Společný návrh usnesení - RC-B9-0349/2021Společný návrh usnesení
RC-B9-0349/2021

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o porušení Úmluvy OSN o právech dítěte a využívání nezletilých ze strany marockých orgánů v migrační krizi v Ceutě

9.6.2021 - (2021/2747(RSP))

předložený v souladu s čl. 144 odst. 5 a čl. 132 odst. 4 jednacího řádu
a nahrazující tyto návrhy usnesení:
B9-0349/2021 (Verts/ALE)
B9-0350/2021 (S&D)
B9-0359/2021 (PPE)
B9-0362/2021 (Renew)

Željana Zovko, Andrey Kovatchev, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Gabriel Mato, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Magdalena Adamowicz, Peter Pollák, Christian Sagartz, José Manuel Fernandes, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Maria Walsh
za skupinu PPE
Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor
za skupinu S&D
Jordi Cañas, Luis Garicano, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Karen Melchior, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache
za skupinu Renew
Salima Yenbou, Ernest Urtasun, Hannah Neumann
za skupinu Verts/ALE
Assita Kanko, Fabio Massimo Castaldo


Postup : 2021/2747(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B9-0349/2021
Předložené texty :
RC-B9-0349/2021
Přijaté texty :

Usnesení Evropského parlamentu o porušení Úmluvy OSN o právech dítěte a využívání nezletilých ze strany marockých orgánů v migrační krizi v Ceutě

(2021/2747(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na svá předchozí usnesení o Maroku, zejména na usnesení ze dne 16. ledna 2019 o dohodě mezi EU a Marokem[1] a na usnesení ze dne 26. listopadu 2019 o právech dětí u příležitosti 30. výročí Úmluvy OSN o právech dítěte[2],

 s ohledem na Úmluvu OSN o právech dítěte ze dne 20. listopadu 1989, zejména na zásadu nejlepšího zájmu dítěte (článek 3 a 18),

 s ohledem na obecné připomínky Výboru OSN pro práva dítěte, zejména na připomínku č. 14,

 s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie,

 s ohledem na prohlášení Maroka ze dne 1. června 2021 o problému marockých nezletilých osob bez doprovodu, které se v některých evropských zemích nacházejí nezákonně,

 s ohledem na dvě prohlášení vydaná marockým ministerstvem pro zahraniční věci, africkou spolupráci a Maročany žijící v zahraničí dne 31 května 2021 o španělsko-marocké krizi,

 s ohledem na Evropsko-středomořskou dohodu zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé[3], která vstoupila v platnost v roce 2000, a na partnerství o mobilitě z roku 2013,

 s ohledem na tiskové prohlášení vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 18. května 2021 vydané v návaznosti na zasedání Rady pro zahraniční věci,

 s ohledem na společné sdělení Komise a vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 9. února 2021 s názvem „Obnovené partnerství se zeměmi jižního sousedství:  nová agenda pro Středomoří“, zejména na 4. kapitolu o migraci a mobilitě (JOIN(2021)0002),

 s ohledem na dohodu o spolupráci v oblasti prevence nezákonné emigrace nezletilých osob bez doprovodu, jejich ochraně a společně organizovaném návratu uzavřenou mezi Španělským královstvím a Marockým královstvím, která byla podepsána v Rabatu dne 6. března 2007 a vstoupila v platnost dne 2. října 2012,

 s ohledem na prohlášení Mezinárodní organizace pro migraci ze dne 27. května 2021 o nedávném příchodu migrantů do španělské Ceuty,

 s ohledem na čl. 144 odst. 5 a čl. 132 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že právní základ vztahů mezi Evropskou unií a Marockým královstvím tvoří dohoda o přidružení z roku 2000; vzhledem k tomu, že jakožto blízká sousední země je Maroko privilegovaným partnerem EU v oblasti politické a hospodářské spolupráce i v oblasti obchodu, odborné a rozvojové spolupráce, jak se odráží v příslušných dokumentech, mezi něž patří každoroční akční programy, nouzový svěřenský fond EU pro Afriku, evropský nástroj sousedství a program „Globální Evropa“, a v jeho účasti na programu Erasmus+ a v „rozšířeném statusu“, který byl Maroku udělen v roce 2008 v rámci evropské politiky sousedství; vzhledem k tomu, že Maroko je třetím největším příjemcem finančních prostředků EU v rámci evropské politiky sousedství;

B. vzhledem k tomu, že současná krize vedla k bezprecedentnímu diplomatickému napětí mezi Marokem na jedné straně a Španělskem a EU na straně druhé; vzhledem k tomu, že ať je účelem situace vzniklé v Ceutě cokoli, tento neomluvitelný incident nedopovídá dlouhodobé spolupráci ani vztahu mezi oběma stranami, který je založen na důvěře, zejména v oblasti migrace; vzhledem k tomu, že je nutné zachovat a znovu vybudovat vzájemné vztahy na takové úrovni, na které byly před vznikem této krize, a to na základě dobrých sousedských vztahů, a že by měly sloužit k podpoře vzájemně výhodných vztahů, která by se zakládala na provádění nového, nedávno zveřejněného programu EU pro Středozemí v kontextu obnoveného partnerství se zeměmi jižního sousedství, v jehož rámci by Maroko mohlo upevnit své partnerství s EU v nejrůznějších oblastech;

C. vzhledem k tomu, že počínaje 17. květnem 2021 došlo k přechodu bezprecedentního množství lidí na území Španělska, kdy se poté, co marocká policie dočasně zmírnila hraniční kontroly, otevřela brány pohraničního plotu a neučinila nic pro to, aby zabránila jejich nezákonnému vstupu na španělské území, do španělského autonomního města Ceuta dostalo překročením nebo přeplaváním hranice přibližně 9 000 osob; vzhledem k tomu, že humanitární reakce španělských bezpečnostních a ozbrojených složek, nevládních organizací a občanů Ceuty zabránila tomu, aby došlo ke skutečné tragédii; vzhledem k tomu, že většina migrantů, kteří nelegálně překročili hranice, byli maročtí státní příslušníci; vzhledem k tomu, že takto rozsáhlý pohyb osob lze stěží považovat za spontánní; vzhledem k tomu, že alespoň v 1 200 případech se jednalo o nezletilé osoby bez doprovodu a že přítomno bylo i mnoho celých rodin; vzhledem k tomu, že některé z dětí byly předtím ve škole, a proto u sebe neměly v době přechodu hranic doklady;

D. vzhledem k tomu, že dne 1. června 2021 se marocké orgány rozhodly usnadnit návrat všech dětí bez doprovodu, u nichž znají jejich totožnost a které se nacházejí v Evropské unii nezákonně; vzhledem k tomu, že podle Mezinárodní organizace pro migraci jich bylo na základě slučování rodin a poskytnutí pomoci při vyhledávání už mnoho vráceno; vzhledem k tomu, že španělské orgány v Ceutě zavedly horkou linku, která má pomoci při slučování rodin dětí a nezletilých osob bez doprovodu; vzhledem k tomu, že se však celá řada dětí stále nachází v prostorách na území Španělska, např. ve velkoskladu Tarajal a v přijímacích střediscích pro migranty Piniers a Santa Amelia, v opatrovnictví autonomního města Ceuta, aby bylo možné zjistit jejich totožnost, osobní situaci a míru ohrožení a také riziko pronásledování a vzniku nenapravitelné újmy; vzhledem k tomu, že rodiny zoufale hledají své ztracené děti; vzhledem k tomu, že to může vést k dalším rizikům ohrožujícím psychický, duševní, morální, duchovní a sociální rozvoj dětí, jak je zakotveno v Deklaraci OSN o právech dítěte;

E. vzhledem k tomu, že mnoho dětí se mylně domnívalo, že se ve městě Ceuta koná fotbalový zápas hvězdných fotbalistů, na který je vstup zdarma, a že jsou na školním výletě;

F. vzhledem k tomu, že při všech krocích a rozhodnutích týkajících se nezletilých osob bez doprovodu musí být primárně zohledněn jejich nejlepší zájem a jejich fyzické a duševní zdraví; vzhledem k tomu, že je proto nutné prostřednictvím uznání ze strany příslušných orgánů a s jejich pomocí tyto děti ztotožnit, nalézt na základě skutečné prohloubené spolupráce jejich rodiče nebo blízké rodinné příslušníky a bezpečně je vrátit jejich rodině, jak požaduje mezinárodní právo, jelikož svou rodinu neopustily úmyslně; vzhledem k tomu, že ve Strategii EU pro práva dítěte doporučila Komise členským státům, aby upevnily svůj systém opatrovnictví nad nezletilými osobami bez doprovodu, zejména tím, že se zúčastní činnosti Evropské sítě opatrovnických institucí; vzhledem k tomu, že podle Úmluvy OSN o právech dítěte musejí hostitelské země zaručit dětem migrantů veškerá práva, mj. i pokud jde o hraniční kontroly a navracení migrantů;

G. vzhledem k tomu, že Maroko tuto krizi vyvolalo kvůli politické a diplomatické krizi poté, co byl vůdce Fronty Polisario Ibráhím Ghálí z humanitárních důvodů přijat do španělské nemocnice s příznaky nákazy virem způsobujícím onemocnění COVID-19; vzhledem k tomu, že dne 2. června 2021 vůdce Fronty Polisario přijel do Alžírska;

H. vzhledem k tomu, že v oficiálních prohlášeních Maroka ze dne 31. května 2021 se zdůrazňuje, že dvoustranná krize se netýká problému migrace; vzhledem k tomu, že marocký ministr zahraničních věcí zpočátku připustil, že důvodem krize, při které na území Španělska hromadně vstoupily tisíce lidí, včetně dětí, bylo přijetí vůdce Fronty Polisario Španělskem; vzhledem k tomu, že v pozdějším oficiálním prohlášení marocké orgány uznaly, že skutečným důvodem krize je údajně nejednoznačný postoj Španělska k Západní Sahaře;

I. vzhledem k tomu, že na mimořádném zasedání Evropské rady ve dnech 24. a 25. května 2021 vedoucí představitelé EU opět vyjádřili plnou podporu Španělsku a zdůraznili, že španělské hranice jsou vnějšími hranicemi EU; vzhledem k tomu, že situace v Ceutě byla projednávána rovněž na zasedání Rady pro zahraniční věci dne 18. května 2021, po němž vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku vyjádřil jménem EU Španělsku plnou solidaritu a podporu; vzhledem k tomu, že je nutné dodržovat mezinárodní právo a zásadu svrchovanosti a územní celistvosti a neporušitelnost státních hranic;

J. vzhledem k tomu, že Rada v roce 2000 udělila Komisi mandát k vyjednávání s cílem uzavřít s Marokem dohodu o zpětném přebírání osob; vzhledem k tomu, že tato dohoda dosud nebyla dojednána ani přijata;

K. vzhledem k tomu, že marocké orgány by měly usnadnit návrat téměř 13 000 sezónních pracovníků, kteří uvízli na jihu Španělska a kteří se mají v příštích týdnech vrátit;

1. odsuzuje skutečnost, že Maroko používá kontrolu hranic a migraci, a zejména pak nezletilé osoby bez doprovodu, k politickému nátlaku namířenému proti jednomu z členských států EU; důrazně odmítá zejména zapojení dětí, nezletilých osob bez doprovodu a rodin do hromadného přecházení hranic z Maroka do španělského města Ceuta, což zjevně ohrožuje jejich život a bezpečnost; vyjadřuje politování nad tím, že dochází k prohlubování politické a diplomatické krize, která by neměla narušovat ani strategické, vícerozměrné a privilegované sousedské vztahy mezi Marockým královstvím a Evropskou unií a jejími členskými státy, ani dlouhotrvající spolupráci v oblasti boje proti terorismu, obchodování s lidmi a zbraněmi, migrace a obchodní politiky založenou na důvěře; domnívá se, že dvoustranné neshody mezi blízkými partnery by měly být řešeny prostřednictvím diplomatického dialogu; vyzývá ke zmírnění současného napětí a k návratu ke konstruktivnímu a spolehlivému partnerství mezi EU a Marokem; znovu opakuje, že podporuje další rozvoj tohoto vztahu, který je založen na vzájemné důvěře a respektu; naléhavě v této souvislosti vyzývá Maroko, aby dodrželo svůj dlouhodobý závazek prohloubit spolupráci v oblasti správy hranic a migrační mobility v duchu spolupráce a dialogu; poukazuje na význam posílení partnerství mezi EU a Marokem, které by mělo brát ohled na potřeby obou partnerů, a to vyváženým způsobem a stejnou měrou;

2. vítá, že se marocké orgány dne 1. června 2021 rozhodly usnadnit návrat všech ztotožněných nezletilých osob bez doprovodu, které na území Evropské unie pobývají neoprávněně; vyzývá Španělsko a Maroko, aby úzce spolupracovaly na tom, aby se děti mohly vrátit ke svým rodinám, přičemž tento návrat musí být v nejlepším zájmu dítěte a musí být v souladu s vnitrostátním i mezinárodním právem, zejména s Úmluvou OSN o právech dítěte, kterou Maroko podepsalo v roce 1990 a kterou dvakrát ratifikovalo (v červnu a v červenci roku 1993), a v souladu s příslušnými dohodami mezi EU a jejími členskými státy a Marokem, zejména s dohodou mezi Španělským královstvím a Marockým královstvím o spolupráci v oblasti prevence nezákonné emigrace nezletilých osob bez doprovodu, jejich ochraně a společně organizovaném návratu; připomíná, že zásada celistvosti rodiny a právo na sloučení rodiny by mělo být vždy chráněno; zdůrazňuje, že úzká spolupráce v otázkách migrace je ve společném zájmu EU i Maroka; vyzývá Marocké království, aby účinně plnilo své závazky, neboť je velmi důležité zajistit bezpečný návrat dětí k jejich rodinám a ochranu jejich práv vyplývajících z mezinárodního práva;

3. připomíná, že Ceuta představuje vnější hranici EU, jejíž ochrana a bezpečnost se týká celé Evropské unie; vítá rychlou reakci Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž, která poskytla zdroje na podporu španělské vlády, aby jí pomohla čelit problémům spojeným s migrací, které se v důsledku této krize objevily; vyzývá Komisi, aby poskytla nouzové financování s cílem řešit situaci v Ceutě, např. prostřednictvím financování dodatečné ubytovací kapacity pro nezletilé osoby bez doprovodu;

4. vyjadřuje plnou solidaritu s občany města Ceuta a oceňuje, že španělské bezpečnostní složky a španělská armáda působící v tomto autonomním městě stejně jako nevládní organizace a občané města Ceuta reagovali na krizi efektivně a profesionálně a přispěli k záchraně mnoha životů; vítá ochranu, kterou nezletilým osobám bez doprovodu poskytly španělské orgány v souladu s právem EU a Úmluvou OSN o právech dítěte;

5. připomíná konsolidovaný postoj EU k území Západní Sahary, který je založen na plném dodržování mezinárodního práva v souladu s rezolucemi Rady bezpečnosti OSN a politickým procesem probíhajícím pod vedením OSN, jehož cílem je dosáhnout spravedlivého, trvalého, mírového a vzájemně přijatelného řešení sjednaného oběma stranami;

6. připomíná, že neporušitelnost hranic členských států EU a úplné a nezpochybnitelné dodržování územní celistvosti členských států EU je základní zásadou mezinárodního práva a evropské solidarity; připomíná, že narušování územní svrchovanosti členských států nelze tolerovat;

7. naléhavě vyzývá Komisi a Marocké království, aby spolupracovaly a co nejdříve formálně uzavřely dohodu mezi EU a Marokem o zpětném přebírání osob, jejíž součástí budou potřebné právní záruky; je přesvědčen o tom, že budoucí spolupráce EU se zeměmi jižního pobřeží Středozemního moře by měla být založena na dlouhodobém cíli, kterým je vyřešení hlavních příčin nelegální migrace prostřednictvím posílení hospodářského rozvoje, investic a tvorby nových pracovních příležitostí a podpory kvalitního vzdělávání všech dětí v tomto regionu;

8. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států a vládě a parlamentu Maroka.

 

Poslední aktualizace: 9. června 2021
Právní upozornění - Ochrana soukromí