Postup : 2021/2646(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B9-0245/2021

Předložené texty :

RC-B9-0245/2021

Rozpravy :

PV 29/04/2021 - 9.2
CRE 29/04/2021 - 9.2

Hlasování :

PV 29/04/2021 - 19

Přijaté texty :


<Date>{28/04/2021}28.4.2021</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9-0245/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0246/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0247/2021</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 156kWORD 49k

<TitreType>SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ</TitreType>

<TitreRecueil>předložený v souladu s čl. 144 odst. 5 a čl. 132 odst. 4 jednacího řádu</TitreRecueil>


<Replacing>a nahrazující tyto návrhy usnesení:</Replacing>

<TablingGroups>B9-0245/2021 (The Left)

B9-0246/2021 (Verts/ALE)

B9-0247/2021 (S&D)</TablingGroups>


<Titre>o Bolívii a zatčení bývalé prezidentky Jeanine Añezové a dalších vládních úředníků</Titre>

<DocRef>(2021/2646(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Marek Belka, Isabel Santos, Javi López</Depute>

<Commission>{S&D}za skupinu S&D</Commission>

<Depute>Jordi Solé, Hannah Neumann</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}za skupinu Verts/ALE</Commission>

<Depute>Marisa Matias, Manu Pineda</Depute>

<Commission>{The Left}za skupinu The Left</Commission>

</RepeatBlock-By>


Usnesení Evropského parlamentu o Bolívii a zatčení bývalé prezidentky Jeanine Añezové a dalších vládních úředníků

(2021/2646(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na svá předchozí usnesení o Bolívii,

 s ohledem na prohlášení mluvčí Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ) ze dne 14. března 2021 o nejnovějším vývoji v Bolívii,

 s ohledem na prohlášení mluvčího vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 10. srpna 2020 o přípravách na volby v Bolívii a ze dne 23. října 2020 o všeobecných volbách v Bolívii,

 s ohledem na prohlášení mluvčího generálního tajemníka OSN o Bolívii ze dne 13. března 2021,

 s ohledem na zprávu vysokého komisaře OSN pro lidská práva ze dne 24. srpna 2020 nazvanou „Situace v oblasti lidských práv po všeobecných volbách v Bolívii konaných dne 20. října 2019“,

 s ohledem na prohlášení Meziamerické komise pro lidská práva (IACHR) ze dne 16. března 2021, v němž tato komise Bolívii naléhavě vyzývá, aby dodržovala meziamerické normy pro řádný proces a přístup ke spravedlnosti, a zdůrazňuje povinnost této země vyšetřovat a potrestat každého, kdo je odpovědný za porušování lidských práv v souvislosti s volební a institucionální krizí v roce 2019, a zajistit komplexní odškodnění pro oběti a jejich rodiny;

 s ohledem na prohlášení generálního sekretariátu Organizace amerických států z 15. března 2021 a 17. března 2021 o situaci v Bolívii,

 s ohledem na obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv a svobody vyjadřování,

 s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a na Úmluvu proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, jichž je Bolívie smluvní stranou,

 s ohledem na ústavu Mnohonárodního státu Bolívie z roku 2009,

 s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv,

 s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN č. 2131 (xx) nazvanou „Deklarace o nepřípustnosti vměšování do vnitřních záležitostí států a ochraně jejich nezávislosti a svrchovanosti“,

 s ohledem na čl. 2 odst. 4 Charty Organizace spojených národů,

 s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN č. 1514 (xv) nazvanou „Prohlášení o poskytnutí nezávislosti koloniálním zemím a národům“,

 s ohledem na zprávu Střediska pro hospodářský a politický výzkum (CEPR) o bolivijských volbách konaných v roce 2019, která vysvětluje, že tvrzení o podvodu nebyla jen velmi nepravděpodobná, ale zjevně vykonstruovaná;

 vzhledem k regionální dohodě o přístupu k informacím, účasti veřejnosti a spravedlnosti v záležitostech životního prostředí v Latinské Americe a Karibiku podepsané dne 4. března 2018 v Escazú,

 s ohledem na čl. 144 odst. 5 a čl. 132 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že politická a sociální situace v Bolívii zůstává nadále kritická – politická debata je tam vysoce polarizovaná, dochází k dlouhodobému ničení životního prostředí kvůli těžebním projektům, přetrvávají obrovské socioekonomické rozdíly a v poslední době zemi tíží také dopady pandemie COVID-19; vzhledem k tomu, že po volbách konaných dne 20. října 2019 došlo v Bolívii k náhlému předání moci mimo právní rámec, při kterém sehrály ústřední úlohu armáda a policie a v souvislosti s nímž armáda násilně usmrtila řadu podporovatelů prezidenta Eva Moralese, původních obyvatel a obránců lidských práv a opozice pronásledovala členy strany Eva Moralese „Movimiento al Socialismo“ (MAS), přičemž docházelo k násilí, jako je bití a obtěžování, a vysoce postaveným politikům byly zapalovány domy;

B. vzhledem k tomu, že po týdnech násilných protestů tehdejší vrchní velitel bolivijských ozbrojených sil Williams Kaliman, který v letech 2013 až 2016 sloužil také jako vojenský atašé ve Washingtonu, naléhavě vyzval prezidenta Moralese, aby odstoupil z funkce, což prezident Morales skutečně učinil, aby zabránil dalšímu krveprolití a snížil napětí; vzhledem k tomu, že následující den byl Evo Morales donucen opustit Bolívii a byl mu udělen azyl v Mexiku; vzhledem k tomu, že následně prohlásila druhá místopředsedkyně senátu Jeanine Áñezová sama sebe za prezidentku, a to s podporou armády a bez ústavně požadované usnášeníschopnosti; vzhledem k tomu, že Jeanine Áñezová zůstala prozatímní prezidentkou až do voleb, které se konaly v říjnu 2020, a poté převzal funkci prezident Arce;

C. vzhledem k tomu, že během protestů, které začaly v říjnu 2019, zemřelo nejméně 35 lidí, 833 jich bylo zraněno a řada dalších byla v rozporu s pravidly pro spravedlivý proces zadržena, přičemž existují zprávy o rozšířeném porušování lidských práv; vzhledem k tomu, že porušení lidských práv nebyla řádně vyšetřena, stíhána ani potrestána, takže v souvislosti s nimi nadále vládne beztrestnost; vzhledem k tomu, že interdisciplinární skupina nezávislých expertů pro Bolívii zahájila pod záštitou Meziamerické komise pro lidská práva na konci listopadu 2020 v Bolívii vyšetřování, čímž oživila naději na spravedlnost, pravdu a nápravu pro oběti porušení lidských práv;

D. vzhledem k tomu, že dne 15. listopadu 2019 vydala bolivijská prozatímní vláda dekret č. 4078, který ozbrojeným silám udělil právo „podpořit policii při obraně společnosti a udržování veřejného pořádku“, aniž by tyto síly nesly trestní odpovědnost za jakékoli spáchané trestné činy, což otevřelo prostor pro beztrestnost, jako tomu bylo během civilně-vojenských diktatur; vzhledem k tomu, že dne 15. listopadu ve městě Sacaba a dne 19. listopadu ve městě Senkata střílely ozbrojené síly na údajně neozbrojené demonstranty, kteří pochodovali na podporu svého svrženého prezidenta;  vzhledem k tomu, že policie a ozbrojené síly zabily nejméně 18 lidí;

E. vzhledem k tomu, že v listopadu 2019 podala bolivijská prozatímní vláda na státním zastupitelství trestní oznámení, v němž žádala o maximální trest pro bývalého prezidenta Eva Moralese za terorismus a rozvratnou činnost kvůli jeho údajné úloze při podněcování nepokojů v zemi;

F. vzhledem k tomu, že otevřený zásah vojenských a policejních sil v roce 2019 zemi ještě více destabilizoval; vzhledem k tomu, že četné represe ze strany ozbrojených a policejních sil na veřejných místech silně upomínaly na nejtemnější, celá desetiletí trvající období civilně-vojenských diktatur v Bolívii a více než 200 vojenských převratů, k nimž došlo od doby, kdy země v roce 1825 získala nezávislost – jde o nejvyšší počet ze všech zemí Latinské Ameriky;

G. vzhledem k tomu, že se volby uskutečnily dne 18. října 2020; vzhledem k tomu, že mezinárodní společenství všeobecně uznalo výsledky voleb, v nichž byl Luis Arce zvolen legitimním prezidentem Mnohonárodního státu Bolívie;

H. vzhledem k tomu, že v březnu 2021 státní zastupitelství vydalo a prosadilo zatykač na bývalou prezidentku Áñezovou, ministry její prozatímní vlády a další osoby, které byly součástí prozatímní vlády v letech 2019–2020, za trestné činy zahrnující rozvratnou činnost, terorismus a zločinné spolčení v souvislosti s právní věcí označovanou jako státní převrat; vzhledem k tomu, že dne 18. února 2021 byl schválen nejvyšší dekret č. 4461, kterým se uděluje amnestie podporovatelům vlády prezidenta Arceho, kteří byli zadrženi za údajné trestné činy spáchané během politické krize, která začala v říjnu 2019;

I. vzhledem k tomu, že EU hrála významnou úlohu jakožto zprostředkovatel při uklidňování situace v letech 2019 a 2020 a při podpoře spravedlivých voleb;

1. je znepokojen sociálními a politickými důsledky, které Bolívii sužují a které se zhoršují od náhlého narušení ústavní kontinuity po zásahu armády a policie v roce 2019, včetně represí sociálních hnutí a komunit domorodých obyvatel, a vyjadřuje hluboké politování nad tragédií, která postihla všechny oběti nepokojů v Bolívii; zdůrazňuje, že je nutné podporovat zcela zákonný mnohonárodní a mnohojazyčný stát;

2. vyzývá k tomu, aby obvinění v souvislosti s událostmi z roku 2019, včetně zadržení bývalé prozatímní prezidentky Jeanine Áñezové, byly vyřešeny v rámci transparentního soudnictví a bez politického tlaku; vyzývá k tomu, aby během zadržování byla plně dodržována její práva, včetně lékařské péče;

3. vyzývá bolívijskou vládu, aby urychleně a pečlivě vyšetřila, stíhala a potrestala každého, kdo je odpovědný za násilí a závažné porušování lidských práv spáchané v souvislosti s krizí, a zajistila odškodnění obětí; zdůrazňuje, že je třeba vypracovat plán okamžité pomoci obětem porušování lidských práv a jejich rodinám a poskytnout jim komplexní odškodnění; je mimořádně znepokojen tím, že se do dnešního dne nikdo nezodpovídal z úmrtí v Sacabě a Senkatě ani z většiny případů zabíjení, k nimž došlo v roce 2019;  zdůrazňuje, že nečinnost prohloubí rozdíly, zhorší stávající napětí a oslabí veřejnou důvěru ve státní orgány;

4. naléhavě žádá, aby byla plně objasněna odpovědnost, pokud jde o náhlé narušení ústavní kontinuity po zásahu armády a policie a porušování lidských práv, k nimž od té doby došlo;

5. vyzývá k plnému respektování nezávislosti mocenských složek a vyřešení politických rozdílů prostřednictvím dialogu a usmíření s cílem ochránit demokracii, právní stát a dodržování lidských práv;

6. vítá skutečnost, že volby konané dne 18. října 2020 proběhly bez incidentů a s plnými demokratickými zárukami; zdůrazňuje jasné volební vítězství Luise Arcea a strany Movimiento al Socialismo; oceňuje úspěšné uspořádání voleb na nižší než celostátní úrovni v roce 2021 a bere na vědomí podporu EU během prezidentských voleb v roce 2020, kdy do země vyslala volební misi odborníků, a pozitivní úlohu EU coby zprostředkovatele obnovy míru v letech 2019 a 2020;

7. zdůrazňuje, že nezávislost institucí a rozdělení pravomocí jsou nezbytné pro zajištění spravedlivého procesu, a konstatuje, že nedostatečná nezávislost by ovlivnila přístup ke spravedlnosti a obecněji oslabila důvěru občanů ve vnitrostátní justiční systém; v této souvislosti vyzývá bolívijskou vládu, aby přijala veškerá opatření nezbytná k obnově dodržování zásad právního státu a zajištění nezávislosti a nestrannosti justičního systému v zemi, čímž se obětem zaručí přístup ke spravedlnosti, a vyzývá k včasnému a adekvátnímu odškodnění;

8. sdílí názory generálního tajemníka OSN, který ve svém prohlášení připomněl význam dodržování procesních záruk a plné transparentnosti veškerých soudních řízení; a připomíná důležité kroky všech bolívijských aktérů směrem k budování míru;  žádá bolívijskou vládu, aby v plném rozsahu spolupracovala s orgány OSN a rozšířila stálé pozvání k návštěvě na všechny zástupce zvláštních postupů Rady OSN pro lidská práva;

9. oceňuje a podporuje práci OSN odvedenou pod záštitou Meziamerické komise pro lidská práva (IACHR) a požaduje obnovení Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva a interdisciplinární skupiny nezávislých expertů pro Bolívii (GIEI);

10. zdůrazňuje, že veškerá soudní řízení musí být vedena v plném souladu se zásadou spravedlivého procesu a mezinárodním právem a že je třeba poskytnout soudní záruky, soudní ochranu a přístup ke spravedlnosti v kontextu nezávislého a nestranného justičního systému, do něhož nezasahují žádné státní instituce;

11. je znepokojen nárůstem slovních útoků a štvavé rétoriky, jakož i verbálním a fyzickým násilím vůči novinářům, obráncům lidských práv a domorodým obyvatelům, ke kterým v posledních letech dochází a které svědčí o hluboce zakořeněném rasismu; důrazně odsuzuje všechny projevy rasismu a hanobení, které považuje za vážné porušení lidských práv, a žádá, aby byly urychleně a zcela objasněny za účelem trestního stíhání a potrestání veškeré hmotné odpovědnosti a odpovědných jedinců; zdůrazňuje, že svoboda tisku je zásadním prvkem stability;

12. naléhavě žádá EU, aby Bolívii podporovala a spolupracovala s nově zvolenými orgány v zájmu upevnění prosperity a stability země v duchu respektu, rovnosti, spravedlnosti, jednoty a inkluzivnosti;

13. odsuzuje instrumentalizaci lidských práv k politickým zájmům;

14. vyzývá ESVČ a členské státy, aby zvýšily podporu dialogu s cílem vyřešit hluboké příčiny porušování lidských práv v zemi a zajistit, že již v Bolívii nebude docházet k politicky a institucionálně motivovanému násilí, a to podporou urychleného zahájení národního dialogu a procesu usmíření, s cílem zmírnit napětí a nepřátelské akce, které v bolívijské společnosti přetrvávají, a zajistit plné dodržování lidských práv všech;

15. vyzývá ESVČ a členské státy, aby zvýšily svou ochranu obránců environmentálních a lidských práv v Bolívii a poskytovaly jim větší podporu; vyzývá delegaci EU, aby plně prováděla pokyny EU týkající se obránců lidských práv a aby poskytovala podporu občanské společnosti a osobám, kterým hrozí pronásledování, přístup k ochraně a aby v případě potřeby usnadnila vydávání mimořádných víz a poskytla dočasné útočiště v členských státech EU;

16. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, vládě a Parlamentu Bolívie a Parlamentnímu shromáždění EU – Latinská Amerika.

 

 

 

 

 

 

Poslední aktualizace: 28. dubna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí