Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos - RC-B9-0324/2021Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
RC-B9-0324/2021

  BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Afganistane

  9.6.2021 - (2021/2712(RSP))

  pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 ir 4 dalis
  keičiantis šiuos pasiūlymus dėl rezoliucijų:
  B9-0324/2021 (S&D)
  B9-0325/2021 (Verts/ALE)
  B9-0326/2021 (PPE)
  B9-0327/2021 (RENEW)
  B9-0329/2021 (ECR)

  David Lega, Michael Gahler, David McAllister, Agnès Evren, Tom Vandenkendelaere
  PPE frakcijos vardu
  Pedro Marques, Elena Yoncheva
  S&D frakcijos vardu
  Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans
  RENEW frakcijos vardu
  Erik Marquardt, Hannah Neumann
  Verts/ALE frakcijos vardu
  Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Assita Kanko, Jadwiga Wiśniewska, Elżbieta Kruk, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Bogdan Rzońca, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Rafalska, Carlo Fidanza
  ECR frakcijos vardu
  Fabio Massimo Castaldo


  Procedūra : 2021/2712(RSP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  RC-B9-0324/2021
  Pateikti tekstai :
  RC-B9-0324/2021
  Priimti tekstai :

  Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Afganistane

  (2021/2712(RSP))

  Europos Parlamentas,

   atsižvelgdamas į ankstesnes savo rezoliucijas dėl Afganistano,

   atsižvelgdamas į 2016 m. spalio 2 d. susitarimą dėl ES ir Afganistano bendrų tolesnių veiksmų migracijos klausimais,

   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Afganistano Islamo Respublikos bendradarbiavimo partnerystės ir vystymosi srityje susitarimą, pasirašytą 2017 m. vasario 18 d.,

   atsižvelgdamas į 2020 m. gruodžio 9 d. Šiaurės Atlanto Tarybos pareiškimą dėl Afganistano taikos derybų,

   atsižvelgdamas į prezidento J. Bideno 2021 m. balandžio 14 d. pastabas dėl tolesnių veiksmų Afganistane,

   atsižvelgdamas į Savarankiškumo taikant tarpusavio atskaitomybę programą, dėl kurios susitarta 2016 m. spalio 4–5 d. vykusioje Briuselio konferencijoje dėl Afganistano,

   atsižvelgdamas į 2020 m. lapkričio 23–24 d. vykusią 2020 m. tarptautinę ministrų įsipareigojimų telkimo konferenciją (Afganistano konferencija),

   atsižvelgdamas į 2021 m. gegužės 4 d. Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai bei Indijos išorės reikalų ministro bendrą pareiškimą dėl Afganistano,

   atsižvelgdamas į 2021 m. gegužės 7 d. Europos Sąjungos, Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, NATO, Norvegijos, Jungtinės Karalystės ir Jungtinių Valstijų specialiųjų pasiuntinių ir specialiųjų atstovų pranešimą dėl Afganistano taikos proceso,

   atsižvelgdamas į 2021 m. balandžio mėn. Afganistano nacionalinės statistikos ir informacijos tarnybos ir Jungtinių Tautų narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuro bendrai paskelbtą 2020 m. opiumo gamybos Afganistane apžvalgą,

   atsižvelgdamas į ES gaires dėl vaiko teisių propagavimo ir apsaugos, dėl vaikų ir ginkluotųjų konfliktų bei dėl žmogaus teisių gynėjų,

   atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos rezoliucijas dėl Afganistano,

   atsižvelgdamas į JT žmogaus teisių tarybos rezoliucijas dėl Afganistano,

   atsižvelgdamas į 1948 m. gruodžio 10 d. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

   atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnio 5 dalį ir 132 straipsnio 4 dalį,

  A. kadangi 2020 m. vasario mėn. JAV ir Talibanas pasirašė susitarimą, kuriuo sudaromos sąlygos pirmosioms tiesioginėms Talibano ir Afganistano Islamo Respublikos atstovų deryboms nuo 2001 m.;

  B. kadangi 2021 m. balandžio 14 d. JAV valstybės sekretorius Anthony Blinken pranešė apie vienašalį JAV karinių pajėgų išvedimą iki 2021 m. rugsėjo 11 d.; kadangi NATO sąjungininkės laikosi principo „kartu ateiti, kartu išeiti“ ir pasitrauks tuo pačiu metu;

  C. kadangi Afganistano vyriausybės ir Talibano taikos derybos prasidėjo 2020 m. Dohoje; kadangi nebuvo laikomasi susitarimo dėl ugnies nutraukimo ir šiuo metu taikos derybos atsidūrė aklavietėje, o Talibanas laukia, kol bus išvesti sąjungininkų kariai;

  D. kadangi nuo 2001 m. ES aktyviai vykdo veiklą Afganistane, siekdama remti socialinį ir ekonominį vystymąsi ir koordinuoti tarptautinę pagalbą; kadangi daug ES valstybių narių, NATO partnerių ir šalių sąjungininkių prisidėjo prie Afganistano stabilizavimo ir vystymosi savo kariniais ir civiliniais ištekliais, smarkiai nukentėjo bei patyrė nuostolių; kadangi stabilus ir nepriklausomas Afganistanas, gebantis apsirūpinti ir atsisakantis būti saugiu prieglobsčiu teroristinėms grupuotėms, vis dar yra nepaprastai svarbus ES, NATO ir jų valstybių narių saugumo interesas;

  E. kadangi labai svarbu išsaugoti pastarųjų dviejų dešimtmečių pažangą Afganistane, visų pirma žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių srityje;

  F. kadangi atstovavimas moterims ir jų teisėms Afganistano taikos derybose nėra proporcingas, todėl derybų šalys turi laikytis ryžtingesnio požiūrio šiuo klausimu;

  G. kadangi moterys, vaikai ir etninės mažumos bus labiausiai paveiktos dėl žlugusių Afganistano taikos derybų ir mėginimo konfliktą toliau spręsti karinėmis priemonėmis; kadangi Afganistano moterys jau pradėjo riboti keliones, kad sumažintų riziką, o vaikų galimybėms mokytis ir žaisti trukdo smurto grėsmė;

  H. kadangi saugumo padėtis Afganistane palaipsniui blogėja ir daugėja išpuolių prieš Afganistano pajėgas, taip pat tikslingų Afganistano aktyvistų, žiniasklaidos darbuotojų, pedagogų, gydytojų, teisėjų ir vyriausybės pareigūnų nužudymų; kadangi nuo Afganistano taikos derybų pradžios gerokai padaugėjo Talibano išpuolių, kuriais siekiama perimti vyriausybės kontroliuojamų teritorijų kontrolę; kadangi pagal 2020 m. Pasaulinį terorizmo indeksą Afganistanas buvo pripažintas labiausiai paveikta šalimi; kadangi 4 mln. iš 36 mln. šalies gyventojų yra perkeltieji asmenys; kadangi 3 mln. žmonių dėl smurto buvo perkelti šalies viduje, o dar 1 mln. buvo perkelti dėl gaivalinių nelaimių; kadangi 2,5 mln. afganistaniečių jau pabėgo iš šalies ieškodami saugumo, dauguma jų įsikūrė Irane ir Pakistane;

  I. kadangi Afganistanas yra daugiausiai ES paramos vystymuisi gaunanti valstybė pasaulyje; kadangi dėl ES įnašo Afganistanui per pastaruosius 20 metų labai pailgėjo gyvenimo trukmė, padidino raštingumas, sumažėjo motinų ir vaikų mirtingumas bei sustiprėjo moterų teises; kadangi 2002–2020 m. laikotarpiu ES skyrė daugiau kaip 4 mlrd. EUR ir jau įsipareigojo 2021–2025 m. laikotarpiu skirti 1,2 mlrd. EUR ilgalaikei pagalbai ir pagalbai ekstremaliosios situacijos atveju; kadangi šį įsipareigojimą lydėjo ES ir valstybių, kurios kartu skiria apie 80 proc. visos oficialios paramos vystymuisi Afganistanui, komunikatas, kuriame pabrėžiami pagrindiniai reikalavimai, kad šalis galėtų toliau gauti paramą, įskaitant nuolatinį įsipareigojimą laikytis demokratijos, teisinės valstybės ir žmogaus teisių principų;

  J. kadangi Afganistane dažniausiai išvengiama atsakomybės už išpuolius ir nužudymus; kadangi 2021 m. kovo 12 d. JT Saugumo Tarybos nariai pasmerkė nerimą keliantį išpuolių, sąmoningai nukreiptų prieš Afganistano civilius gyventojus, skaičių;

  K. kadangi pastarasis smurto protrūkis įvyko šalyje užsitęsus plataus masto žmogaus teisių pažeidimams, kuriuos vykdė teroristai, ginkluotos grupuotės ir saugumo pajėgos, įskaitant neteisminius nužudymo atvejus, kankinimus ir seksualinį smurtą; kadangi manoma, kad per 20 metų trunkantį karą žuvo apie 150 000 žmonių, įskaitant 35 000 civilių;

  L. kadangi nuo 2001 m. Afganistane padaryta akivaizdi pažanga moterų ir mergaičių teisių srityje, įskaitant galimybes gauti išsilavinimą, sveikatos priežiūrą ir dalyvavimą pilietiniame ir politiniame gyvenime; kadangi šie patobulinimai neabejotinai yra sėkmingiausi pastarojo meto šalies vystymosi pasiekimai; kadangi šiai dalinei pažangai dabar gresia pavojus ir ji turi būti skubiai išsaugota ir sustiprinta;

  M. kadangi nepaisant šių patobulinimų, moterys ir mergaitės ir toliau kasdien susiduria su pasibaisėtinomis grėsmėmis, įskaitant kliūtis naudotis pagrindinėmis paslaugomis ir išpuolius, be kita ko, smurtą šeimoje, seksualinį smurtą ir smurtą dėl lyties; kadangi pagal 2019–2020 m. Moterų, taikos ir saugumo indeksą Afganistanas buvo antra moterims gyventi blogiausia šalis; kadangi 2021 m. gegužės 8 d. sprogus „Sayed al-Shuhada“ mergaičių mokyklai Kabule, žuvo mažiausiai 85 žmonės ir 147 buvo sužeisti, daugiausia moksleivės; kadangi 2021 m. kovo 2 d. Džalalabade buvo nužudytos trys žurnalistės moterys;

  N. kadangi dėl COVID-19 pandemijos Afganistane smarkiai padidėjo skurdo lygis; kadangi dėl su COVID-19 susijusių priemonių ir blogėjančios saugumo padėties buvo apribota galimybė Afganistano žmonėms gauti humanitarinę pagalbą;

  O. kadangi manoma, kad 2021 m. Afganistaną gresia sausra, dėl kurios su ekstremaliai dideliu maisto stygiumi susiduriančių žmonių skaičius, šiuo metu siekiantis 5,5 mln., dar labiau padidės, ir numatoma, kad dar 17,6 mln. žmonių patirs didelį maisto stygių;

  P. kadangi terorizmo ekonominė kaina Afganistane 2018 m. sudarė beveik 20 proc. šalies BVP ir dėl to Afganistano vaikai netenka ateities galimybių gauti išsilavinimą, perspektyvų gauti pastovų darbą ir paslaugų, pvz., valstybės teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų;

  Q. kadangi Afganistano įmonės kenčia nuo Talibano turto prievartavimo, kai ūkininkai verčiami auginti daržines aguonas ir vykdyti neteisėtą kasybos veiklą;

  1. mano, kad Afganistanas atsidūrė kritinėje padėtyje, nes nestabili vidaus padėtis, blogėjanti saugumo padėtis, derybų dėl taikos Afganistano viduje aklavietė ir sprendimas iki 2021 m. rugsėjo 11 d. išvesti JAV ir NATO karines pajėgas gali sukelti naujų neaiškumų, sumažinti stabilumą, sukelti intensyvesnių vidaus konfliktų grėsmę ir sukurti tam tikrą vakuumą, kurį, blogiausiu atveju, užpildys Talibanas; reiškia susirūpinimą dėl to, kad tai būtų labai neraminanti perspektyva šaliai ir pastarųjų 20 metų socialinių ir politinių pasiekimų bei pažangos tvarumui;

  2. reiškia didelį susirūpinimą dėl grėsmingai padidėjusio smurto Afganistane ir kuo griežčiausiai jį smerkia, įkaitant tikslinius vaikų, moterų specialisčių, žurnalistų ir žiniasklaidos darbuotojų, pedagogų, žmogaus teisių gynėjų, pilietinės visuomenės atstovų, aktyvistų, gydytojų, vyriausybės pareigūnų ir teisminių institucijų atstovų žudymus; primygtinai ragina visas šalis nedelsiant susitarti dėl nuolatinio ir visapusiško ugnies nutraukimo;

  3. reiškia susirūpinimą dėl Afganistano vyriausybės pažeidžiamumo ir nestabilumo ir dėl nepakankamos didelės šalies dalies kontrolės, o tai didina smurto poveikį civiliams gyventojams; ragina Talibaną nedelsiant nutraukti išpuolius prieš civilius gyventojus ir nacionalines pajėgas ir visapusiškai laikytis tarptautinės humanitarinės teisės; reiškia gilią užuojautą ir paramą teroro išpuolių aukoms ir jų šeimoms;

  4. pabrėžia, kad reikia vengti „žlugusios valstybės“ scenarijaus, ir primena savo įsipareigojimą, susijusį su taikos procesu, kuriam vadovauja ir už kurį atsakingas Afganistanas, ir atstatymu po konflikto, kaip vienintelį kelią siekiant įtraukios ilgalaikės taikos, saugumo ir plėtros; pabrėžia, kad tai kaip niekad svarbu, nes sparčiai artėja JAV ir NATO pajėgų išvedimo data; ragina Tarybą, Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT) ir Komisiją kuo greičiau parengti ir pateikti Parlamentui visapusišką būsimo bendradarbiavimo su Afganistanu strategiją po NATO sąjungininkų karinių pajėgų išvedimo, taip pat ragina ES ir jos valstybes nares, NATO ir JAV toliau siekti šio tikslo;

  5. atsižvelgdamas į tai, pritaria tam, kad Dohoje būtų nedelsiant atnaujintos taikos derybos siekiant rasti politinį konflikto sprendimą ir užtikrinti ilgalaikį derybomis sutartą ugnies nutraukimą visoje šalyje; pabrėžia, kad tik politinis situacijos sprendimas suteikia ilgalaikės taikos vilties, ir rekomenduoja šalims kreiptis pagalbos į trečiosios šalies tarpininką, pvz., Jungtines Tautas, kad jis padėtų susitarti dėl klestinčio Afganistano politinio plano; ragina EIVT ir Komisiją imtis svarbesnio vaidmens raginant abi taikos derybų puses sėstis prie derybų stalo, taip pat pasiūlyti afganistaniečiams paramą ir tarpininkavimą, jei jie to norės;

  6. dar kartą patvirtina, kad derybomis pasiektas politinis susitarimas siekiant taikos turi būti grindžiamas pastarųjų 20 metų ekonominiais, socialiniais ir politiniais pasiekimais; pabrėžia, kad ilgalaikis Afganistano vystymasis priklausys nuo atskaitomybės, gero valdymo, tvaraus žmonių saugumo užtikrinimo, įskaitant skurdo mažinimą ir darbo vietų kūrimą, galimybes naudotis socialinėmis ir sveikatos priežiūros paslaugomis, švietimą ir pagrindinių laisvių bei žmogaus teisių apsaugą;

  7. primygtinai ragina Afganistano vyriausybę aktyviai įtraukti Afganistano parlamentą į visus susijusius procesus, atsisakyti visų priemonių, kurios neleidžia vyriausybei ir parlamentui veiksmingai bendradarbiauti, taip pat stiprinti parlamento teises tikrinti, o Afganistano parlamente turėtų būti atstovaujama visų skirtingų Afganistano gyventojų grupių interesams; pažymi, kad būtina toliau remti laisvų ir sąžiningų rinkimų rengimą laikantis tarptautinių standartų, remti rikimų stebėjimo misijas šalyje ir didinti valdžios sektoriaus išlaidų skaidrumą, kad Afganistano vyriausybė būtų visapusiškai atskaitinga savo piliečiams;

  8. primena, kad siekiant remtis pastarųjų 20 metų pasiekimais, Afganistano valstybė turėtų būti iš tikrųjų pasiryžusi kovoti su terorizmu ir ginkluotomis grupuotėmis, narkotikų gamyba ir prekyba jais, taip pat turėtų šalinti pagrindines neteisėtos ir priverstinės migracijos priežastis ir ją valdyti; mažinti nestabilumą regionuose; siekti panaikinti skurdą; vykdyti į smurtinį ekstremizmą peraugančios radikalizacijos prevenciją; kovoti su nebaudžiamumu už žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus;

  9. apgailestauja, kad prieš pasirašydama Bendrą deklaraciją dėl bendradarbiavimo migracijos srityje Komisija nepateikė deklaracijos Parlamentui, ir kad Parlamentas neturėjo galimybės pareikšti savo nuomonės šiuo klausimu; ragina Komisiją atlikti Bendros deklaracijos dėl bendradarbiavimo migracijos srityje poveikio žmogaus teisėms vertinimą;

  10. reiškia susirūpinimą dėl terorizmo keliamos grėsmės Afganistanui ir regionui, ypač dėl to, kad grupuotė „Irako ir Levanto islamo valstybė“ (ISIL / „Da’esh“) ir su ja susiję subjektai, ypač ISIL Chorasano provincijos atšaka ir „Al-Qaida“, toliau vykdo veiklą; primena, kad teroro aktus Afganistane vykdo įvairūs subjektai, įskaitant Talibaną, „Al-Qaida“ ir vadinamąją Islamo valstybę; pabrėžia, jog esama realios rizikos, kad išvedus JAV ir NATO karines pajėgas padidės nestabilumas ir smurtas; taigi pakartoja, jog reikia, kad ES nedelsiant koordinuotų procesą su suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant Afganistano vyriausybę ir saugumo pajėgas, JAV, NATO ir JT siekiant užtikrinti, kad pereinamasis laikotarpis būtų kuo sklandesnis;

  11. smerkia visą teroristinę veiklą ir visus teroristinius išpuolius Afganistane; pabrėžia veiksmingos kovos su terorizmo finansavimu ir terorizmą remiančių finansinių tinklų išardymo svarbą; yra labai susirūpinęs dėl JT stebėsenos grupės ataskaitos išvadų, kuriose teigiama, kad Talibano ir „Al-Qaida“ santykiai sustiprėjo, ir dėl jos įspėjimo esą Talibanas priešinasi taikos deryboms ir pageidautų karinio perversmo; be to, atkreipia dėmesį į pranešimus, kuriuose nurodoma, kad Talibanas aktyviai rengia karines operacijas 2021 m.;

  12. primena, kad nesant saugumo, negali būti vykdoma tvari plėtra ir atvirkščiai; atsižvelgdamas į tai pažymi, kad teikiant tarptautinę pagalbą Afganistanui, išvedus karines pajėgas, turi būti užtikrintas holistinis požiūris, kad ir toliau būtų teikiama finansinė bei techninė parama saugumo, įskaitant Afganistano nacionalines gynybos ir saugumo pajėgas, ir ekonomikos bei plėtros reformoms, itin pabrėžiant demokratijos, teisinės valstybės principo ir žmogaus teisių, ypač moterų, jaunimo ir mažumų, stiprinimą;

  13. pripažįsta vietos ir tarptautinių NVO, kurios, nepaisant grėsmės saugumui, teikia paslaugas, pagalbą ir labdarą Afganistano gyventojams, darbą; tebėra susirūpinęs dėl pavojingo klimato, kuriame veikia pilietinės visuomenės organizacijos, įskaitant žurnalistus ir žmogaus teisių gynėjus; primygtinai ragina Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT), Komisiją ir valstybes nares toliau teikti esminę pagalbą pilietinei visuomenei ir tęsti dialogą su Afganistano vyriausybe siekiant skubiai sumažinti kliūtis nevyriausybinių organizacijų veiklai; primygtinai ragina Afganistano institucijas, Talibaną ir visus kitus susijusius subjektus užtikrinti vietos ir tarptautinių pilietinės visuomenės organizacijų, NVO ir humanitarinių organizacijų saugumą;

  14. ragina JT prižiūrint atlikti patikimą ir skaidrų tyrimą dėl neseniai įvykdyto išpuolio prieš mergaičių mokyklą, kurio metu žuvo 85 žmonės, daugiausia 11–17 metų mergaitės, ir dėl 2020 m. gegužės 12 d. išpuolio prieš organizacijos „Gydytojai be sienų“ remiamos Dasht-e-Barchi ligoninės Kabule naujagimių skyrių; siūlo EIVT, Komisijai ir valstybėms narėms primygtinai paraginti JT žmogaus teisių tarybą įsteigti tyrimų komisiją sunkiems tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimams Afganistane nagrinėti;

  15. pabrėžia, kad nebaudžiamumas ir korupcija tebėra rimtos kliūtys, trukdančios gerinti saugumo koordinavimą, viešųjų paslaugų teikimą ir ekonomikos reformų vykdymą; palankiai vertina tai, kad, siekiant įgyvendinti naujai priimtą kovos su korupcija strategiją, 2020 m. lapkričio mėn. Afganistane buvo įkurta Kovos su korupcija komisija, ir primygtinai ragina EIVT ir Komisiją išlaikyti aukšto lygio ES paramą kovai su korupcija šalyje;

  16. pabrėžia, kad Europos parama ir toliau priklausys nuo pastarųjų 20 metų pasiekimų išsaugojimo ir rėmimosi jais, nuo veiksmingo įtraukaus ir atskaitingo valdymo gerinimo, institucijų stiprinimo, demokratinio pliuralizmo, teisinės valstybės principo, kovos su korupcija, nepriklausomos žiniasklaidos, žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių stiprinimo visiems Afganistano gyventojams, ypač moterims, vaikams ir visiems mažumoms bei rizikos grupėms priklausantiems asmenims; primena, kad mergaičių teisė į mokslą, kuri yra didelis pastarųjų 20 metų pasiekimas, turėtų būti neginčijama; pabrėžia, kad reikia aiškių kriterijų ir stebėsenos mechanizmų padarytai pažangai ir veiksmingam bei skaidriam Europos lėšų naudojimui įvertinti;

  17. pabrėžia, kad absoliučiai būtina išsaugoti per pastaruosius 20 metų Afganistane padarytą pažangą moterų teisių srityje; primena apie moterų iš Afganistano vyriausybės dalyvavimą taikos derybose ir primygtinai tvirtina, kad taikos procese negali būti kompromisų moterų teisių klausimais; pabrėžia, kad derybų metu taip pat turi būti atkreiptas dėmesys į su moterų teisėmis susijusią pažangą, padarytą valdžios nekontroliuojamose šalies vietovėse; ragina, kad derybose dalyvautų daugiau moterų organizacijų ir su jomis būtų visapusiškai konsultuojamasi; pabrėžia, kad visapusiškas moterų dalyvavimas atstatymo po konflikto etape ir politiniame bei pilietiniame gyvenime Afganistane yra būtina sąlyga užtikrinant tvarią taiką, saugumą ir plėtrą; ragina EIVT, Komisiją ir valstybes nares toliau remti moterų įgalėjimą kaip pagrindinę nenutrūkstamos finansinės paramos šaliai sąlygą;

  18. labai apgailestauja dėl to, kad moterys ir mergaitės vis dar susiduria su dideliais sunkumais, įskaitant smurtą šeimoje, seksualinį smurtą ir smurtą dėl lyties, priverstinę santuoką ir ribotas galimybes gauti sveikatos priežiūros paslaugas; primygtinai tvirtina, kad pažanga šiose srityse turi išlikti svarbiu ES prioritetu; palankiai vertina ES finansuojamus projektus, kuriais remiamas moterų įgalinimas ir dalyvavimas priimant sprendimus;

  19. pakartoja, kad reikia nuolatinės ES paramos siekiant padėti Afganistanui kovoti su COVID-19 pandemija, suteikti afganistaniečiams vakcinų ir padėti organizuoti skiepijimo veiklą;

  20. akcentuoja, jog svarbu spręsti skubią dėl klimato kaitos, sausrų ir COVID-19 pandemijos aprūpinimui maistu kylančią grėsmę; ragina ES laikytis 2020 m. Afganistano rėmėjų konferencijoje prisiimtų įsipareigojimų ir primygtinai ragina EIVT ir Komisijos Europos civilinės saugos ir humanitarinės pagalbos operacijų generalinį direktoratą (ECHO GD) prisiimti pagrindinį vaidmenį ir panaikinti finansavimo spragą siekiant užtikrinti, kad pagalba maistu būtų laiku mobilizuojama ir koordinuojama sprendžiant grėsmingą maisto stygiaus klausimą; primygtinai ragina visus donorus nemažinti teikiamos humanitarinės pagalbos, ypač paramos Afganistano sveikatos priežiūros sistemai ir pagalbos didinant Afganistano moterų ir mergaičių galimybes gauti sveikatos priežiūros paslaugas, arba didinti tokią humanitarinę pagalbą;

  21. pakartoja, kad auginamos daržinės aguonos daro poveikį už Afganistano ribų, t. y. paveikia kaimynines šalis ir Europą, kurios yra pagrindinė Afganistane pagaminto heroino paskirties vieta; pabrėžia, kad Afganistano vyriausybė turi dėti daugiau pastangų, kad būtų kovojama su šia grėsme, ir pakartoja, jog reikia užtikrinti ilgalaikę žemės ūkio plėtrą ir pagalbą siekiant sukurti patikimų darbo vietų ir užtikrinti pajamas kitais nei daržinių aguonų auginimas būdais; pažymi, kad tai svarbus žingsnis siekiant spręsti neteisėtos prekybos narkotikais, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo klausimus;

  22. atkreipia dėmesį į Afganistano ekonomikos augimo potencialą tvariai plėtojant jo gamtos išteklius; pabrėžia, kad Europos pagalba infrastruktūrai plėtoti galėtų būti naudinga Afganistano gyventojams, nes būtų užtikrintas užimtumas bei ištekliai ypatingos svarbos viešosioms paslaugoms ir būtų užtikrinta aplinkos apsauga;

  23. pabrėžia, kad reikia naudoti Europos lėšas siekiant investuoti į regioninių jungčių gerinimą, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos prekybai ir tranzitui, o tai suteiktų galimybę augti Afganistano ekonomikai;

  24. primena, kad Afganistanas yra žemyninė šalis, esanti Azijos ir Artimųjų Rytų sandūroje, ir pripažįsta, kad kaimyninių Centrinės Azijos šalių ir regioniniu mastu įtakingų valstybių, visų pirma Kinijos, Irano, Indijos, Rusijos ir Pakistano, parama ir pozityvus bendradarbiavimas yra nepaprastai svarbūs siekiant Afganistano stabilizavimo, vystymosi ir ekonominio gyvybingumo; ragina EIVT ir valstybes nares intensyviau plėtoti dialogą su Afganistano kaimyninėmis šalimis; pabrėžia itin svarbų šių šalių vaidmenį stabilizuojant Afganistaną ir neleidžiant jam panirti į chaosą pasitraukus užsienio karinėms pajėgoms; pabrėžia, kad reikia stiprinti ES ir JAV veiksmų Afganistane koordinavimą siekiant, kiek įmanoma, išsaugoti svarbų jų vaidmenį Afganistane;

  25. primena šalių, išvedančių savo karines pajėgas iš Afganistano, vyriausybėms apie jų atsakomybę ginti vietos darbuotojus, visų pirma vertėjus, kurie rėmė jų pastangas ir kurių gyvybei dabar gresia didelis pavojus, prireikus išduoti jiems vizas ir juos repatrijuoti; ragina prieš tai atlikti išsamų individualų vertinimą, visapusiškai atsižvelgiant į visus tinkamumo ir saugumo aspektus;

  26. ragina EIVT, Komisiją ir valstybes nares užtikrinti ES vadovaujamų pajėgų ir darbuotojų saugumą Afganistane, taip pat valstybių narių atstovybėse arba ES delegacijoje šioje šalyje dirbančių ar dirbusių vietos darbuotojų saugumą; prašo EIVT ir Komisijos skirti finansavimą sustiprinto saugumo zonai, kad būtų galima užtikrinti diplomatinį atstovavimą išvedus karius;

  27. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai, ES specialiajam įgaliotiniui Afganistane, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams ir Afganistano Islamo Respublikos vyriausybei ir parlamentui.

  Atnaujinta: 2021 m. birželio 9 d.
  Teisinė informacija - Privatumo politika