Fælles beslutningsforslag - RC-B9-0269/2021Fælles beslutningsforslag
RC-B9-0269/2021

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om kinesiske modsanktioner over for EU-enheder, MEP'er og nationale parlamentsmedlemmer

19.5.2021 - (2021/2644(RSP))

jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2 og 4
til erstatning af følgende beslutningsforslag:
B9‑0269/2021 (S&D)
B9‑0271/2021 (Verts/ALE)
B9‑0273/2021 (Renew)
B9‑0274/2021 (ECR)
B9‑0275/2021 (PPE)

Michael Gahler, Sandra Kalniete, David McAllister, Miriam Lexmann, Isabel Wiseler‑Lima, Radosław Sikorski
for PPE-Gruppen
Pedro Marques, Marek Belka, Sven Mikser
for S&D-Gruppen
Hilde Vautmans, Malik Azmani, Engin Eroglu, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Moritz Körner, Javier Nart, Samira Rafaela, Nicolae Ştefănuță, Marie‑Pierre Vedrenne
for Renew-Gruppen
Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Saskia Bricmont, Francisco Guerreiro, Eleonora Evi, Yannick Jadot, Tineke Strik, Henrike Hahn, Hannah Neumann, Alice Kuhnke, Pär Holmgren, Jakop G. Dalunde, Sara Matthieu, Markéta Gregorová, Benoît Biteau, Michèle Rivasi, Mounir Satouri, David Cormand, Viola Von Cramon‑Taubadel, Gwendoline Delbos‑Corfield
for Verts/ALE-Gruppen
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Assita Kanko, Bert‑Jan Ruissen, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Nicola Procaccini, Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca
for ECR-Gruppen
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin


Procedure : 2021/2644(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B9-0269/2021
Indgivne tekster :
RC-B9-0269/2021
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

Europa-Parlamentets beslutning om kinesiske modsanktioner over for EU-enheder, MEP'er og nationale parlamentsmedlemmer

(2021/2644(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sine tidligere beslutninger og betænkninger om situationen i Kina og forholdet mellem EU og Kina, navnlig beslutningerne af 21. januar 2021 om undertrykkelsen af den demokratiske opposition i Hongkong[1] og af 17. december 2020 om tvangsarbejde og situationen for uygurerne i den autonome region Xinjiang Uyghur[2] (XUAR),

 der henviser til sine tidligere henstillinger om Hongkong, navnlig henstilling af 13. december 2017 til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) om Hongkong, 20 år efter overdragelsen[3],

 der henviser til sin beslutning af 20. januar 2021 om gennemførelsen af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik – årsberetning 2020[4],

 der henviser til tildelingen af Sakharovprisen 2019 til Ilham Tohti, en uygurisk økonom, der kæmper for Kinas uygurmindretals rettigheder,

 der henviser til erklæring af 23. marts 2021 fra ledende MEP'er efter de kinesiske myndigheders beslutning om at indføre sanktioner mod Underudvalget om Menneskerettigheder og andre europæiske enheder og tjenestemænd,

 der henviser til indlæggene ved dets formand, David Maria Sassoli, formanden for Underudvalget om Menneskerettigheder, Maria Arena, og formanden for Delegationen for Forbindelserne med Folkerepublikken Kina, Reinhard Bütikofer, ved åbningen af plenarmødet den 24. marts 2021,

 der henviser til erklæring af 25. marts 2021 fra det europæiske forskningsinstituts direktører,

 der henviser til det indlæg, som NF/HR, Josep Borrell, holdt under debatten den 28. april 2021 om de kinesiske modsanktioner over for EU-enheder og MEP'er og nationale parlamentsmedlemmer, og den efterfølgende debat,

 der henviser til den fælles erklæring af 29. marts 2021 om kinesiske sanktioner mod parlamentsmedlemmer fra formændene for henholdsvis Europa-Parlamentet, det belgiske Repræsentanternes Hus, det nederlandske Repræsentanternes Hus og Republikken Litauens Seimas,

 der henviser til Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2021/478 af 22. marts 2021 om restriktive foranstaltninger over for alvorlige krænkelser og overtrædelser af menneskerettighederne[5] og til Rådets afgørelse (FUSP) 2021/481 af 22. marts 2021 om ændring af afgørelse (FUSP) 2020/1999 om restriktive foranstaltninger over for alvorlige krænkelser og overtrædelser af menneskerettighederne[6],

 der henviser til G7-erklæringen af 12. marts 2021 om ændringerne af valgreglerne i Hongkong og til G7-udenrigs- og udviklingsministrenes kommuniké af 5. maj 2021,

 der henviser til erklæring af 17. april 2021 fra NF/HR's talsperson om domfældelsen af prodemokratiske aktivister i Hongkong,

 der henviser til erklæring af 29. december 2020 fra NF/HR's talsperson om domfældelse af journalister, advokater og menneskerettighedsforkæmpere,

 der henviser til meddelelse af 22. marts 2021 fra talspersonen for Folkerepublikken Kinas udenrigsministerium om sanktioner mod relevante EU-enheder og -medarbejdere,

 der henviser til den fælles erklæring fra Rådets formand, Charles Michel, og Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, om "Forsvar af EU's interesser og værdier i et komplekst og vigtigt partnerskab" efter det 22. topmøde mellem EU og Kina, der fandt sted den 22. juni 2020,

 der henviser til fælles erklæring af 9. april 2019 fra det 21. topmøde mellem EU og Kina,

 der henviser til den fælles meddelelse fra Kommissionen og næstformanden/Unionens højtstående repræsentant af 12. marts 2019 med titlen "Forbindelserne mellem EU og Kina i et strategisk perspektiv" (JOIN(2019)0005),

 der henviser til artikel 36 i Folkerepublikken Kinas forfatning, som sikrer alle borgere retten til religionsfrihed, og til artikel 4 i samme, som værner om etniske mindretals rettigheder,

 der henviser til FN-eksperternes appel af 26. juni 2020 om afgørende foranstaltninger til beskyttelse af de grundlæggende frihedsrettigheder i Kina;

 der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder af 16. december 1966, som Kina undertegnede i 1998, men aldrig har ratificeret,

 der henviser til Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol,

 der henviser til FN’s konvention om forebyggelse af og straf for folkedrab,

 der henviser til 2014-protokollen til Den Internationale Arbejdsorganisation ILO's konvention om tvangsarbejde af 1930, som Kina ikke har undertegnet,

 der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948,

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2 og 4,

A. der henviser til, at fremme af og respekt for menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet fortsat bør indtage en central plads i de langvarige forbindelser mellem EU og Kina i overensstemmelse med EU's forpligtelse til at værne om disse værdier i sin optræden udadtil og med den interesse, som Kina har udtrykt i at overholde dem i sit eget udviklingssamarbejde og internationale samarbejde;

B. der henviser til, at Rådet den 7. december 2020 vedtog forordning (EU) 2020/1998 om indførelse af den globale EU-ordning for menneskerettighedssanktioner, som giver EU mulighed for at indføre målrettede restriktive foranstaltninger over for personer, enheder og organer, herunder statslige og ikkestatslige aktører, der er ansvarlige for, involveret i eller har tilknytning til alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i hele verden; der henviser til, at det er vigtigt at fremhæve, at EU har et ansvar for at anvende denne forordning i tilfælde af massive krænkelser af menneskerettighederne;

C. der henviser til, at Rådet for Udenrigsanliggender den 22. marts 2021 vedtog restriktive foranstaltninger i henhold til EU's globale sanktionsordning for menneskerettigheder mod Zhu Hailun, forhenværende næstformand for den 13. folkekongres i den autonome region Xinjiang Uyghur (XUAR), Wang Junzheng, partisekretær for Xinjiangs produktions- og byggeorgan (XPCC) og vicesekretær for partikomitéen i XUAR, Wang Mingshan, medlem af det stående udvalg under partikomitéen i XUAR og sekretær for den politiske og juridiske komité i XUAR, Chen Mingguo, direktør for Xinjiangs organ for offentlig sikkerhed (XPSB) og næstformand for XUAR's folkeregering, samt mod XPCC´s offentlige sikkerhedsorgan, der driver detentionscentrene i Xinjiang; der henviser til, at disse fire personer og denne enhed er ansvarlige for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, herunder storstilet vilkårlig frihedsberøvelse og nedværdigende behandling af uygurer og personer fra andre muslimske etniske mindretal i XUAR;

D. der henviser til, at talspersonen for Folkerepublikken Kinas udenrigsministerium få øjeblikke efter godkendelsen af EU-listen meddelte, at der var vedtaget sanktioner mod fem MEP'er (Reinhard Bütikofer, Michael Gahler, Raphaël Glucksmann, Ilhan Kyuchyuk og Miriam Lexmann), Parlamentets Underudvalg om Menneskerettigheder, tre parlamentsmedlemmer fra EU-medlemsstater (Sjoerd Wiemer Sjoerdsma, Samuel Cogolati og Dovile Sakaliene), EU-Rådets Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité, heriblandt de 27 EU-medlemsstaters ambassadører, to akademikere (Adrian Zenz og Björn Jerdén) samt to tænketanke (Mercator Institute for China Studies (MERICS) i Tyskland og Alliance of Democracies Foundation i Danmark) for "i alvorlig grad at have skadet Kinas suverænitet og interesser og for på ondsindet vis at have udbredt løgne og desinformation";

E. der henviser til, at de pågældende personer og deres familier ifølge talspersonens pressemeddelelse har indrejseforbud til det kinesiske fastland, Hongkong og Macao, og at de selv og virksomheder og institutioner, der er knyttet til dem, endvidere har forbud mod at gøre forretninger med Kina;

F. der henviser til, at Kina få dage senere vedtog sanktioner mod parlamentsmedlemmer, enheder og tænketanke i Det Forenede Kongerige, Canada og USA, som også havde indført foranstaltninger mod menneskerettighedskrænkelser i Xinjiang;

G. der henviser til, at de kinesiske foranstaltninger udgør et angreb på Den Europæiske Union og dets Parlament som helhed, kernen i det europæiske demokrati og de europæiske værdier, samt et angreb på forskningsfriheden;

H. der henviser til, at mens EU's sanktioner er rettet mod menneskerettighedskrænkelser og tager afsæt i legitime og forholdsmæssige foranstaltninger, der er forankret i folkeretten, savner Kinas sanktioner ethvert retligt grundlag, er fuldstændigt uunderbyggede og vilkårlige og rettet mod kritikken af sådanne menneskerettighedskrænkelser; der henviser til, at sanktionerne klart er et forsøg på at afskrække EU fra at fortsætte sit arbejde og sin indsats mod menneskerettighedskrænkelser i Kina;

I. der henviser til, at Kina frembyder et synderegister af menneskerettighedskrænkelser, der lader hånt om landets bilaterale og multilaterale forpligtelse på disse områder, og til, at det i autoritative rapporter er blevet anført, at menneskerettighedssituationen i Kina ikke har været værre siden massakren på Den Himmelske Freds Plads; der henviser til, at Kina regelmæssigt har forelagt resolutionsforslag i FN's Menneskerettighedsråd, der har til formål at gøre "suverænitet, ikke-indblanding og gensidig respekt" til grundlæggende og ufravigelige principper og sætte fremme og beskyttelse af individers menneskerettigheder i anden række;

J. der henviser til, at EU og Kina i december 2020 i princippet nåede til enighed om den omfattende investeringsaftale mellem EU og Kina; der henviser til, at Europa-Parlamentets mulighed for behørigt at analysere den omfattende investeringsaftale i væsentlig grad hindres af kinesiske sanktioner, der som minimum forhindrer Underudvalget om Menneskerettigheder i at samarbejde med kinesiske eksperter; der anser det for uacceptabelt at behandle handels- og investeringsforbindelser løsrevet fra den generelle kontekst af menneskerettighedsspørgsmål og de bredere politiske forbindelser;

K. der henviser til, at Kinas indførelse af sanktioner er det seneste eksempel på, at det kinesiske kommunistpartis ledelse gradvist bevæger sig hen imod en konfrontatorisk tilgang, bl.a. ved at gøre EU til mål for desinformation og cyberangreb, samtidig med at forholdet mellem EU og Kina bliver stadig mere anspændt på grund af foranstaltningerne mod uygurfolket og andre etniske minoriteter, undertrykkelsen af demokratiet i Hongkong og den stadigt mere konfrontatoriske adfærd i Taiwanstrædet; der henviser til, at forbindelserne mellem EU og Kina ikke kan fortsætte som hidtil, i betragtning af at den eksisterende EU-Kina-strategi har vist sine begrænsninger;

L. der henviser til, at de kinesiske sanktioner mod MEP'erne er blevet fulgt af de russiske myndigheders beslutning af 30. april 2021 om at indføre sanktioner over for otte EU-borgere, herunder Europa-Parlamentets formand, David Sassoli, og næstformand i Kommissionen Věra Jourová;

M. der henviser til, at siden lanceringen af den kinesiske regerings kampagne "Slå hårdt ned på voldelig terrorisme" i 2014, som hovedsageligt er rettet mod uyguriske mindretal i Xinjiang, er over en million mennesker blevet indsat i tilbageholdelseslejre, såkaldte "politiske genopdragelses-" eller "uddannelsescentre", der udgør det største massefængslingssystem i verden; der henviser til, at uygurbefolkningen er offer for den kinesiske regerings bestræbelser på at udrydde dets unikke identitet og eksistensret som folk gennem tortur, tvungen forsvinding, masseovervågning, kulturel og religiøs udslettelse, tvangssterilisation af kvinder, seksuel vold, krænkelser af reproduktive rettigheder og familieadskillelse; der henviser til, at menneskerettighedsorganisationer har vurderet, at disse forbrydelser kan udgøre forbrydelser mod menneskeheden i henhold til folkeretten;

N. der henviser til, at undertrykkelsen af den politiske opposition i Hongkong er blevet stadigt værre efter Parlamentets beslutning af 21. januar 2021 med talrige domme mod prodemokratiske aktivister som Joshua Wong, Martin Lee, Jimmy Lai, Andy Li og Lester Shum for deres fredelige deltagelse i demonstrationer og i nogle tilfælde endda uden noget bevis for nogen aktiv rolle i optøjerne; der henviser til, at der i marts i år blev indført ændringer i Hongkongs valgsystem i det, der udgør den mest gennemgribende ændring af Hongkongs politiske system, ved at tilføje et krav om patriotisme i forhold til fastlandet og indføre en koncentration af magt og indflydelse hos Hongkongs valgkomité, hvilket vil føre til en drastisk reduktion af andelen af direkte valgte repræsentanter i Hongkongs Lovgivningsråd;

O. der henviser til, at ti EU-medlemsstater stadig har gældende udleveringsaftaler med Kina, i henhold hvortil uygurer, borgere i Hongkong, tibetanere og kinesiske dissidenter i Europa kan blive udleveret til politisk retsforfølgelse i Kina;

P. der henviser til, at Gui Minhai, der er bosiddende i Hongkong og har svensk statsborgerskab, fortsat sidder fængslet på trods af Parlamentets talrige opfordringer til straks at løslade ham;

1. fordømmer på det kraftigste de grundløse og vilkårlige sanktioner, som de kinesiske myndigheder har indført, og som udgør et angreb på ytringsfriheden, den akademiske frihed og på det internationale samfunds engagement i og forståelse af universelle menneskerettigheder; opfordrer indtrængende de kinesiske myndigheder til at ophæve disse uberettigede sanktioner;

2. udtrykker sin fulde solidaritet med medlemmerne af dette parlament, dets Underudvalg om Menneskerettigheder og alle andre personer og enheder, der er berørt af de kinesiske sanktioner, nemlig Rådets Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité, medlemmerne af de nationale parlamenter, de svenske og tyske forskere og tænketankene i Tyskland og Danmark; udviser fuld solidaritet med de parlamentsmedlemmer fra tredjelande, der også er blevet ramt af sanktioner, f.eks. i Det Forenede Kongerige, Canada, USA og Australien;

3. fastholder, at grundlæggende frihedsrettigheder, ytringsfrihed, fri deltagelse i beslutningsprocesser, akademisk frihed og forsvar for menneskerettighederne er grundpiller i vores demokratier, og at vi aldrig vil gå på akkord med disse værdier i forholdet mellem EU og Kina; understreger, at intimideringsforsøg er nyttesløse, og at vi som folkevalgte medlemmer af Europa-Parlamentet ufortrødent vil fortsætte med aktivt at kritisere og modarbejde menneskerettighedskrænkelser og overtrædelser af folkeretten og med indtrængende at opfordre EU til fortsat at sætte respekten for menneskerettighederne i centrum for alle sine eksterne politikker; betragter disse angreb fra Kina som udtryk for dimensionen vedrørende systemisk rivalisering i forholdet mellem EU og Kina;

4. fordømmer på det kraftigste dette nye og tidligere forsøg fra de kinesiske statslige og ikkestatslige aktørers side på at blande sig i det demokratiske liv i Den Europæiske Union og dens medlemsstater og sprede desinformation i offentlige debatter; anser sanktionerne for at indgå i bestræbelser på at kontrollere diskursen om Kina på verdensplan og bestemme, hvad der må siges og debatteres globalt, og betragter disse bestræbelser som en del af en totalitær trussel;

5. udtrykker på ny sin allerstærkeste bekymring over rækken af menneskerettighedskrænkelser i Kina, krænkelser af den menneskelige værdighed, af retten til at udtrykke sig frit kulturelt og til fri religionsudøvelse, af ytringsfriheden samt af retten til frit at deltage i fredelige forsamlinger og til foreningsfrihed, og navnlig over forfølgelsen af uygurerne, tibetanerne, mongolerne og andre etniske mindretal, menneskerettighedsforkæmpere, sociale aktivister, religiøse grupper, journalister og personer, der klager over eller demonstrerer mod uretfærdigheder, samt over den stadigt stærkere undertrykkelse af alle dissidenter og oppositionskræfter, navnlig i Hongkong;

6. minder om sin holdning i beslutningen af 17. december 2020 om, at krænkelserne i Xinjiang udgør forbrydelser mod menneskeheden, og fremhæver, at der er stadig flere beviser for sådanne forbrydelser; opfordrer indtrængende EU og dets medlemsstater til at intensivere bestræbelserne på at opnå tilstrækkelig international støtte til en uafhængig FN-undersøgelse vedrørende Xinjiang; glæder sig derfor over, at fire kinesiske personer og en enhed fra Kina er blevet opført på listen i henhold til den globale EU-ordning for menneskerettighedssanktioner, eftersom de er ansvarlige for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne i Kina; opfordrer indtrængende Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne til at træffe alle de nødvendige foranstaltninger og bruge alle disponible virkemidler, navnlig økonomiske, til at overbevise den kinesiske regering om, at den skal lukke lejrene og bringe alle menneskerettighedskrænkelser i Xinjiang og andre steder, f.eks. Tibet, til ophør;

7. beklager, at adskillige internationale virksomheder, navnlig i beklædnings- og tekstilsektoren, har været genstand for en omfattende og udbredt boykot efter at have udtrykt bekymring over forlydenderne om tvangsarbejde i Xinjiang og besluttet at afbryde deres forsyningskædeforbindelser med Xinjiang, og fordømmer på det kraftigste den aggressive politiske pression, som den kinesiske regering udøver mod dem; gentager sin anmodning til Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om hurtigt at færdiggøre forsyningskæderetningslinjer for erhvervslivet, der kan vejlede virksomheder om risikoen for anvendelse af uygurtvangsarbejdere og hjælpe med hurtigt at identificere alternative forsyningskilder;

8. er bekymret over, at gengældelsesforanstaltningerne mod EU's og medlemsstaternes institutioner og deres arbejde med menneskerettigheder indgår i en bevidst strategi for at svække menneskerettighederne internationalt og omdefinere disse rettigheder på en sådan måde, at de i sidste ende vil blive tømt for deres oprindelige mening; beklager, at den valgte tilgang og de redskaber, som EU hidtil har anvendt, ikke har affødt mærkbare fremskridt inden for rammerne af Kinas menneskerettighedssituation, som kun er blevet forværret i løbet af det seneste årti; opfordrer indtrængende Kommissionen til at udvikle og gennemføre en holistisk EU-strategi med henblik på at stræbe efter reelle fremskridt med hensyn til menneskerettighederne i Kina;

9. mener, at de kinesiske gengældelsessanktioner, som ikke tager afsæt i folkeretten, udgør et alvorligt tilbageskridt i forholdet mellem EU og Kina; mener, at det er afgørende for EU og alle dets institutioner at stå sammen mod dette angreb på det europæiske demokrati og i forsvaret for vore fælles værdier; opfordrer Rådets formand og Kommissionens formand til en klar udmelding om, at Kinas sanktioner mod folkevalgte politikere ikke vil blive tolereret; finder det hensigtsmæssigt og nødvendigt, at NF/HR og EU's medlemsstater tager dette spørgsmål op i bilaterale drøftelser med deres kinesiske modparter på alle niveauer, og anmoder om, at Parlamentet holdes underrettet om disse bestræbelser;

10. indtager den holdning, at enhver behandling af den omfattende investeringsaftale mellem EU og Kina samt enhver drøftelse om Parlamentets ratificering af samme med rette er blevet sat i bero på grund af de gældende kinesiske sanktioner; kræver, at Kina ophæver sanktionerne, inden Parlamentet kan tage stilling til den omfattende investeringsaftale, uden at dette vedrører det endelige resultat af ratificeringsprocessen for den omfattende investeringsaftale; forventer, at Kommissionen rådfører sig med Parlamentet, inden den tager noget skridt til indgåelse og undertegnelse af investeringsaftalen; opfordrer Kommissionen til at benytte drøftelserne om den omfattende investeringsaftale mellem EU og Kina som løftestang for at forbedre beskyttelsen af menneskerettighederne og støtten til civilsamfundet i Kina, og minder Kommissionen om, at Parlamentet vil tage menneskerettighedssituationen i Kina, herunder i Hongkong, i betragtning, når det bliver anmodet om at godkende den omfattende investeringsaftale;

11. fremhæver det presserende behov for at genskabe balancen i forbindelserne mellem EU og Kina ved at indføre en værktøjskasse med autonome foranstaltninger, herunder: lovgivning mod forvridende virkninger af udenlandske subsidier på det indre marked; et instrument for internationale offentlige udbud; forsyningskædelovgivning med obligatoriske due diligence-krav, omfattende bl.a. et forbud mod import af varer fremstillet ved tvangsarbejde; en forbedret og styrket EU-forordning om screening af udenlandske investeringer; et effektivt instrument til bekæmpelse af tvang; yderligere målrettede foranstaltninger i henhold til EU's globale sanktionsordning for menneskerettigheder, om nødvendigt, med henblik på fortsat at imødegå undertrykkelse i Xinjiang og Hongkong og med det endemål at få Kina til at bringe alle krænkelser til ophør; passende foranstaltninger til imødegåelse af Kinas cybersikkerhedstrusler, hybride angreb og civil-militære fusionsprogram;

12. opfordrer indtrængende den kinesiske regering til at ratificere og gennemføre Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO's) konvention nr. 29 om tvangsarbejde, nr. 105 om afskaffelse af tvangsarbejde, nr. 87 om foreningsfrihed og beskyttelse af retten til at organisere sig og nr. 98 om retten til at organisere sig og føre kollektive forhandlinger; opfordrer indtrængende Kina til at ratificere den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder;

13. opfordrer Kinas og Hongkongs myndigheder til at genoprette tilliden til Hongkongs demokratiske proces og til straks at sætte en stopper for forfølgelsen af dem, der fremmer demokratiske værdier; beklager manglen på fælles fodslag i EU-Rådet omkring vedtagelsen af foranstaltninger til bekæmpelse af undertrykkelsen af demokratiet i Hongkong; opfordrer indtrængende HR/NF og Rådet til at foreslå og vedtage konklusioner om Hongkong, uanset om de savner enstemmig opbakning, og anmoder medlemsstaterne om at suspendere deres udleveringsaftaler med Kina;

14. understreger behovet for at oprette et system til at undersøge, om enheder, der opererer på EU's indre marked, direkte eller indirekte medvirker til krænkelser af menneskerettighederne i Xinjiang, og for indførelse af handelsrelaterede foranstaltninger såsom udelukkelse fra offentlige indkøb, og andre sanktioner; insisterer på, at indkøb af teknologi, der er baseret på udnyttelse og anvendes i forbindelse med krænkelser af menneskerettighederne, bør forhindres på alle niveauer i EU og i alle EU-institutioner;

15. opfordrer Det Europæiske Råd til at stå fast over for de kinesiske sanktioner og vedtage konklusioner om spørgsmålet; er af den opfattelse, at disse sanktioner samt den negative udvikling og forværring internt i Kina og i Kinas rolle som international aktør i tilstrækkelig grad bør afspejles og gives et modsvar i den igangværende revision af den fælles meddelelse "Forbindelserne mellem EU og Kina – et strategisk perspektiv" med henblik på at bevæge sig i retning af en mere selvsikker EU-Kina-strategi med det formål at forene alle medlemsstaterne;

16. opfordrer EU til øget koordinering og samarbejde med USA inden for rammerne af en transatlantisk dialog om Kina, herunder med hensyn til en koordineret tilgang til foranstaltninger til imødegåelse af menneskerettighedskrænkelser, og anmoder om, at en sådan dialog giver plads til en stærk parlamentarisk dimension;

17. mener, at andre handels- og investeringsaftaler med regionale partnere, herunder Taiwan, ikke bør være afhængige af suspensionen af ratifikationen af den omfattende investeringsaftale;

18. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Folkerepublikken Kinas regering og parlament. 

Seneste opdatering: 19. maj 2021
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik