Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B9-0324/2021Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B9-0324/2021

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Afganistanin tilanteesta

9.6.2021 - (2021/2712(RSP))

työjärjestyksen 132 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat päätöslauselmaesitykset:
B9‑0324/2021 (S&D)
B9‑0325/2021 (Verts/ALE)
B9‑0326/2021 (PPE)
B9‑0327/2021 (Renew)
B9‑0329/2021 (ECR)

David Lega, Michael Gahler, David McAllister, Agnès Evren, Tom Vandenkendelaere
PPE-ryhmän puolesta
Pedro Marques, Elena Yoncheva
S&D-ryhmän puolesta
Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans
Renew-ryhmän puolesta
Erik Marquardt, Hannah Neumann
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Assita Kanko, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Kruk, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Bogdan Rzońca, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Rafalska, Carlo Fidanza
ECR-ryhmän puolesta
Fabio Massimo Castaldo


Menettely : 2021/2712(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B9-0324/2021
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B9-0324/2021
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentin päätöslauselma Afganistanin tilanteesta

(2021/2712(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Afganistanista,

 ottaa huomioon 2. lokakuuta 2016 hyväksytyn muuttoliikekysymyksiä koskevan EU:n ja Afganistanin yhteisen etenemissuunnitelman,

 ottaa huomioon 18. helmikuuta 2017 allekirjoitetun Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Afganistanin islamilaisen tasavallan välisen kumppanuutta ja kehitystä koskevan yhteistyösopimuksen,

 ottaa huomioon 9. joulukuuta 2020 annetun Pohjois-Atlantin neuvoston julkilausuman Afganistanin rauhanneuvotteluista,

 ottaa huomioon presidentti Joe Bidenin 14. huhtikuuta 2021 esittämät huomautukset Afganistanin etenemissuunnitelmasta,

 ottaa huomioon omavaraisuutta keskinäisen vastuun avulla koskevan puiteasiakirjan, josta sovittiin Brysselissä 4.–5. lokakuuta 2016 pidetyssä Afganistania käsitelleessä konferenssissa,

 ottaa huomioon 23. ja 24. marraskuuta 2020 järjestetyn kansainvälisen ministeritason avunantajakonferenssin (Afganistan-konferenssi),

 ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Intian ulkoasiainministerin 4. toukokuuta 2021 antaman yhteisen julkilausuman Afganistanista,

 ottaa huomioon Euroopan unionin, Ranskan, Saksan, Italian, Naton, Norjan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Yhdysvaltojen erityislähettiläiden ja erityisedustajien 7. toukokuuta 2021 antaman julkilausuman Afganistanin rauhanprosessista,

 ottaa huomioon Afganistanin kansallisen tilasto- ja tietoviranomaisen ja Yhdistyneiden kansakuntien huumausaine- ja kriminaalipolitiikan toimiston huhtikuussa 2021 yhdessä julkaiseman tutkimuksen Afganistanin oopiumitilanteesta 2020,

 ottaa huomioon EU:n suuntaviivat lapsen oikeuksien edistämisestä ja suojaamisesta, lapsista aseellisissa selkkauksissa ja ihmisoikeuksien puolustajista,

 ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat Afganistanista,

 ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston päätöslauselmat Afganistanista,

 ottaa huomioon 10. joulukuuta 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

 ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 144 artiklan 5 kohdan ja 132 artiklan 4 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Yhdysvallat ja taleban allekirjoittivat helmikuussa 2020 sopimuksen, joka pohjusti talebanin ja Afganistanin islamilaisen tasavallan edustajien ensimmäisiä suoria neuvotteluja sitten vuoden 2001;

B. toteaa, että Yhdysvaltojen ulkoministeri Anthony Blinken ilmoitti 14. huhtikuuta 2021, että kaikki Yhdysvaltojen joukot vedetään yksipuolisesti maasta 11. syyskuuta 2021 mennessä; ottaa huomioon, että Naton jäsenet noudattavat periaatetta, jonka mukaan operaatiot aloitetaan yhdessä ja lopetetaan yhdessä, ja vetävät joukkonsa samaan aikaan;

C. ottaa huomioon, että Afganistanin hallituksen ja talebanin väliset Afganistanin rauhanneuvottelut aloitettiin Dohassa vuonna 2020; ottaa huomioon, että tulitaukosopimusta ei ole noudatettu, rauhanneuvottelut ovat tällä hetkellä umpikujassa ja taleban odottaa Naton joukkojen vetäytymistä;

D. ottaa huomioon, että EU on ollut vuodesta 2001 lähtien aktiivisesti läsnä Afganistanissa ja tukenut sosiaalista ja taloudellista kehitystä ja koordinoinut kansainvälistä apua; ottaa huomioon, että monet EU:n jäsenvaltiot, Naton kumppanit ja liittolaismaat ovat osallistuneet sotilas- ja siviiliresurssein Afganistanin vakauttamiseen ja kehittämiseen ja siitä on koitunut niille paljon henkilötappioita ja raskaita menetyksiä; toteaa, että vakaa ja itsenäinen Afganistan, joka selviytyy omillaan eikä toimi terroristiryhmien turvapaikkana, on edelleen EU:n ja sen jäsenvaltioiden sekä Naton ja sen jäsenmaiden elintärkeiden turvallisuusetujen mukainen tavoite;

E. ottaa huomioon, että on ehdottoman tärkeää pitää yllä edistystä, jota Afganistanissa on tapahtunut kahden viime vuosikymmenen aikana erityisesti ihmisoikeuksien ja perusvapauksien aloilla;

F. ottaa huomioon, että naiset eivät ole oikeasuhteisesti edustettuna Afganistanin rauhanneuvotteluissa eikä heidän oikeuksiaan oteta niissä oikeasuhteisesti huomioon, ja katsoo, että neuvotteluosapuolten on sitouduttava huomioimaan paremmin nämä seikat;

G. ottaa huomioon, että Afganistanin rauhanneuvottelujen epäonnistuminen ja pyrkimykset ratkaista konflikti sotilaallisesti vaikuttavat eniten naisiin, lapsiin ja etnisiin vähemmistöihin; ottaa huomioon, että afganistanilaisnaiset ovat jo alkaneet rajoittaa liikkumistaan riskien vähentämiseksi ja että väkivallan uhka haittaa lasten koulutuksen saantia ja mahdollisuuksia leikkiä;

H. ottaa huomioon, että Afganistanin turvallisuustilanne heikkenee vähitellen ja että Afganistanin turvallisuusjoukkoihin kohdistuvat hyökkäykset sekä afganistanilaisten aktivistien, tiedotusvälineiden työntekijöiden, opettajien, lääkäreiden, tuomareiden ja hallituksen virkamiesten kohdennetut salamurhat lisääntyvät; ottaa huomioon, että taleban on lisännyt merkittävästi iskujaan Afganistanin rauhanneuvottelujen alettua ja että sen tavoitteena on saada hallintaansa hallituksen hallinnassa olevat alueet; ottaa huomioon, että vuoden 2020 Global Terrorism Index -raportin mukaan Afganistan oli terrorismista eniten kärsinyt maa; ottaa huomioon, että maan 36-miljoonaisesta väestöstä neljä miljoonaa on kotiseudultaan siirtymään joutuneita henkilöitä; ottaa huomioon, että kolme miljoonaa afganistanilaista on joutunut siirtymään maan sisällä väkivaltaisuuksien vuoksi ja toiset miljoona luonnonkatastrofien vuoksi; ottaa huomioon, että 2,5 miljoonaa afganistanilaista on jo paennut maasta hakeakseen turvaa ja että heistä suurin osa on asettunut Iraniin ja Pakistaniin;

I. toteaa, että maailman maista juuri Afganistan saa eniten EU:n kehitysapua; ottaa huomioon, että viimeisten 20 vuoden aikana EU:n Afganistanin hyväksi toteuttamat toimet ovat parantaneet tilannetta huomattavasti elinajanodotteen, lukutaidon, äitiys- ja lapsikuolleisuuden sekä naisten oikeuksien osalta; ottaa huomioon, että vuosina 2002–2020 EU antoi yli neljä miljardia euroa ja että se on jo luvannut 1,2 miljardin euron edestä pitkäaikaista ja hätäapua vuosina 2021–2025; ottaa huomioon, että lupauksen lisäksi EU ja maat, joiden antama osuus kattaa yhteensä noin 80 prosenttia Afganistanille myönnettävästä virallisesta kehitysavusta, antoivat tiedonannon, jossa korostettiin keskeisiä edellytyksiä sille, että maa saa jatkossakin apua, mukaan lukien jatkuva sitoutuminen demokratiaan, oikeusvaltioon ja ihmisoikeuksiin;

J. ottaa huomioon, että Afganistanissa tehdyistä iskuista ja surmista ei juuri joudu vastuuseen; ottaa huomioon, että YK:n turvallisuusneuvoston jäsenet tuomitsivat 12. maaliskuuta 2021 siviileihin tarkoituksellisesti kohdistetut iskut, joita tapahtuu Afganistanissa hälyttävän paljon;

K. ottaa huomioon, että väkivallan viimeaikaisen kiihtymisen taustalla ovat terroristien, aseellisten ryhmien ja turvallisuusjoukkojen maassa tekemät pitkäaikaiset ja laajalle levinneet ihmisoikeusloukkaukset, joihin kuuluu laittomia teloituksia, kidutusta ja seksuaalista väkivaltaa; ottaa huomioon, että 20 vuotta kestäneessä sodassa on kuollut arvioiden mukaan noin 150 000 ihmistä, mukaan lukien 35 000 siviiliä;

L. ottaa huomioon, että Afganistanissa on vuodesta 2001 lähtien tapahtunut naisten ja tyttöjen oikeuksissa todistettavissa olevaa edistystä, myös koulutuksen ja terveydenhuollon saannin ja kansalaistoimintaan ja poliittiseen elämään osallistumisen alalla; toteaa, että nämä parannukset ovat todennäköisesti suurimpia saavutuksia maan viimeaikaisessa kehityksessä; ottaa huomioon, että tämä osittainen edistyminen on nyt uhattuna ja että sitä on kiireellisesti ylläpidettävä ja vahvistettava;

M. ottaa huomioon, että näistä parannuksista huolimatta naiset ja tytöt kohtaavat edelleen päivittäin järkyttäviä uhkia, kuten esteitä keskeisten palvelujen saannille ja hyökkäyksiä, joihin kuuluu lähisuhdeväkivaltaa sekä seksuaalista ja sukupuolistunutta väkivaltaa; ottaa huomioon, että vuosien 2019–2020 Women, Peace and Security Index -julkaisun mukaan Afganistan oli toiseksi huonoin maa naisille; ottaa huomioon, että ainakin 85 ihmistä sai surmansa ja 147 haavoittui ja että suurin osa heistä oli koulutyttöjä, kun Kabulissa toimivaa Sayed al-Shuhadan tyttökoulua pommitettiin 8. toukokuuta 2021; ottaa huomioon, että 2. maaliskuuta 2021 Jalalabadissa surmattiin kolme naistoimittajaa;

N. ottaa huomioon, että covid-19-pandemia on nostanut dramaattisesti köyhyysastetta Afganistanissa; ottaa huomioon, että covid-19-pandemiaan liittyvät toimenpiteet ja turvallisuustilanteen heikkeneminen ovat rajoittaneet Afganistanin väestön mahdollisuuksia saada humanitaarista apua;

O. ottaa huomioon, että ennusteiden mukaan Afganistan kärsii vuonna 2021 kuivuudesta, joten niiden 5,5 miljoonan ihmisen lisäksi, joita kohtaa puutteellisen ruokaturvan vuoksi hätätilanne, 17,6 miljoonan henkilön odotetaan kärsivän akuutista puutteellisesta ruokaturvasta;

P. ottaa huomioon, että vuonna 2018 terrorismin taloudelliset kustannukset Afganistanissa olivat lähes 20 prosenttia sen BKT:stä ja että tämän vuoksi afganistanilaiset lapset jäävät vaille tulevaisuudennäkymiä ja mahdollisuuksia saada koulutusta, pysyvä työpaikka ja valtion tarjoamien terveydenhuoltopalvelujen kaltaisia palveluja;

Q. ottaa huomioon, että afganistanilaiset yritykset kärsivät talebanin harjoittamasta kiristyksestä, sillä se pakottaa maanviljelijät viljelemään oopiumia ja harjoittamaan laitonta kaivostoimintaa;

1. katsoo, että Afganistan on kriittisessä murrosvaiheessa, sillä sen lisäksi, että maan sisäinen tilanne on hauras, sen turvallisuustilanne heikkenee, sisäiset rauhanneuvottelut ovat ajautuneet käytännössä umpikujaan ja Yhdysvaltojen ja Naton joukot on päätetty vetää pois 11. syyskuuta 2021 mennessä, mikä voi synnyttää uusia epävarmuustekijöitä, epävakautta, vaaran sisäisten konfliktien voimistumisesta sekä tyhjiön, jonka taleban pahimmassa tapauksessa täyttää; kantaa huolta näistä seikoista, jotka voivat merkitä kovin synkkää tulevaisuutta maalle ja viimeisten 20 vuoden yhteiskunnallis-poliittisten saavutusten ja edistyksen kestävyydelle;

2. ilmaisee syvän huolensa väkivallan hälyttävästä lisääntymisestä Afganistanissa, tuomitsee sen erittäin ankarasti ja toteaa, että siihen kuuluu lasten, naispuolisten ammattihenkilöiden, toimittajien ja tiedotusvälineiden työntekijöiden, opettajien, ihmisoikeuksien puolustajien, kansalaisyhteiskunnan aktivistien, lääkäreiden, hallituksen virkamiesten ja oikeuslaitoksen jäsenten kohdennettuja surmia; kehottaa kaikkia osapuolia sopimaan välittömästi pysyvästä ja kattavasta tulitauosta;

3. on huolissaan Afganistanin keskushallinnon hauraudesta ja epävakaudesta ja siitä, että suuri osa maasta ei ole sen hallinnassa, mikä pahentaa väkivaltaisuuksien vaikutuksia siviiliväestöön; kehottaa talebania lopettamaan välittömästi siviileihin ja kansallisiin joukkoihin kohdistamansa hyökkäykset ja noudattamaan kaikilta osin kansainvälistä humanitaarista oikeutta; ilmaisee syvimmän osanottonsa ja tukensa terrori-iskujen uhreille ja heidän perheilleen;

4. korostaa, että toimintakyvyttömän valtion skenaariota on vältettävä, ja toteaa jälleen sitoutuneensa afganistanilaisten johtamaan ja omaksi kokemaan rauhanprosessiin ja konfliktin jälkeiseen jälleenrakentamiseen ainoana uskottavana väylänä osallistavaan pitkäaikaiseen rauhaan, turvallisuuteen ja kehitykseen; pitää tätä tärkeämpänä kuin koskaan, koska päivä, jona Yhdysvaltojen ja Naton joukot vedetään maasta, on pian käsillä; kehottaa neuvostoa, Euroopan ulkosuhdehallintoa (EUH) ja komissiota laatimaan ja esittämään parlamentille mahdollisimman pian kattavan strategian, joka koskee tulevaa yhteistyötä Afganistanin kanssa Naton jäsenten joukkojen vetäytymisen jälkeen, ja kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita, Natoa ja Yhdysvaltoja sitoutumaan edelleen tähän tavoitteeseen;

5. kannattaa tässä mielessä Dohan rauhanneuvottelujen aloittamista välittömästi uudelleen poliittisen ratkaisun löytämiseksi konfliktiin ja pysyvän, koko maan kattavan tulitauon aikaansaamiseksi neuvottelujen pohjalta; korostaa, että vain poliittinen ratkaisu luo toivoa kestävästä rauhasta, ja suosittaa, että osapuolet pyytävät apua ulkopuoliselta sovittelijalta, kuten Yhdistyneiltä kansakunnilta, joka auttaisi sopimaan poliittisesta etenemissuunnitelmasta kohti vaurasta Afganistania; kannustaa EUH:ta ja komissiota omaksumaan vahvemman roolin kannustaessaan kumpaakin osapuolta neuvottelupöytään ja tarjoamaan neuvotteluja helpottavaa tai välitystoimintaa, jos afganistanilaiset niin toivovat;

6. vahvistaa, että rauhaan johtavan poliittisen neuvotteluratkaisun on perustuttava viimeisten 20 vuoden taloudellisiin, sosiaalisiin ja poliittisiin saavutuksiin; korostaa, että Afganistanin pitkän aikavälin kehitys riippuu vastuuvelvollisuudesta, hyvästä hallinnosta ja ihmisten turvallisuuden kestävästä takaamisesta, johon kuuluu muun muassa köyhyyden vähentäminen ja työpaikkojen luominen, sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuus, koulutus sekä perusvapauksien ja ihmisoikeuksien suojelu;

7. kehottaa Afganistanin hallitusta ottamaan maan parlamentin aktiivisesti mukaan kaikkiin asiaankuuluviin menettelyihin, lopettamaan kaikki toimenpiteet, jotka estävät hallituksen ja parlamentin välisen tehokkaan yhteistyön, ja parantamaan parlamentin valvontaoikeuksia, ja katsoo, että parlamentin olisi edustettava Afganistanin monimuotoista väestöä; korostaa, että edelleen tarvitaan tukea vapaiden ja rehellisten vaalien järjestämiseen kansainvälisten normien mukaisesti, maahan lähetettäville vaalitarkkailuvaltuuskunnille sekä julkisten menojen avoimuuden parantamiseen, jotta Afganistanin hallituksen vastuuvelvollisuus maan kansalaisia kohtaan toteutuisi täysimääräisesti;

8. muistuttaa, että viimeisten 20 vuoden saavutusten hyödyntämiseksi Afganistanin valtion olisi aidosti sitouduttava torjumaan ja ehkäisemään terrorismia ja aseellisia ryhmiä ja huumausaineiden tuotantoa ja kauppaa, puuttumaan laittoman muuttoliikkeen ja pakkomuuton perimmäisiin syihin ja hallitsemaan niitä, torjumaan alueellista epävakautta, ponnistelemaan köyhyyden poistamiseksi, ehkäisemään väkivaltaista ääriliikehdintää synnyttävää radikalisoitumista ja torjumaan ihmisoikeusloukkausten ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkausten rankaisemattomuutta;

9. pitää valitettavana, ettei komissio esitellyt muuttoliikettä koskevasta yhteistyöstä annettua yhteistä julkilausumaa parlamentille ennen sen allekirjoittamista, joten parlamentilla ei ollut tilaisuutta ilmaista kantaansa siihen; kehottaa komissiota tekemään muuttoliikettä koskevasta yhteistyöstä annetusta yhteisestä julkilausumasta ihmisoikeusvaikutusten arvioinnin;

10. on huolissaan terrorismin Afganistanille ja koko alueelle aiheuttamasta uhasta, ja erityisesti Irakin ja Levantin islamilainen valtio -ryhmän (ISIL-Da'esh) ja siihen kytköksissä olevien liikkeiden, erityisesti Khorasanin maakunnan islamilaisen valtion ja al-Qaidan, jatkuvasta läsnäolosta; palauttaa mieliin, että terrori-iskuja tekevät Afganistanissa monet toimijat, kuten taleban, al-Qaida ja niin kutsuttu Islamilainen valtio; korostaa, että epävakauden ja väkivallan lisääntymisen riski on todellinen, kun Yhdysvaltojen ja Naton joukot vetäytyvät; toteaa siksi jälleen, että EU:n on kiireellisesti koordinoitava toimintaansa sidosryhmien, kuten Afganistanin hallituksen ja turvallisuusjoukkojen, Yhdysvaltojen, Naton ja YK:n, kanssa, jotta varmistetaan mahdollisimman sujuva siirtymä;

11. tuomitsee kaiken terroritoiminnan ja kaikki terrori-iskut Afganistanissa; korostaa, että on tärkeää torjua tehokkaasti terrorismin rahoitusta ja purkaa terrorismia tukevat rahoitusverkostot; on erittäin huolissaan YK:n seurantaryhmän raportin havainnoista, joiden mukaan talebanin ja al-Qaidan suhteet ovat syventyneet, ja siinä esitetystä varoituksesta, jonka mukaan taleban vastustaisi rauhanneuvotteluja ja pitäisi sotilaallista vallansiirtoa parempana; panee lisäksi merkille raportit, joiden mukaan taleban on valmistellut vuonna 2021 aktiivisesti sotilaallisia operaatioita;

12. muistuttaa, että kestävä kehitys ei ole mahdollista ilman turvallisuutta ja päinvastoin; toteaa tässä yhteydessä, että Afganistanille joukkojen vetäytymisen jälkeen annettavalla kansainvälisellä tuella on varmistettava kokonaisvaltainen lähestymistapa, jotta voidaan jatkaa taloudellista ja teknistä tukea turvallisuuteen, Afganistanin kansalliset puolustus- ja turvallisuusjoukot mukaan luettuina, sekä taloudellisille ja kehitysuudistuksille kiinnittäen erityistä huomiota demokratian, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien vahvistamiseen, etenkin naisten, nuorten ja vähemmistöjen osalta;

13. panee merkille niiden paikallisten ja kansainvälisten kansalaisjärjestöjen työn, jotka tarjoavat palveluja, apua ja hätäapua Afganistanin väestölle turvallisuusriskeistä huolimatta; on edelleen huolissaan vaarallisesta ilmapiiristä, jossa kansalaisyhteiskunnan järjestöt, toimittajat ja ihmisoikeuksien puolustajat mukaan luettuina, toimivat; kehottaa EUH:ta, komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan edelleen tuntuvasti kansalaisyhteiskuntaa ja jatkamaan vuoropuheluaan Afganistanin hallituksen kanssa, jotta voidaan pikaisesti vähentää kansalaisjärjestöjen toiminnan esteitä; kehottaa Afganistanin viranomaisia, talebania ja kaikkia muita asiaankuuluvia toimijoita varmistamaan paikallisten ja kansainvälisten kansalaisyhteiskunnan järjestöjen, kansalaisjärjestöjen ja humanitaaristen järjestöjen turvallisuuden;

14. kehottaa toteuttamaan YK:n johdolla uskottavan ja avoimen tutkinnan äskettäisestä tyttökouluun tehdystä iskusta, jossa kuoli 85 ihmistä, joista suurin osa oli 11–17-vuotiaita tyttöjä, sekä 12. toukokuuta 2020 Kabulissa toimivan Dasht-e Barchin sairaalan Lääkärit ilman rajoja -järjestön ylläpitämälle synnytysosastolle tehdystä iskusta; kehottaa EUH:ta, komissiota ja jäsenvaltioita harkitsemaan, että ne pyytäisivät YK:n ihmisoikeusneuvostoa perustamaan tutkintakomission tutkimaan kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vakavia loukkauksia Afganistanissa;

15. korostaa, että rankaisemattomuus ja korruptio ovat edelleen vakavia esteitä turvallisuuden koordinoinnin parantamiselle, julkisten palvelujen tarjoamiselle ja talousuudistuksille; pitää myönteisenä, että Afganistaniin perustettiin marraskuussa 2020 korruptiontorjuntakomissio panemaan täytäntöön äskettäin hyväksyttyä korruptiontorjuntastrategiaa, ja kehottaa EUH:ta ja komissiota pitämään EU:n maan korruption torjuntaan antaman tuen korkealla tasolla;

16. muistuttaa, että EU:n tuen ehtona on edelleen, että viimeisten 20 vuoden saavutukset säilytetään ja niitä käytetään tulevan toiminnan perustana, parannetaan tehokkaasti osallistavaa ja vastuullista hallintoa, vahvistetaan instituutioita, demokraattista moniarvoisuutta ja oikeusvaltioperiaatetta, torjutaan korruptiota, lujitetaan riippumattomia tiedotusvälineitä ja turvataan kaikkien afganistanilaisten, etenkin naisten, lasten ja kaikkien vähemmistöihin kuuluvien ja muiden haavoittuvaisten henkilöiden, ihmisoikeudet ja perusvapaudet; muistuttaa, että tytöiltä ei saa evätä oikeutta koulutukseen, joka on viimeisten 20 vuoden suuri saavutus; korostaa, että tarvitaan selkeitä vertailuarvoja ja seurantamekanismeja saavutetun edistyksen ja EU:n varojen tehokkaan ja avoimen käytön mittaamiseksi;

17. korostaa, että naisten oikeuksien alalla Afganistanissa viimeisten 20 vuoden aikana aikaan saatu edistys on ehdottomasti säilytettävä; palauttaa mieliin, että rauhanneuvotteluihin osallistuu Afganistanin hallituksen puolella naisia, ja vaatii, ettei rauhanprosessissa tingitä naisten oikeuksista; korostaa, että neuvotteluissa on käsiteltävä naisten oikeuksien edistymistä myös maan niillä alueilla, jotka eivät ole hallituksen hallinnassa; vaatii, että naisjärjestöjen edustusta lisätään ja että niitä kuullaan kattavasti neuvottelujen kaikissa vaiheissa; korostaa, että naisten kattava osallistuminen jälleenrakentamisen jälkeiseen vaiheeseen sekä poliittiseen ja kansalaistoimintaan Afganistanissa on perusedellytys kestävän rauhan, turvallisuuden ja kehityksen luomiselle; kehottaa EUH:ta, komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan edelleen naisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä keskeisenä edellytyksenä maalle myönnettävän rahoitustuen jatkamiselle;

18. pitää erittäin valitettavana, että naiset ja tytöt kohtaavat edelleen merkittäviä haasteita, joita ovat esimerkiksi lähisuhdeväkivalta, seksuaalinen ja sukupuolistunut väkivalta, pakkoavioliitot ja terveydenhuollon rajallinen saatavuus; katsoo ehdottomasti, että edistymisen näillä aloilla on yhä oltava EU:n ensisijaisia tavoitteita; suhtautuu myönteisesti EU:n rahoittamiin hankkeisiin, joilla tuetaan naisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä ja osallistumista päätöksentekoon;

19. toteaa jälleen, että EU:n jatkuvaa tukea tarvitaan, jotta Afganistania voidaan auttaa covid-19-pandemian torjunnassa, afganistanilaisille voidaan toimittaa rokotteita ja voidaan auttaa rokottamistoimien järjestämisessä;

20. pitää tärkeänä puuttua ruokaturvaan kohdistuviin kiireellisiin uhkiin, jotka johtuvat ilmastonmuutoksesta, kuivuudesta ja covid-19-pandemiasta; kehottaa EU:ta noudattamaan vuoden 2020 Afganistanin avunantajien konferenssissa antamaansa sitoumusta ja kehottaa EUH:ta ja komission EU:n pelastuspalveluasioiden ja humanitaarisen avun operaatioiden pääosastoa ottamaan johtavan roolin ja kuromaan umpeen rahoitusvajeen sen varmistamiseksi, että elintarvikeapu saadaan käyttöön ja koordinoidaan oikea-aikaisesti, jotta voidaan puuttua uhkaavaan puutteelliseen ruokaturvaan; kehottaa kaikkia avunantajia jatkamaan tai lisäämään humanitaarista apuaan, etenkin tukeaan Afganistanin terveydenhuoltojärjestelmälle, ja edistämään erityisesti afganistanilaisten naisten ja tyttöjen mahdollisuuksia saada terveydenhuoltoa;

21. palauttaa mieliin, että oopiumiunikon viljelyn vaikutukset ulottuvat Afganistanin rajojen ulkopuolelle ja vaikuttavat naapurimaihin ja Eurooppaan, joka on Afganistanissa tuotetun heroiinin tärkein kohdealue; painottaa, että Afganistanin hallituksen on tehostettava toimiaan tämän uhan torjumiseksi, ja toteaa jälleen, että tarvitaan pidemmän aikavälin maatalouden kehittämistä ja tukea, jotta oopiumin viljelyn vaihtoehdoista voidaan luoda luotettavia työpaikkoja ja tuloja; pitää tätä välttämättömänä toimena, jotta voidaan puuttua laittomaan huumausainekauppaan, rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen;

22. toteaa, että Afganistan voisi kehittää talouskasvua hyödyntämällä luonnonvarojaan kestävästi; korostaa, että infrastruktuurin kehittämiseen annettava EU:n apu voisi hyödyttää Afganistanin väestöä tarjoamalla työpaikkoja ja resursseja kriittisiä julkisia palveluja varten ja varmistamalla ympäristönsuojelun;

23. korostaa tarvetta käyttää EU:n varoja alueellisten yhteyksien parantamiseen tehtäviin investointeihin, jotta voidaan parantaa kauppaa ja kauttakulkua, mikä tarjoaisi Afganistanille keinot luoda talouskasvua;

24. muistuttaa, että Afganistan on Aasian ja Lähi-idän yhtymäkohdassa sijaitseva sisämaavaltio, ja toteaa, että sen Keski-Aasian naapurimaiden ja alueellisten mahtien, erityisesti Kiinan, Iranin, Intian, Venäjän ja Pakistanin, tuki ja myönteinen yhteistyö ovat olennaisen tärkeitä Afganistanin vakauttamiselle, kehitykselle ja taloudelliselle elinkelpoisuudelle; kehottaa EUH:ta ja jäsenvaltioita tehostamaan vuoropuheluaan Afganistanin naapurivaltioiden kanssa; korostaa näiden maiden ratkaisevaa roolia Afganistanin vakauttamisessa ja pyrittäessä estämään sen ajautuminen kaaokseen, kun ulkomaiset joukot lähtevät maasta; korostaa tarvetta lisätä EU:n ja Yhdysvaltojen välistä koordinointia Afganistaniin liittyvissä kysymyksissä, jotta ne voisivat mahdollisuuksien mukaan jatkossakin näytellä tärkeää roolia Afganistanissa;

25. muistuttaa joukkonsa Afganistanista vetävien maiden hallituksia niiden vastuusta suojella paikallisia työntekijöitä, erityisesti kääntäjiä, jotka ovat avustaneet näitä maita niiden toimissa ja joiden henki saattaa nyt olla suuressa vaarassa, ja tarvittaessa myöntää heille viisumeita ja kotiuttaa heidät; kehottaa suorittamaan tätä ennen perusteellisen yksilöllisen arvioinnin, jossa otetaan täysimääräisesti huomioon kaikki viisumin myöntämisen oikeuttavat ja turvallisuuteen liittyvät näkökohdat;

26. kehottaa EUH:ta, komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan Afganistanissa olevien eurooppalaisten joukkojen ja henkilöstön sekä jäsenvaltioiden edustustojen tai EU:n edustuston palveluksessa työskentelevän tai työskennelleen paikallisen henkilöstön turvallisuuden; pyytää EUH:ta ja komissiota myöntämään osaltaan rahoitusta tehostetulle turvallisuusvyöhykkeelle, jotta voidaan varmistaa diplomaattinen läsnäolo joukkojen vetäytymisen jälkeen;

27. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, EU:n Afganistanin erityislähettiläälle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Afganistanin islamilaisen tasavallan hallitukselle ja parlamentille.

 

Päivitetty viimeksi: 9. kesäkuuta 2021
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö