Postup : 2021/2785(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B9-0382/2021

Předložené texty :

RC-B9-0382/2021

Rozpravy :

PV 08/07/2021 - 9.1
CRE 08/07/2021 - 9.1

Hlasování :

PV 08/07/2021 - 11
PV 08/07/2021 - 19

Přijaté texty :

P9_TA(2021)0355

<Date>{07/07/2021}7.7.2021</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9-0382/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0383/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0386/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0387/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0395/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0399/2021</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 166kWORD 50k

<TitreType>SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ</TitreType>

<TitreRecueil>předložený v souladu s čl. 144 odst. 5 a čl. 132 odst. 4 jednacího řádu</TitreRecueil>


<Replacing>a nahrazující tyto návrhy usnesení:</Replacing>

<TablingGroups>B9-0382/2021 (The Left)

B9-0383/2021 (Verts/ALE)

B9-0386/2021 (Renew)

B9-0387/2021 (S&D)

B9-0395/2021 (ECR)

B9-0399/2021 (PPE)</TablingGroups>


<Titre>o případu Ahmadrezy Džalálího v Íránu</Titre>

<DocRef>(2021/2785(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Željana Zovko, David Lega, Michael Gahler, Sandra Kalniete, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Isabel Wiseler-Lima, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Radosław Sikorski, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Vladimír Bilčík, Janina Ochojska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Vangelis Meimarakis, Tomáš Zdechovský, Stelios Kympouropoulos, Deirdre Clune, Peter Pollák, Christian Sagartz, Adam Jarubas, José Manuel Fernandes, Stanislav Polčák, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere, Luděk Niedermayer</Depute>

<Commission>{PPE}za skupinu PPE</Commission>

<Depute>Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Jytte Guteland</Depute>

<Commission>{S&D}za skupinu S&D</Commission>

<Depute>Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Emma Wiesner</Depute>

<Commission>{Renew}za skupinu Renew</Commission>

<Depute>Ernest Urtasun, Hannah Neumann</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}za skupinu Verts/ALE</Commission>

<Depute>Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Witold Jan Waszczykowski, Ladislav Ilčić, Veronika Vrecionová, Jadwiga Wiśniewska, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Rafalska, Elżbieta Kruk, Assita Kanko, Carlo Fidanza, Bogdan Rzońca, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Hermann Tertsch, Adam Bielan, Charlie Weimers</Depute>

<Commission>{ECR}za skupinu ECR</Commission>

<Depute>Marisa Matias</Depute>

<Commission>{The Left}za skupinu The Left</Commission>

<Depute>Fabio Massimo Castaldo, Marco Campomenosi</Depute>

</RepeatBlock-By>

POZM. NÁVRHY

Usnesení Evropského parlamentu o případu Ahmadrezy Džalálího v Íránu

(2021/2785(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na svá předchozí usnesení, zejména na usnesení ze dne 17. prosince 2020 o Íránu, zejména o případu laureátky Sacharovovy ceny za rok 2012 Nasrín Sotúdeové[1], ze dne 19. září 2019 o Íránu, zejména o situaci obránců práv žen a vězněných občanů EU s dvojím občanstvím[2], ze dne 13. prosince 2018 o Íránu, zejména o případu Nasrín Sotúdeové[3], a ze dne 31. května 2018 o situaci osob s dvojí státní příslušností EU a Íránu vězněných v Íránu[4],

 s ohledem na prohlášení Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva ze dne 18. března 2021 o Íránu, v němž žádá o okamžité propuštění dr. Ahmadrezy Džalálího, a ze dne 25. listopadu 2020, v němž vyzval Írán k zastavení jeho popravy, a na stanovisko jeho pracovní skupiny pro svévolné zadržování ze dne 24. listopadu 2017 týkající se Ahmadrezy Džalálího (Íránská islámská republika),

 s ohledem na prohlášení zvláštního zpravodaje OSN o situaci v oblasti lidských práv v Íránské islámské republice, kterou předložil dne 26. října 2020 a v níž naléhavě žádá, aby byla vyvozena odpovědnost za násilné potlačení protestů, a na jeho zprávu ze dne 21. července 2020 o situaci v oblasti lidských práv v Íránské islámské republice,

 s ohledem na pátý dialog na vysoké úrovni mezi EU a Íránem, který proběhl dne 9. prosince 2020,

 s ohledem na obecné zásady EU týkající se trestu smrti, mučení a jiného krutého zacházení, obecné zásady EU ohledně svobody projevu online a offline a obecné zásady EU týkající se obránců lidských práv,

 s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966, jehož je Írán smluvní stranou, a na záruky proti mučení a svévolnému zadržování obsažené v íránské ústavě,

 s ohledem na prezidentské volby, které se konaly v Íránu dne 18. června 2021,

 s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

 s ohledem na čl. 144 odst. 5 a čl. 132 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že švédsko-íránský státní příslušník dr. Ahmadrezá Džalálí, který se specializuje na urgentní medicínu a je badatelem na belgické univerzitě Vrije Universiteit Brussel a italské Università del Piemonte Orientale, byl dne 24. dubna 2016 zatčen íránskými bezpečnostními silami; vzhledem k tomu, že po hrubě nespravedlivém soudním řízení byl na základě neopodstatněného obvinění ze špionáže a přiznání získaného mučením odsouzen v říjnu 2017 k trestu smrti; vzhledem k tomu, že tento rozsudek potvrdil dne 17. června 2018 íránský Nejvyšší soud; vzhledem k tomu, že v dopise, který napsal ve věznici Evín v Teheránu, uvedl, že byl během cesty do Íránu uvězněn za to, že odmítl špionáž proti evropským institucím; vzhledem k tomu, že státní zastupitelství jej dne 24. listopadu 2020 informovalo o tom, že se jeho poprava očekává každým okamžikem, načež byl umístěn do samovazby, kde zůstal po dobu více než 100 dnů do dubna 2021, kdy byl přemístěn do jednoho z běžných křídel věznice; vzhledem k tomu, že mu jsou odepřeny návštěvy a telefonní hovory s rodinou ve Švédsku; vzhledem k tomu, že ani poté, co byl přeložen do běžného křídla, mu nebyl trest smrti zmírněn; vzhledem k tomu, že v posledních sedmi měsících měl pouze přerušovaný přístup ke svému právníkovi a před tím neměl přístup žádný;

B. vzhledem k tomu, že pracovní skupina OSN pro svévolné zadržování dospěla v listopadu 2017 k závěru, že zbavení svobody dr. Ahmadrezy Džalálího, k němuž došlo v rozporu s články 3, 5, 8, 9, 10 a 11 Všeobecné deklarace lidských práv a články 7, 9, 10 a 14 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, je svévolné, a vyzvala k jeho propuštění;

C. vzhledem k tomu, že po měsících dlouhé samovazby se zdravotní stav dr. Ahmadrezy Džalálího kriticky zhoršil; vzhledem k tomu, že mu je od roku 2016 odepřena lékařská péče mimo věznici a že je nucen pobývat v místnosti se soustavně zapnutými jasnými světly; vzhledem k tomu, že jeho fyzický a psychický stav se od té doby výrazně zhoršil a k příznakům patří spánková deprivace, dramatický úbytek hmotnosti a potíže s mluvením;

D. vzhledem k tomu, že Írán aktivně vězní cizí státní příslušníky s cílem vydírat zahraniční vlády; vzhledem k tomu, že v Íránu je svévolně zadržováno nejméně dvanáct občanů EU; vzhledem k tomu, že od června 2019 je svévolně zadržována francouzsko-íránská akademická pracovnice Faríba Ádelcháhová, ředitelka výzkumu na pařížském institutu politologie (Science Po), nejprve ve věznici Evín a od října 2020 v domácím vězení; vzhledem k tomu, že od 26. května 2020 je ve věznici v Mašhadu svévolně zadržován francouzský fotograf Benjamin Brière a že dne 30. května 2021 bylo proti němu vzneseno obvinění ze špionáže; vzhledem k tomu, že od října 2020 je ve věznici Evín na základě pochybných obvinění týkajících se národní bezpečnosti svévolně zadržována německo-íránská státní příslušnice Náhid Taghávíová; vzhledem k tomu, že Írán neuznává dvojí občanství, a v důsledku toho omezuje přístup zahraničních zastupitelských úřadů ke svým občanům s dvojím občanstvím;

E. vzhledem k tomu, že Írán svévolně zadržuje i své vlastní občany v zoufalých podmínkách; vzhledem k tomu, že soudy obžalovaným často odpírají právo na spravedlivý proces a omezují právní poradenství a návštěvy z konzulárních úřadů, OSN a humanitárních organizací; vzhledem k tomu, že rozsudky jsou často založeny na nepodložených obviněních; vzhledem k tomu, že íránský soudní systém a soudci zdaleka nejsou nezávislí a nesplňují mezinárodní normy; vzhledem k tomu, že íránské orgány nevyšetřovaly obvinění z mučení a dalšího závažného porušování práv zadržených osob; vzhledem k tomu, že soudní pronásledování se používá k umlčení obránců lidských práv;

F. vzhledem k tomu, že Írán má nejvyšší počet poprav na obyvatele na světě;

G. vzhledem k tomu, že EU a její členské státy se neustále zapojují do diplomatických rozhovorů s cílem zlepšit vztahy s Íránem, což vyústilo k přijetí společného komplexního akčního plánu dne 18. října 2015; vzhledem k tomu, že EU je za určitých podmínek i nadále odhodlána zlepšovat vztahy; vzhledem k tomu, že dodržování lidských práv je klíčovým prvkem dalšího rozvoje těchto vztahů;

1. vyzývá Írán, aby pod nově zvoleným prezidentem Ebráhímem Raísím zastavil bezprostředně hrozící popravu švédsko-íránského akademického pracovníka dr. Ahmadrezy Džalálího, aby mu udělil milost a okamžitě a bezpodmínečně jej propustil a umožnil mu návrat k rodině ve Švédsku; důrazně odsuzuje jeho mučení, svévolné zadržování a trest smrti na základě obvinění, která nejsou podložená, což dokládá stanovisko pracovní skupiny pro svévolné zadržování Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva z roku 2017; naléhavě vyzývá Írán, aby dr. Ahmadrezovi Džalálímu před vyřízením výše uvedených požadavků okamžitě umožnil pravidelný kontakt s rodinou a právníkem, aby mu zaručil bezpečnost a poskytl naléhavou a odpovídající lékařskou péči; vyzývá Írán, aby přestal vyhrožovat jeho rodině ve Švédsku a Íránu;

2. vyjadřuje politování nad zavedenou íránskou praxí svévolného zadržování státních příslušníků EU, Spojeného království a dalších zemí s cílem získat politické ústupky;

3. naléhavě vyzývá Írán, aby okamžitě stáhl veškerá obvinění proti dr. Ahmadrezovi Džalálímu a proti všem svévolně zadržovaným státním příslušníkům EU, včetně německých státních příslušníků Náhid Taghávíové a Džamsída Šarmáda, francouzských státních příslušníků Benjamina Brièra a Faríby Ádelcháhové, přičemž posledně jmenované je stále uložen zákaz cestovat, rakouských státních příslušníků Kámrána Qadrího a Masuuda Mosáheba a státních příslušníků Spojeného království Muráda Táhbáze, Anoosheha Ashooriho, Mehrána Raoofa, Názanín Zagarí-Ratcliffové, přičemž posledně jmenované je stále uložen zákaz cestovat;

4. vyjadřuje hluboké politování nad tím, že od přijetí usnesení Parlamentu ze dne 17. prosince 2020 se žádnému členskému státu EU nepodařilo svévolně zadržované státní příslušníky EU, včetně dr. Ahmadrezy Džalálího, navštívit; znovu naléhavě vyzývá místopředsedu Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a členské státy EU, aby učinili vše, co je v jejich silách, a zabránili popravě dr. Ahmadrezy Džalálího;

5. vyzývá Radu, aby zvážila další cílené sankce, mj. zmrazení majetku představitelů íránského režimu a subjektů zapojených do svévolného zadržování občanů EU a rozsudků smrti nad nimi, a to – v případě, že bude dr. Ahmadrezá Džalálí nadále zadržován – buď prostřednictvím stávajícího režimu sankcí EU v oblasti lidských práv vůči Íránu, nebo prostřednictvím globálního režimu sankcí EU v oblasti lidských práv (Magnitského zákona EU);

6. vítá skutečnost, že v návaznosti na jejich úlohu při zabití nejméně 303 demonstrantů v roce 2019 bylo do režimu sankcí EU dne 12. dubna 2021 zařazeno osm íránských osob a tři íránské subjekty, což je vystavilo zmrazení majetku a zákazům cestování; konstatuje, že je to poprvé od roku 2013, kdy EU přijala takové rozhodnutí;

7. opakuje, že za všech okolností rozhodně odmítá trest smrti, a zdůrazňuje, že nelze použít žádné morální, právní ani náboženské odůvodnění; žádá Írán, aby okamžitě přijal moratorium na vykonávání trestu smrti, které by bylo prvním krokem na cestě k jeho úplnému zrušení;

8. vyzývá Írán, aby rovněž propustil politické vězně, včetně obránců lidských práv, neboť jsou svévolně zadržováni pouze proto, že uplatňovali svá základní práva na svobodu projevu, přesvědčení, sdružování, publikační činnosti a pokojného shromažďování a na svobodu sdělovacích prostředků; vyzývá Írán, aby řádně vyšetřil činitele odpovědné za závažné porušování lidských práv, včetně používání nepřiměřené a smrtící síly proti demonstrantům; odsuzuje systematické využívání dlouhodobé samovazby v rozporu s mezinárodními závazky Íránu;

9. naléhavě vyzývá Radu, aby v souladu s prohlášením, které v dubnu 2016 společně vydali místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka a íránský ministr zahraničních věcí, upozorňovala na porušování lidských práv ve svých dvoustranných vztazích s Íránem; vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost, aby v rámci dialogu na vysoké úrovni mezi EU a Íránem nadále upozorňovala na otázky lidských práv; vyzývá EU a její členské státy, aby posílily ochranu a podporu poskytovanou obráncům lidských práv, zejména ženám, mj. prostřednictvím mimořádných grantů v rámci evropského nástroje pro demokracii a lidská práva;

10. vyzývá Írán, aby umožnil návštěvy Rady OSN pro lidská práva, včetně zvláštního zpravodaje OSN pro situaci v oblasti lidských práv v Íránské islámské republice, a plně spolupracoval se všemi jejími zvláštními postupy;

11. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, generálnímu tajemníkovi OSN, nejvyššímu vůdci a prezidentovi Íránské islámské republiky a poslancům íránského parlamentu (Madžlisu).

 

 

[1] Přijaté texty, P9_TA(2020)0376.

[2] Úř. věst. C 171, 6.5.2021, s. 17.

[3] Úř. věst. C 388, 13.11.2020, s. 127.

[4] Úř. věst. C 76, 9.3.2020, s. 139.

Poslední aktualizace: 7. července 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí