Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B9-0254/2021Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B9-0254/2021

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τους νόμους περί βλασφημίας στο Πακιστάν, και ιδίως η υπόθεση των Shagufta Kausar και Shafqat Emmanuel

28.4.2021 - (2021/2647(RSP))

σύμφωνα με το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4
του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:
B9‑0254/2021 (The Left)
B9‑0255/2021 (Verts/ALE)
B9‑0256/2021 (S&D)
B9‑0257/2021 (Renew)
B9‑0258/2021 (PPE)
B9‑0259/2021 (ECR)

Željana Zovko, Peter van Dalen, Isabel Wiseler‑Lima, David McAllister, Michael Gahler, Sandra Kalniete, György Hölvényi, Sara Skyttedal, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Adam Jarubas, Janina Ochojska, Frances Fitzgerald, Λευτέρης Χριστοφόρου, Inese Vaidere, Paulo Rangel, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Stanislav Polčák, Λουκάς Φουρλάς, Jiří Pospíšil, Antonio López‑Istúriz White, Luděk Niedermayer, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Vladimír Bilčík, Tom Vandenkendelaere, Ivan Štefanec
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Marek Belka, Isabel Santos, Evin Incir
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Ulrike Müller, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Urmas Paet
εξ ονόματος της Ομάδας Renew
Reinhard Bütikofer, Hannah Neumann
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Anna Fotyga, Karol Karski, Charlie Weimers, Εμμανουήλ Φράγκος, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Kruk, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Tomasz Piotr Poręba, Elżbieta Rafalska, Veronika Vrecionová, Bert‑Jan Ruissen, Nicola Procaccini, Witold Jan Waszczykowski, Adam Bielan, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Carlo Fidanza, Valdemar Tomaševski
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Emmanuel Maurel
εξ ονόματος της Ομάδας The Left


Διαδικασία : 2021/2647(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B9-0254/2021
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B9-0254/2021
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τους νόμους περί βλασφημίας
στο Πακιστάν, και ιδίως η υπόθεση των Shagufta Kausar και Shafqat Emmanuel

(2021/2647(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για το Πακιστάν, ιδίως εκείνα της 20ής Μαΐου 2010 σχετικά με τη θρησκευτική ελευθερία στο Πακιστάν[1], της 10ης Οκτωβρίου 2013 με τα πρόσφατα κρούσματα βιαιοτήτων και διώξεων εις βάρος χριστιανών, συγκεκριμένα στη Μααλούλα (Συρία) και την Πεσαβάρ (Πακιστάν) και την υπόθεση του πάστορα Saeed Abedini (Ιράν)[2], της 17ης Απριλίου 2014 σχετικά με το Πακιστάν: πρόσφατα κρούσματα διώξεων[3], της 27ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τους νόμους κατά της βλασφημίας στο Πακιστάν[4], και της 15ης Ιουνίου 2017 σχετικά με το Πακιστάν και ιδίως την κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη θανατική ποινή[5],

 έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

 έχοντας υπόψη το διεθνές σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα του 1966 και ιδίως τα οικεία άρθρα 6, 18 και 19,

 έχοντας υπόψη τη Διεθνή Σύμβαση για την κατάργηση πάσης μορφής φυλετικών διακρίσεων,

 έχοντας υπόψη τις παρατηρήσεις του εκπροσώπου Τύπου του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Rupert Colville, και ιδίως τα ενημερωτικά του σημειώματα για το Πακιστάν, της 8ης Σεπτεμβρίου 2020,

 έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του ύπατου εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας για το Πακιστάν,

 έχοντας υπόψη το στρατηγικό σχέδιο συνεργασίας ΕΕ-Πακιστάν του 2019, με το οποίο θεσπίζεται μια συμφωνημένη βάση για την αμοιβαία συνεργασία σε προτεραιότητες όπως η δημοκρατία, το κράτος δικαίου, η χρηστή διακυβέρνηση και τα ανθρώπινα δικαιώματα,

 έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών μισαλλοδοξίας και διακρίσεων με βάση τη θρησκεία και τις πεποιθήσεις,

 έχοντας υπόψη την κοινή έκθεση της Επιτροπής και του ύπατου εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, της 10ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων για την περίοδο 2018-2019 (JOIN(2020)0003) και, ειδικότερα, την αντίστοιχη αξιολόγηση του Πακιστάν σε σχέση με το ειδικό καθεστώς κινήτρων της ΕΕ για την αειφόρο ανάπτυξη και τη χρηστή διακυβέρνηση (ΣΓΠ+) (SWD(2020)0022),

 έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ, του 2013, για την προαγωγή και την προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων,

 έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ, του 2013, σχετικά με τη θανατική ποινή,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αμφιλεγόμενοι νόμοι περί βλασφημίας του Πακιστάν ισχύουν στην παρούσα μορφή τους από το 1986, τιμωρώντας τη βλασφημία κατά του προφήτη Μωάμεθ με θάνατο ή ισόβια κάθειρξη·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νόμοι περί βλασφημίας του Πακιστάν, παρά το γεγονός ότι δεν οδήγησαν ποτέ σε επίσημες εκτελέσεις, υποκινούν την παρενόχληση, τη βία και τη δολοφονία αυτών που κατηγορούνται· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα που κατηγορούνται για βλασφημία είναι υποχρεωμένα να φοβούνται για τη ζωή τους ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των δικαστικών διαδικασιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ευρέως γνωστό ότι οι νόμοι περί βλασφημίας του Πακιστάν συχνά εφαρμόζονται καταχρηστικά με κατάθεση ψευδών κατηγοριών που εξυπηρετούν τα προσωπικά συμφέροντα του κατηγόρου·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νόμοι περί βλασφημίας στο Πακιστάν καθιστούν επικίνδυνο για τις θρησκευτικές μειονότητες το να εκφράζονται ελεύθερα ή να ασκούν ανοιχτά θρησκευτικές δραστηριότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι αντί να προστατεύουν τις θρησκευτικές κοινότητες οι νόμοι περί βλασφημίας έχουν απλώσει ένα νέφος φόβου πάνω από την κοινωνία του Πακιστάν· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι όποιες προσπάθειες μεταρρύθμισης των νόμων ή της εφαρμογής τους στραγγαλίστηκαν από απειλές και δολοφονίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσπάθειες για να συζητηθούν τα θέματα αυτά στα μέσα ενημέρωσης, εντός και εκτός διαδικτύου, συχνά αντιμετωπίσθηκαν με απειλές και παρενόχληση, μεταξύ άλλων και από την Κυβέρνηση·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα, πάρα πολλά άτομα, μεταξύ άλλων μουσουλμάνοι, ινδουιστές, χριστιανοί και άλλοι, βρίσκονται φυλακισμένοι αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για βλασφημία· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά άτομα που έχουν κατηγορηθεί έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της βίας που ασκήθηκε από όχλο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαστικό σύστημα του Πακιστάν τελεί υπό τεράστια πίεση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δικαστικές διαδικασίες απαιτούν συνήθως πολλά χρόνια και έχουν καταστρεπτικό αποτέλεσμα σε αθώους Πακιστανούς πολίτες και στις οικογένειες και τις κοινότητές τους·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη την ανησυχητική αύξηση των κατηγοριών για «βλασφημία» στο Πακιστάν εντός και εκτός διαδικτύου, κατά το προηγούμενο έτος· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές από τις κατηγορίες αυτές στρέφονται κατά υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφων, καλλιτεχνών και των πλέον περιθωριοποιημένων ατόμων της κοινωνίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νόμοι περί βλασφημίας του Πακιστάν χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο για διευθέτηση προσωπικών ή πολιτικών διαφορών, κατά παράβαση των δικαιωμάτων της ελευθερίας της θρησκείας και των πεποιθήσεων, καθώς και της ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δικαστικές διαδικασίες σε υποθέσεις βλασφημίας στο Πακιστάν είναι εξαιρετικά πλημμελής· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται χαμηλά πρότυπα αποδεικτικών στοιχείων για την καταδίκη και οι δικαστικές αρχές συχνά αποδέχονται ισχυρισμούς ανεπιφύλακτα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατηγορούμενοι συχνά θεωρούνται ένοχοι και πρέπει να αποδείξουν την αθωότητά τους και όχι το αντίστροφο·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας ισχύει για αυτούς που ενστερνίζονται κάποια θρησκεία, αλλά και για τους άθεους, τους αγνωστικιστές και τα άτομα χωρίς θρησκευτικές πεποιθήσεις·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Πακιστάν είναι συμβαλλόμενο μέρος σε σχετικές διεθνείς συμφωνίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων του διεθνούς συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και της Σύμβασης του ΟΗΕ κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, οι οποίες περιέχουν διατάξεις σχετικά με το δικαίωμα στη ζωή, το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, την ισότητα ενώπιον του νόμου και την απαγόρευση των διακρίσεων·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναβολή των δικών υπήρξε κοινός παρονομαστής σε αρκετές υποθέσεις κατηγορούμενων για «βλασφημία», υπάρχει υποψία ότι οι δικαστές χρησιμοποιούν συχνά αυτή την τακτική από δισταγμό για την έκδοση αθωωτικής απόφασης υπέρ του κατηγορουμένου· λαμβάνοντας υπόψη ότι όσοι εργάζονται στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης του Πακιστάν, συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων, της αστυνομίας, των εισαγγελέων και των δικαστών, συχνά παρεμποδίζονται από την αποτελεσματική, αμερόληπτη και χωρίς φόβο εκτέλεση των καθηκόντων τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι μάρτυρες και οικογένειες θυμάτων αναγκάστηκαν να εξαφανιστούν, φοβούμενοι τα αντίποινα·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στο Πακιστάν συνέχισε να επιδεινώνεται το 2020, καθώς η κυβέρνηση συστηματικά επέβαλε νόμους περί βλασφημίας και απέτυχε να προστατεύσει τις θρησκευτικές μειονότητες από καταχρήσεις εκ μέρους μη κρατικών φορέων, με αποτέλεσμα την απότομη αύξηση των στοχευμένων δολοφονιών, των υποθέσεων βλασφημίας, του αναγκαστικού προσηλυτισμού και της ρητορικής μίσους κατά θρησκευτικών μειονοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των αχμαντίγια, των σιιτών μουσουλμάνων, των ινδουιστών, των χριστιανών και των σιχ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απαγωγή, ο αναγκαστικός προσηλυτισμός στο Ισλάμ, ο βιασμός και ο καταναγκαστικός γάμος παρέμειναν επικείμενη απειλή για τις γυναίκες και τα παιδιά που ανήκαν σε θρησκευτικές μειονότητες κατά το 2020, ιδίως για όσες και όσα ταυτίζονταν με το ινδουιστικό ή το χριστιανικό θρησκευτικό δόγμα·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 2 Μαρτίου 2021 σηματοδοτήθηκε η παρέλευση 10 ετών από τη δολοφονία του Shahbaz Bhatti, πρώην Πακιστανού Υπουργού για τις Μειονότητες, μετά από απειλές που είχε δεχθεί οι οποίες ακολούθησαν δημόσια ομιλία του κατά των νόμων περί βλασφημίας·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ζευγάρι των Πακιστανών Shagufta Kausar και Shafqat Emmanuel καταδικάστηκαν σε θάνατο με κατηγορίες βλασφημίας το 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατηγορίες αυτές βασίστηκαν στην εικαζόμενη αποστολή γραπτών μηνυμάτων τα οποία ήταν προσβλητικά για τον προφήτη Μωάμεθ από έναν τηλεφωνικό αριθμό που καταχωρήθηκε στη Shagufta Kausar και τα οποία εστάλησαν στο πρόσωπο που κατηγόρησε το ζευγάρι για βλασφημία·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αποδεικτικά στοιχεία βάσει των οποίων καταδικάστηκε το ζευγάρι μπορούν να θεωρηθούν εξαιρετικά πλημμελή· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αναλφαβητισμός τους αναιρεί την υπόθεση ότι θα μπορούσαν να έχουν στείλει οι ίδιοι τα γραπτά μηνύματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το τηλέφωνο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για την αποστολή των μηνυμάτων δεν έχει ανακτηθεί για έρευνα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ζεύγος φέρεται να είχε διαφωνήσει με τον κατήγορό του σε μικρό χρονικό διάστημα πριν από την απαγγελία των κατηγοριών· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν λόγοι να θεωρείται ότι το ζευγάρι υπέστη βασανιστήρια·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ζεύγος κρατείται στη φυλακή εν αναμονή της έκδοσης δικαστικής απόφασης επί της αίτησης αναίρεσης της θανατικής ποινής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναίρεση επρόκειτο να εξεταστεί εντός του Απριλίου 2020, έξι χρόνια μετά την καταδικαστική απόφαση, αλλά αναβλήθηκε πολλές φορές, με πιο πρόσφατη αναβολή στις 15 Φεβρουαρίου 2021·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι από την καταδίκη τους και μετά έχουν απομακρυνθεί από τα τέσσερα παιδιά τους·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Shafqat Emmanuel υποφέρει από βλάβη στον νωτιαίο μυελό μετά από ατύχημα που υπέστη το 2004 και δεν λαμβάνει την κατάλληλη ιατρική φροντίδα στη φυλακή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Shagufta Kausar είναι απομονωμένη σε φυλακή γυναικών και υποφέρει από κατάθλιψη λόγω της κατάστασής της·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ανώτατο Δικαστήριο της Λαχώρης έχει αναβάλει επανειλημμένα την υπόθεση και ότι ο δικηγόρος του ζεύγους, Saiful Malook, εργάζεται πολύ σκληρά για να διασφαλίσει ότι η Shagufta Kausar και ο Shafqat Emmanuel θα μπορέσουν επιτέλους να δουν την υπόθεσή τους να εκδικάζεται και να τηρείται το δικαίωμά τους σε δίκαιη δίκη·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Κέντρο Κοινωνικής Δικαιοσύνης του Πακιστάν, τουλάχιστον 1 855 άτομα έχουν κατηγορηθεί βάσει των νόμων περί βλασφημίας μεταξύ του 1987 και του Φεβρουαρίου 2021, με τον μεγαλύτερο αριθμό κατηγοριών να λαμβάνει χώρα το 2020·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Mashal Khan, μουσουλμάνος φοιτητής, σκοτώθηκε από εξαγριωμένο όχλο τον Απρίλιο του 2017 μετά από καταγγελίες που αφορούσαν την ανάρτηση βλάσφημου περιεχομένου στο διαδίκτυο, κάτι για το οποίο δεν βρέθηκαν αποδεικτικά στοιχεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Junaid Hafeez, Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Bahauddin Zakariya στο Multan, συνελήφθη στα τέλη Μαρτίου 2013 επειδή εικάζεται ότι προέβη σε παρατηρήσεις με βλάσφημο περιεχόμενο, κρατήθηκε σε απομόνωση για τα πέντε έτη της δίκης του, εν συνεχεία κρίθηκε ένοχος βλασφημίας και καταδικάστηκε σε θάνατο από δικαστήριο του Πακιστάν τον Δεκέμβριο του 2019· λαμβάνοντας υπόψη ότι εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα καταδίκασαν την ποινή χαρακτηρίζοντας την υπόθεση ως «παρωδία δικαιοσύνης» που αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυξάνεται ο αριθμός των επιθέσεων εντός και εκτός διαδικτύου κατά δημοσιογράφων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, ιδίως κατά των γυναικών και των πλέον περιθωριοποιημένων στην κοινωνία, συμπεριλαμβανομένων των μελών θρησκευτικών μειονοτήτων, των φτωχότερων ατόμων και των ατόμων με αναπηρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιθέσεις αυτές περιλαμβάνουν συχνά ψευδείς κατηγορίες περί βλασφημίας, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε σωματικές επιθέσεις, δολοφονίες, αυθαίρετες συλλήψεις και κρατήσεις·

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Πακιστάν έχει επωφεληθεί από εμπορικές προτιμήσεις της ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος ΣΓΠ+ από το 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα οικονομικά οφέλη από αυτή την μονομερή εμπορική συμφωνία για τη χώρα είναι σημαντικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθεστώς ΣΓΠ+ συνοδεύεται από την υποχρέωση επικύρωσης και εφαρμογής 27 διεθνών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων δεσμεύσεων για τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της θρησκευτικής ελευθερίας·

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην τελευταία αξιολόγηση του Πακιστάν της 10ης Φεβρουαρίου 2020 για το ΣΓΠ+, η Επιτροπή εξέφρασε διάφορες σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα, ιδίως την έλλειψη προόδου όσον αφορά τον περιορισμό του πεδίου εφαρμογής και της εφαρμογής της θανατικής ποινής·

ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι συνεχίζεται η χρήση του νόμου περί βλασφημίας στο Πακιστάν εν μέσω της παγκόσμιας αύξησης των περιορισμών της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας της έκφρασης που σχετίζονται με τη θρησκεία και τις πεποιθήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στα τέλη Μαρτίου 2019, ο ειδικός εισηγητής των Ηνωμένων Εθνών για την ελευθερία θρησκείας ή πεποιθήσεων ανέφερε την υπόθεση Asia Bibi ως ένα από τα παραδείγματα της αναβίωσης των νόμων κατά της βλασφημίας και της αποστασίας και της χρήσης νόμων για τη δημόσια τάξη για τον περιορισμό της έκφρασης που θεωρείται προσβλητική για θρησκευτικές κοινότητες·

ΚΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επανειλημμένες και δόλιες επιθέσεις κατά των γαλλικών αρχών από ριζοσπαστικές πακιστανικές οργανώσεις και οι πρόσφατες δηλώσεις της κυβέρνησης του Πακιστάν περί βλασφημίας έχουν κλιμακωθεί μετά την αντίδραση των γαλλικών αρχών στην τρομοκρατική επίθεση κατά Γάλλου εκπαιδευτικού για την προάσπιση της ελευθερίας της έκφρασης, με αποτέλεσμα οι γαλλικές αρχές να συστήσουν, στις 15 Απριλίου 2021, στους υπηκόους τους να εγκαταλείψουν προσωρινά το Πακιστάν· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 20 Απριλίου, μέλος του κυβερνώντος κόμματος υπέβαλε ψήφισμα στην Εθνοσυνέλευση του Πακιστάν ζητώντας τη διεξαγωγή συζήτησης για την απέλαση του Γάλλου πρέσβη·

1. εκφράζει την ανησυχία του για την υγεία και την ευημερία των Shagufta Kausar και Shafqat Emmanuel και παροτρύνει τις πακιστανικές αρχές να διασφαλίσουν την άμεση παροχή επαρκούς ιατρικής περίθαλψης· καλεί τις πακιστανικές αρχές να απελευθερώσουν αμέσως και άνευ όρων τον Shafqat Emmanuel και την Shagufta Kausar και να ακυρώσουν τη θανατική καταδίκη τους·

2. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η προσφυγή των Shagufta Kausar και Shafqat Emmanuel εξακολουθεί να αναβάλλεται· καλεί το Ανώτατο Δικαστήριο της Λαχώρης να εκδώσει την απόφασή του το συντομότερο δυνατόν και να παράσχει εύλογη εξήγηση για οποιαδήποτε περαιτέρω αναβολή·

3. σημειώνει ότι ο Shafqat Emmanuel κρατείται σε νοσοκομείο στη φυλακή λόγω της σοβαρότητας της πάθησής του και υποβλήθηκε δύο φορές σε θεραπεία εκτός της φυλακής Faisalabad· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το ζευγάρι κρατείται επί επτά έτη, με τους συζύγους απομονωμένους τόσο μεταξύ τους όσο και από τις οικογένειές τους· καλεί, ως εκ τούτου, την κυβέρνηση του Πακιστάν να διασφαλίσει ότι στις φυλακές του επικρατούν αξιοπρεπείς και ανθρώπινες συνθήκες·

4. εκφράζει την ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη κατάχρηση των νόμων περί βλασφημίας στο Πακιστάν, που επιδεινώνει τις υφιστάμενες θρησκευτικές διαιρέσεις και, ως εκ τούτου, δημιουργεί κλίμα θρησκευτικής μισαλλοδοξίας, βίας και διακρίσεων· τονίζει ότι οι νόμοι του Πακιστάν περί βλασφημίας είναι ασύμβατοι με τη διεθνή νομοθεσία για τα ανθρώπινα δικαιώματα και χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο για να στοχεύσουν ευάλωτες μειονοτικές ομάδες στη χώρα, συμπεριλαμβανομένων σιιτών, αχμαντίγια, ινδουιστών και χριστιανών· καλεί, ως εκ τούτου, την κυβέρνηση του Πακιστάν να επανεξετάσει και τελικά να καταργήσει τους νόμους αυτούς και την εφαρμογή τους· ζητεί την προστασία των δικαστών, των συνηγόρων υπεράσπισης και των μαρτύρων υπεράσπισης σε όλες τις λεγόμενες υποθέσεις βλασφημίας·

5. καλεί το Πακιστάν να καταργήσει τα τμήματα 295-Β και Γ του εθνικού του ποινικού κώδικα και να σέβεται και να προασπίζεται τα δικαιώματα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης, θρησκείας και έκφρασης σε ολόκληρη τη χώρα, καταδικάζοντας ουσιαστικά τη χρήση νόμων περί βλασφημίας· καλεί περαιτέρω την κυβέρνηση του Πακιστάν να τροποποιήσει τον αντιτρομοκρατικό νόμο του 1997 για να διασφαλίσει ότι οι υποθέσεις βλασφημίας δεν δικάζονται στα αντιτρομοκρατικά δικαστήρια, και να παράσχει ευκαιρίες για τη χορήγηση εγγύησης σε υποθέσεις εικαζόμενης βλασφημίας·

6. τονίζει ότι η θρησκευτική ελευθερία και η ελευθερία των πεποιθήσεων, η ελευθερία του λόγου και της έκφρασης και τα δικαιώματα των μειονοτήτων είναι ανθρώπινα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στο σύνταγμα του Πακιστάν·

7. καλεί την κυβέρνηση του Πακιστάν να καταδικάσει απερίφραστα την υποκίνηση βίας και τις διακρίσεις σε βάρος των θρησκευτικών μειονοτήτων στη χώρα· καλεί την κυβέρνηση του Πακιστάν να θεσπίσει αποτελεσματικές, διαδικαστικές και θεσμικές διασφαλίσεις όσον αφορά το επίπεδο της έρευνας, της δίωξης και σε δικαστικό επίπεδο για την πρόληψη της καταχρηστικής εφαρμογής των νόμων περί βλασφημίας, αναμένοντας την κατάργησή τους· εκφράζει τη λύπη του για τις συνεχιζόμενες διακρίσεις και τη βία σε βάρος των θρησκευτικών μειονοτήτων στο Πακιστάν, συμπεριλαμβανομένων των χριστιανών, των μουσουλμάνων αχμαντίγια, των σιιτών και των ινδουιστών· υπενθυμίζει την επίθεση όχλου εναντίον της κοινότητας των αχμαντίγια στο Gujranwala, το 2014, μετά από καταγγελίες για βλασφημία εναντίον του Aqib Saleem, μέλους της κοινότητας που αθωώθηκε στο δικαστήριο, επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών μελών της κοινότητας, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά· σημειώνει ότι έχει επιβληθεί η απαίτηση να μην ερευνώνται κατηγορίες από αστυνομικούς με βαθμό χαμηλότερο του Διευθυντή πριν από την καταχώριση της υπόθεσης·

8. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι νόμοι περί βλασφημίας στο Πακιστάν χρησιμοποιούνται συχνά καταχρηστικά για την υποβολή ψευδών κατηγοριών που εξυπηρετούν διάφορα κίνητρα, συμπεριλαμβανομένης της επίλυσης προσωπικών διαφορών ή της αναζήτησης οικονομικού οφέλους· καλεί, επομένως, την κυβέρνηση του Πακιστάν να λάβει δεόντως υπόψη το γεγονός αυτό και να καταργήσει κατά τούτο τους νόμους περί βλασφημίας· απορρίπτει κατηγορηματικά τη δήλωση του αναπληρωτή υπουργού Κοινοβουλευτικών Υποθέσεων του Πακιστάν, Ali Khan, με την οποία ζητεί την καρατόμηση των ατόμων που διαπράττουν βλασφημία·

9. παροτρύνει όλο το διπλωματικό προσωπικό της ΕΕ να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παροχή προστασίας και στήριξης στους Shagufta Kausar και Shafqat Emmanuel, μεταξύ άλλων με την παρουσία τους σε δίκες, με την υποβολή αιτημάτων για επισκέψεις στις φυλακές και με τη συνεπή και αποφασιστική επικοινωνία με τις αρχές που εμπλέκονται στην υπόθεση αυτή·

10. καλεί τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την έκδοση θεωρήσεων έκτακτης ανάγκης και να προσφέρουν διεθνή προστασία στην Shagufta Kausar, στον Shafqat Emmanuel, στον δικηγόρο τους Saiful Malook και σε άλλους που κατηγορούνται για ειρηνική άσκηση των δικαιωμάτων τους, συμπεριλαμβανομένων των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εφόσον χρειαστεί να εγκαταλείψουν το Πακιστάν·

11. εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις αυξανόμενες επιθέσεις εντός και εκτός διαδικτύου κατά δημοσιογράφων, πανεπιστημιακών και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, ιδίως δε για τις επιθέσεις κατά των γυναικών και των μειονοτήτων· παροτρύνει την κυβέρνηση του Πακιστάν να λάβει άμεσα μέτρα για να διασφαλίσει την ασφάλεια των δημοσιογράφων, των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των οργανώσεων θρησκευτικού χαρακτήρα και να διεξαγάγει άμεσες και αποτελεσματικές έρευνες για την προάσπιση του κράτους δικαίου και την προσαγωγή των δραστών στη δικαιοσύνη·

12. καλεί την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να επανεξετάσουν αμέσως την επιλεξιμότητα του Πακιστάν για το καθεστώς ΣΓΠ+ ενόψει των τρεχόντων γεγονότων και το κατά πόσον υπάρχει επαρκής λόγος να κινηθεί διαδικασία για προσωρινή αναστολή του καθεστώτος αυτού, και των οφελών που απορρέουν από αυτό, και να υποβάλουν έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό το συντομότερο δυνατόν·

13. καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να χρησιμοποιήσουν ότι μέσο διαθέτουν, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αναφέρονται στις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και την προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας και της ελευθερίας των πεποιθήσεων, προκειμένου να βοηθήσουν τις θρησκευτικές κοινότητες και να ασκήσουν πίεση στην κυβέρνηση του Πακιστάν να πράξει περισσότερα για την προστασία των θρησκευτικών μειονοτήτων·

14. παροτρύνει την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να στηρίζουν το Πακιστάν στα ζητήματα της μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος και της ανάπτυξης ικανοτήτων, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα δικαστήρια χαμηλότερων βαθμίδων θα είναι σε θέση να διεξάγουν αμέσως δίκες για τους κρατούμενους και να απορρίπτουν τις υποθέσεις περί βλασφημίας που δεν υποστηρίζονται από επαρκή και αξιόπιστα αποδεικτικά στοιχεία·

15. εκφράζει την ικανοποίησή του για τους διαθρησκευτικούς διαλόγους που διεξάγονται στο Πακιστάν και παροτρύνει την ΕΥΕΔ και την αντιπροσωπεία της ΕΕ να συνεχίσουν να στηρίζουν το Εθνικό Συμβούλιο Ειρήνης του Πακιστάν για τη διαθρησκευτική αρμονία στην οργάνωση τακτικών αντίστοιχων πρωτοβουλιών με θρησκευτικούς ηγέτες, μεταξύ άλλων από θρησκευτικές μειονότητες, με την υποστήριξη οργανώσεων θρησκευτικού χαρακτήρα, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, επαγγελματιών του τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, νομικών και ακαδημαϊκών· καλεί επίσης την αντιπροσωπεία της ΕΕ και τις αντιπροσωπείες των κρατών μελών να συνεχίσουν να στηρίζουν τις ΜΚΟ που ασχολούνται με την παρακολούθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την παροχή στήριξης στα θύματα της θρησκευτικής βίας και της βίας με βάση το φύλο στο Πακιστάν·

16. παροτρύνει το Πακιστάν να εντείνει τη συνεργασία του με τους διεθνείς φορείς για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, προκειμένου να εφαρμόσει όλες τις σχετικές συστάσεις και να βελτιώσει την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων προόδου προς την επίτευξη των διεθνών δεικτών αναφοράς·

17. θεωρεί απαράδεκτες τις βίαιες διαδηλώσεις και τις επιθέσεις κατά της Γαλλίας· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το αντιγαλλικό αίσθημα στο Πακιστάν, το οποίο οδήγησε Γάλλους υπηκόους και εταιρείες να εγκαταλείψουν προσωρινά τη χώρα·

18. χαιρετίζει την πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του Πακιστάν να απαγορεύσει την εκτέλεση κρατουμένων με προβλήματα ψυχικής υγείας· επαναλαμβάνει τη σθεναρή αντίθεση της ΕΕ στη θανατική ποινή, για όλες τις υποθέσεις και χωρίς καμία εξαίρεση· ζητεί την καθολική κατάργηση της θανατικής ποινής· καλεί τις πακιστανικές αρχές να μετατρέψουν τις ποινές όλων των ατόμων που αντιμετωπίζουν τη θανατική ποινή για να διασφαλιστεί ότι θα γίνει σεβαστό το δικαίωμά τους σε δίκαιη δίκη, δικαίωμα που αναγνωρίζεται διεθνώς και κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα·

19. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τον αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ύπατο εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στην κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο του Πακιστάν.

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 28 Απριλίου 2021
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου