Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B9-0245/2021Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B9-0245/2021

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη Βολιβία και τη σύλληψη της τέως προέδρου Jeanine Añez
και άλλων αξιωματούχων

28.4.2021 - (2021/2646(RSP))

σύμφωνα με το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4
του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:
B9‑0245/2021 (The Left)
B9‑0246/2021 (Verts/ALE)
B9‑0247/2021 (S&D)

Marek Belka, Isabel Santos, Javi López
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Jordi Solé, Hannah Neumann
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marisa Matias, Manu Pineda
εξ ονόματος της Ομάδας The Left

Διαδικασία : 2021/2646(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B9-0245/2021
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B9-0245/2021
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με τη Βολιβία και τη σύλληψη της τέως προέδρου Jeanine Añez και άλλων αξιωματούχων

(2021/2646(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Βολιβία,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), της 14ης Μαρτίου 2019, σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στη Βολιβία,

 έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του εκπροσώπου του ΑΠ/ΥΕ, της 10ης Αυγούστου 2020, σχετικά με την προετοιμασία των εκλογών στη Βολιβία και της 23ης Οκτωβρίου 2020 σχετικά με τις γενικές εκλογές στη Βολιβία,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τη Βολιβία, της 13ης Μαρτίου 2021,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Ύπατης Αρμόστριας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, της 24ης Αυγούστου 2020, με τίτλο «Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βολιβία μετά τις γενικές εκλογές της 20ης Οκτωβρίου 2019»,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση της Διαμερικανικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (IACHR), της 16ης Μαρτίου 2021, με την οποία «προτρέπει τη Βολιβία να συμμορφώνεται με τα διαμερικανικά πρότυπα όσον αφορά την ορθή διαδικασία και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη ενώ τονίζει την υποχρέωση της χώρας να ερευνήσει και να τιμωρήσει κάθε υπεύθυνο για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράχθηκαν στο πλαίσιο της εκλογικής και θεσμικής κρίσης του 2019, καθώς και να διασφαλίσει την πλήρη αποζημίωση των θυμάτων και των οικογενειών τους»,

 έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Γενικής Γραμματείας του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ) σχετικά με την κατάσταση στη Βολιβία, στις 15 και στις 17 Μαρτίου 2021,

 έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας της έκφρασης,

 έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και τη Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, πράξεις στις οποίες η Βολιβία είναι συμβαλλόμενο μέρος,

 έχοντας υπόψη το Σύνταγμα του Πολυεθνικού Κράτους της Βολιβίας του 2009,

 έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 2131 (xx) με τίτλο «Declaration on the Inadmissibility of Intervention in the Domestic Affairs of States and the Protection of their Independence and Sovereignty» (Δήλωση σχετικά με τη μη παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις των κρατών και την προστασία της ανεξαρτησίας και της κυριαρχίας τους),

 έχοντας υπόψη το άρθρο 2 παράγραφος 4 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμα 1514 (xv) της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών με τίτλο «Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples» (Διακήρυξη της αναγνώρισης της ανεξαρτησίας των αποικιοκρατουμένων χωρών και λαών),

 έχοντας υπόψη την έκθεση του Κέντρου Οικονομικής και Πολιτικής Έρευνας (CEPR) σχετικά με τις εκλογές που διεξήχθησαν στη Βολιβία το 2019, στην οποία διευκρινίζεται ότι οι καταγγελίες για εκλογική νοθεία δεν ήταν μόνο παράλογες αλλά προφανώς και χαλκευμένες·

