Procedure : 2021/2712(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : RC-B9-0324/2021

Indgivne tekster :

RC-B9-0324/2021

Forhandlinger :

PV 08/06/2021 - 12
CRE 08/06/2021 - 12

Afstemninger :

PV 10/06/2021 - 9
PV 10/06/2021 - 15

Vedtagne tekster :

P9_TA(2021)0294

<Date>{09/06/2021}9.6.2021</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9-0324/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0325/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0326/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0327/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0329/2021</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 166kWORD 52k

<TitreType>FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG</TitreType>

<TitreRecueil>jf. forretningsordenens artikel 132, stk. 2 og 4</TitreRecueil>


<Replacing>til erstatning af følgende beslutningsforslag:</Replacing>

<TablingGroups>B9-0324/2021 (S&D)

B9-0325/2021 (Verts/ALE)

B9-0326/2021 (PPE)

B9-0327/2021 (Renew)

B9-0329/2021 (ECR)</TablingGroups>


<Titre>om situationen i Afghanistan</Titre>

<DocRef>(2021/2712(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>David Lega, Michael Gahler, David McAllister, Agnès Evren, Tom Vandenkendelaere</Depute>

<Commission>{PPE}for PPE-Gruppen</Commission>

<Depute>Pedro Marques, Elena Yoncheva</Depute>

<Commission>{S&D}for S&D-Gruppen</Commission>

<Depute>Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans</Depute>

<Commission>{Renew}for Renew-Gruppen</Commission>

<Depute>Erik Marquardt, Hannah Neumann</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}for Verts/ALE-Gruppen</Commission>

<Depute>Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Assita Kanko, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Kruk, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Bogdan Rzońca, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Rafalska, Carlo Fidanza</Depute>

<Commission>{ECR}for ECR-Gruppen</Commission>

<Depute>Fabio Massimo Castaldo</Depute>

</RepeatBlock-By>

ÆNDRINGSFORSLAG

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Afghanistan

(2021/2712(RSP))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til sine tidligere beslutninger om Afghanistan,

 der henviser til aftalen "Joint Way Forward" mellem EU og Afghanistan om migrationsspørgsmål af 2. oktober 2016,

 der henviser til samarbejdsaftalen om partnerskab og udvikling mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Islamiske Republik Afghanistan på den anden side, der blev undertegnet den 18. februar 2017,

 der henviser til Det Nordatlantiske Råds erklæring af 9. december 2020 om fredsforhandlingerne i Afghanistan,

 der henviser til præsident Bidens bemærkninger af 14. april 2021 om vejen frem i Afghanistan,

 der henviser til rammen for self-reliance gennem gensidig ansvarlighed, som blev vedtaget på Bruxelleskonferencen om Afghanistan den 4.-5. oktober 2016,

 der henviser til den internationale donorkonference på ministerplan i 2020 (Afghanistankonferencen), der blev afholdt den 23.-24. november 2020,

 der henviser til den fælles erklæring af 4. maj 2021 fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) og den indiske udenrigsminister om Afghanistan,

 der henviser til kommunikéet af 7. maj 2021 fra de særlige udsendinge og særlige repræsentanter for Den Europæiske Union, Frankrig, Tyskland, Italien, NATO, Norge, Det Forenede Kongerige og USA om den afghanske fredsproces,

 der henviser til rapporten for 2020 om opiumproduktionen i Afghanistan, som blev offentliggjort i fællesskab af Afghanistans nationale statistik- og informationsmyndighed og FN's Kontor for Narkotikakontrol og Kriminalitetsbekæmpelse i april 2021,

 der henviser til EU's retningslinjer for fremme og beskyttelse af børns rettigheder, om børn i væbnede konflikter og om menneskerettighedsforkæmpere,

 der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolutioner om Afghanistan,

 der henviser til FN's Menneskerettighedsråds resolutioner om Afghanistan,

 der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder af 10. december 1948,

 der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1966,

 der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

 der henviser til forretningsordenens artikel 144, stk. 5, og artikel 132, stk. 4,

A. der henviser til, at USA og Taleban i februar 2020 undertegnede en aftale, der banede vejen for de første direkte drøftelser mellem Taleban og repræsentanter for Den Islamiske Republik Afghanistan siden 2001;

B. der henviser til, at USA's udenrigsminister, Antony Blinken, den 14. april 2021 meddelte, at de amerikanske tropper ville trække sig ensidigt ud af Afghanistan senest den 11. september 2021; der henviser til, at de allierede i NATO følger princippet om "ind sammen, ud sammen" og vil trække sig tilbage samtidig;

C. der henviser til, at de afghanske fredsforhandlinger mellem den afghanske regering og Taleban blev indledt i Doha i 2020; der henviser til, at våbenhvileaftalen ikke blev overholdt, og at fredsforhandlingerne i øjeblikket er i et dødvande, hvor Taleban venter på tilbagetrækningen af de allierede tropper;

D. der henviser til, at EU siden 2001 har været aktivt til stede i Afghanistan for at støtte den sociale og økonomiske udvikling og koordinere den internationale bistand; der henviser til, at mange EU-medlemsstater, NATO-partnere og allierede lande har bidraget med militære og civile ressourcer til at stabilisere og udvikle Afghanistan og har lidt mange tab i den forbindelse; der henviser til, at det stadig er i NATO's, EU's og dets medlemsstaters direkte sikkerhedsmæssige interesse at sikre et stabilt og uafhængigt Afghanistan, der kan stå på egne ben og sikre, at landet ikke bliver et tilholdssted for terrorgrupper;

E. der henviser til, at det er af afgørende betydning at bevare de fremskridt, der er gjort i de seneste to årtier i Afghanistan, navnlig med hensyn til menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder;

F. der henviser til, at repræsentationen af kvinder og deres rettigheder i de afghanske fredsforhandlinger ikke er proportionel, og at der er behov for en mere engageret tilgang hertil fra forhandlingsparternes side;

G. der henviser til, at kvinder, børn og etniske mindretal vil blive hårdest ramt af de mislykkede afghanske fredsforhandlinger og forsøg på at finde en militær løsning på konflikten; der henviser til, at de afghanske kvinder allerede er begyndt at begrænse deres bevægelighed for at mindske risikoen, og at børns adgang til uddannelse og leg hindres af truslen om vold;

H. der henviser til, at sikkerhedssituationen i Afghanistan gradvist forværres, og at antallet af angreb på afghanske styrker vokser, samt til, at der foretages målrettede drab på afghanske aktivister, mediefolk, undervisere, læger, dommere og regeringsembedsmænd; der henviser til, at antallet af Talebanangreb er steget betydeligt siden indledningen af de afghanske fredsforhandlinger med henblik på at overtage kontrollen med regeringskontrollerede områder; der henviser til, at Afghanistan blev placeret som det hårdest ramte land i det globale terrorindeks for 2020; der henviser til, at fire millioner ud af landets befolkning på 36 millioner er fordrevne personer; der henviser til, at 3 millioner mennesker er internt fordrevne som følge af vold og yderligere 1 million på grund af naturkatastrofer; der henviser til, at 2,5 millioner afghanere allerede er flygtet fra landet i søgen efter sikkerhed, hvoraf hovedparten har bosat sig i Iran og Pakistan;

I. der henviser til, at Afghanistan er den største modtager i verden af udviklingsbistand fra EU; der henviser til, at EU's bidrag til Afghanistan i de seneste 20 år har ført til betydelige forbedringer for så vidt angår forventet levetid, læse- og skrivefærdigheder, mødredødelighed og børnedødelighed og kvinders rettigheder; der henviser til, at EU i perioden 2002-2020 har ydet mere end 4 mia. EUR og allerede har givet tilsagn om 1,2 mia. EUR for perioden 2021-2025 i både langsigtet bistand og nødhjælp; der henviser til, at dette tilsagn blev ledsaget af den meddelelse fra EU og lande, som tilsammen tegner sig for ca. 80 % af den samlede officielle udviklingsbistand til Afghanistan, som ligger til grund for de vigtigste elementer for fortsat at modtage bistanden, herunder fortsat engagement i demokratiet, retsstatsprincippet og menneskerettighederne;

J. der henviser til, at der er en udbredt mangel på ansvarliggørelse for angreb og drab i Afghanistan; der henviser til, at medlemmer af FN's Sikkerhedsråd den 12. marts 2021 fordømte det alarmerende antal angreb, der bevidst rettes mod civile i Afghanistan;

K. der henviser til, at den seneste stigning i volden har fundet sted på baggrund af langvarige og udbredte menneskerettighedskrænkelser i landet begået af terrorister, væbnede grupper og sikkerhedsstyrker, herunder udenretslige drab, tortur og seksuel vold; der henviser til, at omkring 150 000 mennesker, heriblandt 35 000 civile, skønnes at være omkommet under de 20 års krig;

L. der henviser til, at der siden 2001 er sket påviselige fremskridt med hensyn til kvinders og pigers rettigheder i Afghanistan, herunder deres adgang til uddannelse, sundhedspleje og deltagelse i det civile og politiske liv; der henviser til, at disse forbedringer kan hævdes at være de mest vellykkede resultater i landets nyere udvikling; der henviser til, at dette delvise fremskridt nu er truet og hurtigst muligt skal sikres og styrkes;

M. der henviser til, at kvinder og piger til trods for disse forbedringer fortsat dagligt står over for forfærdelige trusler, herunder hindringer for adgangen til basale tjenester og angreb, der inkluderer vold i hjemmet og seksuel og kønsbaseret vold; der henviser til Afghanistans placering som verdens næstværste land for kvinder på indekset for kvinder, fred og sikkerhed for 2019-2020; der henviser til, at mindst 85 blev dræbt og 147 såret, heraf de fleste skolepiger, da Sayed al-Shuhada-pigeskolen i Kabul blev bombet den 8. maj 2021; der henviser til, at tre kvindelige journalister blev dræbt den 2. marts 2021 i Jalalabad;

N. der henviser til, at covid-19-pandemien drastisk har øget fattigdomsraten i Afghanistan; der henviser til, at covid-19-relaterede foranstaltninger og den forværrede sikkerhedssituation har ført til begrænsninger i adgangen til humanitær bistand for det afghanske folk;

O. der henviser til, at Afghanistan i 2021 forventes at blive ramt af en tørke, hvilket vil øge det nuværende antal på 5,5 millioner mennesker, der befinder sig i en nødsituationer, når det gælder fødevareusikkerhed, og at yderligere 17,6 mio. forventes at komme til at stå over for akut fødevareusikkerhed;

P. der henviser til, at de økonomiske omkostninger ved terrorisme i Afghanistan svarede til næsten 20 % af landets BNP i 2018 og fratager afghanske børn deres fremtid, muligheden for at få en uddannelse, udsigterne til stabil beskæftigelse og tjenester såsom sundhedsydelser leveret af staten;

Q. der henviser til, at afghanske virksomheder lider under afpresning, der udøves af Taleban, der tvinger landbrugere ind i opiumdyrkning og ulovlig minedrift;

1. mener, at Afghanistan står ved et kritisk vendepunkt, hvor den skrøbelige situation i landet falder sammen med en forværring af sikkerhedssituationen, dødvande i de interne afghanske fredsforhandlinger og beslutningen om at trække USA's og NATO's tropper tilbage senest den 11. september 2021, hvilket kan skabe ny usikkerhed, mindre stabilitet, risiko for intensivering af interne konflikter og et vakuum, som i værste fald vil blive udfyldt af Taleban; udtrykker bekymring over, at dette ville være et meget foruroligende perspektiv for landet og for holdbarheden af de samfundsmæssige og politiske resultater og fremskridt, der er gjort i de seneste 20 år;

2. udtrykker sin dybe bekymring og fordømmer på det kraftigste den alarmerende forøgelse af volden i Afghanistan, herunder drab på børn, erhvervskvinder, journalister og mediearbejdere, undervisere, menneskerettighedsforkæmpere, civilsamfundet, aktivister, læger, regeringsembedsmænd og medlemmer af retsvæsenet; opfordrer indtrængende alle parter til straks at nå til enighed om en permanent og omfattende våbenhvile;

3. er bekymret over den afghanske regerings skrøbelighed og ustabilitet og dens manglende kontrol over store dele af landet, som forværrer voldens indvirkning på civilbefolkningen; opfordrer Taleban til øjeblikkeligt at indstille deres angreb på civile og de nationale styrker og til fuldt ud at overholde den humanitære folkeret; udtrykker sin dybeste medfølelse med og støtte til ofrene for terrorangreb og deres familier;

4. understreger nødvendigheden af at undgå et scenarie, hvor staten går i opløsning; understreger sit engagement i en fredsproces og genopbygning efter konflikten, som afghanerne selv styrer og tager ansvaret for, som den eneste troværdige vej til inklusiv og langsigtet fred, sikkerhed og udvikling; understreger, at dette er vigtigere end nogensinde, da datoen for tilbagetrækningen af USA's og NATO's tropper hastigt nærmer sig; opfordrer indtrængende Rådet, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og Kommissionen til snarest muligt at udarbejde en omfattende strategi for fremtidigt samarbejde med Afghanistan efter tilbagetrækningen af de NATO-allieredes tropper og forelægge den for Parlamentet, og opfordrer indtrængende EU og dets medlemsstater, NATO og USA til at fortsætte deres indsats for at nå dette mål;

5. støtter i denne forbindelse en omgående genoptagelse af fredsforhandlingerne i Doha med henblik på at opnå en politisk løsning på konflikten og en permanent landsdækkende våbenhvile baseret på forhandling; understreger, at kun en politisk løsning kan give håb om en varig fred, og anbefaler partnerne at søge hjælp fra en tredjepartsmægler såsom FN, der kan hjælpe dem med at nå til enighed om en politisk køreplan for et Afghanistan med fremtidsudsigter; tilskynder EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen til at spille en stærkere rolle ved kraftigt at opfordre begge parter til at sætte sig ved forhandlingsbordet og til at tilbyde understøttelse eller mægling, hvis afghanerne ønsker det;

6. bekræfter, at en forhandlet politisk løsning, der fører til fred, skal bygge på de seneste 20 års økonomiske, samfundsmæssige og politiske resultater; understreger, at den langsigtede udvikling af Afghanistan vil afhænge af ansvarlighed, god regeringsførelse, bæredygtig tilvejebringelse af menneskelig sikkerhed, herunder reduktion af fattigdom og skabelse af jobmuligheder, adgang til sociale ydelser og sundhedsydelser, uddannelse og beskyttelse af grundlæggende frihedsrettigheder og menneskerettigheder;

7. opfordrer indtrængende den afghanske regering til aktivt at inddrage det afghanske parlament i alle relevante processer, til at sætte en stopper for alle foranstaltninger, der forhindrer effektivt samarbejde mellem regering og parlament, og til at forbedre de parlamentariske kontrolrettigheder, idet det afghanske parlament bør repræsentere den forskelligartede afghanske befolkning; understreger nødvendigheden for, at der fortsat sikres støtte til afholdelsen af frie og retfærdige valg i overensstemmelse med internationale standarder, støtte til valgobservationsmissioner til landet og til at forbedre gennemsigtigheden af de statslige udgifter, for at Afghanistans regering kan være fuldt ansvarlig over for sine borgere;

8. minder om, at den afghanske stat for at bygge videre på de resultater, der er opnået i de sidste 20 år, bør forpligte sig til reelt at bekæmpe og forebygge terrorisme og væbnede grupper, narkotikaproduktion og -handel og tackle de grundlæggende årsager til og styre irregulær og tvungen migration, håndtere regional ustabilitet, bestræbe sig på at udrydde fattigdom, forebygge radikalisering, der fører til voldelig ekstremisme samt bekæmpe straffrihed for krænkelser af menneskerettighederne og den humanitære folkeret;

9. beklager, at Kommissionen ikke forelagde den fælles erklæring om migrationssamarbejde for Parlamentet, inden den blev underskrevet, og at Parlamentet ikke havde nogen mulighed for at udtale sig om den; opfordrer Kommissionen til at gennemføre en menneskerettighedskonsekvensanalyse af den fælles erklæring om migrationssamarbejde;

10. udtrykker bekymring over den trussel, som terrorisme udgør for Afghanistan og regionen, navnlig den fortsatte tilstedeværelse af Den Islamiske Stat i Irak og Levanten (ISIL-Da'esh) og deres tilknyttede enheder, navnlig ISIL i Khorasanprovinsen og al-Qaeda; minder om, at terrorhandlingerne i Afghanistan udføres af en række forskellige aktører, herunder Taleban, al-Qaeda og den såkaldte Islamisk Stat; understreger den reelle risiko for øget ustabilitet og vold, når USA's og NATO's styrker trækkes ud af landet; gentager derfor, at der er et presserende behov for koordinering mellem EU og de øvrige interessenter, herunder Afghanistans regering og dets sikkerhedsstyrker, USA, NATO og FN, for at sikre, at overgangen forløber så gnidningsløst som muligt;

11. fordømmer alle terroraktiviteter og alle terrorangreb i Afghanistan; understreger betydningen af en effektiv bekæmpelse af finansiering af terrorisme og optrævling af finansielle netværk til støtte for terrorisme; er meget bekymret over konklusionerne i FN's overvågningsgruppes rapport, hvoraf det fremgår, at forholdet mellem Taleban og al-Qaeda er blevet tættere, og over dets advarsel om, at Taleban vil være imod fredsforhandlinger og foretrækker en militær magtovertagelse; noterer sig endvidere rapporterne om, at Taleban aktivt forbereder militære operationer i 2021;

12. minder om, at ingen holdbar udvikling er mulig uden sikkerhed og vice versa; bemærker i den forbindelse, at den internationale støtte til Afghanistan efter tilbagetrækningen af styrker skal sikre en helhedsorienteret tilgang for at fortsætte den finansielle og tekniske støtte til en sikkerhedsreform, herunder Afghanistans nationale forsvars og sikkerhedsstyrker, samt økonomiske og udviklingsmæssige reformer med særlig vægt på styrkelse af demokratiet, retsstatsprincippet og menneskerettighederne, navnlig for kvinder, unge og mindretal;

13. anerkender det arbejde, der udføres af lokale og internationale ngo'er, der leverer tjenesteydelser, bistand og nødhjælp til det afghanske folk på trods af sikkerhedsrisiciene; er fortsat bekymret over det farlige klima, som civilsamfundsorganisationer, herunder journalister og menneskerettighedsforkæmpere, opererer i; opfordrer indtrængende Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten), Kommissionen og medlemsstaterne til fortsat at yde en omfattende støtte til civilsamfundet og til at fortsætte deres dialog med den afghanske regering for så hurtigt som muligt at mindske hindringerne for ikke-statslige organisationers aktiviteter; opfordrer indtrængende de afghanske myndigheder, Taleban og alle andre relevante aktører til at sikre lokale og internationale civilsamfundsorganisationers, ngo'ers og humanitære organisationers sikkerhed;

14. opfordrer til en troværdig og gennemsigtig efterforskning i FN-regi af det nylige angreb rettet mod en pigeskole, hvor 85 mennesker blev dræbt, herunder hovedsagelig piger i alderen 11 til 17, og angrebet den 12. maj 2020 på barselsafdelingen i Dasht-e Barchi-hospitalet i Kabul, som blev støttet af Læger Uden Grænser; opfordrer EU-Udenrigstjenesten, Kommissionen og medlemsstaterne til at overveje kraftigt at opfordre FN's Menneskerettighedsråd til at oprette en undersøgelseskommission til undersøgelse af alvorlige krænkelser af den humanitære folkeret i Afghanistan;

15. understreger, at straffrihed og korruption fortsat udgør alvorlige hindringer for at forbedre sikkerhedskoordineringen og leveringen af offentlige tjenesteydelser og for økonomiske reformer; glæder sig over oprettelsen af kommissionen for korruptionsbekæmpelse i Afghanistan i november 2020 med henblik på at gennemføre den nyligt vedtagne strategi for korruptionsbekæmpelse og opfordrer indtrængende EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen til at fastholde EU's støtte til bekæmpelse af korruption i landet på et højt niveau;

16. understreger, at EU's støtte fortsat vil være betinget af bevarelse og videreførelse af de resultater, der er opnået igennem de sidste 20 år, af en effektiv forbedring af inklusiv og ansvarlig regeringsførelse, styrkelse af institutioner, demokratisk pluralisme, retsstatsprincippet, bekæmpelse af korruption, styrkelse af uafhængige medier, menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder for alle afghanere, navnlig kvinder, børn og alle personer, der tilhører mindretal og risikogrupper; minder om, at pigers ret til uddannelse, som har været en af de helt store bedrifter i de sidste 20 år, bør være ubestridelig; understreger, at der er behov for klare benchmarks og overvågningsmekanismer til at måle, hvilke fremskridt der gøres, og om anvendelsen af EU's midler er effektiv og gennemsigtig;

17. understreger den absolutte nødvendighed af at fastholde de fremskridt, der er gjort med hensyn til kvinders rettigheder i Afghanistan igennem de seneste 20 år; minder om, at der i den afghanske regering i fredsforhandlingerne også deltager kvinder, og insisterer på, at der ikke må gås på kompromis med hensyn til kvinders rettigheder i fredsprocessen; understreger, at fremskridt med hensyn til kvinders rettigheder i dele af landet, der ikke er under regeringens kontrol, også skal tages op under forhandlingerne; opfordrer indtrængende til en større repræsentation og fuld høring af kvindeorganisationer under hele forhandlingsforløbet; understreger, at kvinders fulde deltagelse i fasen efter genopbygningen og i det politiske liv og samfundslivet i Afghanistan er en grundlæggende forudsætning for at skabe varig fred, sikkerhed og udvikling; opfordrer EU-Udenrigstjenesten, Kommissionen og medlemsstaterne til fortsat at støtte, at kvinder får mere indflydelse og status, som en væsentlig betingelse for, at der fortsat kan ydes finansiel støtte til landet;

18. beklager dybt, at kvinder og piger fortsat står over for betydelige udfordringer, herunder vold i hjemmet, seksuel og kønsbaseret vold, tvangsægteskaber og begrænset adgang til sundhedspleje; insisterer på, at EU fortsat skal prioritere fremskridt på disse områder højt; glæder sig over EU-finansierede projekter til støtte for en styrkelse af kvinders indflydelse og deltagelse i beslutningstagningen;

19. gentager, at der er behov for fortsat EU-støtte til at bistå Afghanistan i at bekæmpe covid-19-pandemien, forsyne afghanerne med vacciner og bidrage til tilrettelæggelsen af vaccinationsindsatsen;

20. understreger vigtigheden af at imødegå de akutte trusler mod fødevaresikkerheden som følge af klimaændringer, tørke og covid-19-pandemien; opfordrer EU til at stå ved det tilsagn, som det gav på donorkonferencen for Afghanistan i 2020, og opfordrer indtrængende EU-Udenrigstjenesten og Kommissionens GD ECHO (Generaldirektoratet for Civilbeskyttelse og Humanitære Bistandsforanstaltninger på Europæisk Plan) til at påtage sig en ledende rolle og udfylde finansieringsunderskuddet for at sikre, at fødevarebistanden mobiliseres og koordineres rettidigt for at afhjælpe den lurende fødevareusikkerhed; opfordrer indtrængende alle donorer til at opretholde eller øge deres humanitære bistand, navnlig deres støtte til det afghanske sundhedssystem og fremme af afghanske kvinders og pigers adgang til sundhedspleje;

21. minder om, at virkningerne af opiumsvalmuedyrkningen rækker ud over Afghanistans grænser og påvirker nabolandene og Europa, som er hoveddestinationen for afghanskproduceret heroin; understreger nødvendigheden af, at den afghanske regering styrker sin indsats for at imødegå denne trussel og gentager nødvendigheden af en mere langsigtet landbrugsudvikling og bistand til at skabe pålidelige job og indkomstmuligheder fra alternativer til opiumdyrkningen; bemærker, at dette er et nødvendigt skridt for at bekæmpe ulovlig narkotikahandel, hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme;

22. påpeger det potentiale, der er for økonomisk vækst i Afghanistan ved at udvikle dets naturressourcer på en bæredygtig måde; understreger, at europæisk støtte til udvikling af infrastruktur og fremme af minedrift kan gavne det afghanske folk ved at tilvejebringe beskæftigelse og ressourcer til afgørende offentlige tjenester og sikre miljøbeskyttelse;

23. understreger nødvendigheden af at anvende EU-midler til at investere i forbedring af regionale forbindelser for at lette handel og transit, hvilket vil give Afghanistan mulighed for økonomisk vækst;

24. minder om, at Afghanistan er et land uden kyststrækning, beliggende på korsvejen mellem Asien og Mellemøsten, og anerkender, at støtte fra og positivt samarbejde med nabolande og regionale magter i Centralasien, navnlig Kina, Iran, Indien, Rusland og Pakistan, er afgørende for stabiliteten og udviklingen i Afghanistan og landets økonomiske levedygtighed; opfordrer EU-Udenrigstjenesten og medlemsstaterne til at intensivere deres dialog med Afghanistans nabolande; understreger den afgørende rolle, som disse lande spiller for stabiliseringen af Afghanistan og for ikke at tillade, at landet forfalder i kaos, når de udenlandske tropper er væk; understreger behovet for øget koordination mellem EU og USA om Afghanistan for så vidt muligt at bevare en vigtig rolle for dem i Afghanistan;

25. minder om, at regeringerne i de lande, der trækker deres tropper ud af Afghanistan, er ansvarlige for at beskytte og om nødvendigt udstede visa til og repatriere lokalt ansatte, navnlig oversættere, som har støttet deres indsats, og hvis liv nu kan være i alvorlig fare; opfordrer til, at der forud herfor foretages en grundig individuel vurdering, der fuldt ud tager hensyn til alle aspekter vedrørende berettigelse og sikkerhed;

26. opfordrer EU-Udenrigstjenesten, Kommissionen og medlemsstaterne til at garantere sikkerheden for europæiske styrker og personale i Afghanistan samt for lokalansatte, der arbejder eller har arbejdet for medlemsstaternes repræsentationer eller EU-delegationen i landet; anmoder EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen om at bidrage med finansiering til en styrket sikkerhedszone for at sikre en diplomatisk tilstedeværelse efter tilbagetrækningen af tropper;

27. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU's særlige udsending til Afghanistan, medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt Den Islamiske Republik Afghanistans regering og parlament.

 

 

 

Seneste opdatering: 9. juni 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik