Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta - RC-B9-0349/2021Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta
RC-B9-0349/2021

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA dwar il-ksur tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal u l-użu tal-minorenni mill-awtoritajiet Marokkini fil-kriżi migratorja f'Ceuta

9.6.2021 - (2021/2747(RSP))

imressqa skont l-Artikoli 144(5) u 132(4) tar-Regoli ta' Proċedura
li tissostitwixxi l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li ġejjin:
B9-0349/2021 (Verts/ALE)
B9-0350/2021 (S&D)
B9-0359/2021 (PPE)
B9-0362/2021 (Renew)

Željana Zovko, Andrey Kovatchev, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Gabriel Mato, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Magdalena Adamowicz, Peter Pollák, Christian Sagartz, José Manuel Fernandes, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Maria Walsh
f'isem il-Grupp PPE
Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor
f'isem il-Grupp S&D
Jordi Cañas, Luis Garicano, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Karen Melchior, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache
f'isem il-Grupp Renew
Salima Yenbou, Ernest Urtasun, Hannah Neumann
f'isem il-Grupp Verts/ALE
Assita Kanko, Fabio Massimo Castaldo


Proċedura : 2021/2747(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
RC-B9-0349/2021
Testi mressqa :
RC-B9-0349/2021
Testi adottati :

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-ksur tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tat-Tfal u l-użu tal-minorenni mill-awtoritajiet Marokkini fil-kriżi migratorja f'Ceuta

(2021/2747(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

 wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar il-Marokk, b'mod partikolari dik tas-16 ta' Jannar 2019 dwar il-Ftehim bejn l-UE u l-Marokk[1], u r-riżoluzzjoni tiegħu tas-26 ta' Novembru 2019 dwar id-drittijiet tat-tfal fl-okkażjoni tat-30 anniversarju tal-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal[2],

 wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal tal-20 ta' Novembru 1989, b'mod partikolari l-prinċipju tal-aħjar interessi tat-tfal (l-Artikoli 3 u 18),

 wara li kkunsidra l-Kummenti Ġenerali li ġejjin tal-Kumitat tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal, b'mod partikolari Nru 14,

 wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

 wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-Marokk tal-1 ta' Ġunju 2021 dwar il-kwistjoni ta' minorenni Marokkini mhux akkumpanjati f'sitwazzjoni illegali f'ċerti pajjiżi Ewropej,

 wara li kkunsidra ż-żewġ dikjarazzjonijiet tal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin tal-Marokk, il-Kooperazzjoni Afrikana u l-Espatrijati Marokkini tal-31 ta' Mejju 2021 dwar il-kriżi bejn Spanja u l-Marokk,

 wara li kkunsidra l-Ftehim Ewro-Mediterranju li jistabbilixxi assoċjazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħha minn naħa, u r-Renju tal-Marokk min-naħa l-oħra[3], li daħal fis-seħħ fl-2000, u s-Sħubija għall-Mobilità tal-2013,

 wara li kkunsidra l-kummenti għall-istampa tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà wara l-Kunsill Affarijiet Barranin tat-18 ta' Mejju 2021,

 wara li kkunsidra l-komunikazzjoni konġunta tal-Kummissjoni u tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà tad-9 ta' Frar 2021 intitolata "Sħubija mġedda mal-Viċinat tan-Nofsinhar: Aġenda Ġdida għall-Mediterran", b'mod partikolari l-Kapitolu 4 dwar il-migrazzjoni u l-mobilità (JOIN(2021)0002),

 wara li kkunsidra l-Ftehim bejn ir-Renju ta' Spanja u r-Renju tal-Marokk dwar il-kooperazzjoni fil-qasam tal-prevenzjoni tal-emigrazzjoni illegali ta' minorenni mhux akkumpanjati, il-protezzjoni tagħhom u r-ritorn miftiehem tagħhom, li ġie ffirmat f'Rabat fis-6 ta' Marzu 2007 u li daħal fis-seħħ fit-2 ta' Ottubru 2012,

 wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Migrazzjoni tas-27 ta' Marzu 2021 dwar il-wasliet reċenti f'Ceuta, Spanja,

 wara li kkunsidra l-Artikoli 144(5) u 132(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi r-relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju tal-Marokk huma legalment ibbażati fuq il-Ftehim ta' Assoċjazzjoni tal-2000; billi bħala ġar immedjat, il-Marokk huwa sieħeb privileġġjat tal-UE fil-qasam tal-kooperazzjoni politika u ekonomika kif ukoll fil-kooperazzjoni kummerċjali, teknika u għall-iżvilupp, kif rifless fl-istrumenti għal dawn l-għanijiet, li jinkludu l-programmi ta' azzjoni annwali, il-Fond Fiduċjarju ta' Emerġenza tal-UE għall-Afrika, l-Istrument Ewropew ta' Viċinat u l-Programm Ewropa Globali, kif ukoll il-parteċipazzjoni tal-Marokk f'Erasmus+, u "status avvanzat" fi ħdan il-Politika Ewropea tal-Viċinat mogħtija fl-2008; billi l-Marokk huwa t-tielet l-akbar benefiċjarju ta' fondi tal-UE fi ħdan il-Politika Ewropea tal-Viċinat;

B. billi l-kriżi attwali wasslet għal tensjonijiet diplomatiċi bla preċedent bejn il-Marokk, minn naħa waħda, u Spanja u l-UE, min-naħa l-oħra; billi huma x'inhuma l-iskopijiet li jistgħu jkunu wara s-sitwazzjoni maħluqa f'Ceuta, dan l-inċident mhux ġustifikabbli mhux konformi mal-kooperazzjoni u r-relazzjoni bbażata fuq il-fiduċja li ilhom stabbiliti bejn iż-żewġ naħat, b'mod partikolari fil-qasam tal-migrazzjoni; billi r-relazzjonijiet għandhom jiġu salvagwardjati u jiġu ristabbiliti għal dawk ta' qabel il-kriżi permezz ta' relazzjonijiet tajba tal-viċinat u għandhom iservu biex tiġi avvanzata r-relazzjoni ta' benefiċċju reċiproku billi tiġi implimentata l-Aġenda tal-UE għall-Mediterran li hija ġdida u għadha kemm ġiet ippubblikata dan l-aħħar fil-kuntest ta' sħubija mġedda mal-Viċinat tan-Nofsinhar, li fiha l-Marokk huwa mistieden isaħħaħ is-sħubija tiegħu mal-UE f'diversi oqsma;

C. billi mis-17 ta' Mejju 2021, seħħet żieda bla preċedent ta' qsim lejn it-territorju Spanjol fejn madwar 9 000 persuna daħlu fil-belt awtonoma Spanjola ta' Ceuta bl-għawm jew bil-mixi wara li l-pulizija Marokkina ffaċilitat temporanjament il-kontrolli fil-fruntieri, fetħet il-bibien tal-ħajt fil-fruntiera tagħhom u ma ħaditx azzjoni biex twaqqaf id-dħul illegali; billi r-rispons umanitarju mill-forzi tas-sigurtà u tal-armata Spanjola, l-NGOs u ċ-ċittadini ta' Ceuta evita li tiġri traġedja ġenwina; billi l-maġġoranza tal-migranti li qasmu illegalment kienu ċittadini Marokkini; billi ċaqliq kbir ta' persuni bħal dan ma jistax jitqies bħala spontanju; billi tal-inqas 1 200 persuna kienu minorenni mhux akkumpanjati u ħafna familji sħaħ; billi wħud mit-tfal kienu qegħdin l-iskola u għaldaqstant ma kellhomx dokumentazzjoni fil-mument li qasmu;

D. billi fl-1 ta' Ġunju 2021 l-awtoritajiet Marokkini ddeċidew li jiffaċilitaw id-dħul mill-ġdid tat-tfal Marokkini kollha mhux akkumpanjati iżda identifikati u li jinsabu b'mod irregolari fl-Unjoni Ewropea; billi skont l-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Migrazzjoni, bosta minnhom diġà ġew irritornati permezz tar-riunifikazzjoni tal-familji u l-assistenza biex jiġu ttraċċati l-familji; billi l-awtoritajiet Spanjoli f'Ceuta stabbilew hotline għar-riunifikazzjoni tat-tfal u l-minorenni mhux akkumpanjati mal-familji tagħhom; billi, madankollu, ħafna mit-tfal għadhom f'bini Spanjol, bħal fil-maħżen ta' Tarajal u fiċ-ċentri ta' akkoljenza tal-migranti ta' Pinier u Santa Amelia, taħt it-tutela tal-belt awtonoma ta' Ceuta, biex issirilhom valutazzjoni tal-identità, taċ-ċirkostanzi personali, tal-vulnerabbiltajiet tagħhom u tar-riskju ta' persekuzzjoni u ħsara irreparabbli; billi l-familji qegħdin ifittxu b'mod disprat it-tfal neqsin tagħhom; billi dan jista' jwassal għal aktar riskji għall-iżvilupp fiżiku, mentali, morali, spiritwali u soċjali tat-tfal, kif minqux fid-Dikjarazzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal;

E. billi l-maġġoranza tat-tfal emmnu gideb li stilel tal-futbol kienu ser jilagħbu logħba ta' esibizzjoni bla ħlas fil-belt ta' Ceuta, u li din kienet ħarġa skolastika;

F. billi l-aħjar interessi tat-tfal iridu jkunu l-kunsiderazzjoni primarja fl-azzjonijiet u d-deċiżjonijiet kollha li jikkonċernaw il-minorenni mhux akkumpanjati u l-benesseri fiżiku u mentali tagħhom; billi huwa għaldaqstant meħtieġ, bir-rikonoxximent u l-faċilitazzjoni mill-awtoritajiet kollha kkonċernati, li dawn it-tfal jiġu rikonoxxuti u, b'kooperazzjoni xierqa u msaħħa, li jinstabu l-ġenituri jew il-qraba tagħhom u li dawn jerġgħu lura għand il-familji tagħhom b'mod sikur kif meħtieġ mid-dritt internazzjonali, billi huma ma ħallewx il-familji tagħhom intenzjonalment; billi fl-Istrateġija tal-UE dwar id-Drittijiet tat-Tfal, il-Kummissjoni rrakkomandat li l-Istati Membri jsaħħu s-sistemi ta' tutela tagħhom għal minorenni mhux akkumpanjati, b'mod partikolari billi jipparteċipaw fl-attivitajiet tan-Network Ewropew tat-Tutela; billi skont il-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal, il-pajjiżi ospitanti jeħtiġilhom jiggarantixxu d-drittijiet kollha għat-tfal migranti, inkluż fir-rigward tal-kontroll fil-fruntieri u r-ritorn;

G. billi l-kriżi ġiet ikkawżata mill-Marokk minħabba kriżi politika u diplomatika wara li l-mexxej tal-Front Polisario, Brahim Ghali, iddaħħal fi sptar Spanjol għal raġunijiet umanitarji minħabba l-istat ta' saħħtu kkawżata mill-virus tal-COVID-19; billi fit-2 ta' Ġunju 2021, il-mexxej tal-Front Polisario wasal fl-Alġerija;

H. billi d-dikjarazzjonijiet uffiċjali maħruġa mill-Marokk fil-31 ta' Mejju 2021 enfasizzaw li l-kriżi bilaterali ma kinitx relatata mal-kwistjoni tal-migrazzjoni; billi l-Ministru għall-Affarijiet Barranin tal-Marokk għall-ewwel irrikonoxxa li r-raġunijiet tal-kriżi tad-dħul massiv ta' eluf ta' persuni, inklużi tfal, kienu jirrisjedu fil-fatt li Spanja laqgħet lill-mexxej tal-Front Polisario; billi f'dikjarazzjoni uffiċjali oħra maħruġa aktar tard, l-awtoritajiet Marokkini rrikonoxxew li r-raġuni vera kienet il-pożizzjoni allegatament ambigwa ta' Spanja dwar is-Saħara tal-Punent;

I. billi fil-laqgħa speċjali tal-Kunsill Ewropew tal-24 u l-25 ta' Mejju 2021, il-mexxejja tal-UE affermaw mill-ġdid l-appoġġ sħiħ tagħhom għal Spanja u enfasizzaw li l-fruntieri Spanjoli huma fruntieri esterni tal-UE; billi s-sitwazzjoni f'Ceuta ġiet diskussa wkoll fil-Kunsill Affarijiet Barranin tat-18 ta' Mejju 2021, fejn ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà esprima solidarjetà sħiħa ma' Spanja u appoġġ għaliha f'isem l-UE; billi d-dritt internazzjonali u l-prinċipju tas-sovranità, l-integrità territorjali u l-invjolabbiltà tal-fruntieri tal-istat iridu jiġu rispettati;

J. billi l-mandat ta' negozjar għall-konklużjoni ta' ftehim ta' riammissjoni mal-Marokk ingħata mill-Kunsill lill-Kummissjoni fis-sena 2000; billi sal-ġurnata tal-lum, l-ebda ftehim bħal dan ma ġie ffinalizzat u adottat;

K. billi l-awtoritajiet Marokkini għandhom jiffaċilitaw ir-ritorn ta' kważi 13 000 ħaddiem staġonali li jinsabu maqbuda fin-Nofsinhar ta' Spanja li mistennija jirritornaw fil-ġimgħat li ġejjin;

1. Jirrifjuta l-fatt li l-Marokk juża l-kontroll tal-fruntiera u l-migrazzjoni, u lill-minorenni mhux akkumpanjati b'mod partikolari, bħala pressjoni politika kontra Stat Membru tal-UE; jiddeplora, b'mod partikolari, il-parteċipazzjoni tat-tfal, tal-minorenni mhux akkumpanjati u tal-familji fil-qsim tal-fruntiera bil-massa mill-Marokk lejn il-belt Spanjola ta' Ceuta, filwaqt li jpoġġu l-ħajja u s-sikurezza tagħhom f'riskju ċar; jiddispjaċih dwar l-approfondiment tal-kriżi politika u diplomatika li, la għandha ddgħajjef ir-relazzjonijiet strateġiċi, multidimensjonali u privileġġjati tal-viċinat bejn ir-Renju tal-Marokk u l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha u lanqas il-kooperazzjoni fit-tul u bbażata fuq il-fiduċja fl-oqsma tal-ġlieda kontra t-terroriżmu, it-traffikar ta' bnedmin u drogi, il-migrazzjoni u l-politiki kummerċjali; iqis li n-nuqqas ta' qbil bilaterali bejn sħab mill-qrib għandu jiġi indirizzat permezz ta' djalogu diplomatiku; jappella għall-kalma wara t-tensjonijiet reċenti, u għal ritorn lejn sħubija kostruttiva u affidabbli bejn l-UE u l-Marokk; itenni l-appoġġ tiegħu għal avvanz f'din ir-relazzjoni abbażi ta' fiduċja reċiproka u rispett; iħeġġeġ lill-Marokk, f'dan ir-rigward, jirrispetta l-impenn dejjiemi tiegħu favur kooperazzjoni msaħħa dwar il-ġestjoni tal-fruntieri u l-mobilità tal-migrazzjoni fi spirtu ta' kooperazzjoni u djalogu; jenfasizza l-importanza tat-tisħiħ tas-sħubija bejn l-UE u l-Marokk, li għandha tqis il-ħtiġijiet taż-żewġ sħab b'mod ibbilanċjat u fuq l-istess livell;

2. Jilqa' l-pass li ħadu l-awtoritajiet Marokkini fl-1 ta' Ġunju 2021 biex jiffaċilitaw id-dħul mill-ġdid tat-tfal kollha mhux akkumpanjati li ġew identifikati u li jinsabu b'mod irregolari fit-territorju tal-Unjoni Ewropea; jistieden lil Spanja u lill-Marokk jaħdmu flimkien mill-qrib biex jagħmlu possibbli r-ripatrijazzjoni tat-tfal lill-familji tagħhom, li għandha tiġi gwidata mill-aħjar interessi tat-tfal u titwettaq f'konformità mal-liġi nazzjonali u ma' dik internazzjonali, b'mod partikolari l-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal, li tagħha l-Marokk ilu firmatarju sa mill-1990 u li lilha ratifika darbtejn (f'Ġunju u f'Lulju 1993), flimkien mal-ftehimiet rilevanti li saru bejn l-UE u l-Istati Membri tagħha u l-Marokk, b'mod partikolari l-Ftehim bejn ir-Renju ta' Spanja u r-Renju tal-Marokk dwar il-kooperazzjoni fil-qasam tal-prevenzjoni tal-migrazzjoni illegali tal-minorenni mhux akkumpanjati, il-protezzjoni tagħhom u r-ritorn tagħhom bi ftehim bejn il-partijiet; ifakkar li l-prinċipju tal-unità tal-familja u d-dritt għar-riunifikazzjoni tal-familja għandhom dejjem jiġu salvagwardjati; jissottolinja li kooperazzjoni b'saħħitha dwar l-isfidi tal-migrazzjoni hija fl-interess reċiproku tal-UE u tal-Marokk; jistieden lir-Renju tal-Marokk jirrispetta l-impenji tiegħu b'mod effikaċi, peress li huwa kruċjali li jiġi żgurat ir-ritorn sikur tat-tfal lill-familji tagħhom filwaqt li jiġu salvagwardjati d-drittijiet tagħhom skont id-dritt internazzjonali;

3. Ifakkar li Ceuta hija fruntiera esterna tal-UE li l-protezzjoni u s-sigurtà tagħha jikkonċernaw lill-Unjoni Ewropea kollha kemm hi; jilqa' r-reazzjoni fil-pront tal-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta biex toffri riżorsi biex tappoġġja lill-Gvern Spanjol ħalli jgħinuh jilqa' għall-isfidi tal-migrazzjoni li nqalgħu b'konsegwenza ta' din il-kriżi; jistieden lill-Kummissjoni tipprovdi finanzjament ta' emerġenza biex tindirizza s-sitwazzjoni f'Ceuta, inkluż il-finanzjament ta' kapaċità ta' kenn addizzjonali għat-tfal mhux akkumpanjati;

4. Jesprimi s-solidarjetà sħiħa tiegħu maċ-ċittadini ta' Ceuta u jfaħħar ir-reazzjoni effiċjenti u professjonali tal-korpi tas-sigurtà u l-armata Spanjoli fil-belt awtonoma, kif ukoll dik tal-NGOs u taċ-ċittadini ta' Ceuta, talli kampaw mal-kriżi u għenu biex isalvaw għadd kbir ta' ħajjiet; jilqa' l-protezzjoni li l-awtoritajiet Spanjoli taw lit-tfal mhux akkumpanjati f'konformità mal-liġi tal-UE u l-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal;

5. Itenni l-pożizzjoni konsolidata tal-UE dwar is-Saħara tal-Punent, li hija bażata fuq ir-rispett sħiħ tal-liġi internazzjonali f'konformità mar-riżoluzzjonijiet tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU u l-proċess politiku mmexxi min-NU tal-kisba ta' soluzzjoni negozjata ġusta, dejjiema, paċifika u aċċettabbli b'mod reċiproku miż-żewġ partijiet;

6. Itenni l-invjolabbiltà tal-fruntieri nazzjonali tal-Istati Membri tal-UE u r-rispett sħiħ u mhux negozjabbli għall-integrità territorjali tal-Istati Membri tal-UE bħala prinċipju bażiku tal-liġi internazzjonali u bħala prinċipju tas-solidarjetà Ewropea; ifakkar li l-imminar tas-sovranità territorjali tal-Istati Membri ma jistax jiġi ttollerat;

7. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lir-Renju tal-Marokk jikkooperaw u formalment jikkonkludu mill-aktar fis possibbli ftehim ta' riammissjoni bejn l-UE u l-Marokk bis-salvagwardji legali meħtieġa ; jinsab konvint li l-kooperazzjoni futura tal-UE mal-pajjiżi tax-xatt tan-Nofsinhar tal-Mediterran għandha tkun ibbażata fuq l-objettiv fit-tul li jiġu indirizzati b'mod determinat il-kawżi fundamentali tal-migrazzjoni irregolari billi jsaħħu l-iżvilupp ekonomiku, l-investiment u l-ħolqien ta' opportunitajiet ġodda ta' impjiegi, u billi jippromwovu edukazzjoni ta' kwalità għat-tfal kollha fir-reġjun;

8. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Viċi President / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri, u lill-Gvern u lill-Parlament tal-Marokk.

Aġġornata l-aħħar: 9 ta' Ġunju 2021
Avviż legali - Politika tal-privatezza