 έχοντας υπόψη την περιφερειακή συμφωνία για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού και τη δικαιοσύνη σε περιβαλλοντικά θέματα στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, η οποία υπογράφηκε στο Escazú στις 4 Μαρτίου 2018,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική και κοινωνική κατάσταση στη Βολιβία παραμένει κρίσιμη καθώς παρατηρείται μεγάλη πόλωση στην πολιτική συζήτηση σχετικά με τη συνεχιζόμενη περιβαλλοντική καταστροφή που προκαλείται από εξορυκτικά έργα, τη μη εξάλειψη των τεράστιων κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων και, πιο πρόσφατα, τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά τις εκλογές της 20ης Οκτωβρίου 2019 στη Βολιβία σημειώθηκε απότομη μετάβαση της εξουσίας χωρίς νομική κάλυψη ενώ οι στρατιωτικές και οι αστυνομικές δυνάμεις της χώρας ανέλαβαν ενεργό ρόλο με αποτέλεσμα πολλοί υποστηρικτές του Προέδρου Evo Morales, αυτόχθονες και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να σκοτωθούν από στρατιωτικούς ενώ μέλη του Σοσιαλιστικού Κινήματος του Morales (MAS) να διωχθούν από την αντιπολίτευση και πέσουν θύματα βιαιοπραγιών, όπως ξυλοδαρμών και παρενοχλήσεων, ενώ υπήρξαν και περιστατικά εμπρησμού των οικιών επιφανών πολιτικών·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, έπειτα από εβδομάδες βίαιων διαδηλώσεων, ο τότε διοικητής των βολιβιανών ενόπλων δυνάμεων, Williams Kaliman, ο οποίος διετέλεσε επίσης στρατιωτικός ακόλουθος της Βολιβίας στην Ουάσιγκτον από το 2013 έως το 2016, παρότρυνε τον πρόεδρο Morales να παραιτηθεί, πράγμα το οποίο έπραξε προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω αιματοχυσία και να αποκλιμακωθεί η ένταση· λαμβάνοντας υπόψη ότι την επόμενη ημέρα ο Evo Morales αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη Βολιβία και να μεταβεί στο Μεξικό όπου του χορηγήθηκε άσυλο· λαμβάνοντας υπόψη ότι στη συνέχεια η δεύτερη αντιπρόεδρος της Γερουσίας, Jeanine Áñez, αυτοανακηρύχθηκε πρόεδρος της χώρας με την υποστήριξη του στρατού και χωρίς την απαιτούμενη από το σύνταγμα απαρτία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Jeanine Áñez υπηρέτησε ως προσωρινή πρόεδρος μέχρι τις εκλογές του Οκτωβρίου 2020 και την ανάληψη των καθηκόντων του προέδρου Arce·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 833 τραυματίστηκαν στις διαδηλώσεις που ξέσπασαν τον Οκτώβριο του 2019 ενώ πολλοί άλλοι συνελήφθησαν και παρέμειναν υπό κράτηση κατά παράβαση των κανόνων της ορθής διαδικασίας, εν μέσω καταγγελιών για εκτεταμένες παραβιάσεις και καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω καταγγελίες για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν διερευνήθηκαν επαρκώς, ενώ δεν υπήρξαν διώξεις ή κυρώσεις, γεγονός που επέτρεψε τη συνέχιση του καθεστώτος ατιμωρησίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, υπό την αιγίδα της Διαμερικανικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η Διεπιστημονική Ομάδα Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων για τη Βολιβία (GIEI) ξεκίνησε έρευνες στη Βολιβία στα τέλη Νοεμβρίου 2020, αναζωπυρώνοντας έτσι τις ελπίδες για την επικράτηση της δικαιοσύνης, της αλήθειας και τη δικαίωση όλων εκείνων που παραβιάστηκαν τα ανθρώπινα δικαιώματά τους·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 15 Νοεμβρίου 2019, η προσωρινή κυβέρνηση της Βολιβίας εξέδωσε το διάταγμα 4078, το οποίο έδωσε στις ένοπλες δυνάμεις το δικαίωμα να «συνδράμουν τη δράση της αστυνομίας για την υπεράσπιση της κοινωνίας και τη διατήρηση της δημόσιας τάξης», χωρίς να υπόκεινται σε δίωξη για οιαδήποτε εγκλήματα διαπραχθούν, ανοίγοντας έτσι την πόρτα στην ατιμωρησία, όπως συνέβη κατά τη διάρκεια των πολιτικοστρατιωτικών δικτατορικών καθεστώτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις πόλεις Sacaba, στις 15 Νοεμβρίου, και Senkata, στις 19 Νοεμβρίου, οι ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με καταγγελίες, άνοιξαν πυρ εναντίον άοπλων διαδηλωτών που έκαναν πορεία υπέρ του ανατραπέντος προέδρου τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι σκοτώθηκαν τουλάχιστον 18 άνθρωποι από την αστυνομία και τον στρατό·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Νοέμβριο του 2019, η προσωρινή κυβέρνηση της Βολιβίας υπέβαλε μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία ζητώντας τη μέγιστη ποινή για τον πρώην πρόεδρο της χώρας, Evo Morales, κατηγορώντας τον για τρομοκρατία και ανταρσία λόγω του ρόλου που εικάζεται ότι διαδραμάτισε στην υποκίνηση αναταραχών στη χώρα·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χωρίς όρια επέμβαση των στρατιωτικών και αστυνομικών δυνάμεων το 2019 αποσταθεροποίησε περαιτέρω την κατάσταση στη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολυάριθμες πράξεις καταστολής από τον στρατό και την αστυνομία σε δημόσιους χώρους αποτελούν θλιβερή υπενθύμιση των πιο σκοτεινών περιόδων των πολυετών πολιτικοστρατιωτικών δικτατοριών στη Βολιβία, καθώς και των παραπάνω από 200 στρατιωτικών πραξικοπημάτων που έλαβαν χώρα από τότε που η χώρα απέκτησε την ανεξαρτησία της το 1825. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό πραξικοπημάτων σε χώρα της Λατινικής Αμερικής·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη τις εκλογές που διεξήχθησαν στις 18 Οκτωβρίου 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αποτελέσματα των εκλογών, κατά τις οποίες ο Luis Arce εξελέγη νόμιμα πρόεδρος του Πολυεθνικού Κράτους της Βολιβίας, έχουν αναγνωριστεί ευρέως από τη διεθνή κοινότητα·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Μάρτιο του 2021, η Εισαγγελία της χώρας εξέδωσε και εκτέλεσε εντάλματα σύλληψης κατά της πρώην προέδρου της χώρας, Jeanine Áñez, υπουργών της προσωρινής κυβέρνησής της και άλλων ατόμων που συμμετείχαν στην προσωρινή κυβέρνηση το διάστημα 2019-2020, με τις κατηγορίες της ανταρσίας, της τρομοκρατίας και της συνωμοσίας, στο πλαίσιο κατάστασης γνωστή με τον νομικό όρο «Coup d’état» (πραξικόπημα)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 18 Φεβρουαρίου 2021, εγκρίθηκε το ανώτατο διάταγμα 4461 για τη χορήγηση αμνηστίας ή χάριτος σε υποστηρικτές της κυβέρνησης του προέδρου Arce, οι οποίοι είχαν συλληφθεί για εγκλήματα που φέρονται να διέπραξαν κατά τη διάρκεια της πολιτικής κρίσης που ξέσπασε τον Οκτώβριο του 2019·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο ως διαμεσολαβητής στην επικράτηση της ειρήνης στη χώρα το 2019 και το 2020 ενώ στήριξε και τη διεξαγωγή δίκαιων εκλογών·

1. εκφράζει την ανησυχία του για τις κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις στη Βολιβία που συνεχώς επιδεινώνονται μετά την απότομη διατάραξη της συνταγματικής συνέχειας λόγω της παρέμβασης του στρατού και της αστυνομίας το 2019, μεταξύ άλλων και μέσω της καταστολής των κοινωνικών κινημάτων και της καταπίεσης των αυτοχθόνων κοινοτήτων· εκφράζει τη βαθιά του λύπη για τις τραγικές στιγμές που έχουν βιώσει όλα τα θύματα της αναταραχής στη Βολιβία ανεξαρτήτως της πλευράς με την οποία συντάσσονται· υπογραμμίζει την ανάγκη να διατηρηθεί ο απολύτως νόμιμος πολυεθνοτικός και πολυγλωσσικός χαρακτήρας του κράτους·

2. ζητεί να βρεθεί λύση εντός ενός πλαισίου διαφανούς δικαιοσύνης χωρίς πολιτικές πιέσεις όσον αφορά κατηγορίες για τα γεγονότα του 2019, συμπεριλαμβανομένης της κράτησης της πρώην προσωρινής προέδρου, Jeanine Áñez· ζητεί τα δικαιώματά της Jeanine Áñez να γίνονται πλήρως σεβαστά κατά τη διάρκεια της κράτησης της και να της παρέχεται μεταξύ άλλων, ιατρική περίθαλψη·

3. καλεί την κυβέρνηση της Βολιβίας να διερευνήσει αμελλητί και επιμελώς, να ασκήσει διώξεις και να επιβάλει ποινές σε οποιονδήποτε ενεπλάκη σε περιστατικά βίας και σε σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη διάρκεια της κρίσης, καθώς και να διασφαλίσει την αποζημίωση των θυμάτων· τονίζει ότι είναι σημαντικό να καταρτιστεί σχέδιο για την άμεση παροχή βοήθειας αλλά και πλήρους αποζημίωσης στα θύματα παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις οικογένειές τους· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το γεγονός ότι, μέχρι σήμερα, κανείς δεν έχει λογοδοτήσει για τους θανάτους στις πόλεις Sacaba και Senkata ούτε για την πλειονότητα των δολοφονιών που διαπράχθηκαν το 2019· τονίζει ότι η μη ανάληψη δράσης θα επιδεινώσει τις διαιρέσεις, θα οξύνει τις τρέχουσες εντάσεις και θα υπονομεύσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους κρατικούς θεσμούς·

4. ζητεί να επικρατήσει διαφάνεια στην απόδοση ευθυνών όσον αφορά την απότομη διατάραξη της συνταγματικής συνέχειας λόγω της παρέμβασης του στρατού και της αστυνομίας, καθώς και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν σημειωθεί έκτοτε·

5. ζητεί τον πλήρη σεβασμό της ανεξαρτησίας των εξουσιών και την αντιμετώπιση των πολιτικών διαφορών μέσω του διαλόγου και της συμφιλίωσης, προκειμένου να διαφυλαχθεί η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

6. επικροτεί το γεγονός ότι οι εκλογές της 18ης Οκτωβρίου 2020 διεξήχθησαν χωρίς επεισόδια και με πλήρεις δημοκρατικές εγγυήσεις· υπογραμμίζει την ξεκάθαρη εκλογική νίκη του Luis Arce και του κόμματος «Movimiento al Socialismo»· επιδοκιμάζει την επιτυχή διεξαγωγή των υποεθνικών εκλογών το 2021 και αναγνωρίζει τη στήριξη της ΕΕ στις προεδρικές εκλογές του 2020, την οποία απέδειξε έμπρακτα με την αποστολή εκλογικών εμπειρογνωμόνων, αλλά και τον θετικό ρόλο της ως διαμεσολαβητή για την επικράτηση της ειρήνης στη χώρα το 2019 και το 2020·

7. τονίζει ότι η ανεξαρτησία των θεσμών και η διάκριση των εξουσιών είναι ουσιαστικής σημασίας για τη διασφάλιση της ορθής διαδικασίας, και σημειώνει ότι η έλλειψη ανεξαρτησίας θα επηρέαζε την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και, γενικότερα, θα μείωνε την εμπιστοσύνη των πολιτών στο εθνικό σύστημα δικαιοσύνης· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την κυβέρνηση της Βολιβίας να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την προάσπιση του κράτους δικαίου και τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας και την αμεροληψίας του δικαστικού συστήματος της χώρας, διασφαλίζοντας την πρόσβαση των θυμάτων στη δικαιοσύνη, ενώ επισημαίνει και την ανάγκη για έγκαιρες και επαρκείς αποζημιώσεις·

8. συμμερίζεται τις απόψεις της δήλωσης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, υπενθυμίζοντας τη σημασία της τήρησης της ορθής διαδικασίας και της πλήρους διαφάνειας σε όλες τις νομικές διαδικασίες· υπενθυμίζει τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει από όλους τους φορείς στη Βολιβία για την εδραίωση της ειρήνης· καλεί την κυβέρνηση της Βολιβίας να συνεργαστεί πλήρως με τα όργανα του ΟΗΕ και να απευθύνει μόνιμη πρόσκληση για επίσκεψη στη χώρα σε όλες τις ειδικές διαδικασίες του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ·

9. επικροτεί και υποστηρίζει το έργο του ΟΗΕ υπό την αιγίδα της Διαμερικανικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (IACHR) και ζητεί την επαναλειτουργία του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και της Διεπιστημονικής Ομάδας Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων για τη Βολιβία (GIEI)·

10. τονίζει ότι όλες οι δικαστικές διαδικασίες πρέπει να διεξάγονται με πλήρη σεβασμό της αρχής της ορθής διαδικασίας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και διασφαλίζοντας δικαστικές εγγυήσεις, δικαστική προστασία και πρόσβαση στη δικαιοσύνη, στο πλαίσιο ενός ανεξάρτητου και αμερόληπτου δικαστικού συστήματος απαλλαγμένου από παρεμβάσεις από άλλους κρατικούς θεσμούς·

11. εκφράζει την ανησυχία του για την αύξηση τα τελευταία χρόνια των βίαιων και εμπρηστικών σχολίων, καθώς και για τη λεκτική και σωματική βία κατά δημοσιογράφων, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αυτοχθόνων πληθυσμών, γεγονός που αποτυπώνει τον βαθιά ριζωμένο ρατσισμό· καταδικάζει απερίφραστα όλες τις πράξεις ρατσισμού και υποβάθμισης, τις θεωρεί σοβαρές πράξεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ζητεί την ταχεία και πλήρη διερεύνησή τους με σκοπό την άσκηση ποινικής δίωξης και την τιμωρία όλων των υλικά και ηθικά υπεύθυνων· υπογραμμίζει ότι η ελευθερία του Τύπου αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της σταθερότητας·

12. παροτρύνει την ΕΕ να υποστηρίξει τη Βολιβία και να συνεργαστεί με τις νεοεκλεγείσες αρχές για την εδραίωση της ευημερίας και της σταθερότητας στη χώρα, σε πνεύμα σεβασμού, ισότητας, δικαιοσύνης, ενότητας και συμμετοχικότητας·

13. καταδικάζει τη χειραγώγηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για πολιτικά συμφέροντα·

14. καλεί την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να στηρίξουν έτι περισσότερο τον διάλογο για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα και να διασφαλίσουν ότι δεν θα επαναληφθούν πολιτικές και θεσμικά υποκινούμενες βιαιοπραγίες στη Βολιβία, στηρίζοντας την επείγουσα δρομολόγηση διαδικασίας εθνικού διαλόγου και συμφιλίωσης, με στόχο την αποκλιμάκωση των εντάσεων που υποβόσκουν στην βολιβιανή κοινωνία και των εχθροπραξιών, ώστε να διασφαλιστεί ο πλήρης σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των ανθρώπων·

15. καλεί την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να αυξήσουν την προστασία και τη στήριξή τους προς τους υπερασπιστές του περιβάλλοντος και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βολιβία· καλεί την αντιπροσωπεία της ΕΕ να εφαρμόσει πλήρως τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να προσφέρει στήριξη στην κοινωνία των πολιτών και πρόσβαση στην προστασία των ατόμων που κινδυνεύουν να διωχθούν, να διευκολύνει, κατά περίπτωση, την έκδοση θεωρήσεων έκτακτης ανάγκης και να παρέχει προσωρινό καταφύγιο στα κράτη μέλη της ΕΕ·

16. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Βολιβίας και στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ-Λατινικής Αμερικής.

 

Τελευταία ενημέρωση: 28 Απριλίου 2021
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου