Postup : 2021/2646(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B9-0244/2021

Predkladané texty :

RC-B9-0244/2021

Rozpravy :

PV 29/04/2021 - 9.2
CRE 29/04/2021 - 9.2

Hlasovanie :

PV 29/04/2021 - 10
PV 29/04/2021 - 19

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0156

<Date>{28/04/2021}28.4.2021</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9‑0244/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0249/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9‑0248/2021</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 164kWORD 50k

<TitreType>SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA</TitreType>

<TitreRecueil>predložený v súlade s článkom 136 ods. 5 a článkom 132 ods. 4 rokovacieho poriadku,</TitreRecueil>


<Replacing>ktorý nahrádza tieto návrhy uznesenia:</Replacing>

<TablingGroups>B9‑0244/2021 (PPE)

B9‑0249/2021 (ECR)

B9‑0248/2021 (Renew)</TablingGroups>


<Titre>o Bolívii a zatknutí bývalej prezidentky Jeanine Añezovej a ďalších činiteľov</Titre>

<DocRef>(2021/2646(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Željana Zovko, Leopoldo López Gil, Isabel Wiseler‑Lima, David McAllister, Michael Gahler, Sara Skyttedal, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Janina Ochojska, Ivan Štefanec, Frances Fitzgerald, Lefteris Christoforou, Inese Vaidere, Paulo Rangel, Vangelis Meimarakis, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Jiří Pospíšil, Antonio López‑Istúriz White, Luděk Niedermayer, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Gabriel Mato</Depute>

<Commission>{PPE}v mene skupiny PPE</Commission>

<Depute>José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Svenja Hahn, Moritz Körner, Javier Nart, Dragoș Pîslaru, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Urmas Paet</Depute>

<Commission>{Renew}v mene skupiny Renew</Commission>

<Depute>Anna Fotyga, Karol Karski, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Adam Bielan, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Elżbieta Rafalska, Raffaele Fitto, Jadwiga Wiśniewska, Angel Dzhambazki, Valdemar Tomaševski, Hermann Tertsch, Carlo Fidanza</Depute>

<Commission>{ECR}v mene skupiny ECR</Commission>

</RepeatBlock-By>


Uznesenie Európskeho parlamentu o Bolívii a zatknutí bývalej prezidentky Jeanine Añezovej a ďalších činiteľov

(2021/2646(RSP))

 

Európsky parlament,

 so zreteľom na svoje uznesenie z 28. novembra 2019 o situácii v Bolívii[1],

 so zreteľom na vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku v mene Európskej únie z 23. októbra 2020 o všeobecných voľbách v Bolívii a na vyhlásenie jeho hovorcu zo 14. marca 2021 o najnovšom vývoji v Bolívii,

 so zreteľom na tlačovú správu Medziamerickej komisie pre ľudské práva (IACHR) zo 16. marca 2021 o dodržiavaní medziamerických noriem pre riadny súdny proces a prístup k spravodlivosti v Bolívii,

 so zreteľom na vyhlásenie o Bolívii z 13. marca 2021, ktorého autorom je hovorca generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov,

 so zreteľom na vyhlásenia generálneho sekretariátu Organizácie amerických štátov (OAŠ) z 15. a 17. marca 2021 o situácii v Bolívii,

 so zreteľom na politickú ústavu Bolívie,

 so zreteľom na Americký dohovor o ľudských právach (Pakt zo San José),

 so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach,

 so zreteľom na článok 144 ods. 5 a článok 132 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže politická a sociálna situácia v Bolívii vyvoláva od prezidentských volieb, ktoré sa konali 20. októbra 2019, vážne obavy; keďže najmenej 35 ľudí zomrelo a 833 osôb bolo zranených v súvislosti s rozsiahlymi a násilnými protestmi a mnohí ďalší boli zadržaní v rozpore s pravidlami riadneho súdneho procesu, pričom sa šíria správy o rozsiahlom porušovaní ľudských práv; keďže prezident Evo Morales odstúpil z funkcie prezidenta a odišiel z krajiny; keďže viaceré odstúpenia viedli k mocenskému vákuu a druhá podpredsedníčka senátu Jeanine Añez prevzala v súlade s ústavou funkciu dočasnej prezidentky; keďže Ústavný mnohonárodný súd Bolívie schválil Jeanine Áñezovú ako dočasnú prezidentku;

B. keďže v súlade so svojím ústavným mandátom Jeanine Áñez a dočasné orgány prijali potrebné kroky na usporiadanie nových demokratických, inkluzívnych, transparentných a spravodlivých volieb, ktoré sa uskutočnili v októbri 2020 napriek výzvam vyplývajúcim z pandémie ochorenia COVID-19; keďže prezidentské voľby vyhral Luis Arce z Hnutia za socializmus (MAS) a Jeanine Áñez, ako aj medzinárodné spoločenstvo vrátane Európskej únie ho uznali za prezidenta, čím sa zabezpečilo transparentné a pokojné odovzdanie moci;

C. keďže v uplynulých mesiacoch sa potvrdilo zrušenie alebo zamietnutie niekoľkých súdnych konaní proti stúpencom MAS, pričom sa stupňovali hrozby súdneho prenasledovania politikov vystupujúcich proti vláde MAS; keďže 18. februára 2021 mnohonárodné zhromaždenie schválilo vágny najvyšší dekrét č. 4461, ktorým sa udeľuje všeobecná amnestia a milosť stúpencom vlády prezidenta Arceho, ktorí boli stíhaní počas vlády Áñezovej za trestné činy súvisiace s tzv. politickou krízou, ktorá sa začala v októbri 2019;

D. keďže 13. marca 2021 Jeanine Áñez, dvaja z jej ministrov – bývalý minister energetiky Rodrigo Guzmán a bývalý minister spravodlivosti Álvaro Coimbra, a ďalšie osoby, ktoré tvorili dočasnú vládu v rokoch 2019 až 2020, boli zadržané na základe obvinení z terorizmu, podnecovania a sprisahania a prokurátori ich obvinili z účasti na prevrate v roku 2019; keďže ich vyšetrovacia väzba bola predĺžená na šesť mesiacov a bývalej prezidentke Añezovej hrozí v prípade odsúdenia trest odňatia slobody v trvaní 24 rokov; keďže sa čaká na príkaz na zatknutie ďalších troch bývalých ministrov; keďže bývalej prezidentke Jeanine Áñezovej bola na začiatku väzby odopretá lekárska starostlivosť;

E. keďže prokurátori vzniesli obžalobu na podnet bývalého člena Kongresu za MAS, v ktorej tvrdia, že uvedené osoby propagovali, riadili a podporovali organizácie, ktorých cieľom bolo narušiť ústavný poriadok Bolívie, a že boli členmi takýchto organizácií; keďže prokurátori obžalovali Jeaninu Áñezovú ako dočasnú prezidentku, ale nie ako civilnú osobu alebo osobu zastávajúcu inú verejnú funkciu; keďže článok 159 ods. 11, článok 160 ods. 6, článok 161 ods. 7 a článok 184 ods. 4 ústavy z roku 2009 a zákon z 8. októbra 2010 stanovujú osobitný postup pre rozsudky týkajúce sa prezidenta, viceprezidenta a vysokých predstaviteľov rôznych tribunálov; keďže súdne konanie proti prezidentke Áñezovej, po ktorom nasledovalo trestné stíhanie, nie je v súlade s bolívijským ústavným právom; keďže dôkazy uvedené v sprievodnej dokumentácii sa javia ako nejasné;

F. keďže osoby obžalované z týchto trestných činov tvrdia, že sú prenasledované; keďže osoby, ktoré boli doteraz zatknuté, tvrdia, že neboli riadne informované o dôvodoch obžaloby, hoci generálna prokuratúra zdôraznila, že príkazy na zatknutie boli vydané v súlade so zákonom a bez porušenia práv zadržaných osôb; keďže úrad ombudsmana sa rozhodol monitorovať činnosť bolívijskej polície a prokuratúry s cieľom zabezpečiť dodržanie riadneho súdneho procesu a práva zatknutých osôb na obhajobu;

G. keďže článok 3 Medziamerickej demokratickej charty vymedzuje oddelenie a nezávislosť verejných právomocí ako základný prvok zastupiteľskej demokracie; keďže v článku 8 Paktu zo San José sa zdôrazňujú súdne záruky a riadny súdny proces; keďže niekoľko medzinárodných organizácií vyjadrilo znepokojenie nad zneužívaním súdnych mechanizmov v Bolívii a nad ich čoraz častejším využívaním zo strany vládnucej strany ako nástroja represie; keďže novozvolený prezident Arce prisľúbil, že počas jeho vlády nebude dochádzať k žiadnemu politickému nátlaku na prokurátorov a sudcov;

H. keďže dôveryhodnosť bolívijského súdneho systému je ovplyvnená neustálymi správami o nedostatočnej nezávislosti, rozsiahlom politickom zasahovaní a korupcii;

I. keďže Medziamerická komisia pre ľudské práva zdôraznila, že niektoré bolívijské protiteroristické zákony porušujú zásadu zákonnosti, pretože okrem iného zahŕňajú vyčerpávajúce vymedzenie terorizmu, ktoré je nutne príliš široké alebo nejasné; keďže štáty by mali pri vymedzovaní trestných činov dodržiavať zásadu zákonnosti; keďže podnety podané na Ústavný mnohonárodný súd Bolívie, v ktorých sa žiada, aby sa článok 123 trestného zákonníka o trestnom čine podnecovania a jeho článok 133 o terorizme vyhlásili za protiústavné z dôvodu údajného porušenia Amerického dohovoru o ľudských právach a bolívijskej ústavy, čakajú na rozhodnutie Ústavného mnohonárodného súdu Bolívie;

J. keďže EÚ je dlhodobým partnerom Bolívie a mala by naďalej podporovať jej demokratické inštitúcie, posilňovanie právneho štátu, ľudské práva a jej hospodársky a sociálny rozvoj; keďže EÚ zohrávala dôležitú úlohu ako sprostredkovateľ pri upokojení krajiny v rokoch 2019 a 2020 a pri podpore volieb;

1. odsudzuje a odmieta svojvoľné a nezákonné zadržiavanie bývalej dočasnej prezidentky Áñezovej, jej dvoch ministrov a ďalších politických väzňov; vyzýva bolívijské orgány, aby ich okamžite prepustili a stiahli politicky motivované obvinenia proti nim; požaduje vytvorenie rámca transparentného a nestranného súdnictva bez politického tlaku a naliehavo vyzýva orgány, aby zabezpečili potrebnú lekársku starostlivosť na zaistenie ich dobrého zdravia;

2. zdôrazňuje, že bývalá prezidentka Áñez zaplnila prezidentské vákuum spôsobené odstúpením bývalého prezidenta Eva Moralesa po násilných nepokojoch vyvolaných pokusom o volebný podvod plne v súlade so svojimi povinnosťami druhej podpredsedníčky senátu vyplývajúcimi z bolívijskej ústavy; zdôrazňuje, že mnohonárodný tribunál Bolívie schválil odovzdanie moci Jeanine Áñezovej; konštatuje, že voľby, ktoré sa konali 18. októbra 2020, sa uskutočnili bez incidentov a s plnými demokratickými zárukami;

3. vyjadruje znepokojenie nad nedostatočnou nezávislosťou a nestrannosťou bolívijského súdneho systému a nad prevahou štrukturálnych problémov; konštatuje, že tento nedostatok nezávislosti ovplyvňuje prístup k spravodlivosti a vo všeobecnosti znižuje dôveru občanov vo vnútroštátny súdny systém; odsudzuje politický tlak na súdnictvo, aby prenasledovalo politických oponentov, a zdôrazňuje, že je dôležité dodržiavať záruky riadneho súdneho procesu a zabezpečiť, aby súdnictvo pôsobilo bez politického tlaku; zdôrazňuje, že obete si zaslúžia skutočnú a nestrannú spravodlivosť a že všetky zodpovedné osoby by mali byť vzaté na zodpovednosť bez toho, aby im bola udelená amnestia alebo milosť kvôli ich politickým názorom; vyzýva na plné dodržiavanie nezávislosti zložiek moci a plnú transparentnosť všetkých súdnych konaní;

4. zdôrazňuje, že všetky súdne konania sa musia viesť v plnom súlade so zásadou riadneho súdneho procesu zakotvenou v medzinárodnom práve; zdôrazňuje, že by mali poskytovať súdne záruky, zabezpečovať súdnu ochranu a prístup k spravodlivosti ako súčasť nezávislého a nestranného súdneho systému, do ktorého nezasahujú iné štátne inštitúcie;

5. naliehavo vyzýva Bolíviu, aby bezodkladne uskutočnila štrukturálne zmeny a reformy súdneho systému, najmä pokiaľ ide o jeho zloženie, s cieľom zabezpečiť záruky spravodlivých a dôveryhodných súdnych konaní, nestrannosti a riadneho súdneho procesu; vyzýva bolívijskú vládu, aby riešila rozšírený problém korupcie v krajine; vyzýva bolívijskú vládu, aby zmenila články trestného zákonníka týkajúce sa trestných činov podnecovania a terorizmu, ktoré obsahujú príliš široké vymedzenie terorizmu, čo vedie k možnému porušovaniu zásad zákonnosti a proporcionality;

6. vyzýva bolívijskú prokuratúru, aby opätovne otvorila vyšetrovanie údajného tunelovania verejných prostriedkov vo výške 1,6 milióna USD vládou Moralesa uskutočňovaním neoprávnených platieb pre konzultačnú spoločnosť Neurona;

7. pripomína nevyhnutnosť posilnených a účinných foriem dialógu v rámci bolívijských inštitúcií s cieľom presadzovať demokratické hodnoty, zásady právneho štátu a dodržiavanie ľudských práv; vyzýva bolívijské orgány, aby viedli proces zmierenia s cieľom uvoľniť napätie a nepriateľstvo, ktoré sú latentne prítomné v bolívijskej spoločnosti;

8. vyjadruje znepokojenie nad zúfalou sociálnou a politickou situáciou, ktorá panuje v Bolívii od roku 2019 a ďalej sa zhoršuje, a vyjadruje hlboké poľutovanie nad tragédiou, ktorá postihla obete nepokojov v Bolívii na všetkých stranách; zdôrazňuje, že je naliehavo potrebné zachovať v plnej miere zákonnú multietnickú a mnohojazyčnú povahu štátu; vyzýva Bolíviu, aby uskutočnila štrukturálne zmeny a reformy vrátane vymenovania nezávislého a nestranného ombudsmana s cieľom riešiť základné príčiny kríz, ktoré vypukli v krajine;

9. domnieva sa, že EÚ a Bolívia by mali pokračovať vo vzájomnej komunikácii a dialógu v súvislosti s rokovaniami o VSP+ a ďalej ich rozvíjať, keďže Bolívia je jedinou krajinou Andského spoločenstva, ktorá nemá dohodu s EÚ; domnieva sa, že EÚ by mala aj naďalej stáť pri Bolívii a mala by byť pripravená ďalej sa angažovať za predpokladu, že sa podniknú jasné kroky na zlepšenie situácie a budú sa dodržiavať princípy demokracie, zásady právneho štátu a ľudské práva;

10. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vláde Bolívie, Ústavnému mnohonárodnému súdu Bolívie, Organizácii amerických štátov, Medziamerickej komisii pre ľudské práva, Andskému parlamentu, Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu, generálnemu tajomníkovi OSN a vysokej komisárke OSN pre ľudské práva.

 

[1] Prijaté texty, P9_TA(2019)0077.

Posledná úprava: 28. apríla 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia