Menetlus : 2021/2786(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : RC-B9-0385/2021

Esitatud tekstid :

RC-B9-0385/2021

Arutelud :

PV 08/07/2021 - 9.2
CRE 08/07/2021 - 9.2

Hääletused :

PV 08/07/2021 - 11
PV 08/07/2021 - 19

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2021)0356

<Date>{07/07/2021}7.7.2021</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9-0385/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0388/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0389/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0390/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0391/2021</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 173kWORD 57k

<TitreType>RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK</TitreType>

<TitreRecueil>vastavalt kodukorra artikli 144 lõikele 5 ja artikli 132 lõikele 4,</TitreRecueil>


<Replacing>millega asendatakse järgmised resolutsiooni ettepanekud:</Replacing>

<TablingGroups>B9-0385/2021 (Verts/ALE)

B9-0388/2021 (Renew)

B9-0389/2021 (S&D)

B9-0390/2021 (ECR)

B9-0391/2021 (PPE)</TablingGroups>


<Titre>Hongkongi ja eelkõige Apple Daily juhtumi kohta</Titre>

<DocRef>(2021/2786(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Željana Zovko, Miriam Lexmann, Michael Gahler, Sandra Kalniete, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Isabel Wiseler-Lima, Paulo Rangel, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, David Lega, Vladimír Bilčík, Janina Ochojska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Magdalena Adamowicz, Tomáš Zdechovský, Deirdre Clune, Peter Pollák, Christian Sagartz, José Manuel Fernandes, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere, Luděk Niedermayer, Ioan-Rareş Bogdan</Depute>

<Commission>{PPE}fraktsiooni PPE nimel</Commission>

<Depute>Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Evelyne Gebhardt</Depute>

<Commission>{S&D}fraktsiooni S&D nimel</Commission>

<Depute>Engin Eroglu, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne</Depute>

<Commission>{Renew}fraktsiooni Renew nimel</Commission>

<Depute>Reinhard Bütikofer, Hannah Neumann, Bronis Ropė, Sara Matthieu, Salima Yenbou</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}fraktsiooni Verts/ALE nimel</Commission>

<Depute>Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Bert-Jan Ruissen, Witold Jan Waszczykowski, Ladislav Ilčić, Veronika Vrecionová, Jadwiga Wiśniewska, Nicola Procaccini, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Elżbieta Rafalska, Elżbieta Kruk, Assita Kanko, Carlo Fidanza, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski, Hermann Tertsch, Adam Bielan, Charlie Weimers</Depute>

<Commission>{ECR}fraktsiooni ECR nimel</Commission>

<Depute>Fabio Massimo Castaldo</Depute>

</RepeatBlock-By>

MUUDATUSED

Euroopa Parlamendi resolutsioon Hongkongi ja eelkõige Apple Daily juhtumi kohta

(2021/2786(RSP))

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse kõiki oma varasemaid resolutsioone Hongkongi kohta, eelkõige 21. jaanuari 2021. aasta resolutsiooni demokraatliku opositsiooni mahasurumise kohta Hongkongis[1], 19. juuni 2020. aasta resolutsiooni Hiina Rahvavabariigi Hongkongi riikliku julgeoleku seaduse ja ELi vajaduse kohta kaitsta Hongkongi ulatuslikku autonoomiat[2], 18. juuli 2019. aasta resolutsiooni olukorra kohta Hongkongis[3] ning 24. novembri 2016. aasta resolutsiooni Hiinas vangistatud kirjastaja Gui Minhai juhtumi kohta[4],

 võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Hiina kohta, eelkõige 20. mai 2021. aasta resolutsiooni ELi üksuste, Euroopa Parlamendi liikmete ja riikide parlamendiliikmete suhtes rakendatavate Hiina vastusanktsioonide kohta[5], 12. septembri 2018. aasta resolutsiooni ELi ja Hiina suhete seisu kohta[6] ning 16. detsembri 2015. aasta resolutsiooni ELi ja Hiina suhete kohta[7],

 võttes arvesse oma 13. detsembri 2017. aasta soovitust nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale Hongkongi kohta 20 aastat pärast üleminekut[8],

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi liikmete David McAllisteri ja Reinhard Bütikoferi 1. juuli 2020. aasta ühisavaldust uue riikliku julgeolekuseaduse kohta Hongkongis,

 võttes arvesse Euroopa Parlamendi esimeeste konverentsi 6. juuli 2020. aasta pressiavaldust,

 võttes arvesse Euroopa välisteenistuse pressiesindaja 23. juuni 2021. aasta avaldust Apple Daily tegevuse lõpetamise kohta Hongkongis ja 17. aprilli 2021. aasta avaldust demokraatiameelsete aktivistide süüdimõistmise kohta Hongkongis, komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 9. juuni 2021. aasta avaldust Hongkongi valimissüsteemi muudatuste kohta, asepresidendi / kõrge esindaja ELi nimel tehtud 11. märtsi 2021. aasta avaldust Hongkongi valimissüsteemi kohta ning 7. jaanuari 2021. aasta avaldust 2020. aasta juulis Hongkongis toimunud demokraatiameelsetel eelvalimistel osalenud inimeste massilise vahistamise kohta, samuti kõiki teisi avaldusi olukorra kohta Hongkongis,

 võttes arvesse kõrge esindaja / asepresidendi 2. mail 2021. aastal ülemaailmse ajakirjandusvabaduse päeva puhul Euroopa Liidu nimel tehtud avaldust,

 võttes arvesse 12. märtsil 2021. aastal avaldatud ELi aastaaruannet 2020. aasta poliitilise ja majandusliku arengu kohta,

 võttes arvesse 28. novembril 2019. aastal Hongkongis toimunud 13. iga-aastast struktureeritud dialoogi,

 võttes arvesse nõukogu 28. juuli 2020. aasta järeldusi Hongkongi kohta,

 võttes arvesse 1966. aasta 16. detsembri kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, samuti ÜRO inimõiguste komitee poolt 26. augustil 2020. aastal Hongkongi puudutavate küsimuste loetelus tõstatatud mureküsimusi,

 võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku Michelle Bachelet’ 24. juuni 2021. aasta avaldust selle kohta, et Hongkongi uus riiklik julgeolekuseadus sunnib ajakirjanikke end ise tsenseerima, vältimaks vastuollu sattumist „ebamääraselt sõnastatud õigusrikkumiste“ kontekstis, ning tema 21. juuni 2021. aasta avaldust Inimõiguste Nõukogu 47. istungjärgul,

 võttes arvesse ÜRO ekspertide 26. juuni 2020. aasta üleskutset võtta põhivabaduste kaitsmiseks Hiinas otsustavaid meetmeid,

 võttes arvesse Hiina Rahvavabariigi Rahvakongressi alalise komitee poolt 30. juunil 2020 vastu võetud Hongkongi riikliku julgeoleku seadust,

 võttes arvesse G7 13. juuni 2021. aasta tippkohtumise kommünikeed ja G7 12. märtsi 2021. aasta avaldust valimismuudatuste kohta Hongkongis,

 võttes arvesse Hongkongi erihalduspiirkonna põhiseadust, mis võeti vastu 4. aprillil 1990 ja jõustus 1. juulil 1997,

 võttes arvesse Ühendkuningriigi valitsuse ja Hiina Rahvavabariigi valitsuse 19. detsembri 1984. aasta ühisdeklaratsiooni Hongkongi küsimuse kohta, mida tuntakse ka Hiina ja Ühendkuningriigi ühisdeklaratsioonina,

 võttes arvesse komisjoni ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 12. märtsi 2019. aasta ühisteatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule „ELi ja Hiina suhete strateegilised väljavaated“ (JOIN(2019)0005),

 võttes arvesse ELi ühe Hiina poliitikat ning põhimõtet „üks riik, kaks süsteemi“,

 võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

 võttes arvesse kodukorra artikli 144 lõiget 5 ja artikli 132 lõiget 4,

A. arvestades, et ELi ja Hiina pikaajaliste suhete keskmes peaks jätkuvalt olema inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi edendamine ja järgimine, mis on kooskõlas ELi võetud kohustusega toetada neid väärtusi oma välistegevuses ning Hiina väljendatud huviga järgida neid omaenda arengu- ja rahvusvahelises koostöös;

B. arvestades, et 17. juunil 2021. aastal ründas Hongkongis 500 relvastatud politseinikku suurima opositsioonimeelse ajalehe Apple Daily kontoreid, sundides ajakirjanikke toimetusest lahkuma, ning vaatas läbi reporterite arvuteid, telefone ja ajakirjanduslikku materjali, ning arvestades, et see oli esimene kord, kus ametivõimud leidsid, et meediaartiklid võisid rikkuda Hongkongi riikliku julgeoleku seadust; arvestades, et kinni peeti viis ajalehe juhtivtöötajat ja toimetajat, sealhulgas peatoimetaja Ryan Law, tegevdirektor Cheung Kim-hung, tegevjuht Royston Chow, kaastoimetaja Chan Puiman ja Apple Daily Digitali juht Cheung Chi-wai;

C. arvestades, et Hongkongi politsei pressiesindaja sõnul vahistati ajalehe juhtivtöötajad ja toimetajad selle eest, et nad olid avaldanud rohkem kui 30 artiklit, milles kutsuti välisriike üles kehtestama riikliku julgeoleku seaduse suhtes sanktsioone; arvestades, et Hongkongi ametivõimud pidasid selliseid üleskutseid kokkumänguks välisriikidega, mis ohustab riigi julgeolekut;

D. arvestades, et 23. juunil 2021 vahistas politsei ka Apple Daily China Beati juhtkirjade autori Yeung Ching-kee (tuntud ka kui Li Ping) ja süüdistas teda vandenõus kokkumänguks välisjõududega, samuti vahistati 27. juunil sama süüdistuse alusel Apple Daily endine juhtiv juhtkirjade autor Fung Wai-kwong (tuntud ka kui Lo Fung);

E. arvestades, et pärast seda, kui Hongkongi ametivõimud külmutasid riikliku julgeoleku seaduse alusel kõik Apple Daily varad (ligikaudu 2 miljonit eurot), oli ajaleht sunnitud 24. juunil oma 26 aastat kestnud tegevuse lõpetama; arvestades, et enam kui 800 Apple Daily töötajat kaotas töö ja tõenäoliselt ei võeta neid Hongkongis enam tööle;

F. arvestades, et Apple Daily asutaja Jimmy Lai kannab 20-kuulist vanglakaristust osalemise eest 2019. aasta protestiliikumises ja teda ootavad riikliku julgeoleku seaduse alusel uued süüdistused, mis võivad tuua eluaegse vanglakaristuse; arvestades, et Apple Daily oli Mandri-Hiina ja Hongkongi juhtkonna suhtes alati avalikult kriitiline ning oli Hongkongi ainus hiinakeelne ajaleht, mis oli Hiina valitsuse kontrolli alt väljas;

G. arvestades, et riikliku julgeoleku seadus võimaldas ühelainsal ametnikul, nimelt Hongkongi julgeolekuministril külmutada ilma ametliku süüdistuse või õiglase kohtumõistmiseta kõik Apple Daily varad, tuginedes lihtsalt väidetele riikliku julgeoleku seaduse rikkumise kohta; arvestades, et sellist menetlust võiks kohaldada mis tahes avaliku äriühingu või ettevõtte suhtes, mis Hongkongis tegutseb;

H. arvestades, et 30. juunil 2021 täitus riikliku julgeoleku seaduse jõustumisest aasta; arvestades, et ametivõimude väitel on seadus suunatud üksnes „äärmusliku vähemuse“ vastu, kes ohustab avalikku julgeolekut; arvestades, et ühe aasta jooksul on seadust siiski kohaldatud selleks, et Hongkongi vaba ühiskond peaaegu igas valdkonnas täielikult lõhkuda, tuginedes niivõrd ebamääraselt sõnastatud süüdistustele nagu „õõnestamine“, „lahkulöömine“ ja „kokkumäng välisjõududega“; sellega on täielikult muudetud Hongkongi poliitilist ja õigusmaastikku ning takistatud ajakirjandusvabadust ja arvamuste vaba väljendamist; arvestades, et riiklikku julgeolekut kasutati selleks, et põhjendada demokraatliku leeri poliitiliste ja valitud esindajate, aktivistide, üliõpilaste ja ajakirjanike vastu suunatud tsensuuri, ahistamist, vahistamisi ja süüdistuste esitamist; arvestades, et riikliku julgeoleku seaduse alusel on vahistatud hinnanguliselt 128 inimest ja ametlik süüdistus on esitatud 64 inimesele, kellest 47 on praegu eelvangistuses; arvestades, et riikliku julgeoleku seadus on täielikult vastuolus põhimõttega „üks riik, kaks süsteemi“; arvestades, et ajakirjandusvabaduse vähenemine on vastuolus ka Hongkongi püüdlusega tegutseda rahvusvahelise ärikeskusena;

I. arvestades, et alates riikliku julgeoleku seaduse jõustumisest on seda kasutatud ajakirjanike ja meedia hirmutamiseks, ründamiseks ja isegi ahistamiseks, ning ajakirjanikud on seetõttu juba hakanud oma tööst loobuma; arvestades, et vähemalt kümmet ajakirjanikku ja ajakirjandusvabaduse kaitsjat võib nüüd oodata eluaegne vanglakaristus; arvestades, et Apple Daily sunniviisiline sulgemine süüdistatuna riigi julgeoleku ohustamises tähendab meedia- ja sõnavabaduse lõppu Hongkongis;

J. arvestades, et 27. juunil teatas veel üks sõltumatu meediaväljaanne, Stand News, kõigi arvamusartiklite kustutamisest oma veebisaidilt ja kuus direktorit astus tagasi; arvestades, et Hongkongi ajakirjanike liit on hoiatanud ajakirjanike edasise vahistamise eest ja teatanud, et ametivõimud on koostanud nimekirja isikutest, kes tuleb riikliku julgeoleku seaduse alusel vahistada;

K. arvestades, et vähemalt kaks välismaist kohtunikku on ametist tagasi astunud, nimetades peamise põhjusena riikliku julgeoleku seadust; arvestades, et tänavu juunis sekkusid Pekingi-meelsed seadusandjad esimest korda edukalt Hongkongi kõrgeima apellatsioonikohtu vanemkohtuniku ametisse nimetamisel, mis näib olevat esimene konkreetne samm kohtuvõimu sõltumatuse õõnestamiseks;

L. arvestades, et Hongkongi ametivõimud on kasutusele võtnud riikliku julgeoleku seaduse rikkumisest teatajate vihjeliini; arvestades, et õppematerjale ja -kavasid, mis on kasutusel alg- ja keskkoolides, sealhulgas rahvusvahelistes koolides, kus õpivad välismaalaste lapsed, kontrollitakse nüüd riikliku julgeoleku seaduse põhimõtete alusel;

M. arvestades, et 16. aprillil mõisteti Hongkongis kahes eri kohtuasjas rahumeelse osalemise eest meeleavaldustes süüdi 10 silmapaistvat demokraatiameelset isikut: Martin Lee, Albert Ho, Jimmy Lai, Margaret Ng, Cyd Ho, Lee Cheuk-yan, Leung Kwok-hung, Au Nok-hin, Leung Yiu-chung ja Yeung Sum; arvestades, et neile mõisteti 8–18 kuuline vanglakaristus ning neist viiele tingimisi 8–12 kuuline vangistus; arvestades, et need kõige viimased otsused tehti pärast Joshua Wongi ja Sze-Yiu Koo süüdimõistmist 13. aprillil; arvestades asjaolu, et mõnele neist isikutest mõisteti pikk vanglakaristus vägivallatute tegude eest olukorras, kus nad kasutasid oma kaitstud kodanikuõigusi, on see järjekordne märk demokraatliku ruumi jätkuvast ahenemisest ja põhivabaduste vähenemisest Hongkongis;

N. arvestades, et riikliku julgeoleku seadus rikub selgelt, nii de jure kui ka de facto, 1984. aasta Hiina ja Suurbritannia ühisdeklaratsiooni ning Hongkongi erihalduspiirkonna 1990. aasta põhiseadust, millega tagatakse 50 aasta jooksul pärast suveräänsuse üleminekut täidesaatva, seadusandliku ja kohtuvõimu autonoomia ja sõltumatus ning põhiõigused ja -vabadused, nagu sõna-, kogunemis-, ühinemis- ja ajakirjandusvabadus; arvestades, et riikliku julgeoleku seadus takistab Hongkongil täitmast ka oma rahvusvahelisi inimõigustealaseid kohustusi, sealhulgas kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti; arvestades, et nii ühisdeklaratsioonis kui ka põhiseaduses on sätestatud Hiina ja Ühendkuningriigi vahel kokku lepitud põhimõte „üks riik, kaks süsteemi“;

O. arvestades, et EL ja Euroopa Parlament on alati kindlalt toetanud põhimõtet „üks riik, kaks süsteemi“ ning Hongkongi ulatusliku autonoomia säilimist kooskõlas põhiseaduse ja rahvusvaheliste kohustustega, ning arvestades, et EL on tõsiselt huvitatud, et Hongkongi stabiilsus ja jõukus selle põhimõtte kohaselt jätkuks; arvestades, et praeguses olukorras õõnestatakse ja tühistatakse neid põhimõtteid paratamatult ja pöördumatult;

P. arvestades, et EL on endiselt äärmiselt mures Hiina Rahvavabariigi (edaspidi „HRV“) Hongkongi riikliku julgeoleku seaduse pärast; arvestades, et tegemist on tundliku teemaga, millel on kaugeleulatuvad tagajärjed Hongkongile ja selle elanikele, ELi ja välisriikide kodanikele, ELi ja rahvusvahelistele kodanikuühiskonna organisatsioonidele ning ettevõtjate usaldusele Hongkongi vastu; arvestades, et riikliku julgeoleku seaduse jõustumine suurendaks riske ELi kodanike jaoks;

Q. arvestades, et organisatsiooni Human Rights Watch aastaaruandes märgitakse, et Hiina on inimõiguste valdkonnas jõudnud oma kõige süngemasse ajajärku alates Tiananmeni väljaku veresaunast;

R. arvestades, et Macau avalik-õigusliku ringhäälingu ajakirjanikele on antud käsk edendada patriotismi, austust ja armastust Hiina vastu, ning vähemalt kuus ajakirjanikku on pärast uute toimetuseeskirjade kehtestamist ametist lahkunud, mis näitab, et mure riikliku julgeoleku seaduse pärast mõjutab ka teisi piirkondi; arvestades, et Macau põhiseadus kaitseb ka ajakirjandusvabadust ja kehtib kuni 2049. aastani;

S. arvestades, et ÜRO Inimõiguste Nõukogu käimasoleval istungjärgul võeti vastu ühisavaldus, mille Kanada esitas 44 riigi nimel, kelle hulka kuulusid ka 23 ELi liikmesriiki, mis on senini suurim allakirjutanute arv;

1. mõistab kõige karmimalt hukka ajalehe Apple Daily sunniviisilise sulgemise, selle varade jätkuva külmutamise ja selle ajakirjanike vahistamise, mis kujutab endast HRV järjekordset sammu Hongkongi vaba ühiskonna lammutamiseks ning meedia- ja väljendusvabaduse lõplikuks kaotamiseks;

2. peab äärmiselt murettekitavaks inimõiguste olukorra kiiret halvenemist Hongkongis ning konkreetsemalt sõna- ja ajakirjandusvabaduse vastu suunatud avalikke rünnakuid, kuna HRV jätkab põhivabaduste piiramist enneolematus ulatuses, mis on tekitanud inimõiguste alase hädaolukorra, ning rõhutab, et EL peab kiiresti ja otsustavalt tegutsema;

3. väljendab täielikku solidaarsust kõigi Hongkongi ajakirjanikega, kes vaatamata riikliku julgeoleku seaduse jõustumisele jätkavad kindlalt meediavabaduse ja sõltumatu ajakirjanduse kaitsmist ning sündmuste dramaatilise arengu kajastamist Hongkongis; kutsub Hongkongi võime üles lõpetama ajakirjanike kohtulik tagakiusamine ja hirmutamine, ning püüdma neid kaitsta vägivalla, surve, diskrimineerimise, ebaõiglaste kohtumenetluste ja katsete eest takistada neid oma ülesandeid täitmast või nõrgendada nende suutlikkust seda teha kooskõlas rahvusvaheliste normidega, eelkõige kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti artiklitega 19 ja 21, mis käsitlevad väljendusvabadust ja rahumeelse kogunemise õigust;

4. kutsub Hongkongi võime tungivalt üles vabastama viivitamata ja tingimusteta kõik ajakirjanikud, rahumeelsed meeleavaldajad, aktivistid ja poliitilised esindajad, kes on lihtsalt kasutanud õigust väljendusvabadusele ja teistele inimõigustele ning kes on riikliku julgeoleku seaduse alusel arreteeritud, ja loobuma kõigist süüdistustest nende vastu; nõuab, et lõpetataks poliitilistel põhjustel süüdistuste esitamine ja muud kohtumenetlused rahumeelsete meeleavaldajate vastu, eesmärgiga vaigistada kriitikuid ja takistada inimesi avalikus sfääris osalemast;

5. kordab oma tõsist muret riikliku julgeoleku seaduse jõustumise pärast 30. juunil 2020. aastal ja peab seda rahvusvahelisest õigusest, eriti Hiina-Ühendkuningriigi ühisdeklaratsioonist tulenevate kohustuste rikkumiseks HRV poolt ning kõikehaaravaks rünnakuks Hongkongi ulatusliku autonoomia, õigusriigi põhimõtte ja põhivabaduste vastu; tunnistab, et seda seadust on korduvalt kasutatud valimiskandidaatide ja poliitikute diskvalifitseerimiseks ja vangistamiseks, üliõpilaste vahistamiseks sotsiaalmeedia postituste eest ja levinud protestiloosungite keelustamiseks; rõhutab, et riikliku julgeoleku seadus välistab usaldusliku suhte Hiina ja ELi vahel, õõnestab tulevast koostööd ja vähendab veelgi Pekingi usaldusväärsust rahvusvahelisel areenil;

6. mõistab hukka kõik katsed demokraatiameelseid aktiviste vaikima sundida, sealhulgas blokeerida riikliku julgeoleku seaduse alusel demokraatiat pooldavaid veebisaite; kordab, et väljendus- ja teabevabadus on põhiõigus, mis on sätestatud nii Hongkongis kehtivas õiguses kui ka rahvusvahelises õiguses;

7. väljendab sügavat muret seoses teadetega, et Hongkongi politseijõudude poolt ja vanglates kasutatakse salajast kinnipidamist, piinamist, väärkohtlemist ning ülestunnistuste väljapressimist, ning väljendab muret praegu kohtumõistmist ootavate isikute pärast, keda peetakse pikka aega üksikvangistuses;

8. mõistab hukka uued piirangud kohtusüsteemi sõltumatusele ja kohtute üha suurema politiseerimise; rõhutab tungivat vajadust hoida järgmise sammuna ära Hongkongi sõltumatu kohtusüsteemi lõhkumine, ning kutsub Euroopa välisteenistust üles koostama lisaks Hongkongi käsitlevale aastaaruandele üksikasjaliku avaliku aruande õigusriigi põhimõtte ja kohtusüsteemi sõltumatuse kohta;

9. väljendab muret hiljuti vastu võetud muudatuste pärast Hongkongi valimisseaduses, millega kehtestatakse nn patriootlikkuse nõue ja luuakse kõikide valimiskandidaatide kontrollimiseks komisjon, mis peab eemaldama kõik eriarvamusel olijad ja on täielikult vastuolus Hongkongi põhiseaduses sätestatud suurema demokraatliku esindatuse kohustusega;

10. nõuab tungivalt, et Hiina võimud tunnistaksid kehtetuks riikliku julgeoleku seaduse, mis kahjustab Hongkongi rahvusvahelist staatust, ning nõuab tungivalt, et Hongkongi võimud taastaksid põhimõtte „üks riik, kaks süsteemi“ alusel täielikult õigusriigi põhimõtte, inimõiguste, demokraatlike põhimõtete ja ulatusliku autonoomia, nagu on sätestatud Hongkongi põhiseaduses ning kooskõlas Hongkongis kehtivate siseriiklike ja rahvusvaheliste kohustustega;

11. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles käsitlema kõigi ELi ja Hiina kohtumiste päevakorras, sealhulgas nende kohtumiste ettevalmistamisel peetavatel diplomaatilistel konsultatsioonidel prioriteetse küsimusena riikliku julgeoleku seadust; peab väga oluliseks, et kooskõlas oma lubadusega väljendada suhetes Hiinaga jõulist, selget ja ühtset seisukohta tõstataks EL ka edaspidi igas Hiina võimudega peetavas poliitilises ja inimõigustealases dialoogis Hiina inimõiguste rikkumise küsimuse, eelkõige seoses Xinjiangis ja Tiibetis elavate vähemustega; tuletab meelde, et Hiina on allkirjastanud hulgaliselt rahvusvahelisi inimõigustealaseid lepinguid ja konventsioone, ning rõhutab seetõttu, kui oluline on jätkata Hiinaga dialoogi tagamaks, et Hiina täidaks oma kohustust järgida rahvusvahelist inimõiguste raamistikku;

12. peab äärmiselt kahetsusväärseks, et aprillis toimunud ELi välisasjade nõukogu istungil ei võetud vastu nõukogu järeldusi Hongkongi kohta; toetab kindlalt asepresidenti / kõrget esindajat järelduste eelnõu esitamisel esimesel võimalusel ning nõuab tungivalt, et liikmesriigid lahendaksid ummikseisu ja võtaksid vastu uued meetmed, sealhulgas sihipärased sanktsioonid kogu maailmas rakendatava inimõiguste rikkujate vastase ELi sanktsioonirežiimi alusel, mis hõlmab reisikeelu kohaldamist Hongkongis ja Hiinas asuvate isikute ja üksuste suhtes ja varade külmutamist inimõiguste ja rahvusvahelise õiguse tõsiste rikkumiste eest Hongkongis, sealhulgas Carrie Lami, Teresa Yeuk-wah Chengi, Xia Baolongi, Zhang Xiaomingi, Luo Huiningi, Zheng Yanxiongi, Chris Tang Ping-keungi, Stephen Lo Wai-chungi ja John Lee Ka-chiu ning HRV institutsioonide vastu, kellel on keskne roll meetmete võtmisel ja kaasaaitavas tegevuses, millega õõnestatakse Hongkongi ulatuslikku autonoomiat ja vabadusi;

13. kordab oma 21. mai 2021. aasta resolutsioonis väljendatud seisukohta ELi–Hiina laiaulatusliku investeerimislepingu kohta, sealhulgas tungivat vajadust võtta vajaduse korral vastu sihipärased lisameetmed kogu maailmas rakendatava inimõiguste rikkujate vastase ELi sanktsioonirežiimi alusel, et jätkata Xinjiangis ja Hongkongis kohaldatavate repressioonide teemaga tegelemist ja selleks, et Hiina lõpetaks kõik rikkumised;

14. kutsub Euroopa välisteenistust ja nõukogu üles jätkama 2020. aasta juulis vastu võetud meetmepaketi hindamist ja edusammude tegemist ning kehtestama meetmete rakendamiseks selge ajakava; kutsub Euroopa välisteenistust üles jätkama riikliku julgeoleku seaduse, eelkõige selle artikli 38 (milles sätestatakse, et seadust kohaldatakse ka nende suhtes, kes ei ole Hongkongi alalised elanikud) võimaliku eksterritoriaalse mõju hindamist ja valmistama ette konkreetsed vastused; väljendab heameelt ELi liikmesriikide ja teiste rahvusvaheliste partnerite otsuste üle peatada väljaandmislepingud Hongkongiga; kordab, et ülejäänud 10 liikmesriigi väljaandmislepingud Hiinaga tuleb peatada;

15. tuletab meelde ja mõistab veel kord hukka ELis asuvate pankade osavõtu demokraatiameelsete endiste seadusandjate varade ja pangakontode külmutamisest; kutsub Euroopa välisteenistust üles hindama, kui ulatuslik on ELis asuvate äriühingute kuulekus, kaasatus ja koostöö tegemine Hongkongi võimudega riikliku julgeoleku seaduse jõustamisel, ning kutsub liikmesriike üles pöörduma ELi pankade poole, et vabastada Hongkongi demokraatiameelsetele aktivistidele kuuluvad varad;

16. kutsub komisjoni üles hindama Hongkongis tegutsevatele ELi ettevõtjatele avalduvat pikaajalist ärilist mõju, võttes arvesse Hongkongi riikliku julgeoleku seaduse rakendamist ja pidades silmas muutuvat õigusriiki ning teabe ja kapitali vaba liikumist linnas; kutsub komisjoni ja Euroopa välisteenistust üles jätkama asjakohaste ekspordikontrolli mehhanismide kohaldamist ja tegema nendega tööd, et keelata Hiinal ja Hongkongil juurdepääs inimõiguste rikkumiseks kasutatavale tehnoloogiale, ning kaaluma eeskirjade kehtestamist, et takistada Euroopa investeeringute tegemist äriühingutesse, kes osalevad inimõiguste ränkades rikkumistes Hiinas ja Hongkongis, sealhulgas võimalust koostada üksuste nimekiri;

17. tunneb suurt heameelt Ühendkuningriigi, Austraalia ja Kanada võetud meetmete üle, et luua programmid, millega Hongkongi kodanikele antakse võimalus elada ja töötada nendes riikides; kordab oma tungivat üleskutset liikmesriikidele koordineerida Hongkongi demokraatiameelsetele aktivistidele ja poliitilistele liidritele suunatud nn päästepaadi-süsteemi rakendamist pärast inimõiguste ja põhivabaduste olukorra sellist järsku halvenemist ning väljastada erakorralised reisidokumendid Hongkongi ajakirjanikele, keda ohustab vahistamine riikliku julgeoleku seaduse alusel;

18. nõuab tungivalt, et kõik ELi ja Euroopa diplomaatilised töötajad teeksid kõik, mis nad suudavad, et kaitsta ja toetada Hongkongi rahumeelseid aktiviste ja poliitilisi liidreid, sealhulgas osaleksid kohtuistungitel, taotleksid vanglakülastusi ning suhtleksid pidevalt ja resoluutselt kohalike võimudega, kohaldades täielikult ELi suunised inimõiguste kaitsjate kohta ja muud asjakohast ELi poliitikat, sealhulgas uut ELi inimõiguste ja demokraatia tegevuskava; ootab, et Euroopa välisteenistus ja nõukogu töötaksid välja konkreetsed meetmed, et suurendada toetust Hongkongi kodanikuühiskonnale ja meediale, näiteks laiendades Euroopa demokraatia rahastu kohaldamisala Kagu-Aasias asuvatele projektidele ja kaasates aktiivselt Hongkongi diasporaa;

19. nõuab, et EL ja liikmesriigid tagaksid, et Hongkongi vaigistatud inimestele antakse taas hääl, aidates neil inimõiguste rikkumisi arhiveerida, avalikustada ja dokumenteerida, ning astuksid vastu HRV-le, tehes Hongkongis keelatud raamatud internetis laialdaselt kättesaadavaks; väljendab toetust rahvusvaheliste telekanalite, nagu Deutsche Welle ja France 24 pingutustele anda korrapäraselt teada olukorrast Hongkongis;

20. kutsub komisjoni, nõukogu ja liikmesriike üles lükkama tagasi valitsuse esindajatele ja diplomaatidele saadetud kutsed osaleda 2022. aasta Pekingi taliolümpiamängudel, välja arvatud juhul, kui Hiina valitsus näitab tõendatult inimõiguste olukorra paranemist Hongkongis, Xinjiangi Uiguuri piirkonnas, Tiibetis, Sise-Mongoolias ja mujal Hiinas;

21. nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid suurendaksid Erasmuse programmi akadeemilisi ja koolitusvõimalusi Hongkongi üliõpilastele ja noortele kõrgkooli lõpetanutele; kutsub Euroopa välisteenistust ja komisjoni üles töötama välja ja kooskõlastama meetmeid, et kaitsta Hongkongi üliõpilaste ja teadlaste akadeemilist vabadust Euroopa ülikoolides Hiina võimude surve eest;

22. kordab oma nõudmist, et EL ja kõik selle liikmesriigid töötaksid ühtselt ja otsustavalt selle nimel, et ÜRO Inimõiguste Nõukogus korraldataks Hiinat käsitlev erakorraline istung või kiireloomuline arutelu ning algatataks Hiinat käsitlev ÜRO sõltumatu uurimine; toonitab kasvavat rahvusvahelist toetust sõltumatu uurimise algatamisele;

23. nõuab, et EL ja selle liikmesriigid ärgitaksid ÜRO peasekretäri kaaluma kõiki tema käsutuses olevaid mehhanisme, et tagada sõltumatu järelevalve ja aruandlus olukorra kohta Hiinas, sealhulgas ÜRO erisaadiku nimetamist; palub nõukogul ja asepresidendil / kõrgel esindajal teha koostööd rahvusvahelise üldsusega, et luua Hongkongi käsitlev rahvusvaheline kontaktrühm, ning lisada Hongkong korrapäraselt teiste rahvusvaheliste organisatsioonide päevakorda;

24. ergutab ÜRO liikmeid korraldama korrapäraselt avalikke üritusi, et suurendada teadlikkust Hiina valitsuse tõsistest inimõiguste rikkumistest, sealhulgas inimsusvastastest kuritegudest, ja muudest rahvusvahelise õiguse rikkumistest, korraldades muu hulgas vähemalt ühe ÜRO Julgeolekunõukogu nn Arria valemi kohase kohtumise; tervitaks seda, kui ELi institutsioonid ja liikmesriigid kaaluksid Hongkongile toetuse avaldamise päeva tähistamist igal aastal 1. juulil, et suurendada Euroopa üldsuse teadlikkust Hongkongis valitsevast olukorrast; kutsub veel kord ELi ja selle liikmesriike üles kaaluma kohtuasja algatamist Rahvusvahelises Kohtus argumendiga, et Hiina otsus kehtestada Hongkongis riikliku julgeoleku seadus ja selle kohaldamine rikub Hiina ja Suurbritannia ühisdeklaratsiooni ning kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvaheline pakti;

25. taunib Hongkongi politsei otsust keelustada iga aasta 4. juunil Tiananmeni väljaku sündmuste mälestamiseks toimuv vaikne meeleavaldus ja iga-aastane 1. juuli marss, andes samal ajal eriloa COVID-19 piirangute täitmata jätmiseks, et Hongkongi ametnikud saaksid tähistada Hiina Kommunistliku Partei sajandat aastapäeva;

26. kutsub asepresidenti / kõrget esindajat üles tegema tihedat koostööd sarnaselt meelestatud riikide ja partneritega, et peatada Hongkongi vabaduste õõnestamine; tervitab hiljuti algatatud ELi ja USA kahepoolset dialoogi Hiina teemal ning rõhutab, et peamine eesmärk peaks olema inimõiguste küsimuse parem koordineerimine, keskendudes muu hulgas olukorrale Hongkongis;

27. märgib, et HRV poliitika loobuda lähenemisviisist „üks riik, kaks süsteemi“ on tekitanud suurt võõristust Taiwani rahvas, ning rõhutab oma valmisolekut teha rahvusvaheliste partneritega koostööd, et aidata tugevdada demokraatiat Taiwanis;

28. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Hiina Rahvavabariigi valitsusele ja parlamendile ning Hongkongi erihalduspiirkonna valitsusjuhile ja seadusandlikule kogule.

[1] Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2021)0027.

[2] Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0174.

[3] ELT C 165, 4.5.2021, lk 2.

[4] ELT C 224, 27.6.2018, lk 78.

[5] Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2021)0255.

[6] ELT C 433, 23.12.2019, lk 103.

[7] ELT C 399, 24.11.2017, lk 92.

[8] ELT C 369, 11.10.2018, lk 156.

Viimane päevakajastamine: 7. juuli 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika