Gemensamt förslag till resolution - RC-B9-0331/2021Gemensamt förslag till resolution
RC-B9-0331/2021

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om Europaparlamentets granskning av kommissionens och rådets pågående bedömning av de nationella återhämtnings- och resiliensplanerna

8.6.2021 - (2021/2738(RSP))

i enlighet med artikel 132.2 och 132.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
B9‑0331/2021 (PPE)
B9‑0333/2021 (Verts/ALE)
B9‑0337/2021 (Renew)
B9‑0338/2021 (S&D)

Manfred Weber, Esther de Lange, Siegfried Mureşan, Markus Ferber, José Manuel Fernandes
för PPE-gruppen
Iratxe García Pérez, Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial
för S&D-gruppen
Dacian Cioloş, Luis Garicano, Valérie Hayer, Dragoş Pîslaru, Pascal Canfin, Martin Hojsík
för Renew-gruppen
Damian Boeselager, Bas Eickhout, Alexandra Geese, Ernest Urtasun, Jordi Solé
för Verts/ALE-gruppen


Förfarande : 2021/2738(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
RC-B9-0331/2021
Ingivna texter :
RC-B9-0331/2021
Antagna texter :

Europaparlamentets resolution om Europaparlamentets granskning av kommissionens och rådets pågående bedömning av de nationella återhämtnings- och resiliensplanerna

(2021/2738(RSP))

 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

 med beaktande av artiklarna 174 och 175 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget),

 med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/241 om inrättande av en facilitet för återhämtning och resiliens[1],

 med beaktande av sin resolution av den 20 maj 2021 om parlamentets rätt till information om den pågående bedömningen av de nationella planerna för återhämtning och resiliens[2],

 med beaktande av artikel 132.2 och 132.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Förordning (EU) 2021/241 om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF-förordningen) antogs i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

B. Faciliteten för återhämtning och resiliens är ett instrument som saknar motstycke i fråga om volym och finansieringssätt. Kommissionen förbereder sig för att emittera skuldinstrument, eftersom alla EU-medlemsstater nu framgångsrikt har ratificerat beslutet om egna medel[3].

C. Gröna investeringar inom ramen för faciliteten för återhämtning och resiliens kommer att finansieras genom emittering av gröna obligationer.

D. Demokratisk kontroll och parlamentarisk granskning av genomförandet av faciliteten för återhämtning och resiliens är endast möjlig om parlamentet deltar fullt ut och alla dess rekommendationer beaktas i alla skeden.

E. Genom artikel 26 i RRF-förordningen inrättas en dialog om återhämtning och resiliens för att säkerställa större transparens och ansvarsskyldighet och för att kommissionen ska informera parlamentet om bland annat medlemsstaternas planer för återhämtning och resiliens och om sin bedömning av dessa.

F. Parlamentet uttrycker sina ståndpunkter i frågorna inom ramen för dialogen om återhämtning och resiliens, bland annat genom resolutioner och diskussioner med kommissionen. Kommissionen måste ta hänsyn till parlamentets ståndpunkter.

G. I RRF-förordningen identifieras sex områden av europeiskt intresse, vilka alla utgör instrumentets tillämpningsområde och mål.

H. RRF-förordningen grundas på artikel 175 i fördraget om Europeiska unionen och fastslår att det allmänna målet är att uppnå målen i artikel 174 om unionens ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållning genom att förbättra medlemsstaternas resiliens, krisberedskap, anpassningsförmåga och tillväxtpotential, genom att lindra krisens sociala och ekonomiska konsekvenser – särskilt för kvinnor, barn och ungdomar – och bidra till genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter, genom att stödja den gröna omställningen, genom att bidra till uppnående av unionens uppdaterade klimatmål för 2030 i den nya EU-klimatlagen och genom att uppfylla målet om ett klimatneutralt EU senast 2050, särskilt de nationella energi- och klimatplanerna som antogs inom ramen för den styrning av energiunionen och av klimatåtgärder som inrättats genom förordning (EU) 2018/1999 av den 11 december 2018, och den digitala omställningen, och på så sätt bidra till ökad ekonomisk och social konvergens, återställa och främja hållbar tillväxt i och integrering av unionens ekonomier, främja skapande av sysselsättning av hög kvalitet och bidra till unionens strategiska autonomi i kombination med en öppen ekonomi samt skapa europeiskt mervärde.

I. Under det sociala toppmöte som hölls i Porto den 7–8 maj 2021 erkände EU:s ledare den europeiska pelaren för sociala rättigheter som ett grundläggande inslag i återhämtningen och i Portoförklaringen underströk de sin beslutsamhet att fortsätta att stärka genomförandet på EU-nivå och nationell nivå.

J. Det särskilda målet i RRF-förordningen är att ge medlemsstaterna finansiellt stöd för att hjälpa dem att uppnå de delmål och mål avseende reformer och investeringar som anges i deras nationella planer för återhämtning och resiliens. Detta innebär att planerna (inbegripet digitala och gröna investeringar) måste bidra till principerna i den europeiska pelaren för sociala rättigheter, skapande av sysselsättning av hög kvalitet och ökad social konvergens.

K. Det europeiska mervärdet förverkligas inte enbart på grund av att faciliteten är ett EU‑initiativ.

L. Medlemsstaterna skulle i princip ha lämnat in sina nationella planer för återhämtning och resiliens till kommissionen senast den 30 april 2021. Hittills har 23 medlemsstater lämnat in sina planer för återhämtning och resiliens till kommissionen.

M. Europaparlamentet höll en plenardebatt efter antagandet av en resolution av den 18 maj 2021 om parlamentets rätt till information om den pågående bedömningen av de nationella planerna för återhämtning och resiliens.

N. För att säkerställa ordentlig demokratisk granskning och parlamentarisk kontroll av genomförandet av RRF-förordningen och större transparens och demokratisk ansvarsskyldighet, måste kommissionen regelbundet, muntligen och skriftligen, informera parlamentet om läget i bedömningen av de nationella planerna för återhämtning och resiliens, inbegripet de reformer och investeringar som har anknytning till tillämpningsområdet som bygger på sex pelare (inbegripet de allmänna och särskilda målen och de övergripande principerna) och de 11 bedömningskriterier som fastställs i RRF-förordningen.

1. Europaparlamentet anser att faciliteten för återhämtning och resiliens utgör ett historiskt EU-instrument för att främja ekonomisk, social och territoriell sammanhållning, åstadkomma konvergens, stärka konkurrenskraften, hjälpa medlemsstaterna att lindra de ekonomiska och sociala konsekvenserna av covid-19-pandemin, få EU:s ekonomier på en stark och hållbar tillväxtbana, förbereda EU på att hantera långsiktiga utmaningar såsom den rättvisa gröna omställningen och den digitala omvandlingen, och skapa EU‑mervärde.

2. Europaparlamentet förväntar sig att kommissionen endast godkänner planer som till fullo uppfyller RRF-förordningens bestämmelser och mål och inte gör någon politisk eftergift som strider mot förordningen och dess anda, samtidigt som den intar ett distanserat förhållningssätt till det faktum att den var nära involverad i utarbetandet av planerna innan de lades fram. Parlamentet begär att kommissionen strikt tillämpar ordalydelsen och andan i förordningen om faciliteten i bedömningen av de nationella planerna för återhämtning och resiliens och tillhandahåller djupgående och omfattande bedömningar, innan de relevanta utkasten till rådets genomförandebeslut antas. Parlamentet välkomnar dock kommissionens insatser för att säkerställa ett snabbt antagande före sommaren av rådets relevanta genomförandebeslut, och dess fortsatta samarbete med medlemsstaterna för att hjälpa dem att ta fram planer av hög kvalitet som på ett avgörande sätt bidrar till våra gemensamma europeiska mål.

3. Europaparlamentet är övertygat om att medlen måste fördelas rättvist mellan sektorer, samhällen och framtida generationer för att få största möjliga effekt på den ekonomiska, socialt uppåtgående och territoriella konvergensen, välståndet och den ekonomiska stabiliteten. Parlamentet uppmanar kommissionen att insistera på ambitiösa reformåtgärder som en del av de nationella planerna i alla medlemsstater och betonar att ambitiösa planer och ett sunt genomförande är avgörande för att denna möjlighet ska kunna utnyttjas fullt ut. Parlamentet efterlyser full transparens och ansvarsskyldighet i tilldelningen och användningen av medlen. Parlamentet påminner om att faciliteten inte får uppfattas som att allt fortsätter som vanligt.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att noggrant bedöma om medlen från faciliteten för återhämtning och resiliens används för målet att främja ekonomisk, social och territoriell sammanhållning i medlemsstaterna enligt RRF-förordningen. Parlamentet uppmanar kommissionen att motverka bruket att ompaketera projekt utan något verkligt mervärde, inte minst för regioner som släpar efter, och särskilt när detta riskerar att öka EU:s sociala, ekonomiska och territoriella konvergensgap.

5. Europaparlamentet upprepar sitt krav på att parlamentets rätt till information om den pågående bedömningen av de nationella planerna för återhämtning och resiliens måste garanteras, för att parlamentet ska kunna göra en demokratisk granskning av kommissionens bedömning och genomförande av faciliteten för återhämtning och resiliens.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att noggrant bedöma och se till att varje nationell plan för återhämtning och resiliens på ett övergripande och balanserat sätt verkligen bidrar till alla de sex pelare som avses i artikel 3 i RRF-förordningen. Parlamentet påminner om att varje åtgärd bör bidra till ett eller flera av de politikområden av europeisk betydelse som bygger på de sex pelarna.

7. Europaparlamentet betonar att planerna måste uppfylla de lagstadgade kraven, inklusive andelen på 37 procent och 20 procent för den gröna respektive den digitala omställningen, under hela genomförandefasen. Parlamentet uppmanar kommissionen att bedöma den kvalitativa och kvantitativa aspekten av de föreslagna åtgärderna för att säkerställa att de verkligen uppfyller både de kvantitativa och kvalitativa målen under hela genomförandefasen.

8. Europaparlamentet påminner, i enlighet med RRF-förordningen, om att faciliteten för återhämtning och resiliens inte får finansiera återkommande nationella utgifter, såsom permanenta skattelättnader, utom i vederbörligen motiverade fall, och uppmanar kommissionen att göra en helhetsbedömning av detta kriterium.

9. Europaparlamentet konstaterar att gränsöverskridande projekt som involverar fler än en medlemsstat skapar ett högt europeiskt mervärde och spridningseffekter, och beklagar att få nationella planer innehåller gränsöverskridande projekt. Parlamentet uppmanar kommissionen att helhjärtat uppmuntra medlemsstaterna att underlätta gränsöverskridande projekt som finansieras genom faciliteten för återhämtning och resiliens.

10. Europaparlamentet noterar att få medlemsstater har valt att ansöka om lån i de nationella planer för återhämtning och resiliens som redan lämnats in. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att överväga hur de tillgängliga lånen kan utnyttjas på bästa sätt, för att undvika att möjligheter går förlorade. Parlamentet är bekymrat över att en stor del av lånen kanske inte kommer att ha utnyttjats vid slutet av faciliteten för återhämtning och resiliens och uppmanar medlemsstaterna att noggrant bedöma sina behov och på bästa sätt utnyttja denna möjlighet när de lämnar in sina planer för återhämtning och resiliens eller genom att ändra sina planer.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att beakta eventuella framtida behov av att ändra nationella planer för att säkerställa överensstämmelse med kraven i RRF‑förordningen vid utarbetandet av utkastet till rådets genomförandebeslut.

12. Europaparlamentet påminner om att planer för återhämtning och resiliens inte bör påverka rätten att ingå eller tillämpa kollektivavtal eller att vidta kollektiva åtgärder i enlighet med Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna samt med unionsrätt och nationell rätt och unionspraxis och nationell praxis.

13. Europaparlamentet framhäver att investeringarna måste ha en varaktig inverkan. Parlamentet uppmanar kommissionen att bedöma i vilken utsträckning de reformer och investeringar som görs inom ramen för faciliteten för återhämtning och resiliens kommer att göra det möjligt att fortsätta att överbrygga investeringsgapet på alla områden i Europa, enligt kommissionens beräkningar, i syfte att bidra till den digitala omställningen och uppnå målen för klimatmässig, miljömässig och social hållbarhet, inbegripet Parisavtalet och FN:s mål för hållbar utveckling.

Grön omställning

14. Europaparlamentet betonar att enlig den metod som anges i bilaga VI till RRF‑ förordningen, bör alla planer avsätta minst 37 procent av den totala tilldelningen (bidrag och lån) till klimatåtgärder i alla enskilda planer. Parlamentet uppmanar kommissionen att vara uppmärksam vid bedömningen av klimatutgiftsmålet på 37 procent för att säkerställa att det inte förekommer någon dubbel, missvisande eller felaktig märkning av åtgärder och för att förhindra grönmålning. Parlamentet är bekymrat över att vissa investeringar betecknas som gröna, trots att de inte omfattas av den spårningsmetod som avses i bilaga IV. Parlamentet föreslår en ytterligare granskning av en eventuell utvidgning av den klimatspårningsmetod som anges i bilaga VI till RRF-förordningen. Parlamentet insisterar på att de garantier som krävs för att uppnå målet i genomförandefasen till fullo inkluderas i målen och delmålen i utkasten till rådets genomförandebeslut. Parlamentet uppmanar kommissionen att uppmuntra medlemsstaterna att genomföra reformer som underlättar ett framgångsrikt genomförande av investeringarna.

15. Europaparlamentet påminner om att bestämmelserna om att ”inte orsaka betydande skada” är ett viktigt verktyg för att stödja den gröna omställningen, jämte kravet på att minst 37 procent av utgifterna (bidrag och lån) för investeringar och reformer i varje nationell plan för återhämtning och resiliens bör stödja klimatmålen, och för att undvika finansiering av åtgärder som strider mot unionens klimatmål. Parlamentet påminner om att alla åtgärder måste respektera den i förordningen föreskrivna principen om att ”inte orsaka betydande skada” i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852[4]. Parlamentet är i detta sammanhang oroat över den bristande överensstämmelse med denna princip i bedömningen av planerna och uppmanar kommissionen att säkerställa full respekt för principen att inte orsaka betydande skada, även under genomförandefasen, och att offentliggöra alla relaterade bedömningar. Parlamentet insisterar på att genomförandet av faciliteten för återhämtning och resiliens inte får leda till lägre miljöstandarder eller strida mot lagar och förordningar på miljöområdet. Parlamentet framhåller i detta avseende oron över de potentiella negativa konsekvenserna av insatser som är belägna i eller nära områden med stor biologisk mångfald (inbegripet Natura 2000-nätverket av skyddade områden, platser som finns upptagna på Unescos världsarvslista, och viktiga områden för biologisk mångfald samt andra skyddade områden).

16. Europaparlamentet påminner om att genom att ge uttryck för betydelsen av att ta itu med den dramatiska förlusten av biologisk mångfald bör faciliteten för återhämtning och resiliens bidra till att integrera åtgärder för biologisk mångfald i unionens politik. Parlamentet uppmanar kommissionen att offentliggöra en översikt över åtgärder som effektivt bidrar till den gröna omställningen, inbegripet de åtgärder för biologisk mångfald som förtecknas i planerna för återhämtning och resiliens, vilka effektivt bidrar till biologisk mångfald. Parlamentet är bekymrat över att de flesta planer för återhämtning och resiliens innehåller mycket begränsade eller inga åtgärder alls till förmån för biologisk mångfald. Parlamentet förväntar sig att kommissionen ska tillämpa principen om att inte orsaka betydande skada strikt också i detta avseende, och framför allt avvisa reformer eller investeringar som skulle kunna skada den biologiska mångfalden eller som inte åtföljs av lämpliga kompletterande åtgärder.

17. Europaparlamentet är bekymrat över att många nationella planer för återhämtning och resiliens fokuserar på kortsiktiga investeringar. Parlamentet stöder gröna investeringar som leder till en ekonomisk omvandling i Europa, i synnerhet sådana som inte i alltför hög grad subventionerar sällanköpsvaror.

Digital omställning

18. Europaparlamentet betonar att alla planer, i enlighet med RRF-förordningen, bör omfatta åtgärder som effektivt bidrar till den digitala omställningen eller till hanteringen av de utmaningar som följer av den omställningen, och som står för ett belopp som motsvarar minst 20 procent av den totala tilldelningen av planen för återhämtning och resiliens, baserat på den metod och de bestämmelser som fastställs i RRF-förordningen.

19. Europaparlamentet påminner om att medlemsstaterna i sina planer, vad gäller investeringar i digital kapacitet och konnektivitet, bör tillhandahålla en självbedömning avseende säkerhet på grundval av gemensamma objektiva kriterier som fastställer eventuella säkerhetsproblem och redogör för hur dessa problem kommer att hanteras för att efterleva relevant unionsrätt och nationell rätt. Parlamentet uppmanar kommissionen att se till att alla nationella planer som innehåller sådana investeringar tillhandahåller en sådan bedömning och att de respektive åtgärderna inte strider mot unionens strategiska intressen.

20. Europaparlamentet anser att digitala åtgärder har stor potential att stärka EU:s konkurrenskraft internationellt och skapa arbetstillfällen av hög kvalitet, och är bekymrat över att det finns nationella planer som inte har en lämplig balans när det gäller investeringar i digital omvandling, särskilt i digital infrastruktur.

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att uppmuntra medlemsstaterna att fullt ut följa principerna om interoperabilitet, energieffektivitet och skydd av personuppgifter samt att främja lösningar med öppen källkod i digitala investeringar.

Åtgärder för att främja tillväxt, ekonomisk, social och territoriell sammanhållning samt välstånd för alla

22. Europaparlamentet välkomnar särskilt de åtgärder i planerna för återhämtning och resiliens som lagts fram för att stödja smart och hållbar tillväxt för alla, ekonomisk sammanhållning, produktivitet, konkurrenskraft, forskning och innovation, hälsa och en välfungerande inre marknad med starka små och medelstora företag, förbättra skapandet av sysselsättning av hög kvalitet, bekämpa fattigdom och ojämlikhet, främja kultur och utbildning, utveckla kompetens och färdigheter, stödja barn och ungdomar, öka krisberedskapen och krishanteringsförmågan samt minska covid-19-krisens effekter på ekonomin.

23. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra en bedömning och säkerställa att åtgärder för barn och ungdomar ägnas tillräcklig uppmärksamhet i de nationella planerna för återhämtning och resiliens, särskilt i länder där strukturella problem har identifierats på områden såsom avhopp från skolan, ungdomsarbetslöshet, barnfattigdom och förskoleverksamhet. Parlamentet insisterar på att reformer och investeringar i ungdomar, särskilt till förmån för kompetenshöjning, omskolning och utbildning, yrkesutbildning och varvad utbildning, digitala färdigheter samt livslångt lärande, en aktiv arbetsmarknadspolitik, strategier för investeringar i tillgång och möjligheter för barn och ungdomar samt strategier som överbryggar generationsklyftan bör uppmuntra utveckling av kompetenser vid sidan av inköp av utrustning och bör anpassas till ungdomsgarantin och andra nationella åtgärder. Parlamentet betonar att reformer och investeringar till förmån för barn bör anpassas till principerna för barngarantin och fokusera på rätten till tillgång till offentliga tjänster av hög kvalitet, kostnadsfri hälso- och sjukvård, kostnadsfri utbildning, gratis barnomsorg, anständiga bostäder och tillräcklig näring för alla barn som lever i fattigdom.

24. Europaparlamentet välkomnar de åtgärder som ingår i planerna och som bidrar till genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter och EU:s initiativ på områdena sysselsättning, utbildning, hälsa och social omsorg för att stärka den sociala sammanhållningen, stärka de sociala trygghetssystemen och minska sårbarheten. Parlamentet påminner kommissionen om att planerna för återhämtning och resiliens måste uppfylla bedömningskriterierna på ett tillfredsställande sätt och uppmanar kommissionen att noggrant bedöma varje åtgärds sociala konsekvenser och inverkan för att säkerställa efterlevnad av förordningen. Parlamentet insisterar därför på att kommissionen ska säkerställa att varje plan återspeglar dessa kriterier på ett adekvat sätt.

25. Europaparlamentet anser att gröna och digitala investeringar har en stor potential att skapa arbetstillfällen av hög kvalitet, minska ojämlikheten och överbrygga den digitala klyftan. Parlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa att de mest utsatta samhällena och regionerna, såsom stenkols- och brunkolsregioner i omställning, och de som påverkas mest av klimatförändringarna, gagnas av gröna och digitala investeringar. Parlamentet betonar att den förväntade sociala och ekonomiska avkastningen av gröna och digitala investeringar bör fastställas i de nationella planerna för återhämtning och resiliens för att säkerställa maximal effekt.

26. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att säkerställa att jämställdhet och lika möjligheter för alla och integreringen av dessa mål beaktas och främjas under utarbetandet och genomförandet av planerna för återhämtning och resiliens. Parlamentet förväntar sig att kommissionen systematiskt samlar in, analyserar och rapporterar om befintliga könsuppdelade uppgifter för genomförandet av faciliteten för återhämtning och resiliens i linje med Europeiska revisionsrättens särskilda rapport nr 10/2021. Parlamentet är djupt oroat över att de flesta planer för återhämtning och resiliens inte i någon avsevärd utsträckning bidrar till och integrerar dessa mål och underlåter att inkludera uttryckliga och konkreta åtgärder för att ta itu med frågan om bristande jämställdhet, vilket riskerar att äventyra dessa planers förmåga att mildra krisens sociala och ekonomiska konsekvenser för kvinnor och att agera utifrån relevanta landsspecifika rekommendationer.

27. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bedöma nationella planer för återhämtning och resiliens när det gäller hantering av nationella åtgärder för att motverka aggressiv skatteplanering, skatteundandragande eller skatteflykt eller ineffektiva åtgärder mot penningtvätt.

28. Europaparlamentet påminner om att planerna för återhämtning och resiliens bör omfatta åtgärder för genomförande av reformer och offentliga investeringsprojekt genom ett enhetligt paket. Parlamentet påminner kommissionen om att de nationella planerna för återhämtning och resiliens måste ta itu med hållbara och tillväxtfrämjande reformer och investeringar som tar itu med strukturella svagheter i medlemsstaternas ekonomier, och att alla planer i detta syfte förväntas bidra till verkningsfullt behandla alla eller en betydande del av de utmaningar som identifierats i de relevanta landsspecifika rekommendationerna, inbegripet de finanspolitiska aspekterna av dem. Parlamentet understryker att planerna för återhämtning och resiliens ska vara förenliga med de relevanta landsspecifika utmaningar och prioriteringar som fastställts inom ramen för den europeiska planeringsterminen, och vara anpassade till RRF-förordningen. Parlamentet betonar att alla åtgärder, särskilt de som är kopplade till den digitala och gröna omställningen, också bör bedömas ur ett ekonomiskt och socialt perspektiv. Parlamentet insisterar på att kommissionen ägnar särskild uppmärksamhet åt att säkerställa att de föreslagna reformerna utgör genuina, nya och mer ambitiösa reformer och att de inleds så snart som möjligt.

29. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att det råder balans mellan reformer och investeringar och att de nationella planerna, inklusive nya reformer, är förenliga med befintliga resultat och utmaningar som identifierats i de relevanta landsspecifika rekommendationerna.

30. Europaparlamentet betonar att skapande och främjande av sysselsättning av hög kvalitet är ett av målen i RRF-förordningen och att detta bör ske genom ett omfattande reform- och investeringspaket samt åtgärder som säkerställer stabila avtal, anständiga löner, kollektivavtalstäckning samt socialt grundskydd.

31. Europaparlamentet beklagar att de nationella planerna för återhämtning och resiliens inte är tillräckligt samordnade med partnerskapsavtalen och EU-program såsom InvestEU. Parlamentet efterlyser synergieffekter och komplementaritet mellan faciliteten för återhämtning och resiliens, partnerskapsavtalen, InvestEU och andra EU‑åtgärder. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att underlätta användningen av InvestEU:s nationella del, som i synnerhet skulle kunna bidra till inrättande av instrument för solvensstöd för små och medelstora företag.

32. Europaparlamentet påminner kommissionen om att ett stort deltagande av små och medelstora företag och nystartade företag är ett uttryckligt mål i RRF-förordningen, även i offentliga upphandlingsförfaranden. Parlamentet uppmanar kommissionen att se till att RRF-medlen inte främst kommer att gynna stora företag och inte kommer att hämma en rättvis konkurrens. Parlamentet uppmanar kommissionen att ägna största uppmärksamhet åt att säkerställa att små och medelstora företag och nystartade företag gynnas av RRF-medel, bland annat genom utformning av delmål och löpande riktlinjer om programgenomförandet i medlemsstaterna. Parlamentet föreslår att andelen RRF‑medel vars slutmottagare är små och medelstora företag ska inkluderas i den pågående övervakningen, bland annat genom gemensamma indikatorer.

Intressenters medverkan

33. Europaparlamentet påminner om att det i artikel 18.4 q i RRF-förordningen anges att de nationella planerna för återhämtning och resiliens ska innehålla ”en sammanfattning av den samrådsprocess som i enlighet med den nationella rättsliga ramen har genomförts med lokala och regionala myndigheter, arbetsmarknadens parter, det civila samhällets organisationer, ungdomsorganisationer och andra berörda parter, […] och hur intressenternas synpunkter återspeglas i planen för återhämtning och resiliens”. Parlamentet vill att kommissionen uppmanar medlemsstaterna att samråda med alla nationella berörda parter och säkerställa att de, liksom det civila samhället, arbetsmarknadens parter och de lokala och regionala myndigheterna, involveras i genomförandet av planerna och i synnerhet i övervakningen av dem, för att säkerställa att samråd äger rum om eventuella framtida ändringar eller nya planer.

34. Europaparlamentet påminner om att det i artikel 152 i EUF-fördraget fastställs att unionen ska erkänna och främja arbetsmarknadsparternas betydelse på unionsnivå och respektera deras självständighet. Parlamentet understryker att ett adekvat deltagande av nationella intressenter, såsom de nationella parlamenten, lokala och regionala myndigheter, arbetsmarknadens parter, icke-statliga organisationer och det civila samhället, är avgörande i utarbetandet och genomförandet av planerna för återhämtning och resiliens för att de nationella planerna och faciliteten som helhet ska lyckas, för att stärka det nationella egenansvaret för planerna, säkerställa ett snabbt, transparent, effektivt och lämpligt utnyttjande av medlen, öka transparensen och förhindra överlappning, luckor och dubbelfinansiering. Parlamentet tar upp de farhågor som förts fram av Regionkommittén och andra intressenter och beklagar att många medlemsstater inte, eller endast i otillräcklig utsträckning, har involverat de regionala och lokala myndigheterna i utarbetandet av planerna, liksom bristen på transparens i dessa processer, trots att de förlitat sig på dem för att kanalisera en stor del av RRF-medlen. Parlamentet beklagar vidare att inte ens de nationella parlamenten i vissa fall har involverats eller informerats på ett adekvat sätt. Parlamentet uppmuntrar kommissionen att inleda en strukturerad dialog med de regionala och lokala myndigheterna och att föra en särskild dialog med arbetsmarknadens parter på europeisk nivå.

Arrangemang, delmål och mål

35. Europaparlamentet insisterar på att alla reformer och investeringar måste kopplas till delmål, mål och kostnadsberäkningar som är relevanta, tydliga, detaljerade och övervakas på lämpligt sätt, och som framför allt säkerställer fullständig efterlevnad av RRF-förordningen och EU:s regelverk, och innebär tydliga åtaganden från medlemsstaternas sida.

36. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa att parlamentet, före bedömningen av uppnåendet av de delmål och mål som överenskommits i rådets genomförandebeslut och i de nationella planerna för återhämtning och resiliens, förses med de preliminära slutsatserna när det gäller uppnåendet av delmålen och målen, i enlighet med artikel 25.4 i RRF-förordningen.

37. Europaparlamentet påminner kommissionen om att investeringar bör åtföljas av reformer och uppmanar den att säkerställa att alla godkända retroaktiva investeringar klart och tydligt åtföljs av motsvarande delmål och mål och uppfyller alla krav i lagstiftningen, och uppmanar medlemsstaterna att använda denna bestämmelse klokt. Parlamentet upprepar att faciliteten för återhämtning och resiliens är utformad för att stödja projekt som respekterar additionalitetsprincipen för unionsfinansiering. Parlamentet noterar att avsaknaden av projekt med verklig additionalitet som finansieras av faciliteten skulle kunna begränsa dess makroekonomiska effekter.

38. Europaparlamentet betonar att de strukturer som inrättats på nationell nivå för att kanalisera, genomföra eller övervaka faciliteten bör vara tillräckliga för att stödja en varaktig effekt av åtgärderna i planerna för återhämtning och resiliens.

Institutionell resiliens, styrning, administrativ kapacitet och rättsstatsprincipen

39. Europaparlamentet påminner om att faciliteten för återhämtning och resiliens och de enskilda nationella planerna för återhämtning och resiliens fullt ut bör respektera förordningen om rättsstatsprincipen[5] och att åtgärderna i dessa planer inte bör strida mot EU:s värden som fastställs i artikel 2 i EU-fördraget. Parlamentet insisterar på att kommissionen i detta syfte måste säkerställa att inga projekt eller åtgärder strider mot dessa värden både under bedömnings- och genomförandefaserna, och begär att den vidtar lämpliga åtgärder för en översyn.

40. Europaparlamentet understryker att det för att faciliteten och de nationella planerna för återhämtning och resiliens ska nå framgång krävs total transparens och ansvarsskyldighet från kommissionens, medlemsstaternas och alla genomförandepartners sida. Parlamentet uppmanar kommissionen att öka revisionsrättens, Olafs och Eppos resurser så att de har tillräckliga ekonomiska resurser och personalresurser för att granska detta aldrig tidigare skådade belopp av EU-utgifter. I detta syfte uppmanas kommissionen att under det här året lägga fram ett förslag till ändringsbudget eller en begäran om överföring för att minska dessa budgetbehov.

41. Europaparlamentet påminner om att genomförandet av faciliteten bör ske i enlighet med principen om sund ekonomisk förvaltning, inbegripet effektivt förebyggande och lagföring av bedrägerier, däribland skattebedrägeri, skatteundandragande, korruption och intressekonflikter, samt för att undvika dubbelfinansiering från faciliteten och andra unionsprogram, särskilt i de styrningsstrukturer som är kopplade till de nationella planerna.

42. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att grundligt bedöma de arrangemang som medlemsstaterna föreslår för att förebygga, upptäcka och korrigera korruption, bedrägerier och intressekonflikter när de medel som tillhandahålls genom faciliteten används, och att i detta sammanhang ägna särskild uppmärksamhet åt att de nationella planerna omfattar alla nödvändiga reformer, tillsammans med relevanta delmål och mål, i synnerhet med anknytning till de relevanta landsspecifika rekommendationerna där så är lämpligt. Kommissionen uppmanas med kraft att mycket noggrant övervaka de risker som varje överträdelse eller potentiellt åsidosättande av rättsstatsprincipen innebär för EU:s ekonomiska intressen i genomförandet av faciliteten, och att lägga ett särskilt fokus på offentlig upphandling. Parlamentet förväntar sig att kommissionen inte genomför några betalningar inom ramen för faciliteten om de delmål som är kopplade till åtgärder för att förebygga, upptäcka och korrigera korruption, bedrägerier och intressekonflikter inte uppnås, när de medel som tillhandahålls genom faciliteten används.

43. Europaparlamentet uppmanar kommissionen med eftertryck att insistera på att medlemsstaterna genomför reform- och investeringsåtgärder, särskilt på områden som ökar den administrativa och institutionella resiliensen och krisberedskapen.

44. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att samla in och registrera uppgifter om slutanvändarna och stödmottagarna samt mål, belopp och lokalisering för projekt som finansieras genom faciliteten för återhämtning och resiliens i ett elektroniskt, standardiserat och driftskompatibelt format och att använda det gemensamma datautvinningsverktyg som tillhandahålls av kommissionen. Parlamentet uppmanar dessutom kommissionen att färdigställa det gemensamma datautvinningsverktyget så snart som möjligt. Parlamentet påminner om att artikel 22.2 i RRF-förordningen fastslår medlemsstaternas skyldighet att samla in och säkerställa tillgång till standardiserade kategorier av uppgifter. Parlamentet påminner kommissionen om att upprätthålla dessa skyldigheter i revisions- och kontrollsyfte och för att tillhandahålla jämförbar information om användningen av medel i samband med åtgärder för genomförande av reformer och investeringsprojekt inom ramen för planerna för återhämtning och resiliens. Parlamentet påminner vidare kommissionen om behovet att säkerställa transparens när det gäller slutmottagarna och säkerställa att det finns lämpliga arrangemang för att undvika dubbelfinansiering.

Parlamentets bedömning av de delegerade akterna

45. Europaparlamentet betonar att utkasten till delegerade akter till följd av RRF-förordningen, närmare bestämt den delegerade akten om resultattavlan för återhämtning och resiliens och den delegerade akten om fastställande av gemensamma indikatorer för rapportering om framstegen för faciliteten för återhämtning och resiliens och metoden för rapportering av sociala utgifter, inte lever upp till parlamentets förväntningar, och måste beakta de relevanta inslagen i dialogen om återhämtning och resiliens. Parlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa full transparens när det gäller tidsplanen för godkännande av de delegerade akter som följer på RRF-förordningen.

46. Europaparlamentet betonar vikten av att enas om en metod för social spårning för att utvärdera de nationella planerna för återhämtning och resiliens, i syfte att se till att de åtgärder som fastställs i planerna bidrar till de sociala mål som fastställs i RRF-förordningen. Parlamentet anser att metoden för social spårning måste följa strukturen i den europeiska pelaren för sociala rättigheter och analysera åtgärdernas bidrag till den.

47. Europaparlamentet konstaterar att den resultattavla och de gemensamma indikatorer som behövs för att utvärdera framstegen i genomförandet av de nationella planerna för återhämtning och resiliens inom var och en av de sex pelarna i riktning mot uppnåendet av de allmänna och särskilda målen måste vara effektiva. Parlamentet insisterar på att den sociala resultattavlan är den bästa utvärderingsmekanismen för att följa framstegen mot uppåtgående social konvergens. Parlamentet uppmanar kommissionen att inkludera de sociala indikatorerna från den sociala resultattavlan, särskilt de som rör anständigt arbete, social rättvisa och lika möjligheter, stabila välfärdssystem och rättvis rörlighet, i de gemensamma indikatorer som ska användas i faciliteten för återhämtning och resiliens för att rapportera om sociala framsteg och för att övervaka och utvärdera planerna samt i metoden för social spårning, bland annat för den europeiska barngarantin och ungdomsgarantin. Parlamentet betonar att det noggrant kommer att analysera de delegerade akter som kommissionen lägger fram i denna fråga, för att fastställa om de sociala indikatorerna, den sociala resultattavlan och den sociala metoden är förenliga med målen, och kontrollera att inga invändningar behöver göras.

Slutsatser

48. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bedöma de inlämnade planerna på ett adekvat sätt och i enlighet med RRF-förordningen. Parlamentet är allvarligt bekymrat över huruvida flera åtgärder i de nationella planerna för återhämtning och resiliens uppfyller kraven i den underliggande RRF-förordningen, och uppmanar kommissionen att säkerställa att alla delar av alla planer är helt förenliga med RRF-förordningen.

49. Europaparlamentet uppmanar på nytt kommissionen att fullgöra sina skyldigheter enligt RRF-förordningen och förse parlamentet med all relevant information om läget i genomförandet av RRF-förordningen och att beakta de synpunkter som framkommit i dialogen om återhämtning och resiliens, däribland synpunkter som inkommit från berörda utskott och genom resolutioner i plenum. Parlamentet välkomnar kommissionens stärkta insatser för att tillhandahålla adekvat information vid regelbundna möten med parlamentet.

50. Europaparlamentet insisterar på att kommissionen säkerställer att de nationella planerna för återhämtning och resiliens innehåller bestämmelser om att mottagarna av unionsfinansiering ska framhålla att finansieringen kommer från unionen och säkerställa unionsfinansieringens synlighet, bland annat genom att i tillämpliga fall visa upp unionens emblem och en lämplig finansieringsförklaring med lydelsen ”Finansieras av Europeiska unionen – NextGenerationEU”.

51. Europaparlamentet välkomnar kommissionens skriftliga svar på parlamentets skriftliga frågor samt maskinöversättningen av de nationella planerna, och förväntar sig att få svar på alla framtida begäranden om information, såsom matrisen för bedömning av de nationella planerna. Parlamentet upprepar att det förväntar sig att informationen ska tillhandahållas i god tid och i ett tydligt och jämförbart format.

52. Europaparlamentet påminner rådet, framför allt i samband med antagandet av genomförandebeslutet, om att ”relevanta resultat av de diskussioner som förs i rådets förberedande organ ska delges Europaparlamentets behöriga utskott”.

53. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta att följa en öppen, transparent och konstruktiv strategi under dialogerna om återhämtning och resiliens.

54. Europaparlamentet påminner om sin ståndpunkt från 2020 till stöd för en starkare återhämtningsplan, och uppmanar kommissionen och rådet att bedöma huruvida ytterligare åtgärder eller medel behövs för att hantera krisen.

°

° °

55. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, Europeiska rådet och kommissionen.

Senaste uppdatering: 9 juni 2021
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy