Návrh spoločného uznesenia - RC-B9-0349/2021Návrh spoločného uznesenia
RC-B9-0349/2021

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o porušení Dohovoru OSN o právach dieťaťa a využívaní maloletých osôb marockými orgánmi počas migračnej krízy v Ceute

9.6.2021 - (2021/2747(RSP))

predložený v súlade s článkom 144 ods. 5 a článkom 132 ods. 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza tieto návrhy uznesenia:
B9-0349/2021 (Verts/ALE)
B9-0350/2021 (S&D)
B9-0359/2021 (PPE)
B9-0362/2021 (Renew)

Željana Zovko, Andrey Kovatchev, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Michael Gahler, Isabel Wiseler-Lima, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Gabriel Mato, Loránt Vincze, Vladimír Bilčík, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Magdalena Adamowicz, Peter Pollák, Christian Sagartz, José Manuel Fernandes, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Maria Walsh
v mene skupiny PPE
Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor
v mene skupiny S&D
Jordi Cañas, Luis Garicano, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Karen Melchior, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache
v mene skupiny Renew
Salima Yenbou, Ernest Urtasun, Hannah Neumann
v mene skupiny Verts/ALE
Assita Kanko, Fabio Massimo Castaldo


Postup : 2021/2747(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B9-0349/2021
Predkladané texty :
RC-B9-0349/2021
Prijaté texty :

Uznesenie Európskeho parlamentu o porušení Dohovoru OSN o právach dieťaťa a využívaní maloletých osôb marockými orgánmi počas migračnej krízy v Ceute

(2021/2747(RSP))

Európsky parlament,

 so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Maroku, najmä na uznesenie zo 16. januára 2019 o dohode medzi EÚ a Marokom[1], a na uznesenie z 26. novembra 2019 o právach dieťaťa pri príležitosti 30. výročia prijatia Dohovoru OSN o právach dieťaťa[2],

 so zreteľom na Dohovor OSN o právach dieťaťa z 20. novembra 1989, najmä na zásadu najlepšieho záujmu dieťaťa (články 3 a 18),

 so zreteľom na všeobecné pripomienky Výboru OSN pre práva dieťaťa, najmä pripomienku č. 14,

 so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie,

 so zreteľom na vyhlásenie Maroka z 1. júna 2021 o otázke marockých maloletých osôb bez sprievodu v neregulárnej situácii v niektorých európskych krajinách,

 so zreteľom na dve vyhlásenia marockého ministerstva zahraničných vecí, africkej spolupráce a marockých vysťahovalcov z 31. mája 2021 o španielsko-marockej kríze,

 so zreteľom na Euro-stredomorskú dohodu o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej[3], ktorá nadobudla platnosť v roku 2000, a na partnerstvo v oblasti mobility z roku 2013,

 so zreteľom na tlačové vyhlásenia vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku po zasadnutí Rady pre zahraničné veci 18. mája 2021,

 so zreteľom na spoločné oznámenie Komisie a vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku z 9. februára 2021 s názvom „Obnovené partnerstvo s južným susedstvom: Nový program pre Stredozemie“, najmä štvrtú kapitolu o migrácii a mobilite (JOIN(2021)0002),

 so zreteľom na Dohodu medzi Španielskym kráľovstvom a Marockým kráľovstvom o spolupráci v oblasti predchádzania nelegálnej emigrácii maloletých osôb bez sprievodu, ich ochrany a ich spoločného návratu, ktorá bola podpísaná 6. marca 2007 v Rabate a nadobudla platnosť 2. októbra 2012,

 so zreteľom na vyhlásenie Medzinárodnej organizácie pre migráciu z 27. marca 2021 o nedávnych príchodoch migrantov do Ceuty v Španielsku,

 so zreteľom na článok 144 ods. 5 a článok 132 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže právnym základom vzťahov medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom je dohoda o pridružení z roku 2000; keďže Maroko je ako blízky sused privilegovaným partnerom EÚ v oblasti politickej a hospodárskej spolupráce, ako aj obchodnej, technickej a rozvojovej spolupráce, čo sa odráža v nástrojoch prijatých na tento účel, medzi ktoré patria ročné akčné programy, Núdzový trustový fond EÚ pre Afriku, nástroj európskeho susedstva a program Globálna Európa, ako aj v účasti Maroka na programe Erasmus+ a jeho posilnenom štatúte v rámci európskej susedskej politiky priznanom v roku 2008; keďže Maroko je tretím najväčším príjemcom finančných prostriedkov EÚ v rámci európskej susedskej politiky;

B. keďže súčasná kríza vyvolala bezprecedentné diplomatické napätie medzi Marokom na jednej strane a Španielskom a EÚ na strane druhej; keďže tento neospravedlniteľný incident je v rozpore s dlhodobou spoluprácou a vzťahom založeným na dôvere medzi oboma stranami, najmä v oblasti migrácie, a to bez ohľadu na to, čo bolo účelom situácie vzniknutej v Ceute; keďže vzťahy medzi krajinami treba chrániť a obnoviť na úroveň, na ktorej boli pred krízou, a to na základe dobrých susedských vzťahov a mali by slúžiť na dosiahnutie vzájomne prospešného pokroku vykonávaním nového, nedávno uverejneného programu EÚ pre Stredozemie v kontexte obnoveného partnerstva s južným susedstvom, v ktorom sa Maroko vyzýva, aby posilnilo svoje partnerstvo s EÚ v rôznych oblastiach;

C. keďže od 17. mája 2021 došlo k bezprecedentnému nárastu počtu prekročení hranice na španielske územie, pričom približne 9 000 osôb vstúpilo peši alebo preplávalo do španielskeho autonómneho mesta Ceuta po tom, čo marocká polícia dočasne uvoľnila hraničné kontroly, otvorila brány svojho hraničného oplotenia a neprijala opatrenia na zastavenie nezákonného vstupu migrantov; keďže humanitárna reakcia španielskych bezpečnostných a ozbrojených síl, mimovládnych organizácií a občanov Ceuty zabránila skutočnej tragédii; keďže väčšina migrantov, ktorí protizákonne prekročili hranice, boli marockí štátni príslušníci; keďže takýto veľký pohyb ľudí možno sotva považovať za spontánny; keďže najmenej 1 200 z nich boli maloletí bez sprievodu a viacero celých rodín; keďže niektoré deti boli predtým v škole, a preto v čase prekročenia hranice nemali pri sebe doklady;

D. keďže 1. júna 2021 sa marocké orgány rozhodli uľahčiť návrat všetkých identifikovaných marockých maloletých bez sprievodu, ktorí sa neoprávnene nachádzajú v Európskej únii; keďže podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu sa mnohí vrátili v rámci zlúčenia rodiny a vďaka pomoci pri vyhľadávaní; keďže španielske orgány zriadili v Ceute horúcu linku na spojenie detí a maloletých bez sprievodu s ich rodinami; keďže mnohé deti sa však stále nachádzajú na španielskom území, napríklad v sklade Tarajal a v záchytných centrách pre migrantov Pinier a Santa Amelia pod dohľadom autonómneho mesta Ceuta, aby bolo možné vykonať overenie ich totožnosti, osobnej situácie, miery ohrozenia, a rizika prenasledovania a nenapraviteľnej ujmy; keďže rodiny zúfalo hľadajú svoje nezvestné deti; keďže ako sa uvádza v Deklarácii OSN o právach dieťaťa, táto situácia môže viesť k ďalším rizikám z hľadiska telesného, duševného, morálneho, duchovného a sociálneho vývoja detí;

E. keďže väčšina detí bola uvedená do omylu, že v Ceute sa uskutoční futbalový zápas za účasti hviezd s bezplatným vstupom a že sú na školskom výlete;

F. keďže pri všetkých činnostiach a rozhodnutiach týkajúcich sa maloletých bez sprievodu a ich fyzickej a duševnej pohody musia byť prvoradým hľadiskom najlepšie záujmy dieťaťa; keďže je preto potrebné, s uznaním a podporou všetkých príslušných orgánov, stanoviť totožnosť týchto deti a prostredníctvom náležitej a posilnenej spolupráce nájsť ich rodičov alebo blízkych rodinných príslušníkov a bezpečne ich vrátiť ich rodinám, ako to vyžaduje medzinárodné právo, keďže úmyselne neopustili svoje rodiny; keďže v stratégii EÚ v oblasti práv dieťaťa Komisia odporučila, aby členské štáty posilnili svoje systémy opatrovníctva pre maloleté osoby bez sprievodu, a to najmä účasťou na činnostiach Európskej siete pre poručníctvo alebo opatrovníctvo;  keďže podľa Dohovoru OSN o právach dieťaťa musia hostiteľské krajiny zaručiť všetky práva migrujúcim deťom, a to aj v súvislosti s kontrolou hraníc a návratom;

G. keďže krízu vyvolalo Maroko v dôsledku politickej a diplomatickej krízy po tom, ako bol vodca Frontu Polisario Brahim Ghali prijatý do španielskej nemocnice z humanitárnych dôvodov kvôli jeho zdravotnému stavu spôsobenému vírusom COVID-19; keďže 2. júna 2021 prišiel vodca Frontu Polisario do Alžírska;

H. keďže v oficiálnych vyhláseniach Maroka z 31. mája 2021 sa zdôraznilo, že bilaterálna kríza nesúvisí s otázkou migrácie; keďže marocký minister zahraničných vecí pôvodne pripustil, že dôvodom krízy, pri ktorej na územie Španielska hromadne vstúpili tisíce ľudí, a to vrátane detí, bolo prijatie vodcu Frontu Polisario Španielskom;  keďže v ďalšom oficiálnom vyhlásení vydanom neskôr marocké orgány uznali, že skutočným dôvodom bol údajne nejednoznačný postoj Španielska k Západnej Sahare;

I. keďže na mimoriadnom zasadnutí Európskej rady 24. a 25. mája 2021 vedúci predstavitelia EÚ opätovne potvrdili svoju plnú podporu Španielsku a zdôraznili, že španielske hranice sú vonkajšími hranicami EÚ; keďže o situácii v Ceute sa diskutovalo aj na zasadnutí Rady pre zahraničné veci 18. mája 2021, na ktorom vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku vyjadril v mene EÚ plnú solidaritu a podporu Španielsku; keďže sa musí dodržiavať medzinárodné právo a zásada zvrchovanosti, územnej celistvosti a neporušiteľnosti štátnych hraníc;

J. keďže Rada udelila Komisii mandát na rokovanie o uzavretí readmisnej dohody s Marokom v roku 2000; keďže doteraz nebola dokončená a prijatá žiadna takáto dohoda;

K. keďže marocké orgány by mali uľahčiť návrat takmer 13 000 sezónnych pracovníkov, ktorí uviazli na juhu Španielska a ktorí sa majú vrátiť v nadchádzajúcich týždňoch;

1. odmieta použitie kontroly hraníc a migrácie, a najmä maloletých osôb bez sprievodu, zo strany Maroka s cieľom vyvinúť politický tlak na členský štát EÚ;  vyjadruje poľutovanie najmä nad účasťou detí, maloletých osôb bez sprievodu a rodín na masovom prekračovaní hraníc z Maroka do španielskeho mesta Ceuta, čo ohrozuje ich život a bezpečnosť; vyjadruje poľutovanie nad prehlbovaním politickej a diplomatickej krízy, ktorá by nemala narušiť strategické, viacrozmerné a privilegované susedské vzťahy medzi Marockým kráľovstvom a Európskou úniou a jej členskými štátmi, ani dlhodobú spoluprácu založenú na dôvere v oblasti boja proti terorizmu, obchodovania s ľuďmi a drogami, migrácie a obchodných politík; domnieva sa, že dvojstranné spory medzi blízkymi partnermi by sa mali riešiť prostredníctvom diplomatického dialógu; požaduje zmiernenie nedávneho napätia a návrat ku konštruktívnemu a spoľahlivému partnerstvu medzi EÚ a Marokom; znovu opakuje, že podporuje ďalší rozvoj tohto vzťahu založeného na vzájomnej dôvere a úcte; v tejto súvislosti naliehavo žiada Maroko, aby dodržiavalo svoj dlhodobý záväzok posilňovať spoluprácu v oblasti riadenia hraníc a migračnej mobility v duchu spolupráce a dialógu;  zdôrazňuje význam posilnenia partnerstva medzi EÚ a Marokom, ktoré by malo vyvážene a za rovnakých podmienok zohľadňovať potreby oboch partnerov;

2. víta krok prijatý marockými orgánmi 1. júna 2021 s cieľom uľahčiť návrat všetkých identifikovaných detí bez sprievodu, ktoré sa nachádzajú na území Európskej únie nelegálne;  vyzýva Španielsko a Maroko, aby úzko spolupracovali s cieľom umožniť repatriáciu detí do ich rodín, ktorá sa musí riadiť najlepšími záujmami dieťaťa a uskutočňovať v súlade s vnútroštátnym a medzinárodným právom, najmä Dohovorom OSN o právach dieťaťa, ktorého je Maroko signatárom od roku 1990 a ktorý dvakrát ratifikovalo (v júni a v júli 1993) spolu s príslušnými dohodami medzi EÚ a jej členskými štátmi a Marokom, najmä dohodou medzi Španielskym kráľovstvom a Marockým kráľovstvom o spolupráci v oblasti nelegálnej migrácie maloletých osôb bez sprievodu; pripomína, že zásada celistvosti rodiny a právo na zlúčenie rodiny by sa mali vždy chrániť; zdôrazňuje, že pevná spolupráca v oblasti migračných výziev je v spoločnom záujme EÚ a Maroka; vyzýva Marocké kráľovstvo, aby účinne dodržiavalo svoje záväzky, keďže je nevyhnutné zabezpečiť bezpečný návrat detí do ich rodín pri súčasnom zachovaní ich práv podľa medzinárodného práva;

3. pripomína, že Ceuta leží na vonkajšej hranici EÚ, ktorej ochrana a bezpečnosť sa týka celej Európskej únie; víta rýchlu reakciu Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž s cieľom poskytnúť zdroje na podporu španielskej vlády pri riešení migračných výziev, ktoré vznikli v dôsledku tejto krízy; vyzýva Komisiu, aby poskytla núdzové financovanie na riešenie situácie v Ceute vrátane financovania dodatočných núdzových ubytovacích kapacít pre deti bez sprievodu;

4. vyjadruje  úplnú solidaritu s občanmi Ceuty a oceňuje účinnú a profesionálnu reakciu španielskych bezpečnostných orgánov a armády v autonómnom meste, ako aj mimovládnych organizácií a občanov Ceuty pri riešení krízy a pomoci pri záchrane mnohých životov; víta ochranu poskytovanú deťom bez sprievodu španielskymi orgánmi v súlade s právom EÚ a Dohovorom OSN o právach dieťaťa;

5. opakuje konsolidovaný postoj EÚ k Západnej Sahare, ktorý je založený na úplnom dodržiavaní medzinárodného práva v súlade s rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN a politickým procesom na čele s OSN zameraným na dosiahnutie spravodlivého, trvalého, mierového a vzájomne prijateľného dohodnutého riešenia oboma stranami;

6. pripomína nedotknuteľnosť štátnych hraníc členských štátov EÚ a úplné a nespochybniteľné rešpektovanie územnej celistvosti členských štátov EÚ ako základnú zásadu medzinárodného práva a ako zásadu európskej solidarity; pripomína, že ohrozenie územnej zvrchovanosti členských štátov nemožno tolerovať;

7. naliehavo žiada Komisiu a Marocké kráľovstvo, aby spolupracovali a čo najskôr formálne uzavreli readmisnú dohodu medzi EÚ a Marokom s potrebnými právnymi zárukami;  je presvedčený, že budúca spolupráca EÚ s krajinami južného pobrežia Stredozemného mora by mala byť založená na dlhodobom cieli riešenia základných príčin nelegálnej migrácie posilnením hospodárskeho rozvoja, investícií a vytvárania nových pracovných príležitostí a podpory kvalitného vzdelávania pre všetky deti v regióne;

8. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov a vláde a parlamentu Maroka.

 

 

 

Posledná úprava: 9. júna 2021
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia