Resolutsiooni ühisettepanek - RC-B9-0328/2021Resolutsiooni ühisettepanek
RC-B9-0328/2021

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK süstemaatiliste repressioonide kohta Valgevenes ja nende tagajärgede kohta Euroopa julgeolekule pärast inimröövi Valgevene ametivõimude poolt kinni peetud ELi tsiviillennukilt

9.6.2021 - (2021/2741(RSP))

vastavalt kodukorra artikli 132 lõigetele 2 ja 4,
millega asendatakse järgmised resolutsiooni ettepanekud:
B9-0328/2021 (PPE)
B9-0332/2021 (Verts/ALE)
B9-0339/2021 (S&D)
B9-0340/2021 (Renew)
B9-0344/2021 (ECR)

Sandra Kalniete, Michael Gahler, Paulo Rangel, David McAllister, Jerzy Buzek, Andrius Kubilius, Radosław Sikorski, Traian Băsescu, Vladimír Bilčík, Tomasz Frankowski, Andrzej Halicki, Rasa Juknevičienė, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López-Istúriz White, Liudas Mažylis, Luděk Niedermayer, Janina Ochojska, Michaela Šojdrová, Eugen Tomac, Isabel Wiseler-Lima
fraktsiooni PPE nimel
Pedro Marques, Tonino Picula, Robert Biedroń
fraktsiooni S&D nimel
Petras Auštrevičius, Andrus Ansip, Ramona Strugariu, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Dita Charanzová, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans
fraktsiooni Renew nimel
Viola Von Cramon-Taubadel
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Anna Fotyga, Valdemar Tomaševski, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Antoni Legutko, Assita Kanko, Zdzisław Krasnodębski, Bogdan Rzońca, Charlie Weimers, Ruža Tomašić, Ryszard Czarnecki, Jacek Saryusz-Wolski, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Eugen Jurzyca, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Elżbieta Rafalska, Roberts Zīle, Dace Melbārde
fraktsiooni ECR nimel
Fabio Massimo Castaldo


Menetlus : 2021/2741(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
RC-B9-0328/2021
Esitatud tekstid :
RC-B9-0328/2021
Vastuvõetud tekstid :

Euroopa Parlamendi resolutsioon süstemaatiliste repressioonide kohta Valgevenes ja nende tagajärgede kohta Euroopa julgeolekule pärast inimröövi Valgevene ametivõimude poolt kinni peetud ELi tsiviillennukilt

(2021/2741(RSP))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Valgevene kohta,

 võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 12. oktoobri 2020. aasta ja 24. mai 2021. aasta järeldusi Valgevene kohta,

 võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja poolt ELi nimel tehtud avaldusi, eelkõige 24. mai 2021. aasta avaldust Ryanairi lennu FR4978 jõuga ümbersuunamise kohta Minskisse 23. mail 2021,

 võttes arvesse G7 välisministrite ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 27. mai 2021. aasta ühisavaldust Valgevene kohta,

 võttes arvesse nõukogu 4. juuni 2021. aasta otsust (ÜVJP) 2021/908 (millega muudetakse otsust 2012/642/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Valgevenes)[1], millega keelatakse Valgevene igat liiki lennuettevõtjatel ELi õhuruumist ülelennud ja pääs ELi lennujaamadesse,

 võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 26. märtsi 2021. aasta avaldust ELi toetuse kohta rahvusvahelisele platvormile Valgevene vastutuse kohta,

 võttes arvesse Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) Moskva mehhanismi raportööri 5. novembri 2020. aasta aruannet väidetavate inimõiguste rikkumiste kohta seoses 9. augustil 2020. aastal Valgevenes toimunud presidendivalimistega,

 võttes arvesse rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni ja tsiviillennunduse ohutuse vastu suunatud ebaseaduslike tegude tõkestamise konventsiooni,

 võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni ja kõiki inimõiguste konventsioone, millega Valgevene on ühinenud,

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi 2020. aasta Sahharovi auhinna (mõttevabaduse eest) andmist Valgevene demokraatlikule opositsioonile,

 võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõikeid 2 ja 4,

A. arvestades, et 23. mail 2021. aastal suunati Ryanairi lendu FR4978 – kahe ELi pealinna (Ateena ja Vilniuse) vahelist rahvusvahelist reisilendu – teenindanud Poolas registreeritud lennuk Valgevene õhuruumis viibimise ajal Aljaksandr Lukašenka korraldusel jõuga ümber ning Valgevene hävitaja eskortis selle pommiähvardust ettekäändena kasutades Minski rahvuslikku lennujaama, seades ohtu pardal viibinud üle 170 reisija ja meeskonnaliikme – kellest paljud olid ELi kodanikud – turvalisuse;

B. arvestades, et Valgevene ametivõimud ei leidnud lennukist lõhkekehi, kuid pidasid kinni kaks reisijat – Valgevene kodaniku Raman Pratassevitši ja tema kaaslase Sofia Sapega, kes on Venemaa kodanik ja Vilniuses asuva Euroopa Humanitaarülikooli üliõpilane;

C. arvestades, et Raman Pratassevitš on Valgevene ajakirjanik, aktivist ja mõjuka rakenduse Telegram kanali NEXTA endine peatoimetaja, kellel oli keskne roll elanikkonna teavitamisel ametivõimude toime pandud rikkumistest ja meeleavalduste korraldamisel Valgevenes pärast 9. augustil 2020 toimunud võltsitud presidendivalimisi, aidates nii avalikustada režiimi süstemaatilisi repressioone ja raskeid inimõiguste rikkumisi; arvestades, et Raman Pratassevitš oli 2019. aastast alates elanud eksiilis ELis, et vältida fabritseeritud kriminaalsüüdistusi, ning talle oli ELis antud poliitiline varjupaik;

D. arvestades, et Raman Pratassevitši ebaseaduslik kinnipidamine ja ebainimlik kohtlemine Valgevene režiimi poolt, sealhulgas tema sunniviisilised ülestunnistused Valgevene riigitelevisioonis ülekantud lavastatud intervjuudel, valmistavad rahvusvahelisele üldsusele suurimat muret ja rõhutavad koordineeritud rahvusvahelise tegevuse pakilisust, eelkõige seetõttu, et Valgevene on ainus Euroopa riik, kus ikka veel kohaldatakse surmanuhtlust, ning seepärast ei ole ta Euroopa Nõukogu liige; arvestades, et Raman Pratassevitši esinemisest ei jäänud muljet, et ta teeb ülestunnistusi oma vabast tahtest, ning arvestades, et mis tahes sunniviisilised ülestunnistused on piinamisvastase konventsiooniga keelatud; arvestades, et Pratassevitši kaitsjatel ei lubata endiselt temaga kohtuda ja Aljaksandr Lukašenka ähvardas kutsuda Venemaa poolt okupeeritud Donbassi piirkonna uurijaid teda üle kuulama; arvestades, et Raman Pratassevitš on kantud terroristide jälgimisnimekirja ja seega ähvardab teda surmanuhtlus;

E. arvestades, et tsiviillennuki kinnipidamine on lennuohutuse valdkonna rahvusvaheliste konventsioonide raske rikkumine ning toonitab Valgevenes jätkuvate ja pidevate repressioonide rahvusvahelisi tagajärgi Euroopa julgeolekule ja näitab selgelt, et režiimist on saanud oht rahvusvahelise rahu ja julgeoleku jaoks; arvestades, et lennuki maanduma sundimine kui riiklikult toetatud terroriakt ja Valgevene režiimi ühe niinimetatud vaenlase vahistamine olid kavandatud eesmärgiga saata kõigile selle režiimi vastastele ja eriti neile, kes elavad välismaal, hirmutav märguanne, et režiim on täis otsustavust nad kinni püüda ja et nad ei ole ka välismaal kaitstud;

F. arvestades, et Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni uurimine on praegu käimas; arvestades, et lisaks Raman Pratassevitšile ja Sofia Sapegale lahkus Minskis lennukist ka mitu tundmatut isikut; arvestades, et Venemaa Föderatsioon on vahistanud mitu Valgevene opositsiooniaktivisti, kes põgenesid Moskvasse, ja jätkab Valgevene režiimi toetamist, seda ka rahaliselt;

G. arvestades, et Valgevene ametivõimud on jätkanud rahumeelsete Valgevene inimeste vastu suunatud repressioone ning paljusid kodanikke ahistatakse, vahistatakse ja mõistetakse süüdi režiimile või Valgevenes toimuvatele ulatuslikele inimõiguste rikkumistele vastuseisu väljendamise eest; arvestades, et enne ja pärast 9. augusti 2020. aasta valimisi on hinnanguliselt rohkem kui 34 000 valgevenelast mingil hetkel kinni peetud režiimi vastu protesteerimise eest; arvestades, et Valgevenes on rohkem kui 470 poliitvangi, sealhulgas 7 alaealist; arvestades, et meeleavaldajate vastu on algatatud ligikaudu 3000 poliitiliselt motiveeritud kriminaalasja ning teatatud on 4600 väidetavast piinamise, vägivalla ja väärkohtlemise juhtumist;

H. arvestades, et Valgevenes jätkub inimõiguste olukorra halvenemine ja poliitvangide arv kasvab; arvestades, et inimõiguste kaitsjad on dokumenteerinud sadu piinamise ja väärkohtlemise juhtumeid, samas kui mitu inimest on kadunud või leitud surnuna; arvestades, et Valgevene kinnipidamiskeskustes ja vanglates, kus on kahtlastel asjaoludel surnud mitu meeleavaldajat, näiteks Vitold Ašurak, ja kus teisi, näiteks 17-aastaseid Dzmitri Stahhovskit ja Stsjapan Latõpavit ahistati ja ähvardati sel määral, et nad tegid enesetapukatse, jätkub ebainimlik kohtlemine, piinamine ja tahtlik arstiabi osutamisest keeldumine;

I. arvestades, et 25. mail 2021. aastal mõisteti Euroopa Valgevene aktivistid Javgen Afnagel, Pavel Juhnevitš, Maksim Vinjarski ja Andrei Voinitš, opositsioonijuht Pavel Sevjarõnets, blogija Dzmitri Kazlov ja ühiskondlik aktivist Irõna Štšasnaja fabritseeritud süüdistuse alusel äärmusluse eest neljaks kuni seitsmeks aastaks vangi; arvestades, et 2. juunil 2021. aastal mõisteti poliitvang Dzmitri Furmanav koos Javgen Raznitšenka ja Vladzimir Knigaga nn Tsihhanovski kohtuasjas kuni neljaks aastaks vangi; arvestades, et 3. juunil 2021 mõistis kohus nn protestitantsu kohtuasjas süüdi viienda süüdistatavate rühma, kuhu kuulusid poliitvangid Aljaksandr Hrapko, Radzivon Meduševski, Igar Vinakurav, Andrei Aniskevitš, Alena Loika, Galina Tšugunova, Andrei Njamirski, Dzmitri Kurganav, Katsjarõna Smirnova, Mikita Uvarav, Safija Ništ, Sjargei Ksenžuk ja Illja Palhovski, kellele mõisteti karistused alates 18 kuu pikkusest koduarestist kuni üheaastase vangistuseni; arvestades, et 3. juunil 2021. aastal mõisteti poliitvang Sjargei Pjarfilijevile kaheaastane vanglakaristus ja tema pojale Stanislav Pjarfilijevile kaheaastane vabadusepiirang (koduarest);

J. arvestades, et Valgevene ametivõimud jätkavad sõltumatute Valgevene ajakirjanike mahasurumist ja ahistamist ning püüavad tahtlikult takistada objektiivset uudiste edastamist; arvestades, et sadu ajakirjanikke on vahistatud, sealhulgas kaks Belsati ajakirjanikku, kes mõisteti hiljem vangi; arvestades, et kümneid on halduskorras kinni peetud ja nad on kogenud vägivalda ning paljudele neist on määratud trahv; arvestades, et ajakirjanikke on eelvangistuses hoitud ja neile on esitatud kriminaalsüüdistusi; arvestades, et ametivõimud on korduvalt teatanud ajakirjanike, sealhulgas välismaiste meediakorrespondentide akrediteeringute tühistamisest, kusjuures paljud neist on vahistatud ja Valgevenest välja saadetud; arvestades, et 18. mail 2021. aastal korraldasid Valgevene ametivõimud Valgevene suurima sõltumatu uudistesaidi Tut.by kontorites läbiotsimise, vahistasid paljud selle töötajatest ja blokeerisid veebisaidi;

 

K. arvestades, et süstemaatiliselt hirmutatakse ja ahistatakse inimõiguslasi, opositsioonipoliitikuid, kodanikuühiskonna esindajaid, ametiühingutegelasi ja teisi aktiviste ning piiratakse nende põhivabadusi; arvestades, et ei ole mingeid märke sellest, et Valgevene ametivõimud uuriksid tuhandeid alates 2020. aasta augusti keskpaigast esitatud teateid politsei jõhkrutsemise ja meeleavaldajate tapmise juhtumitest; arvestades, et laialt levinud karistamatus inimõiguste rikkumiste eest põlistab Valgevene rahva lootusetu olukorra; arvestades, et õigusriigi puudumine takistab valgevenelasi kasutamast õigust õiglasele kohtumõistmisele;

L. arvestades, et sõltumatu Valgevene üliõpilaste liidu andmetel on kinni peetud rohkem kui 460 üliõpilast, kellest peaaegu kolmandik on naised, ning ülikoolidest on meelevaldselt välja heidetud üle 150 üliõpilase, kellest paljud põgenevad naaberriikidesse, sest kardavad oma turvalisuse pärast;

M. arvestades, et 31. mail 2021 karmistasid Valgevene ametivõimud juba niigi rangeid reisimistingimusi, millega Valgevene kodanikel, sealhulgas nendel, kellel on pikaajaline elamisluba välismaal, tehakse peaaegu võimatuks Valgevenest lahkuda;

N. arvestades, et Valgevenes represseeritakse üha enam poola vähemuse esindajaid, näiteks vahistati ja mõisteti süüdi Valgevene poolakate liidu juht Andżelika Borys ning peeti kinni ajakirjanik, blogija ja poolakate liidu liige Andrzej Poczobut; arvestades, et poolakeelne koolisüsteem Valgevenes on valitseva režiimi üha tugevama surve all; arvestades, et nende tegudega on kaasnenud Poola-vastane propaganda riigitelevisioonis; arvestades, et Lukašenka on Valgevenes loonud uue riigipüha, mida tähistatakse 17. septembril, et meenutada 1939. aastal toimunud Nõukogude Liidu sissetungi Poolasse;

O. arvestades, et Valgevene alustas Astravetsi tuumaelektrijaama ärilist käitamist, täitmata kõiki ELi 2018. aasta vastupidavustesti aruandes esitatud ohutusalaseid soovitusi, ning seetõttu on Astravetsi tuumaelektrijaam ebaturvaline ja kujutab endast tõsist tuumaohtu kogu Euroopale;

P. arvestades, et Euroopa Liit on seni kehtestanud sanktsioonid 88-le Valgevene üksikisikule, sealhulgas Aljaksandr Lukašenkale, ja seitsmele üksusele;

1. mõistab teravalt hukka Ryanairi lendu FR4978 sooritanud lennuki kaaperdamise ja Minskis maanduma sundimise 23. mail ning ajakirjanik Raman Pratassevitši ja Sofia Sapega kinnipidamise Valgevene ametivõimude poolt; peab seda kohutavat tegu rahvusvahelise õiguse rikkumiseks, mis on käsitatav riikliku terroriaktina;

2. nõuab Raman Pratassevitši ja Sofia Sapega ning kõigi teiste Valgevenes kinnipeetavate ajakirjanike ja poliitvangide viivitamatut ja tingimusteta vabastamist;

3. tuletab meelde nõukogu otsust tugevdada kehtivaid piiravaid meetmeid sellega, et kõigil Valgevene lennuettevõtjatel keelatakse sisenemine ELi õhuruumi ja pääs ELi lennujaamadesse, ning soovitab nõukogul välja töötada kava, millega hõlbustada valgevenelaste püüdeid Valgevenest lahkuda; palub Rahvusvahelisel Tsiviillennunduse Organisatsioonil ja Euroopa Lennundusohutusametil uurida seda vastuvõetamatut intsidenti, millega eirati rahvusvahelisi norme ja standardeid, ning võtta sellega seoses asjakohaseid meetmeid; rõhutab, et see ohtlik intsident kahandas olulisel määral usaldust ning et iga riik peaks vastutustundlikult täitma Chicago konventsioonist tulenevaid kohustusi, et õhusõidukid saaksid ohutult ja turvaliselt liikuda; kutsub Ryanairi üles tegema koostööd ja jagama ametiasutustega kogu teavet selle vahejuhtumi kohta;

4. nõuab kinni peetud tsiviillennukilt inimeste röövimise tagajärgede põhjalikku hindamist mitte ainult seoses rahvusvahelise lennutranspordi ja lennuohutusega, vaid ka üldise julgeolekuga Euroopas ning ELi liikmesriikides paguluses elavate või varjupaika taotlevate Valgevene ja teiste riikide kodanike ohutusega;

5. rõhutab, et sellise uurimise käigus tuleks uurida ka Venemaa võimalikku rolli Valgevene režiimi poolt toime pandud terroriaktides; rõhutab, et kui see kinnitust leiab, tuleks operatsioonides otse või kaudselt osalenud Venemaa kodanikke karistada kogu maailmas rakendatava inimõiguste rikkujate vastase ELi sanktsioonirežiimi (ELi Magnitski akt) kohaselt; toonitab, et oluline on ELi panus uurimisse, sealhulgas selliste ELi asutuste nagu Europol, Eurojust ja Euroopa Prokuratuur osalemise kaudu ühistes uurimisrühmades ja operatsioonides;

6. kordab, et ei tunnista Aljaksandr Lukašenka valimist Valgevene presidendi ametikohale; peab Valgevene praegust režiimi seadusetuks, ebaseaduslikuks ja kuritegelikuks; toetab jätkuvalt Valgevene rahva õigustatud nõudmisi ja püüdeid vabade ja õiglaste valimiste, põhivabaduste ja inimõiguste, demokraatliku esindatuse, poliitikas osalemise ja inimväärikuse suhtes; mõistab hukka tuhandete valgevenelaste mahasurumise, kes protestisid rahumeelselt, et kaitsta oma õigust vabadusele, demokraatiale ja inimväärikusele;

7. mõistab teravalt hukka Valgevene ametivõimude vägivalla ja repressioonid ning eelkõige rahumeelsete kodanike ebaseadusliku kinnipidamise, piinamise ja väärkohtlemise kinnipidamisel ja kriminaalvastutusele võtmise ning nõuab selle viivitamatut lõpetamist, ning avaldab toetust Valgevene ühiskonnale ja väljendab solidaarsust sellega; mõistab hukka Valgevene režiimi süsteemsed tsiviilisikute vastased repressioonid – vägivalla, hirmutamise ja muud sunniabinõud, mis on alates 2020. aasta augustis toimunud võltsitud valimistest sundinud riigist põgenema üle 14 000 valgevenelase; kordab, et see jätkuv repressioonikampaania ja tsiviilisikute sundränne on rasked inimõiguste rikkumised; peab taunitavaks, et Valgevene on praegu ainus riik Euroopas, kus veel rakendatakse surmanuhtlust, ning nõuab, et see viivitamata ja lõplikult kaotataks; taunib Valgevene ametivõimude hiljutisi meetmeid, millega keelati enamikul Valgevene kodanikel, sealhulgas paljudel välisriikide elamislubade omanikel riigist lahkuda;

8. mõistab hukka hiljuti paljude Valgevene poliitvangide ja kinnipeetavate, sealhulgas opositsioonijuht Pavel Sevjarõnetsi suhtes tehtud karmid ja ebaõiglased kohtuotsused ning demokraatliku opositsiooni liikmete, nagu Viktar Babarõka, Mikola Statkevitši ja Sjargei Tsihhanovski vastu algatatud kohtuprotsessid; taunib Pavel Sevjarõnetsi, Javgen Afnageli, Andrei Voinitši, Pavel Juhnevitši, Dzmitri Kazlovi, Maksim Vinjarski ja Irõna Štšasnaja süüdimõistmist Magiljovi linnas toimunud kinnisel kohtuprotsessil;

9. kinnitab veel kord Valgevene sõltumatu meedia ja ajakirjanike tähtsust ning nende olulist rolli Valgevene ühiskonnas; mõistab hukka meedia mahasurumise ja interneti kasutamise takistamise ning ajakirjanike ja blogijate peksmise, vahistamise ja hirmutamise; rõhutab Valgevene rahva õigust takistamatult teavet saada;

10. mõistab hukka ametivõimude repressioonid ja vaenuliku tegevuse poola vähemuse esindajate ja poolakeelse koolisüsteemi vastu Valgevenes; nõuab sellega seoses Andżelika Boryse, Andrzej Poczobuti ja teiste poliitvangide tingimusteta vabastamist;

11. kutsub Euroopa välisteenistust, komisjoni ja liikmesriikide diplomaatilisi esindusi Valgevenes üles jälgima tähelepanelikult poliitvangide, sealhulgas Raman Pratassevitši ja Sofia Sapega olukorda ja kohtumenetlusi Valgevenes, pakkuma neile toetust ja tegutsema nende vabastamise kindlustamiseks; kutsub sellega seoses Lukašenka režiimi üles lõpetama viivitamata igasuguse tegevuse, millega püütakse hirmutada või ahistada riikide ja Euroopa Liidu diplomaatiliste teenistuste liikmeid, ning käituma kooskõlas Valgevene rahvusvaheliste kohustustega, mis tulenevad diplomaatiliste ja konsulaarsuhete Viini konventsioonidest;

12. rõhutab tungivat vajadust säilitada ja laiendada kontakte ja koostööd Valgevene demokraatlike jõudude esindajatega nii Minskis kui ka eksiilis, eelkõige Svjatlana Tsihhanovskaja ning koordineerimisnõukogu ja rahva kriisivastase juhtimiskogu liikmetega; ühineb seetõttu üleskutsetega kutsuda nende esindajad 11.–13. juunil 2021. aastal toimuvale G7 tippkohtumisele ja 2021. aastal toimuvale idapartnerluse tippkohtumisele ning soovitab jätkata nende kutsumist kõrgetasemelistele kahepoolsetele kohtumistele valitsuse tasandil, parlamendi istungjärkudele ja parlamentidevahelistele kohtumistele ning luua kõikides ELi liikmesriikide parlamentides Valgevenele pühendatud rühmad;

13. kutsub nõukogu üles pikendama võimalikult kiiresti nende isikute ja üksuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse ELi sanktsioone, lisades sinna isikud ja üksused, kes olid seotud Ryanairi lendu FR4978 sooritanud lennuki kaaperdamise ja sundmaandumisega ning Raman Pratassevitši ja Sofia Sapega kinnipidamisega; tuletab meelde, et ajakirjanik Raman Pratassevitšit ähvardab surmanuhtlus;

14. nõuab tungivalt, et nõukogu jätkaks võimalikult kiiresti tööd neljanda sanktsioonide paketiga nende isikute ja üksuste vastu, kes osalesid valimispettuses või sellele järgnenud inimõiguste rikkumises Valgevenes, sealhulgas sõltumatute ajakirjanike ja blogijate tagakiusamises, või aitasid neile tegudele kaasa, ning et nõukogu alustaks tööd järgmise paketi ettevalmistamiseks; nõuab sanktsioonide kehtestamist prokuröridele, kohtunikele ja õiguskaitsetöötajatele, kes osalevad režiimi kritiseerijate represseerimises ja ebaõiglases süüdimõistmises, samuti propaganda, meedia, desinformatsiooni ja vaenukõne vallas režiimi heaks töötavaid isikuid ning selliseid isikuid ja üksusi, kes toetavad Lukašenkat ja tema režiimi, näiteks Marat Markovi, kes intervjueeris Raman Pratassevitši 2. juunil riiklikus telekanalis ONT, ning neid, kes osalesid 23. mai intsidendis, näiteks luureametnikke ja lennundusametkondi; tuletab sellega seoses meelde vajadust kasutada täiel määral ära kogu maailmas rakendatava inimõiguste rikkujate vastase ELi sanktsioonirežiimi (ELi Magnitski akt) kohaseid piiravate meetmete võimalusi;

15. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles rangelt keelduma andmast Valgevene režiimile mingit rahalist toetust ja seetõttu keelduma Valgevene pankadele uute krediidiliinide andmisest ning peatama investeeringud Valgevene taristuprojektidesse ja majandusettevõtjatesse; kutsub komisjoni üles võtma meetmeid, et takistada Euroopa finantseerimisasutustel omandada Valgevene valitsuse ja sellega seotud avalik-õiguslike asutuste emiteeritud võlakirju ja mis tahes muid finantsinstrumente; peab õigeks, et Euroopa Investeerimispank ning Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank on peatanud Valgevene avaliku sektori projektide rahastamise, ning nõuab, et uuritaks, kuidas saaks kasutamata vahendeid suunata ümber kodanikuühiskonnale ja erasektorile, mis ei ole režiimiga seotud; kutsub Rahvusvahelist Valuutafondi ja ELi liikmesriike üles mitte andma režiimile mis tahes asjaoludel otsest eelarvetoetust ning hoiduma kasutamast 2021. aastaks välja kuulutatud eriarveldusmenetlust;

16. tuletab kõigile Valgevenes tegutsevatele ELi ettevõtjatele meelde oma varasemat üleskutset ilmutada erilist hoolikust ja täita oma kohustust austada inimõigusi kooskõlas ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtetega; lisaks palub neil hoiduda uutest investeeringutest ja samuti avalikult protestida Valgevene ametivõimude jätkuvate repressioonide vastu riigis;

17. kutsub nõukogu üles kiiresti vastu võtma ja rakendama majandussanktsioone, mis peavad olema tugevad ja millel peab olema Valgevene režiimile, selle toetajatele ja majandustegevuses osalejatele, kes režiimi toetavad, võimalikult kohene mõju; nõuab, et need majandussanktsioonid oleksid suunatud avalikele ja eraettevõtetele, mida režiim kontrollib või mis on tihedalt seotud režiimi ärihuvidega või mille töötajaid on teadaolevalt vallandatud streikides või protestides osalemise tõttu; nõuab valdkondlike sanktsioonide kehtestamist eelkõige toornafta ja naftatoodete, kaaliumkarbonaadi, terase ja puidutööstuse suhtes; nõuab lisaks Valgevene riigiosalusega pankadega koostöö ja nende rahastamise lõpetamist ning rahvusvaheliste pankade poolt Valgevene tütarpankadele antavate krediidiliinide piiramist, samuti seda, et kaalutaks Valgevene SWIFT-süsteemis osalemise ajutist peatamist; palub, et ELis registreeritud ettevõtted, eelkõige Siemens AG, lõpetaksid koostöö Valgevene ametivõimudega tehnoloogia ja oskusteabe jagamisel; kutsub liikmesriike ja ELi institutsioone üles tegema rohkem selleks, et võidelda Valgevenest ELi toimuva suuremahulise sigarettide salakaubaveo vastu, millega rahastatakse Lukašenka režiimi; soovitab ELil rakendada kooskõlastatud solidaarsusmeetmeid, et leevendada nende liikmesriikide majandusraskusi, keda Valgevene suhtes kehtestatud majandussanktsioonid kõige rohkem mõjutavad;

18. väljendab rahulolu Euroopa Ringhäälingute Liidu (EBU) otsuse üle peatada Valgevene ringhäälinguorganisatsiooni BTRC liikmesus; nõuab Valgevene liikmesuse peatamist rahvusvahelistes spordiorganisatsioonides ning osalemise peatamist rahvusvahelistel spordiüritustel, sealhulgas Euroopa meistrivõistlustel ja maailmameistrivõistlustel ning Tokyo olümpiamängudel; nõuab, et Euroopa Jalgpalliliit (UEFA) võtaks Valgevene riigitelevisioonilt TVR jalgpalli Euroopa meistrivõistluste (EURO 2020) ülekandeõigused ja annaks need tasuta üle sõltumatule telekanalile Belsat TV;

19. kutsub liikmesriike üles parandama omavahelist koostööd Valgevene kriisiga seotud luureküsimustes ning saatma välja teadaolevad ja arvatavad Valgevene luuretöötajad, kes kogu liidus tegutsevad; kutsub Euroopa Parlamendi presidenti üles piirama Brüsselis asuva Valgevene saatkonna töötajate pääsu parlamenti, sealhulgas nii füüsilist kui ka kaugjuurdepääsu Euroopa Parlamendi korraldatud koosolekutele, ning vaatama üle parlamendi suhtluse Valgevene saatkonnaga;

20. on sügavalt mures Venemaa seotuse pärast Lukašenka režiimiga, sealhulgas rahalise toetuse ja luureteenistuste tiheda koostöö pärast;

21. rõhutab, et selle küsimusega on vaja tegeleda rahvusvahelisel tasandil, sealhulgas pidada arutelusid ÜROs ja NATOs; nõuab, et EL kooskõlastaks hoolikalt oma meetmed Ameerika Ühendriikide, G7 partnerite ja teiste sarnaselt meelestatud riikidega ning püüaks ka ELi partneritega, eelkõige Euroopa naaberriikidega, nagu Ukraina, saavutada ulatuslikku kooskõla, et saavutada sanktsioonide võimalikult suur mõju; tuletab meelde Ukraina valitsuse otsust ühineda ELi liikmesriikidega transpordisanktsioonide kehtestamisel Valgevene lennuettevõtjatele, ning kutsub komisjoni ja nõukogu üles kehtestama karistusmeetmeid lennufirma Belavia ja selle reisijate suhtes, kes lendavad Venemaa poolt annekteeritud Krimmi; hindab positiivselt eelseisvaid ELi-USA ning USA-Venemaa tippkohtumisi ning peab neid oluliseks võimaluseks kooskõlastada ELi ja tema partnerite seisukohti;

22. rõhutab, et kuigi ELi parim võimalus õigust rikkuvatele riikidele asjakohaselt vastu astuda on kasutada sanktsioonimehhanisme, peaks EL lisaks Valgevene riigile kuuluvatele ettevõtetele kehtestatud sanktsioonidele kasutama Valgevenes esinevat sisemist survet, toetades Valgevene kodanikuühiskonda;

23. kutsub komisjoni ja komisjoni asepresidenti ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat üles koos rahvusvaheliste partneritega algatama kõrgetasemelise rahvusvahelise konverentsi „Demokraatliku Valgevene tulevik“ korraldamise, kus käsitletakse kriisi lahendamist Valgevenes, ning algatama ka Valgevene ametivõimude poolt Valgevene rahva vastu suunatud kuritegude uurimise ja nende eest vastutusele võtmise ning Valgevene demokraatlikke ümberkorraldusi; on seisukohal, et selline konverents, mida juhib EL ja milles osalevad rahvusvahelised finantsasutused, G7 riigid, ELi liikmesriigid ja institutsioonid ning teised, kes on valmis lubama mitme miljardi euro suurust finantspaketti, toetab tulevasi reformipüüdlusi ja majanduse ümberkorraldamist ning näitab tugevat toetust Valgevene rahvale;

24. tuletab meelde oma varasemat algatust luua kõrgetasemeline delegatsioon, kuhu oleksid kaasatud endised kõrged Euroopa ametnikud, et uurida kõiki võimalusi vägivalla peatamiseks ja poliitvangide vabastamiseks ning mis võiks aidata luua soodsat keskkonda riigisiseseks kaasavaks poliitiliseks dialoogiks Valgevenes;

 

25. nõuab, et komisjon, Euroopa välisteenistus ja liikmesriigid suurendaksid otsest toetust Valgevene opositsioonile, kodanikuühiskonnale, inimõiguste kaitsjatele ja sõltumatule meediale ning koostööd nendega nii Valgevenes kui ka mujal maailmas, sealhulgas suutlikkuse suurendamise ja rahalise toetuse abil, ning suurendaksid toetust Euroopa demokraatia rahastu tegevusele kohapeal; nõuab sellega seoses, et EL ja teised rahvusvahelised organisatsioonid annaks rahalist ja tehnilist tuge meediaväljaannetele ja sõltumatutele ajakirjanikele, selleks et nad saaksid täita oma kohustust: teavitada ühiskonda Valgevenes toimuvast; kordab sellega seoses oma üleskutset suurendada toetust telekanalile Belsat TV;

26. võtab kohustuse aidata parlamendi demokraatia toetamise mehhanismide abil suurendada demokraatlike jõudude suutlikkust, tugevdada kodanikuühiskonna rolli, toetada täiemahulist poliitilist dialoogi, mis viib Valgevenes rahumeelse võimuvahetuseni, ning toetada ka noori poliitilisi liidreid ja inimõiguste kaitsjaid;

27. väljendab heameelt komisjoni esitatud tervikliku kava üle, milles nähakse ette 3 miljardi euro suurune majanduslik toetus tulevasele demokraatlikule Valgevenele; kutsub komisjoni ja nõukogu üles seda kava edasi arendama ja edendama ning selgelt teada andma, et kui Valgevenes leiavad aset demokraatlikud muutused, on EL valmis pakkuma käegakatsutavat abi riigi reformimiseks ja moderniseerimiseks; märgib, et EL peab esitama ettepaneku ulatuslike meetmete kohta, millega valmistada Valgevene demokraatlikke jõude ette selle paketi rakendamiseks;

28. nõuab, et EL koordineeriks Ameerika Ühendriikide, G7 partnerite ja teiste sarnaselt meelestatud riikidega, et külmutada koostöö Lukašenka avaliku sektoriga ning suunata koostöö Valgevene kodanikuühiskonna ja Valgevene eraettevõtetega ümber nii, et see toimuks väljaspool režiimi;

29. tõrjub Aljaksandr Lukašenka vastuvõetamatuid ähvardusi, mille kohaselt Valgevene ametivõimud ei peata ebaseaduslikke rändajaid ega uimastikaubandust, ning väljendab muret Valgevenest ELi toimuva ebaseadusliku rände suurenemise pärast ja Valgevene ametivõimude võimaliku osa pärast selles; nõuab, et liikmesriigid ja ELi institutsioonid jälgiksid nende valdkondade arengut ja võtaksid asjakohaseid meetmeid;

30. taunib asjaolu, et Valgevene juhtkond kuritarvitab õiguskaitseasutusi poliitilistel eesmärkidel; palub Interpolil viivitamata ja põhjalikult läbi vaadata Valgevene esitatud olemasolevad ja tulevased taotlused ning võtta kõik asjakohased meetmed, et mitte lasta Valgevenel Interpoli poliitilistel eesmärkidel kuritarvitada;

31. rõhutab, et Lukašenka režiimi poolt Valgevene rahva vastu toime pandud kuritegusid on vaja põhjalikult uurida ning selle tulemusena luua rahvusvaheline kohus nende kuritegude eest vastutusele võtmiseks; nõuab tungivalt, et kuni Valgevene ametivõimud ei ole valmis kehtestama õigusriiki ja aruandekohustust, peab rahvusvaheline üldsus võtma meetmeid, et aidata leida tõendeid kuritegude kohta ning tagada uurimine ja kuritegude eest vastutavate isikute vastutusele võtmine kogu käsuliini ulatuses; väljendab heameelt mitme ELi liikmesriigi algatuste üle kohaldada universaalse kohtualluvuse põhimõtet ja valmistada ette kohtuasju Valgevene repressioonide toimepanijate vastu ning innustab kõiki teisi ELi liikmesriike nende eeskuju järgima; nõuab, et aktiivselt toetataks kõiki rahvusvahelisi algatusi, mille eesmärk on võidelda karistamatuse vastu Valgevenes, näiteks karistamatuse vastu võitlemise rahvusvahelist platvormi ja organisatsiooni Justice Hub Vilniuses;

32. nõuab tungivalt, et komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja, komisjon, nõukogu ja ELi liikmesriigid jätkaksid Valgevene olukorra probleemi tõstatamist kõikides asjaomastes Euroopa ja rahvusvahelistes organisatsioonides, nagu OSCE, Euroopa Nõukogu, ÜRO Inimõiguste Nõukogu ja muud ÜRO eriorganid, et tagada kiire rahvusvaheline tegutsemine Valgevenes valitseva olukorra lahendamiseks ning ületada Venemaa ja teiste riikide tehtavad takistused sellisele tegevusele;

33. ergutab liikmesriike veelgi lihtsustama viisade ja elamislubade saamise menetlusi Valgevenest poliitilistel põhjustel põgenevate või nende vastu toime pandud vägivalla tõttu arstiabi vajavate inimeste jaoks ning pakkuma neile ja nende perekondadele vajalikku tuge ja abi; kutsub liikmesriike üles rakendama OSCE Moskva mehhanismi raportööri soovitusi seoses varjupaiga andmisega Genfi pagulasseisundi konventsiooniga hõlmatud tagakiusamise korral ning lihtsustama veelgi erakorralise viisa ja ajutise peavarju andmise menetlust ELi riikides; kutsub liikmesriike ja komisjoni üles pakkuma stipendiume Valgevene üliõpilastele ja teadlastele, kes on ülikoolidest välja heidetud ja demokraatiameelsete vaadete tõttu vangistatud; kutsub liikmesriike üles andma rahalist toetust sellistele eksiilis olevatele institutsioonidele, nagu Vilniuses asuv Euroopa humanitaarteaduste ülikool, mis annavad haridust uue põlvkonna valgevenelastele, kes seavad riigi korrumpeerunud ja ebaseadusliku süsteemi kahtluse alla;

34. kutsub komisjoni, liikmesriike ja Euroopa välisteenistust üles tegema koostööd rahvusvaheliste partneritega, nagu OSCE Moskva mehhanism ja ÜRO Inimõiguste Nõukogu, samuti inimõiguste kaitsjate ja kohaliku kodanikuühiskonnaga, et tagada inimõiguste rikkumiste seire, dokumenteerimine ja nendest teatamine ning seejärel toimepanijate vastutuselevõtmine ja ohvritele õiguse mõistmine; väljendab rahulolu selle üle, et loodi rahvusvaheline platvorm Valgevene vastutuse kohta, ning nõuab, et ELi institutsioonid ja liikmesriigid toetaksid selle toimimist; võtab kohustuse tagada Euroopa Parlamendi loodud Valgevenes karistamatuse vastu võitlemise platvormi tõhus toimimine ning koordineerida õigeaegset rahvusvahelist reageerimist Valgevenes toimuvatele sündmustele;

35. kinnitab veel kord, et kõik liikmesriigid peavad võtma ühtse seisukoha Aljaksandr Lukašenka režiimi juhitud ja Kremli toetatud riikliku terrorismi suhtes; rõhutab, kui oluline on, et EL võitleks Valgevene olukorda käsitleva desinformatsiooni vastu ELis ning muude hübriidohtude vastu, mida kolmandad osapooled sellega seoses tekitavad; väljendab solidaarsust Lätiga, kuna Valgevene saatis põhjendamatult välja Läti diplomaadid; mõistab hukka Valgevene peaprokuröri algatatud kriminaaluurimise Läti välisministri ja Riia linnapea suhtes; mõistab hukka kõik Valgevene ametivõimude katsed ELi liikmesriikidele survet avaldada, sealhulgas Valgevene prokuröride taotluse küsitleda Leedu endist presidenti Valdas Adamkust tema väidetava seotuse tõttu SSile allunud politseipataljoniga, mis viis Teise maailmasõja ajal Valgevenes läbi karistusoperatsioone;

36. kordab oma muret Astravetsi tuumaelektrijaama ärilise käitamise pärast vaid 45 km kaugusel Vilniusest ning rõhutab sellega kaasnevaid riske ELi riikidele; rõhutab, kui oluline on tegeleda Astravetsi tuumaelektrijaamast tingitud ohtudega tuumaohutusele, peab kahetsusväärseks, et Valgevene ei tegele Astravetsi tuumaelektrijaama tuumaohutusega täiesti läbipaistvalt ega ole kohustunud täielikult rakendama tuumaohutust reguleerivate asutuste Euroopa töörühma (ENSREG) vastastikuses eksperdihinnangus antud soovitusi jaama kohta, ning nõuab tõhusate kaitsemeetmete kehtestamist Astravetsi tuumaelektrijaamas toodetud Valgevene elektrienergia otsese või kaudse müügi vastu ELi turgudele;

37. toonitab, et praegune olukord paneb proovile Euroopa Liidu usaldusväärsuse ja liidu välispoliitika tulemuslikkuse; tuletab meelde, et olukord Valgevenes kui ELi naaberriigis ja idapartnerluses osalevas riigis mõjutab ELi vahetult ning EL peaks näitama piisavalt otsusekindlust, et pakkuda tuntavat ja pikaajalist toetust demokraatlikele jõududele, kes püüavad Valgevenele vabadust ja demokraatiat tuua; nõuab, et EL tegutseks kõhklemata, kiiresti ja ennetavalt;

38. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Euroopa Nõukogule, Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioonile, Rahvusvahelisele Tsiviillennunduse Organisatsioonile ning Valgevene Vabariigi ametivõimudele.

 

Viimane päevakajastamine: 9. juuni 2021
Õigusteave - Privaatsuspoliitika