Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos - RC-B9-0277/2021Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
RC-B9-0277/2021

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl karo belaisvių po naujausio Armėnijos ir Azerbaidžano konflikto

19.5.2021 - (2021/2693(RSP))

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnio 5 dalį ir 132 straipsnio 4 dalį
keičiantis šiuos pasiūlymus dėl rezoliucijų:
B9-0277/2021 (The Left)
B9-0278/2021 (Verts/ALE)
B9-0279/2021 (S&D)
B9-0281/2021 (RENEW)
B9-0288/2021 (PPE)

Michael Gahler, Andrey Kovatchev, Isabel Wiseler-Lima, Sandra Kalniete, Tom Vandenkendelaere, Andrius Kubilius, Peter van Dalen, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Vladimír Bilčík, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Seán Kelly, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Adam Jarubas, Janina Ochojska, José Manuel Fernandes, Paulo Rangel, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Stelios Kympouropoulos, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil
EPP frakcijos vardu
Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Isabel Santos
S&D frakcijos vardu
Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu
Frakcijos „Renew Europe“ vardu
Viola Von Cramon-Taubadel, Hannah Neumann
Verts/ALE frakcijos vardu
Pernando Barrena Arza, Idoia Villanueva Ruiz
The Left frakcijos vardu
Fabio Massimo Castaldo, Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos, Assita Kanko

Procedūra : 2021/2693(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
RC-B9-0277/2021
Pateikti tekstai :
RC-B9-0277/2021
Balsavimas :
Priimti tekstai :

Europos Parlamento rezoliucija dėl karo belaisvių po naujausio Armėnijos ir Azerbaidžano konflikto

(2021/2693(RSP))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Armėnijos ir Azerbaidžano,

 atsižvelgdamas į 2020 m. gruodžio 17 d. įvykusį ES ir Armėnijos partnerystės tarybos posėdį ir į 2020 m. gruodžio 18 d. įvykusį ES ir Azerbaidžano bendradarbiavimo tarybos posėdį bei jų atitinkamas išvadas,

 atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų (JT) Chartiją, JT konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą, Europos žmogaus teisių konvenciją ir Ženevos (III) konvenciją dėl elgesio su karo belaisviais,

 atsižvelgdamas į Armėnijos, Azerbaidžano ir Rusijos 2020 m. lapkričio 9 d. trišalį pareiškimą dėl ugnies nutraukimo, kuris įsigaliojo 2020 m. lapkričio 10 d.,

 atsižvelgdamas į organizacijos „Human Rights Watch“ 2021 m. kovo 19 d. ataskaitą „Azerbaidžanas: smurtas prieš laikomus armėnų karo belaisvius“,

 atsižvelgdamas į ES 2021 m. balandžio 28 d. pareiškimą dėl asmenų, patekusių į nelaisvę per pastarojo meto Armėnijos ir Azerbaidžano konfliktą,

 atsižvelgdamas į ESBO Minsko grupės pirmininkų 2020 m. spalio 25 d., 2020 m. spalio 30 d., 2020 m. gruodžio 14 d., 2021 m. balandžio 13 d. ir 2021m.gegužės 5 d. pareiškimus,

 atsižvelgdamas į Europos Žmogaus Teisių Teismo 2021 m. kovo 9 d. pranešimą Europos Tarybos Ministrų Komitetui, pateiktą pagal Teismo darbo tvarkos taisyklių 39 straipsnį, dėl laikinų priemonių, susijusių su pastarojo meto Armėnijos ir Azerbaidžano konfliktu,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnio 5 dalį ir 132 straipsnio 4 dalį,

A. kadangi nuo pirmojo 1988–1994 m. vykusio karo dėl Kalnų Karabacho tarptautinė bendruomenė, vadovaujama ESBO Minsko grupės pirmininkų, mėgina tarpininkauti, kad būtų sudarytas ilgalaikis ir išsamus taikos susitarimas, siekiant baigti Kalnų Karabacho konfliktą;

B. kadangi per naujausią Armėnijos ir Azerbaidžano ginkluotą konfliktą, kuris tęsėsi nuo 2020 m. rugsėjo 27 d. iki 2020 m. lapkričio 10 d., žuvo daugiau nei 5 000 kareivių, sužalojimus patyrė ir gyvybės neteko šimtai, o be namų liko tūkstančiai civilių; kadangi gyventojai ir toliau dėl jo kenčia, nes neturi informacijos apie artimųjų buvimo vietą, namo sugrįžo tik kai kurie karo belaisviai ir kiti nelaisvėje buvę asmenys, kyla problemų dėl žmonių palaikų grąžinimo, trukdoma gauti humanitarinę pagalbą, be to, buvo sugriauta pagrindinė infrastruktūra;

C. kadangi šio įsisenėjusio konflikto paliesti žmonės ir taip patiria pernelyg dideles kančias; kadangi konfliktas apskritai pasiglemžė neleistinai daug civilių aukų;

D. kadangi karo veiksmai buvo nutraukti po 44 dienų, Armėnijai, Azerbaidžanui ir Rusijai sudarius susitarimą dėl visiško ugnies nutraukimo Kalnų Karabache ir jo apylinkėse, kuris buvo pasirašytas 2020 m. lapkričio 9 d., o įsigaliojo 2020 m. lapkričio 10 d.;

E. kadangi trišalio pareiškimo dėl ugnies nutraukimo 8 punkte pažymima, kad turi įvykti apsikeitimas karo belaisviais, įkaitais ir kitais sulaikytaisiais bei žuvusiųjų palaikais; kadangi šis apsikeitimas turėtų būti vykdomas laikantis principo „visi už visus“;

F. kadangi ir Armėnija, ir Azerbaidžanas yra Ženevos (III) konvencijos dėl elgesio su karo belaisviais šalys, o šios konvencijos 118 straipsnyje pažymima, kad, nutraukus aktyvius karo veiksmus, karo belaisviai turi būti nedelsiant išlaisvinti ir repatrijuoti; kadangi Ženevos (III) konvencijos 13 straipsnyje pažymima, kad su karo belaisviais visada turi būti elgiamasi žmoniškai, o bet kokie sulaikančiosios šalies veiksmai ar aplaidumas, dėl kurių karo belaisvis miršta arba kyla rimtas pavojui jo sveikatai, draudžiami ir bus traktuojami kaip šiurkštus šios konvencijos pažeidimas; kadangi pagal konvenciją karo belaisviai taip pat saugomi nuo smurto ar bauginimo, įžeidinėjimo ir visuomenės smalsumo;

G. kadangi, vadovaujantis tarptautine teise, iki ir po ugnies nutraukimo sulaikytiems kariškiams ir civiliams taikomas skirtingas statusas; pirma, kadangi kariškis, paimtas į nelaisvę iki ir po ugnies nutraukimo, turėtų būti pripažįstamas karo belaisviu ir apsauga jam turėtų būti užtikrinama pagal Ženevos konvencijas; antra, kadangi civiliai, sulaikyti konflikto metu, turi būti pripažįstami saugomais asmenimis ir apsauga jiems taip pat užtikrinama pagal Ženevos konvencijas; tačiau kadangi civiliai, sulaikyti po ugnies nutraukimo, yra saugomi pagal tarptautinės žmogaus teisių teisės nuostatas;

H. kadangi nuo tada, kai buvo sustabdyti karo veiksmai, įvyko keletas apsikeitimų belaisviais – tiek kariais, tiek civiliais, – o paskutinysis jų buvo surengtas 2021 m. gegužės 4 d.;

I. kadangi, remiantis susirūpinimą keliančiais pranešimais, Azerbaidžanas nelaisvėje laiko apie 200 armėnų; kadangi, Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) teigimu, jis yra gavęs skundus dėl 249 armėnų, kuriuos į nelaisvę yra paėmęs Azerbaidžanas; kadangi EŽTT yra pritaikęs laikinas priemones dėl 229 armėnų, ir 183 iš jų tebegalioja; kadangi 2021 m. kovo 9 d. EŽTT padarė išvadą, kad Azerbaidžanas jų neįgyvendino, – tai matyti iš pateiktos informacijos, kuri yra pernelyg bendro pobūdžio ir ribota; kadangi Azerbaidžano valdžios institucijos pripažino, kad nelaisvėje laiko 72 armėnus; kadangi informacijos apie dar 112 asmenų Azerbaidžanas EŽTT nepateikė; kadangi kitų armėnų karo belaisvių likimas nežinomas; kadangi nuo tada, kai buvo nutraukti karo veiksmai, į Armėniją buvo repatrijuoti 73 karo belaisviai ir civiliai;

J. kadangi EŽTT taip pat yra gavęs skundus dėl 16 azerbaidžaniečių, tariamai paimtų į nelaisvę Armėnijos, kurių 12 buvo repatrijuota 2020 m. gruodžio mėn.; kadangi EŽTT, atsižvelgęs į Armėnijos vyriausybės pateiktos informacijos pobūdį, sustabdė savo nagrinėjimą pagal 39 straipsnį dėl dar 4 asmenų;

K. kadangi gauta patikimos informacijos apie tai, kad Armėnijos kariškiai ir civiliai paimami į nelaisvę ir po karo veiksmų nutraukimo 2020 m. lapkričio 10 d.; kadangi, Azerbaidžano valdžios institucijų teigimu, šie įkaitai ir kaliniai yra teroristai, nenusipelnantys karo belaisvio statuso pagal Ženevos konvenciją;

L. kadangi organizacija „Human Rights Watch“ 2021 m. kovo 19 d. pranešė, kad Azerbaidžano saugumo ir ginkluotosios pajėgos smurtavo prieš armėnų karo belaisvius: žiauriai ir žeminamai su jais elgėsi bei juos kankino juos paėmus į nelaisvę, pervežant arba laikant įvairiose sulaikymo įstaigose; kadangi Azerbaidžano pajėgos prievarta sulaiko civilius ir juos kankina bei laiko nežmoniškomis ir žeminamomis sulaikymo sąlygomis: dėl to mirė mažiausiai du Azerbaidžano nelaisvėje laikyti asmenys; kadangi Azerbaidžano pajėgos sulaikė šiuos civilius net ir neturėdamos įrodymų, kad jie būtų kėlę grėsmę saugumui, kuria būtų galima pateisinti jų suėmimą pagal tarptautinę humanitarinę teisę; kadangi Azerbaidžanas neigia kaltinimus, kad elgesys su armėnų karo belaisviais pažeidžia Ženevos konvencijų nuostatas;

M. kadangi internete ir socialinėje žiniasklaidoje platinami vaizdo įrašai liudija, kad prieš belaisvius smurtauja ir netinkamai su jais elgiasi abiejų šalių ginkluotosios pajėgos; kadangi nesama ženklų, kad Azerbaidžano ar Armėnijos valdžios institucijos būtų atlikusios greitą, viešą ir veiksmingą šių incidentų tyrimą arba kad remiantis šiais tyrimais, jei tokių būta, imtasi baudžiamojo persekiojimo; kadangi esama įtarimų dėl karo belaisvių ir kitų saugomų asmenų neteisminių egzekucijų, priverstinio dingimo ir mirusiųjų palaikų išniekinimo;

N. kadangi Komisija 2021 m. gegužės 17 d. paskelbė, kad skirs dar 10 mln. EUR dydžio humanitarinę pagalbą, reikalingą padėti per pastarojo meto konfliktą Kalnų Karabache ir jo apylinkėse nukentėjusiems civiliams, taigi nuo karo veiksmų pradžios 2020 m. rugsėjo mėn. ES pagalba žmonėms, kuriems ji būtina, viršija 17 mln. EUR;

O. kadangi visos šalys turi pateikti naujausius minų laukų žemėlapius, kad civiliai galėtų grįžti į regionus, kuriuose anksčiau liepsnojo konfliktas;

P. kadangi, kaip pranešama, 2021 m. balandžio 12 d. Baku atidarytame Karo trofėjų parke eksponuojama armėnų karinė įranga, mirusius ir mirštančius armėnų karius vaizduojantys vaško manekenai ir vienutėje grandinėmis surakintus armėnų karo belaisvius vaizduojantys manekenai, o tai gali būti suvokiama kaip smurto šlovinimas, taigi rizikuojama dar labiau kurstyti priešiškumą ir neapykantos retoriką ar netgi skatinti nežmoniškai elgtis su likusiais karo belaisviais ir kitais nelaisvėje laikomais armėnų civiliais, taip leidžiant įsišaknyti neapykantos atmosferai ir paneigiant bet kokius oficialius pareiškimus apie susitaikymą;

Q. kadangi 2021 m. gegužės 12 d. Azerbaidžano kariai trumpam įžengė į Armėnijos teritoriją, o tai prilygsta Armėnijos teritorinio vientisumo ir tarptautinės teisės pažeidimui; kadangi šis įsibrovimas į suverenią Armėnijos teritoriją įvyko po nerimą keliančių Azerbaidžano atstovų, įskaitant prezidentą, pareiškimų, kuriais, atrodytų, buvo keliamos teritorinės pretenzijos ir grasinama panaudoti jėgą bei taip pakirsti pastangas užtikrinti saugumą ir stabilumą regione;

R. kadangi pastaraisiais mėnesiais buvo repatrijuojami žmonių palaikai ir teikiama humanitarinė pagalba nuo konflikto labai nukentėjusiems gyventojams;

S. kadangi reikia iš naujo dėti pastangų, kad būtų kuriamas abiejų šalių tarpusavio pasitikėjimas ir daroma pažanga siekiant tvarios taikos;

1. ragina nedelsiant ir besąlygiškai paleisti visus per konfliktą ir po jo sulaikytus kalinamus armėnus – tiek karo belaisvius, tiek sulaikytus civilius, ir ragina Azerbaidžaną ateityje nebevykdyti savavališkų sulaikymų; primygtinai ragina šalis visiškai įgyvendinti 2020 m. lapkričio 9 d. trišalį pareiškimą dėl ugnies nutraukimo, kuriame numatyta apsikeisti karo belaisviais, įkaitais ir kitais sulaikytais asmenimis, taip pat per karo veiksmus žuvusių žmonių palaikais;

2. griežtai smerkia smurtą, kuris buvo vykdomas per naujausią Armėnijos ir Azerbaidžano karą dėl Kalnų Karabacho; reiškia solidarumą su jo aukomis ir jų šeimomis; griežtai smerkia ugnies nutraukimo paliaubų pažeidimą, sukėlusį dar daugiau žmonių kančių, mirčių ir turto sunaikinimo; smerkia visus išpuolius, nukreiptus prieš civilius gyventojus, ir primena valstybių pareigą pagal tarptautinę humanitarinę teisę saugoti civilių gyventojų gyvybes;

3. ragina Azerbaidžano vyriausybę pateikti išsamius visų dėl ginkluoto konflikto nelaisvėje laikomų asmenų, įskaitant nelaisvėje mirusius asmenis, sąrašus ir pateikti informaciją apie asmenų buvimo vietą ir sveikatos būklę;

4. atkreipia dėmesį į tai, kad informacijos apie dingusių asmenų likimą ir buvimo vietą neatskleidimas gali būti prilyginamas prievartiniam dingimui, kurio neleisti įsipareigojo ir Azerbaidžanas, ir Armėnija; ragina visas šalis išaiškinti dingusių asmenų likimą ir buvimo vietą ir oriai elgtis su žmonių palaikais;

5. ragina Azerbaidžano vyriausybę užtikrinti teisines garantijas, suteikti galimybę advokatams, gydytojams ir žmogaus teisių gynėjams susitikti su belaisviais armėnais ir palengvinti belaisvių galimybes bendrauti su giminaičiais;

6. reiškia didelį susirūpinimą dėl patikimų pranešimų, kuriuose nurodoma, kad karo belaisviai ir kiti nelaisvėje laikomi armėnai buvo ir yra laikomi žeminančiomis sąlygomis ir kad su jais buvo nežmoniškai elgiamasi bei jie buvo kankinami juos sulaikius arba kalinimo metu; smerkia visus kankinimo ir priverstinio dingimo atvejus, įskaitant kankinimą ir priverstinį dingimą per ginkluotą konfliktą, taip pat netinkamą elgesį su palaikais ir jų išniekinimą;

7. ragina Azerbaidžano valdžios institucijas užtikrinti, kad asmenims, kurie vis dar yra sulaikyti, būtų suteikta visa pagal tarptautinę žmogaus teisių ir humanitarinę teisę privaloma apsauga, įskaitant laisvę nuo kankinimo ir nežmoniško elgesio; ragina Armėnijos ir Azerbaidžano valdžios institucijas atlikti nepriklausomus, greitus, viešus ir veiksmingus tyrimus ir patraukti atsakomybėn dėl visų patikimų įtarimų dėl šiurkščių Ženevos konvencijų pažeidimų ir kitų tarptautinės teisės pažeidimų bei karo nusikaltimų, siekiant užtikrinti, kad atsakingi asmenys atsakytų už savo veiksmus ir kad būtų ginamos nukentėjusiųjų teisės, galbūt padedant specialiai tarptautinei misijai; ragina Azerbaidžano vyriausybę visapusiškai bendradarbiauti su EŽTT siekiant ištirti pranešimų apie nužmoginantį elgesį su belaisviais armėnais pagrįstumą ir patraukti atsakingus asmenis atsakomybėn;

8. primena, kad šiuo metu nėra viešai prieinamos patikimos informacijos apie Armėnijoje kalinamus karo belaisvius ir sulaikytus azerbaidžaniečius;

9. primena visoms konflikto šalims apie jų pareigą laikytis tarptautinės humanitarinės teisės, pagal kurią draudžiamas kankinimas ir kitoks žeminantis ar nežmoniškas elgesys, ir pakartoja, kad karo belaisvių kankinimas ir netinkamas elgesys su jais yra karo nusikaltimai;

10. griežtai smerkia 2021 m. balandžio 9 d. įvykusį incidentą, kai Azerbaidžano valdžios institucijos lėktuvą, kuriuo turėjo būti repatrijuoti armėnų belaisviai, atsiuntė tuščią; mano, kad tai labai nejautrus poelgis ir, be to, rodo bendrą niekinantį Azerbaidžano požiūrį į belaisvius armėnus ir jų šeimas;

11. pabrėžia, kad skubiai būtina susilaikyti nuo bet kokios priešiškos retorikos ar veiksmų, kurie gali būti suvokiami kaip neapykantos kurstymas ar akivaizdus smurtas arba nebaudžiamumo skatinimas, arba veiksmų, kurie gali kenkti pastangoms sukurti ir skatinti aplinką, palankią pasitikėjimui ir susitaikymui, bendradarbiavimui ir tvariai taikai;

12. ragina Azerbaidžano vyriausybę visapusiškai bendradarbiauti su EŽTT belaisvių armėnų klausimu ir laikytis Teismo laikinųjų priemonių, kuriomis Azerbaidžanas buvo įpareigotas pateikti išsamią informaciją apie belaisvių laikymo sąlygas, jų sveikatos būklę ir priemones, kurių imtasi jiems grąžinti;

13. mano, kad apsikeitimas visais belaisviais ir žuvusiųjų ir mirusiųjų palaikais bei galutinis šios problemos išsprendimas yra neatidėliotinai spręstinas humanitarinis klausimas, ypač nukentėjusių asmenų šeimoms, ir tai būtų pirmoji ir gyvybiškai svarbi pasitikėjimo stiprinimo priemonė, kad regione būtų sukurta stabilumo užuomazga;

14. ragina Azerbaidžano vyriausybę užtikrinti laisvą ir nevaržomą galimybę pas belaisvius patekti atitinkamoms tarptautinėms organizacijoms, pvz., Tarptautiniam Raudonojo Kryžiaus komitetui ir Europos komitetui prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą;

15. pabrėžia, jog reikia skubiai užtikrinti, kad humanitarinė pagalba pasiektų tuos, kuriems jos reikia, kad būtų užtikrintas Kalnų Karabacho gyventojų armėnų ir jų kultūros paveldo saugumas ir kad šalies viduje perkeltiems asmenims ir pabėgėliams būtų leidžiama grįžti į savo buvusias gyvenamąsias vietas;

16. primygtinai reikalauja, kad abi šalys susilaikytų nuo bet kokių veiksmų, kuriais būtų naikinamas armėnų paveldas Azerbaidžane ir azerbaidžaniečių paveldas Armėnijoje; ragina visiškai restauruoti sugriautus objektus, o tarptautinę bendruomenę – labiau įsitraukti užtikrinant pasaulio paveldo apsaugą regione;

17. primena ESBO Minsko grupės pirmininkų vadovaujamos tarptautinės bendruomenės pastangas rasti taikų, ilgalaikį, visapusišką ir tvarų sprendimą remiantis ESBO 2009 m. pagrindiniais principais (jėgos nenaudojimo, teritorinio vientisumo ir tautų lygiateisiškumo ir laisvo apsisprendimo principais), siekiant nustatyti būsimą Kalnų Karabacho regiono statusą; primena, kad tai galima pasiekti tik derybomis radus politinį sprendimą ir iš tiesų įsipareigojus visoms susijusioms šalims; ragina šalis kuo greičiau atnaujinti aukšto lygio politinį dialogą, kurį globotų ESBO Minsko grupės pirmininkai; ragina Armėnijos ir Azerbaidžano vyriausybes, taip pat tarptautinius tarpininkus sistemingai įtraukti moteris į taikos procesą ir konsultuotis su žmogaus teisių gynėjomis;

18. apgailestauja, kad ES valstybės narės, dalyvaujančios ESBO Minsko grupėje, nedalyvavo tarpininkaujant derantis dėl susitarimo dėl ugnies nutraukimo ir kad ES neparodė vadovaujančio vaidmens sėsti prie derybų stalo pakviesdama dvi iš savo labai vertinamų Rytų šalių partnerių;

19. smerkia tai, kad Baku atidarytas vadinamasis Trofėjų parkas, kurį visuomenė gali lankyti 2021 m. balandžio 14 d., nes juo dar labiau stiprinami ilgalaikiai priešiški jausmai ir trukdoma Armėnijos ir Azerbaidžano tarpusavio pasitikėjimui; todėl primygtinai ragina nedelsiant jį uždaryti;

20. ragina Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininkės pavaduotoją ir Komisiją tiek Armėnijai, tiek Azerbaidžanui pasiūlyti visą būtiną pagalbą siekiant konsoliduoti ugnies nutraukimą ir remti visas pastangas, kuriomis siekiama stabilumo, atstatymo, pasitikėjimo stiprinimo ir atkūrimo po karo, taip pat atidžiai stebėti, kaip įgyvendinamos ugnies nutraukimo paliaubų nuostatos, ypač kiek tai susiję su jo stebėsenos mechanizmu; ragina Europos išorės veiksmų tarnybą, Komisiją ir valstybes nares didinti paramą pilietinei visuomenei ir žmogaus teisių gynėjams ir su jais bendradarbiauti, ypač jų veiklos ribojimo atvejais; mano, kad šiuo požiūriu svarbus vaidmuo tenka ES specialiajam įgaliotiniui Pietų Kaukaze;

21. ragina Komisiją ir valstybes nares toliau remti skubios humanitarinės pagalbos teikimą ir tarptautinių organizacijų darbą šioje srityje bei kultūros ir religinio paveldo apsaugą, taip pat remti Armėnijos ir Azerbaidžano pilietinės visuomenės organizacijas, kurios iš tiesų prisideda prie susitaikymo;

22. ragina Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį ir Komisijos pirmininkės pavaduotoją kartu su valstybėmis narėmis 2021 m. rudenį įvyksiančiame kitame Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikime taip pat spręsti saugumo, stabilumo ir regioninio bendradarbiavimo Pietų Kaukaze klausimus;

23. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojui, Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, ESBO generaliniam sekretoriui, Minsko grupės pirmininkams, Armėnijos prezidentui, vyriausybei ir parlamentui bei Azerbaidžano prezidentui, vyriausybei ir parlamentui.

Atnaujinta: 2021 m. gegužės 20 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika