Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B9-0341/2021Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B9-0341/2021

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Kuuban ihmisoikeustilanteesta ja poliittisesta tilanteesta

9.6.2021 - (2021/2745(RSP))

työjärjestyksen 132 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat päätöslauselmaesitykset:
B9‑0341/2021 (PPE)
B9‑0343/2021 (Renew)
B9‑0346/2021 (ECR)

Leopoldo López Gil, Michael Gahler, Isabel Wiseler‑Lima, Gabriel Mato, Antonio López‑Istúriz White
PPE-ryhmän puolesta
Javier Nart, Malik Azmani, Olivier Chastel, Dita Charanzová, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Karen Melchior, Urmas Paet, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Hilde Vautmans
Renew-ryhmän puolesta
Anna Fotyga, Hermann Tertsch, Ryszard Czarnecki, Witold Jan Waszczykowski, Bogdan Rzońca, Assita Kanko, Charlie Weimers, Valdemar Tomaševski, Adam Bielan, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Carlo Fidanza, Elżbieta Kruk, Raffaele Fitto, Elżbieta Rafalska, Ruža Tomašić
ECR-ryhmän puolesta

Menettely : 2021/2745(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B9-0341/2021
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B9-0341/2021
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentin päätöslauselma Kuuban ihmisoikeustilanteesta ja poliittisesta tilanteesta

(2021/2745(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Kuubasta ja erityisesti 15. marraskuuta 2018 antamansa päätöslauselman Kuuban ihmisoikeustilanteesta[1], 28. marraskuuta 2019 antamansa päätöslauselman Kuubasta ja José Daniel Ferrerin tapauksesta[2] ja 5. heinäkuuta 2017 antamansa päätöslauselman esityksestä neuvoston päätökseksi poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kuuban tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä unionin puolesta[3],

 ottaa huomioon poliittisesta vuoropuhelusta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja Kuuban välillä joulukuussa 2016 allekirjoitetun sopimuksen[4], jota on sovellettu väliaikaisesti 1. marraskuuta 2017 lähtien,

 ottaa huomioon suhteista Keski-Amerikan maihin vastaavan valtuuskunnan 11. joulukuuta 2020 pidetyn Kuubaa käsitelleen kuulemistilaisuuden,

 ottaa huomioon EU–Kuuba-yhteisneuvoston jäsenten 20. tammikuuta 2021 pidetyn epävirallisen videoneuvottelun[5],

 ottaa huomioon poliittisesta vuoropuhelusta ja yhteistyöstä tehdyn sopimuksen mukaisen kolmannen virallisen ihmisoikeusvuoropuhelun, joka käytiin 26. helmikuuta 2021[6],

 ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston Kuubasta toukokuussa 2018 antaman yleisen määräaikaisarvioinnin,

 ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen sekä muut kansainväliset ihmisoikeussopimukset ja -välineet,

 ottaa huomioon kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan YK:n yleissopimuksen ja naisten syrjinnän poistamista käsittelevän YK:n komitean yleiset suositukset,

 ottaa huomioon ihmisoikeusjärjestöjen, kuten Human Rights Watchin, Human Rights Foundationin and Prisoners Defenders -järjestön, raportit, IACHR:n vuosikertomuksen 2020 Kuubaa koskevan IV.B luvun, orjuuden nykymuotoja, myös sen syitä ja seurauksia, käsittelevän YK:n erityisraportoijan 6. marraskuuta 2019 antaman tiedonannon YK:n ihmisoikeusvaltuutetulle, ihmiskauppaa, erityisesti nais- ja lapsikauppaa, käsittelevän YK:n erityisraportoijan antaman tiedonannon Kuuban lääkintäprikaateista sekä viimeisimmän, vuonna 2018 annetun Kuubaa koskevan yleisen määräaikaisarvioinnin päätelmät Kuuban lääkintäprikaateista,

 ottaa huomioon Kuuban ihmisoikeuksien seurantakeskuksen raportit sortotoimista ja mielivaltaisista vangitsemisista toukokuuta 2021 edeltäneiden 12 kuukauden ajalta,

 ottaa huomioon IACHR:n 179. istuntojakson julkiset kuulemiset,

 ottaa huomioon IACHR:n päätöslauselmat 7/2021, 14/2021 ja 24/2021,

 ottaa huomioon kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen YK:n yleissopimuksen, jonka YK:n yleiskokous hyväksyi 10. joulukuuta 1984 ja jonka sopimusvaltio Kuuba on,

 ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen, jonka Kuuba on allekirjoittanut,

 ottaa huomioon ihmisoikeuksien puolustajia koskevat EU:n suuntaviivat,

 ottaa huomioon Kuuban perustuslain ja sen rikoslain,

 ottaa huomioon Kuuban tasavallan ulkomaankaupasta ja investoinneista vastaavan ministeriön 29. maaliskuuta 2010 antaman päätöksen 168, 12. syyskuuta 1976 annetun lain nro 1312 (ns. muuttoliikelaki) sekä sen perusteella 18. joulukuuta 2015 annetun asetuksen nro 26 ja 12. lokakuuta 2012 annetun asetuksen nro 306, Amerikan ihmisoikeussopimuksen sekä huhtikuussa 2021 annetun Amerikan valtioiden ihmisoikeustoimikunnan vuosikertomuksen 2020,

 ottaa huomioon Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimukset, jotka Kuuba on ratifioinut,

 ottaa huomioon ’kansalaisyhteiskunnan järjestön’ määritelmän Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A. toteaa, että poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevassa sopimuksessa, joka allekirjoitettiin vuonna 2016, molemmat osapuolet vahvistavat kunnioittavansa yleismaailmallisia ihmisoikeuksia siten kuin ne määritellään ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa ja muissa asiaa koskevissa kansainvälisissä ihmisoikeusasiakirjoissa; ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti antoi 5. heinäkuuta 2017 hyväksyntänsä EU:n ja Kuuban väliselle sopimukselle poliittisesta vuoropuhelusta ja yhteistyöstä;

B. ottaa huomioon, että parlamentti hyväksyi vuonna 2017 päätöslauselman, jossa se vahvisti näkemyksensä demokratiasta, yleismaailmallisista ihmisoikeuksista ja sananvapauden, kokoontumisen ja poliittisen järjestäytymisen vapauden sekä tiedonvälityksen vapauden kaltaisista perusvapauksista kaikissa muodoissaan;

C. katsoo, että ihmisoikeuksia, vapautta sekä ihmisten ihmisarvoa ja hyvinvointia voidaan parhaiten edustaa ja puolustaa demokratiassa, mikä tarkoittaa muun muassa vallan vaihtumista, vapaita ja oikeudenmukaisia vaaleja sekä poliittisen moniarvoisuuden kunnioittamista; ottaa huomioon, että äskettäin hyväksytyn Kuuban perustuslain 5 §:ssä vahvistetaan Kuuban kommunistisen puolueen asema ylimpänä valtiovallan käyttäjänä ja sen 4 ja 229 §:ssä säädetään sosialismin olevan peruuttamaton järjestelmä; ottaa huomioon, että vuoden 2019 uusi perustuslaki on paitsi suojannut järjestelmän ja pysäyttänyt kaikki prosessit vapauksien ja oikeuksien uudistamiseksi myös rajoittanut vapauksia ja oikeuksia entisestään; ottaa huomioon, että järjestelmä rajoittaa voimakkaasti poliittisilta vakaumuksiltaan erilaisten ihmisten osallistumista julkiseen poliittiseen elämään ja toimimista poliittisessa virassa; ottaa huomioon, että vallitsevat olosuhteet eivät takaa oikeuslaitoksen riippumattomuutta, etenkään tapauksissa, joissa on osallisina aktivisteja ja toisinajattelijoita;

D. ottaa huomioon, että asetus nro 349 rajoittaa taiteilijoiden ilmaisuvapautta, sillä siinä edellytetään ennakkolupaa julkisille ja yksityisille esityksille ja näyttelyille; ottaa huomioon, että verkkosisältöä koskevalla asetuksella nro 370 luodaan monitulkintainen kehys, joka mahdollistaa aktivistien ja riippumattomien toimittajien vainon erityisesti covid-19-pandemian aikana; ottaa huomioon, että Kuuban rikoslakiin sisältyy esimerkiksi ”vaaratilaa” ja ”esirikollisia turvallisuustoimenpiteitä” koskevia säännöksiä, joiden perusteella yli 8 000 ihmistä on tällä hetkellä vankilassa ilman, että heitä olisi syytetty mistään rikoksesta, ja 2 500 on tuomittu pakkotyöhön;

E. huomauttaa, että sopimus poliittisesta vuoropuhelusta ja yhteistyöstä tuli voimaan lähes neljä vuotta sitten, mutta Kuubassa ei ole sen jälkeen tapahtunut konkreettista edistymistä sopimuksen mukaisissa yleisissä periaatteissa ja tavoitteissa eivätkä ihmisoikeus- ja perusvapaustilanne ja kuubalaisten taloudelliset ja sosiaaliset olot ole kohentuneet; ottaa huomioon, että Kuuban hallinto on pikemminkin lisännyt sortotoimiaan ja ihmisoikeusloukkauksiaan ja tilanne on koko ajan pahentunut kaikkialla Kuuban yhteiskunnassa ja että tämä on synnyttänyt sen merkittävissä osissa uuden vastarinnan ja rauhanomaisten mielenosoitusten aallon, jonka Kuuban hallinnon sortorakenteet ovat julmasti tukahduttaneet ja murskanneet;

F. ottaa huomioon, että mielivaltaista vangitsemista käsittelevän YK:n ihmisoikeusneuvoston työryhmän 14. lokakuuta 2020 antaman lausunnon 50/2020 mukaan Kuuban viranomaiset loukkaavat yleisesti ja järjestelmällisesti ihmisoikeuksia; huomauttaa, että 1. päivää kesäkuuta 2021 edeltäneiden 12 kuukauden aikana Kuubassa kirjattiin 199 poliittista vankia ja uusia poliittisia vangitsemisia oli 65; toteaa, että sortotoimet olivat vuoden 2021 alusta lukien pahimmillaan huhtikuussa, jolloin Kuuban ihmisoikeuksien seurantakeskus (OCDH) dokumentoi yli 1 018 sortotoimea ihmisoikeusaktivisteja ja riippumattomia toimittajia vastaan, ja huomauttaa, että sortotoimista 206 oli mielivaltaisia pidätyksiä ja 13:een liittyi vakavaa väkivaltaa; toteaa, että Prisoners Defenders -järjestön mukaan Kuubassa on tällä hetkellä 150 poliittista vankia;

G. ottaa huomioon, että 11. helmikuuta 2021 julkaistun Amerikan valtioiden ihmisoikeustoimikunnan analyysin perusteella hyväksyttiin varotoimenpiteitä San Isidro -liikkeen 20 jäsenen hyväksi ja analyysin perusteella voitiin riittävällä tavalla osoittaa, että näiden 20 henkilön oikeus elämään ja henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ovat vakavassa vaarassa; ottaa huomioon, että Kuuban viranomaiset murtautuivat laittomasti riippumattoman taiteilijan ja San Isidro -liikkeen koordinaattorin Luis Manuel Otero Alcántaran kotiin ja pidättivät hänet mielivaltaisesti useaksi tunniksi ilman syytettä; ottaa huomioon, että San Isidro -liikkeen jäsen Denis Solís González on mielivaltaisesti pidätettynä vankilassa ja häntä syytetään viranomaisen halventamisesta ja että Luis Robles Elizástegui on vankilassa vain siitä syystä, että hän kantoi julistetta, jossa vaadittiin rauhanomaisesti Denis Solís Gonzálezin vapauttamista; ottaa huomioon, että San Isidro -liikkeen jäsen ja ”Patria y Vida” -kappaleen tekijöihin kuuluva Maykel Castillo Pérez on mielivaltaisesti vangittuna ja tahdonvastaisia katoamisia käsittelevä YK:n komitea ilmoitti hänen kadonneen 14 päivän ajaksi;

H. ottaa huomioon, että vastoin Euroopan parlamentin pyyntöjä EU:n edustajat eivät ole vierailleet vankiloissa poliittisten vankien luona tai seuranneet opposition edustajien, toisinajattelijoiden, ihmisoikeusaktivistien tai riippumattoman kansalaisyhteiskunnan oikeudenkäyntejä; ottaa huomioon, että kansainväliset ihmisoikeusjärjestöt, kuten Human Rights Watch, Amnesty International ja Prisoners Defenders, ja monet muut ihmisoikeustilanteen riippumattomat tarkkailijat, YK:n erityisraportoijat mukaan lukien, eivät ole saaneet lupaa matkustaa Kuubaan, vaikka ne ovat jo vuosia painottaneet tarvetta käydä siellä;

I. ottaa huomioon, että Kuuban kansainvälisen kaupan ja ulkomaisten sijoitusten ministeriön päätöksessä 168 vuodelta 2010 asetetaan kaikille ulkomailla oleville viranhaltijoille, jotka työskentelevät valtion tai valtio-omisteisten yritysten palveluksessa, lääkintähenkilöstö mukaan lukien, perusteettomia velvollisuuksia ja velvoitteita, jotka loukkaavat ihmisarvoa ja kaikkein perusluonteisimpia ja perustavimpia ihmisoikeuksia; toteaa, että kaikkia viranhaltijoita, jotka eivät saata päätökseen lääkintäkomennusta tai päättävät olla palaamatta Kuubaan, rangaistaan Kuuban rikoslain mukaisesti kahdeksan vuoden vankeustuomiolla; toteaa, että Amerikan valtioiden ihmisoikeustoimikunta (IACHR) on luokitellut Kuuban lääkintäkomennukset ”orjuuden nykymuodoksi” ja YK:n ihmisoikeusvaltuutetun julkilausumassa (CUB6/2019) Kuuban lääkintäkomennuksista korostettiin lääkintähenkilöstön epävarmoja ja epäinhimillisiä työskentelyoloja ja että näitä väitteitä tukivat Human Rights Watch ja 622 todistajanlausuntoa;

J. ottaa huomioon, että Kuuba on ratifioinut ILO:n kaikki kahdeksan keskeistä yleissopimusta; huomauttaa, että Kuuba rikkoo ILO:n yleissopimuksia nro 29 ja 105 pakollisesta työstä ja pakkotyöstä;

K. ottaa huomioon, että parlamentti on myöntänyt mielipiteenvapauden Saharov-palkinnon kuubalaisille aktivisteille kolme kertaa: Oswaldo Payálle vuonna 2002, Naiset valkoisissa -järjestölle (Berta Soler) vuonna 2005 ja Guillermo Fariñasille vuonna 2010; ottaa huomioon, että Kuuban viranomaiset ovat järjestelmällisesti estäneet Saharov‑palkinnonsaajia ja heidän sukulaisiaan lähtemästä maasta ja osallistumasta kansainvälisiin tapahtumiin, myös Euroopan parlamentin järjestämiin tapahtumiin, huolimatta lukuisista kutsuista ja viimeksi 11. joulukuuta 2020; ottaa huomioon, että tämä on tehty ahdistelemalla, uhkailemalla ja pidättämällä mielivaltaisesti Berta Soler ja Reinaldo Escobar sekä rajoittamalla muiden osallistujien internetyhteyttä; ottaa huomioon, että suhteista Keski-Amerikan maihin vastaavan valtuuskunnan puheenjohtaja, ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja ja yksi parlamentin varapuhemiehistä allekirjoittivat yhteisen julkilausuman, jossa he tuomitsivat aktivisteihin kohdistuvan häirinnän; ottaa huomioon, että huolena on, puolustaako ja tukeeko Havannassa sijaitseva EU:n edustusto heitä; toteaa, ettei Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH), kuten ei myöskään EU:n Kuuban-edustusto, ole antanut julkilausumaa, jossa olisi puolustettu heitä tai osoitettu heille minkäänlaista julkista tai yksityistä tukea;

L. ottaa huomioon, että EU:n tämänhetkinen Havannan-suurlähettiläs Alberto Navarro allekirjoitti Yhdysvaltojen presidentille osoitetun kirjeen, jossa pyydettiin muun muassa Yhdysvaltoja lopettamaan Kuubaan kohdistuva kauppasaarto ja olemaan puuttumatta Kuuban asioihin; katsoo, että tässä tapauksessa suurlähettiläs on selvästi ylittänyt diplomaattisten tehtäviensä rajat ja että se osoittaa, että EU:n Havannan-edustuston rooli on vahvasti politisoitunut; huomauttaa, että EU:n Havannan-suurlähettiläs on esittänyt julkisuudessa lausuntoja, joiden mukaan ”Kuuba ei ole diktatuuri”;

M. ottaa huomioon, että Kuuban hallitus kielsi kansalaisyhteiskunnan järjestöjä osallistumasta EU:n ja Kuuban kansalaisyhteiskuntaseminaareihin, jotka järjestettiin ennen kolmatta virallista ihmisoikeusvuoropuhelua; ottaa huomioon, että EU ja Kuuba pitivät 26. helmikuuta 2021 kolmannen virallisen ihmisoikeusvuoropuhelunsa poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan sopimuksen mukaisesti; ottaa huomioon, että osapuolet keskustelivat rauhanomaisesta kokoontumis- ja yhdistymisvapaudesta; ottaa huomioon, että EU muistutti, että ihmisoikeuksia koskevan kansainvälisen oikeuden velvoitteita on noudatettava; ottaa huomioon, että vuoropuhelun tarkoituksena on saada aikaan kouriintuntuvia tuloksia eikä sitä voi pitää itsessään päämääränä; katsoo, että mihin tahansa poliittiseen vuoropuheluun on sisällyttävä riippumattoman kansalaisyhteiskunnan ja kaikkien oppositiota edustavien poliittisten toimijoiden suora tiivis osallistuminen ilman rajoituksia, kuten poliittisesta vuoropuhelusta ja yhteistyöstä tehdyn sopimuksen 36 artiklassa korostetaan;

N. toteaa, että parlamentti on useaan otteeseen kutsunut Kuuban hallituksen diplomaattiedustajia Kuubaa käsitteleviin kuulemisiin ja tilaisuuksiin; ottaa huomioon, että näitä kutsuja ei ole ainoastaan torjuttu vaan että niihin on myös vastattu kirjeillä, jotka ovat olleet täynnä solvauksia ja perusteettomia syytöksiä parlamenttia ja sen jäseniä kohtaan; toteaa, että parlamentti on mitä todennäköisimmin ainoa EU:n toimielin, jolle ei ole myönnetty lupaa vierailla maassa poliittisesta vuoropuhelusta ja yhteistyöstä tehdyn sopimuksen väliaikaisen voimaantulon jälkeen, ja huomauttaa, että tämä asenne on selvästi ristiriidassa sen olennaisen osan kanssa, johon poliittista vuoropuhelua koskevan sopimuksen olisi perustuttava;

O. toteaa, että poliittisesta vuoropuhelusta ja yhteistyöstä tehdyssä sopimuksessa on niin sanottu ihmisoikeuslauseke, joka on vakiomuotoinen olennainen osa EU:n kansainvälisiä sopimuksia ja jonka perusteella sopimuksen soveltaminen voidaan keskeyttää, jos ihmisoikeuksia koskevia määräyksiä rikotaan;

1. tuomitsee jyrkästi poliittisten vankien olemassaolon sekä toisinajattelijoiden pitkään jatkuneen poliittisen vainon, häirinnän ja mielivaltaiset pidätykset Kuubassa; tuomitsee myös tämänhetkiset hyökkäykset San Isidro -liikkeen taiteilijoita, rauhanomaisia toisinajattelijoita, riippumattomia toimittajia, ihmisoikeuksien puolustajia ja poliittisen opposition jäseniä vastaan; kehottaa lopettamaan välittömästi nämä toimet ja vaatii Kuuban viranomaisia vapauttamaan viipymättä kaikki poliittiset vangit ja henkilöt, jotka on pidätetty mielivaltaisesti pelkästään sen vuoksi, että he ovat käyttäneet sananvapauttaan ja kokoontumisvapauttaan; tuomitsee jyrkästi Aymara Nieto Muñozin, Mitzael Díaz Paseiron, Iván Amaro Hidalgon, Edilberto Ronal Arzuaga Alcalán, Yandier García Labradan, Denis Solís Gonzálezin, Luis Robles Elizásteguin ja 77 mielipidevangin mielivaltaisen pidätyksen; ilmaisee solidaarisuutensa San Isidro ‑liikkeen jäsenille ja kaikille aktivisteille ja ihmisoikeuksien puolustajille heidän pyrkimyksissään edistää sananvapautta Kuubassa;

2. kehottaa takaamaan paremmin oikeuden oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja oikeuslaitoksen riippumattomuuteen sekä varmistamaan, että vapautensa menettäneillä henkilöillä on mahdollisuus turvautua riippumattomaan asianajajaan; pitää valitettavina niitä 1 941:tä sortotoimea, jotka tapahtuivat huhtikuussa (1 018) ja toukokuussa 2021 (923); vaatii, että pidätetyille annetaan mahdollisuus riippumattomaan lääkärintarkastukseen ja heidän annetaan käyttää puhelinta ja heidän annetaan tavata säännöllisesti perheenjäseniä, ystäviä, toimittajia ja diplomaatteja;

3. pahoittelee syvästi Kuuban hallinnon sitoutumattomuutta ja haluttomuutta pyrkiä etenemään edes vähäisessä määrin kohti muutosta tai avata kanavia, joiden avulla voitaisiin löytää keinoja uudistaa hallintoa, mikä parantaisi yhteskunnallista ja poliittista osallistumista sekä kansalaisten elinoloja; pitää valitettavana, että vaikka sopimus poliittisesta yhteistyöstä ja vuoropuhelusta tuli voimaan melkein neljä vuotta sitten, ihmisoikeus- ja demokratiatilanne ei ole parantunut eikä sopimus ole johtanut merkittäviin eikä kouriintuntuviin myönteisiin tuloksiin Kuuban kansalle; kehottaa noudattamaan sopimuksessa vahvistettuja sitovia velvoitteita ja hyväksymään tältä osin selkeät vertailuarvot;

4. tunnustaa Kuuban kansan oikeuden vaatia maansa demokratisointia vuoropuhelussa kansalaisyhteiskunnan ja poliittisen opposition kanssa, jotta voidaan laatia etenemissuunnitelma kohti demokraattisia monipuoluevaaleja;

5. vaatii Kuuban hallitusta toteuttamaan oikeudellisia uudistuksia, joilla taataan lehdistön- ja yhdistymisvapaus ja vapaus osoittaa mieltä, sekä käynnistämään poliittiset uudistukset, jotka mahdollistavat vapaat, oikeudenmukaiset ja demokraattiset vaalit, joissa otetaan huomioon Kuuban kansan suvereeni ja vapaasti ilmaisema tahto; kehottaa Kuuban hallitusta mukauttamaan ihmisoikeuspolitiikkansa kansainvälisiin normeihin, jotka on määritelty Kuuban allekirjoittamissa peruskirjoissa, julistuksissa ja kansainvälisissä välineissä, ja sallimaan sen, että kansalaisyhteiskunta ja poliittinen oppositio osallistuvat aktiivisesti poliittiseen ja yhteiskunnalliseen elämään ilman rajoituksia; kehottaa Kuuban hallitusta tunnustamaan riippumattoman journalismin oikeutetuksi toiminnaksi ja kunnioittamaan riippumattomien toimittajien oikeuksia Kuubassa;

6. kehottaa kumoamaan välittömästi asetukset nro 349 ja 370 sekä muut sananvapauden vastaiset Kuuban lait;

7. kehottaa komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa ottamaan Kuuban hallituksen kanssa käytävissä keskusteluissa esille poliittisen opposition olemassaolon ja siten sisällyttämään sen instituutioiden puitteissa tapahtuvaan, viralliseen, avoimeen ja julkiseen EU:n ja Kuuban väliseen poliittiseen vuoropuheluun poliittista yhteistyötä ja vuoropuhelua koskevan sopimuksen pilareita kunnioittaen;

8. pitää valitettavana, että EUH ja EU:n Havannan-edustusto sulkivat Kuuban demokraattisen opposition ja sekä eurooppalaiset että kuubalaiset riippumattomat kansalaisyhteiskunnan järjestöt poliittisen vuoropuhelun ulkopuolelle siksi, että Kuuban viranomaiset eivät hyväksyneet niiden osallistumista; korostaa, että tämä päätös on vastoin poliittisesta vuoropuhelusta ja yhteistyöstä tehtyä sopimusta, ja painottaa, että molemmat osapuolet ovat velvollisia noudattamaan sopimusta täysimääräisesti; kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja EUH:ta kieltäytymään osallistumasta tuleviin poliittisiin ja ihmisoikeusvuoropuheluihin Kuuban kanssa, ellei kansalaisyhteiskunta ole asianmukaisesti edustettuna;

9. muistuttaa EUH:ta siitä, että kansalaisyhteiskunnan osallistuminen poliittiseen vuoropuheluun ja sopimuksen mukaisiin yhteistyöhankkeisiin on olennainen osa poliittisesta vuoropuhelusta ja yhteistyöstä tehtyä sopimusta ja että kansalaisyhteiskunnan sulkemiseen yhteistyövarojen ja/tai sopimukseen osallistumisen ulkopuolelle, kun sallitaan ainoastaan valtion osaomistuksessa tai määräysvallassa olevien yritysten osallistuminen ja rajoitetaan yhteistyövarojen saantimahdollisuus näihin yrityksiin – kuten sopimuksen allekirjoittamisesta lähtien on tapahtunut – olisi puututtava välittömästi;

10. tuomitsee järjestelmälliset työ- ja ihmisoikeuksien loukkaukset, joita Kuuban valtio on kohdistanut ulkomaille lääkintäkomennuksille lähetettyyn terveydenhuoltohenkilöstöönsä, ja toteaa komennusten rikkovan Kuuban ratifioimia ILO:n keskeisiä yleissopimuksia; kehottaa Kuubaa panemaan tosiasiallisesti täytäntöön Amerikan ihmisoikeussopimuksen ja ILO:n yleissopimukset nro 29 ja 105 sekä noudattamaan niitä; kehottaa Kuuban hallitusta varmistamaan, että kuubalaisilla, myös ulkomaankomennukselle lähetetyillä lääkäreillä, on oikeus poistua maasta ja palata maahan, kansainvälisten ihmisoikeusnormien mukaisesti; kehottaa Kuuban hallitusta ratifioimaan taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen ja varmistamaan oikeuden yhdistymisvapauteen, mukaan lukien järjestöjen rekisteröinti, ja oikeuden työehtosopimusneuvotteluihin, ILO:n normien mukaisesti;

11. kehottaa EUH:ta vaatimaan, että Kuuban viranomaiset täyttävät poliittisesta yhteistyöstä ja vuoropuhelusta tehdyssä sopimuksessa määrätyt sitovat velvoitteet, erityisesti kun on kyse perustavaa laatua olevien ihmisoikeuksien ja olennaisten perusvapauksien kunnioittamisesta, kuten sopimuksen 1 artiklan 5 kohdassa, 2 artiklan c alakohdassa, 5 artiklassa, 22 artiklassa ja 43 artiklan 2 kohdassa korostetaan; vaatii siksi Euroopan unionia seuraamaan ja valvomaan tiiviisti ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamista Kuubassa, kun sopimus poliittisesta vuoropuhelusta ja yhteistyöstä pannaan täytäntöön, ja toimittamaan parlamentille säännöllisesti asiaa koskevia raportteja;

12. katsoo, että Denis Solís Gonzálezin, Luis Robles Elizásteguin, Maykel Castillo Pérezin (”Osorbo”) – joka on San Isidro -liikkeen jäsen ja yksi ”Patria y Vida” -kappaleen tekijöistä ja on tällä hetkellä mielivaltaisesti vangittuna ja jonka tahdonvastaisia katoamisia käsittelevä YK:n komitea ilmoitti kadonneen 14 päivän ajaksi – ja yli 120 poliittisen vangin ja mielipidevangin vangitseminen sekä kaikki muut huhti–kesäkuussa 2021 tietoon tulleet mielivaltaiset ja sortotoimet muodostavat sopimuksen 85 artiklan 3 b alakohdassa tarkoitetun erityisen kiireellisen tapauksen; kehottaa EU:ta järjestämään tästä asiasta kiireellisen kokouksen;

13. pitää erittäin valitettavana, että Kuuban viranomaiset eivät salli Euroopan parlamentin valtuuskuntien vierailla Kuubassa; kehottaa viranomaisia päästämään ne maahan heti, kun terveysolosuhteet sallivat; kehottaa kaikkien jäsenvaltioiden edustajia ottamaan puheeksi ihmisoikeusloukkaukset Kuubassa, kun he tapaavat Kuuban viranomaisia, ja tapaamaan myös Saharov-palkinnon saajia, jotta voidaan taata Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikan johdonmukainen sisäinen ja ulkoinen täytäntöönpano;

14. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Kuuban tasavallan hallitukselle ja kansalliskokoukselle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, ihmisoikeuksista vastaavalle EU:n erityisedustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusvaltuutetulle.

Päivitetty viimeksi: 9. kesäkuuta 2021
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö