Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B9-0290/2021Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B9-0290/2021

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Tšadin tilanteesta

19.5.2021 - (2021/2695(RSP))

työjärjestyksen 144 artiklan 5 kohdan ja 132 artiklan 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat päätöslauselmaesitykset:
B9‑0290/2021 (Verts/ALE)
B9‑0292/2021 (S&D)
B9‑0293/2021 (Renew)
B9‑0294/2021 (ECR)
B9‑0295/2021 (PPE)

Michael Gahler, Željana Zovko, Isabel Wiseler‑Lima, Sandra Kalniete, David McAllister, Andrey Kovatchev, Antonio López‑Istúriz White, Sara Skyttedal, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Vladimír Bilčík, Róża Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Seán Kelly, Romana Tomc, Magdalena Adamowicz, Tomáš Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Janina Ochojska, Loucas Fourlas, José Manuel Fernandes, Paulo Rangel, Stanislav Polčák, Inese Vaidere, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Stelios Kympouropoulos, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Ioan‑Rareş Bogdan
PPE-ryhmän puolesta
Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Maria Arena
S&D-ryhmän puolesta
Jan‑Christoph Oetjen, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Svenja Hahn, Irena Joveva, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Karen Melchior, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans
Renew-ryhmän puolesta
Michèle Rivasi, Salima Yenbou, Hannah Neumann, Mounir Satouri
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Anna Fotyga, Karol Karski, Assita Kanko, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Eugen Jurzyca, Ryszard Czarnecki, Bogdan Rzońca, Adam Bielan, Raffaele Fitto, Witold Jan Waszczykowski, Joanna Kopcińska, Elżbieta Kruk, Carlo Fidanza
ECR-ryhmän puolesta
Fabio Massimo Castaldo


Menettely : 2021/2695(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B9-0290/2021
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B9-0290/2021
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentin päätöslauselma Tšadin tilanteesta

(2021/2695(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon 16. syyskuuta 2020 antamansa päätöslauselman EU:n ja Afrikan turvallisuusyhteistyöstä Sahelin alueella, Länsi-Afrikassa ja Afrikan sarvessa[1],

 ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 20. huhtikuuta 2021 antaman julkilausuman presidentti Idriss Déby Itnon kuolemasta,

 ottaa huomioon YK:n pääsihteerin tiedottajan 20. huhtikuuta 2021 antaman julkilausuman Tšadista,

 ottaa huomioon 5. toukokuuta 2021 annetun G7-maiden ulko- ja kehitysministerien tiedotteen,

 ottaa huomioon Afrikan unionin rauhan ja turvallisuuden neuvoston tiedonhankintavaltuuskunnan raportin Tšadiin 29. huhtikuuta–5. toukokuuta 2021 tekemästään matkasta,

 ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston ja G5 Sahel -ryhmän jäsenvaltioiden 28. huhtikuuta 2020 antaman yhteisen julkilausuman Sahelin turvallisuudesta, vakaudesta ja kehityksestä,

 ottaa huomioon 16. huhtikuuta 2021 annetut neuvoston päätelmät, joissa vahvistetaan EU:n ja Sahelin välisen vakaan ja pitkän aikavälin kumppanuuden merkitys,

 ottaa huomioon Euroopan kehitysrahaston (EKR) kansallisen Tšadia koskevan maaohjelman 2014–2020,

 ottaa huomioon Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän (AKT) ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen 11. maaliskuuta 2021 antaman päätöslauselman demokratiasta ja perustuslakien kunnioittamisesta EU:ssa ja AKT-maissa,

 ottaa huomioon Tšadin perustuslain,

 ottaa huomioon Cotonoun sopimuksen,

 ottaa huomioon 27. kesäkuuta 1981 annetun ja 21. lokakuuta 1986 voimaan tulleen Afrikan peruskirjan ihmisoikeuksista ja kansojen oikeuksista,

 ottaa huomioon Afrikan peruskirjan demokratiasta, vaaleista ja hyvästä hallinnosta,

 ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 144 artiklan 5 kohdan ja 132 artiklan 4 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Tšadin presidentti Idriss Déby Itno, joka oli ollut vallassa 31 vuotta, kuoli 20. huhtikuuta 2021 sotilaallisessa yhteenotossa kapinallisryhmien kanssa yhden päivän kuluttua siitä, kun hänet oli julistettu 11. huhtikuuta pidettyjen presidentinvaalien voittajaksi;

B. ottaa huomioon, että Idriss Débyn kuoleman jälkeen siirtymäkauden sotilasneuvosto järjesti perustuslain vastaisen vallansiirron ja perusti siirtymäkauden hallituksen, jota johtaa Tšadin presidentin poika Mahamat Idriss Déby; ottaa huomioon, että siirtymäkauden sotilasneuvosto keskeytti perustuslain soveltamisen, hajotti hallituksen ja kansalliskokouksen ja laati ”siirtymäkauden peruskirjan”, joka korvaa perustuslain 18 kuukauden pituisena ajanjaksona ja joka voidaan uusia kerran;

C. ottaa huomioon, että Tšadin perustuslaissa säädettiin, että jos valtionpäämiestä ei ole tai hän on pysyvästi estynyt, väliaikaisena presidenttinä toimii kansalliskokouksen puhemies, jonka on järjestettävä vaalit 45–90 päivän kuluessa;

D. ottaa huomioon, että siirtymäkauden sotilasneuvosto nimitti 2. toukokuuta siirtymäkauden hallituksen, jolla on siviilipääministeri Albert Pahimi Padacke ja johon osallistuu joitakin oppositiopoliitikkoja; ottaa huomioon, että Padacke tuli toiseksi 11. huhtikuuta pidetyissä presidentinvaaleissa, vaikka häntä pidettiin yhtenä edesmenneen presidentti Débyn liittolaisista ja oli palvellut pääministerinä vuosina 2016–2018;

E. ottaa huomioon, että Afrikan unionin rauhan ja turvallisuuden neuvoston tiedonhankintavaltuuskunta Tšadiin 29. huhtikuuta–5. toukokuuta 2021 korosti, että on tärkeää laatia Tšadille toteuttamiskelpoinen ja yleisesti hyväksyttävä perustuslaki, ja katsoo, että siirtymäkauden peruskirja on riittämätön takaamaan väestön poliittiset ja kansalaisoikeudet siirtymäkauden aikana;

F. ottaa huomioon, että 27. huhtikuuta 2021 sotilashallitus käytti suhteetonta ja laitonta aseellista voimaa mielenosoittajia vastaan; ottaa huomioon, että ihmisoikeusjärjestöt ja kansainvälinen yhteisö, Afrikan unioni ja Euroopan unioni mukaan lukien, tuomitsivat voimankäytön laajasti; ottaa huomioon, että presidentti Débyn kuoleman jälkeen on kuollut ainakin kuusi ihmistä, kymmeniä on loukkaantunut ja monia on pidätetty mielivaltaisesti ja vangittu vastauksena mielenosoituksiin; ottaa huomioon, että arvioiden mukaan yhteydenotoissa on pidätetty yli 600 ihmistä;

G. ottaa huomioon, että presidentti Débyn toimikautta leimasivat järjestelmälliset ja jatkuvat ihmisoikeusloukkaukset;

H. ottaa huomioon, että vaaleja edeltävää aikaa leimasivat yli 112 poliittisen vastustajan ja ihmisoikeuksien puolustajan vainoaminen ja mielivaltaiset pidätykset; ottaa huomioon, että vaalikampanjaa edeltäneinä viikkoina turvallisuusjoukot käyttivät suhteetonta ja laitonta voimaa rauhanomaisia mielenosoittajia vastaan; ottaa huomioon, että oppositio ja eräät kansalaisyhteiskunnan edustajat suurelta osin boikotoivat vaaleja;

