Fælles beslutningsforslag - RC-B9-0245/2021Fælles beslutningsforslag
RC-B9-0245/2021

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om Bolivia og anholdelsen af den tidligere præsident Jeanine Áñez og andre embedsmænd

28.4.2021 - (2021/2646(RSP))

jf. forretningsordenens artikel 144, stk. 5, og artikel 132, stk. 4
til erstatning af følgende beslutningsforslag:
B9-0245/2021 (The Left)
B9-0246/2021 (Verts/ALE)
B9-0247/2021 (S&D)

Marek Belka, Isabel Santos, Javi López
for S&D-Gruppen
Jordi Solé, Hannah Neumann
for Verts/ALE-Gruppen
Marisa Matias, Manu Pineda
for The Left-Gruppen

Procedure : 2021/2646(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B9-0245/2021
Indgivne tekster :
RC-B9-0245/2021
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Europa-Parlamentets beslutning om Bolivia og anholdelsen af den tidligere præsident Jeanine Áñez og andre embedsmænd

(2021/2646(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sine tidligere beslutninger om Bolivia,

 der henviser til erklæringen af 14. marts 2021 fra talsmanden for Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) om den seneste udvikling i Bolivia,

 der henviser til erklæringerne fra HR/NF's talsmand af 10. august 2020 om valgforberedelserne i Bolivia og af 23. oktober 2020 om parlamentsvalgene i Bolivia,

 der henviser til erklæring af 13. marts 2021 fra FN's generalsekretærs talsmand om Bolivia,

 der henviser til rapport af 24. august 2020 fra FN's højkommissær for menneskerettigheder om menneskerettighedssituationen i Bolivia efter parlamentsvalgene den 20. oktober 2019,

 der henviser til erklæringen af 16. marts 2021 fra Den Interamerikanske Kommission for Menneskerettigheder (IACHR), hvori IACHR indtrængende opfordrer Bolivia til at overholde interamerikanske standarder for en retfærdig rettergang og adgang til domstolene og understreger statens forpligtelse til at efterforske og straffe enhver, der er ansvarlig for overtrædelser af menneskerettighederne i relation til valgkrisen og den institutionelle krise i 2019, og til at sikre omfattende erstatning til ofre og deres familier,

 der henviser til erklæringerne fra Organisationen af Amerikanske Staters (OAS's) generalsekretariat af 15. og 17. marts 2021 om situationen i Bolivia,

 der henviser til Den Europæiske Unions retningslinjer vedrørende menneskerettighedsforkæmpere og om ytringsfrihed,

 der henviser til den internationale konvention om politiske og borgerlige rettigheder og konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, som Bolivia er part i,

 der henviser til Den Flernationale Stat Bolivias forfatning fra 2009,

 der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder,

 der henviser til FN's Generalforsamlings resolution 2131 (XX) med titlen "Declaration on the Inadmissibility of Intervention in the Domestic Affairs of States and the Protection of their Independence and Sovereignty" (erklæring om utilstedeligheden af indblanding i staters indre anliggender og beskyttelsen af deres uafhængighed og suverænitet),

 der henviser til artikel 2, stk. 4, i De Forenede Nationers pagt,

 der henviser til FN's Generalforsamlings resolution 1514 (xv) med titlen "Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples" (erklæring om indrømmelse af uafhængighed til kolonier og kolonibefolkninger),

 der henviser til rapporten fra center for økonomisk politisk forskning (CEPR) om valget i Bolivia i 2019, hvori det forklares, at påstandene om svig ikke kun var lidet sandsynlige, men tilsyneladende var fabrikerede;

 der henviser til den regionale aftale om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse samt klage og domstolsprøvelse på miljøområdet i Latinamerika og Caribien, der blev undertegnet i Escazú den 4.marts 2018,

 der henviser til forretningsordenens artikel 144, stk. 5, og artikel 132, stk. 4,

A. der henviser til, at den politiske og sociale situation i Bolivia fortsat er kritisk med stor polarisering i den politiske debat, udvindingsprojekters fortsatte ødelæggelse af miljøet, vedvarende enorme socioøkonomiske forskelle og på det seneste virkningerne af covid-19-pandemien, og der henviser til, at Bolivia efter valget den 20. oktober 2019 oplevede en brat magtovertagelse uden juridisk dækning, hvor hæren og politistyrkerne spillede en aktiv rolle, og at den blev støttet af mange tilhængere af præsident Evo Morales, at medlemmer af den oprindelige befolkning og menneskerettighedsforkæmpere blev brutalt dræbt af militæret og at medlemmer af Morales' socialistiske bevægelse blev forfulgt af opposition bl.a. med brug af vold og chikane samt at højtstående politikeres huse blev sat i brand;

B. der henviser til, at den daværende øverstkommanderende for de bolivianske væbnede styrker, Williams Kaliman, der også var Bolivias militærattaché i Washington mellem 2013 og 2016, efter flere ugers protester indtrængende opfordrede præsident Morales til at træde tilbage, hvilket denne behørigt gjorde for at undgå yderligere blodsudgydelser og mindske spændingerne; der henviser til, at Evo Morales den følgende dag blev tvunget til at forlade Bolivia og fik asyl i Mexico; der henviser til, at dette blev efterfulgt af selvudnævnelsen af senatets anden næstformand, Jeanine Áñez, til præsident med støtte fra militæret og uden det forfatningsmæssigt påkrævede beslutningsdygtige antal medlemmer; der henviser til, at Jeanine Áñez forblev på posten som overgangspræsident indtil valget i oktober 2020, hvor præsident Arce overtog embedet;

C. der henviser til, at mindst 35 mennesker omkom og 833 mennesker blev såret i forbindelse med protesterne, der startede i oktober 2019, og at mange andre i strid med reglerne om retfærdig rettergang blev tilbageholdt, samtidig med at der rapporteres om udbredte menneskerettighedskrænkelser og overgreb; der henviser til, at disse krænkelser af menneskerettighederne ikke i tilstrækkelig grad er blevet efterforsket, retsforfulgt eller straffet, og at de ansvarlige således stadig ikke er blevet straffet; der henviser til, at Den Interdisciplinære Gruppe af Uafhængige Eksperter for Bolivia (GIEI) under ledelse af Den Interamerikanske Kommission for Menneskerettigheder indledte sine undersøgelser i Bolivia i slutningen af november 2020 og derved gav ny næring til håbet om retfærdighed, sandhed og erstatning til ofrene for menneskerettighedskrænkelser;

D. der henviser til, at Bolivias midlertidige regering den 15. november 2019 udstedte dekret 4078, som giver de væbnede styrker ret til at "bistå politiet med at forsvare samfundet og opretholde offentlig orden", uden at de kan retsforfølges for eventuelle forbrydelser, der begås, og derved åbnede døren for straffrihed, ligesom det var tilfældet under de civil-militære diktaturer; der henviser til, at de væbnede styrker i byerne Sacaba den 15. november og Senkata den 19. november affyrede skud mod angiveligt ubevæbnede personer, som demonstrerede til støtte for deres afsatte præsident; der henviser til, at mindst 18 mennesker blev dræbt af politiet og militæret;

E. der henviser til, at Bolivias midlertidige regering i november 2019 indgav en strafferetlig klage til anklagemyndigheden med krav om, at den tidligere præsident Evo Morales blev idømt lovens strengeste straf for terrorisme og oprør på grund af hans påståede rolle i at skabe uro i landet;

F. der henviser til, at militærets og politiets åbenlyse intervention i 2019 har destabiliseret landet yderligere; der henviser til, at de mange tilfælde af undertrykkende handlinger på offentlige steder fra militærets og politiets side var en grel påmindelse om de mørkeste perioder i de mange årtier med civil-militære diktaturer i Bolivia og de mere end 200 militærkup, der har fundet sted, siden landet opnåede uafhængighed i 1825 – det højeste antal militærkup blandt alle lande i Latinamerika;

G. der henviser til det valg, der blev afholdt den 18. oktober 2020; der henviser til, at resultatet af valget, hvor Luis Arce blev lovligt valgt til præsident for Den Plurinationale Stat Bolivia, er blevet bredt anerkendt af det internationale samfund;

H. der henviser til, at den nationale anklagemyndighed i marts 2021 udstedte og fuldbyrdede arrestordrer mod den tidligere præsident Áñez, hendes midlertidige regerings ministre og andre personer, der deltog i denne i 2019-2020, for forbrydelser, herunder opstand, terrorisme og sammensværgelse, som led i den retssag, der blev kendt som "statskupssagen"; der henviser til, at højesteret den 18. februar 2021 ved dekret nr. 4461 gav generel amnesti eller benådning til tilhængere af præsident Arces regering, der var blevet retsforfulgt for påståede forbrydelser i forbindelse med den politiske krise, som begyndte i oktober 2019;

I. der henviser til, at EU har spillet en vigtig rolle som mægler i forbindelse med genoprettelse af freden i 2019 og 2020 og i forbindelse med at yde støtte til valget;

1.  udtrykker bekymring over de sociale og politiske konsekvenser, der er opstået og blevet forværret i Bolivia siden det bratte brud på den forfatningsmæssige kontinuitet med hærens og politiets indgriben i 2019, herunder undertrykkelsen af sociale bevægelser og oprindelige folk, og beklager dybt den tragedie, der har ramt alle ofrene for urolighederne i Bolivia; understreger det presserende behov for at bevare en fuldstændig lovlig plurinational og flersproget stat;

2. opfordrer til at finde en løsning, inden for rammerne af en gennemsigtig retspleje uden politisk pression, på anklagerne i forbindelse med begivenhederne i 2019, herunder arrestationen af den tidligere midlertidige præsident Jeanine Áñez; opfordrer til fuld respekt for hendes rettigheder under frihedsberøvelsen, herunder lægebehandling;

3. opfordrer den bolivianske regering til hurtigt og omhyggeligt at efterforske, retsforfølge og straffe enhver, der er ansvarlig for volden og de alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, der er begået i forbindelse med krisen, og til at sikre erstatning til ofrene; understreger betydningen af, at der udarbejdes en plan for øjeblikkelig bistand til ofrene for menneskerettighedskrænkelser og deres familier, og at der ydes omfattende erstatning til dem; er dybt bekymret over, at der indtil nu ikke er stillet en eneste person til ansvar for dødsfaldene i Sacaba og Senkata eller for størstedelen af de drab, der fandt sted i 2019; understreger, at manglende handling vil forværre splittelserne, forværre de nuværende spændinger og undergrave offentlighedens tillid til de statslige institutioner;

4. opfordrer indtrængende til at skabe maksimal gennemsigtighed omkring ansvaret for den abrupte afbrydelse af den forfatningsmæssige kontinuitet med hærens og politiets indgriben og de menneskerettighedskrænkelser, der blev begået siden da;

5. opfordrer til fuld respekt for magtens tredeling og til, at politiske forskelle tackles gennem dialog og forsoning for at bevare demokratiet, retsstatsprincippet og respekten for menneskerettighederne;

6. bemærker, at valget den 18. oktober 2020 blev afholdt uden hændelser og med fulde demokratiske garantier; fremhæver Luis Arces og partiet Movimiento al Socialismos klare valgsejr; roser den vellykkede afholdelse af de regionale valg i 2021 og anerkender EU's støtte til præsidentvalget i 2020 med en ekspertvalgmission og EU's positive rolle som mægler i fredsskabelsen i 2019 og 2020;

7. understreger, at institutionernes uafhængighed og magtens tredeling er afgørende for at sikre en retfærdig rettergang, og bemærker, at manglende uafhængighed vil påvirke adgangen til domstolene og mere generelt mindske borgernes tillid til det nationale retssystem; opfordrer i denne forbindelse Bolivias regering til at træffe alle nødvendige foranstaltninger for fortsat at opretholde retsstatsprincippet og sikre landets retssystems uafhængighed og upartiskhed, sikre ofrenes adgang til klage og domstolsprøvelse og imødekomme behovet for rettidig og tilstrækkelige erstatning;

8. deler synspunkterne i erklæringen fra FN's generalsekretær, der minder om betydningen af at opretholde garantier for retfærdig rettergang og fuld gennemsigtighed i alle retssager, og minder om de vigtige skridt, som alle bolivianske aktører har taget for at konsolidere freden; opfordrer Bolivias regering til at samarbejde fuldt ud med FN-organerne, at udstede en stående invitation til alle FN's Menneskerettighedsråds eksperter (Special Procedures);

9. roser og støtter det arbejde, der udføres af FN, der arbejder under Den Interamerikanske Kommission for Menneskerettigheder (IACHR), og kræver genoprettelse af Bolivia-kontoret under FN's Højkommissariat for Menneskerettigheder og Den Interdisciplinære Gruppe af Uafhængige Eksperter (GIEI);

10. understreger, at alle retssager skal gennemføres under fuld overholdelse af princippet om retfærdig rettergang i overensstemmelse med folkeretten og sikring af retslige garantier, retsbeskyttelse og adgang til domstolsprøvelse inden for rammerne af et uafhængigt og upartisk retssystem, der er frit for indblanding fra andre statslige institutioner;

11. er bekymret over stigningen i voldelig og provokerende retorik i de seneste år samt verbal og fysisk vold rettet mod journalister, menneskerettighedsforkæmpere og oprindelige folk, hvilket afspejler en dybt rodfæstet racisme; fordømmer på det kraftigste alle former for racisme og bagvaskelse, betragter dem som alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og anmoder om, at de hurtigt og fuldt ud udredes med henblik på retsforfølgning og straf af alt ansvarligt materiale og alle ansvarlige personer; understreger, at pressefrihed er en væsentlig del af stabilitet;

12. opfordrer indtrængende EU at støtte op om Bolivia og samarbejde med de nyvalgte myndigheder hen imod en konsolidering af velstand og stabilitet i landet i respektens, lighedens, retfærdighedens, enhedens og inklusionens ånd.

13. fordømmer instrumentaliseringen af menneskerettighederne til gavn for politiske interesser;

14. opfordrer EU-Udenrigstjenesten og medlemsstaterne til at øge deres støtte til dialog for at tackle de dybe årsager til menneskerettighedskrænkelser i landet og sikre, at politisk og institutionelt motiveret vold i Bolivia ikke gentager sig, ved at støtte den presserende lancering af en national dialog og forsoningsproces med henblik på at mindske de spændinger og fjendtligheder, der ligger latent i det bolivianske samfund, for at sikre fuld respekt for alle menneskers menneskerettigheder;

15. opfordrer EU-Udenrigstjenesten og medlemsstaterne til at øge deres beskyttelse af og støtte til miljø- og menneskerettighedsforkæmperne i Bolivia; opfordrer EU-delegationen til fuldt ud at gennemføre EU's retningslinjer om menneskerettighedsforkæmpere og tilbyde støtte til civilsamfundet og adgang til beskyttelse af personer, der er i fare for forfølgelse, og til, hvor det er relevant, at lette udstedelsen af nødvisa og give midlertidigt ophold i EU's medlemsstater;

16. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Bolivias regering og parlament samt til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling.

 

Seneste opdatering: 28. april 2021
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik