Společný návrh usnesení - RC-B9-0355/2021Společný návrh usnesení
RC-B9-0355/2021

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o situaci na Šrí Lance, zejména zatýkání na základě zákona o předcházení terorismu

9.6.2021 - (2021/2748(RSP))

předložený v souladu s čl. 144 odst. 5 a čl. 132 odst. 4 jednacího řádu
a nahrazující tyto návrhy usnesení:
B9‑0355/2021 (The Left)
B9‑0356/2021 (Verts/ALE)
B9‑0357/2021 (Renew)
B9‑0358/2021 (S&D)
B9‑0361/2021 (PPE)
B9‑0363/2021 (ECR)

Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Michael Gahler, Isabel Wiseler‑Lima, Paulo Rangel, Gabriel Mato, Antonio López‑Istúriz White, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Vladimír Bilčík, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Peter Pollák, Christian Sagartz, Magdalena Adamowicz, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Sara Skyttedal, Loucas Fourlas, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Stelios Kympouropoulos, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Maria Walsh, Stanislav Polčák
za skupinu PPE
Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Isabel Santos
za skupinu S&D
Svenja Hahn, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Karen Melchior, Urmas Paet, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache
za skupinu Renew
Hannah Neumann, Sara Matthieu
za skupinu Verts/ALE
Anna Fotyga, Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Assita Kanko, Witold Jan Waszczykowski, Valdemar Tomaševski, Nicola Procaccini, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Elżbieta Rafalska, Carlo Fidanza, Elżbieta Kruk, Bogdan Rzońca, Ryszard Czarnecki
za skupinu ECR
Marisa Matias
za skupinu The Left
Fabio Massimo Castaldo


Postup : 2021/2748(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B9-0355/2021
Předložené texty :
RC-B9-0355/2021
Přijaté texty :

Usnesení Evropského parlamentu o situaci na Šrí Lance, zejména zatýkání na základě zákona o předcházení terorismu

(2021/2748(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na svá předchozí usnesení o Šrí Lance,

 s ohledem na zprávu Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva ze dne 9. února 2021 s názvem „Podpora smíření, odpovědnosti a lidských práv na Šrí Lance“,

 s ohledem na rezoluci Rady OSN pro lidská práva ze dne 23. března 2021 nazvanou „Podpora smíření, odpovědnosti a lidských práv na Šrí Lance“,

 s ohledem na nařízení č. 01 z roku 2021 zveřejněná dne 12. března 2021 na základě zákona o předcházení terorismu na Šrí Lance,

 s ohledem na zprávu, kterou dne 14. prosince 2018 předložil zvláštní zpravodaj OSN pro podporu a ochranu lidských práv a základních svobod v rámci boje proti terorismu s názvem „Návštěva Šrí Lanky“,

 s ohledem na prohlášení o Šrí Lance, které dne 24. února 2021 učinila vysoká komisařka OSN pro lidská práva Michelle Bacheletová,

 s ohledem na závěrečnou zprávu z ledna 2020, kterou předložila mise Evropské unie pro sledování průběhu prezidentských voleb na Šrí Lance dne 16. listopadu 2019,

 s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

 s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966,

 s ohledem na systém všeobecných celních preferencí EU plus (GSP+), jehož zvláštní pobídkový režim Šrí Lanka využívá,

 s ohledem na čl. 144 odst. 5 a čl. 132 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Šrí Lanka byla poznamenána desítkami let trvající občanskou válkou, která skončila v roce 2009 a během níž se obě strany dopustily závažného porušování lidských práv;

B. vzhledem k tomu, že situace v oblasti lidských práv na Šrí Lance se neustále zhoršuje, přičemž nová vláda rychle polevila od mírného pokroku, jehož bylo dosaženo během předchozích vlád; vzhledem k tomu, že prostor, v němž mohou v zemi působit občanská společnost a nezávislé sdělovací prostředky, se rychle zmenšuje;

C. vzhledem k tomu, že na Šrí Lance existuje od roku 1979 kontroverzní zákon o předcházení terorismu, který policii uděluje široké pravomoci k pátrání, zatýkání a zadržování podezřelých osob z řad civilistů; vzhledem k tomu, že rozsáhlé pravomoci stanovené v zákoně o předcházení terorismu vedly k opakovaným a opodstatněným obviněním z mučení a pohlavního zneužívání, nuceným doznáním a systematickému odpírání řádného procesu;

D. vzhledem k tomu, že vysoká komisařka OSN pro lidská práva ve své poslední zprávě o Šrí Lance zopakovala výzvy k moratoriu na používání zákona o předcházení terorismu k novým zatýkáním, dokud nebude nahrazen právními předpisy, které budou dodržovat mezinárodní osvědčené postupy;

E. vzhledem k tomu, že vláda Šrí Lanky vydala dne 9. března 2021 nařízení č. 01 z roku 2021, jimiž rozšířila zákon o předcházení terorismu a mimo jiné povolila dvouleté zadržování bez soudního řízení za způsobení „náboženské, rasové nebo komunitní disharmonie“;

F. vzhledem k tomu, že zákon o předcházení terorismu je systematicky využíván k svévolnému zatýkání a zadržování muslimů a menšinových skupin na Šrí Lance, včetně Ahnafa Jazeema, 26letého muslimského učitele a básníka, a Hejaaza Hizbullaha, známého právníka v oblasti práv menšin a právního státu;

G. vzhledem k tomu, že dne 19. května 2017 Šrí Lanka znovu získala přístup k velkorysým celním preferencím v rámci GSP+ pod podmínkou, že nahradí zákon o předcházení terorismu a účinně provede 27 mezinárodních úmluv, včetně úmluv o lidských právech; vzhledem k tomu, že Evropská unie opakovaně vyjádřila znepokojení nad zákonem o předcházení terorismu a konstatovala, že Šrí Lanka tento zákon navzdory svému závazku nezrušila;

H. vzhledem k tomu, že dne 20. října 2020 schválil šrílanský parlament 20. změnu ústavy, která posiluje výkonnou moc prezidenta;

I. vzhledem k tomu, že ačkoli od konce války uplynulo téměř 12 let, domácí iniciativy na podporu odpovědnosti a usmíření opakovaně nepřinesly výsledky, což ještě více upevnilo beztrestnost a zhoršilo nedůvěru obětí vůči systému;

J. vzhledem k tomu, že existují jasné známky urychlování militarizace civilních vládních pozic na Šrí Lance; vzhledem k tomu, že od roku 2020 bylo na klíčové administrativní pozice jmenováno nejméně 28 současných nebo bývalých vojenských a zpravodajských pracovníků; vzhledem k tomu, že tato jmenování zahrnují nejméně dva vysoce postavené vojenské činitele, kteří byli podle zpráv OSN zapojeni do údajných válečných zločinů a zločinů proti lidskosti v posledních letech konfliktu; vzhledem k tomu, že v policejní vazbě a ve šrílanských věznicích přišlo o život mnoho podezřelých a vězněných osob; vzhledem k tomu, že mezi nejnovější případy patří úmrtí v policejní vazbě v květnu 2021; vzhledem k tomu, že v listopadu 2020 bylo ve věznici Mahara zabito 11 vězňů a 117 dalších jich bylo zraněno, když příslušníci vězeňské služby zahájili palbu, aby potlačili nepokoje ohledně podmínek v souvislosti s onemocněním COVID-19;

K. vzhledem k tomu, že šrílanské orgány vynesly v roce 2019 rozsudek trestu smrti za trestné činy související s drogami, a to i přes to, že od roku 1976 v zemi platí moratorium na trest smrti;

1. vyjadřuje hluboké znepokojení nad alarmujícím směřováním Šrí Lanky k opětovnému závažnému porušování lidských práv, jak se uvádí v nejnovější zprávě OSN o této zemi, která jako první varovné signály uvádí zrychlení militarizace civilních vládních funkcí, zrušení důležitých ústavních záruk, politické maření odpovědnosti, vylučující rétoriku, zastrašování občanské společnosti a používání zákonů pro potírání terorismu;

2. znovu opakuje svůj zásadní nesouhlas s pokračujícím uplatňováním současného zákona o předcházení terorismu; vyzývá šrílanské orgány, aby splnily svůj závazek přezkoumat a zrušit tento zákon a nahradit jej právními předpisy v oblasti boje proti terorismu, které budou v souladu s mezinárodními osvědčenými postupy;  dále vyzývá k okamžitému pozastavení platnosti předpisů o deradikalizaci;

3. připomíná, že nařízení č. 01 z roku 2021 neposkytují procesní záruky žádné osobě zbavené osobní svobody, jak stanoví článek 9 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, a že porušují ústavní záruky samotné Šrí Lanky podle článku 13 šrílanské ústavy;  připomíná, že deradikalizační, rehabilitační a reintegrační střediska, která jsou regulována podobnými právními předpisy, byla v minulosti místy, kde docházelo k závažnému porušování lidských práv, jako je mučení a jiné špatné zacházení, včetně sexuálního násilí a genderově podmíněného násilí;

4. vyjadřuje vážné znepokojení nad tím, že na základě zákona o předcházení terorismu dochází ke svévolnému zatýkání a zadržování osob bez spravedlivého procesu a přístupu ke spravedlnosti, a to i v případě aktivistů z řad občanské společnosti, právníků, spisovatelů a básníků, například Hejaaze Hizbullaha a Ahnafa Jazeema;  se znepokojením bere na vědomí zadržení bývalého ředitele útvaru trestního vyšetřování Shaniho Abeysekary; naléhavě vyzývá šrílanskou vládu, aby okamžitě umožnila zadrženým osobám spravedlivý proces na základě platných obvinění a aby je v případě neexistence obvinění bezpodmínečně propustila;

5. vyjadřuje politování nad pokračující diskriminací a násilím vůči náboženským a etnickým menšinám a společenstvím, včetně muslimů, hinduistů, Tamilů a křesťanů, na Šrí Lance; vyzývá vládu Šrí Lanky, aby jednoznačně odsoudila nenávistné verbální projevy, podněcování k násilí a diskriminaci vůči náboženským a etnickým skupinám v zemi a aby pohnala k odpovědnosti osoby, které podporují takové rozdělování, a to i ve vládě a v armádě;

6. bere na vědomí přijetí 20. změny ústavy a vyjadřuje vážné obavy, pokud jde o omezení nezávislosti soudů, parlamentní kontroly a nadměrné kumulace moci v rukou prezidenta, které jsou výsledkem této změny;

7. se znepokojením bere na vědomí nedávný návrh vlády Šrí Lanky na přijetí nového zákona o dezinformacích, a to navzdory obavám organizací občanské společnosti, že takový zákon by mohl ohrozit svobodu projevu; naléhavě vyzývá online platformy, aby aktivně usilovaly o omezení šíření nenávistných projevů a dezinformací na internetu v sinhálštině a tamilštině;

8. je znepokojen skutečností, že ustanovení trestního zákoníku Šrí Lanky, zejména oddíly 365, 365A a 399, jsou vykládány takovým způsobem, že kriminalizují osoby s odlišnou sexuální orientací a genderovou identitou;

9. vyzývá Komisi, aby urychleně vyhodnotila své financování projektu Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu a Interpolu nazvaného „Podpora Šrí Lanky v boji proti terorismu“ v situaci, kdy je boj proti terorismu na Šrí Lance v některých případech používán jako záminka k pronásledování členů etnických a náboženských skupin a občanské společnosti, včetně obránců lidských práv; vyzývá delegaci EU na Šrí Lance a zastoupení členských států, aby více podporovaly občanskou společnost, zejména obránce lidských práv, ochránce životního prostředí a novináře;

10. zdůrazňuje, že je zásadní zajistit, aby byla procesu národního usmíření věnována nezbytná pozornost a aby tento proces vedl ke konkrétním opatřením, včetně vyvození zodpovědnosti za násilná zmizení a trestné činy spáchané v minulosti; vyjadřuje politování nad tím, že Šrí Lanka odstoupila od závazků, které učinila vůči Radě OSN pro lidská práva v souvislosti s prosazováním rezoluce ze dne 14. října 2015 nazvaného „Podpora usmíření, odpovědnosti a lidských práv na Šrí Lance“, a vybízí ji, aby znovu spolupracovala s radou, neboť to má zásadní význam pro obnovení vztahů s mezinárodním společenstvím a vytvoření procesu národního usmíření mezi různými sinhálskými, tamilskými, hinduistickými a křesťanskými komunitami;

11. žádá vládu Šrí Lanky, aby odstranila jakékoli překážky vyšetřování a případného stíhání příslušníků bezpečnostních sil obviněných ze závažného porušování lidských práv; trvá na tom, aby byla vyšetřena obvinění ze závažného porušování lidských práv a z válečných zločinů spáchaných během občanské války vysoce postavenými představiteli všech stran; vyzývá vládu Šrí Lanky, aby ukončila praxi jmenování současných a bývalých vojenských velitelů, kteří se podíleli na závažném porušování lidských práv, do vysokých vládních pozic;

12. vyzývá k důkladnému, nestrannému a úplnému vyšetření bombových útoků, které byly spáchány na velikonoční neděli v roce 2019, přičemž toto vyšetřování musí být vedeno v souladu s mezinárodními právními normami; dále vyzývá k tomu, aby osoby, proti nimž existuje důkaz o vině, byly neprodleně postaveny před soud a osoby, u nichž neexistují dostatečné důkazy, byly propuštěny;

13. připomíná, že režim GSP+ nabízí pobídku lepšího přístupu na trh EU pro vývozce z této země výměnou za další pokrok v plném uplatňování těchto úmluv; připomíná, že jedním z klíčových závazků Šrí Lanky bylo plně sladit její právní předpisy v oblasti boje proti terorismu s mezinárodními úmluvami o lidských právech s cílem zajistit příznivé obchodní vztahy v rámci GSP+; připomíná důsledky, s nimiž nařízení o GSP[1] počítá v případě, že se trvale nedaří přijmout a uzákonit nezbytné reformy v oblasti lidských práv, zrušit nekorektní právní předpisy a zvrátit současnou tendenci narůstajícího porušování lidských práv;

14. zdůrazňuje, že režim GSP+ nabídnutý Šrí Lance významně pomohl hospodářství této země, kdy vývoz ze země do EU vzrostl na 2,3 miliardy EUR a EU se tak stala pro tuto zemi druhým největším vývozním trhem; poukazuje na probíhající monitorování způsobilosti Šrí Lanky pro status GSP+ a zdůrazňuje, že pokračování obchodních preferencí GSP+ není automatické; vyzývá Komisi a Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ), aby řádně zohlednily aktuální události při posuzování způsobilosti Šrí Lanky pro status GSP+; dále vyzývá Komisi a ESVČ, aby využívaly GSP+ jako páku k dosažení pokroku Šrí Lanky, pokud jde o povinnosti v oblasti lidských práv, aby požadovaly zrušení nebo nahrazení zákona o předcházení terorismu, aby pečlivě posoudily, zda existuje dostatečný důvod v krajním případě zahájit postup, jímž se Šrí Lance dočasně odebere status GSP+ a s ním spojené výhody, a aby o této záležitosti co nejdříve informovaly Parlament;

15. se znepokojením bere na vědomí dopady pandemie COVID-19 na zhoršující se situaci v oblasti pracovních práv v zemi; naléhavě Šrí Lanku vyzývá, aby plně spolupracovala s Mezinárodní organizací práce (MOP) s cílem posílit pracovní práva pracovníků v továrnách, včetně zdravotních a bezpečnostních podmínek pro pracovníky v oděvním průmyslu ve zvláštních obchodních zónách; vyzývá vládu Šrí Lanky, aby účinně prováděla a posilovala vnitrostátní politiku v oblasti odstranění dětské práce; vyzývá orgány Šrí Lanky, aby přizpůsobily příručku pracovních norem a pracovněprávních vztahů Investiční rady Šrí Lanky tak, aby byla v souladu s mezinárodními normami, zejména s úmluvami MOP č. 87 a 98;

16. opakuje, že Evropská unie rozhodně odmítá trest smrti, a to ve všech případech a bez výjimky; vítá pokračující moratorium Šrí Lanky na trest smrti; naléhavě vyzývá vládu, aby zrušila používání trestu smrti v zemi;

17. vítá dřívější podporu, kterou EU věnovala úsilí o usmíření, a zdůrazňuje připravenost EU podporovat Šrí Lanku v této oblasti;

18. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, zvláštnímu zástupci EU pro lidská práva, generálnímu tajemníkovi OSN, Radě OSN pro lidská práva a vládě a parlamentu Šrí Lanky.

 

 

Poslední aktualizace: 9. června 2021
Právní upozornění - Ochrana soukromí