I. ottaa huomioon, että Sahelin alueen turvallisuustilanne on heikentynyt merkittävästi viime vuosina, mikä uhkaa vakavasti alueellista ja kansainvälistä turvallisuutta; ottaa huomioon, että ihmisoikeusloukkaukset ja joukkomurhat ovat yleisiä; ottaa huomioon, että Sahelin alueella väkivaltaisten ääriliikkeiden toiminta lisääntyi enemmän kuin muilla alueilla vuonna 2019; ottaa huomioon, että monikansalliset joukot ovat vuonna 2015 tapahtuneesta perustamisestaan lähtien hätistäneet terroristiryhmät pois monilta niiden hallinnassa olevilta alueilta, mutta Sahel on silti edelleen erittäin epävakaa;

J. ottaa huomioon, että Tšad on kärsinyt suuresti terroritoiminnasta ja terrori-iskuista; ottaa huomioon, että Boko Haram, joka on vuodesta 2015 ollut liitossa Islamilaisen valtion kanssa, on levinnyt koko alueelle ja aiheuttanut merkittävää väestön siirtymistä Tšad-järven laaksossa; ottaa huomioon, että Tšadissa on tällä hetkellä 133 000 maan sisällä siirtymään joutunutta henkilöä ja noin 500 000 pakolaista; ottaa huomioon, että sotilaalliset yhteenotot kapinallisryhmien, kuten Front for Change ja Concord in Chad (FACT), kanssa ovat voimistuneet tämän vuoden vaalien jälkeen; ottaa huomioon, että Tšadin armeija on äskettäin väittänyt voittaneensa FACTin; ottaa huomioon, että siirtymäkauden sotilasneuvosto hylkäsi FACTin aseistettujen kapinallisryhmien ehdotuksen tulitauosta ja neuvottelujen käymisestä;

K. ottaa huomioon, että EU tukee G5 Sahel -ryhmää, joka on Burkina Fason, Tšadin, Malin, Mauritanian ja Nigerin välinen yhteinen puolustusjärjestely ja joka koordinoi alueellista kehitystä ja turvallisuutta koskevia toimia terrorismin torjumiseksi ja vakauden luomiseksi alueelle, ja että Tšadin armeija on tässä keskeisessä asemassa; ottaa huomioon, että Malissa toteutettavan EU:n koulutusoperaation (EUTM) toimeksiantoa laajennettiin maaliskuussa 2020 kattamaan neuvonnan ja koulutuksen tarjoaminen G5 Sahel -maiden kansallisille asevoimille, Tšad mukaan luettuna; ottaa huomioon, että G5 Sahel -ryhmän jäsenet ovat nimenneet Mauritanian ja Nigerin sovittelijoiksi, jotta varmistetaan osallistava vuoropuhelu kaikkien Tšadin nykyisten levottomuuksien osapuolten välillä ja luodaan edellytykset yhteisymmärrykseen perustuvalle, rauhanomaiselle ja onnistuneelle siirtymälle;

L. ottaa huomioon, että vaikka Tšad on öljyntuottajamaa, köyhyys, puutteellinen elintarviketurva, korruptio, rankaisemattomuus, naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta ja taloudellisten mahdollisuuksien puute ovat yleisiä; ottaa huomioon, että vuoden 2019 inhimillisen kehityksen indeksissä maa oli 189 maan joukossa sijalla 187;

M. ottaa huomioon, että EU tukee kehitystä, rauhaa ja turvallisuutta edistäviä toimia Tšadissa ja koko Sahelin alueella EKR:n, Afrikan rauhanrahaston, vakautta ja rauhaa edistävän välineen ja EU:n Afrikka-hätärahaston kautta; ottaa huomioon, että EU myönsi vuosina 2014–2020 Tšadille 542 miljoonaa euroa EKR:stä tukeakseen muun muassa oikeusvaltioperiaatteen lujittamista; ottaa huomioon, että tulevan Euroopan rauhanrahaston on määrä ottaa hoitaakseen Afrikan rauhanrahaston tehtävät 1. heinäkuuta 2021;

1. pitää valitettavana presidentti Idriss Débyn surmaamista ja viimeaikaisia väkivaltaisuuksia ja ihmishenkien menetyksiä, jotka ovat seurausta aseellisten ryhmien hyökkäyksistä alueella; toistaa olevansa huolissaan Tšadin pitkittyneestä kriisistä ja pohjoisen epävakaasta turvallisuustilanteesta ja tuomitsee jyrkästi toistuvat ihmisoikeuksien sekä kansainvälisen oikeuden ja humanitaarisen oikeuden loukkaukset;

2. tuomitsee siirtymäkauden sotilasneuvoston 20. huhtikuuta 2021 toteuttaman vallankaappauksen, sitä seuranneen Tšadin perustuslain soveltamisen keskeyttämisen ja hallituksen hajottamisen; torjuu siirtymäkauden sotilasneuvoston laatiman peruskirjan, johon ei ole sovellettu demokraattista kuulemisprosessia;

3. on vakuuttunut siitä, että Tšadin yhteiskunnan nykyisiä jakolinjoja ei voida ratkaista sotilaallisin keinoin, ja kehottaa kaikkia osapuolia pidättymään väkivaltaisista toimista, osallistumaan poliittiseen vuoropuheluun ja turvaamaan siviiliväestön elämän;

4. kehottaa siirtymäkauden sotilasneuvostoa varmistamaan esteettömän ja nopean paluun perustuslailliseen järjestykseen ja varmistamaan demokraattisten arvojen vaalimisen; panee merkille, että siirtymäkauden siviilihallituksen nimittäminen, johon kuuluu myös joidenkin oppositioryhmien jäseniä, on ensimmäinen askel perustuslailliseen järjestykseen palaamiseksi; kehottaa lisäksi siirtymäkauden sotilasneuvostoa luomaan ja varmistamaan edellytykset hallituksen ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden väliselle osallistavalle kansalliselle vuoropuhelulle ja varmistamaan mahdollisimman pian rauhanomaisen, siviilijohtoisen ja kiireellisen siirtymisen demokraattisiin, vapaisiin ja oikeudenmukaisiin vaaleihin, joiden tuloksena olisi demokraattisesti valittu presidentti ja osallistava hallitus;

5. katsoo, että todellisen demokratiaan siirtymisen ja uudistusten on oltava siviilijohtoisia ja että niiden on mahdollistettava kansalaisyhteiskunnan järjestöjen, naisten ja nuorten, oppositiopuolueiden ja vapaan lehdistön täysipainoinen ja aktiivinen osallistuminen ja että näiden olisi voitava toimia vapaina väkivallasta, pelottelusta ja rajoituksista;

6. tuomitsee mielenosoitusoikeuden rajoittamisen ja siirtymäkauden sotilasneuvoston mielenosoittajia vastaan käyttämän väkivallan; vaatii siirtymäkauden sotilasneuvostoa vapauttamaan kaikki äskettäisten mielenosoitusten johdosta vangitut; kehottaa lisäksi perustamaan riippumattoman ja puolueettoman tutkintakomission tutkimaan mielenosoitusten aikana tapahtuneita väärinkäytöksiä ja mahdollisia ihmisoikeusloukkauksia, mukaan lukien ilmeisen tarpeeton tai kohtuuton voimankäyttö mielenosoitusten hajottamiseksi;

7. on huolissaan korruptiosta ja rankaisemattomuudesta Tšadissa; toteaa, että epäonnistuminen ihmisoikeusloukkauksiin puuttumisessa edistää väärinkäytösten jatkumista ja heikentää kansalaisten luottamusta valtiollisiin instituutioihin;

8. kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa, EU:n edustustoa Tšadissa ja Tšadissa toimivia EU:n valtuuskuntia varmistamaan ihmisoikeuksien puolustajia koskevien EU:n suuntaviivojen ja ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan EU:n toimintasuunnitelman täysimääräisen täytäntöönpanon muun muassa tarkkailemalla mielenosoituksia ja tarjoamalla pyydettyä tukea, joka on yksilöity kansalaisyhteiskunnan siirtymäsuunnitelmassa kriisin lopettamiseksi;

9. kehottaa kansainvälistä yhteisöä tukemaan Tšadia sen pyrkimyksissä siirtyä demokratiaan; kehottaa erityisesti Afrikan unionia ja G5-ryhmää tukemaan Tšadia osallistavan ja yhteiskuntaryhmien välisen vuoropuhelun mahdollistamisessa kestävällä ja rauhanomaisella ratkaisulla; toistaa, että on pidättäydyttävä tunkeilevasta ulkoisesta puuttumisesta ja suojeltava Tšadin yhtenäisyyttä, vakautta ja alueellista koskemattomuutta; kehottaa Mauritanian ja Nigerin presidenttejä jatkamaan Tšadin avustamista välittäjinä maan kriisissä, kunnes se saadaan ratkaistua kestävällä ja rauhanomaisella tavalla;

10. toteaa, että Tšadilla on merkittävä rooli terrorismin torjunnassa G5 Sahel -ryhmässä; korostaa, että on tärkeää noudattaa kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia; vaatii Tšadin alueellisen koskemattomuuden ja vakauden säilyttämistä alueen herkässä turvallisuustilanteessa; korostaa Sahelin alueen humanitaarisia tarpeita;

11. katsoo, että alueelliset järjestöt ja kumppanuudet, mukaan lukien Afrikan unioni ja G5-ryhmä, ovat keskeisiä toimijoita Afrikka-johtoisen strategian järjestämisessä ja tukemisessa Sahelin alueen terrorismin ja epävakauden torjumiseksi; vahvistaa tukensa alueellisille monikansallisille joukoille ja niiden jatkuvalle tukemiselle Afrikan rauhanrahaston kautta, jonka tehtävät siirretään pian Euroopan rauhanrahastolle; kehottaa suojelemaan ihmisoikeusloukkauksista raportoivia siviilitoimijoita niin, että heitä ei uhkailla;

12. muistuttaa, että ilmastonmuutos, puutteellinen elintarviketurva, väestönkasvu, luonnonvarojen hyödyntäminen, köyhyys ja koulutus- ja taloudellisten mahdollisuuksien puute ovat perussyitä epävakauteen, väkivaltaan ja terroristien värväämiseen kaikkialla Sahelin alueella; toteaa, että covid-19-pandemia on pahentanut näitä paineita ja haitannut merkittävästi kehitystä; korostaa, että turvallisuuden ja kehityksen sekä humanitaarisen ja demokratiaa tukevan avun koordinointi on välttämätöntä kestävän kehityksen varmistamiseksi koko alueella; kannattaa siirtymistä kohti yhtenäisempää lähestymistapaa vakauttamiseen ja keskittymään voimakkaasti sen siviili- ja poliittisiin ulottuvuuksiin;

13. korostaa, että Tšad on ja sen olisi jatkossakin oltava EU:n vahva kumppani, ja toistaa olevansa sitoutunut varmistamaan vuoropuhelun ja rauhanomaisen ratkaisun nykyiseen poliittiseen kriisiin;

14. kehottaa arvioimaan alueelle myönnettyä EU:n rahoitusta, jotta varmistetaan, ettei varoja käytetä väärin;

15. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Tšadin hallitukselle ja kansalliskokoukselle sekä Afrikan unionille ja sen toimielimille.

 

Päivitetty viimeksi: 19. toukokuuta 2021
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö