Wspólny projekt rezolucji - RC-B9-0385/2021Wspólny projekt rezolucji
RC-B9-0385/2021

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI w sprawie Hongkongu, w szczególności dziennika Apple Daily

7.7.2021 - (2021/2786(RSP))

złożony zgodnie z art. 144 ust. 5 i art. 132 ust. 4 Regulaminu
zastępujący tym samym następujące projekty rezolucji:
B9-0385/2021 (Verts/ALE)
B9-0388/2021 (Renew)
B9-0389/2021 (S&D)
B9-0390/2021 (ECR)
B9-0391/2021 (PPE)

Željana Zovko, Miriam Lexmann, Michael Gahler, Sandra Kalniete, David McAllister, Antonio López-Istúriz White, Isabel Wiseler-Lima, Paulo Rangel, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, David Lega, Vladimír Bilčík, Janina Ochojska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Magdalena Adamowicz, Tomáš Zdechovský, Deirdre Clune, Peter Pollák, Christian Sagartz, José Manuel Fernandes, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Eva Maydell, Michaela Šojdrová, Romana Tomc, Jiří Pospíšil, Tom Vandenkendelaere, Luděk Niedermayer, Ioan-Rareş Bogdan
w imieniu grupy PPE
Pedro Marques, Andrea Cozzolino, Evelyne Gebhardt
w imieniu grupy S&D
Engin Eroglu, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne
w imieniu grupy Renew
Reinhard Bütikofer, Hannah Neumann, Bronis Ropė, Sara Matthieu, Salima Yenbou
w imieniu grupy Verts/ALE
Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Bert-Jan Ruissen, Witold Jan Waszczykowski, Ladislav Ilčić, Veronika Vrecionová, Jadwiga Wiśniewska, Nicola Procaccini, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Angel Dzhambazki, Elżbieta Rafalska, Elżbieta Kruk, Assita Kanko, Carlo Fidanza, Bogdan Rzońca, Valdemar Tomaševski, Hermann Tertsch, Adam Bielan, Charlie Weimers
w imieniu grupy ECR
Fabio Massimo Castaldo


Procedura : 2021/2786(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
RC-B9-0385/2021
Teksty złożone :
RC-B9-0385/2021
Teksty przyjęte :

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Hongkongu, w szczególności dziennika Apple Daily

(2021/2786(RSP))

Parlament Europejski,

 uwzględniając wszystkie swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie Hongkongu, w szczególności rezolucję z 21 stycznia 2021 r. w sprawie represji wobec opozycji demokratycznej w Hongkongu[1], rezolucję z 19 czerwca 2020 r. w sprawie w sprawie ustawy Chińskiej Republiki Ludowej o bezpieczeństwie narodowym Hongkongu i konieczności obrony wysokiego stopnia autonomii Hongkongu przez UE[2], rezolucję z 18 lipca 2019 r. w sprawie sytuacji w Hongkongu[3] oraz rezolucję z 24 listopada 2016 r. w sprawie Gui Minhaia, wydawcy uwięzionego w Chinach[4],

 uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie Chin, w szczególności rezolucję z 20 maja 2021 r. w sprawie chińskich kontrsankcji wobec podmiotów z UE oraz posłów do PE i do parlamentów państw członkowskich[5], rezolucję z 12 września 2018 r. w sprawie stanu stosunków między UE a Chinami[6] oraz rezolucję z 16 grudnia 2015 r. w sprawie stosunków UE–Chiny[7],

 uwzględniając swoje zalecenie z 13 grudnia 2017 r. dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, dotyczące Hongkongu 20 lat po jego przekazaniu Chińskiej Republice Ludowej[8],

 uwzględniając wspólne oświadczenie posłów do Parlamentu Europejskiego Davida McAllistera i Reinharda Bütikofera z 1 lipca 2020 r. w sprawie nowej ustawy o bezpieczeństwie narodowym w Hongkongu,

 uwzględniając komunikat prasowy Konferencji Przewodniczących Parlamentu Europejskiego z 6 lipca 2020 r.,

 uwzględniając oświadczenia rzecznik Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) z 23 czerwca 2021 r. w sprawie zakończenia działalności dziennika Apple Daily w Hongkongu oraz z 17 kwietnia 2021 r. w sprawie skazania działaczy prodemokratycznych w Hongkongu, a także oświadczenie wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela z 9 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany ordynacji wyborczej w Hongkongu, oświadczenia wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela w imieniu UE z 11 marca 2021 r. w sprawie ordynacji wyborczej w Hongkongu oraz z 7 stycznia 2021 r. w sprawie masowych aresztowań uczestników prodemokratycznych prawyborów w Hongkongu w lipcu 2020 r., jak również wszystkie inne oświadczenia i deklaracje w sprawie sytuacji w Hongkongu,

 uwzględniając oświadczenie wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela w imieniu UE z 2 maja 2021 r. z okazji Światowego Dnia Wolności Prasy,

 uwzględniając roczne sprawozdanie UE na temat sytuacji politycznej i gospodarczej w 2020 r., wydane 12 marca 2021 r.,

 uwzględniając 13. doroczny zorganizowany dialog, który odbył się w Hongkongu 28 listopada 2019 r.,

 uwzględniając konkluzje Rady na temat Hongkongu przyjęte 28 lipca 2020 r.,

 uwzględniając Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych (ICCPR) z 16 grudnia 1966 r. oraz obawy wyrażone przez Komitet Praw Człowieka ONZ w wykazie zagadnień dla Hongkongu z 26 sierpnia 2020 r.,

 uwzględniając oświadczenie wysokiej komisarz NZ ds. praw człowieka Michelle Bachelet z 24 czerwca 2021 r., w którym stwierdziła, że nowa ustawa o bezpieczeństwie narodowym w Hongkongu prowadzi do stosowania przez dziennikarzy autocenzury, aby uniknąć zarzutów o „niejasno zdefiniowane przestępstwa”, a także jej wystąpienie z 21 czerwca 2021 r. na 47. sesji Rady Praw Człowieka,

 uwzględniając apel ekspertów ONZ z 26 czerwca 2020 r. o podjęcie zdecydowanych środków w celu ochrony podstawowych wolności w Chinach,

 uwzględniając przyjęcie ustawy o bezpieczeństwie narodowym w Hongkongu przez Stały Komitet Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych 30 czerwca 2020 r.,

 uwzględniając komunikat ze szczytu G-7 z 13 czerwca 2021 r. oraz oświadczenie grupy G-7 z 12 marca 2021 r. w sprawie zmian ordynacji wyborczej w Hongkongu,

 uwzględniając przyjętą 4 kwietnia 1990 r. ustawę zasadniczą Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong, która weszła w życie 1 lipca 1997 r.,

 uwzględniając wspólną deklarację rządu Zjednoczonego Królestwa i rządu Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie Hongkongu z 19 grudnia 1984 r., znaną również jako wspólna deklaracja chińsko-brytyjska,

 uwzględniając wspólny komunikat Komisji i Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa dla Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 marca 2019 r. pt. „UE-Chiny – perspektywa strategiczna” (JOIN(2019)0005),

 uwzględniając unijną politykę „jednych Chin” oraz zasadę „jeden kraj, dwa systemy”,

 uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka z 1948 r.,

 uwzględniając art. 144 ust 5 i art 132 ust. 4 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że propagowanie i przestrzeganie praw człowieka, demokracji i praworządności powinno pozostać centralnym elementem długofalowego partnerstwa UE i Chin, zgodnie z zobowiązaniem UE do obrony tych wartości w działaniach zewnętrznych oraz w związku z tym, że Chiny wyraziły zainteresowanie przestrzeganiem ich we własnym rozwoju i we współpracy międzynarodowej;

B. mając na uwadze, że 17 czerwca 2021 r. 500 uzbrojonych funkcjonariuszy policji Hongkongu dokonało nalotu na biura największej proopozycyjnej gazety Apple Daily, zmuszając dziennikarzy do opuszczenia newsroomu i przeszukując komputery, telefony i materiały dziennikarskie reporterów, co było pierwszym przypadkiem, kiedy władze wskazały artykuły medialne jako potencjalnie naruszające ustawę o bezpieczeństwie narodowym Hongkongu; mając na uwadze, że aresztowano pięciu wysokich rangą dyrektorów i redaktorów, w tym redaktora naczelnego Ryana Lawa, dyrektora generalnego Cheung Kim-hunga, dyrektora ds. operacyjnych Roystona Chowa, zastępcę redaktora Chana Puimana i dyrektora Apple Daily Digital Cheung Chi-waia;

C. mając na uwadze, że według rzecznika policji w Hongkongu dyrektorzy i redaktorzy gazety zostali aresztowani za udział w publikacji ponad 30 artykułów apelujących do obcych krajów o nałożenie sankcji w związku z ustawą o bezpieczeństwie narodowym; mając na uwadze, że takie apele zostały uznane przez władze Hongkongu za zmowę z obcymi krajami zagrażającą bezpieczeństwu narodowemu;

D. mając na uwadze, że 23 czerwca 2021 r. policja aresztowała również Yeung Ching-kee (znanego również pod pseudonimem Li Ping), redaktora China Beat, bloga należącego do Apple Daily, pod zarzutem „spiskowania z zagranicznymi siłami”, a 27 czerwca pod tym samym zarzutem aresztowała byłego starszego redaktora Apple Daily Fung Wai-kwonga;

E. mając na uwadze, że po zamrożeniu wszystkich aktywów (około 2 mln EUR) przez władze Hongkongu na podstawie ustawy o bezpieczeństwie narodowym dziennik Apple Daily został 24 czerwca zmuszony do całkowitego zamknięcia działalności po 26 latach istnienia; mając na uwadze, że ponad 800 pracowników Apple Daily straciło pracę i mają oni nikłe szanse na ponowne zatrudnienie w Hongkongu;

F. mając na uwadze, że założyciel Apple Daily Jimmy Lai odbywa karę 20 miesięcy pozbawienia wolności za udział w ruchu protestacyjnym w 2019 r., a na mocy ustawy o bezpieczeństwie narodowym postawiono mu dodatkowe zarzuty, za które grozi mu kara dożywotniego więzienia; mając na uwadze, że Apple Daily zawsze było otwartym i krytycznym głosem wobec przywódców Chin kontynentalnych i Hongkongu oraz było jedyną wydawaną po chińsku gazetą w Hongkongu wolną od kontroli rządu chińskiego;

G. mając na uwadze, że ustawa o bezpieczeństwie narodowym pozwoliła jednemu urzędnikowi, a mianowicie sekretarzowi ds. bezpieczeństwa Hongkongu, zamrozić wszystkie aktywa Apple Daily bez formalnego oskarżenia ani rzetelnego procesu sądowego, wyłącznie w oparciu o zarzuty dotyczące pogwałcenia tej ustawy; mając na uwadze, że taka procedura może zostać zastosowana do każdego podmiotu publicznego lub przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w Hongkongu;

H. mając na uwadze, że 30 czerwca 2021 r. minął rok od wejścia w życie ustawy o bezpieczeństwie narodowym; mając na uwadze, że według deklaracji władz ustawa ta miała być wymierzona w „niewielką mniejszość”, która zagraża bezpieczeństwu publicznemu; mając jednak na uwadze, że ostatni rok pokazał, że ustawę wykorzystano do całkowitego rozbicia wolnego społeczeństwa Hongkongu na prawie wszystkich frontach, opierając się na szeregu niejasno zdefiniowanych zarzutów, takich jak „działalność wywrotowa”, „secesja” i „zmowa z obcymi siłami”, co całkowicie zmieniło krajobraz polityczny i prawny Hongkongu oraz ograniczyło wolność prasy i wolność wyrażania opinii; mając na uwadze, że względami bezpieczeństwa narodowego uzasadniano cenzurę, prześladowania, aresztowania i oskarżenia wobec polityków i wybranych przedstawicieli, aktywistów, studentów i dziennikarzy w obozie prodemokratycznym; mając na uwadze, że szacuje się, iż na mocy ustawy o bezpieczeństwie narodowym aresztowano 128 osób, a 64 postawiono formalne zarzuty, z czego 47 przebywa w areszcie tymczasowym; mając na uwadze, że ustawa o bezpieczeństwie narodowym jest całkowicie sprzeczna z zasadą „jeden kraj, dwa systemy”; mając na uwadze, że ograniczenie wolności prasy jest również sprzeczne z aspiracjami Hongkongu jako międzynarodowego centrum biznesu;

I. mając na uwadze, że od chwili wejścia w życie ustawy o bezpieczeństwie narodowym wykorzystuje się ją do zastraszania, atakowania, a nawet nękania mediów i dziennikarzy, którzy w związku z tym już zaczęli rezygnować z pracy; mając na uwadze, że co najmniej dziesięciu dziennikarzom i obrońcom wolności prasy potencjalnie grozi kara dożywotniego więzienia; mając na uwadze, że przymusowe zamknięcie Apple Daily na podstawie zarzutów, zgodnie z którymi działalność dziennika stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, jest równoznaczne z ostatecznym końcem wolności mediów i wolności słowa w Hongkongu;

J. mając na uwadze, że 27 czerwca inna niezależna redakcja – Stand News – ogłosiła usunięcie wszystkich artykułów opiniotwórczych ze swojej strony internetowej i rezygnację sześciu dyrektorów; mając na uwadze, że Stowarzyszenie Dziennikarzy Hongkongu ostrzegło przed dalszymi aresztowaniami dziennikarzy i poinformowało, że władze sporządziły wykaz osób, które należy aresztować na mocy ustawy o bezpieczeństwie narodowym;

K. mając na uwadze, że co najmniej dwóch sędziów będących obcokrajowcami złożyło rezygnację ze stanowiska i wskazało ustawę o bezpieczeństwie narodowym jako główny powód tej decyzji; mając na uwadze, że w czerwcu tego roku sprzyjający Pekinowi prawodawcy z powodzeniem po raz pierwszy zaingerowali w nominację wysokiego rangą sędziego Sądu Apelacyjnego Hongkongu, co wydaje się być pierwszym konkretnym krokiem w kierunku podważenia niezawisłości sądownictwa;

L. mając na uwadze, że władze Hongkongu wprowadziły numer interwencyjny dla sygnalistów zgłaszających przypadki nieprawidłowości w świetle ustawy o bezpieczeństwie narodowym; mając na uwadze, że materiały edukacyjne i programy nauczania w szkołach podstawowych i średnich, w tym w szkołach międzynarodowych, do których uczęszczają dzieci obcokrajowców, są obecnie weryfikowane w oparciu o zasady zapisane w ustawie o bezpieczeństwie narodowym;

M. mając na uwadze, że dziesięciu znanych działaczy prodemokratycznych, a mianowicie Martina Lee, Alberta Ho, Jimmy’ego Lai, Margaret Ng, Cyd Ho, Lee Cheuk-yana, Leunga Kwok-hunga, Au Nok-hina, Leunga Yiu-chunga i Yeunga Suma, skazano 16 kwietnia w Hongkongu w dwóch odrębnych procesach za pokojowe zaangażowanie w protesty; mając na uwadze, że ich wyroki wynoszą od 8 do 18 miesięcy pozbawienia wolności, a w pięciu przypadkach od 8 do 12 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu; mając na uwadze, że te ostatnie wyroki są następstwem skazania Joshuy Wonga i Sze-Yiu Koo 13 kwietnia; mając na uwadze, że przedłużające się przetrzymywanie w więzieniu niektórych osób za czyny bez użycia przemocy w trakcie korzystania z chronionych praw obywatelskich jest kolejnym sygnałem, który wskazuje na ciągłe kurczenie się przestrzeni demokratycznej i erozję podstawowych wolności w Hongkongu;

N. mając na uwadze, że ustawa o bezpieczeństwie narodowym stanowi de jure i de facto jawne naruszenie wspólnej deklaracji chińsko-brytyjskiej z 1984 r. oraz ustawy zasadniczej Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong z 1990 r., która gwarantuje autonomię i niezależność władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej, a także podstawowe prawa i wolności, takie jak wolność słowa, zgromadzeń, zrzeszania się i prasy przez 50 lat po przekazaniu władzy; mając na uwadze, że ustawa o bezpieczeństwie narodowym uniemożliwia również Hongkongowi przestrzeganie podjętych międzynarodowych zobowiązań w zakresie praw człowieka, w tym Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych; mając na uwadze, że zarówno we wspólnym oświadczeniu, jak i w ustawie zasadniczej zapisano zasadę „jeden kraj, dwa systemy”, uzgodnioną między Chinami i Zjednoczonym Królestwem;

O. mając na uwadze, że UE i Parlament Europejski były zawsze zdecydowanym orędownikiem zasady „jeden kraj, dwa systemy” i zachowania wysokiego stopnia autonomii Hongkongu zgodnie z ustawą zasadniczą i zobowiązaniami międzynarodowymi, a także mając na uwadze, że UE bardzo zależy na utrzymaniu stabilności i dobrobytu Hongkongu zgodnie z tą zasadą; mając na uwadze, że w obecnej sytuacji zasady te są nieuchronnie i nieodwracalnie podważane i niweczone;

P. mając na uwadze, że UE nadal żywi poważne obawy dotyczące ustawy o bezpieczeństwie narodowym przyjętej przez Chińską Republikę Ludową (ChRL) dla Hongkongu; mając na uwadze, że jest to kwestia drażliwa, o daleko idących konsekwencjach dla Hongkongu i jego obywateli, dla obywateli UE i innych krajów, dla unijnych i międzynarodowych organizacji społeczeństwa obywatelskiego, a także dla zaufania przedsiębiorców do Hongkongu; mając na uwadze, że wejście w życie ustawy o bezpieczeństwie narodowym zwiększyłoby ryzyko dla obywateli UE;

Q. mając na uwadze, że w rocznym sprawozdaniu organizacji Human Rights Watch stwierdza się, iż sytuacja w zakresie praw człowieka w Chinach jest najgorsza od czasu masakry na placu Tiananmen;

R. mając na uwadze, że dziennikarzom publicznego nadawcy w Makau nakazano promowanie „patriotyzmu, szacunku i miłości” wobec Chin, a co najmniej sześciu dziennikarzy złożyło rezygnację po wprowadzeniu nowych przepisów redakcyjnych, co pokazuje, że obawy dotyczące ustawy o bezpieczeństwie narodowym mają również wpływ na inne regiony; mając na uwadze, że ustawa zasadnicza Makau chroni także wolność prasy i obowiązuje do 2049 r.;

S. mając na uwadze, że podczas trwającej sesji Rady Praw Człowieka ONZ przyjęto wspólne oświadczenie wydane przez Kanadę w imieniu 44 państw – największej do tej pory liczby sygnatariuszy – w tym 23 państw członkowskich UE;

1. z całą surowością potępia przymusowe zamknięcie gazety Apple Daily, dalsze zamrażanie jej aktywów i aresztowanie pracujących w jej redakcji dziennikarzy, które to działania stanowią kolejny krok ze strony ChRL mający na celu zlikwidowanie wolnego społeczeństwa w Hongkongu i ostateczne położenie kresu wolności mediów i wolności słowa w tym regionie;

2. jest zaniepokojony szybkim pogarszaniem się sytuacji w zakresie praw człowieka w Hongkongu, a w szczególności otwartymi atakami na wolność słowa i wolność prasy, gdyż ChRL nadal prowadzi bezprecedensowe ataki na podstawowe wolności, co przerodziło się w sytuację nadzwyczajną w zakresie praw człowieka; podkreśla również potrzebę podjęcia przez UE pilnych i zdecydowanych działań;

3. wyraża zdecydowaną solidarność ze wszystkimi dziennikarzami z Hongkongu, którzy pomimo wejścia w życie ustawy o bezpieczeństwie narodowym wciąż stanowczo bronią wolności mediów i niezależnego dziennikarstwa i nadal relacjonują dramatyczny bieg wydarzeń w Hongkongu; wzywa władze Hongkongu, aby położyły kres wszelkiemu nękaniu prawnemu i wszelkiemu zastraszaniu wymierzonemu w dziennikarzy oraz by dążyły do ochrony dziennikarzy i zapewnienia im bezpieczeństwa przed wszelkimi formami przemocy, nacisków, dyskryminacji, niesprawiedliwych procesów sądowych oraz wszelkimi próbami uniemożliwiania im wypełniania ich misji lub osłabiania ich zdolności do tego zgodnie z normami międzynarodowymi, zwłaszcza z art. 19 i 21 Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych dotyczącymi prawa do wolności wypowiedzi i prawa do wolności pokojowego zgromadzania się;

4. wzywa władze Hongkongu, aby natychmiast i bezwarunkowo uwolniły wszystkich dziennikarzy i wycofały wszystkie zarzuty przeciwko nim, a także by uczyniły to także wobec wszystkich pokojowych demonstrantów, działaczy i przedstawicieli politycznych, którzy skorzystali jedynie z przysługującego im prawa do wolności wypowiedzi i innych praw człowieka i których aresztowano pod zarzutami wynikającymi z ustawy o bezpieczeństwie narodowym; wzywa do zaprzestania wymierzonych przeciwko pokojowym demonstrantom politycznie umotywowanych postępowań sądowych i innych procedur prawnych, których celem jest tłumienie głosów krytycznych i powstrzymywanie obywateli od udziału w życiu publicznym;

5. ponownie wyraża poważne zaniepokojenie wejściem w życie 30 czerwca 2020 r. ustawy o bezpieczeństwie narodowym, które stanowi naruszenie zobowiązań i obowiązków ChRL wynikających z prawa międzynarodowego, zwłaszcza ze wspólnej deklaracji chińsko-brytyjskiej, oraz jest kompleksowym atakiem na wysoki stopień autonomii, praworządności i podstawowych wolności w tym mieście; uznaje, że prawo to było wielokrotnie wykorzystywane jako powód dyskwalifikacji i uwięzienia kandydatów w wyborach i polityków, aresztowań studentów za posty w mediach społecznościowych oraz zakazywania wspólnych haseł protestacyjnych; podkreśla, że ustawa o bezpieczeństwie narodowym uniemożliwia utrzymywanie opartych na zaufaniu stosunków Chin z UE, podważa przyszłą współpracę i prowadzi do dalszego osłabienia wiarygodności Pekinu na arenie międzynarodowej;

6. potępia wszelkie próby zamykania ust działaczom prodemokratycznym, w tym blokowanie prodemokratycznych stron internetowych, w oparciu o ustawę o bezpieczeństwie narodowym; przypomina, że wolność wypowiedzi i informacji jest prawem podstawowym zapisanym w prawie wewnętrznym Hongkongu i w prawie międzynarodowym;

7. wyraża poważne zaniepokojenie doniesieniami o praktyce tajnego przetrzymywania więźniów, tortur i złego traktowania oraz wymuszania zeznań stosowanej przez siły policyjne Hongkongu w więzieniach regionu, w tym obawy o osoby oczekujące obecnie na proces, które są przetrzymywane przez długi czas w izolacji;

8. potępia pojawiające się ograniczenia niezawisłości systemu sądowniczego i rosnące upolitycznienie sądów; jako kolejny krok podkreśla pilną potrzebę zapobiegnięcia likwidacji niezawisłego sądownictwa w Hongkongu i wzywa ESDZ, aby oprócz sprawozdania rocznego dotyczącego Hongkongu przygotowała szczegółowe sprawozdanie publiczne na temat praworządności i niezawisłości sądownictwa;

9. wyraża zaniepokojenie niedawno przyjętymi zmianami w prawie wyborczym Hongkongu, na mocy których wprowadzono zasadę „tylko patrioci” i powołano komisję weryfikującą wszystkich kandydatów w wyborach, co umożliwi uciszenie wszystkich wciąż słyszalnych głosów sprzeciwu i stoi w całkowitej sprzeczności ze zobowiązaniami do większej reprezentacji demokratycznej zapisanymi w ustawie zasadniczej Hongkongu;

10. wzywa władze Chin, aby uchyliły ustawę o bezpieczeństwie narodowym, która szkodzi międzynarodowemu statusowi Hongkongu, i wzywa władze Hongkongu, aby przywróciły pełne poszanowanie praworządności, praw człowieka i zasad demokratycznych oraz znaczną autonomię w ramach zasady „jeden kraj, dwa systemy”, tak jak przewidują to ustawa zasadnicza Hongkongu oraz zobowiązania wewnętrzne i międzynarodowe tego regionu;

11. wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby traktowały ustawę o bezpieczeństwie narodowym jako priorytetowy punkt obrad podczas wszystkich spotkań UE-Chiny, w tym podczas konsultacji dyplomatycznych stanowiących przygotowanie do tych spotkań; przypomina że ważne jest, aby UE nadal podnosiła kwestię naruszeń praw człowieka w Chinach – w szczególności sprawę mniejszości w Sinciangu i Tybecie – w każdym dialogu politycznym i dialogu na temat praw człowieka z władzami chińskimi, zgodnie z zobowiązaniem UE do wyrażania głośno i wyraźnie silnego, jasnego i jednolitego podejścia do Chin; przypomina, że Chiny podpisały szereg międzynarodowych traktatów i konwencji dotyczących praw człowieka, i w związku z tym podkreśla znaczenie, jakie ma kontynuowanie dialogu z Chinami, aby mieć pewność, że Chiny wywiązują się z zobowiązania do przestrzegania międzynarodowych ram praw człowieka;

12. wyraża głębokie ubolewanie, że na kwietniowym posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych UE nie przyjęto konkluzji Rady w sprawie Hongkongu; zdecydowanie opowiada się za tym, aby wiceprzewodniczący Komisji / wysoki przedstawiciel jak najszybciej przedstawił projekt konkluzji, i wzywa państwa członkowskie do przełamania impasu i przyjęcia nowych środków obejmujących ukierunkowane sankcje przewidziane w globalnym systemie sankcji UE za naruszenia praw człowieka, m.in. wprowadzenie zakazów podróżowania i zamrożenie aktywów, wobec osób i podmiotów w Hongkongu i Chinach za poważne naruszenia praw człowieka i prawa międzynarodowego w Hongkongu, w tym wobec takich osób jak: Carrie Lam, Teresa Yeuk-wah Cheng, Xia Baolong, Zhang Xiaoming, Luo Huining, Zheng Yanxiong, Chris Tang Ping-keung, Stephen Lo Wai-chung i John Lee Ka-chiu, a także wobec instytucji ChRL, które odgrywają zasadniczą rolę w przyjmowaniu środków i są współwinne działań osłabiających znaczną autonomię i swobody Hongkongu;

13. przypomina swoje stanowisko w sprawie kompleksowej umowy inwestycyjnej między UE a Chinami, wyrażone w rezolucji z 21 maja 2021 r., mówiące m.in. o pilnej potrzebie przyjęcia w razie konieczności dodatkowych ukierunkowanych środków przewidzianych w globalnym systemie sankcji UE za naruszenia praw człowieka, tak aby nadal zajmować się kwestią represji w Sinciang i w Hongkongu i w ten sposób spowodować, żeby Chiny zaprzestały wszelkich naruszeń;

14. wzywa ESDZ i Radę, by kontynuowały ocenę i posuwały do przodu prace nad pakietem środków przyjętych w lipcu 2020 r. oraz określiły jasny harmonogram ich wdrażania; wzywa ESDZ, aby kontynuowała ocenę ewentualnych eksterytorialnych skutków ustawy o bezpieczeństwie narodowym, w szczególności jej art. 38, który przewiduje, że ustawa ma zastosowanie również do osób, które nie są stałymi rezydentami Hongkongu, a także aby przygotowała konkretną reakcję na takie skutki; z zadowoleniem przyjmuje decyzje państw członkowskich UE i innych partnerów międzynarodowych o zawieszeniu umów o ekstradycji podpisanych z Hongkongiem; ponawia żądanie zawieszenia pozostałych 10 umów o ekstradycji zawartych przez państwa członkowskie z Chinami;

15. przypomina i ponownie potępia współudział banków mających siedzibę w UE w zamrażaniu aktywów i rachunków bankowych należących do byłych prodemokratycznych ustawodawców; wzywa ESDZ, aby oceniła poziom ustępliwości, zaangażowania i współpracy przedsiębiorstw mających siedzibę w UE z władzami Hongkongu, jeśli chodzi o egzekwowanie ustawy o bezpieczeństwie narodowym, oraz wzywa państwa członkowskie, aby skontaktowały się z bankami mającymi siedzibę w UE w celu odblokowania aktywów należących do prodemokratycznych działaczy z Hongkongu;

16. wzywa Komisję, aby oceniła długoterminowe skutki handlowe dla przedsiębiorstw z UE prowadzących działalność w Hongkongu, wynikające z wdrożenia ustawy o bezpieczeństwie narodowym Hongkongu, pod kątem zmian praworządności oraz swobody przepływu informacji i kapitału w mieście; wzywa Komisję i ESDZ, aby stosowały i opracowywały odpowiednie mechanizmy kontroli eksportu w celu uniemożliwienia Chinom i Hongkongowi dostępu do technologii wykorzystywanych do łamania praw człowieka, a także aby rozważyły przepisy, które zapobiegałyby europejskim inwestycjom w przedsiębiorstwa współwinne rażących naruszeń praw człowieka w Chinach i Hongkongu, w tym możliwość utworzenia listy podmiotów;

17. z dużym zadowoleniem przyjmuje kroki podjęte przez Zjednoczone Królestwo, Australię i Kanadę zmierzające do otwarcia systemów, które dałyby obywatelom Hongkongu możliwość zamieszkania i pracy w tych krajach; ponawia swój pilny apel do państw członkowskich o koordynację wdrażania „systemu łodzi ratunkowych” dla działaczy prodemokratycznych i przywódców politycznych w Hongkongu w związku z gwałtownym pogarszaniem się sytuacji w zakresie praw człowieka i podstawowych wolności oraz o wydawanie tymczasowych dokumentów podróży dziennikarzom z Hongkongu, którym grozi aresztowanie na podstawie ustawy o bezpieczeństwie narodowym;

18. nalega na całą UE i europejski personel dyplomatyczny, aby uczynili wszystko, co w ich mocy, żeby zapewnić ochronę i wsparcie pokojowym działaczom i przywódcom politycznym w Hongkongu, m.in. aby uczestniczyli w procesach, żądali wizyt w więzieniach oraz konsekwentne i zdecydowane docierali do władz lokalnych, przy pełnym stosowaniu wytycznych UE w sprawie obrońców praw człowieka i innych stosownych polityk UE, w tym nowego planu działania UE dotyczącego praw człowieka i demokracji; oczekuje, że ESDZ i Rada opracują konkretne środki, aby zwiększyć wsparcie dla społeczeństwa obywatelskiego i mediów w Hongkongu, takie jak rozszerzenie zakresu Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji na projekty zlokalizowane w Azji Południowo-Wschodniej, w tym aktywne zaangażowanie się w diasporę Hongkongu;

19. wzywa UE i państwa członkowskie, aby pomagały w archiwizacji, nagłaśnianiu i dokumentowaniu naruszeń praw człowieka, dzięki czemu obywatele Hongkongu zmuszeni do milczenia odzyskają głos, oraz aby przeciwstawiały się ChRL, szeroko udostępniając w internecie książki zakazane w Hongkongu; wyraża poparcie dla działań międzynarodowych kanałów telewizyjnych, takich jak Deutsche Welle i France 24, które starają się regularne informować o rozwoju sytuacji w Hongkongu;

20. wzywa Komisję, Radę i państwa członkowskie, aby odrzuciły zaproszenia dla przedstawicieli rządów i dyplomatów do udziału w zimowych igrzyskach olimpijskich w Pekinie w 2022 r., chyba że rząd chiński wykaże możliwą do zweryfikowania poprawę sytuacji w zakresie praw człowieka w Hongkongu, regionie ujgurskim Sinciang, Tybecie, Mongolii Wewnętrznej i w innych częściach Chin;

21. wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby zwiększyły liczbę ofert akademickich i szkoleniowych w programie Erasmus dla studentów i młodych absolwentów z Hongkongu; wzywa ESDZ i Komisję, aby opracowały i koordynowały środki mające chronić wolność akademicką studentów i naukowców z Hongkongu na uniwersytetach europejskich przed naciskami ze strony władz chińskich;

22. ponawia swój apel do UE i wszystkich jej państw członkowskich o zgodne i zdecydowane dążenie do zorganizowania specjalnej sesji lub pilnej debaty na temat Chin na forum Rady Praw Człowieka ONZ oraz wszczęcie niezależnego dochodzenia ONZ w sprawie Chin; podkreśla rosnące poparcie międzynarodowe dla wszczęcia niezależnego dochodzenia;

23. wzywa UE i jej państwa członkowskie, by zachęcały Sekretarza Generalnego ONZ do rozważenia wszystkich mechanizmów, którymi dysponuje, w celu zapewnienia niezależnego monitorowania sytuacji w Chinach i składania sprawozdań na ten temat, w tym mianowania specjalnego wysłannika ONZ; wzywa Radę i wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela do współpracy ze społecznością międzynarodową, aby ustanowić międzynarodową grupę kontaktową ds. Hongkongu oraz regularnie umieszczać punkt dotyczący Hongkongu w programach innych organizacji międzynarodowych;

24. zachęca członków ONZ do organizowania regularnych wydarzeń publicznych, aby szerzyć wiedzę o poważnych naruszeniach praw człowieka przez rząd chiński, m.in. zbrodniach przeciwko ludzkości, oraz innych naruszeniach prawa międzynarodowego, w tym zorganizowania co najmniej jednego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w formule Arrii; przyjąłby z zadowoleniem, gdyby instytucje UE i państwa członkowskie zastanowiły się nad ustanowieniem 1 lipca Dniem Solidarności z Hongkongiem, aby każdego roku uwrażliwiać społeczeństwo europejskie na sytuację w Hongkongu; ponawia apel, aby UE i jej państwa członkowskie rozważyły wniesienie sprawy do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, w której wykazałyby, że decyzja Chin o narzuceniu Hongkongowi ustawy o bezpieczeństwie narodowym i jej stosowanie naruszają wspólne oświadczenie chińsko-brytyjskie oraz Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych;

25. ubolewa nad decyzją policji Hongkongu zakazującą dorocznego czuwania na placu Tiananmen 4 czerwca oraz dorocznego marszu 1 lipca, gdy jednocześnie udzielono specjalnego zezwolenia na zniesienie ograniczeń związanych z COVID-19, aby umożliwić urzędnikom z Hongkongu obchody setnej rocznicy Komunistycznej Partii Chin;

26. wzywa wiceprzewodniczącego Komisji /wysokiego przedstawiciela do ścisłej współpracy z krajami i partnerami o podobnych poglądach w celu powstrzymania erozji swobód w Hongkongu; z zadowoleniem przyjmuje nawiązany niedawno dwustronny dialog UE-USA na temat Chin i podkreśla, że głównym celem powinna być ściślejsza koordynacja w zakresie praw człowieka, obejmująca szczególnie sytuację w Hongkongu;

27. zauważa, że polityka ChRL polegająca na rezygnacji z podejścia „jeden kraj, dwa systemy” spotkała się ze wielkim niezadowoleniem mieszkańców Tajwanu, i podkreśla gotowość do współpracy z partnerami międzynarodowymi, aby pomóc w zagwarantowaniu demokracji na Tajwanie;

28. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącemu Komisji / wysokiemu przedstawicielowi Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, rządowi i parlamentowi Chińskiej Republiki Ludowej oraz szefowej administracji i zgromadzeniu Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkong.

 

 

Ostatnia aktualizacja: 7 lipca 2021
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności