Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos - RC-B9-0269/2021Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
RC-B9-0269/2021

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Kinijos atsakomųjų sankcijų, taikomų ES subjektams ir Europos Parlamento nariams bei nacionalinių parlamentų nariams

19.5.2021 - (2021/2644(RSP))

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 ir 4 dalis
keičiantis šiuos pasiūlymus dėl rezoliucijų:
B9‑0269/2021 (S&D)
B9‑0271/2021 (Verts/ALE)
B9‑0273/2021 (RENEW)
B9‑0274/2021 (ECR)
B9‑0275/2021 (PPE)

Michael Gahler, Sandra Kalniete, David McAllister, Miriam Lexmann, Isabel Wiseler‑Lima, Radosław Sikorski
EPP frakcijos vardu
Pedro Marques, Marek Belka, Sven Mikser
S&D frakcijos vardu
Hilde Vautmans, Malik Azmani, Engin Eroglu, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Moritz Körner, Javier Nart, Samira Rafaela, Nicolae Ştefănuță, Marie‑Pierre Vedrenne
RENEW frakcijos vardu
Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Saskia Bricmont, Francisco Guerreiro, Eleonora Evi, Yannick Jadot, Tineke Strik, Henrike Hahn, Hannah Neumann, Alice Kuhnke, Pär Holmgren, Jakop G. Dalunde, Sara Matthieu, Markéta Gregorová, Benoît Biteau, Michèle Rivasi, Mounir Satouri, David Cormand, Viola Von Cramon‑Taubadel, Gwendoline Delbos‑Corfield
Verts/ALE frakcijos vardu
Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Assita Kanko, Bert‑Jan Ruissen, Elżbieta Kruk, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Nicola Procaccini, Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca
ECR frakcijos vardu
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin


Procedūra : 2021/2644(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
RC-B9-0269/2021
Pateikti tekstai :
RC-B9-0269/2021
Debatai :
Priimti tekstai :

Europos Parlamento rezoliucija dėl Kinijos atsakomųjų sankcijų, taikomų ES subjektams ir Europos Parlamento nariams bei nacionalinių parlamentų nariams

(2021/2644(RSP))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas ir pranešimus dėl padėties Kinijoje ir ES ir Kinijos santykių, visų pirma į 2021 m. sausio 21 d. rezoliuciją dėl represijų prieš demokratinę opoziciją Honkonge[1] ir 2020 m. gruodžio 17 d. rezoliuciją dėl priverstinio darbo ir uigūrų padėties Sindziango uigūrų autonominiame regione (XUAR)[2],

 atsižvelgdamas į savo ankstesnes su Honkongu susijusias rekomendacijas, ypač į 2017 m. gruodžio 13 d. rekomendaciją Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Honkongo praėjus 20 metų po perdavimo[3],

 atsižvelgdamas į savo 2021 m. sausio 20 d. rezoliuciją dėl 2020 m. metinio pranešimo dėl bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo[4],

 atsižvelgdamas į tai, kad 2019 m. Sacharovo premija buvo paskirta uigūrų ekonomistui Ilhamui Tohti, kovojančiam už Kinijos uigūrų mažumos teises,

 atsižvelgdamas į EP lyderių 2021 m. kovo 23 d. pareiškimą po Kinijos valdžios institucijų sprendimo taikyti sankcijas Žmogaus teisių pakomitečiui ir kitiems ES subjektams bei pareigūnams,

 atsižvelgdamas į savo pirmininko Davido Marios Sassoli, Žmogaus teisių pakomitečio pirmininkės Marios Arenos ir Delegacijos ryšiams su Kinijos Liaudies Respublika pirmininko Reinhardo Bütikoferio kalbas, pasakytas 2021 m. kovo 24 d. Parlamento plenarinės sesijos atidarymo metu,

 atsižvelgdamas į 2021 m. kovo 25 d. Europos tyrimų instituto vadovų pareiškimą,

 atsižvelgdamas į Komisijos pirmininkės pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai Josepo Borrellio kalbą, pasakytą per 2021 m. balandžio 28 d. Parlamente vykusias diskusijas dėl Kinijos atsakomųjų sankcijų, taikomų ES subjektams ir Europos Parlamento nariams bei nacionalinių parlamentų nariams, ir tolesnes diskusijas,

 atsižvelgdamas į 2021 m. kovo 29 d. Europos Parlamento pirmininko, Belgijos Atstovų Rūmų pirmininkės, Nyderlandų Karalystės Atstovų Rūmų pirmininkės ir Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkės bendrą pareiškimą dėl Kinijos sankcijų Parlamento nariams,

 atsižvelgdamas į 2021 m. kovo 22 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2021/478, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) 2020/1998 dėl ribojamųjų kovos su šiurkščiais žmogaus teisių pažeidimais priemonių[5], ir 2021 m. kovo 22 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2021/481, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2020/1999 dėl ribojamųjų kovos su šiurkščiais žmogaus teisių pažeidimais priemonių[6],

 atsižvelgdamas į 2021 m. kovo 12 d. G 7 pareiškimą dėl rinkimų sistemos pakeitimų Honkonge ir 2021 m. gegužės 5 d. G 7 užsienio reikalų ir vystymosi ministrų komunikatą,

 atsižvelgdamas į 2021 m. balandžio 17 d. Komisijos pirmininkės pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio atstovo spaudai pareiškimą dėl demokratiją palaikančių Honkongo aktyvistų nuteisimo,

 atsižvelgdamas į 2020 m. gruodžio 29 d. Komisijos pirmininkės pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio atstovo spaudai pareiškimą dėl žurnalistų, teisininkų ir žmogaus teisių gynėjų nuteisimo,

 atsižvelgdamas į 2021 m. kovo 22 d. Kinijos Liaudies Respublikos Užsienio reikalų ministerijos atstovo spaudai pranešimą dėl sankcijų atitinkamiems ES subjektams ir personalui,

 atsižvelgdamas į Tarybos pirmininko Ch. Michelio ir Komisijos pirmininkės U. von der Leyen bendrą pareiškimą dėl ES interesų ir vertybių gynimo sudėtingoje ir itin svarbioje partnerystėje, paskelbtą po 2020 m. birželio 22 d. įvykusio 22-ojo ES ir Kinijos aukščiausiojo lygio susitikimo,

 atsižvelgdamas į 2019 m. balandžio 9 d. įvykusio 21-ojo ES ir Kinijos aukščiausiojo lygio susitikimo bendrą pareiškimą,

 atsižvelgdamas į 2019 m. kovo 12 d. Komisijos ir Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės bendrą komunikatą „ES ir Kinija. Strateginė perspektyva“ (JOIN(2019)0005),

 atsižvelgdamas į Kinijos Liaudies Respublikos Konstitucijos 36 straipsnį, kuriuo visiems piliečiams užtikrinama religijos laisvė, ir jos 4 straipsnį, kuriuo įtvirtinamos etninių mažumų teisės,

 atsižvelgdamas į 2020 m. birželio 26 d. Jungtinių Tautų ekspertų raginimą imtis ryžtingų priemonių pagrindinėms laisvėms Kinijoje apsaugoti,

 atsižvelgdamas į 1966 m. gruodžio 16 d. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, kurį Kinija pasirašė 1998 m., bet iki šiol neratifikavo,

 atsižvelgdamas į Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutą,

 atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų konvenciją dėl kelio užkirtimo genocido nusikaltimui ir baudimo už jį,

 atsižvelgdamas į 1930 m. Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) konvencijos dėl priverstinio ar privalomojo darbo 2014 m. protokolą, kurio Kinija nepasirašė,

 atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 ir 4 dalis,

A. kadangi žmogaus teisių, demokratijos ir teisės viršenybės skatinimas ir paisymas turėtų sudaryti ilgalaikių ES ir Kinijos santykių pagrindą, nes ES yra įsipareigojusi remti šias vertybes vykdydama savo išorės veiksmus, o Kinija išreiškė ketinimą vadovautis jomis plėtodama vystomąjį ir tarptautinį bendradarbiavimą;

B. kadangi 2020 m. gruodžio 7 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) 2020/1998, kuriuo nustatomas ES visuotinis sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus režimas, pagal kurį ES gali nustatyti ribojamąsias priemones konkretiems asmenims, subjektams ir įstaigoms, įskaitant valstybinius ir nevalstybinius subjektus, atsakingiems už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir jų nepaisymą visame pasaulyje, juose dalyvaujantiems arba su jais susijusiems; kadangi svarbu pabrėžti, jog ES yra atsakinga už tai, kad naudotųsi šiuo reglamentu, kai daromi plataus masto žmogaus teisių pažeidimai;

C. kadangi 2021 m. kovo 22 d. ES Užsienio reikalų taryba patvirtino ribojamąsias priemones pagal ES visuotinį sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus režimą, taikomas Zhu Hailunui, buvusiam Kinijos Sindziango uigūrų autonominio regiono (XUAR) 13-ojo Liaudies kongreso vadovo pavaduotojui, Wangui Junzhengui, Sindziango gamybos ir statybos tarnybos (XPCC) partijos sekretoriui ir Kinijos XUAR Partijos komiteto sekretoriaus pavaduotojui, Wangui Mingshanui, XUAR Partijos komiteto Nuolatinio komiteto nariui ir XUAR Politinio ir teisės reikalų komiteto sekretoriui, Chenui Mingguo, Sindziango viešojo saugumo biuro (XPSB) direktoriui ir XUAR Liaudies Vyriausybės pirmininko pavaduotojui, ir XPCC viešajam saugumo biurui, kuris administruoja sulaikymo centrus Sindziange; kadangi šie keturi asmenys ir subjektas yra atsakingi už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, įskaitant plataus masto savavališkus sulaikymus ir žeminantį elgesį su XUAR gyvenančiais uigūrais ir kitoms musulmonų etninėms mažumoms priklausančiais asmenimis;

D. kadangi patvirtinus ES sąrašą vos po kelių akimirkų Kinijos Liaudies Respublikos Užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai paskelbė apie patvirtintas sankcijas penkiems EP nariams (Reinhardui Bütikoferiui, Michaeliui Gahleriui, Raphaëliui Glucksmannui, Ilhanui Kyuchyukui ir Miriam Lexmann), Parlamento Žmogaus teisių pakomitečiui, trims ES valstybių narių parlamentų nariams (Sjoerdui Wiemerui Sjoerdsmai, Samueliui Cogolati ir Dovilei Šakalienei), Europos Sąjungos Tarybos Politiniam ir saugumo komitetui, kurį sudaro 27 ES valstybių narių ambasadoriai, dviem mokslininkams (Adrianui Zenzui ir Björnui Jerdénui) ir dviem mokslinių tyrimų institutams (Kinijos studijų Merkatoriaus institutui (MERICS) Vokietijoje ir Demokratiškų šalių aljanso fondui Danijoje) už „Kinijos suverenumui daromą didelę žalą ir piktybiškai skleidžiamą melą bei dezinformaciją“;

E. kadangi, kaip rašoma atstovo spaudai pranešime spaudai, atitinkamiems asmenims ir jų šeimos nariams draudžiama atvykti į žemyninę Kiniją, Honkongą ir Makao ir kadangi jiems ir visoms su jais susijusioms įmonėms ar įstaigoms taip pat draudžiama turėti dalykinių ryšių su Kinija;

F. kadangi praėjus kelioms dienoms Kinija patvirtino sankcijas Jungtinės Karalystės, Kanados ir JAV parlamentų nariams, subjektams ir mokslinių tyrimų institutams, nes šios valstybės taip pat pradėjo taikyti priemones, nukreiptas prieš žmogaus teisių pažeidimus Sindziange;

G. kadangi Kinijos priemonės – tai išpuolis prieš visą Europos Sąjungą ir jos Parlamentą kaip Europos demokratijos ir vertybių šerdį ir išpuolis prieš mokslinių tyrimų laivę;

H. kadangi ES sankcijos yra nukreiptos prieš žmogaus teisių pažeidimus ir yra grindžiamos tarptautinėje teisėje įtvirtintomis teisėtomis ir proporcingomis priemonėmis, o Kinijos sankcijos neturi jokio teisinio pagrindo, yra visiškai nepagrįstos, savavališkos ir nukreiptos prieš tokių žmogaus teisių pažeidimų kritiką; kadangi šios sankcijos neabejotinai yra bandymas sulaikyti ES nuo tolesnio jos darbo ir veiksmų, nukreiptų prieš žmogaus teisių pažeidimus Kinijoje;

I. kadangi Kinija yra padariusi žmogaus teisių pažeidimų, sąmoningai pažeisdama savo dvišalius ir daugiašalius įsipareigojimus šiose srityse, ir kadangi autoritetinguose pranešimuose teigiama, kad žmogaus teisių padėtis Kinijoje yra blogiausia nuo žudynių Tiananmenio aikštėje dienos; kadangi Kinija nuolat teikė rezoliucijas Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybai, kuriomis siekiama „suverenumą, nesikišimą ir tarpusavio pagarbą“ padaryti pagrindiniais nediskutuotinais principais, o asmenų žmogaus teisių skatinimą ir apsaugą laikyti antraeilės svarbos klausimu;

J. kadangi 2020 m. gruodžio mėn. ES ir Kinija iš esmės susitarė dėl ES ir Kinijos visapusiško susitarimo dėl investicijų; kadangi Kinijos nustatytos sankcijos labai apsunkina Europos Parlamento galimybes tinkamai išnagrinėti visapusišką susitarimą dėl investicijų, nes bent jau Žmogaus teisių pakomitetis negali bendradarbiauti su Kinijos ekspertais; kadangi nėra priimtina palaikyti santykius prekybos ir investicijų srityje neatsižvelgiant į bendrą padėtį, susijusią su žmogaus teisių klausimais ir platesniais politiniais santykiais;

K. kadangi Kinijos paskelbtos sankcijos yra naujausias epizodas, bylojantis apie laipsnišką Kinijos komunistų partijos vadovybės perėjimą prie konfrontacinio požiūrio, kuriuo vadovaujantis, be kita ko, skleidžiama prieš ES nukreipta dezinformacija ir vykdomi kibernetiniai išpuoliai, o ES ir Kinijos santykiai tampa vis labiau įtempti dėl veiksmų prieš uigūrus ir kitas etnines mažumas, demokratijos suvaržymo Honkonge ir vis stiprėjančių konfrontacinių veiksmų Taivano sąsiauryje; kadangi, atsižvelgiant į tai, kad atsiskleidė esamos ES ir Kinijos strategijos trūkumai, ES ir Kinijos santykiai negali tęstis kaip įprastai;

L. kadangi po to, kai Kinija paskelbė sankcijas Europos Parlamento nariams, 2021 m. balandžio 30 d. Rusijos valdžios institucijos priėmė sprendimą taikyti sankcijas aštuoniems ES piliečiams, įskaitant Europos Parlamento pirmininką Davidą Sassoli ir Komisijos pirmininkės pavaduotoją Věrą Jourovą;

M. kadangi nuo 2014 m., kai Kinijos vyriausybė pradėjo vykdyti vadinamąją Aktyvios kovos su smurtiniu terorizmu kampaniją, kuri daugiausia nukreipta prieš uigūrų mažumą Sindziange, sulaikymo stovyklose, vadinamose „politinio perauklėjimo“ arba „mokymo“ centrais, įkalinta daugiau kaip milijonas žmonių – tai didžiausia masinio įkalinimo sistema pasaulyje; kadangi uigūrų tauta yra Kinijos vyriausybės pastangų sunaikinti išskirtinį jų, kaip tautos, tapatumą ir apskritai juos išnaikinti pasitelkiant tokias priemones, kaip kankinimai, priverstinis dingimas, masinis sekimas, kultūros ir religijos sunaikinimas, priverstinė moterų sterilizacija, seksualinis smurtas, reprodukcinės sveikatos teisių pažeidimai ir šeimos išskyrimas, auka; kadangi žmogaus teisių organizacijos įvertino, kad pagal tarptautinę teisę šie nusikaltimai galėtų būti prilyginami nusikaltimams žmoniškumui;

N. kadangi nuo to laiko, kai 2021 m. sausio 21 d. priimta Europos Parlamento rezoliucija, susidorojimo su politine opozicija Honkonge mastas vis auga – už taikų dalyvavimą protestuose nuteista daug demokratiją remiančių aktyvistų ir politinių atstovų, pvz., Joshua Wong, Martin Lee, Jimmy Lai, Andy Li ir Lester Shum, kai kuriais atvejais net neturint įrodymų apie aktyvų vaidmenį riaušėse; kadangi šių metų kovo mėn. padaryti Honkongo rinkimų sistemos pakeitimai, kurie yra labai svarbūs Honkongo politinės sistemos pasikeitimas, nes įvedamas žemyninės dalies patriotizmo reikalavimas ir Honkongo rinkimų komisijoje sutelkta galia ir įtaka, ir dėl to radikaliai sumažės tiesiogiai renkamų Honkongo įstatymų leidžiamosios tarybos atstovų dalis;

O. kadangi 10 ES valstybių narių vis dar turi galiojančias ekstradicijos sutartis su Kinija, pagal kurias uigūrai, Honkongo piliečiai, tibetiečiai ir Kinijos disidentai Europoje gali būti išsiųsti atgal į Kiniją dalyvauti politiniame teismo procese;

P. kadangi Honkongo gyventojas ir Švedijos pilietis Gui Minhai ir toliau kalinamas nepaisant daugybės Parlamento raginimų jį išlaisvinti;

1. kuo griežčiausiai smerkia Kinijos valdžios institucijų taikomas nepagrįstas ir savavališkas sankcijas, kurios prilygsta išpuoliui prieš žodžio laisvę, akademinę laisvę ir tarptautinį įsipareigojimą ginti visuotines žmogaus teises ir jų sampratą; primygtinai ragina Kinijos valdžios institucijas panaikinti šias nepagrįstas sankcijas;

2. reiškia visapusišką solidarumą su Europos Parlamento nariais, Žmogaus teisių pakomitečiu ir su visais kitais asmenimis ir subjektais, kuriems taikomos Kinijos sankcijos, konkrečiai Europos Sąjungos Tarybos Politiniu ir saugumo komitetu, nacionalinių parlamentų nariais, Švedijos ir Vokietijos mokslininkais ir Vokietijos bei Danijos mokslinių tyrimų institutais; reiškia visapusišką solidarumą su ne ES šalių, pvz., Jungtinės Karalystės, Kanados, JAV ir Australijos, parlamentų nariais, kuriems taip pat taikomos sankcijos;

3. dar kartą patvirtina, kad pagrindinės laisvės, saviraiškos laisvė, laisvas dalyvavimas sprendimų priėmimo procesuose, akademinė laisvė ir žmogaus teisių gynimas yra mūsų demokratijos ramsčiai ir kad ES ir Kinijos santykių srityje šių vertybių niekada nebus atsisakyta; pabrėžia, kad mėginimai bauginti yra bergždi ir kad mes, kaip išrinkti Europos Parlamento nariai, toliau aktyviai ir nepaliaujamai smerksime žmogaus teisių ir tarptautinės teisės pažeidimus bei dirbsime šioje srityje ir primygtinai raginsime ES ir toliau laikyti pagarbą žmogaus teisėms pagrindiniu visų jos išorės politikos priemonių elementu; šiuos Kinijos išpuolius laiko nuolatinio rungtyniavimo aspekto ES ir Kinijos santykiuose apraiška;

4. griežtai smerkia šį naują ir ankstesnį Kinijos valstybinių ir nevalstybinių subjektų mėginimą kištis į Europos Sąjungos ir jos valstybių narių demokratinį gyvenimą ir skleisti dezinformaciją viešose diskusijose; mano, kad sankcijos yra pastangų kontroliuoti tai, kas sakoma apie Kiniją visame pasaulyje, ir spręsti, ką galima kalbėti ir diskutuoti pasaulyje, dalis, ir laiko šias pastangas totalitarinės grėsmės dalimi;

5. pakartoja, kad yra itin susirūpinęs dėl įvairių pagrindinių teisių ir žmogaus teisių pažeidimų Kinijoje, žmogaus orumo žeminimo, teisių į kultūros laisvę ir religinius įsitikinimus ir žodžio laisvės, taikių susirinkimų ir asociacijų laisvės pažeidimų, o ypač dėl sistemingo uigūrų, tibetiečių, mongolų ir kitų etninių mažumų, žmogaus teisių gynėjų, aktyvių visuomenininkų, religinių grupių, žurnalistų ir peticijų pateikėjų bei protestuotojų prieš neteisingumą persekiojimo, taip pat dėl vis stiprėjančių represijų prieš visus, kurie reiškia skirtingą ir priešingą nuomonę, ypač Honkonge;

6. primena savo poziciją, išsakytą 2020 m. gruodžio 17 d. rezoliucijoje, kad pažeidimai Sindziange prilygsta nusikaltimams žmoniškumui, ir atkreipia dėmesį į daugėjančius tokių nusikaltimų įrodymus; primygtinai ragina ES ir jos valstybes nares sustiprinti pastangas siekti pakankamos tarptautinės paramos nepriklausomam Jungtinių Tautų tyrimui Sindziange; todėl palankiai vertina tai, kad į sąrašą pagal ES visuotinį sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus režimą buvo įtraukti keturi Kinijos asmenys ir vienas Kinijos subjektas, nes jie atsakingi už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus Kinijoje; primygtinai ragina Komisiją, Tarybą ir valstybes nares imtis visų būtinų priemonių ir naudotis visais turimais svertais, visų pirma ekonominiais svertais, siekiant įtikinti Kinijos vyriausybę uždaryti stovyklas ir nutraukti visus žmogaus teisių pažeidimus Sindziange ir kitose vietovėse, pavyzdžiui, Tibete;

7. apgailestauja dėl to, kad kelios tarptautinės bendrovės, konkrečiai drabužių ir tekstilės sektoriuje, buvo plačiai ir dideliu mastu boikotuotos po to, kai išreiškė susirūpinimą dėl pranešimų apie priverstinį darbą Sindziange ir priėmė sprendimą nutraukti tiekimo grandinės ryšius su Sindziangu, ir griežtai smerkia agresyvią politinę prievartą, kurią prieš jas vykdo Kinijos vyriausybė; dar kartą ragina, kad Komisija ir Europos išorės veiksmų tarnyba sparčiai užbaigtų rekomendacijas tiekimo grandinės verslui ir bendrovėms skirtas gaires dėl rizikos, kad bus naudojamasi priverstiniu uigūrų darbu, ir teiktų pagalbą skubiai nustatant alternatyvius tiekimo šaltinius;

8. reiškia susirūpinimą dėl to, kad atsakomosios priemonės, nukreiptos prieš ES ir valstybių narių institucijas ir jų darbą žmogaus teisių srityje, yra dalis sąmoningos strategijos, kuria siekiama susilpninti žmogaus teises tarptautiniu mastu ir tas teises iš naujo apibrėžti taip, kad jos galiausiai prarastų savo pirminę prasmę; apgailestauja dėl to, kad ES iki šiol taikytas požiūris ir priemonės nepadėjo užtikrinti apčiuopiamos pažangos Kinijos žmogaus teisių srityje, nes per pastarąjį dešimtmetį padėtis šioje srityje tik blogėjo; primygtinai ragina Komisiją parengti ir įgyvendinti holistinę ES strategiją, siekiant Kinijoje užtikrinti tikrą pažangą žmogaus teisių srityje;

9. mano, kad Kinijos atsakomosios sankcijos, nepagrįstos tarptautine teise, yra didelis žingsnis atgal ES ir Kinijos santykių srityje; mano, jog labai svarbu, kad ES ir visos jos institucijos susivienytų prieš šį išpuolį prieš Europos demokratiją ir gintų mūsų bendras vertybes; ragina Tarybos ir Komisijos pirmininkus pateikti aiškų pareiškimą, kad Kinijos sankcijos išrinktiems politikams nebus toleruojamos; mano, jog tikslinga ir būtina, kad Komisijos pirmininkės pavaduotojas ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis ir ES valstybės narės keltų šį klausimą dvišaliuose dialoguose su kolegomis iš Kinijos visais lygmenimis, ir prašo informuoti Parlamentą apie šias pastangas;

10. laikosi pozicijos, kad bet koks ES ir Kinijos visapusiško susitarimo dėl investicijų svarstymas ir bet kokia diskusija dėl jo ratifikavimo Europos Parlamente turi būti pagrįstai sustabdyti, kol Kinija taikys sankcijas; reikalauja, kad Kinija panaikintų sankcijas, jei norima, kad Parlamentas imtųsi visapusiško susitarimo dėl investicijų klausimu, nedarant poveikio galutinei visapusiško susitarimo dėl investicijų ratifikavimo proceso išdavai; tikisi, kad prieš imdamasi bet kokių veiksmų, kuriais siekiama sudaryti ir pasirašyti visapusišką susitarimą dėl investicijų, Komisija pasitars su Parlamentu; ragina Komisiją pasinaudoti diskusijomis dėl visapusiško susitarimo dėl investicijų kaip svertu siekiant pagerinti žmogaus teisių apsaugą ir paramą pilietinei visuomenei Kinijoje ir primena Komisijai, kad Parlamentas atsižvelgs į žmogaus teisių padėtį Kinijoje, be kita ko, ir Honkonge, kai jo bus prašoma pritarti visapusiškam susitarimui dėl investicijų;

11. pabrėžia, kad būtina skubiai iš naujo nustatyti ES ir Kinijos santykių pusiausvyrą ir tuo tikslu priimti priemonių rinkinį, kurį sudarytų autonominės priemonės, be kita ko, teisės aktai, nukreipti prieš užsienio subsidijų iškraipomąjį poveikį vidaus rinkai, tarptautinė viešųjų pirkimų priemonė, tiekimo grandinės teisės aktai, kuriuose numatomi privalomi išsamaus patikrinimo reikalavimai ir draudimas importuoti prekes, pagamintas naudojant priverstinį darbą, patobulintas ir sustiprintas ES reglamentas dėl užsienio investicijų tikrinimo, veiksminga kovos su prievarta priemonė, jei būtina, papildomos tikslinės priemonės pagal ES visuotinį sankcijų už žmogaus teisių pažeidimus režimą, kuriomis siekiama toliau kovoti su represijomis Sindziange ir Honkonge ir to, kad Kinija nutrauktų visus pažeidimus, tinkamai sprendžiami klausimai, susiję su Kinijos keliamomis grėsmėmis kibernetiniam saugumui ir civilinės ir karinės sričių sintezės programa;

12. primygtinai ragina Kinijos vyriausybę ratifikuoti ir įgyvendinti Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) konvenciją Nr. 29 dėl priverstinio darbo, TDO konvenciją Nr. 105 dėl priverstinio darbo panaikinimo, TDO konvenciją Nr. 87 dėl asociacijų laisvės ir teisės jungtis į organizacijas gynimo ir TDO konvenciją Nr. 98 dėl teisės jungtis į organizacijas ir vesti kolektyvines derybas; primygtinai ragina Kiniją ratifikuoti Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą;

13. ragina Kinijos ir Honkongo valdžios institucijas atkurti pasitikėjimą Honkongo demokratiniu procesu ir nedelsiant nutraukti demokratines vertybes propaguojančių asmenų persekiojimą; apgailestauja dėl to, kad ES Taryboje trūksta vienybės prieš demokratijos suvaržymą Honkonge nukreiptų priemonių priėmimo klausimu; primygtinai ragina Komisijos pirmininkės pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį ir Tarybą pasiūlyti ir priimti išvadas dėl Honkongo, neatsižvelgiant į tai, kad nėra vieningo pritarimo joms, ir ragina sustabdyti valstybių narių ekstradicijos sutarčių su Kinija galiojimą;

14. pabrėžia, kad reikia sukurti sistemą, pagal kurią būtų tikrinama, ar ES vidaus rinkoje veikiantys subjektai yra tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su žmogaus teisių pažeidimais Sindziange, ir nustatyti su prekyba susijusias priemones, pvz., draudimą dalyvauti viešuosiuose pirkimuose ir kitas sankcijas; primygtinai reikalauja, kad ES visais lygmenimis ir visose ES institucijose būtų užkirstas kelias su išnaudojimu susijusių technologijų, naudojamų žmogaus teisių pažeidimų atvejais, pirkimui;

15. ragina Europos Vadovų Tarybą laikytis griežtos pozicijos Kinijos sankcijų atžvilgiu ir priimti išvadas šiuo klausimu; laikosi nuomonės, kad į šias sankcijas ir neigiamus pokyčius bei padėties blogėjimą pačioje Kinijoje ir Kinijos, kaip tarptautinės veikėjos, atžvilgiu turėtų būti deramai atsižvelgta ir reaguojama šiuo metu atliekant bendro komunikato „ES ir Kinija. Strateginė perspektyva“ peržiūrą, siekiant pereiti prie tvirtesnės ES ir Kinijos strategijos su tikslu suvienyti visas valstybes nares;

16. ragina ES stiprinti koordinavimą ir bendradarbiavimą su JAV vykdant transatlantinį dialogą dėl Kinijos, įskaitant suderintą požiūrį į priemones, skirtas žmogaus teisių pažeidimų problemai spręsti, ir prašo, kad šis dialogas turėtų tvirtą parlamentinį aspektą;

17. mano, kad tai, jog sustabdytas ES ir Kinijos visapusiško susitarimo dėl investicijų ratifikavimas, neturėtų turėti įtakos kitiems prekybos ir investicijų susitarimams su regioniniais partneriais, įskaitant Taivaną;

18. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininkės pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams ir Kinijos Liaudies Respublikos vyriausybei ir parlamentui.

 

Atnaujinta: 2021 m. gegužės 19 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika