Gezamenlijke ontwerpresolutie - RC-B9-0385/2021Gezamenlijke ontwerpresolutie
RC-B9-0385/2021

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE over Hongkong, in het bijzonder het geval van Apple Daily

7.7.2021 - (2021/2786(RSP))

ingediend overeenkomstig artikel 144, lid 5, en artikel 132, lid 4, van het Reglement
ter vervanging van de volgende ontwerpresoluties:
B9-0385/2021 (Verts/ALE)
B9-0388/2021 (Renew)
B9-0389/2021 (S&D)
B9-0390/2021 (ECR)
B9-0391/2021 (PPE)

Željana Zovko, Miriam Lexmann, Michael Gahler, Sandra Kalniete, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Isabel Wiseler-Lima, Paulo Rangel, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, David Lega, Vladimír Bilčík, Janina Ochojska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Magdalena Adamowicz, Tomáš Zdechovský, Deirdre Clune, Peter Pollák, Christian Sagartz, José Manuel Fernandes, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere, Luděk Niedermayer, Ioan-Rareş Bogdan
namens de PPE-Fractie
Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Evelyne Gebhardt
namens de S&D-Fractie
Engin Eroglu, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne
namens de Renew-Fractie
Reinhard Bütikofer, Hannah Neumann, Bronis Ropė, Sara Matthieu, Salima Yenbou
namens de Verts/ALE-Fractie
Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Bert-Jan Ruissen, Witold Jan Waszczykowski, Ladislav Ilčić, Veronika Vrecionová, Jadwiga Wiśniewska, Nicola Procaccini, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Elżbieta Rafalska, Elżbieta Kruk, Assita Kanko, Carlo Fidanza, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski, Hermann Tertsch, Adam Bielan, Charlie Weimers
namens de ECR-Fractie
Fabio Massimo Castaldo


Procedure : 2021/2786(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
RC-B9-0385/2021
Ingediende teksten :
RC-B9-0385/2021
Aangenomen teksten :

Resolutie van het Europees Parlement over Hongkong, in het bijzonder het geval van Apple Daily

(2021/2786(RSP))

Het Europees Parlement,

 gezien al zijn eerdere resoluties over Hongkong, met name die van 21 januari 2021 over het harde optreden tegen de democratische oppositie in Hongkong[1], van 19 juni 2020 over de wet inzake de nationale veiligheid die de Volksrepubliek China heeft uitgevaardigd voor Hongkong en het feit dat de EU de hoge mate van autonomie van Hongkong moet verdedigen[2], van 18 juli 2019 over de situatie in Hongkong[3] en van 24 november 2016 over de in China gevangengezette uitgever Gui Minhai[4],

 gezien zijn eerdere resoluties over China, met name die van 20 mei 2021 over de Chinese sancties als vergelding tegen EU-instanties, EP-leden en leden van nationale parlementen[5], van 12 september 2018 over de stand van zaken van de betrekkingen tussen de EU en China[6] en van 16 december 2015 over de betrekkingen EU-China[7],

 gezien zijn aanbeveling van 13 december 2017 aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (VV/HV) over Hongkong, 20 jaar na de machtsoverdracht[8],

 gezien de gezamenlijke verklaring van de EP-leden David McAllister en Reinhard Bütikofer van 1 juli 2020 over de nieuwe wet inzake de nationale veiligheid in Hongkong,

 gezien de persverklaring van de Conferentie van voorzitters van het Europees Parlement van 6 juli 2020,

 gezien de verklaringen van de woordvoerder van de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) van 23 juni 2021 over de stopzetting van de activiteiten van Apple Daily in Hongkong en van 17 april 2021 over de veroordeling van prodemocratische activisten in Hongkong, de verklaring van de VV/HV van 9 juni 2021 over de veranderingen in het kiesstelsel van Hongkong, de verklaring van de VV/HV namens de EU van 11 maart 2021 over het kiesstelsel van Hongkong en van 7 januari 2021 over de massa-arrestatie van betrokkenen bij de prodemocratische voorverkiezingen van juli 2020 in Hongkong, en alle andere verklaringen over de situatie in Hongkong,

 gezien de verklaring van de VV/HV namens de EU van 2 mei 2021 naar aanleiding van de Werelddag van de Persvrijheid,

 gezien het jaarverslag van de EU van 12 maart 2021 over de politieke en economische ontwikkelingen in 2020,

 gezien de 13e jaarlijkse gestructureerde dialoog die op 28 november 2019 plaatsvond in Hongkong,

 gezien de conclusies van de Raad van 28 juli 2020 over Hongkong,

 gezien het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (ICCPR) van 16 december 1966 en de zorgen die het VN-Mensenrechtencomité aan de orde heeft gesteld in zijn lijst van kwesties in verband met Hongkong van 26 augustus 2020,

 gezien de verklaring van de Hoge Commissaris van de VN voor de mensenrechten Michelle Bachelet van 24 juni 2021, waarin zij stelde dat de nieuwe wet inzake de nationale veiligheid in Hongkong ertoe leidt dat journalisten zichzelf censureren om te voorkomen dat ze voor vaag geformuleerde strafbare feiten worden aangeklaagd, en haar verklaring van 21 juni 2021 tijdens de 47e zitting van de Mensenrechtenraad,

 gezien de oproep van VN-deskundigen van 26 juni 2020 tot doortastende maatregelen om de fundamentele vrijheden in China te beschermen,

 gezien de goedkeuring van de wet inzake de nationale veiligheid in Hongkong door het permanente comité van het Chinese Nationale Volkscongres op 30 juni 2020,

 gezien het communiqué van de top van de G7 van 13 juni 2021 en de verklaring van de G7 van 12 maart 2021 over electorale wijzigingen in Hongkong,

 gezien de basiswet van de Speciale Administratieve Regio (SAR) Hongkong, die op 4 april 1990 werd aangenomen en op 1 juli 1997 in werking is getreden,

 gezien de gezamenlijke verklaring van de regering van het Verenigd Koninkrijk en de regering van de Volksrepubliek China van 19 december 1984 over de kwestie Hongkong, de zogeheten Chinees-Britse Gezamenlijke Verklaring,

 gezien de gezamenlijke mededeling van de Commissie en de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid aan het Europees Parlement en de Raad van 12 maart 2019 getiteld “EU en China – een strategische visie” (JOIN(2019)0005),

 gezien het “één China”-beleid van de EU en het beginsel “één land, twee systemen”,

 gezien de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 1948,

 gezien artikel 144, lid 5, en artikel 132, lid 4, van zijn Reglement,

A. overwegende dat de bevordering en de eerbiediging van de mensenrechten, democratie en de rechtsstaat de kern moeten blijven uitmaken van de langlopende relatie tussen de EU en China, in overeenstemming met de inspanningen van de EU om deze waarden in haar extern optreden uit te dragen en de interesse die China heeft geuit om zich in zijn eigen ontwikkeling en internationale samenwerking aan deze waarden te houden;

B. overwegende dat 500 gewapende Hongkongse politieagenten op 17 juni 2021 de kantoren van de grootste oppositiegezinde krant Apple Daily zijn binnengevallen, journalisten hebben gedwongen de redactieruimte te verlaten en de computers, telefoons en het journalistieke materiaal van de verslaggevers hebben uitgepluisd, en dat dit het eerste geval is waarbij de autoriteiten artikelen in de media hebben aangemerkt als mogelijke schending van de wet inzake de nationale veiligheid van Hongkong; overwegende dat vijf van de leidinggevenden en redacteuren van de krant zijn gearresteerd, te weten hoofdredacteur Ryan Law, algemeen directeur Cheung Kim-hung, operationeel directeur Royston Chow, adjunct-uitgever Chan Puiman en de directeur van Apple Daily Digital, Cheung Chi-wai;

C. overwegende dat de leidinggevenden en redacteuren van de krant volgens een woordvoerder van de politie van Hongkong werden gearresteerd vanwege hun betrokkenheid bij de publicatie van meer dan dertig artikelen waarin andere landen werden opgeroepen sancties op te leggen in verband met de wet inzake de nationale veiligheid; overwegende dat dergelijke oproepen door de Hongkongse autoriteiten werden gezien als samenzwering met het buitenland die de nationale veiligheid in gevaar brengt;

D. overwegende dat de politie op 23 juni 2021 ook China Beat-columnist van Apple Daily Yeung Ching-kee (alias Li Ping) heeft gearresteerd op beschuldiging van samenzwering met buitenlandse krachten, en dat voormalig hoofdcommentator van Apple Daily Fung Wai-kwong (alias Lo Fung) op 27 juni 2021 voor hetzelfde strafbare feit werd gearresteerd;

E. overwegende dat de Hongkongse autoriteiten uit hoofde van de wet inzake de nationale veiligheid alle tegoeden van Apple Daily hebben bevroren (rond de 2 miljoen EUR), waarna de krant er op 24 juni 2021 na 26 jaar definitief mee is moeten stoppen; overwegende dat meer dan 800 personeelsleden van Apple Daily hun baan zijn verloren en waarschijnlijk geen nieuwe baan meer zullen vinden in Hongkong;

F. overwegende dat de oprichter van Apple Daily, Jimmy Lai, een gevangenisstraf van twintig maanden uitzit vanwege zijn betrokkenheid bij de protestbeweging van 2019 en dat er op grond van de wet inzake de nationale veiligheid nog andere aanklachten tegen hem lopen, waarvoor hij een levenslange gevangenisstraf kan krijgen; overwegende dat Apple Daily zich altijd open en kritisch heeft uitgelaten over het vasteland en de leiders van Hongkong en dat het de enige Chineestalige krant in Hongkong was die niet onder de controle van de Chinese regering stond;

G. overwegende dat één enkele ambtenaar, namelijk de Hongkongse secretaris voor Veiligheid, op grond van de wet inzake de nationale veiligheid alle tegoeden van Apple Daily kon bevriezen, zonder formele aanklacht of eerlijk proces, louter op basis van beschuldigingen dat de wet werd geschonden; overwegende dat een dergelijke procedure kan worden toegepast op elke beursgenoteerde onderneming of elk bedrijf dat gewoon zakendoet in Hongkong;

H. overwegende dat 30 juni 2021 de eerste verjaardag van de inwerkingtreding van de wet inzake de nationale veiligheid was; overwegende dat de autoriteiten hadden aangekondigd dat de wet alleen gericht zou zijn op een “extreme minderheid” die de openbare veiligheid in gevaar brengt; overwegende dat de wet in de loop van een jaar echter is gebruikt om de vrije samenleving van Hongkong op bijna alle gebieden volledig te ontmantelen, op basis van een reeks vaag omschreven aanklachten zoals “opruiing”, “secessie” en “samenzwering met buitenlandse krachten”, waardoor het politieke en juridische landschap van Hongkong volledig werd veranderd en de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting aan banden zijn gelegd; overwegende dat de nationale veiligheid werd gebruikt als rechtvaardiging voor censuur, intimidatie, arrestaties en vervolgingen die stelselmatig gericht waren tegen politieke en verkozen vertegenwoordigers, activisten, studenten en journalisten in het prodemocratische kamp; overwegende dat naar schatting 128 personen zijn gearresteerd op grond van de wet inzake de nationale veiligheid en dat 64 personen formeel in beschuldiging zijn gesteld, van wie er 47 in voorlopige hechtenis zitten; overwegende dat de wet inzake de nationale veiligheid in strijd is met het beginsel “één land, twee systemen”; overwegende dat de uitholling van de persvrijheid ook indruist tegen de ambitie van Hongkong om een internationaal zakencentrum te worden;

I. overwegende dat de wet inzake de nationale veiligheid sinds de inwerkingtreding ervan wordt gebruikt om journalisten en de media te intimideren, aan te vallen en zelfs te pesten, hetgeen al heeft geleid tot een aantal ontslagnemingen; overwegende dat ten minste tien journalisten en verdedigers van de persvrijheid momenteel een levenslange gevangenisstraf boven het hoofd hangt; overwegende dat de gedwongen sluiting van Apple Daily op basis van beschuldigingen dat zijn activiteiten een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid, neerkomt op het definitieve einde van de mediavrijheid en de vrijheid van meningsuiting in Hongkong;

J. overwegende dat een ander onafhankelijk mediakanaal, Stand News, op 27 juni 2021 heeft aangekondigd dat alle opiniestukken van zijn website worden verwijderd en dat zes directeuren ontslag hebben genomen; overwegende dat de vereniging van journalisten van Hongkong heeft gewaarschuwd voor verdere arrestaties van journalisten en heeft gemeld dat de autoriteiten een lijst hebben opgesteld van personen die op grond van de wet inzake de nationale veiligheid moeten worden gearresteerd;

K. overwegende dat ten minste twee buitenlandse rechters ontslag hebben genomen en dat zij de wet inzake de nationale veiligheid als belangrijkste reden hebben aangevoerd; overwegende dat pro-Pekingse wetgevers in juni dit jaar voor het eerst met succes tussenbeide zijn gekomen bij de benoeming van een senior rechter bij het Hooggerechtshof van Hongkong, en dat dit een eerste concrete stap lijkt om de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht te proberen ondermijnen;

L. overwegende dat de autoriteiten van Hongkong in het kader van de wet inzake de nationale veiligheid een meldpunt voor klokkenluiders hebben ingevoerd; overwegende dat didactisch materiaal en leerplannen in lagere en middelbare scholen, met inbegrip van internationale scholen waar buitenlandse kinderen naar school gaan, momenteel worden doorgelicht op basis van de beginselen van de wet inzake de nationale veiligheid;

M. overwegende dat tien prominente prodemocratische personen, namelijk Martin Lee, Albert Ho, Jimmy Lai, Margaret Ng, Cyd Ho, Lee Cheuk-yan, Leung Kwok-hung, Au Nok-hin, Leung Yiu-chung en Yeung Sum, op 16 april 2021 in Hongkong in twee afzonderlijke zaken zijn veroordeeld voor hun vreedzame betrokkenheid bij protesten; overwegende dat zij een gevangenisstraf van 8 tot 18 maanden hebben gekregen, en in vijf gevallen een voorwaardelijke gevangenisstraf van 8 tot 12 maanden; overwegende dat deze laatste beslissingen volgen op de veroordeling van Joshua Wong en Sze-yiu Koo op 13 april 2021; overwegende dat de lange gevangenisstraffen die aan sommige personen zijn opgelegd voor geweldloze handelingen bij de uitoefening van beschermde burgerrechten nog een teken zijn van de aanhoudende beknotting van de democratische ruimte en de uitholling van de fundamentele vrijheden in Hongkong;

N. overwegende dat de wet inzake de nationale veiligheid de jure en de facto duidelijk in strijd is met de Chinees-Britse Gezamenlijke Verklaring uit 1984 en de basiswet van de SAR Hongkong uit 1990, waarbij de autonomie en de onafhankelijkheid van de uitvoerende, wetgevende en rechterlijke macht alsook fundamentele rechten en vrijheden, zoals de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van vergadering en de persvrijheid, tot vijftig jaar na de overdracht van de soevereiniteit worden gewaarborgd; overwegende dat de wet inzake de nationale veiligheid Hongkong ook belet zijn internationale verplichtingen op het gebied van de mensenrechten na te komen, met inbegrip van het ICCPR; overwegende dat in de Gezamenlijke Verklaring en in de basiswet het beginsel “één land, twee systemen” is vastgelegd, zoals overeengekomen tussen China en het Verenigd Koninkrijk;

O. overwegende dat de EU en het Europees Parlement steeds groot voorstander zijn geweest van het beginsel “één land, twee systemen” en het behoud van de hoge mate van autonomie van Hongkong in overeenstemming met de basiswet en internationale verbintenissen, en overwegende dat de EU groot belang heeft bij de aanhoudende stabiliteit en welvaart van Hongkong in overeenstemming met dit beginsel; overwegende dat deze beginselen in de huidige situatie onvermijdelijk en onherroepelijk worden ondermijnd en tenietgedaan;

P. overwegende dat de EU uiterst bezorgd blijft over de wet inzake de nationale veiligheid van de Volksrepubliek China voor Hongkong; overwegende dat dit een gevoelige kwestie is met verreikende gevolgen voor Hongkong en zijn bevolking, voor de EU en voor buitenlandse burgers, voor maatschappelijke organisaties uit de EU en uit andere landen, alsook voor het vertrouwen in de economie van Hongkong; overwegende dat de inwerkingtreding van de wet inzake de nationale veiligheid meer risico’s voor EU‑burgers met zich meebrengt;

Q. overwegende dat Human Rights Watch in zijn jaarverslag stelt dat China zich wat de mensenrechten betreft in de donkerste periode bevindt sinds het bloedbad op het Plein van de Hemelse Vrede;

R. overwegende dat de journalisten van de publieke omroep van Macau de opdracht hebben gekregen om patriottisme, respect en liefde voor China te bevorderen en dat ten minste zes journalisten ontslag hebben genomen na de invoering van nieuwe redactieregels, waaruit blijkt dat ook in andere regio’s bezorgdheid bestaat over de wet inzake de nationale veiligheid; overwegende dat ook de basiswet van Macau de persvrijheid beschermt en dat deze tot 2049 van kracht is;

S. overwegende dat een gezamenlijke verklaring van Canada namens 44 staten – het grootste aantal ondertekenaars tot nu toe –, waaronder 23 EU-lidstaten, is aangenomen tijdens de lopende zitting van de VN-Mensenrechtenraad;

1. veroordeelt in de krachtigste bewoordingen de gedwongen sluiting van de krant Apple Daily, de voortdurende bevriezing van haar tegoeden en de arrestaties van haar journalisten, als volgende stap van de Volksrepubliek China naar de ontmanteling van de vrije samenleving in Hongkong en de definitieve beëindiging van de mediavrijheid en de vrijheid van meningsuiting aldaar;

2. is verontrust over de snelle verslechtering van de mensenrechtensituatie in Hongkong en meer in het bijzonder over de openlijke aanvallen op de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid, nu de Volksrepubliek China ongekende aanvallen blijft uitvoeren op fundamentele vrijheden, die zijn uitgemond in een noodsituatie op het gebied van de mensenrechten, en benadrukt dat de EU dringend en resoluut moet optreden;

3. betuigt zijn zeer grote solidariteit met alle journalisten in Hongkong die, ondanks de inwerkingtreding van de wet inzake de nationale veiligheid, de mediavrijheid en onafhankelijke journalistiek krachtig zijn blijven verdedigen en die blijven rapporteren over de dramatische ontwikkeling van de gebeurtenissen in Hongkong; verzoekt de autoriteiten van Hongkong een einde te maken aan alle juridische intimidatie en alle andere vormen van intimidatie jegens journalisten en te streven naar de bescherming en veiligheid van journalisten tegen alle vormen van geweld, druk, discriminatie, oneerlijke gerechtelijke procedures en tegen alle pogingen die hen beletten hun werk te doen of die hun vermogen ondermijnen om hun werk te doen overeenkomstig de internationale normen, met name de artikelen 19 en 21 van het ICCPR inzake het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht op vrijheid van vreedzame vergadering;

4. dringt er bij de autoriteiten van Hongkong op aan alle journalisten, alsmede alle vreedzame demonstranten, activisten en politieke vertegenwoordigers die slechts hun recht op vrijheid van meningsuiting en andere mensenrechten uitoefenden en die zijn gearresteerd op beschuldiging van overtreding van de wet inzake de nationale veiligheid, onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten en alle aanklachten in te trekken; roept op een einde te maken aan politiek gemotiveerde vervolgingen en andere gerechtelijke procedures tegen vreedzame demonstranten met als doel kritische stemmen het zwijgen op te leggen en mensen ervan te weerhouden deel te nemen aan het maatschappelijk leven;

5. spreekt nogmaals zijn ernstige bezorgdheid uit over de inwerkingtreding van de wet inzake de nationale veiligheid op 30 juni 2020, die in strijd is met de verbintenissen en verplichtingen van de Volksrepubliek China uit hoofde van het internationaal recht, namelijk de Chinees-Britse Gezamenlijke Verklaring, en die een alomvattende aanval vormt op de hoge mate van autonomie, de rechtsstaat en de fundamentele vrijheden van de stad; erkent dat de wet vele malen is gebruikt als reden om verkiezingskandidaten en politici uit te sluiten en gevangen te zetten, studenten te arresteren wegens berichten op sociale media en gangbare protestslogans te verbieden; benadrukt dat de wet inzake de nationale veiligheid een vertrouwensrelatie tussen China en de EU in de weg staat, toekomstige samenwerking ondermijnt en leidt tot een verdere uitholling van de geloofwaardigheid van Peking op het internationale toneel;

6. veroordeelt alle pogingen om prodemocratische activisten de mond te snoeren, onder meer door het blokkeren van prodemocratische websites, op grond van de wet inzake de nationale veiligheid; herhaalt dat de vrijheid van meningsuiting en van informatie een grondrecht is dat in het nationale en internationale recht van Hongkong verankerd is;

7. spreekt zijn ernstige bezorgdheid uit over de gemelde praktijken van geheime detentie, foltering en mishandeling, en gedwongen bekentenissen door de politie van Hongkong en in gevangenissen van Hongkong, en ook over personen die momenteel, in afwachting van hun proces, lange tijd in eenzame opsluiting worden geplaatst;

8. veroordeelt de nieuwe beperkingen van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en de groeiende politisering van rechtbanken; benadrukt de dringende noodzaak om de ontmanteling van de onafhankelijke rechterlijke macht van Hongkong als volgende stap te voorkomen en verzoekt de EDEO om, naast het jaarverslag over Hongkong, een gedetailleerd openbaar verslag op te stellen over de rechtsstaat en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht;

9. uit zijn bezorgdheid over de onlangs aangenomen wijzigingen in de kieswet van Hongkong, waarbij het beginsel wordt ingevoerd dat alleen “patriotten” zich kandidaat mogen stellen bij verkiezingen en een onderzoekscommissie wordt ingesteld om alle kandidaten voor verkiezingen te screenen, waardoor alle overgebleven afwijkende stemmen verwijderd zullen worden, wat volledig in strijd is met de in de basiswet van Hongkong verankerde belofte tot meer democratische vertegenwoordiging;

10. dringt er bij de Chinese autoriteiten op aan de wet inzake de nationale veiligheid, die de internationale status van Hongkong schaadt, in te trekken en dringt er bij de autoriteiten van Hongkong op aan de eerbiediging van de rechtsstaat, de mensenrechten en de democratische beginselen en de hoge mate van autonomie in het kader van het beginsel “één land, twee systemen”, zoals vastgelegd in de basiswet van Hongkong en in overeenstemming met nationale en internationale verplichtingen, volledig te herstellen;

11. verzoekt de Commissie en de lidstaten de wet inzake de nationale veiligheid als topprioriteit op de agenda van alle bijeenkomsten tussen de EU en China te zetten, en ook ter sprake te brengen in het diplomatieke overleg ter voorbereiding van die vergaderingen; herinnert eraan hoe belangrijk het is dat de EU de kwestie van mensenrechtenschendingen in China tijdens elke politieke en mensenrechtendialoog met de Chinese autoriteiten ter sprake blijft brengen, met name de kwestie van minderheden in Xinjiang en Tibet, in overeenstemming met de belofte van de EU om ten aanzien van China met één krachtige, duidelijke stem te spreken; wijst erop dat China een breed scala aan internationale mensenrechtenverdragen en -overeenkomsten heeft ondertekend en benadrukt daarom dat het belangrijk is de dialoog met China voort te zetten om ervoor te zorgen dat China zijn verplichting nakomt om het internationale mensenrechtenkader in acht te nemen;

12. betreurt ten zeerste dat er tijdens de Raad Buitenlandse Zaken van de EU in april geen conclusies van de Raad over Hongkong zijn aangenomen; pleit ervoor dat de VV/HV zo spoedig mogelijk ontwerpconclusies indient en dringt er bij de lidstaten op aan de impasse te doorbreken en nieuwe maatregelen vast te stellen, waaronder gerichte sancties in het kader van de wereldwijde EU-sanctieregeling voor de mensenrechten, met inbegrip van de uitvoering van reisverboden en de bevriezing van tegoeden wegens ernstige schendingen van de mensenrechten en het internationaal recht in Hongkong, tegen personen en entiteiten in Hongkong en China, onder wie Carrie Lam, Teresa Yeuk-wah Cheng, Xia Baolong, Zhang Xiaoming, Luo Huining, Zheng Yanxiong, Chris Tang Ping-keung, Stephen Lo Wai-chung en John Lee Ka-chiu, evenals instellingen van de Volksrepubliek China die een cruciale rol spelen bij het goedkeuren van maatregelen en medeplichtig zijn aan acties die de hoge mate van autonomie en vrijheden van Hongkong ondermijnen;

13. wijst nogmaals op zijn standpunt, tot uitdrukking gebracht in zijn resolutie van 21 mei 2021, over de brede investeringsovereenkomst tussen de EU en China, met onder andere de dringende noodzaak om zo nodig aanvullende doelgerichte maatregelen in het kader van de wereldwijde EU-sanctieregeling voor de mensenrechten goed te keuren, teneinde de repressie in Xinjiang en Hongkong te blijven aanpakken en China ertoe te brengen een eind te maken aan alle schendingen;

14. verzoekt de EDEO en de Raad het in juli 2020 goedgekeurde pakket maatregelen te blijven beoordelen en er werk van te maken, alsook een duidelijk tijdschema voor de uitvoering ervan vast te stellen; verzoekt de EDEO zijn beoordeling van de wet inzake de nationale veiligheid voort te zetten en concrete antwoorden op de mogelijke extraterritoriale effecten ervan op te stellen, en met name artikel 38, dat bepaalt dat de wet ook van toepassing is op personen die geen vaste verblijfplaats in Hongkong hebben; is verheugd over het besluit van de EU-lidstaten en andere internationale partners om de uitleveringsverdragen met Hongkong op te schorten; vraagt nogmaals dat de uitleveringsverdragen van tien andere lidstaten met China worden opgeschort;

15. herinnert aan en veroordeelt nogmaals de medeplichtigheid van in de EU gevestigde banken aan het bevriezen van tegoeden en bankrekeningen van voormalige prodemocratische wetgevers; verzoekt de EDEO te evalueren in hoeverre in de EU gevestigde bedrijven gehoorzaam zijn aan, betrokken zijn bij en samenwerken met de autoriteiten van Hongkong bij het handhaven van de wet inzake de nationale veiligheid, en verzoekt de lidstaten in de EU gevestigde banken te vragen om tegoeden die toebehoren aan prodemocratische activisten in Hongkong vrij te geven;

16. verzoekt de Commissie de commerciële langetermijneffecten voor EU-bedrijven die in Hongkong actief zijn, te beoordelen in het licht van de tenuitvoerlegging van de wet inzake de nationale veiligheid in Hongkong, met betrekking tot de veranderende rechtsstaat en de vrije informatie- en kapitaalstromen in de stad; verzoekt de Commissie en de EDEO passende exportcontrolemechanismen te blijven toepassen en ontwikkelen om China en Hongkong de toegang te ontzeggen tot technologieën die worden gebruikt om de mensenrechten te schenden, en regels te overwegen ter voorkoming van Europese investeringen in ondernemingen die medeplichtig zijn aan grove mensenrechtenschendingen in China en Hongkong, met inbegrip van de mogelijkheid om een zwarte lijst op te stellen;

17. is zeer verheugd over de stappen die het VK, Australië en Canada hebben genomen om regelingen in te stellen die burgers uit Hongkong de mogelijkheid bieden in hun respectieve landen te wonen en te werken; herhaalt zijn dringende oproep aan de lidstaten om de uitvoering van een “reddingsbootregeling” voor prodemocratische activisten en politieke leiders in Hongkong te coördineren nu de mensenrechten en de fundamentele vrijheden steeds verder in het gedrang komen, en om nood-reisdocumenten af te geven voor journalisten in Hongkong die het risico lopen gearresteerd te worden in het kader van de wet inzake de nationale veiligheid;

18. dringt er bij al het Europese diplomatieke personeel en alle diplomatieke functionarissen van de EU op aan alles in het werk te stellen om vreedzame activisten en politieke leiders in Hongkong bescherming en ondersteuning te bieden, ook door het bijwonen van processen, het aanvragen van gevangenisbezoeken en het consequent en resoluut benaderen van de lokale autoriteiten, met volledige inachtneming van de EU‑richtsnoeren inzake mensenrechtenactivisten en andere relevante EU‑beleidsmaatregelen, waaronder het nieuwe EU-actieplan voor mensenrechten en democratie; verwacht van de EDEO en de Raad dat zij concrete maatregelen opstellen om de steun aan het maatschappelijk middenveld en de media in Hongkong te vergroten, zoals de uitbreiding van het toepassingsgebied van het Europees Fonds voor Democratie tot projecten in Zuidoost-Azië, en actieve samenwerking met de diaspora van Hongkong;

19. verzoekt de EU en de lidstaten ervoor te zorgen dat de monddood gemaakte bevolking van Hongkong opnieuw een stem krijgt door bijstand te verlenen bij het archiveren, publiceren en documenteren van mensenrechtenschendingen, en de Volksrepubliek China tegen te werken door boeken die in Hongkong verboden zijn, op grote schaal online beschikbaar te stellen; spreekt zijn steun uit voor de inspanningen van internationale televisiezenders, zoals Deutsche Welle en France 24, om regelmatig verslag uit te brengen over de ontwikkelingen in Hongkong;

20. verzoekt de Commissie, de Raad en de lidstaten om uitnodigingen aan regeringsvertegenwoordigers en diplomaten om de Olympische Winterspelen van 2022 in Peking bij te wonen, af te slaan, tenzij de Chinese regering laat zien dat de mensenrechtensituatie in Hongkong, de Oeigoerse regio Xinjiang, Tibet, Binnen-Mongolië en elders in China aantoonbaar is verbeterd;

21. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan het aantal academische en opleidingsmogelijkheden in het kader van het Erasmus-programma uit te breiden voor studenten en jonge afgestudeerden uit Hongkong; verzoekt de EDEO en de Commissie maatregelen te ontwikkelen en te coördineren om de academische vrijheid van studenten en wetenschappers uit Hongkong aan Europese universiteiten te beschermen tegen druk van de Chinese autoriteiten;

22. herhaalt zijn oproep aan de EU en al haar lidstaten om eendrachtig en vastberaden toe te werken naar een speciale zitting of een dringend debat over China in de Mensenrechtenraad van de VN en naar de start van een onafhankelijk VN-onderzoek naar China; wijst op de toenemende internationale steun voor het starten van een onafhankelijk onderzoek;

23. verzoekt de EU en haar lidstaten de secretaris-generaal van de VN aan te moedigen alle hem ter beschikking staande mechanismen in overweging te nemen om te zorgen voor onafhankelijke monitoring en verslaglegging over de situatie in China, met inbegrip van de benoeming van een speciale gezant van de VN; verzoekt de Raad en de VV/VH samen te werken met de internationale gemeenschap om een internationale contactgroep inzake Hongkong op te richten en Hongkong regelmatig op de agenda van andere internationale organisaties te zetten;

24. moedigt de VN-leden aan regelmatig openbare evenementen te organiseren om mensen bewust te maken van de ernstige schendingen van de mensenrechten door de Chinese regering, met inbegrip van misdaden tegen de menselijkheid, en andere schendingen van het internationaal recht, waaronder ten minste één bijeenkomst van de VN‑Veiligheidsraad op basis van de “Arria”-formule; zou het op prijs stellen als de EU‑instellingen en de lidstaten zouden overwegen 1 juli als “Dag van steun aan Hongkong” uit te roepen om de Europese burgers elk jaar bewust te maken van de situatie in Hongkong; herhaalt dat de EU en de lidstaten moeten overwegen een zaak aanhangig te maken bij het Internationaal Gerechtshof omdat het besluit van China om de wet inzake de nationale veiligheid aan Hongkong op te leggen, alsook de toepassing van die wet in strijd zijn met de Chinees-Britse Gezamenlijke Verklaring en het ICCPR;

25. betreurt het besluit van de politie van Hongkong om de jaarlijkse herdenking van 4 juni op het Plein van de Hemelse Vrede en de jaarlijkse mars van 1 juli te verbieden en tegelijkertijd speciale toestemming te verlenen voor het opheffen van de COVID-19-beperkingen zodat ambtenaren van Hongkong het honderdjarig bestaan van de Chinese communistische partij kunnen vieren;

26. verzoekt de VV/HV nauw samen te werken met gelijkgezinde landen en partners om de uitholling van de vrijheden van Hongkong een halt toe te roepen; is ingenomen met de onlangs ingestelde bilaterale dialoog tussen de EU en de VS over China, en dringt erop aan dat een betere coördinatie op het gebied van de mensenrechten, met bijzondere aandacht voor de situatie in Hongkong, een belangrijke doelstelling moet zijn;

27. merkt op dat het beleid van de Volksrepubliek China om de benadering van “één land, twee systemen” op te geven de bevolking van Taiwan sterk heeft vervreemd, en benadrukt bereid te zijn met internationale partners samen te werken om de democratie in Taiwan te helpen waarborgen;

28. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de regering en het parlement van de Volksrepubliek China, en de chief executive en de Wetgevende Vergadering van de Speciale Administratieve Regio Hongkong.

 

Laatst bijgewerkt op: 7 juli 2021
Juridische mededeling - Privacybeleid