Procedūra : 2021/2786(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : RC-B9-0385/2021

Iesniegtie teksti :

RC-B9-0385/2021

Debates :

PV 08/07/2021 - 9.2
CRE 08/07/2021 - 9.2

Balsojumi :

PV 08/07/2021 - 11
PV 08/07/2021 - 19

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2021)0356

<Date>{07/07/2021}7.7.2021</Date>
<RepeatBlock-NoDocSe> <NoDocSe>B9-0385/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0388/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0389/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0390/2021</NoDocSe> }
 <NoDocSe>B9-0391/2021</NoDocSe></RepeatBlock-NoDocSe> } RC1
PDF 215kWORD 55k

<TitreType>KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS</TitreType>

<TitreRecueil>iesniegts saskaņā ar Reglamenta 144. panta 5. punktu un 132. panta 4. punktu</TitreRecueil>


<Replacing>nolūkā aizstāt šādus rezolūcijas priekšlikumus:</Replacing>

<TablingGroups>B9-0385/2021 (Verts/ALE)

B9-0388/2021 ("Renew")

B9-0389/2021 (S&D)

B9-0390/2021 (ECR)

B9-0391/2021 (PPE)</TablingGroups>


<Titre>par Honkongu, jo īpaši laikraksta “Apple Daily” lietu</Titre>

<DocRef>(2021/2786(RSP))</DocRef>


<RepeatBlock-By><Depute>Željana Zovko, Miriam Lexmann, Michael Gahler, Sandra Kalniete, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Isabel Wiseler-Lima, Paulo Rangel, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, David Lega, Vladimír Bilčík, Janina Ochojska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Magdalena Adamowicz, Tomáš Zdechovský, Deirdre Clune, Peter Pollák, Christian Sagartz, José Manuel Fernandes, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere, Luděk Niedermayer, Ioan-Rareş Bogdan</Depute>

<Commission>{PPE}PPE grupas vārdā</Commission>

<Depute>Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Evelyne Gebhardt</Depute>

<Commission>{S&D}S&D grupas vārdā</Commission>

<Depute>Engin Eroglu, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne</Depute>

<Commission>{Renew}grupas "Renew" vārdā</Commission>

<Depute>Reinhard Bütikofer, Hannah Neumann, Bronis Ropė, Sara Matthieu, Salima Yenbou</Depute>

<Commission>{Verts/ALE}Verts/ALE grupas vārdā</Commission>

<Depute>Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Bert-Jan Ruissen, Witold Jan Waszczykowski, Ladislav Ilčić, Veronika Vrecionová, Jadwiga Wiśniewska, Nicola Procaccini, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Elżbieta Rafalska, Elżbieta Kruk, Assita Kanko, Carlo Fidanza, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski, Hermann Tertsch, Adam Bielan, Charlie Weimers</Depute>

<Commission>{ECR}ECR grupas vārdā</Commission>

<Depute>Fabio Massimo Castaldo</Depute>

</RepeatBlock-By>

GROZĪJUMI

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Honkongu, jo īpaši laikraksta “Apple Daily” lietu

(2021/2786(RSP))

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā visas iepriekšējās rezolūcijas par Honkongu, jo īpaši 2021. gada 21. janvāra rezolūciju par demokrātiskās opozīcijas apspiešanu Honkongā[1], 2020. gada 19. jūnija rezolūciju par Honkongai piemērojamo ĶTR valsts drošības likumu un nepieciešamību ES aizstāvēt augstu Honkongas autonomijas līmeni[2], 2019. gada 18. jūlija rezolūciju par stāvokli Honkongā[3] un 2016. gada 24. novembra rezolūciju par Ķīnā ieslodzītā izdevēja Gui Minhai lietu[4],

 ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Ķīnu, jo īpaši 2021. gada 20. maija rezolūciju par Ķīnas piemērotajām atbildes sankcijām ES vienībām, EP deputātiem un valstu parlamentu deputātiem[5], 2018. gada 12. septembra rezolūciju par ES un Ķīnas attiecību stāvokli[6] un 2015. gada 16. decembra rezolūciju ES un Ķīnas attiecībām[7],

 ņemot vērā 2017. gada 13. decembra ieteikumu Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP) par Honkongu 20 gadus pēc tās nodošanas Ķīnai[8],

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta deputātu David McAllister un Reinhard Bütikofer 2020. gada 1. jūlija kopīgo paziņojumu par jauno Honkongas nacionālās drošības likumu,

 ņemot vērā Eiropas Parlamenta Priekšsēdētāju konferences 2020. gada 6. jūlija paziņojumu presei,

 ņemot vērā Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD) runaspersonas 2021. gada 23. jūnija paziņojumu par izdevuma “Apple Daily” darbības izbeigšanu Honkongā un 2021. gada 17. aprīļa paziņojumu par demokrātiju atbalstošu aktīvistu notiesāšanu Honkongā, PV/AP 2021. gada 9. jūnija paziņojumu par izmaiņām Honkongas vēlēšanu sistēmā, PV/AP 2021. gada 11. marta deklarāciju ES vārdā par Honkongas vēlēšanu sistēmu un 2021. gada 7. janvāra deklarāciju ES vārdā par 2020. gada jūlija demokrātiju atbalstošajās priekšvēlēšanās iesaistīto personu masveida aizturēšanu, un visus pārējos paziņojumus un deklarācijas par stāvokli Honkongā,

 ņemot vērā PV/AP 2019. gada 10. janvāra deklarāciju ES vārdā sakarā ar Pasaules preses brīvības dienu,

 ņemot vērā 2021. gada 12. martā pieņemto ES gada ziņojumu par politiskajām un ekonomiskajām norisēm 2020. gadā,

 ņemot vērā 13. ikgadējo strukturēto dialogu, kas notika Honkongā 2019. gada 28. novembrī,

 ņemot vērā Padomes 2020. gada 28. jūlija secinājumus par Honkongu,

 ņemot vērā 1966. gada 16. decembra Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām (ICCPR) un bažas, ko pauda ANO Cilvēktiesību komiteja savā 2020. gada 26. augusta jautājumu sarakstā par Honkongu,

 ņemot vērā ANO augstās cilvēktiesību komisāres Michelle Bachelet 2021. gada 24. jūnija paziņojumu, kurā pausts, ka jaunā Honkongas nacionālās drošības likuma dēļ žurnālisti ir spiesti īstenot “pašcenzūru”, lai neizdarītu “neskaidri formulētus pārkāpumus” un viņas 2021. gada 21. jūnija paziņojumu Cilvēktiesību padomes 47. sesijā,

 ņemot vērā ANO ekspertu 2020. gada 26. jūnijā izteikto aicinājumu pieņemt apņēmīgus pasākumus, lai Ķīnā aizsargātu pamatbrīvības,

 ņemot vērā to, ka Ķīnas Nacionālā Tautas kongresa pastāvīgā komiteja 2020. gada 30. jūnijā pieņēma valsts drošības likumu Honkongai,

 ņemot vērā G7 samita 2021. gada 13. jūnija paziņojumu un G7 2021. gada 12. marta paziņojumu par izmaiņām Honkongas vēlēšanu procedūrā,

 ņemot vērā Honkongas Īpašās Pārvaldes Apgabala (HĪPA) Pamatlikumu, kas pieņemts 1990. gada 4. aprīlī un stājās spēkā 1997. gada 1. jūlijā,

 ņemot vērā Apvienotās Karalistes valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības 1984. gada 19. decembra kopīgo deklarāciju par Honkongas jautājumu, kas pazīstama arī kā Ķīnas un Lielbritānijas kopīgā deklarācija,

 ņemot vērā Komisijas un Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos 2019. gada 12. marta kopīgo paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei “ES un Ķīna — stratēģiska perspektīva” (JOIN(2019)0005),

 ņemot vērā ES “vienas Ķīnas” politiku un principu “viena valsts, divas sistēmas”,

 ņemot vērā 1948. gada Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

 ņemot vērā Reglamenta 144. panta 5. punktu un 132. panta 4. punktu,

A. tā kā cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskas valsts principa veicināšanai un ievērošanai arī turpmāk vajadzētu būt ES un Ķīnas ilgtermiņa partnerības centrālajam aspektam saskaņā ar ES apņemšanos aizstāvēt šīs vērtības ārējās attiecībās un Ķīnas pausto interesi tās ievērot savā attīstībā un starptautiskajā sadarbībā;

B. tā kā 2021. gada 17. jūnijā 500 Honkongas bruņotās policijas darbinieki veica kratīšanu lielākā opozīciju atbalstošā laikraksta “Apple Daily” telpās, piespiežot žurnālistus atstāt ziņu nodaļu un pārmeklējot reportieru datorus, tālruņus un žurnālistikas darba materiālus, kas bija pirmais gadījums, kurā iestādes norāda, ka plašsaziņas līdzekļu raksti varētu pārkāpt Honkongas nacionālās drošības likumu (NDL); tā kā tika arestēti pieci laikraksta augstākā līmeņa vadītāji un redaktori, tostarp galvenais redaktors Ryan Law, ģenerāldirektors Cheung Kim-hung, izpilddirektors Royston Chow, izdevējdarbības vadītājs Chan Puiman un “Apple Daily Digital” direktors Cheung Chi-wai;

C. tā kā saskaņā ar Honkongas policijas runaspersonas sniegto informāciju laikraksta vadības darbinieki un redaktori tika arestēti par savu lomu vairāk nekā 30 rakstu publicēšanā, kuros ārvalstis aicinātas piemērot sankcijas sakarā ar NDL; tā kā Honkongas iestādes šādus aicinājumus uzskatīja par slepenu vienošanos ar ārvalstīm, kas apdraud nacionālo drošību;

D. tā kā 2021. gada 23. jūnijā policija arestēja arī “Apple Daily” izdevuma “China Beat” redakcijas ievadrakstu autoru Yeung Ching-kee (pazīstams arī kā Li Ping), arī viņam izvirzot apsūdzību par “sazvērestību ar nolūku iesaistīties slepenā sadarbībā ar ārvalstu spēkiem”, bet 27. jūnijā par to pašu nodarījumu tika arestēts bijušais “Apple Daily” vecākais redakcijas ievadrakstu autors Fung Wai-kwong (pazīstams arī kā Lo Fung);

E. tā kā pēc tam, kad Honkongas iestādes, atsaucoties uz NDL, iesaldēja visus “Apple Daily” aktīvus (apmēram 2 miljoni EUR), laikraksts 24. jūnijā pēc 26 gadu ilgušas darbības tika slēgts; tā kā vairāk nekā 800 “Apple Daily” darbinieku ir zaudējuši darbu un ir maz ticams, ka Honkongā viņus vēl kādreiz pieņems darbā;

F. tā kā “Apple Daily” dibinātājs Jimmy Lai pašlaik izcieš 20 mēnešu cietumsodu par iesaistīšanos 2019. gada protestu kustībā, un viņam saskaņā ar NDL ir izvirzītas papildu apsūdzības, par kurām var piespriest mūža ieslodzījumu; tā kā “Apple Daily” vienmēr ir paudis atklātu un kritisku nostāju par kontinentālās Ķīnas un Honkongas valdību un bija vienīgais ķīniešu valodā izdotais laikraksts Honkongā, kuru neietekmēja Ķīnas valdība;

G. tā kā saskaņā ar NDL vienai amatpersonai — Honkongas drošības sekretāram — bija atļauts bez oficiālas apsūdzības un taisnīga tiesas procesa, balstoties tikai uz apgalvojumiem par NDL pārkāpumiem, iesaldēt visus “Apple Daily” aktīvus; tā kā šādu procedūru var piemērot jebkuram biržā kotētam subjektam Honkongā vai jebkuram uzņēmumam, kas vienkārši veic uzņēmējdarbību Honkongā;

H. tā kā 2021. gada 30. jūnijā apritēja pirmā gadadiena kopš NDL stāšanās spēkā; tā kā iestādes paziņoja, ka likums vērsīsies tikai pret “ekstrēmu minoritāti”, kas varētu apdraudēt sabiedrisko drošību; tā kā tā vietā šā gada laikā minētais likums ir ticis piemērots, lai visos aspektos pilnībā apspiestu Honkongas brīvo sabiedrību, balstoties uz virkni neskaidri definētu apsūdzību, piemēram, “graujošas darbības” “secesionisms” un “slepena sadarbība ar ārvalstu spēkiem”, pilnībā pārveidojot Honkongas politisko un juridisko vidi un apslāpējot preses brīvību un tiesības brīvi paust viedokli; tā kā nacionālā drošība tika izmantota, lai attaisnotu cenzūru, vajāšanu, arestus un kriminālvajāšanu, kas sistemātiski vērsta pret prodemokrātiski noskaņotiem politiskajiem un ievēlētajiem pārstāvjiem, aktīvistiem, studentiem un žurnālistiem; tā kā tiek lēsts, ka saskaņā ar NDL ir arestēti 128 cilvēki, bet oficiāla apsūdzība ir izvirzīta 64 cilvēkiem, no kuriem 47 atrodas pirmstiesas apcietinājumā; tā kā NDL ir klajš principa “viena valsts, divas sistēmas” pārkāpums; tā kā preses brīvības vājināšanās kaitē arī Honkongas centieniem kļūt par starptautisku uzņēmējdarbības centru;

I. tā kā NDL kopš tā stāšanās spēkā ir ticis izmantots, lai iebiedētu žurnālistus un plašsaziņas līdzekļus, uzbruktu tiem un pat vajātu tos, un žurnālisti tā rezultātā jau ir sākuši pamest darbu; tā kā pašlaik vismaz 10 žurnālistiem un preses brīvības aizstāvjiem var tikt piespriests mūža ieslodzījums; tā kā laikraksta “Apple Daily” piespiedu slēgšana, kuras pamatā ir apsūdzības par to, ka laikraksta darbs rada draudus nacionālajai drošībai, nozīmē plašsaziņas līdzekļu brīvības un vārda brīvības galu Honkongā;

J. tā kā 27. jūnijā “Stand News” — cits neatkarīgs plašsaziņas līdzeklis — paziņoja, ka no savas tīmekļa vietnes dzēš visus viedokļrakstus, bet seši tā direktori atkāpās no amata; tā kā Honkongas Žurnālistu asociācija ir brīdinājusi par turpmākiem žurnālistu arestiem, un paziņojusi, ka iestādes ir sagatavojušas saskaņā ar NDL arestējamo personu sarakstu;

K. tā kā vismaz divi ārvalstu tiesneši ir atkāpušies no amata, kā galveno iemeslu norādot NDL; tā kā šā gada jūnijā Pekinas valdībai labvēlīgi likumdevēji pirmoreiz sekmīgi iejaucās Honkongas Augstākās apelācijas tiesas augsta ranga tiesneša iecelšanas procedūrā, kas varētu būt pirmais konkrētais solis tiesu iestāžu neatkarības graušanā;

L. tā kā Honkongas iestādes ir ieviesušas Nacionālā drošības likuma ziņotāju tālruņa dienestu; tā kā izglītības materiāli un mācību programmas pamatskolās un vidusskolās, tostarp starptautiskajās skolās, ko apmeklē imigrantu bērni, tagad tiek pārbaudītas, pamatojoties uz NDL principiem;

M. tā kā 10 ievērojami demokrātijas atbalstītāji, proti, Martin Lee, Albert Ho, Jimmy Lai, Margaret Ng, Cyd Ho, Lee Cheuk-yan, Leung Kwok-hung, Au Nok-hin, Leung Yiu-chung un Yeung Sum, 16. aprīlī Honkongā tika notiesāti divās atsevišķās lietās par viņu miermīlīgu iesaistīšanos protestos; tā kā viņiem piespriestais sods ir no 8 līdz 18 mēnešiem ilgs cietumsods un piecos gadījumos nosacīts cietumsods no 8 līdz 12 mēnešiem; tā kā šie jaunākie lēmumi pieņemti pēc Joshua Wong un Sze-Yiu Koo notiesāšanas 13. aprīlī; tā kā dažu personu ilglaicīgais ieslodzījums par nevardarbīgām darbībām, kas veiktas, īstenojot aizsargātas pilsoniskās tiesības, ir vēl viens apliecinājums tam, ka Honkongā turpinās demokrātiskās telpas samazināšanās un pamatbrīvību erozija;

N. tā kā NDL de jure un de facto nepārprotami ir pretrunā ar 1984. gada Ķīnas un Lielbritānijas kopīgo deklarāciju un Honkongas ĪPA 1990. gada Pamatlikumu, kas 50 gadus pēc suverenitātes nodošanas garantē izpildvaras, likumdošanas un tiesu varas autonomiju un neatkarību, kā arī tādas pamattiesības un brīvības kā vārda brīvība, pulcēšanās un biedrošanās brīvība un preses brīvība; tā kā NDL liedz Honkongai pildīt savas starptautiskās saistības cilvēktiesību jomā, tostarp ICCPR; tā kā gan kopīgajā deklarācijā, gan Pamatlikumā ir paredzēts princips “viena valsts, divas sistēmas”, par ko vienojušās Ķīna un Apvienotā Karaliste;

O. tā kā ES un Parlaments vienmēr ir stingri atbalstījuši principu “viena valsts, divas sistēmas” un Honkongas augstā autonomijas līmeņa saglabāšanu saskaņā ar Pamatlikumu un starptautiskajām saistībām un tā kā ES ir ļoti ieinteresēta pastāvīgā Honkongas stabilitātē un labklājībā saskaņā ar šo principu; tā kā pašreizējos apstākļos šie principi tiek nenovēršami un neatgriezeniski apdraudēti un atcelti;

P. tā kā ES joprojām ir ļoti nobažījusies par Ķīnas Tautas Republikas (ĶTR) NDL attiecībā uz Honkongu; tā kā šis ir sensitīvs jautājums ar tālejošām sekām Honkongai un tās iedzīvotājiem, ES un ārvalstu pilsoņiem, ES un starptautiskajām pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kā arī uzņēmēju uzticībai Honkongai; tā kā NDL stāšanās spēkā palielinātu risku ES pilsoņiem;

Q. tā kā organizācijas “Human Rights Watch” gada ziņojumā norādīts, ka Ķīnā ir iestājies tumšākais periods cilvēktiesību jomā kopš slaktiņa Tjaņaņmeņas laukumā;

R. tā kā Makao sabiedriskās raidorganizācijas žurnālistiem ir uzdots veicināt “patriotismu, cieņu un mīlestību” pret Ķīnu un pēc jauno redakcionālo noteikumu ieviešanas vismaz seši žurnālisti ir aizgājuši no darba, kas liecina, ka bažas par NDL ietekmē arī citus reģionus; tā kā arī Makao Pamatlikums aizsargā preses brīvību un tas ir spēkā līdz 2049. gadam;

S. tā kā pašlaik notiekošajā ANO Cilvēktiesību padomes sesijā tika pieņemts kopīgs paziņojums, ko 44 valstu — kas ir līdz šim lielākais parakstītāju skaits — vārdā, tostarp 23 ES dalībvalstu vārdā, sniedza Kanāda,

1. pauž visstingrāko nosodījumu par laikraksta “Apple Daily” piespiedu slēgšanu, tā aktīvu pastāvīgo iesaldēšanu un tā žurnālistu apcietināšanu, kas ir vēl viens ĶTR solis ceļā uz brīvas sabiedrības noārdīšanu un mediju brīvības un vārda brīvības galīgu izbeigšanu Honkongā;

2. pauž satraukumu par cilvēktiesību situācijas straujo pasliktināšanos Honkongā un, konkrētāk, par atklātajiem uzbrukumiem vārda brīvībai un preses brīvībai, ĶTR turpinot īstenot vēl nepieredzētu pamatbrīvību apspiešanu, kas ir kļuvusi par cilvēktiesību ārkārtas situāciju, un uzsver, ka ES ir steidzami un apņēmīgi jārīkojas;

3. pauž stingru solidaritāti ar visiem Honkongas žurnālistiem, kas, neraugoties uz NDL stāšanos spēkā, turpinājuši stingri aizstāvēt mediju brīvību un neatkarīgu žurnālistiku un ziņot par dramatisko notikumu attīstību Honkongā; aicina Honkongas iestādes izbeigt visu tiesisko vajāšanu un visu iebiedēšanu, kas vērsta pret žurnālistiem, un censties gādāt par žurnālistu aizsardzību un drošību pret visu veidu vardarbību, spiedienu, diskrimināciju, netaisnīgu tiesvedību un visiem mēģinājumiem neļaut viņiem pildīt savu uzdevumu vai vājināt viņu spējas to darīt saskaņā ar starptautiskajām normām, īpaši ICCPR 19. un 21. pantu par tiesībām uz vārda brīvību un tiesībām uz miermīlīgu pulcēšanos;

4. mudina Honkongas iestādes nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot visus žurnālistus, kā arī visus miermīlīgos protestētājus, aktīvistus un politiskos pārstāvjus, kas vienkārši ir izmantojuši savas tiesības uz vārda brīvību un citas cilvēktiesības un kas ir arestēti, pamatojoties uz apsūdzībām saskaņā ar NDL, un atsaukt visas apsūdzības pret viņiem; aicina izbeigt politiski motivētas pret miermīlīgiem protestētājiem vērstas kriminālvajāšanas un citas tiesiskās procedūras, kuru mērķis ir apklusināt kritiskus viedokļus un atturēt cilvēkus no līdzdalības publiskajā sfērā;

5. vēlreiz pauž nopietnas bažas par NDL stāšanos spēkā 2020. gada 30. jūnijā, kas ir pretrunā ĶTR saistībām un pienākumiem saskaņā ar starptautiskajām tiesībām, proti, Ķīnas un Lielbritānijas kopīgo deklarāciju, un ir uzskatāma par visaptverošu uzbrukumu pilsētas augstajam autonomijas līmenim, tiesiskumam un pamatbrīvībām; atzīst, ka NDL vairākkārt ir izmantots kā pamats, lai diskvalificētu un ieslodzītu vēlēšanu kandidātus un politiķus, aizturētu studentus par ierakstiem sociālajos medijos un aizliegtu tipiskus protesta saukļus; uzsver, ka NDL liedz veidot uzticības pilnas attiecības starp Ķīnu un ES, apdraud turpmāko sadarbību un vēl vairāk vājina Pekinas uzticamību starptautiskajā arēnā;

6. nosoda jebkādus mēģinājumus apklusināt prodemokrātiskos aktīvistus, cita starpā — prodemokrātisku vietņu bloķēšanu uz NDL pamata; atkārto, ka vārda un informācijas brīvība ir pamattiesības, kas paredzētas Honkongas tiesību aktos un starptautiskajās tiesībās;

7. pauž nopietnas bažas par ziņām par slepeno apcietināšanu, spīdzināšanu, sliktu izturēšanos un piespiešanu atzīties, ko veic Honkongas policijas spēki un Honkongas cietumos, tostarp bažas par personām, kuras pašlaik gaida tiesu un kuras ilgu laiku tiek turētas vieninieku kamerās;

8. nosoda jaunos tiesu iestāžu neatkarības ierobežojumus un aizvien pieaugošo tiesu politizāciju; uzsver, ka steidzamam nākamajam solim jābūt Honkongas neatkarīgās tiesu varas likvidēšanas novēršanai, un aicina EĀDD papildus gada ziņojumam par Honkongu sagatavot detalizētu publisku ziņojumu par tiesiskumu un tiesu varas neatkarību;

9. pauž bažas par nesen pieņemtajām izmaiņām Honkongas vēlēšanu likumā, ar ko tiek ieviests princips “tikai patrioti” un izveidota pārbaudes komiteja visu vēlēšanu kandidātu pārbaudei, kas izskaudīs visus atlikušos citāda viedokļa paudējus un ir pilnīgā pretrunā Honkongas Pamatlikumā paredzētajām saistībām nodrošināt lielāku demokrātisko pārstāvību;

10. mudina Ķīnas iestādes atcelt NDL, kas kaitē Honkongas starptautiskajam statusam, un mudina Honkongas iestādes pilnībā atjaunot tiesiskuma, cilvēktiesību, demokrātijas principu un augstās autonomijas pakāpes ievērošanu saskaņā ar principu “viena valsts, divas sistēmas”, kas paredzēts Honkongas Pamatlikumā un saskaņā ar tās iekšējām un starptautiskajām saistībām;

11. aicina Komisiju un dalībvalstis uzskatīt NDL par vienu no galvenajām prioritātēm visu ES un Ķīnas sanāksmju darba kārtībā, arī diplomātiskajās apspriedēs, kas notiek, gatavojoties šīm sanāksmēm; atgādina, ka ir svarīgi, lai ES arī turpmāk visos politiskajos un cilvēktiesību dialogos ar Ķīnas iestādēm vērstu uzmanību uz jautājumu par cilvēktiesību pārkāpumiem Ķīnā, jo īpaši Siņdzjanas un Tibetas minoritāšu lietu, saskaņā ar ES apņemšanos paust stingru, skaidru un vienotu nostāju attiecībā uz Ķīnu; atgādina, ka Ķīna ir parakstījusi daudzus starptautiskos cilvēktiesību līgumus un konvencijas, un tādēļ uzsver, ka ir svarīgi turpināt dialogu ar Ķīnu, lai nodrošinātu, ka tā pilda saistības ievērot starptautisko cilvēktiesību sistēmu;

12. pauž dziļu nožēlu par to, ka ES Ārlietu padomes aprīļa sanāksmē netika pieņemti Padomes secinājumi par Honkongu; stingri atbalsta PV/AP pēc iespējas drīzā secinājumu projekta iesniegšanā un mudina dalībvalstis rast izeju no strupceļa un pieņemt jaunus pasākumus, tostarp mērķorientētas sankcijas saskaņā ar ES globālo cilvēktiesību sankciju režīmu, cita starpā īstenot ceļošanas aizliegumus un aktīvu iesaldēšanu pret personām un vienībām Honkongā un Ķīnā par nopietniem cilvēktiesību un starptautisko tiesību pārkāpumiem Honkongā, tostarp Carrie Lam, Teresa Yeuk-wah Cheng, Xia Baolong, Zhang Xiaoming, Luo Huining, Zheng Yanxiong, Chris Tang Ping-keung, Stephen Lo Wai-chung un John Lee Ka-chiu, kā arī ĶTR iestādēm, kam ir izšķirīga loma pasākumu pieņemšanā un kas līdzdarbojas Honkongas augstā autonomijas līmeņa pazemināšanā un brīvību vājināšanā;

13. vēlreiz pauž savu nostāju par visaptverošo investīciju nolīgumu starp ES un Ķīnu, kas pausta 2021. gada 21. maija rezolūcijā, cita starpā par steidzamo nepieciešamību vajadzības gadījumā pieņemt papildu mērķorientētus pasākumus saskaņā ar ES globālo cilvēktiesību sankciju režīmu, lai turpinātu vērsties pret represijām Siņdzjanā un Honkongā un lai panāktu, ka Ķīna izbeidz visus pārkāpumus;

14. aicina EĀDD un Padomi arī turpmāk novērtēt un panākt progresu attiecībā uz 2020. gada jūlijā pieņemto pasākumu paketi un noteikt skaidru grafiku to īstenošanai; aicina EĀDD arī turpmāk novērtēt un sagatavot konkrētas atbildes uz iespējamo eksteritoriālo ietekmi, kāda varētu būt NDL, īpaši tā 38. pantam, kur noteikts, ka likums ir piemērojams arī tiem, kas nav Honkongas pastāvīgie iedzīvotāji; atzinīgi vērtē ES dalībvalstu un citu starptautisko partneru lēmumu apturēt izdošanas līgumus ar Honkongu; vēlreiz prasa apturēt 10 atlikušos dalībvalstu izdošanas līgumus ar Ķīnu;

15. atgādina un vēlreiz pauž nosodījumu par ES banku līdzdalību bijušo prodemokrātisko likumdevēju aktīvu un bankas kontu iesaldēšanā; aicina EĀDD izvērtēt ES uzņēmumu atbilstību, iesaistīšanos un sadarbību ar Honkongas iestādēm NDL izpildes panākšanā un aicina dalībvalstis vērsties pie ES bankām, lai tiktu atbrīvoti aktīvi, kas pieder Honkongas prodemokrātiskajiem aktīvistiem;

16. aicina Komisiju novērtēt ilgtermiņa komerciālo ietekmi uz ES uzņēmumiem, kas darbojas Honkongā, Honkongas NDL īstenošanas kontekstā, atsaucoties uz tiesiskuma un brīvas informācijas un kapitāla plūsmas izmaiņām pilsētā; aicina Komisiju un EĀDD arī turpmāk piemērot un izstrādāt pienācīgus eksporta kontroles mehānismus, lai Ķīnai un Honkongai liegtu piekļuvi tehnoloģijām, kas tiek izmantotas cilvēktiesību pārkāpšanai, kā arī apsvērt iespēju pieņemt noteikumus, kuri nepieļautu Eiropas investīcijas uzņēmumos, kas ir iesaistīti smagos cilvēktiesību pārkāpumos Ķīnā un Honkongā, tostarp iespēju izveidot vienību sarakstu;

17. ļoti atzinīgi vērtē soļus, ko spērusi Apvienotā Karaliste, Austrālija un Kanāda, lai atvērtu shēmas, kas piedāvā Honkongas iedzīvotājiem iespēju dzīvot un strādāt attiecīgajās valstīs; vēlreiz aicina dalībvalstis steidzami koordinēt to, kā Honkongas prodemokrātisko aktīvistu un politisko līderu labā pēc cilvēktiesību un pamatbrīvību smagās pasliktināšanās tiek īstenota “glābšanas laivu sistēma”, kā arī izsniegt pagaidu ceļošanas dokumentus Honkongas žurnālistiem, kuriem draud apcietināšana saskaņā ar NDL;

18. mudina visu ES un Eiropas diplomātisko personālu darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu aizsardzību un atbalstu miermīlīgiem aktīvistiem un politiskajiem līderiem Honkongā, tostarp — apmeklējot tiesas procesus, pieprasot ieslodzījuma vietu apmeklējumus un konsekventi un apņēmīgi vēršoties pie vietējām iestādēm, pilnībā piemērojot ES pamatnostādnes par cilvēktiesību aizstāvjiem un citas attiecīgās ES rīcībpolitikas, tostarp jauno ES Rīcības plānu cilvēktiesību un demokrātijas jomā; sagaida, ka EĀDD un Padome izstrādās konkrētus pasākumus, kas palielinātu atbalstu Honkongas pilsoniskajai sabiedrībai un medijiem, piemēram, paplašinot Eiropas Demokrātijas fonda darbības jomu, iekļaujot tajā projektus Dienvidaustrumāzijā, kā arī veidojot aktīvu sadarbību ar honkongiešu diasporu;

19. aicina ES un dalībvalstis nodrošināt, ka apklusinātajiem Honkongas iedzīvotājiem tiek dota iespēja atkal paust savu viedokli, palīdzot arhivēt, publiskot un dokumentēt cilvēktiesību pārkāpumus, un vērsties pret ĶTR, padarot plaši pieejamas tiešsaistē Honkongā aizliegtas grāmatas; pauž atbalstu starptautisko televīzijas kanālu, piemēram, Deutsche Welle un France 24, centieniem regulāri ziņot par notikumiem Honkongā;

20. aicina Komisiju, Padomi un dalībvalstis noraidīt uzaicinājumus valdību pārstāvjiem un diplomātiem apmeklēt 2022. gada ziemas olimpiskās spēles Pekinā, ja vien Ķīnas valdība neapliecinās pārbaudāmu cilvēktiesību situācijas uzlabošanos Honkongā, Siņdzjanas uiguru reģionā, Tibetā, Iekšējā Mongolijā un citviet Ķīnā;

21. mudina Komisiju un dalībvalstis palielināt akadēmisko un mācību iespēju skaitu “Erasmus” programmā studentiem un jauniem absolventiem no Honkongas; aicina EĀDD un Komisiju izstrādāt un koordinēt pasākumus, kas Honkongas studentu un zinātnieku akadēmisko brīvību Eiropas universitātēs aizsargātu pret Ķīnas iestāžu spiedienu;

22. vēlreiz aicina ES un visas dalībvalstis vienoti un apņēmīgi rīkoties, lai panāktu, ka ANO Cilvēktiesību padomē tiek rīkota īpaša sesija vai steidzamas debates par Ķīnu un tiktu sākta neatkarīga ANO izmeklēšana par Ķīnu; uzsver pieaugošo starptautisko atbalstu neatkarīgas izmeklēšanas sākšanai;

23. aicina ES un tās dalībvalstis mudināt ANO ģenerālsekretāru apsvērt visus viņa rīcībā esošos mehānismus, ar ko nodrošināt neatkarīgu uzraudzību un ziņošanu par situāciju Ķīnā, tostarp iespēju iecelt ANO īpašo sūtni; aicina Padomi un PV/AP sadarboties ar starptautisko sabiedrību, lai izveidotu starptautisku kontaktgrupu Honkongas jautājumos, un Honkongas jautājumu regulāri iekļaut citu starptautisko organizāciju darba kārtībā;

24. mudina ANO dalībvalstis regulāri rīkot publiskus pasākumus, ar ko palielināt informētību par Ķīnas valdības izdarītajiem smagajiem cilvēktiesību pārkāpumiem, tostarp noziegumiem pret cilvēci, un citiem starptautisko tiesību pārkāpumiem, cita starpā — rīkot vismaz vienu ANO Drošības padomes sanāksmi Arria iedibinātajā formātā; atzinīgi vērtētu to, ka ES iestādes un dalībvalstis izskatītu iespēju 1. jūliju atzīmēt kā “dienu solidaritātei ar Honkongu”, lai ik gadu palielinātu Eiropas sabiedrības informētību par situāciju Honkongā; vēlreiz prasa ES un dalībvalstīm apsvērt iespēju vērsties Starptautiskajā Tiesā, norādot, ka Ķīnas lēmums uzspiest Honkongai NDL un tā piemērošana ir Ķīnas un Lielbritānijas kopīgās deklarācijas un ICCPR pārkāpums;

25. pauž nožēlu par Honkongas policijas lēmumu aizliegt ikgadējo 4. jūnija Tjaņaņmeņas laukuma slaktiņa piemiņas pasākumu un ikgadējo 1. jūlija gājienu, kā arī to, ka tajā pašā laikā tā piešķīra īpašu atļauju neievērot Covid-19 dēļ pieņemtos ierobežojumus, lai Honkongas amatpersonas varētu svinēt Ķīnas Komunistiskās partijas simtgadi;

26. aicina PV/AP cieši sadarboties ar līdzīgi domājošām valstīm un partneriem, lai apturētu Honkongas brīvību eroziju; atzinīgi vērtē nesen izveidoto divpusējo ES un ASV dialogu par Ķīnu un uzstāj, ka svarīgam mērķim vajadzētu būt ciešākai koordinācijai cilvēktiesību jomā, cita starpā koncentrējoties uz situāciju Honkongā;

27. konstatē, ka ĶTR rīcībpolitika, kam raksturīga atteikšanās no pieejas “viena valsts, divas sistēmas”, ir lielā mērā atsvešinājusi Taivānas iedzīvotājus, un uzsver savu gatavību sadarboties ar starptautiskajiem partneriem, lai palīdzētu Taivānā sargāt demokrātiju;

28. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētājas vietniekam / Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos, Ķīnas Tautas Republikas valdībai un parlamentam un Honkongas Īpašās Pārvaldes Apgabala galvenajai vadītājai un asamblejai.

[1] Pieņemtie teksti, P9_TA(2021)0027.

[2] Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0174.

[3] OV C 165, 4.5.2021., 2. lpp.

[4] OV C 224, 27.6.2018., 78. lpp.

[5] Pieņemtie teksti, P9_TA(2021)0255.

[6] OV C 433, 23.12.2019., 103. lpp.

[7] OV C 399, 24.11.2017., 92. lpp.

[8] OV C 369, 11.10.2018., 156. lpp.

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 8. jūlijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika