Společný návrh usnesení - RC-B9-0385/2021Společný návrh usnesení
RC-B9-0385/2021

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o Hongkongu, zejména případu deníku Apple Daily

7.7.2021 - (2021/2786(RSP))

předložený v souladu s čl. 144 odst. 5 a čl. 132 odst. 4 jednacího řádu
a nahrazující tyto návrhy usnesení:
B9‑0385/2021 (Verts/ALE)
B9‑0388/2021 (Renew)
B9‑0389/2021 (S&D)
B9‑0390/2021 (ECR)
B9‑0391/2021 (PPE)

Željana Zovko, Miriam Lexmann, Michael Gahler, Sandra Kalniete, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Isabel Wiseler-Lima, Paulo Rangel, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, David Lega, Vladimír Bilčík, Janina Ochojska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Magdalena Adamowicz, Tomáš Zdechovský, Deirdre Clune, Peter Pollák, Christian Sagartz, José Manuel Fernandes, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere, Luděk Niedermayer, Ioan-Rareş Bogdan
za skupinu PPE
Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Evelyne Gebhardt
za skupinu S&D
Engin Eroglu, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne
za skupinu Renew
Reinhard Bütikofer, Hannah Neumann, Bronis Ropė, Sara Matthieu, Salima Yenbou
za skupinu Verts/ALE
Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Bert-Jan Ruissen, Witold Jan Waszczykowski, Ladislav Ilčić, Veronika Vrecionová, Jadwiga Wiśniewska, Nicola Procaccini, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Elżbieta Rafalska, Elżbieta Kruk, Assita Kanko, Carlo Fidanza, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski, Hermann Tertsch, Adam Bielan, Charlie Weimers
za skupinu ECR
Fabio Massimo Castaldo


Postup : 2021/2786(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B9-0385/2021
Předložené texty :
RC-B9-0385/2021
Přijaté texty :

Usnesení Evropského parlamentu o Hongkongu, zejména případu deníku Apple Daily

(2021/2786(RSP))

Evropský parlament,

 s ohledem na svá předchozí usnesení o Hongkongu, zejména na usnesení ze dne 21. ledna 2021 o zásahu proti demokratické opozici v Hongkongu[1], usnesení ze dne 19. června 2020 o zákonu Čínské lidové republiky (ČLR) o národní bezpečnosti pro Hongkong a potřebě, aby EU bránila vysokou úroveň autonomie Hongkongu[2], ze dne 18. července 2019 o situaci v Hongkongu[3] a ze dne 24. listopadu 2016 o případu Guie Minhaie, vydavatele uvězněného v Číně[4],

 s ohledem na svá předchozí usnesení o Číně, zejména na usnesení ze dne 20. května 2021 o čínských sankcích vůči subjektům EU a poslancům Evropského parlamentu a vnitrostátních parlamentů[5], ze 12. září 2018 o stavu vztahů mezi EU a Čínou[6] a ze dne 16. prosince 2015 o vztazích mezi EU a Čínou[7],

 s ohledem na své doporučení ze dne 13. prosince 2017 Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o Hongkongu 20 let po předání[8],

 s ohledem na společné prohlášení poslanců Evropského parlamentu Davida McAllistera a Reinharda Bütikofera k novému zákonu o národní bezpečnosti v Hongkongu ze dne 1. července 2020,

 s ohledem na tiskové prohlášení Konference předsedů Evropského parlamentu ze dne 6. července 2020,

 s ohledem na prohlášení mluvčího Evropské služby pro vnější činnost (ESVČ) ze dne 23. června 2021 o uzavření hongkongské pobočky deníku Apple Daily a ze dne 17. dubna 2021 o odsouzení prodemokratických aktivistů v Hongkongu, na prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele ze dne 9. června 2021 o změnách hongkongského volebního systému, na prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele jménem EU ze dne 11. března 2021 o hongkongském volebním systému a ze dne 7. ledna 2021 o hromadném zatýkání osob zapojených do prodemokratických primárních voleb v Hongkongu v červenci 2020 a na všechna další prohlášení a deklarace o situaci v Hongkongu,

 s ohledem na prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele jménem EU ze dne 2. května 2021 u příležitosti Světového dne svobody tisku,

 s ohledem na výroční zprávu EU o politickém a ekonomickém vývoji v roce 2020 ze dne 12. března 2021,

 s ohledem na 13. výroční strukturovaný dialog, který se konal v Hongkongu dne 28. listopadu 2019,

 s ohledem na závěry Rady o Hongkongu ze dne 28. července 2020,

 s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (ICCPR) ze dne 16. prosince 1966 a na obavy, které vznesl Výbor OSN pro lidská práva ve svém seznamu otázek pro Hongkong ze dne 26. srpna 2020,

 s ohledem na prohlášení vysoké komisařky OSN pro lidská práva Michelle Bacheletové ze dne 24. června 2021, že nový hongkongský zákon o národní bezpečnosti vede novináře k „autocenzuře“, aby se vyhnuli střetu s „vágně formulovanými trestnými činy“, a na její prohlášení ze dne 21. června 2021 na 47. zasedání Rady pro lidská práva,

 s ohledem na výzvu odborníků OSN ze dne 26. června 2020 k přijetí rozhodných opatření na ochranu základních svobod v Číně,

 s ohledem na přijetí zákona o národní bezpečnosti v Hongkongu stálým výborem Všečínského shromáždění lidových zástupců dne 30. června 2020,

 s ohledem na komuniké skupiny G7 ze dne 13. června 2021 a na prohlášení skupiny G7 ze dne 12. března 2021 o změnách volebního zákona v Hongkongu,

 s ohledem na základní zákon Zvláštní administrativní oblasti Hongkong přijatý dne 4. dubna 1990, který vstoupil v platnost dne 1. července 1997,

 s ohledem na společné prohlášení vlády Spojeného království a vlády Čínské lidové republiky k otázce Hongkongu ze dne 19. prosince 1984, známé jako společné čínsko-britské prohlášení,

 s ohledem na společné prohlášení Komise a vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku pro Parlament a Radu ze dne 12. března 2019 s názvem „EU-Čína – strategický výhled“ (JOIN(2019)0005),

 s ohledem na politiku „jedné Číny“ zastávanouEU a zásadu „jedna země, dva systémy“,

 s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

 s ohledem na čl. 144 odt. 5 a čl. 132 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že těžištěm dlouhodobých vztahů mezi EU a Čínou by mělo zůstat prosazování a dodržování lidských práv, demokracie a právního státu, a to v souladu se závazkem EU hájit tyto hodnoty v rámci vnější činnosti a v souladu se zájmem řídit se jimi v rámci vlastního rozvoje a mezinárodní spolupráce, který vyjádřila Čína;

B. vzhledem k tomu, že dne 17. června 2021 provedlo 500 hongkongských ozbrojených policistů razii v redakci největšího deníku podporujícího opozici, Apple Daily, donutilo novináře opustit redakci, prohledalo počítače, telefony a novinářské materiály reportérů, což byl první případ, kdy úřady označily články v médiích za potenciální porušení hongkongského zákona o národní bezpečnosti (NSL); vzhledem k tomu, že bylo zatčeno 5 vedoucích pracovníků a redaktorů listu, včetně šéfredaktora Ryana Lawa, výkonného ředitele Cheung Kim-hunga, provozního ředitele Roystona Chowa, zástupce vydavatele Chan Puimana a ředitele Apple Daily Digital Cheunga Chi-waie;

C. vzhledem k tomu, že podle mluvčího hongkongské policie byli vedoucí pracovníci a redaktoři novin zatčeni za to, že se podíleli na zveřejnění více než 30 článků vyzývajících cizí země k uvalení sankcí v souvislosti s NSL; vzhledem k tomu, že tyto výzvy hongkongské orgány považují za spolčení s cizími zeměmi, které ohrožuje národní bezpečnost;

D. vzhledem k tomu, že dne 23. června 2021 policie zatkla také redaktora deníku Apple Daily China Yeung Ching-keeho (známého také jako Li Ping) a obvinila ho rovněž ze „spolčení se zahraničím“ a bývalý vedoucí redaktor deníku Apple Daily Fung Wai-kwong (známý také jako Lo Fung) byl zatčen dne 27. června za stejný trestný čin;

E. vzhledem k tomu, že poté, co hongkongské úřady na základě vnitrostátního vyšetřovacího příkazu zmrazily veškerý majetek (přibližně 2 miliony EUR), byl deník Apple Daily nucen po 26 letech dne 24. června definitivně ukončit činnost; vzhledem k tomu, že více než 800 zaměstnanců deníku Apple Daily přišlo o práci a je nepravděpodobné, že budou v Hongkongu znovu zaměstnáni;

F. vzhledem k tomu, že zakladatel deníku Apple Daily Jimmy Lai si odpykává 20 měsíců ve vězení za účast v protestním hnutí v roce 2019 a čelí dalším obviněním podle zákona o národní bezpečnosti, za něž mu hrozí až doživotní trest; vzhledem k tomu, že deník Apple Daily byl vždy otevřeným a kritickým hlasem vůči pevnině a hongkongskému vedení a jedinými čínskojazyčnými novinami v Hongkongu, které nebyly pod kontrolou čínské vlády;

G. vzhledem k tomu, že zákon o  národní bezpečnosti umožnil jedinému úředníkovi, konkrétně hongkongskému ministru bezpečnosti, zmrazit veškerý majetek deníku Apple Daily bez formálního obvinění a spravedlivého soudního procesu, pouze na základě tvrzení o porušení tohoto zákona; vzhledem k tomu, že tento postup by mohl být uplatněn na jakýkoli veřejně obchodovatelný subjekt nebo na jakoukoli společnost, která v Hongkongu pouze podniká;

H. vzhledem k tomu, že 30. června 2021 uplynulo první výročí vstupu zákona o národní bezpečnosti v platnost; vzhledem k tomu, že orgány oznámily, že zákon bude zaměřen pouze na „extrémní menšinu“ ohrožující veřejnou bezpečnost; vzhledem k tomu, že během jednoho roku byl však zákon uplatněn s cílem zcela rozložit svobodnou společnost Hongkongu téměř na všech frontách na základě řady tak vágně definovaných obvinění, jako je „podvracení“, „snaha o odštěpení“ a „spolčení se zahraničními silami“, a zcela změnil jeho politické a právní prostředí, potlačil svobodu tisku a svobodné vyjadřování názorů; vzhledem k tomu, že národní bezpečnost byla použita k ospravedlnění cenzury, obtěžování, zatýkání a stíhání systematicky zaměřeného na politické a zvolené představitele, aktivisty, studenty a novináře z prodemokratického tábora; vzhledem k tomu, že podle odhadů bylo na základě zákona o národní bezpečnosti zatčeno 128 osob a 64 osob bylo formálně obviněno, přičemž 47 z nich je v současné době ve vyšetřovací vazbě; vzhledem k tomu, že zákon o národní bezpečnosti úplně porušuje zásadu „jedna země, dva systémy“; vzhledem k tomu, že omezování svobody tisku je rovněž v rozporu s aspirací Hongkongu jakožto mezinárodního obchodního centra;

I. vzhledem k tomu, že od svého vstupu v platnost byl zákon o národní bezpečnosti využíván k zastrašování, napadání a dokonce obtěžování sdělovacích prostředků a novinářů, kteří v důsledku toho již začali opouštět svou práci; vzhledem k tomu, že nejméně deseti novinářům a obráncům svobody tisku nyní hrozí potenciální doživotní tresty; vzhledem k tomu, že nucené uzavření deníku Apple Daily na základě obvinění, že jeho činnost představuje hrozbu pro národní bezpečnost, znamená definitivní konec svobody sdělovacích prostředků a svobody projevu v Hongkongu;

J. vzhledem k tomu, že dne 27. června oznámil další nezávislý zpravodajský server Stand News, že ze svých internetových stránek smazal všechny názorové články, a šest členů jeho správní rady odstoupilo; vzhledem k tomu, že hongkongská asociace novinářů varovala před dalším zatýkáním novinářů a uvedla, že příslušné orgány vypracovaly seznam osob, které mají být v rámci zákona o národní bezpečnosti zatčeny;

K. vzhledem k tomu, že nejméně dva zahraniční soudci odstoupili z funkce, když uvedli jako hlavní důvod zákon o národní bezpečnosti; vzhledem k tomu, že se v červnu letošního roku pročínským zákonodárcům podařilo poprvé úspěšně zasáhnout do jmenování vysokého soudce hongkongského odvolacího soudu, což se jeví jako první konkrétní krok v úsilí o narušení nezávislosti soudnictví;

L. vzhledem k tomu, že hongkongské orgány zavedly horkou linku pro oznamovatele nedodržování zákona o národní bezpečnosti; vzhledem k tomu, že vzdělávací materiály a učební osnovy na základních a středních školách, včetně mezinárodních škol, jež navštěvují děti cizinců, jsou nyní prověřovány podle zásad zákona o národní bezpečnosti;

M. vzhledem k tomu, že dne 16. dubna bylo v Hongkongu 10 prominentních osobností hájících demokracii, a to Martin Lee, Albert Ho, Jimmy Lai, Margaret Ng, Cyd Ho, Lee Cheuk-yan, Leung Kwok-hung, Au Nok-hin, Leung Yiu-chung a Yeung Sum, odsouzeno za pokojnou účast na protestech; vzhledem k tomu, že jejich tresty se pohybují v rozmezí od 8 do 18 měsíců a v pěti případech od 8 do 12 měsíců podmíněně; vzhledem k tomu, že tyto nejnovější rozsudky následovaly po vynesení rozsudků nad Joshuou Wongem a Koo Sze-Yiuem dne 13. dubna; vzhledem k tomu, že dlouhotrvající věznění některých osob za nenásilné činy, ke kterým došlo při uplatňování chráněných občanských práv, představuje další signál pokračujícího zmenšování demokratického prostoru a oslabování základních svobod v Hongkongu;

N. vzhledem k tomu, že zákon o národní bezpečnosti právně i fakticky zcela jednoznačně porušuje společné čínsko-britské prohlášení z roku 1984 a základní zákon Zvláštní administrativní oblasti Hongkong z roku 1990, který zaručuje autonomii a nezávislost výkonné, zákonodárné a soudní moci, jakož i základní práva a svobody, jako je svoboda projevu, shromažďování, sdružování a tisku po dobu 50 let po předání svrchovanosti; vzhledem k tomu, že zákon o národní bezpečnosti Hongkongu rovněž brání v dodržování mezinárodních závazků v oblasti lidských práv včetně Mezinárodního paktu o občanských a politických právech; vzhledem k tomu, že jak společné prohlášení, tak základní zákon zakotvují zásadu „jedna země, dva systémy“, jak byla dohodnuta mezi Čínou a Spojeným královstvím;

O. vzhledem k tomu, že EU a Evropský parlament vždy důrazně podporovaly zásadu „jedna země, dva systémy“ a zachování vysokého stupně autonomie Hongkongu v souladu se základním zákonem a mezinárodními závazky, a vzhledem k tomu, že EU má silný zájem na pokračující stabilitě a prosperitě Hongkongu v souladu s touto zásadou; vzhledem k tomu, že za současných okolností jsou tyto zásady nevyhnutelně a nezvratně oslabovány a rušeny;

P. vzhledem k tomu, že EU je ohledně zákona o národní bezpečnosti Čínské lidové republiky (ČLR) pro Hongkong i nadále hluboce znepokojena; vzhledem k tomu, že se jedná o citlivou záležitost s dalekosáhlými důsledky pro Hongkong a jeho obyvatelstvo, pro občany EU a pro zahraniční občany, pro organizace občanské společnosti v EU a na mezinárodní úrovni, jakož i pro důvěru podniků v Hongkong; vzhledem k tomu, že vstup zákon o národní bezpečnosti v platnost by zvýšil rizika pro občany EU;

Q. vzhledem k tomu, že ve výroční zprávě organizace Human Rights Watch se uvádí, že pokud jde o lidská práva, nachází se Čína v nejtemnějším období od masakru na náměstí Nebeského klidu;

R. vzhledem k tomu, že novinářům ve veřejnoprávním vysílání v Macau bylo nařízeno, aby propagovali „vlastenectví, respekt a lásku k Číně“, a že nejméně šest novinářů po zavedení nových redakčních pravidel odešlo, což ukazuje, že obavy týkající se zákona o národní bezpečnosti mají dopad i na další regiony; vzhledem k tomu, že základní zákon Macaa rovněž chrání svobodu tisku a platí do roku 2049;

S. vzhledem k tomu, že na probíhajícím zasedání Rady pro lidská práva OSN bylo jménem 44 států – dosud nejvyššího počtu signatářů včetně 23 členských států EU –  přijato společné prohlášení, které předložila Kanada;

1. co nejdůrazněji odsuzuje nucené uzavření deníku Apple Daily, pokračující zmrazování jeho majetku a zatýkání jeho novinářů, což představuje další krok ČLR k rozbití svobodné společnosti v Hongkongu a k definitivnímu ukončení svobody sdělovacích prostředků a svobody projevu v Hongkongu;

2. je znepokojen rychlým zhoršováním situace v oblasti lidských práv v Hongkongu, a konkrétně pak otevřenými útoky na svobodu projevu a svobodu tisku, neboť ČLR i nadále provádí bezprecedentní zásahy proti základním svobodám, které se vyvinuly v krizi v oblasti lidských práv, a zdůrazňuje, že je třeba, aby v tomto ohledu EU přijala naléhavá a rozhodná opatření;

3. vyjadřuje svou nejsilnější solidaritu se všemi hongkongskými novináři, kteří navzdory vstupu zákona o národní bezpečnosti v platnost nadále důrazně brání svobodu sdělovacích prostředků a nezávislou žurnalistiku a neustále informují o dramatickém vývoji událostí v Hongkongu; vyzývá hongkongské orgány, aby ukončily veškeré právní obtěžování a zastrašování namířené proti novinářům a aby usilovaly o ochranu a bezpečnost novinářů před všemi formami násilí, nátlaku, diskriminace, nespravedlivých soudních řízení a veškerých pokusů s cílem zabránit jim v plnění jejich poslání nebo oslabit jejich schopnost tak činit v souladu s mezinárodními normami, zejména s články 19 a 21 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, které se týkají práva na svobodu projevu a práva na svobodu pokojného shromažďování;

4. naléhavě vyzývá hongkongské orgány, aby okamžitě a bezpodmínečně propustily všechny novináře, jakož i všechny pokojné demonstranty, aktivisty a politické představitele, kteří jen uplatňovali své právo na svobodu projevu a další lidská práva a kteří byli zatčeni na základě obvinění podle zákona o národní bezpečnosti, a stáhly jejich veškerá obvinění; vyzývá k ukončení politicky motivovaných trestních stíhání a dalších právních postupů proti pokojným demonstrantům, jež mají za cíl umlčet kritické hlasy a odradit lidi od zapojení do veřejné sféry;

5. opětovně vyjadřuje vážné znepokojení nad tím, že dne 30. června 2020 vstoupil v platnost zákon o národní bezpečnosti, který je v rozporu se závazky a povinnostmi ČLR podle mezinárodního práva, konkrétně se společným čínsko-britským prohlášením, a představuje komplexní útok na vysoký stupeň autonomie, právního státu a základních svobod tohoto města; uznává, že tento zákon byl mnohokrát použit jako důvod k vyřazení a uvěznění volebních kandidátů a politiků, k zatýkání studentů za příspěvky na sociálních médiích a k zákazu běžných protestních sloganů; zdůrazňuje, že zákon o národní bezpečnosti brání vztahu důvěry mezi Čínou a EU, podkopává budoucí spolupráci a vede k dalšímu oslabení důvěryhodnosti Pekingu na mezinárodní scéně;

6. odsuzuje veškeré pokusy o umlčení prodemokratických aktivistů na základě zákona o národní bezpečnosti, včetně blokování internetových stránek hájících demokracii; znovu opakuje, že svoboda projevu a informací je základním právem, které je zakotveno ve vnitrostátních právních předpisech Hongkongu a v mezinárodním právu;

7. vyjadřuje vážné znepokojení nad hlášenými praktikami tajného zadržování, mučení a špatného zacházení a vynucených doznání, jichž se dopouštějí příslušníci  hongkongské policie a hongkongské vězeňské správy, a vyjadřuje také obavy ohledně osob, které v současnosti čekají na soudní proces a jsou po dlouhou dobu drženy v samovazbě;

8. odsuzuje objevující se omezování nezávislosti soudnictví a rostoucí politizaci soudů; zdůrazňuje, že je v naléhavě nutné zabránit rozbití nezávislého soudnictví v Hongkongu, což by měl být další krok, a vyzývá ESVČ, aby kromě výroční zprávy o Hongkongu vypracovala podrobnou veřejnou zprávu o tamním právním státu a nezávislosti soudnictví;

9. vyjadřuje znepokojení nad nedávno přijatými změnami hongkongského volebního zákona, jimiž se zavádí zásada „pouze vlastenci“ a zřizuje prověřovací výbor, jehož úkolem je prověřit všechny volební kandidáty, což umožní odhalit veškeré zbývající nesouhlasné hlasy a úplně odporuje závazkům ohledně většího demokratického zastoupení, jež jsou zakotveny v hongkongském základním zákoně;

10. naléhavě vyzývá čínské orgány, aby odvolaly zákon o národní bezpečnosti, který škodí mezinárodnímu postavení Hongkongu, a naléhavě vyzývá hongkongské orgány, aby plně obnovily dodržování zásad právního státu, lidských práv a demokratických zásad a vysoký stupeň autonomie podle zásady „jedna země, dva systémy“, jak je zakotvena v hongkongském základním zákoně, a v souladu s jeho vnitrostátními a mezinárodními závazky;

11. vyzývá Komisi a členské státy, aby v rámci všech jednání mezi EU a Čínou, včetně diplomatických konzultací v rámci přípravy na tato jednání, řešily otázku zákona o národní bezpečnosti jako hlavní prioritu; opakovaně upozorňuje na důležitost toho, aby EU vždy, kdy probíhá politický dialog a dialog o lidských právech s čínskými orgány, nadále poukazovala na porušování lidských práv v Číně, zejména v případě menšin v provincii Sin-ťiang a v Tibetu, a to v souladu se snahou EU hovořit ve vztahu k této zemi silným, jasným a jednotným hlasem; připomíná, že Čína podepsala řadu mezinárodních dohod a úmluv v oblasti lidských práv, a zdůrazňuje proto, že je důležité s ní pokračovat v dialogu s cílem zajistit, aby tato země dostála svému závazku dodržovat mezinárodní rámec pro lidská práva;

12. vyjadřuje hluboké politování nad tím, že na dubnovém zasedání Rady EU pro zahraniční věci nebyly přijaty závěry Rady o Hongkongu; rozhodně podporuje místopředsedu Komise, vysokého představitele, aby při nejbližší příležitosti předložil návrh závěrů, a naléhavě vyzývá členské státy, aby řešily patovou situaci a přijaly nová opatření, včetně cílených sankcí v rámci globálního režimu sankcí EU v oblasti lidských práv, i pokud jde o zavedení zákazů cestování a zmrazení aktiv, směřující proti jednotlivcům a subjektům v Hongkongu a Číně za závažné porušování lidských práv a mezinárodního práva v Honkongu, mezi něž patří Carrie Lamová, Teresa Yeuk-wahová Cheng, Xia Baolongová, Zhang Xiaoming, Luo Huining, Zheng Yanxiong, Chris Tang Ping-keung, Stephen Lo Wai-chung a John Lee Ka-chiu, jakož i orgány ČLR, které hrají zásadní roli při přijímání pravidel oslabujících vysoký stupeň autonomie a svobod Honkongu a na těchto opatřeních se podílejí;

13. připomíná svůj postoj ke komplexní dohodě o investicích mezi EU a Čínou, který vyjádřil ve svém usnesení ze dne 21. května 2021, včetně naléhavé potřeby přijmout další cílená opatření v rámci globálního režimu sankcí EU v oblasti lidských práv, bude-li to nutné, s cílem i nadále řešit případy represe v Sin-ťiangu a Hongkongu a dosáhnout toho, aby Čína od veškerého porušování lidských práv upustila;

14. vyzývá ESVČ a Radu, aby i nadále posuzovaly balíček opatření, který byl přijat v červenci 2020, aby s ním pokročily a aby stanovily jasný harmonogram provádění těchto opatření; vyzývá ESVČ, aby i nadále posuzovala možné extrateritoriální účinky národního zákona o bezpečnosti, zejména článek 38 tohoto zákona, který stanoví, že se vztahuje i na osoby, které nemají trvalé bydliště v Hongkongu, a aby na tyto účinky připravila konkrétní odpovědi; vítá rozhodnutí členských států EU a dalších mezinárodních partnerů pozastavit platnost smluv o vydávání uzavřených s Hongkongem; opakuje svůj požadavek, aby 10 zbývajících smluv členských států o vydávání s Čínou bylo pozastaveno;

15. připomíná a znovu odsuzuje spoluúčast bank se sídlem v EU na zmrazování aktiv a bankovních účtů bývalých prodemokratických zákonodárců; vyzývá ESVČ, aby vyhodnotila míru souladu, zapojení a spolupráce společností se sídlem v EU s hongkongskými orgány při prosazování národního zákona o bezpečnosti, a vyzývá členské státy, aby oslovily banky se sídlem v EU za účelem uvolnění aktiv hongkongských prodemokratických aktivistů;

16. vyzývá Komisi, aby posoudila dlouhodobý obchodní dopad na firmy z EU působící v Hongkongu s ohledem na provádění hongkongského zákona o národní bezpečnosti, pokud jde o měnící se právní stát a volný tok informací a kapitálu ve městě; vyzývá Komisi a ESVČ, aby nadále uplatňovaly a pracovaly na vhodných mechanismech kontroly vývozu s cílem odepřít Číně a Hongkongu přístup k technologiím používaným k porušování lidských práv a aby zvážily pravidla, která zabrání nasměrování evropských investic do společností, které se podílejí na hrubém porušování lidských práv v Číně a Hongkongu, včetně možnosti vytvoření seznamu dotyčných subjektů;

17. vřele vítá kroky Spojeného království, Austrálie a Kanady s cílem spustit programy, které občanům Hongkongu poskytnou příležitost žít a pracovat v těchto zemích; opakuje svou naléhavou výzvu členským státům, aby koordinovaly provádění „systému záchranného člunu“ pro prodemokratické aktivisty a politické vůdce v Hongkongu v návaznosti na eskalující zhoršování situace v oblasti lidských práv a základních svobod a aby vydaly mimořádné cestovní doklady pro novináře v Hongkongu, kterým hrozí zatčení na základě zákona o národní bezpečnosti;

18. naléhavě vybízí všechny zaměstnance EU a diplomatické pracovníky, aby dělali vše, co je v jejich silách, za účelem poskytnutí ochrany a podpory pokojným aktivistům a politickým vůdcům v Hongkongu, včetně navštěvování soudních řízení, předkládání žádostí o návštěvy ve věznicích a setrvalého a rozhodného kontaktování místních orgánů, přičemž je zapotřebí v plné míře uplatňovat obecné zásady EU týkající se ochránců lidských práv a další relevantní politiky EU, mimo jiné i nový akční plán EU pro lidská práva a demokracii; očekává, že ESVČ a Rada vypracují konkrétní opatření ke zvýšení podpory hongkongské občanské společnosti a sdělovacích prostředků, jako je rozšíření působnosti Evropské nadace pro demokracii na projekty v jihovýchodní Asii a rovněž aktivní spolupráce s hongkongskou diasporou;

19. vyzývá EU a členské státy k zajištění toho, aby se umlčení obyvatelé Hongkongu mohli opět vyjádřit, a to tím, že budou pomáhat s archivací, zveřejňováním a dokumentováním případů porušování lidských práv, a aby proti ČLR působily tím, že široce zpřístupní na internetu knihy, které jsou v Hongkongu zakázány; vyjadřuje svou podporu úsilí mezinárodních televizních stanic, jako je Deutsche Welle a France 24, o pravidelné podávání zpráv o vývoji v Hongkongu;

20. vyzývá Komisi, Radu a členské státy, aby odmítly pozvání zástupců vlád a diplomatů k účasti na zimních olympijských hrách v Pekingu v roce 2022, pokud čínská vláda neprokáže ověřitelné zlepšení situace v oblasti lidských práv v Hongkongu, ujgurské provincii Sin-ťiang, Tibetu, oblasti Vnitřní Mongolsko i na jiných místech v Číně;

21. naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby zvýšily počet akademických a vzdělávacích příležitostí v rámci programu Erasmus pro studenty a mladé absolventy z Hongkongu; vyzývá ESVČ a Komisi, aby vypracovaly a koordinovaly opatření na ochranu akademické svobody hongkongských studentů a vědeckých pracovníků na evropských univerzitách před tlakem čínských orgánů;

22. opětovně vyzývá EU a všechny její členské státy, aby jednotně a rozhodně usilovaly o uspořádání zvláštního zasedání nebo naléhavé rozpravy o Číně v Radě OSN pro lidská práva a o zahájení nezávislého vyšetřování OSN týkajícího se Číny; zdůrazňuje rostoucí mezinárodní podporu ve prospěch zahájení nezávislého vyšetřování;

23. vyzývá EU a její členské státy, aby vybídly generálního tajemníka OSN, aby zvážil všechny mechanismy, které má k dispozici, k zajištění nezávislého sledování situace v Číně a podávání zpráv o této situaci, včetně jmenování zvláštního vyslance OSN; vyzývá Radu a místopředsedu Komise, vysokého představitele, aby spolupracovali s mezinárodním společenstvím na vytvoření mezinárodní kontaktní skupiny pro Hongkong a aby pravidelně nastolovaly otázku Hongkongu v rámci agendy dalších mezinárodních organizací;

24. vybízí členy OSN k pořádání pravidelných veřejných akcí s cílem zvýšit povědomí o závažném porušování lidských práv ze strany čínské vlády, včetně zločinů proti lidskosti, a o dalším porušování mezinárodního práva, přičemž by mělo být uspořádáno alespoň jedno zasedání Rady bezpečnosti OSN v „režimu Arria“; uvítal by, kdyby orgány EU a členské státy uvažovaly o připomenutí 1. července jako „dne podpory Hongkongu“ s cílem každoročně zvýšit povědomí evropské veřejnosti o situaci v této oblasti; opět vyzývá EU a členské státy, aby zvážily podání žaloby u Mezinárodního soudního dvora s tím, že rozhodnutí Číny přinutit Hongkong, aby přijal a uplatňoval zákon o národní bezpečnosti, porušuje společné čínsko-britské prohlášení a Mezinárodní pakt o občanských a politických právech;

25. vyjadřuje politování nad rozhodnutím hongkongské policie zakázat tichou demonstraci pořádanou každoročně 4. června na památku událostí na náměstí Nebeského klidu a každoroční pochod 1. července a zároveň udělit hongkongským představitelům zvláštní výjimku z protikoronavirových omezení, aby se mohli zúčastnit oslav stého výročí založení Komunistické strany Číny;

26. vyzývá místopředsedu Komise, vysokého představitele, aby úzce spolupracoval s obdobně smýšlejícími zeměmi a partnery s cílem zastavit oslabování svobody Hongkongu; vítá nově zavedený dvoustranný dialog mezi EU a USA o Číně a trvá na tom, že hlavním cílem by měla být důraznější koordinace v oblasti lidských práv, a to i se zaměřením na situaci v Hongkongu;

27. podotýká, že ČLR se upuštěním od politiky „jedna země, dva systémy“ značně odcizila obyvatelům Tchaj-wanu, a zdůrazňuje, že je ochoten spolupracovat s mezinárodními partnery, aby přispěl k zabezpečení demokracie na Tchaj-wanu;

28. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládě a parlamentu Čínské lidové republiky a předsedkyni Výkonné rady a Shromáždění Zvláštní administrativní oblasti Hongkong.

 

 

Poslední aktualizace: 7. července 2021
Právní upozornění - Ochrana soukromí