειας των πολιτών· επισημαίνει τη μείωση του ποσοστού ανθρωποκτονιών από 25 σε 23,7 ανά 100 000 κατοίκους μεταξύ 2019 και 2020, όπως αναγνωρίζεται στην έκθεση της Ύπατης Αρμόστριας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα· αναγνωρίζει τη δέσμευση της κυβέρνησης για την προστασία των κοινωνικών ηγετών, των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των πρώην μαχητών, και των απομακρυσμένων κοινοτήτων·

10. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, παρά την υποχρέωσή τους να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις οδούς διακίνησης ναρκωτικών και τις πηγές χρηματοδότησης που στηρίζουν τις εγκληματικές ομάδες που επιτίθενται σε υπερασπιστές, ηγέτες και πρώην μαχητές, οι πρώην αντάρτες δεν τις έχουν παράσχει μέχρι σήμερα· σημειώνει επίσης την ανησυχία του για το γεγονός ότι η προθεσμία που είχε οριστεί για την παράδοση των περιουσιακών στοιχείων των πρώην FARC-EP ώστε να αποζημιωθούν τα θύματα έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020, και ότι έχει παραδοθεί μόνο το 4 % του συμφωνηθέντος ποσού·

11. ενθαρρύνει την κυβέρνηση να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα στο τρέχον οικονομικό πλαίσιο για την προώθηση διαρθρωτικών αλλαγών, όπως προτάθηκε από τον ΟΗΕ, που θα συμβάλουν στη βελτίωση της συνολικής κατάστασης και στη μεγιστοποίηση του δυναμικού της ειρηνευτικής συμφωνίας για θετική μεταμόρφωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κολομβία· ζητεί από τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών τη συνεργασία τους για την αποκατάσταση μιας συμφιλιωμένης συμβίωσης στη χώρα·

12. επαναλαμβάνει για μία ακόμη φορά ότι η βία δεν αποτελεί νόμιμο μέσο πολιτικού αγώνα και ζητεί από όσους είχαν μια τέτοια πεποίθηση να αγκαλιάσουν τη δημοκρατία με όλες τις συνέπειες και τις απαιτήσεις της, με πρώτο βήμα την οριστική εγκατάλειψη των όπλων και την υπεράσπιση των ιδεών και των φιλοδοξιών τους με υπακοή στους δημοκρατικούς κανόνες και το κράτος δικαίου· στο πλαίσιο αυτό, καλεί τον ELN, ο οποίος έχει καταχωριστεί από την ΕΕ ως τρομοκρατική οργάνωση, και τις αντιφρονούσες ομάδες των FARC-EP να τερματίσουν τη βία και τις τρομοκρατικές επιθέσεις κατά του πληθυσμού στην Κολομβία και να δεσμευτούν σθεναρά και αποφασιστικά, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, στην ειρήνη στην Κολομβία·

13. επισημαίνει την πρόοδο όσον αφορά την εκκαθάριση 129 δήμων από νάρκες κατά προσωπικού και την παράταση της προθεσμίας για την εξάλειψή τους έως το 2025·

14. επαινεί το αξιοσημείωτο και άνευ προηγουμένου βήμα της Κολομβίας να χορηγήσει καθεστώς προσωρινής προστασίας σε περίπου 1 800 000 Βενεζουελάνους μετανάστες που διαμένουν στη χώρα, γεγονός που θα συμβάλει στην εξασφάλιση της άσκησης και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους και στη μείωση του ανθρώπινου πόνου για τους Βενεζουελάνους μετανάστες στην Κολομβία, παρέχοντας παράλληλα ευκαιρίες για καλύτερη βοήθεια, μεταξύ άλλων όσον αφορά τον εμβολιασμό κατά της νόσου COVID-19, την προστασία και την κοινωνική ένταξη· ελπίζει ότι η πρωτοβουλία της ΕΕ να στηρίξει τις περιφερειακές προσπάθειες για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης θα προετοιμάσει το έδαφος για ισχυρότερη στήριξη σύμφωνα με την αξιοθαύμαστη αλληλεγγύη που επέδειξε η Κολομβία και καλεί άλλα μέλη της διεθνούς κοινότητας να συνεργαστούν για να στηρίξουν την Κολομβία στη διαδικασία αυτή· ζητεί την ενίσχυση της απόκρισης για την εξεύρεση μιας πολιτικής και δημοκρατικής λύσης για την κρίση στη Βενεζουέλα·

15. ζητεί από την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να ενισχύσουν την πολιτική και οικονομική στήριξή τους προς την Κολομβία στο πλαίσιο των νέων μέσων συνεργασίας κατά τη νέα δημοσιονομική περίοδο·

16. τονίζει τη συμβολή της ΕΕ, ιδίως μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου για την Ειρήνη στην Κολομβία, το οποίο εστιάζει τους πόρους του στην ολοκληρωμένη αγροτική μεταρρύθμιση και επανενσωμάτωση, με έμφαση στα προγράμματα PDET και στην επισημοποίηση της ιδιοκτησίας γης·

17. τονίζει τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην υποστήριξη των θυμάτων, την επανενσωμάτωση, την υποκατάσταση παράνομων καλλιεργειών και τους 170 δήμους PDET· ζητεί από την Επιτροπή να εμβαθύνει τη συνέργεια μεταξύ της εμπορικής συμφωνίας και των νέων μέσων συνεργασίας που αποσκοπούν στη διασφάλιση της πρόσβασης στην ευρωπαϊκή αγορά, στις ανταλλαγές και στις επενδύσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των παραγωγικών έργων και το εισόδημα του δικαιούχου πληθυσμού και να μειωθεί η ευαλωτότητά του στην εγκληματικότητα και την παράνομη οικονομία·

18. πιστεύει ότι η επιτυχής εφαρμογή της ειρηνευτικής συμφωνίας του 2016, ως συμβολή στην παγκόσμια ειρήνη και σταθερότητα, θα εξακολουθήσει να αποτελεί βασική προτεραιότητα των ενισχυμένων διμερών σχέσεων μέσω του μνημονίου συνεννόησης που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο τον περασμένο Ιανουάριο· ενθαρρύνει, στο ίδιο πνεύμα, την περαιτέρω συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Κολομβίας προκειμένου να ενισχυθούν τα μέσα διαβίωσης τόσο των πολιτών της Κολομβίας όσο και της ΕΕ μέσω της ενίσχυσης των συνεργειών μεταξύ της εμπορικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Κολομβίας και της ειρηνευτικής συμφωνίας· υποστηρίζει την παράταση της εντολής του ειδικού απεσταλμένου για την ειρήνη στην Κολομβία·

19. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην εναλλασσόμενη Προεδρία της ΕΕ, στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην Ευρωλατινοαμερικανική Κοινοβουλευτική Συνέλευση και στην Κυβέρνηση και το Κονγκρέσο της Κολομβίας.

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 28 Απριλίου 2021
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου