Procedūra : 2021/2786(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : RC-B9-0385/2021

Pateikti tekstai :

RC-B9-0385/2021

Debatai :

PV 08/07/2021 - 9.2
CRE 08/07/2021 - 9.2

Balsavimas :

PV 08/07/2021 - 11
PV 08/07/2021 - 19

Priimti tekstai :

P9_TA(2021)0356

<Date>{07/07/2021}7.7.2021</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9-0385/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0388/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0389/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0390/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0391/2021</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 189kWORD 58k

<TitreType>BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS</TitreType>

<TitreRecueil>pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnio 5 dalį ir 132 straipsnio 4 dalį</TitreRecueil>


<Replacing>keičiantis šiuos pasiūlymus dėl rezoliucijų:</Replacing>

<TablingGroups>B9-0385/2021 (Verts/ALE)

B9-0388/2021 (Renew)

B9-0389/2021 (S&D)

B9-0390/2021 (ECR)

B9-0391/2021 (PPE)</TablingGroups>


<Titre>dėl Honkongo, ypač laikraščio „Apple Daily“ atvejo</Titre>

<DocRef>(2021/2786(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Željana Zovko, Miriam Lexmann, Michael Gahler, Sandra Kalniete, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Isabel Wiseler-Lima, Paulo Rangel, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, David Lega, Vladimír Bilčík, Janina Ochojska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Magdalena Adamowicz, Tomáš Zdechovský, Deirdre Clune, Peter Pollák, Christian Sagartz, José Manuel Fernandes, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere, Luděk Niedermayer, Ioan-Rareş Bogdan</Depute>

<Commission>{PPE}PPE frakcijos vardu</Commission>

<Depute>Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Evelyne Gebhardt</Depute>

<Commission>{S&D}S&D frakcijos vardu</Commission>

<Depute>Engin Eroglu, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne</Depute>

<Commission>{Renew}RENEW frakcijos vardu</Commission>

<Depute>Reinhard Bütikofer, Hannah Neumann, Bronis Ropė, Sara Matthieu, Salima Yenbou</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}Verts/ALE frakcijos vardu</Commission>

<Depute>Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Bert-Jan Ruissen, Witold Jan Waszczykowski, Ladislav Ilčić, Veronika Vrecionová, Jadwiga Wiśniewska, Nicola Procaccini, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Elżbieta Rafalska, Elżbieta Kruk, Assita Kanko, Carlo Fidanza, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski, Hermann Tertsch, Adam Bielan, Charlie Weimers</Depute>

<Commission>{ECR}ECR frakcijos vardu</Commission>

<Depute>Fabio Massimo Castaldo</Depute>

</RepeatBlock-By>

PAKEITIMAI

Europos Parlamento rezoliucija dėl Honkongo, ypač laikraščio „Apple Daily“ atvejo

(2021/2786(RSP))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į visas savo ankstesnes rezoliucijas dėl Honkongo, visų pirma į 2021 m. sausio 21 d. rezoliuciją dėl represijų prieš demokratinę opoziciją Honkonge[1], 2020 m. birželio 19 d. rezoliuciją dėl Honkongui taikomo Kinijos Liaudies Respublikos nacionalinio saugumo įstatymo ir dėl būtinybės ES ginti Honkongo aukšto lygio autonomiją[2], 2019 m. liepos 18 d. rezoliuciją dėl padėties Honkonge[3] ir 2016 m. lapkričio 24 d. rezoliuciją dėl Gui Minhai, Kinijoje kalinamo leidėjo, atvejo,[4]

 atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Kinijos, visų pirma į 2021 m. gegužės 20 d. rezoliuciją dėl Kinijos atsakomųjų sankcijų, taikomų ES subjektams ir Europos Parlamento nariams bei nacionalinių parlamentų nariams[5], 2018 m. rugsėjo 12 d. rezoliuciją dėl ES ir Kinijos santykių padėties[6] ir 2015 m. gruodžio 16 d. rezoliuciją dėl ES ir Kinijos santykių[7],

 atsižvelgdamas į savo 2017 m. gruodžio 13 d. rekomendaciją Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Honkongo praėjus 20 metų po perdavimo[8],

 atsižvelgdamas į Europos Parlamento narių Davido McAllisterio ir Reinhardo Bütikoferio 2020 m. liepos 1 d. bendrą pareiškimą dėl naujojo Honkongo nacionalinio saugumo įstatymo,

 atsižvelgdamas į Europos Parlamento Pirmininkų sueigos 2020 m. liepos 6 d. pareiškimą spaudai,

 atsižvelgdamas į Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) atstovo spaudai 2021 m. birželio 23 d. pareiškimą dėl laikraščio „Apple Daily“ veiklos Honkonge nutraukimo ir 2021 m. balandžio 17 d. pareiškimą dėl kovotojų už demokratiją nuteisimą Honkonge, į Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio 2021 m. birželio 9 d. pareiškimą dėl Honkongo rinkimų sistemos pakeitimų, į Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio 2021 m. kovo 11 d. pareiškimą, paskelbtą ES vardu, dėl Honkongo rinkimų sistemos ir į 2021 m. sausio 7 d. pareiškimą, paskelbtą ES vardu, dėl masinio žmonių, dalyvavusių 2020 m. liepos mėn. vykusiuose prodemokratiniuose pirminiuose Honkongo rinkimuose, suėmimo, taip pat į visus kitus pareiškimus bei deklaracijas dėl padėties Honkonge,

 atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio 2021 m. gegužės 2 d. deklaraciją, ES vardu paskelbtą Pasaulinės spaudos laisvės dienos proga,

 atsižvelgdamas į 2021 m. kovo 12 d. ES metinę politinių ir ekonominių pokyčių 2020 m. ataskaitą,

 atsižvelgdamas į 13-ąjį kasmetinį struktūrinį dialogą, 2019 m. lapkričio 28 d. surengtą Honkonge,

 atsižvelgdamas į 2020 m. liepos 28 d. Tarybos išvadas dėl Honkongo,

 atsižvelgdamas į 1966 m. gruodžio 16 d. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą bei problemas, kurias savo 2020 m. rugpjūčio 26 d. problemų sąraše dėl Honkongo iškėlė JT žmogaus teisių komitetas,

 atsižvelgdamas į JT vyriausiosios žmogaus teisių komisarės Michelle Bachelet 2021 m. birželio 24 d. pareiškimą, kuriame pažymima, kad pagal naująjį Honkongo nacionalinio saugumo įstatymą žurnalistai priversti naudoti „savicenzūrą“, kad išvengtų kaltinimų „aptakiai apibrėžtomis nusikalstamomis veikomis“, taip pat į jos 2021 m. birželio 21 d. pareiškimą, paskelbtą per 47-ąją Žmogaus teisių tarybos sesiją,

 atsižvelgdamas į JT ekspertų 2020 m. birželio 26 d. raginimą imtis ryžtingų priemonių pagrindinėms laisvėms Kinijoje apsaugoti,

 atsižvelgdamas į tai, kad 2020 m. birželio 30 d. Kinijos Nacionalinio Liaudies Kongreso nuolatinis komitetas priėmė Honkongo nacionalinio saugumo įstatymą,

 atsižvelgdamas į Didžiojo septyneto aukščiausiojo lygio susitikimo 2021 m. birželio 13 d. pranešimą ir į Didžiojo septyneto 2021 m. kovo 12 d. pranešimą dėl rinkimų tvarkos pakeitimų Honkonge,

 atsižvelgdamas į Ypatingojo Administracinio Regiono Honkongo pagrindinį įstatymą, kuris buvo priimtas 1990 m. balandžio 4 d., o įsigaliojo 1997 m. liepos 1 d.,

 atsižvelgdamas į 1984 m. gruodžio 19 d. Jungtinės Karalystės vyriausybės ir Kinijos Liaudies Respublikos vyriausybės bendrą deklaraciją Honkongo klausimu, taip pat žinomą Kinijos ir Didžiosios Britanijos bendros deklaracijos pavadinimu,

 atsižvelgdamas į 2019 m. kovo 12 d. Komisijos ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai bendrą komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „ES ir Kinija. Strateginė perspektyva“ (JOIN(2019) 0005),

 atsižvelgdamas į ES „vienos Kinijos“ politiką ir į principą „viena šalis, dvi sistemos“,

 atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnio 5 dalį ir 132 straipsnio 4 dalį,

A. kadangi žmogaus teisių, demokratijos ir teisės valstybės principo skatinimas ir paisymas turėtų likti ilgalaikių ES ir Kinijos santykių pagrindas, laikantis ES įsipareigojimo remti šias vertybes vykdant savo išorės veiksmus, o Kinija pareiškė esanti suinteresuota vadovautis šiomis vertybėmis plėtodama savo vystomąjį ir tarptautinį bendradarbiavimą;

B. kadangi 2021 m. birželio 17 d. 500 ginkluotų Honkongo policininkų atliko reidą didžiausio opoziciją remiančio laikraščio „Apple Daily“ biure, privertė žurnalistus palikti žinių tarnybos patalpas ir kruopščiai patikrino korespondentų kompiuterius, telefonus bei žurnalistinę medžiagą: tai pirmas atvejis, kai valdžios institucijos cituoja žiniasklaidos straipsnius, kuriais esą buvo pažeistas Honkongo nacionalinio saugumo įstatymas; kadangi buvo suimti penki vyresniosios vadovybės nariai ir redaktoriai, tarp jų vyriausiasis redaktorius Ryan Law, vykdomasis direktorius Cheung Kim-hung, generalinis administracijos direktorius Royston Chow, už leidybą atsakingas direktorius Chan Puiman ir „Apple Daily Digital“ direktorius Cheung Chi-wai;

C. kadangi, pasak Honkongo policijos atstovo spaudai, laikraščio vadovybė ir redaktoriai buvo suimti už savo vaidmenį paskelbiant daugiau nei 30 straipsnių, kuriuose užsienio šalys buvo raginamos įvesti sankcijas, susijusias su nacionalinio saugumo įstatymu; kadangi Honkongo valdžia tokius raginimus laiko sąmokslu su užsienio šalimis, dėl kurio kyla pavojus nacionaliniam saugumui;

D. kadangi 2021 m. birželio 23 d. policija taip pat suėmė laikoraščio „Apple Daily“ vedamųjų straipsnių rubrikos „China Beat“ autorių Yeungą Chingą-kee (žinomą ir Li Pingo vardu) bei apkaltino jį „susimokymu bendrininkauti su užsienio šalimis“, o birželio 27 d. dėl tos pačios nusikalstamos veikos buvo suimtas buvęs vyriausiasis „Apple Daily“ vedamųjų straipsnių autorius Fung Wai-kwong (žinomas ir Lo Fungo vardu);

E. kadangi Honkongo valdžios institucijos, remdamosi nacionalinio saugumo įstatymu, įšaldė visą „Apple Daily“ turtą (apie 2 mln. EUR), todėl birželio 24 d. 26 metus veikęs laikraštis buvo priverstas visam laikui užsidaryti; kadangi darbo neteko per 800 „Apple Daily“ darbuotojų, ir nėra tikėtina, kad jiems pavyks iš naujo įsidarbinti Honkonge;

F. kadangi laikraščio „Apple Daily“ įkūrėjas Jimmy Lai atlieka 20 mėnesių kalėjimo bausmę už dalyvavimą 2019 m. protesto judėjime, ir pagal nacionalinio saugumo įstatymą jam gresia papildomi kaltinimai, už kuriuos jis gali būti nuteistas kalėti iki gyvos galvos; kadangi „Apple Daily“ visada buvo atviras ir didžiosios Kinijos bei Honkongo vadovybės atžvilgiu kritiškas balsas, be to, tai buvo vienintelis kinų kalba leistas Honkongo laikraštis, kurio nekontroliavo Kinijos vyriausybė;

G. kadangi pagal nacionalinio saugumo įstatymą visam „Apple Daily“ turtui įšaldyti nepateikus oficialių kaltinimų ir neužtikrinus teisingo bylos nagrinėjimo – tiesiog pasirėmus tvirtinimais, kad pažeidžiamas nacionalinis saugumo įstatymas, – pakako vos vieno pareigūno, t. y. Honkongo saugumo sekretoriaus; kadangi tokia procedūra gali būti pritaikyta bet kuriam biržiniam subjektui ar bet kuriai bendrovei, viso labo užsiimančiai verslu Honkonge;

H. kadangi 2021 m. birželio 30 m. suėjo vieni metai nuo nacionalinio saugumo įstatymo įsigaliojimo; kadangi valdžia buvo paskelbusi, kad įstatymas bus taikomas tik „absoliučiai mažumai“, keliančiai grėsmę visuomenės saugumui; tačiau kadangi metų laikotarpiu įstatymu buvo naudojamasi siekiant visiškai, faktiškai visais aspektais suardyti laisvą Honkongo visuomenę remiantis įvairiais miglotai apibrėžtais kaltinimais, pvz., „subversija“, „atsiskyrimo rėmimu“ ir „sąmokslu su užsienio jėgomis“, o dėl to visiškai pasikeitė Honkongo politinė ir teisinė aplinka bei buvo užgniaužta spaudos laisvė ir laisva nuomonių raiška; kadangi nacionaliniu saugumu naudotasi cenzūrai, bauginimams, suėmimams ir persekiojimui pateisinti, sistemingai taikantis į politinius ir išrinktus atstovus, aktyvistus, studentus bei žurnalistus prodemokratinių jėgų stovykloje; kadangi manoma, kad pagal nacionalinio saugumo įstatymą suimti 128 asmenys, 64-iems pateikti oficialūs kaltinimai, o 47-iems iš jų šiuo metu taikomas kardomasis kalinimas; kadangi nacionalinio saugumo įstatymu visapusiškai pažeidžiamas principas „viena šalis, dvi sistemos“; kadangi spaudos laisvių erozija nesuderinama ir su tarptautinio verslo centro įvaizdžiu, kurio siekia Honkongas;

I. kadangi nuo nacionalinio saugumo įstatymo įsigaliojimo juo naudojamasi siekiant bauginti, pulti ir netgi persekioti žurnalistus ir žiniasklaidos darbuotojus, kurie, savo ruožtu, pamažu palieka savo darbą; kadangi šiuo metu kalėjimo iki gyvos galvos bausmė galimai gresia mažiausiai 10-čiai žurnalistų ir spaudos laisvių gynėjų; kadangi priverstinis laikraščio „Apple Daily“ uždarymas remiantis kaltinimais, kad jo veikla kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, prilygsta visiškam žiniasklaidos laisvės ir saviraiškos laisvės Honkonge užgniaužimui;

J. kadangi birželio 27 d. dar viena nepriklausoma žiniasklaidos priemonė „Stand News“ paskelbė savo interneto svetainėje atsisakanti visų straipsnių, kuriuose reiškiama nuomonė, o šeši jos direktoriai atsistatydino; kadangi Honkongo žurnalistų asociacija yra perspėjusi dėl tolesnių žurnalistų suėmimų ir pranešė, kad valdžios institucijos yra sudariusios asmenų, kuriuos ketinama suimti pagal nacionalinio saugumo įstatymą, sąrašą;

K. kadangi iš savo pareigų yra atsistatydinę bent du užsienio teisėjai: pagrindine priežastimi jie įvardija nacionalinio saugumo įstatymą; kadangi, sėkmingai įsikišus Pekinui lojaliems įstatymų leidėjams, šių metų birželio mėn. pirmą kartą į Honkongo paskutinės instancijos teismą pavyko paskirti vyresnįjį teisėją: kaip matyti, tai pirmas konkretus žingsnis mėginant pakirsti teismų nepriklausomumą;

L. kadangi Honkongo valdžios institucijos įkūrė Nacionalinio saugumo įstatymo pranešėjų karštąją liniją; kadangi šiuo metu tikrinama, ar pradinių ir vidurinių mokyklų, įskaitant ekspatriantų vaikų lankomas tarptautines mokyklas, švietimo medžiaga ir programos atitinka nacionalinio saugumo įstatymo principus;

M. kadangi balandžio 16 d. dviejose atskirose bylose už taikų dalyvavimą protestuose Honkonge buvo nuteista 10 iškilių kovotojų už demokratiją: Martin Lee, Albert Ho, Jimmy Lai, Margaret Ng, Cyd Ho, Lee Cheuk-yan, Leung Kwok-hung, Au Nok-hin, Leung Yiu-chung ir Yeung Sum; kadangi jiems paskelbti nuosprendžiai skiriasi nuo 8 iki 18 mėnesių kalėjimo, o penkiais atvejais paskirtos nuo 8 iki 12 mėnesių kalėjimo bausmės, jų vykdymą atidedant; kadangi šie naujausi sprendimai paskelbti po to, kai balandžio 13 d. buvo nuteisti Joshua Wong ir Sze-yiu Koo; kadangi ilgas kai kurių asmenų įkalinimas už nesmurtinius veiksmus jiems pasinaudojus saugomomis pilietinėmis teisėmis yra dar vienas be perstojo siaurėjančios demokratinės erdvės ir pagrindinių teisių erozijos Honkonge ženklas;

N. kadangi nacionalinio saugumo įstatymas de jure ir de facto pažeidžia 1984 m. Kinijos ir Didžiosios Britanijos bendrą deklaraciją bei 1990 m. Ypatingojo Administracinio Regiono Honkongo pagrindinį įstatymą, kuriuo 50 metų po suvereniteto perdavimo užtikrinamas vykdomosios valdžios, įstatymų leidžiamosios valdžios ir teismų savarankiškumas ir nepriklausomumas bei pagrindinės teisės ir laisvės, pvz., žodžio, susirinkimų, asociacijų ir spaudos laisvė; kadangi dėl nacionalinio saugumo įstatymo Honkongas negali vykdyti savo tarptautinių įsipareigojimų žmogaus teisių srityje, įskaitant Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą; kadangi ir bendroje deklaracijoje, ir pagrindiniame įstatyme įtvirtintas principas „viena šalis, dvi sistemos“, dėl kurio yra susitarusios Kinija ir Jungtinė Karalystė;

O. kadangi ES ir Europos Parlamentas visada tvirtai rėmė principą „viena šalis, dvi sistemos“ bei Honkongo aukšto lygio autonomijos išsaugojimą laikantis pagrindinio įstatymo ir tarptautinių įsipareigojimų, taip pat kadangi ES nepaprastai suinteresuota nenutrūkstamu Honkongo stabilumu ir klestėjimu vadovaujantis šiuo principu; kadangi dabartinėmis aplinkybėmis šie principai neišvengiamai ir negrįžtamai pažeidžiami ir nubraukiami;

P. kadangi Kinijos Liaudies Respublikos nacionalinio saugumo įstatymas Honkongui ir toliau kelia gilų susirūpinimą ES; kadangi šis klausimas jautrus, o jo pasekmės Honkongui ir jo žmonėms, ES ir užsienio piliečiams, ES ir tarptautinėms pilietinės visuomenės organizacijoms bei verslo pasitikėjimui Honkongu yra didžiulės; kadangi įsigaliojus nacionalinio saugumo įstatymui padaugės grėsmių ES piliečiams;

Q. kadangi, remiantis organizacijos „Human Rights Watch“ metine ataskaita, Kinija išgyvena tamsiausią laikotarpį žmogaus teisių srityje nuo žudynių Tiananmenio aikštėje;

R. kadangi Makao visuomeninio transliuotojo žurnalistams buvo įsakyta propaguoti „patriotizmą, pagarbą ir meilę“ Kinijai, o pradėjus taikyti naujas redakcines taisykles atsistatydino bent šeši žurnalistai: tai rodo, kad susirūpinimas dėl nacionalinio saugumo įstatymo neaplenkia ir kitų regionų; kadangi Makao pagrindiniu įstatymu, kuris galios iki 2049 m., taip pat saugoma spaudos laisvė;

S. kadangi šiuo metu vykstančioje JT žmogaus teisių taryboje buvo priimtas bendras pareiškimas, kurį Kanada pateikė 44 valstybių, įskaitant 23 ES valstybes nares, vardu, o iki šiol tai didžiausias signatarių skaičius;

1. kuo griežčiausiai smerkia priverstinį laikraščio „Apple Daily“ uždarymą, tolesnį jo turto įšaldymą ir jo žurnalistų suėmimus kaip dar vieną Kinijos Liaudies Respublikos žingsnį siekiant suardyti laisvą Honkongo visuomenę ir galutinai užkirsti kelią žiniasklaidos bei saviraiškos laisvei šiame regione;

2. nerimauja dėl greito žmogaus teisių padėties Honkonge blogėjimo ir, kalbant konkrečiau, dėl atvirų išpuolių prieš žodžio ir spaudos laisvę, Kinijos Liaudies Respublikai toliau griebiantis beprecedenčių pagrindinių teisių varžymo priemonių, dėl kurių žmogaus teisių padėtis tapo ekstremali, ir pabrėžia, kad ES turi nedelsdama imtis ryžtingų veiksmų;

3. pažymi, kad visapusiškai solidarizuojasi su visais Honkongo žurnalistais, kurie, nepaisydami nacionalinio saugumo įstatymo įsigaliojimo, toliau nenuilstamai gina žiniasklaidos laisvę ir nepriklausomą žurnalistiką bei nesiliauja informavę apie dramatišką įvykių Honkonge eigą; ragina visas Honkongo valdžios institucijas nutraukti bet kokį teisinį žurnalistų persekiojimą ir bet kokį prieš juos nukreiptą bauginimą bei dėti pastangas siekiant užtikrinti žurnalistų apsaugą ir saugumą nuo bet kokio smurto, spaudimo, diskriminacijos, neteisingų teismo procesų ir bet kokių mėginimų, kuriais būtų siekiama neleisti jiems atlikti savo darbo arba susilpninti jų gebėjimą tai daryti, laikantis tarptautinių normų, ypač Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 19 ir 21 straipsnių dėl teisės į saviraiškos laisvę ir teisės į taikių susirinkimų laisvę;

4. ragina Honkongo valdžios institucijas nedelsiant ir besąlygiškai išlaisvinti visus žurnalistus, taikius protestuotojus, aktyvistus ir politinius atstovus, kurie tiesiog naudojosi savo teise į saviraiškos laisvę ir kitomis žmogaus teisėmis ir buvo suimti pateikus nacionalinio saugumo įstatymu pagrįstus kaltinimus, bei panaikinti visus jiems pateiktus kaltinimus; ragina liautis vykdžius politiškai motyvuotą persekiojimą ir taikius kitas teisines procedūras taikių protestuotojų atžvilgiu, siekiant nutildyti kritikos balsus ir atgrasyti žmones nuo dalyvavimo viešojoje sferoje;

5. pakartoja, kad yra nepaprastai susirūpinęs dėl 2020 m. birželio 30 d. įsigaliojusio nacionalinio saugumo įstatymo, kuriuo pažeidžiami Kinijos Liaudies Respublikos įsipareigojimai ir prievolės pagal tarptautinę teisę, t. y. Kinijos ir Didžiosios Britanijos bendra deklaracija, ir visiškai nepaisoma miesto aukšto lygio autonomijos, teisinės valstybės principo ir pagrindinių teisių; pripažįsta, kad įstatymu ne kartą pasinaudota kaip pagrindu siekiant pašalinti ir įkalinti per rinkimus kandidatavusius asmenis ir politikus, už įrašus socialinėje žiniasklaidoje suimti studentus ir uždrausti tradicinius protesto šūkius; pabrėžia, kad nacionalinis saugumo įstatymas užkerta kelią Kinijai ir ES plėtoti pasitikėjimu grindžiamus santykius, kelia grėsmę būsimam bendradarbiavimui ir lemia tolesnę Pekino patikimumo eroziją tarptautinėje arenoje;

6. smerkia bet kokius bandymus remiantis Nacionalinio saugumo įstatymu užgniaužti demokratiją remiančius aktyvistus, įskaitant demokratiją skatinančių interneto svetainių blokavimą; pakartoja, kad saviraiškos ir informacijos laisvė yra pagrindinė teisė, įtvirtinta Honkongo vidaus ir tarptautinėje teisėje;

7. reiškia didelį susirūpinimą dėl Honkongo policijos pajėgų ir kalinių slapto įkalinimo, kankinimo ir netinkamo elgesio bei prievartinių prisipažinimų praktikos Honkongo kalėjimuose, įskaitant susirūpinimą dėl asmenų, kurie šiuo metu laukia teismo ir kurie ilgą laiką laikomi vienutėje;

8. smerkia atsirandančius teismų nepriklausomumo apribojimus ir vis didesnį teismų politizavimą; pabrėžia, kad reikia skubiai užkirsti kelią Honkongo nepriklausomų teisminių institucijų išardymui, kas yra numatyta kaip sekantis žingsnis, ir ragina EIVT kartu su Honkongo metine ataskaita parengti išsamią viešą ataskaitą dėl teisinės valstybės ir teismų nepriklausomumo;

9. reiškia susirūpinimą dėl neseniai priimtų Honkongo rinkimų įstatymo pakeitimų, kuriais nustatomas principas „tik patriotas“ ir įsteigiamas patikimumo tikrinimo komitetas visiems kandidatams į rinkimus tikrinti, o tai reiškia, kad visi likę prieštaraujantys balsai bus nutildyti, kas visiškai prieštarauja Honkongo pagrindiniame įstatyme įtvirtintiems įsipareigojimams siekti didesnio demokratinio atstovavimo;

10. primygtinai ragina Kinijos valdžios institucijas atšaukti Nacionalinio saugumo įstatymą, kuris pažeidžia Honkongo tarptautinį statusą, ir primygtinai ragina Honkongo valdžios institucijas visiškai atkurti pagarbą teisinei valstybei, žmogaus teisėms, demokratijos principams ir aukšto lygio autonomijai pagal principą „viena šalis – dvi sistemos“, kaip įtvirtinta Honkongo pagrindiniame įstatyme ir laikantis jo vidaus bei tarptautinių įsipareigojimų;

11. ragina Komisiją ir valstybes nares Nacionalinio saugumo įstatymo klausimą laikyti vienu iš svarbiausių visų ES ir Kinijos susitikimų darbotvarkės prioritetų, įskaitant diplomatines konsultacijas rengiantis šiems susitikimams; primena, jog svarbu, kad ES visuose politiniuose ir žmogaus teisių dialoguose su Kinijos valdžios institucijomis ir toliau keltų klausimą dėl žmogaus teisių pažeidinėjimo Kinijoje, ypač Sindziango ir Tibeto mažumų atveju, laikydamasi savo įsipareigojimo tvirtai, aiškiai ir vieningai reikšti savo požiūrį Kinijai; primena, kad Kinija pasirašė daug įvairių tarptautinių žmogaus teisių sutarčių ir konvencijų, todėl pabrėžia, kad svarbu tęsti dialogą su Kinija siekiant užtikrinti, kad Kinija vykdytų savo įsipareigojimą laikytis tarptautinės žmogaus teisių sistemos;

12. labai apgailestauja dėl to, kad balandžio mėn. ES Užsienio reikalų tarybos posėdyje nebuvo priimtos Tarybos išvados dėl Honkongo; tvirtai remia Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąji įgaliotinį, kad ji kuo greičiau pateiktų išvadų projektą, ir ragina valstybes nares išeiti iš aklavietės bei priimti naujas priemones, įskaitant tikslines sankcijas pagal ES visuotinį žmogaus teisių sankcijų režimą, įskaitant draudimo keliauti ir turto įšaldymo įgyvendinimą asmenims ir subjektams Honkonge ir Kinijoje už jų padarytus rimtus žmogaus teisių ir tarptautinės teisės pažeidimus Honkonge, įskaitant Carrie Lam, Teresa Yeuk-wah Cheng, Xia Baolong, Zhang Xiaoming, Luo Huining, Zheng Yanxiong, Chris Tang Ping-keung, Stephen Lo Wai-chung, ir John Lee Ka-chiu, taip pat KLR institucijoms, kurios atlieka labai svarbų vaidmenį priimant priemones ir prisideda prie veiksmų, kuriais kenkiama Honkongo plataus masto savarankiškumui ir laisvėms;

13. pakartoja savo poziciją dėl ES ir Kinijos visapusiško susitarimo dėl investicijų, išreikštą 2021 m. gegužės 21 d. rezoliucijoje, įskaitant neatidėliotiną poreikį prireikus priimti papildomas tikslines priemones pagal ES visuotinį sankcijų žmogaus teisių srityje režimą, kad būtų toliau sprendžiamas represijų Sindziange ir Honkonge klausimas ir būtų siekiama, kad Kinija nebetęstų pažeidinėjimų;

14. ragina EIVT ir Tarybą toliau vertinti ir daryti pažangą dėl 2020 m. liepos mėn. priimtų priemonių rinkinio ir nustatyti aiškų jų įgyvendinimo tvarkaraštį; ragina EIVT tęsti galimo Nacionalinio saugumo įstatymo (ypač jo 38 straipsnio) ekstrateritorinio poveikio vertinimą ir parengti konkrečius atsakomuosius veiksmus, kuriame nustatyta, kad įstatymas taikomas ir tiems, kurie nėra nuolatiniai Honkongo gyventojai; pritaria ES valstybių narių ir kitų tarptautinių partnerių sprendimui sustabdyti ekstradicijos sutarčių su Honkongu galiojimą; pakartoja savo reikalavimą 10 likusių valstybių narių sustabdyti ekstradicijos sutarčių su Kinija galiojimą;

15. primena ir pakartoja, kad smerkia ES įsikūrusių bankų bendrininkavimą įšaldant buvusiems demokratiją propaguojantiems teisės aktų leidėjams priklausantį turtą ir banko sąskaitas; ragina EIVT įvertinti ES įsisteigusių įmonių atitikties lygį, dalyvavimą ir bendradarbiavimą su Honkongo valdžios institucijomis užtikrinant Nacionalinio saugumo įstatymo vykdymą ir ragina valstybes nares užmegzti ryšius su ES veikiančiais bankais bei atšaldyti Honkongo demokratiją remiantiems aktyvistams priklausantį turtą;

16. ragina Komisiją įvertinti ilgalaikį komercinį poveikį Honkonge veikiančioms ES įmonėms atsižvelgiant į Honkongo Nacionalinio saugumo įstatymo įgyvendinimą, atsižvelgiant į kintančius teisinės valstybės principus ir laisvą informacijos bei kapitalo judėjimą mieste; ragina Komisiją ir EIVT toliau taikyti tinkamus eksporto kontrolės mechanizmus ir su jais dirbti siekiant neleisti Kinijai ir Honkongui naudoti technologijas, kurios yra naudojamos žmogaus teisėms pažeisti, ir apsvarstyti taisykles, kuriomis būtų užkertamas kelias Europos investicijoms į įmones, prisidedančias prie šiurkščių žmogaus teisių pažeidimų Kinijoje ir Honkonge, įskaitant galimybę sudaryti tokių subjektų sąrašą;

17. labai palankiai vertina Jungtinės Karalystės, Australijos ir Kanados veiksmus, kuriais siekiama atverti Honkongo piliečiams galimybę gyventi ir dirbti jų šalyse; pakartoja savo neatidėliotiną raginimą valstybėms narėms koordinuoti „gelbėjimo valčių“ sistemos, skirtos demokratiją remiantiems aktyvistams ir politiniams lyderiams Honkonge, įgyvendinimą blogėjant žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių padėčiai ir išduoti laikinuosius kelionės dokumentus žurnalistams Honkonge, kuriems gresia suėmimas pagal Nacionalinio saugumo įstatymą;

18. ragina visus ES ir Europos diplomatinius darbuotojus daryti viską, kad užtikrintų apsaugą ir paramą taikiems aktyvistams ir politiniams lyderiams Honkonge, be kita ko, dalyvauti teismo procesuose, prašyti leisti apsilankyti kalėjimuose ir nuosekliai bei ryžtingai kreiptis į vietos valdžios institucijas, visapusiškai laikantis ES žmogaus teisių gynėjų gairių ir kitų atitinkamų ES politikos priemonių, įskaitant naująjį ES veiksmų planą žmogaus teisių ir demokratijos srityje; tikisi, kad EIVT ir Taryba parengs konkrečias priemones, kuriomis būtų didinama parama Honkongo pilietinei visuomenei ir žiniasklaidai, pvz., išplės Europos demokratijos fondo taikymo sritį ir apims Pietryčių Azijoje vykdomus projektus, įskaitant aktyvų bendradarbiavimą su Honkongo diaspora;

19. ragina ES ir valstybes nares užtikrinti, kad nutildytiems Honkongo žmonėms būtų suteikta galimybė dar kartą pasisakyti, padedant archyvuoti, viešinti ir dokumentuoti žmogaus teisių pažeidimus, ir kovoti su KLR užtikrinant, kad Honkonge uždraustos knygos būtų plačiai prieinamos internete; remia tarptautinių televizijos kanalų, pvz., Deutsche Welle ir France 24, pastangas reguliariai informuoti apie įvykius Honkonge;

20. ragina Komisiją, Tarybą ir valstybes nares atmesti kvietimą vyriausybės atstovams ir diplomatams dalyvauti 2022 m. Pekino žiemos olimpinėse žaidynėse, nebent Kinijos vyriausybė įrodytų, kad žmogaus teisių padėtis Honkonge, Sindziango uigūrų regione, Tibete, Vidurio Mongolijoje ir kitur Kinijoje, pagerėjo;

21. primygtinai ragina Komisiją ir valstybes nares pagal programą „Erasmus“ padidinti akademinių ir mokymo galimybių, skirtų studentams ir jauniems absolventams iš Honkongo, skaičių; ragina EIVT ir Komisiją parengti ir koordinuoti priemones, skirtas Honkongo studentų ir mokslininkų akademinei laisvei Europos universitetuose apsaugoti nuo Kinijos valdžios institucijų spaudimo;

22. pakartoja savo raginimą ES ir visoms jos valstybėms narėms veikti vieningai ir ryžtingai siekiant JT Žmogaus teisių taryboje surengti specialią sesiją arba skubias diskusijas dėl Kinijos ir pradėti nepriklausomą JT tyrimą dėl Kinijos; atkreipia dėmesį į didėjančią tarptautinę paramą nepriklausomam tyrimui pradėti;

23. ragina ES ir jos valstybes nares skatinti JT generalinį sekretorių apsvarstyti visus jo turimus mechanizmus, siekiant užtikrinti nepriklausomą padėties Kinijoje stebėseną ir ataskaitų teikimą, įskaitant JT specialiojo pasiuntinio paskyrimą; ragina Tarybą ir Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį bendradarbiauti su tarptautine bendruomene, siekiant įsteigti tarptautinę ryšių grupę dėl Honkongo ir reguliariai įtraukti Honkongą į kitų tarptautinių organizacijų darbotvarkę;

24. ragina JT nares reguliariai rengti viešus renginius siekiant didinti informuotumą apie šiurkščius Kinijos vyriausybės žmogaus teisių pažeidimus, įskaitant nusikaltimus žmoniškumui, ir kitus tarptautinės teisės pažeidimus, įskaitant bent vieną JT Saugumo Tarybos susitikimą pagal „Arria“ formulę; palankiai vertintų tai, kad ES institucijos ir valstybės narės liepos 1 d. apsvarstytų kaip „Stand with Hong Kong Day“ („Solidarumo su Honkongu diena“), paminėjimą siekiant didinti Europos visuomenės informuotumą apie padėtį Honkonge kiekvienais metais; pakartoja savo raginimą ES ir valstybėms narėms apsvarstyti galimybę kreiptis į Tarptautinį Teisingumo Teismą remiantis tuo, kad Kinijos sprendimas taikyti nacionalinį saugumo įstatymą Honkonge ir jo taikymas pažeidžia Kinijos ir Jungtinės Karalystės bendrą deklaraciją ir Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą (ICCPR);

25. apgailestauja dėl Honkongo policijos sprendimo uždrausti kasmet birželio 4 d. Tiananmenio aikštėje vykdomą tylią protesto demonstraciją ir kasmetinę liepos 1 d. demonstraciją, tuo pat metu suteikiant specialų leidimą netaikyti COVID-19 apribojimų, leidžiant Honkongo pareigūnams švęsti Kinijos komunistų partijos šimtųjų metinių minėjimą;

26. ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį, siekiant sustabdyti laisvių nykimą Honkonge glaudžiai bendradarbiauti su panašių pažiūrų šalimis ir partneriais; palankiai vertina naujai užmegztą dvišalį ES ir JAV dialogą dėl Kinijos ir primygtinai reikalauja, kad vienas iš pagrindinių tikslų turėtų būti tvirtesnis žmogaus teisių temos koordinavimas, be kita ko, daugiausia dėmesio skiriant padėčiai Honkonge;

27. pažymi, kad Kinijos Liaudies Respublikos politika, pagal kurią nebesilaikoma principo „viena šalis – dvi sistemos“, labai nuvylė Taivano gyventojus, ir pabrėžia, kad yra pasiryžęs bendradarbiauti su tarptautiniais partneriais siekdamas padėti stiprinti demokratiją Taivane;

28. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininkės pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai, Kinijos Liaudies Respublikos vyriausybei ir parlamentui, taip pat Ypatingojo Administracinio Regiono Honkongo vyriausiajai vadovei ir asamblėjai.

 

 

 

[1] Priimti tekstai, P9_TA(2021)0027.

[2] Priimti tekstai, P9_TA(2020)0174.

[3] OL L 165, 2021 5 4, p. 2.

[4] OL L 224, 2018 6 27, p. 78.

[5] Priimti tekstai, P9_TA(2021)0255.

[6] OL L 433, 2019 12 23, p. 103.

[7] OL L 399, 2017 11 24, p. 92.

[8] OL L 369, 2018 10 11, p. 156.

Atnaujinta: 2021 m. liepos 7 d.Teisinė informacija - Privatumo politika