Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B9-0277/2021Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B9-0277/2021

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS sotavankien tilanteesta Armenian ja Azerbaidžanin viimeisimmän konfliktin jälkeen

19.5.2021 - (2021/2693(RSP))

työjärjestyksen 144 artiklan 5 kohdan ja 132 artiklan 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat päätöslauselmaesitykset:
B9-0277/2021 (The Left)
B9-0278/2021 (Verts/ALE)
B9-0279/2021 (S&D)
B9-0281/2021 (Renew)
B9-0288/2021 (PPE)

Michael Gahler, Andrey Kovatchev, Isabel Wiseler-Lima, Sandra Kalniete, Tom Vandenkendelaere, Andrius Kubilius, Peter van Dalen, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Vladimír Bilčík, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Seán Kelly, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Adam Jarubas, Janina Ochojska, José Manuel Fernandes, Paulo Rangel, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Stelios Kympouropoulos, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil
PPE-ryhmän puolesta
Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Isabel Santos
S&D-ryhmän puolesta
Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu
Renew-ryhmän puolesta
Viola Von Cramon-Taubadel, Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Pernando Barrena Arza, Idoia Villanueva Ruiz
The Left -ryhmän puolesta
Fabio Massimo Castaldo, Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos, Assita Kanko

Menettely : 2021/2693(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B9-0277/2021
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B9-0277/2021
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentin päätöslauselma sotavankien tilanteesta Armenian ja Azerbaidžanin viimeisimmän konfliktin jälkeen

(2021/2693(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Armeniasta ja Azerbaidžanista,

 ottaa huomioon 17. joulukuuta 2020 pidetyn EU:n ja Armenian kumppanuusneuvoston kokouksen ja 18. joulukuuta 2020 pidetyn EU:n ja Azerbaidžanin yhteistyöneuvoston kokouksen sekä niiden päätelmät,

 ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien (YK) peruskirjan, kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen YK:n yleissopimuksen, Euroopan ihmisoikeussopimuksen sekä sotavankien kohtelua koskevan kolmannen Geneven yleissopimuksen,

 ottaa huomioon 9. marraskuuta 2020 tehdyn Armenian, Azerbaidžanin ja Venäjän kolmenvälisen tulitaukosopimuksen, joka tuli voimaan 10. marraskuuta 2020,

 ottaa huomioon 19. maaliskuuta 2021 annetun Human Rights Watchin raportin ”Azerbaijan: Armenian POWs Abused in Custody’,

 ottaa huomioon 28. huhtikuuta 2021 annetun EU:n julkilausuman Armenian ja Azerbaidžanin äskettäisen konfliktin yhteydessä otetuista vangeista,

 ottaa huomioon 25. lokakuuta 2020, 30. lokakuuta 2020, 14. joulukuuta 2020, 13. huhtikuuta 2021 ja 5. toukokuuta 2021 annetut Etyjin Minskin ryhmän yhteispuheenjohtajien julkilausumat,

 ottaa huomioon 9. maaliskuuta 2021 annetun Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ilmoituksen Euroopan neuvoston ministerikomitealle työjärjestyksen säännön 39 nojalla annettavista Azerbaidžanin äskettäiseen aseelliseen konfliktiin liittyvistä väliaikaismääräyksistä,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 144 artiklan 5 kohdan ja 132 artiklan 4 kohdan,

A. ottaa huomioon, että kansainvälinen yhteisö on vuosina 1988–1994 käydystä Vuoristo‑Karabahin ensimmäisestä sodasta lähtien yrittänyt saada aikaan kestävän ja kattavan rauhanratkaisun Vuoristo-Karabahin konfliktiin Etyjin Minskin ryhmän yhteispuheenjohtajien johdolla;

B. ottaa huomioon, että viimeisimmässä Armenian ja Azerbaidžanin välisessä aseellisessa konfliktissa 27. syyskuuta ja 10. marraskuuta 2020 välisenä aikana yli 5 000 sotilasta sai surmansa, sadat siviilit loukkaantuivat tai kuolivat ja tuhannet siviilit joutuivat siirtymään asuinseuduiltaan; toteaa, että väestö kärsii konfliktista edelleen, koska tietoja sukulaisten olinpaikasta puuttuu, vain osa sotavangeista ja muista vangituista henkilöistä on palautettu, ruumiiden luovutuksessa on ongelmia, humanitaarisen avun perillepääsyn tiellä on esteitä ja perusinfrastruktuuria on tuhottu;

C. ottaa huomioon, että tämän pitkäaikaisen konfliktin vaikutuspiirissä olevat ihmiset ovat jo joutuneet kärsimään kohtuuttomasti; toteaa, että konflikti on kaiken kaikkiaan johtanut lukuisiin siviiliuhreihin, mitä ei voida hyväksyä;

D. toteaa, että vihollisuudet päättyivät 44 päivän kuluttua, kun Armenia, Azerbaidžan ja Venäjä sopivat täydellisestä tulitauosta Vuoristo-Karabahissa ja sen lähialueilla sopimuksella, joka allekirjoitettiin 9. marraskuuta 2020 ja tuli voimaan 10. marraskuuta 2020;

E. toteaa, että kolmenvälisen tulitaukosopimuksen 8 kohdassa määrätään sotavankien, panttivankien ja muiden pidätettyjen henkilöiden vaihdosta sekä surmansa saaneiden ruumiiden luovutuksesta; toteaa, että vaihdossa olisi noudatettava vastavuoroisuuden periaatetta;

F. ottaa huomioon, että sekä Armenia että Azerbaidžan ovat sotavankien kohtelua koskevan kolmannen Geneven yleissopimuksen sopimuspuolia ja että kyseisen sopimuksen 118 artiklassa määrätään, että sotavangit on viipymättä vapautettava ja kotiutettava aktiivisten vihollisuuksien päättyessä; ottaa huomioon, että kolmannen Geneven yleissopimuksen 13 artiklassa määrätään, että sotavankeja on jokaisena ajankohtana kohdeltava inhimillisesti ja että mitkään laittomat teot tai laiminlyönnit suojelijavallan puolelta, josta aiheutuu sen vallassa olevan sotavangin kuolema tai joka saattaa vakavaan vaaraan hänen terveytensä, eivät ole sallitut ja sellaista tekoa tai laiminlyöntiä pidetään sopimuksen törkeänä rikkomisena; ottaa huomioon, että yleissopimus suojaa myös sotavankeja väkivallan teoilta tai uhkauksilta sekä solvauksilta ja julkiselta uteliaisuudelta;

G. ottaa huomioon, että tulitaukoa ennen ja sen jälkeen pidätetyillä sotilashenkilöstöön kuuluvia ja siviilejä kohdellaan eri tavoin kansainvälisessä oikeudessa; katsoo yhtäältä, että tulitaukoa ennen ja sen jälkeen vangittuja sotilashenkilöstöön kuuluvia olisi pidettävä sotavankeina ja heidän olisi saatava Geneven yleissopimusten mukaista suojelua; katsoo toisaalta, että konfliktin aikana pidätettyjä siviilejä on pidettävä suojeltuina henkilöinä ja heitä suojellaan myös Geneven yleissopimusten nojalla; toteaa, että tulitauon jälkeen pidätettyjä siviilejä suojellaan sen sijaan ihmisoikeuksia koskevan kansainvälisen oikeuden nojalla;

H. toteaa, että vihollisuuksien keskeyttämisen jälkeen on toteutettu useita vankien, niin sotilaiden kuin siviilien, vaihtoja, joista viimeisin 4. toukokuuta 2021;

I. toteaa, että huolestuttavien tietojen mukaan Azerbaidžanissa pidetään vankina noin 200:aa armenialaista; ottaa huomioon, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on todennut vastaanottaneensa valituksia 249:stä Azerbaidžanin vangitsemasta armenialaisesta; toteaa, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on antanut väliaikaismääräykset 229 armenialaisen osalta ja näistä 183 on edelleen voimassa; ottaa huomioon, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin totesi 9. maaliskuuta 2021, ettei Azerbaidžan noudattanut määräyksiä, ja piti annettuja tietoja liian yleisluonteisina ja suppeina; toteaa, että Azerbaidžanin viranomaiset myönsivät pitävänsä 72:ta armenialaista vankinaan; toteaa, ettei Azerbaidžan ole toimittanut Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle mitään tietoja 112 muusta henkilöstä; toteaa, että muiden armenialaisten sotavankien kohtalosta ei ole tietoa; ottaa huomioon, että vihollisuuksien päättymisen jälkeen 73 armenialaista sotavankia ja siviiliä on kotiutettu Armeniaan;

J. ottaa huomioon, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle on tehty valituksia myös 16:sta Armenian väitetysti vangitsemasta azerbaidžanilaisesta, joista 12 palautettiin kotimaahansa joulukuussa 2020; ottaa huomioon, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin keskeytti työjärjestyksensä säännön 39 nojalla aloittamansa tutkinnan neljän muun henkilön osalta Armenian hallitukselta saatujen tietojen luonteen vuoksi;

K. ottaa huomioon, että on esitetty uskottavia tietoja siitä, että armenialaisia sotilaita ja siviilejä on otettu vangiksi myös vihollisuuksien päätyttyä 10. marraskuuta 2020; ottaa huomioon, että Azerbaidžanin viranomaiset väittävät näiden panttivankien ja vankien olevan terroristeja, jotka eivät ansaitse Geneven yleissopimuksen mukaista sotavangin asemaa;

L. ottaa huomioon, että Human Rights Watch raportoi 19. maaliskuuta 2021, että Azerbaidžanin turvallisuusjoukot ja asevoimat pahoinpitelivät armenialaisia sotavankeja kohtelemalla heitä julmasti ja halventavasti sekä kiduttamalla heitä joko pidätyksen tai siirtämisen aikana tai kun he olivat pidätettyinä eri pidätyskeskuksissa; toteaa, että Azerbaidžanin joukot ovat pidättäneet siviilejä väkivaltaisesti sekä kiduttaneet heitä ja pitäneet heitä epäinhimillisissä ja halventavissa vankilaoloissa, mikä on johtanut ainakin kahden Azerbaidžanissa vangittuna olevan kuolemaan; ottaa huomioon, että Azerbaidžanin joukot pidättivät nämä siviilit, vaikkei ollut näyttöä siitä, että he olisivat aiheuttaneet turvallisuusuhan, joka olisi oikeuttanut heidän pidättämisensä kansainvälisen humanitaarisen oikeuden nojalla; ottaa huomioon, että Azerbaidžan kiistää syytökset siitä, että armenialaisia sotavankeja on kohdeltu Geneven yleissopimusten vastaisesti;

M. ottaa huomioon, että internetissä ja sosiaalisessa mediassa kiertävissä videoissa on tietojen mukaan todisteita tapauksista, joissa molempien osapuolten asevoimien jäsenet ovat pahoinpidelleet ja kaltoinkohdelleet vangittuna olevia henkilöitä; toteaa, ettei ole viitteitä siitä, että Azerbaidžanin tai Armenian viranomaiset olisivat tutkineet näitä tapauksia nopeasti, julkisesti ja tehokkaasti tai että mahdolliset tutkimukset olisivat johtaneet rikossyytteisiin; ottaa huomioon syytökset, joiden mukaan sotavankeja ja muita suojeltuja henkilöitä olisi teloitettu laittomasti, heitä olisi kadonnut tahdonvastaisesti ja ruumiita olisi häpäisty;

N. ottaa huomioon, että komissio ilmoitti 17. toukokuuta myöntävänsä 10 miljoonan euron lisämäärärahan humanitaariseen apuun niiden siviilien auttamiseksi, jotka kärsivät viimeaikaisesta konfliktista Vuoristo-Karabahissa ja sen lähialueilla, ja toteaa, että EU on näin antanut yli 17 miljoonaa euroa hädänalaisille vihollisuuksien alusta syyskuussa 2020 lähtien;

O. katsoo, että kaikkien osapuolten olisi toimitettava ajantasaiset kartat miinakentistä, jotta siviilit voivat palata entisille konfliktialueille;

P. ottaa huomioon, että Bakussa 12. huhtikuuta 2021 avatussa sotasaavutuksia juhlistavassa puistossa on kertoman mukaan näytillä Armenian asevoimien varusteita, kuolleita ja kuolevia Armenian sotilaita esittäviä vahanukkeja sekä selleihin kahlittuja armenialaisia sotavankeja esittäviä malleja, ja katsoo, että tätä voidaan pitää väkivallan ihannointina ja se uhkaa lisätä vihamielistä asennetta ja yllyttää vihapuheeseen tai jopa jäljellä olevien sotavankien ja muiden armenialaisten siviilivankien epäinhimilliseen kohteluun, mikä pahentaa vihan ilmapiiriä ja on ristiriidassa virallisten sovintoa lupaavien julkilausumien kanssa;

Q. ottaa huomioon, että Azerbaidžanin joukot kävivät 12. toukokuuta 2021 Armenian alueella, mikä rikkoo Armenian alueellista koskemattomuutta ja kansainvälistä oikeutta; ottaa huomioon, että tämä Armenian suvereenin alueen loukkaus on jatkoa Azerbaidžanin edustajien, presidentti mukaan lukien, huolestuttaville julkilausumille, joiden voitiin tulkita esittävän aluevaatimuksia ja uhkaavan voimankäytöllä ja siten horjuttavan pyrkimyksiä alueen turvallisuuden ja vakauden edistämiseksi;

R. ottaa huomioon, että viime kuukausina on kotiutettu ruumiita sekä toimitettu humanitaarista apua konfliktista pahoin kärsineelle väestölle;

S. toteaa, että tarvitaan uusia toimia luottamuksen rakentamiseksi molempien maiden välille ja kestävän rauhan edistämiseksi;

1. vaatii vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta kaikki armenialaisvangit, sekä sotilas- että siviilivangit, jotka on pidätetty konfliktin aikana ja sen jälkeen, ja vaatii Azerbaidžania pidättäytymään mielivaltaisista pidätyksistä tulevaisuudessa; kehottaa osapuolia panemaan täysimääräisesti täytäntöön 9. marraskuuta 2020 tehdyn kolmenvälisen tulitaukosopimuksen, jossa määrätään sotavankien, panttivankien ja muiden vankien vaihdosta sekä vihollisuuksissa surmansa saaneiden ruumiiden luovutuksesta;

2. pitää valitettavina Armenian ja Azerbaidžanin välisen viimeisimmän Vuoristo-Karabahin sodan aikana tapahtuneita väkivaltaisuuksia; ilmaisee myötätuntonsa uhreille ja heidän perheilleen; pitää valitettavana tulitauon rikkomista, sillä tämä lisäsi inhimillistä kärsimystä ja johti uusiin ihmishenkien menetyksiin ja tuhoon; tuomitsee kaikki siviileihin kohdistuvat hyökkäykset ja muistuttaa, että kansainvälisen humanitaarisen oikeuden mukaisesti valtioilla on velvollisuus suojella siviilien henkeä;

3. kehottaa Azerbaidžanin hallitusta toimittamaan kattavat luettelot kaikista henkilöistä, joita se pitää vangittuina aseellisen konfliktin yhteydessä, ja antamaan tietoa heidän olinpaikastaan ja terveydestään, myös vankeudessa kuolleista henkilöistä;

4. palauttaa mieliin, että kadonneiden henkilöiden kohtaloa ja olinpaikkaa koskevien tietojen ilmoittamatta jättäminen voi merkitä tahdonvastaista katoamista, jota sekä Azerbaidžan että Armenia ovat sitoutuneet ehkäisemään; kehottaa kaikkia osapuolia tuomaan selkoa kadonneiden kohtaloon ja olinpaikkaan ja käsittelemään ruumiita ihmisarvoisella tavalla;

5. vaatii Azerbaidžanin hallitusta kunnioittamaan armenialaisvankien oikeudellisia takeita ja sallimaan asianajajien, lääkäreiden ja ihmisoikeuksien puolustajien pääsyn vankien luo ja helpottamaan näiden yhteydenpitoa sukulaistensa kanssa;

6. ilmaisee syvän huolensa uskottavista tiedoista, joiden mukaan armenialaisia sotavankeja ja muita vankeudessa olevia henkilöitä on pidetty ja pidetään parhaillaan halventavissa oloissa ja kohdeltu epäinhimillisesti ja kidutettu pidätyshetkellä tai pidätyksen aikana; tuomitsee kaikki kidutustapaukset ja tahdonvastaiset katoamiset, myös aseellisissa konflikteissa tapahtuneet, sekä kaltoinkohtelun ja ruumiiden häpäisemisen;

7. kehottaa Azerbaidžanin viranomaisia varmistamaan, että edelleen pidätettyinä oleville annetaan kaikki kansainvälisen ihmisoikeuksia koskevan ja humanitaarisen oikeuden edellyttämä suojelu, mihin kuuluu myös vapaus kidutuksesta ja epäinhimillisestä kohtelusta; kehottaa Armenian ja Azerbaidžanin viranomaisia suorittamaan riippumattomia, nopeita, julkisia ja tehokkaita tutkimuksia ja nostamaan syytteet kaikista uskottavista väitteistä Geneven yleissopimusten vakavista rikkomisista ja muista kansainvälisen oikeuden loukkauksista ja sotarikoksista, jotta voidaan varmistaa syyllisten saattaminen tilille teoistaan sekä uhrien oikeussuojakeinot, mahdollisesti asiaa käsittelevän kansainvälisen valtuuskunnan avulla; kehottaa Azerbaidžanin hallitusta tekemään täysimääräistä yhteistyötä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen kanssa, jotta voidaan tutkia armenialaisten vankien epäinhimillistä kohtelua koskevien tietojen paikkansapitävyys ja saattaa syylliset vastuuseen;

8. muistuttaa, että tällä hetkellä julkisesti ei ole saatavilla luotettavaa tietoa armenialaisvankiloissa olevista azerbaidžanilaisista sotavangeista ja muista vangeista;

9. muistuttaa kaikkia konfliktin osapuolia niiden velvoitteesta noudattaa kansainvälistä humanitaarista oikeutta, jossa kielletään kidutus ja muu halventava tai epäinhimillinen kohtelu, ja toistaa, että sotavankien kidutus ja kaltoinkohtelu ovat sotarikoksia;

10. tuomitsee jyrkästi sen, mitä tapahtui 9. huhtikuuta 2021, kun Azerbaidžanin viranomaiset lähettivät liikkeelle tyhjänä lentokoneen, jonka oli määrä kotiuttaa armenialaisvankeja; pitää tekoa äärimmäisen tunteettomana ja katsoo sen kertovan siitä yleisestä halveksuvasta asenteesta, jolla azerbaidžanilaiset suhtautuvat armenialaisvankeihin ja heidän perheisiinsä;

11. vaatii, että on välittömästi pidättäydyttävä vihamielisestä retoriikasta tai toimista, joiden voidaan tulkita yllyttävän vihaan tai suoranaiseen väkivaltaan tai tukevan rankaisemattomuutta tai jotka saattavat heikentää pyrkimyksiä luoda luottamusta, sovintoa, yhteistyötä ja kestävää rauhaa tukeva ilmapiiri ja edistää sitä;

12. kehottaa Azerbaidžanin hallitusta tekemään täysimääräistä yhteistyötä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen kanssa armenialaisten vankien osalta ja noudattamaan tuomioistuimen väliaikaismääräyksiä, joissa Azerbaidžan määrättiin toimittamaan yksityiskohtaiset tiedot vankien vankilaoloista, terveydentilasta ja heidän palauttamisekseen toteutetuista toimenpiteistä;

13. ilmaisee näkemyksenään, että kaikkien vankien vaihto ja surmansa saaneiden ruumiiden luovutus sekä tämän kysymyksen lopullinen ratkaiseminen on kiireellinen humanitaarinen kysymys, joka koskee erityisesti asianomaisten perheitä, ja katsoo, että se olisi kipeästi kaivattu ensimmäinen luottamusta lisäävä toimenpide alueen vakauttamisen aloittamiseksi;

14. kehottaa Azerbaidžanin hallitusta takaamaan asiaankuuluvien kansainvälisten järjestöjen, kuten Punaisen Ristin kansainvälisen komitean ja kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen eurooppalaisen komitean, vapaan ja esteettömän pääsyn vankien luo;

15. korostaa kiireellistä tarvetta varmistaa, että humanitaarinen apu pystyy tavoittamaan sitä tarvitsevat, että armenialaisväestön turvallisuus ja sen kulttuuriperinnön säilyminen varmistetaan Vuoristo-Karabahissa ja että maan sisäisesti siirtymään joutuneet henkilöt ja pakolaiset voivat palata entisiin asuinpaikkoihinsa;

16. vaatii voimakkaasti, että molemmat osapuolet pidättäytyvät kaikista sellaisista toimista, jotka tuhoaisivat armenialaisten perintöä Azerbaidžanissa ja azerbaidžanilaisten perintöä Armeniassa; kehottaa ennallistamaan hajotetut kohteet täysimääräisesti ja ottamaan kansainvälisen yhteisön tiiviimmin mukaan alueen maailmanperinnön suojeluun;

17. palauttaa mieliin kansainvälisen yhteisön Etyjin Minskin ryhmän yhteispuheenjohtajien johdolla toteuttamat ponnistukset löytää rauhanomainen, pysyvä, kattava ja kestävä ratkaisu Etyjin vuoden 2009 perusperiaatteiden (voimankäytöstä pidättäytyminen, alueellinen koskemattomuus sekä kansojen yhtäläiset oikeudet ja itsemääräämisoikeus) pohjalta Vuoristo-Karabahin alueen tulevan aseman määrittämiseksi; muistuttaa, että tämä voidaan saavuttaa vain poliittisella neuvotteluratkaisulla, johon kaikki asianosaiset osapuolet sitoutuvat aidosti; kehottaa kaikkia osapuolia käynnistämään mahdollisimman pian uudelleen korkean tason poliittisen vuoropuhelun Etyjin Minskin ryhmän yhteispuheenjohtajien johdolla; kehottaa Armenian ja Azerbaidžanin hallituksia sekä kansainvälisiä sovittelijoita ottamaan naiset järjestelmällisesti mukaan rauhanprosessiin ja kuulemaan naispuolisia ihmisoikeuksien puolustajia;

18. pitää valitettavana, että Etyjin Minskin ryhmään osallistuneet EU:n jäsenvaltiot eivät olleet läsnä tulitaukosopimuksesta neuvoteltaessa eikä EU osoittanut johtajuutta kahden korkea-arvoisen itäisen kumppaninsa tuomisessa neuvottelupöytään;

19. pitää valitettavana sotasaavutuksia juhlistavan puiston avaamista Bakussa 14. huhtikuuta 2021, sillä se lisää pitkään jatkunutta vihamielistä asennetta ja heikentää Armenian ja Azerbaidžanin keskinäistä luottamusta; vaatii tämän vuoksi sulkemaan puiston viipymättä;

20. kehottaa komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkopolitiikan ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa ja komissiota tarjoamaan sekä Armenialle että Azerbaidžanille kaiken tarvittavan avun tulitauon lujittamiseksi ja tukemaan vakauteen, jälleenrakennukseen, luottamuksen rakentamiseen ja sodanjälkeiseen kunnostukseen johtavia toimia sekä seuraamaan tiiviisti tulitaukomääräysten täytäntöönpanoa erityisesti sen valvontamekanismin osalta; kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa, komissiota ja jäsenvaltioita lisäämään tukeaan kansalaisyhteiskunnalle ja ihmisoikeuksien puolustajille ja tekemään niiden kanssa enemmän yhteistyötä erityisesti niiden työtä koskevien rajoitusten osalta; katsoo, että Euroopan unionin erityisedustajalla Etelä‑Kaukasiassa on tässä yhteydessä merkittävä rooli;

21. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan jatkossakin kiireellisen humanitaarisen avun antamista ja kansainvälisten järjestöjen tällä alalla ja kulttuuri- ja uskonnollisen perinnön suojelemiseksi tekemää työtä sekä tukemaan Armeniassa ja Azerbaidžanissa toimivia kansalaisyhteiskunnan järjestöjä, jotka aidosti edistävät sovintoa;

22. kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa yhdessä jäsenvaltioiden kanssa ottamaan syksyllä 2021 järjestettävässä tulevassa itäisen kumppanuuden huippukokouksessa esille Etelä-Kaukasian turvallisuuden, vakauden ja alueellisen yhteistyön;

23. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille, Etyjin pääsihteerille, Minskin ryhmän yhteispuheenjohtajille, Armenian presidentille, hallitukselle ja parlamentille sekä Azerbaidžanin presidentille, hallitukselle ja parlamentille.

 

Päivitetty viimeksi: 20. toukokuuta 2021
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö