Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B9-0385/2021Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B9-0385/2021

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με το Χονγκ Κονγκ και ιδίως την περίπτωση της Apple Daily

7.7.2021 - (2021/2786(RSP))

σύμφωνα με το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:
B9‑0385/2021 (Verts/ALE)
B9‑0388/2021 (Renew)
B9‑0389/2021 (S&D)
B9‑0390/2021 (ECR)
B9‑0391/2021 (PPE)

Željana Zovko, Miriam Lexmann, Michael Gahler, Sandra Kalniete, David McAllister, Antonio López‑Istúriz White, Isabel Wiseler‑Lima, Paulo Rangel, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, David Lega, Vladimír Bilčík, Janina Ochojska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Magdalena Adamowicz, Tomáš Zdechovský, Deirdre Clune, Peter Pollák, Christian Sagartz, José Manuel Fernandes, Stanislav Polčák, Λουκάς Φουρλάς, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere, Luděk Niedermayer, Ioan‑Rareş Bogdan
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Evelyne Gebhardt
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Engin Eroglu, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie‑Pierre Vedrenne
εξ ονόματος της Ομάδας Renew
Reinhard Bütikofer, Hannah Neumann, Bronis Ropė, Sara Matthieu, Salima Yenbou
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Bert‑Jan Ruissen, Witold Jan Waszczykowski, Ladislav Ilčić, Veronika Vrecionová, Jadwiga Wiśniewska, Nicola Procaccini, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Elżbieta Rafalska, Elżbieta Kruk, Assita Kanko, Carlo Fidanza, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski, Hermann Tertsch, Adam Bielan, Charlie Weimers
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Fabio Massimo Castaldo


Διαδικασία : 2021/2786(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B9-0385/2021
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B9-0385/2021
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το Χονγκ Κονγκ και ιδίως την περίπτωση της Apple Daily

(2021/2786(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη όλα τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Χονγκ Κονγκ και συγκεκριμένα εκείνο της 21ης Ιανουαρίου 2021 σχετικά με την καταστολή της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στο Χονγκ Κονγκ[1], της 19ης Ιουνίου 2020 σχετικά με τη νομοθεσία της ΛΔΚ περί εθνικής ασφαλείας για το Χονγκ Κονγκ και την ανάγκη να υπερασπιστεί η ΕΕ τον υψηλό βαθμό αυτονομίας του Χονγκ Κονγκ[2], της 18ης Ιουλίου 2019 σχετικά με την κατάσταση στο Χονγκ Κονγκ[3] και της 24ης Νοεμβρίου 2016 για την υπόθεση του φυλακισμένου εκδότη βιβλίων Gui Minhai στην Kίνα[4],

 έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Κίνα και συγκεκριμένα εκείνο της 20ής Μαΐου 2021 σχετικά με τα κινεζικά αντίμετρα με τη μορφή κυρώσεων εις βάρος οντοτήτων της ΕΕ, βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μελών εθνικών κοινοβουλίων[5], της 12ης Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με την κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-Κίνας[6] και της 16ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Κίνας[7],

 έχοντας υπόψη τη σύστασή του της 13ης Δεκεμβρίου 2017 προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, σχετικά με το Χονγκ Κονγκ, 20 χρόνια μετά την παράδοσή του[8],

 έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση, την 1η Ιουλίου 2020, των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, David McAllister και Reinhard Bütikofer, σχετικά με τον νέο νόμο περί εθνικής ασφάλειας στο Χονγκ Κονγκ,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση της Διάσκεψης των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον Τύπο, της 6ης Ιουλίου 2020,

 έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του εκπροσώπου Τύπου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), της 23ης Ιουνίου 2021, σχετικά με το κλείσιμο της εφημερίδας Apple Daily στο Χονγκ Κονγκ και της 17ης Απριλίου 2021 σχετικά με την καταδίκη φιλοδημοκρατικών ακτιβιστών στο Χονγκ Κονγκ, τη δήλωση της 9ης Ιουνίου 2021 του ΑΠ/ΥΕ σχετικά με τις αλλαγές στο εκλογικό σύστημα του Χονγκ Κονγκ, τις δηλώσεις του ΑΠ/ΥΕ εξ ονόματος της ΕΕ, της 11ης Μαρτίου 2021, σχετικά με το εκλογικό σύστημα του Χονγκ Κονγκ και της 7ης Ιανουαρίου 2021 σχετικά με τη μαζική σύλληψη ατόμων που συμμετείχαν στις προκριματικές δημοκρατικές εκλογές του Χονγκ Κονγκ, καθώς και όλες τις άλλες δηλώσεις σχετικά την κατάσταση στο Χονγκ Κονγκ,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση του ΑΠ/ΥΕ εξ ονόματος της ΕΕ, στις 2 Μαΐου 2021, επ’ ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας για την Ελευθερία του Τύπου,

 έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της ΕΕ για τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις το 2020, της 12ης Μαρτίου 2021,

 έχοντας υπόψη τον 13ο ετήσιο διαρθρωμένο διάλογο που πραγματοποιήθηκε στο Χονγκ Κονγκ στις 28 Νοεμβρίου 2019,

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 28ης Ιουλίου 2020, σχετικά με το Χονγκ Κονγκ,

 έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα (ICCPR), της 16ης Δεκεμβρίου 1966, και τις ανησυχίες που εξέφρασε η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στον κατάλογο θεμάτων της για το Χονγκ Κονγκ, της 26ης Αυγούστου 2020,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση, της 24ης Ιουνίου 2021, της Ύπατης Αρμόστριας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Michelle Bachelet, σύμφωνα με την οποία ο νέος νόμος περί εθνικής ασφάλειας του Χονγκ Κονγκ οδήγησε δημοσιογράφους να «αυτολογοκριθούν» προκειμένου να μην υποπέσουν σε «αόριστα διατυπωμένα αδικήματα», καθώς και τη δήλωσή της, της 21ης Ιουνίου 2021, κατά την 47η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

 έχοντας υπόψη την έκκληση των εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ, της 26ης Ιουνίου 2020, να ληφθούν αποφασιστικά μέτρα για την προστασία των θεμελιωδών ελευθεριών στην Κίνα,

 έχοντας υπόψη την έγκριση του νόμου περί εθνικής ασφάλειας στο Χονγκ Κονγκ από τη Μόνιμη Επιτροπή του Εθνικού Λαϊκού Κογκρέσου της Κίνας, την 30ή Ιουνίου 2020,

 έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν της συνόδου κορυφής της G7, στις 13 Ιουνίου 2021, και τη δήλωση της G7, στις 12 Μαρτίου 2021, σχετικά με τις αλλαγές στο εκλογικό σύστημα του Χονγκ Κονγκ,

 έχοντας υπόψη τον Βασικό Νόμο της Ειδικής Διοικητικής Περιοχής του Χονγκ Κονγκ (HKSAR) που εγκρίθηκε στις 4 Απριλίου 1990 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 1997,

 έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου και της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας σχετικά με το ζήτημα του Χονγκ Κονγκ, της 19ης Δεκεμβρίου 1984, η οποία είναι επίσης γνωστή ως κοινή σινο-βρετανική διακήρυξη,

 έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, της 12ης Μαρτίου 2019, με τίτλο «ΕΕ-Κίνα – Μια στρατηγική προοπτική» (JOIN (2019) 0005),

 έχοντας υπόψη την πολιτική της ΕΕ για μια ενιαία Κίνα καθώς και την αρχή «μία χώρα, δύο συστήματα»,

 έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου θα πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί τον κεντρικό άξονα των μακροχρόνιων σχέσεων ΕΕ και Κίνας, σύμφωνα με τη δέσμευση της ΕΕ να προάγει τις εν λόγω αξίες στο πλαίσιο της εξωτερικής της δράσης αλλά και με το ενδιαφέρον που έχει εκφράσει η Κίνα να τις ασπαστεί στο πλαίσιο της δικής της ανάπτυξης και της διεθνούς συνεργασίας·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 17 Ιουνίου του 2021, 500 ένοπλοι αστυνομικοί του Χονγκ Κονγκ εισέβαλαν στα γραφεία της μεγαλύτερης εφημερίδας που πρόσκειται στην αντιπολίτευση, της Apple Daily, εξαναγκάζοντας τους δημοσιογράφους να εγκαταλείψουν την αίθουσα Τύπου, και προχώρησαν σε ενδελεχή έλεγχο των υπολογιστών, των τηλεφώνων των δημοσιογράφων καθώς και του δημοσιογραφικού τους υλικού. Αφορμή για την ενέργεια αυτή στάθηκε δήλωση των αρχών της χώρας, για πρώτη φορά, ότι άρθρα των μέσων ενημέρωσης παραβιάζουν δυνητικά τον νόμο περί εθνικής ασφάλειας του Χονγκ Κονγκ (εφεξής NSL)· λαμβάνοντας υπόψη ότι πέντε από τα ανώτερα στελέχη και τους συντάκτες της εφημερίδας συνελήφθησαν, μεταξύ των οποίων ο αρχισυντάκτης, Ryan Law, ο διευθύνων σύμβουλος, Cheung Kim-hung, ο γενικός διευθυντής, Royston Chow, η εκδότρια, Chan Puiman και ο διευθυντής της Apple Daily Digital, Cheung Chi-wai·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας του Χονγκ Κονγκ, τα στελέχη και οι συντάκτες της εφημερίδας συνελήφθησαν για τη συμμετοχή τους στη δημοσίευση περισσότερων από 30 άρθρων που καλούσαν τις ξένες χώρες να επιβάλουν κυρώσεις αναφορικά με τον νόμο περί εθνικής ασφάλειας του Χονγκ Κονγκ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω εκκλήσεις θεωρήθηκαν από τις αρχές του Χονγκ Κονγκ ως σκευωρία με ξένες χώρες και θέτουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 23 Ιουνίου 2021, η αστυνομία συνέλαβε επίσης τον συντάκτη της εφημερίδας Apple Daily China Beat, Yeung Ching-kee (γνωστό και ως Li Ping) και του απήγγειλε επίσης κατηγορίες για «απόπειρα συνωμοσίας και συνεργασίας με ξένες δυνάμεις», καθώς και τον πρώην αρχισυντάκτη της Apple Daily, Fung Wai-kwong (γνωστό και ως Lo Fung) στις 27 Ιουνίου για το ίδιο αδίκημα·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά τη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων της (περίπου 2 εκατομμύρια EUR) από τις αρχές του Χονγκ Κονγκ βάσει του NSL, η εφημερίδα Apple Daily αναγκάστηκε να κλείσει οριστικά στις 24 Ιουνίου έπειτα από 26 έτη λειτουργίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότεροι από 800 υπάλληλοι της έχασαν τη δουλειά τους και είναι μάλλον απίθανο να εργαστούν εκ νέου στο Χονγκ Κονγκ·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ιδρυτής της Apple Daily, Jimmy Lai, εκτίει ποινή φυλάκισης 20 μηνών για τη συμμετοχή του στο κίνημα διαμαρτυρίας του 2019 και αντιμετωπίζει πρόσθετες κατηγορίες βάσει του NSL που επισύρουν πιθανή ισόβια κάθειρξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Apple Daily αποτελούσε ανέκαθεν μια ελεύθερη και επικριτική φωνή απέναντι στην Κίνα και την ηγεσία του Χονγκ Κονγκ και ήταν η μόνη εφημερίδα, στην κινεζική γλώσσα, στο Χονγκ Κονγκ που δεν βρισκόταν υπό τον έλεγχο της κινεζικής κυβέρνησης·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυνάμει του NSL, η εντολή και μόνο ενός αξιωματούχου της κυβέρνησης, συγκεκριμένα του Υπουργού Ασφάλειας του Χονγκ Κονγκ, ήταν αρκετή για να δεσμευτούν όλα τα περιουσιακά στοιχεία της Apple Daily χωρίς να απαγγελθούν επίσημες κατηγορίες ή να διεξαχθεί δίκαιη δίκη, απλώς βάσει καταγγελιών για καταπάτηση του NSL· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια τέτοια διαδικασία θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε οντότητα που αποτελεί αντικείμενο δημόσιας διαπραγμάτευσης ή σε οποιαδήποτε εταιρεία που απλώς δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στο Χονγκ Κονγκ·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 30 Ιουνίου 2021 συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την έναρξη ισχύος του NSL· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της χώρας είχαν ανακοινώσει ότι ο νόμος περί εθνικής ασφάλειας θα στόχευε μόνο μια «ακραία μειοψηφία» που απειλεί τη δημόσια ασφάλεια· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι, μέσα σε έναν χρόνο, ο νόμος εφαρμόστηκε για την πλήρη διάλυση της ελεύθερης κοινωνίας του Χονγκ Κονγκ σε όλα σχεδόν τα μέτωπα, χρησιμοποιώντας μια σειρά ασαφώς διατυπωμένων ποινικών αδικημάτων, όπως «ανατροπή», «απόσχιση» και «σκευωρία με ξένες δυνάμεις», μετασχηματίζοντας πλήρως το πολιτικό και νομικό τοπίο του Χονγκ Κονγκ και καταπνίγοντας την ελευθερία του Τύπου και την ελεύθερη έκφραση απόψεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εθνική ασφάλεια χρησιμοποιήθηκε για να δικαιολογηθούν περιστατικά λογοκρισίας και παρενόχλησης, καθώς και οι συλλήψεις και οι διώξεις που στόχευαν συστηματικά πολιτικούς και εκλεγμένους εκπροσώπους, ακτιβιστές, φοιτητές και δημοσιογράφους που είχαν ταχθεί ανοιχτά υπέρ της δημοκρατίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, βάσει του NSL έχουν συλληφθεί 128 άτομα ενώ έχουν απαγγελθεί επίσημες κατηγορίες σε 64, εκ των οποίων 47 βρίσκονται επί του παρόντος υπό προσωρινή κράτηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο NSL παραβιάζει κατάφωρα την αρχή «μία χώρα, δύο συστήματα»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάβρωση των ελευθεριών του Τύπου αντιβαίνει επίσης στη φιλοδοξία του Χονγκ Κονγκ να αποτελέσει διεθνή επιχειρηματικό κόμβο·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την έναρξη ισχύος του, ο NSL χρησιμοποιείται για τον εκφοβισμό, την επίθεση εναντίον τους ακόμα και την παρενόχληση μέσων ενημέρωσης και δημοσιογράφων, οι οποίοι είχαν ήδη αρχίσει να εγκαταλείπουν τη δουλειά τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον 10 δημοσιογράφοι και υπέρμαχοι της ελευθερίας του Τύπου κινδυνεύουν πλέον να καταδικαστούν ενδεχομένως σε ισόβια κάθειρξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι το αναγκαστικό κλείσιμο της Apple Daily, με την κατηγορία ότι οι δραστηριότητές της συνιστούν απειλή για την εθνική ασφάλεια, ισοδυναμεί με τον οριστικό τερματισμό της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και της ελευθερίας της έκφρασης στο Χονγκ Κονγκ·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 27 Ιουνίου, ένα άλλο ανεξάρτητο μέσο ενημέρωσης, το Stand News, ανακοίνωσε τη διαγραφή από τον ιστότοπό του όλων των άρθρων όπου εκφράζονταν απόψεις, ενώ έξι διευθυντές παραιτήθηκαν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση Δημοσιογράφων του Χονγκ Κονγκ έχει προειδοποιήσει ότι θα υπάρξουν και άλλες συλλήψεις δημοσιογράφων ενώ έχει αναφέρει ότι οι αρχές έχουν καταρτίσει κατάλογο των ατόμων που πρέπει να συλληφθούν βάσει του NSL·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον δύο αλλοδαποί δικαστές παραιτήθηκαν από τη θέση τους επικαλούμενοι ως κύριο λόγο τον NSL· λαμβάνοντας υπόψη ότι, φέτος τον Ιούνιο, οι φιλικά προσκείμενοι στο Πεκίνο νομοθέτες παρενέβησαν, για πρώτη φορά, στον διορισμό ανώτερου δικαστή στο Ανώτατο Δικαστήριο του Χονγκ Κονγκ. Η ενέργεια αυτή φαίνεται να αποτελεί ένα πρώτο συγκεκριμένο βήμα στην προσπάθεια υπονόμευσης της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές του Χονγκ Κονγκ έχουν δημιουργήσει μια τηλεφωνική γραμμή για καταγγελίες στο πλαίσιο του νόμου περί εθνικής ασφάλειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το εκπαιδευτικό υλικό και τα προγράμματα σπουδών στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών σχολείων στα οποία φοιτούν παιδιά εκπατρισμένων, ελέγχονται επί του παρόντος βάσει των αρχών του NSL·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 16 Απριλίου στο Χονγκ Κονγκ, 10 υπέρμαχοι της δημοκρατίας, και συγκεκριμένα οι Martin Lee, Albert Ho, Jimmy Lai, Margaret Ng, Cyd Ho, Lee Cheuk-yan, Leung Kwok-hung, Au Nok-hin, Leung Yiu-chung και Yeung Sum, καταδικάστηκαν, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, για την ειρηνική συμμετοχή τους σε διαμαρτυρίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι καταδικάστηκαν σε φυλάκιση από 8 έως 18 μήνες ενώ σε πέντε περιπτώσεις σε φυλάκιση με αναστολή από 8 έως 12 μήνες· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι τελευταίες αποφάσεις έπονται της καταδίκης των Joshua Wong και Sze-yiu Koo στις 13 Απριλίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μακρά φυλάκιση ορισμένων ατόμων για μη βίαιες πράξεις κατά την άσκηση των προστατευόμενων πολιτικών δικαιωμάτων τους αποτελεί περαιτέρω ένδειξη της συνεχιζόμενης συρρίκνωσης του δημοκρατικού χώρου και της διάβρωσης των θεμελιωδών ελευθεριών στο Χονγκ Κονγκ·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο NSL παραβιάζει κατάφωρα, de jure και de facto, την κοινή σινο-βρετανική διακήρυξη του 1984 και τον Θεμελιώδη Νόμο του 1990 της HKSAR, που εγγυάται την αυτονομία και την ανεξαρτησία της εκτελεστικής, νομοθετικής και δικαστικής εξουσίας, καθώς και βασικά δικαιώματα και ελευθερίες, όπως η ελευθερία του λόγου, του συνέρχεσθαι, του συνεταιρίζεσθαι και του Τύπου, για 50 έτη μετά την μεταβίβαση της κυριαρχίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο NSL εμποδίζει επίσης το Χονγκ Κονγκ να τηρήσει τις διεθνείς υποχρεώσεις του στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απορρέουν από το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα (ICCPR)· λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο η Κοινή Διακήρυξη όσο και ο Θεμελιώδης Νόμος κατοχυρώνουν την αρχή «μία χώρα, δύο συστήματα», όπως συμφωνήθηκε μεταξύ της Κίνας και του Ηνωμένου Βασιλείου·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέκαθεν υποστήριζαν σθεναρά την αρχή «μία χώρα, δύο συστήματα» και τη διατήρηση του υψηλού βαθμού αυτονομίας του Χονγκ Κονγκ σύμφωνα με τον Θεμελιώδη Νόμο και τις διεθνείς δεσμεύσεις, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει σημαντικό συμφέρον στη συνέχιση της σταθερότητας και της ευημερίας του Χονγκ Κονγκ στο πλαίσιο αυτής της αρχής· λαμβάνοντας υπόψη ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, οι αρχές αυτές υπονομεύονται και ακυρώνονται αναπόφευκτα και αμετάκλητα·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ εξακολουθεί να ανησυχεί ιδιαίτερα όσον αφορά τον NSL της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για το Χονγκ Κονγκ· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για ευαίσθητο ζήτημα, με εκτεταμένες συνέπειες για το Χονγκ Κονγκ και τον λαό του, για τους πολίτες της ΕΕ και αλλοδαπούς πολίτες, για τις ενωσιακές και διεθνείς οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και για την αίσθημα εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων στο Χονγκ Κονγκ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έναρξη ισχύος του NSL θα αυξήσει τους κινδύνους για τους πολίτες της ΕΕ·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η Κίνα διανύει την πιο σκοτεινή της περίοδο όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα μετά τη σφαγή στην πλατεία Τιεν Αν Μεν·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημοσιογράφοι στη δημόσια ραδιοτηλεόραση του Μακάο έχουν διαταχθεί να προωθήσουν τον «πατριωτισμό, τον σεβασμό και την αγάπη» για την Κίνα, ενώ τουλάχιστον έξι δημοσιογράφοι παραιτήθηκαν μετά τη θέσπιση νέων κανόνων σύνταξης, γεγονός που δείχνει ότι οι ανησυχίες σχετικά με τον NSL επηρεάζουν και άλλες περιοχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Βασικός Νόμος του Μακάο προστατεύει επίσης την ελευθερία του Τύπου και ισχύει έως το 2049·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την εν εξελίξει σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ εγκρίθηκε κοινή δήλωση του Καναδά εξ ονόματος 44 κρατών – ο μεγαλύτερος αριθμός υπογραφόντων μέχρι στιγμής – συμπεριλαμβανομένων 23 κρατών μελών της ΕΕ·

1. καταδικάζει απερίφραστα το αναγκαστικό κλείσιμο της εφημερίδας Apple Daily, το συνεχιζόμενο πάγωμα των περιουσιακών της στοιχείων και τις συλλήψεις δημοσιογράφων της. Θεωρεί δε τις ενέργειες αυτές ως ένα ακόμη βήμα της ΛΔΚ για την εξάρθρωση της ελεύθερης κοινωνίας στο Χονγκ Κονγκ και τον οριστικό τερματισμό της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και της ελευθερίας έκφρασης στην περιοχή·

2. εκφράζει την ανησυχία του για την ταχεία επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Χονγκ Κονγκ και ειδικότερα για τις ανοιχτές επιθέσεις κατά της ελευθερίας του λόγου και της ελευθερίας του Τύπου, καθώς η ΛΔΚ συνεχίζει να προβαίνει σε άνευ προηγουμένου καταστολή των θεμελιωδών ελευθεριών, γεγονός που έχει προκαλέσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τονίζει δε ότι η ΕΕ πρέπει να λάβει επείγουσα και αποφασιστική δράση·

3. εκφράζει την ένθερμη αλληλεγγύη του προς όλους τους δημοσιογράφους του Χονγκ Κονγκ οι οποίοι, παρά το γεγονός ότι τέθηκε σε ισχύ ο NSL, εξακολουθούν να υπερασπίζονται σθεναρά την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και την ανεξάρτητη δημοσιογραφία και να παρακολουθούν τη δραματική εξέλιξη των γεγονότων στο Χονγκ Κονγκ· καλεί τις αρχές του Χονγκ Κονγκ να σταματήσουν κάθε είδους νομική παρενόχληση και εκφοβισμό κατά δημοσιογράφων και να καταβάλουν προσπάθειες για την προστασία και την ασφάλεια των δημοσιογράφων από κάθε μορφή βίας, πίεσης, διακρίσεων, άδικων νομικών διαδικασιών και κάθε απόπειρας που αποσκοπεί στην αποτροπή της εκπλήρωσης της αποστολής τους ή στην αποδυνάμωση της ικανότητάς τους να το πράξουν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, ιδίως με τα άρθρα 19 και 21 του ICCPR σχετικά με το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα στην ελευθερία του συνέρχεσθαι ειρηνικώς·

4. παροτρύνει τις αρχές του Χονγκ Κονγκ να απελευθερώσουν αμέσως και άνευ όρων όλους τους δημοσιογράφους, καθώς και όλους τους ειρηνικούς διαδηλωτές, τους ακτιβιστές και τους πολιτικούς εκπροσώπους, οι οποίοι απλώς άσκησαν το δικαίωμά τους στην ελευθερία της έκφρασης και άλλα ανθρώπινα δικαιώματα και έχουν συλληφθεί για παραβίαση του NSL, και να αποσύρουν όλες τις κατηγορίες εναντίον τους· ζητεί να σταματήσουν οι πολιτικά υποκινούμενες διώξεις και άλλες νομικές διαδικασίες κατά ειρηνικών διαδηλωτών με σκοπό την φίμωση των επικριτικών φωνών και την αποτροπή της συμμετοχής των πολιτών στη δημόσια σφαίρα·

5. επαναλαμβάνει τη βαθιά του ανησυχία για την έναρξη ισχύος του NSL, στις 30 Ιουνίου 2020, που παραβιάζει τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις της ΛΔΚ βάσει του διεθνούς δικαίου, και συγκεκριμένα την κοινή σινο-βρετανική διακήρυξη, και συνιστά συνολική επίθεση κατά του υψηλού βαθμού αυτονομίας της πόλης, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών ελευθεριών· αναγνωρίζει ότι ο νόμος έχει χρησιμοποιηθεί πολλές φορές για να αποκλειστούν υποψήφιοι από την εκλογική διαδικασία και να φυλακιστούν πολιτικοί, να συλληφθούν φοιτητές για αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να απαγορευθούν τα συνήθη συνθήματα διαμαρτυρίας· τονίζει ότι λόγω του NSL δεν μπορεί να καλλιεργηθεί μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ της Κίνας και της ΕΕ καθώς υπονομεύει τη μελλοντική συνεργασία και οδηγεί σε περαιτέρω απώλεια της αξιοπιστίας του Πεκίνου στη διεθνή σκηνή·

6. καταδικάζει κάθε απόπειρα φίμωσης ακτιβιστών υπέρ της δημοκρατίας, μεταξύ άλλων και τον αποκλεισμό ιστοσελίδων υπέρ της δημοκρατίας, λόγω του NSL· επαναλαμβάνει ότι η ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα που κατοχυρώνεται στο εθνικό και διεθνές δίκαιο του Χονγκ Κονγκ·

7. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις καταγγελλόμενες πρακτικές μυστικής κράτησης, βασανιστηρίων και κακομεταχείρισης, καθώς και ομολογιών έπειτα από εξαναγκασμό από την αστυνομία του Χονγκ Κονγκ στις φυλακές της χώρας. Μεταξύ άλλων εκφράζει την ανησυχία του για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται άτομα που περιμένουν να δικαστούν και κρατούνται σε απομόνωση για μεγάλα χρονικά διαστήματα·

8. καταδικάζει τους αυξανόμενους περιορισμούς στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και την αυξανόμενη πολιτικοποίηση των δικαστηρίων· τονίζει την επείγουσα ανάγκη να αποτραπεί, με το φόβο ότι θα αποτελέσει το επόμενο βήμα, η διάλυση της ανεξάρτητης δικαιοσύνης του Χονγκ Κονγκ και καλεί την ΕΥΕΔ, πέρα από την ετήσια έκθεση της για το Χονγκ Κονγκ, να εκπονήσει λεπτομερή δημόσια έκθεση σχετικά με το κράτος δικαίου και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης στη χώρα·

9. εκφράζει την ανησυχία του για τις αλλαγές που εγκρίθηκαν πρόσφατα στον εκλογικό νόμο του Χονγκ Κονγκ, οι οποίες εισάγουν την αρχή του «αυστηρού πατριωτισμού» και θεσπίζουν τη σύσταση επιτροπής για τον έλεγχο όλων των υποψηφίων, η οποία θα εξοντώσει τυχόν εναπομείνασες φωνές διαμαρτυρίας. Οι εν λόγω αλλαγές αντιβαίνουν πλήρως στις δεσμεύσεις για ευρύτερη δημοκρατική εκπροσώπηση που κατοχυρώνονται στον Θεμελιώδη Νόμο του Χονγκ Κονγκ·

10. παροτρύνει τις κινεζικές αρχές να καταργήσουν τον NSL, που βλάπτει το διεθνές καθεστώς του Χονγκ Κονγκ, ενώ προτρέπει τις αρχές του Χονγκ Κονγκ να αποκαταστήσουν πλήρως τον σεβασμό του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δημοκρατικών αρχών και του υψηλού βαθμού αυτονομίας της χώρας στο πλαίσιο της αρχής «μία χώρα, δύο συστήματα», όπως κατοχυρώνεται στον Θεμελιώδη Νόμο του Χονγκ Κονγκ και σύμφωνα με τις εγχώριες και διεθνείς υποχρεώσεις του·

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θέσουν τον NSL ως κορυφαία προτεραιότητα στην ημερήσια διάταξη όλων των συνεδριάσεων ΕΕ-Κίνας, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο των διπλωματικών διαβουλεύσεων για την προετοιμασία των εν λόγω συνεδριάσεων· υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό η ΕΕ να συνεχίσει να θέτει το ζήτημα των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα, ιδίως της περίπτωσης των μειονοτήτων στο Xinjiang και το Θιβέτ, σε κάθε πολιτικό διάλογο και διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τις κινεζικές αρχές και, σύμφωνα με τη δέσμευση της, να προβάλλει μια ισχυρή, σαφή και ενιαία φωνή στην προσέγγισή της όσον αφορά την Κίνα· υπενθυμίζει ότι η Κίνα έχει υπογράψει μια σειρά διεθνών συνθηκών και συμβάσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τονίζει, ως εκ τούτου, τη σημασία της συνέχισης του διαλόγου με την Κίνα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ανταποκρίνεται στη δέσμευσή της να τηρήσει το διεθνές πλαίσιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

12. εκφράζει τη βαθιά του λύπη για το γεγονός ότι δεν εγκρίθηκαν συμπεράσματα του Συμβουλίου για το Χονγκ Κονγκ στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων του Απριλίου· υποστηρίζει ένθερμα την υποβολή σχεδίου συμπερασμάτων από τον ΥΕ/ΑΠ το συντομότερο δυνατόν και προτρέπει τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν το αδιέξοδο στο Συμβούλιο και να λάβουν νέα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων στοχευμένων κυρώσεων στο πλαίσιο του παγκόσμιου καθεστώτος κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως ταξιδιωτικές απαγορεύσεις και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων για πρόσωπα και οντότητες από το Χονγκ Κονγκ και την Κίνα, συμπεριλαμβανομένων των Carrie Lam, Teresa Yeuk-wah Cheng, Xia Baolong, Zhang Xiaoming, Luo Huining, Zheng Yanxiong, Chris Tang Ping-keung, Stephen Lo Wai-chung και John Lee Ka-chiu, που κατηγορούνται για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου στο Χονγκ Κονγκ, καθώς και σε θεσμικά όργανα της ΛΔΚ τα οποία συνέβαλαν τα μέγιστα στη λήψη μέτρων που υπονομεύουν τον υψηλό βαθμό αυτονομίας του Χονγκ Κονγκ και διάφορες ελευθερίες στη χώρα

13. επαναλαμβάνει τη θέση του σχετικά με τη συνολική συμφωνία ΕΕ-Κίνας για τις επενδύσεις (CAI), την οποία εξέφρασε στο ψήφισμά του της 21ης Μαΐου 2021, συμπεριλαμβανομένης της επείγουσας ανάγκης να ληφθούν πρόσθετα στοχευμένα μέτρα στο πλαίσιο του παγκόσμιου καθεστώτος κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, εφόσον κριθεί σκόπιμο, προκειμένου να συνεχιστεί η αντιμετώπιση των καταστολών στο Xinjiang και στο Χονγκ Κονγκ και να σταματήσει κάθε είδους παραβίαση από την Κίνα·

14. καλεί την ΕΥΕΔ και το Συμβούλιο να συνεχίσουν να αξιολογούν και να σημειώνουν πρόοδο όσον αφορά τη δέσμη μέτρων που εγκρίθηκαν τον Ιούλιο του 2020 και να ορίσουν σαφές χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή τους· καλεί την ΕΥΕΔ να συνεχίσει την αξιολόγησή της και να προετοιμάσει συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με τις πιθανές εξωεδαφικές επιπτώσεις του NSL, ιδίως το άρθρο 38 αυτού, το οποίο προβλέπει ότι ο νόμος ισχύει και για εκείνους που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι του Χονγκ Κονγκ· επικροτεί την απόφαση των κρατών μελών της ΕΕ και άλλων διεθνών εταίρων να αναστείλουν τις συνθήκες έκδοσης με το Χονγκ Κονγκ· επαναλαμβάνει το αίτημά του να ανασταλούν οι συνθήκες έκδοσης των υπόλοιπων 10 κρατών μελών με την Κίνα·

15. υπενθυμίζει και επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει τη συνενοχή τραπεζών με έδρα στην ΕΕ όσον αφορά τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων και των τραπεζικών λογαριασμών που ανήκαν σε φιλοδημοκρατικούς πρώην νομοθέτες· καλεί την ΕΥΕΔ να αξιολογήσει το επίπεδο συμμόρφωσης, συμμετοχής και συνεργασίας των εταιρειών που εδρεύουν στην ΕΕ με τις αρχές του Χονγκ Κονγκ όσον αφορά την επιβολή του NSL, και καλεί τα κράτη μέλη να προσεγγίσουν τράπεζες με έδρα την ΕΕ για την αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν σε ακτιβιστές υπέρ της δημοκρατίας στο Χονγκ Κονγκ·

16. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τον μακροπρόθεσμο εμπορικό αντίκτυπο για τις επιχειρήσεις της ΕΕ που δραστηριοποιούνται στο Χονγκ Κονγκ υπό το πρίσμα της εφαρμογής του NSL του Χονγκ Κονγκ, όσον αφορά τις αλλαγές στο κράτος δικαίου και την ελεύθερη ροή πληροφοριών και κεφαλαίου στην πόλη· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να συνεχίσουν να εφαρμόζουν και να εργάζονται για την ανάπτυξη κατάλληλων μηχανισμών ελέγχου των εξαγωγών ώστε να μην επιτρέπουν στην Κίνα και το Χονγκ Κονγκ να έχουν πρόσβαση σε τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να εξετάσουν το ενδεχόμενο θέσπισης κανόνων για την αποτροπή των ευρωπαϊκών επενδύσεων σε εταιρείες που είναι συνεργοί σε σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα και το Χονγκ Κονγκ, μεταξύ άλλων και την κατάρτιση ενός καταλόγου οντοτήτων·

17. εκφράζει την έντονη ικανοποίησή του για τα μέτρα που έλαβαν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστραλία και ο Καναδάς για να θέσουν σε λειτουργία συστήματα που θα προσφέρουν σε πολίτες του Χονγκ Κονγκ την ευκαιρία να ζήσουν και να εργαστούν στις χώρες αυτές· επαναλαμβάνει την επείγουσα έκκλησή του προς τα κράτη μέλη να συντονίσουν την εφαρμογή ενός «συστήματος διάσωσης» για φιλοδημοκρατικούς ακτιβιστές και πολιτικούς ηγέτες στο Χονγκ Κονγκ μετά την κλιμάκωση της επιδείνωσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, και να εκδώσουν προσωρινά ταξιδιωτικά έγγραφα για δημοσιογράφους στο Χονγκ Κονγκ που κινδυνεύουν να συλληφθούν βάσει του NSL·

18. παροτρύνει όλο το διπλωματικό προσωπικό της ΕΕ και Ευρώπης εν γένει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παροχή προστασίας και στήριξης σε ειρηνικούς ακτιβιστές και πολιτικούς ηγέτες στο Χονγκ Κονγκ, μεταξύ άλλων συμμετέχοντας σε δίκες, ζητώντας επισκέψεις στις φυλακές και προσεγγίζοντας με συνέπεια και αποφασιστικότητα τις τοπικές αρχές, εφαρμόζοντας πλήρως τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλες σχετικές πολιτικές της, συμπεριλαμβανομένου του νέου σχεδίου δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία· αναμένει από την ΕΥΕΔ και το Συμβούλιο να σχεδιάσουν συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση της στήριξης προς την κοινωνία των πολιτών και τα μέσα ενημέρωσης του Χονγκ Κονγκ, όπως η επέκταση του πεδίου εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία σε έργα που βρίσκονται στη Νοτιοανατολική Ασία, και συμπεριλαμβανομένης της ενεργού συνεργασίας με τη διασπορά του Χονγκ Κονγκ·

19. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι φιμωμένες φωνές στο Χονγκ Κονγκ θα ηχήσουν και πάλι, βοηθώντας στην αρχειοθέτηση, τη δημοσιοποίηση και την τεκμηρίωση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να ταχθούν ενάντια στις πρακτικές της ΛΔΚ δημοσιεύοντας στο διαδίκτυο βιβλία που απαγορεύονται στο Χονγκ Κονγκ· εκφράζει την υποστήριξή του στις προσπάθειες διεθνών τηλεοπτικών σταθμών, όπως το Deutsche Welle και το France 24, να κάνουν συχνά ρεπορτάζ σχετικά με τις εξελίξεις στο Χονγκ Κονγκ·

20. καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να απορρίψουν τις προσκλήσεις προς κυβερνητικούς εκπροσώπους και διπλωμάτες να παραστούν στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου το 2022, εκτός εάν η κινεζική κυβέρνηση επιδείξει επαληθεύσιμη βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Χονγκ Κονγκ, στην περιοχή των Ουιγούρων του Xinjiang, στο Θιβέτ, στη Μογγολία και αλλού στην Κίνα·

21. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξήσουν τον αριθμό των ακαδημαϊκών και εκπαιδευτικών ευκαιριών που προσφέρουν στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus για φοιτητές και νέους πτυχιούχους από το Χονγκ Κονγκ· καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να αναπτύξουν και να συντονίσουν μέτρα για την προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας των φοιτητών και επιστημόνων του Χονγκ Κονγκ στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια από πιέσεις των κινεζικών αρχών·

22. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΕΕ και όλα τα κράτη μέλη της να εργαστούν με ενιαίο και αποφασιστικό τρόπο για τη διεξαγωγή ειδικής συνόδου ή επείγουσας συζήτησης για την Κίνα στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και για την έναρξη ανεξάρτητης έρευνας του ΟΗΕ για την Κίνα· επισημαίνει την αυξανόμενη διεθνή υποστήριξη για τη δρομολόγηση ανεξάρτητης έρευνας·

23. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ενθαρρύνουν τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ να εξετάσει όλους τους μηχανισμούς που έχει στη διάθεσή του για να διασφαλίσει την ανεξάρτητη παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων σχετικά με την κατάσταση στην Κίνα, συμπεριλαμβανομένου του διορισμού Ειδικού Απεσταλμένου του ΟΗΕ· καλεί το Συμβούλιο και τον ΑΠ/ΥΕ να συνεργαστούν με τη διεθνή κοινότητα για τη σύσταση μιας διεθνούς ομάδας επαφής για το Χονγκ Κονγκ και να εντάξουν το Χονγκ Κονγκ στην ατζέντα και άλλων διεθνών οργανισμών σε τακτική βάση·

24. ενθαρρύνει τα μέλη του ΟΗΕ να διοργανώνουν τακτικές δημόσιες εκδηλώσεις για την ενημέρωση σχετικά με τις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την κινεζική κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, και άλλες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, πραγματοποιώντας τουλάχιστον μία συνάντηση τύπου «Arria» του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ· θα επιθυμούσε τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο εορτασμού της 1ης Ιουλίου ως «Ημέρας στήριξης του Χονγκ Κονγκ», προκειμένου κάθε χρόνο να ενημερώνονται οι Ευρωπαίοι πολίτες για την κατάσταση στο Χονγκ Κονγκ· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΕΕ και τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο προσφυγής στο Διεθνές Δικαστήριο, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση της Κίνας να επιβάλει τον NSL στο Χονγκ Κονγκ και η εφαρμογή του παραβιάζουν την κοινή σινοβρετανική διακήρυξη και το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα·

25. αποδοκιμάζει την απόφαση της αστυνομίας του Χονγκ Κονγκ να απαγορεύσει την ετήσια αγρυπνία της 4ης Ιουνίου στην πλατεία Τιεν Αν μεν και την ετήσια πορεία, της 1ης Ιουλίου, ενώ παράλληλα χορήγησε ειδική άδεια για την άρση των περιορισμών λόγω της νόσου COVID-19, ώστε να επιτραπεί σε αξιωματούχους του Χονγκ Κονγκ να εορτάσουν την εκατοστή επέτειο του κινεζικού κομμουνιστικού κόμματος·

26. καλεί τον ΑΠ/ΥΕ να συνεργαστεί στενά με χώρες και εταίρους που συμμερίζονται τις ίδιες απόψεις για να σταματήσει η διάβρωση των ελευθεριών του Χονγκ Κονγκ· χαιρετίζει τον νεοσυσταθέντα διμερή διάλογο ΕΕ-ΗΠΑ για την Κίνα και επιμένει ότι ο ισχυρότερος συντονισμός για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ άλλων με έμφαση στην κατάσταση στο Χονγκ Κονγκ, θα πρέπει να αποτελεί βασικό στόχο·

27. παρατηρεί ότι η πολιτική της ΛΔΚ να εγκαταλείψει την προσέγγιση «μία χώρα, δύο συστήματα» έχει αποξενώσει σε μεγάλο βαθμό τον λαό της Ταϊβάν και τονίζει την προθυμία της να συνεργαστεί με διεθνείς εταίρους προκειμένου να συμβάλει στη διασφάλιση της δημοκρατίας στην Ταϊβάν·

28. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, και την επικεφαλής της κυβέρνησης και τη Συνέλευση της Ειδικής Διοικητικής Περιοχής του Χονγκ Κονγκ.

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 7 Ιουλίου 2021
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου